عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند


عرفان
عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-رپی نگاه کردن سریع به کانالهای  ایران بودم-یک کانال درباره کنکور اخیر ایران در رشته تجربی تحلیل اماری میداد- که درحدود چهل وپنج درصد تاحد صفر گرفتند؟؟ سه تا سئوال اسان را  درشته ریاضی نزدند ان جناب اگر زنگوه هوش  ویا منحنی ااستعداد سنجی را خوانده بود میفهمید که چنین چیزی امکان ذیر نیست درکل ایران پنچ درصد چنین باید باشند- وانها حداکثر تا شش ابتدائی بالا نمی ایندذ سئوال درحال یبیار اسن بود ولی هرگز درذسرکلاس این نوع سئوال تدریس نشده  است واینم یکنوع توهین به نسل جوان است هیچ جا غرب دانش اموز به کلاس کنکور نمیرود وحق ندرند چیزی را که بخوبی تعلیم  حمقاتی کردند که اینهم کار استاید  پیشکسوت دانشگاه تهران- که هرچه اساتید دانشگتاه دیگر مثل شیراز گفتند این روش ها غلط اسیت به شدت خندیدند-؟؟ که همه افراد به سمت کلاس کنکوربروند وفکر کنند استعدا دلازم را ندارند- وسواد اقایان هرچه بهانها گفته میشد-به  فرانسه نروید  بخصوص درعلوم انسانی-  وبه امریکا بروید استاد تاریخ دانشگاه تهران-در- باره  نژاد توسکان ها – که  باتحقیقات دانشگاه هاروارد ایتالیاکرده  بود اثبات کرده بود که نژاد ایرانی هستند که از ایران اخراج شدند وتمدن انها متعلق به تمدن ایران است وشصت صفحه درمجله دانشگاه  هارواد نوشته بود- کمی یک خبرنگار روزنامه اطلاعات چیزی پی برده بود از استاد دانشگاهتهران سئوال کرده بود ایشان فرموده اندمن درفرانسه چهارسطردرباره توسکان هاخواندم=- اینها نژادها مشخص نیست وزمانی درترکیه بودند وسپ وارد روم شدند من تحقیق کردم .به این مقاله دست پیدا کردم ونصف انراترجمه کردم ودرسرکلاس دبیان کردم و.بدستود استادهمه راتجمه کردم وبه ایبشان دادم وایلاشن در گردهائی چگونه عقب ماندگی را درعلم جبران کنیم وراه حل هائی دادند واساتید دانشگاه تهران خندید وهمه9 را وتو کردند- چندی پیش به بچه یکی ازنبوغ ایران که از کلاس دوم به زبان انگلیسی بیرون رفته از است چهار سال بقول اقایان استارتترمی دویست هزازتومان الفبا انگیسی وپنچاه لغت یادگرفته است حالا چهارسال است دیگر در دوره -ران- است ایا بچه روستائی- این امکان رادارد تمام این پییچدگی ها درکنکور است باید فورومل  شود وبه دانش اموزان بابیان علت علمی بیان شود واز ان نمیتواند خارج شود وگرنه هو بر خلاف عقل است وهم بی عدالتی است- امروزهدرجهان غرب هرگز برای لیسانس هوش سنجی نمیکنند وهم چنین  برای ظرفیت میزان حافظه- ایا قابل قبول است که فرد ی دیپلم بگیرد- که یک مسئله ریاضی ساده که فقط فرومول انرا بلدنبوده است وتدریس هم نشده است نتواند حل کند واین نشان میدهد نصف جوانان ماخنگ هستند؟؟ این دقیقا کار استعمار است- بقدری علم پیشرفت کرده است- که یکجوان درلیسانس  فقط چهارده درصد مطلب یاد بگیرد-میتواند کارهای زیادی  درعمل انجام دهد حتی در انگلستان- که رقیب سرسخت شوروی درعلم بود ومیابیست انهارابه زنوا دربیاورد- چنین نمیکردند- فقط بین سیزده تا پانزدهزار  نفر  که دقیقا امار ما هم همین رانشان میدهد از افرادی دکتری را گرفتند روی انها کارعظیمی برای شناخت استعداد میکند- که در سرکلاس دانشگاه لندن استادمفصل بیان کرد  چگونه حافظه سنجی میکننیدوچگونه استعد سنجی میکنند که مخفصثل است دوماه ان فرد درخانه تیمی اساتید است وبه کنکور در اسکاتلنددارند که دیکی از کاخ ها است که بی بی سی مفصل کرد واز میان انها  هفتصدنفر انتخاب میشوند- امیداست که ما روش خودرا تصحیح کنیم  که اب  به اسیاب  دشمنان نریزیم که دشمنان قدری داریم- انشااالله

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۰۸:۳۶
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درباره به صلیب کشیدن حضرت مسیح علیه السلام فر ض کنیم چنین باش کهنیست فردی تصور کند حضرت مسیح علیه السلام به صلیب کشیده نشده است – این فرد که  از دین خارج نشده است  بعنوان مثال فرض کنید درکربلا جنگی نشده است وقبول کردن که حضرت حسین علیه السلام حق داردبه مدینه باز گرد درضمن حرکت دزدی به ایشان حمله کرد وایشان راشهید کرد- کل ماجرا این است  اینفرد که از دین خارج نشده است- کههرکس به صلیب کشیدن حضرت مسیح علیه السلام را قبول نکند شیطان است واهل جهنم است ؟؟!- اما  پیامبران  صلواته الله علیهم اجمعین- هرچه بگویند راست ودرست  ویقینی است واز یک ابهت عظیمی برخورد هستند وهمچنین  یک شجاعت بی نظیری برخورد هستند- قران مجید  به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید انعطاف ونرمش زیاید به خرج نده که بر روی کول تو سوار شوند- این خصوصیات افراد مریض الاحوال است که به انها مجال دهید برروی کول انسان سوار میشوند وهدایت فرد را دراختیارخود میگرند- نوشتن زمانی که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم اندکی ابهت نشان میداد کوه هیمالیا پودر میشد- حضرت مسیح علیه السلام هم دارای چنین ابهتی  بود اولا تعدادزیادی معجزه نشان داد- ایشان به نزد دزدان قهار رفت معروف به باجیگران- کسی جرئت میکند باانها چالش کند انها گفتند شمارچه کار با ما؟؟ یعنی شما یک انسان فرهیخته ودانشمند واخلاقی هستی – حال ایشان درانجیل فرموده است من با سالم هاکاری ندارم وبا افراد مرض کار دارم گرچه این جمله کمی  مسئله دارد که انسان بیاداول روی افرادی که سلامت عقل دارند کارکند وبعد به جناب متی که جزو باجگیران بود فرمودند توهمراه من بیا – این یک معجزه است همانطور که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  به حضرت سلمان فارسی رحمت الله علیه فرمودند- پس هرچه مزخرفات به اسم جناب متی گفته شود  ساختگی وجعلی است واین امردرتاریخ یک مسئله شناخته شده است- که بعدمقداری دربره ان بحث خواهم کرد یک کتاب قطوری جناب دکتربیرجندی درباره رضا شاه نوشته است از طرف خوداش در دهان  رضاشاه جملاتی  وایده هائی وروش ها ساخته است- به نظر حقیراز کتاب درباره جناب اقای چرچیلنوشته است  الهام  گرفته است کتاب درباره اقای چرچیل- که خود جناب اقای چرچیل  فرموده است که من گاهی نمیدانم این جملاتی که از کمن نقل میشود من گفته ام یانه- جناب اقای چرچیل مثل رضاشاه  که رضا شاه مطالب نظامی خوب درک میکرد وحقه باز ی ها هم خوب درک میکرد ولی مطیع رهبری وهرکس کارهای بود میشد- اقای چرچیل هم سیات مالی خوب درک میکرد وسیاست استعماری راهم خوب  درک میکرد ودیگر هنری نداشت بخصوص دربارهعلوم نظامی  لذا به نظرحقیر نظامیان از قول او جملاتی ساختند وبعداسیاست مدران که دوران استعمار تمام شده است وباید استعمارنو جایگزین شود تاریخ ورق خورده است که اقای چرچیل قبول نداشت- اگردقت کنیم کمکی امریکا به المان کردبعداز جنگ به انگلستان نکرد فهمید انهاهم تاحدی حق داشتند ونمیتوانند دوباره احیا شوند وتلافی کنند حالهم درباره خاورمیانه اسلامی اشتباه میکنند وکم کم درک خواهند کرد که تاریخ ورق خورده است از قول پیامبر اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم یک میلیون واندی حدیث ساختند بحثهای علوم انسانی  واخلاقی کنار بگذاریم احادیث فقهی  را درنظر بگیرم  درچهارده سال اول درمکه تعدادانها دبسیار اندک است- درده سال مدینه از ساعت هشت صبح تا غروب مثلا ساعت هفت بوده است وسط ان یک دوساعتی استراحت بوده است مثلا یازده ساعت دراینمدت محاسبه کردند هر روز پنچاه وسه حدیت فقهی گفته شده است- مروان بن حکم در درمدینه از قول خوداش دستور میدادکه این ها استباط اسلامی  ومعاویه میدانست که انها مرکز شیعیان است ومروان دارد چپا.ل میکند وایشان عزل کرد وگفت نزد خانم عایشه برو واندکی علم واخلاق پیامبر را یادبگیر چونمردم میدنیه مداوم میگفتنداین قوانین اسلامی نیست ومیخواستند شورش کند وجناب اقای ابوهریره امد وفرومدند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام مردیم مهربان نرمخو ودین اسلام دین متعادلی است وشروع کرد به جذب مردم بیشترین احادیثی گفته است درانجا بوده است ودرمابقیه روزه درشام ایشان زیادحدیث نگفته است اینهمه حدیث بعدااز قول ایشان ساخته شده است—حضرت مسیح علیه السلام در شب اخر که مشهور است به شام اخر به مریدان خاص فرمودند من فرداتوسط نیروی خداوند منان به اسمان میروم=- هرسئوالی که داری بگوید وانهااز حضرت مسیح سئوالی نداشتند جز انکه کی شمابر میگردی  ودرخواست مائده  اسمانی که ایشان زمان باز گشت فرمودند ومائده اسمانی را از خداوندمنان خواستند وفرمودند شرط امدن مائده اسمانی ان است که کسی ارتداد پیدا کند اهل جهنم خواهد شد وبع رو کردن به جناب یهودا وفرمودند شما خیانت میکنید وایشان از جلسه بیرون رفت ومائده اسمانی  نخورد اینحرف حضرتمسیح علیه السلام باید قبول کنیم امکان تخلف نیست من یکمورد بگویم حضرت مسیح علیه به شهری رفتند وبزرگان یهودی  از ایشان درجلسه دعوت کردند ایشاان رفت فردی خواست وارد شود حضرت مسیح علیه السلام فرمودند تو وارد نشود ان فرد علت را پرسید ایشان فرمودند تو مامور هستی من رابکشی خواستنداورابکشند حضرت رحمت اللهعلیه قبول کرد وان فرد اعتراف کرد وپیرو حضرت مسیح علیه السلام شد ریک جلسه بزرگان یهودی از ایشان دعوت کردند وایشان از رفتن امتناع کرد وباز دلیلا پرسیدند وان حضرت فر مودند که شما سئوالاتی  میکنید وبعد جمله منراتغیر میدهید- همان طور که قران مجید میفرمیا  خداوندمنان چهره یهودای  خائی تبدیل به چهره حضرت مسیح علیه السلام کرد وایشام را گرفتند به نزدعلمای یهوداوردند وبه ایشان گفتند توکه مداوم میگقتی پدربامن است دروغ ات  اشکار شد وایشان مداوم تکذیب میکرد که من چنین حرفهائی نزدم وبه ایشان گفتند درجمع مردم بگو و.ایشان درجمع مردم گفت که تمام اینحرفمن نزدم ومداوم میگفت من یهوداهستم ودرزندان زندانی هابه اومیخندیند که ما شما دیده بودیم چنین وچنان بودی  به این پریشانی شماراندیده بودیم مرگ بهاین سختی نیست وقتیکه مردم رفتند از سربازان بخواهید شمارا راحت کنند- یا دستانی داشته باشید شمارا نجات دهند وهمین موضوع باعث ان شد یهودیان بگویند که ایشان مسیح نیست وحقه باز است درحالیکه میدانستند ایشان مسیح نیست وهیردیوس هم فهمید این فرد مسیح نیست چون از حضرت مسیح علیه السلام وحشتی عظیم در دل داشت وگفت این یک بیچاره ای است- از بخت بد شبیه مسیح علیه السلام است ویهودیان اعترتض کردند که اگر نپذیری به تومالیات نمیدهیم وسرانجام عزل تورا از روم درخواست میکنیم وایشان قبول کرد که هرچه میخواهید بکیند- ما میدانیم او یهودای خائن بوده است- ومرده است اولا این یهودای خائین جزو هفت نفر اول مسیحیت شده است ومیگویند به انطاکیه رفته ومذهب مسیحی جدیدی ایجاد کرده است- که پیروان زیادی داشته است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۰۸:۵۵
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم- بعضی از اقایان کشیشهای –نو ظهور که در شناخت اسلام بسیاربی سواد هستند به تمام اباطیل که درباره پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- واسلام نشان حماقت عظیم انها است- اول نسبت بله دین مسحیت هم اطلاعاتی ندارند وکه کتاب انجیل که چاپ کردند گویا یک بارنخواندند ویا نمیتوانند نکات اباطیل را بیان کنند- اولا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیش از هزار معجزه داشته است-به هیچ وجه سنگدل نبوده است وبسیار هم دلسوز ومهربان وباگذشت بوده است- وتکام تکالیفی که انجام داده است براساعق هم درست است به کتب ناب شیعیان مراجعه کنید به حکمت های ان دست پیدا میکنید- کجای قران فرموده است تمام زنان جهان درحقیقت زن پیامبر اکرم صلواته الله علیه است- بیش ده زنان درقید حیات باشند  نمیتوانند پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم  زن بگیرد- درحالیکه حضرت مسیح علیه السلام فرمودند من نیا امدم که واوای از تورات نسخ کنم پس از ایشان میتوانسته بی نهایت زن بگیرد این که فرد مسیحی نیمتواند بیشا زیک زن بگیرد یک استنباط غیر شرعی توراتوانجیل است که کشیشان  المانی انرا ابداع کردند- این همان پیغامی است به  به جناب  یوسف نجار که نامی از ایشان درقران معجزه که شمارا به زانودراورده است- نیست واصلا حضرت مریم علیه السلام از طریق مادراش برا ی ابد وقف  معبد بود ونمیتوانست ازدواج کند از طرف خداوند- که قر نها قبل به زبان نبی خود حضرت :" اشعیا:" علیه السلام فرموده بود-: " بنگرید- دختری  با کره  ابستن خواهد شد- وپسری به دینا  خواهد اورد- :"- شما بقدری نادان- هستید که این اباطیل انجیلرا قبول میکنید- حضرت مریم سلام الله علیها- باوجود انکه میدانسته است که صاحب فرزندی  بنام عیسی علیه السلام  الله خواهد بعقد جناب یوسف تجار درامد وشب قبل از زفاف جناب یوسف نجار خواب دید کهخداوندمنان درخواب به ایشان وحی کرد پس ازانکه فرزند متولد شد ایشان همسر خواهدبود-؟؟- حضرت یحیی علیه السلام- میفرماید به یهودیان-": ای افعی زادگان- چه کسی  گفت شما از غضب  اینده خدا بگریزید( همین افعی زادگان کتب تورات وانجیل رامغشوش کردند)- پیش از انکه شمارا تعمید دهم- باید با کاری شایسته- ثابت کنید که از گناهان خود توبه کرده اید": بااین فکر که ما یهودی  وازنسل ابراهیم هستیم- خودرا فریب ندهید- این افکار بیهوده است دقیقا قران هم همین را میگوید—خداوند منان میتواند از همین سنگها- نسلی  برای ابراهیم علیه السلام بوجود اورد—وحال تیشهداوری خداوند منان برریشه درختان گذاشته شده است- هردرختی که ثمرنیاورد بریده ودراتش افکنده  خواهد شد—من انانی راکه از گناهانشان توبه میکنند—بااب غسل تعمیدمیدهم—اما شخصی  دیگری خواهد امد منظور حضرت عیسی علیه السلام است- که مقامشد خیلی برتر از من است- انقدر کهمن لیاقت ندارمکفشاهایش  را پیش  پایش بگذازم- اورا شمارا وبا روح القدس  واتش الهی تعمید خواند- او کاه  را از گندم  جدا کرده وانرا دراتشی  خاموش نشدنی  خواهد سوزاند- اما گندم را درنبار جمع خواهد نمود- پس دیگر با اب نمیشودتعمید کرد یافرد دین الهی را میپذیرد و وحی که حضرت روح القدس میاورد- خودرا پاک میکند ویامخالفت باوحی حضرت مسیح علیه السلام کند به لتش وغضب خداوندمنان میسوزد- پس کل انبیا علیه السلام هم رحمت داشتند وهم غضب داشتند وافاد اگر به تکالیف الهی عمل کنند- به رحمت میرسند وگرنه داخل اتش الهی خواهند شد وبالاترین رحمت هممتعلق به پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم است طبق ایه قران مجید—دروغی درانجیل—مینویسد –حضرت عیسی علیه السلام- در زمان سالطنت- هیرو دیس  درشهر _= بیت اللحم بدنیا امد – یعنی شهر گوشت چون  دران شهر برای فقرا غذای گوشتی میپختند  ونذر میکردند—دران هنگام چند مجوسی ستاره شناس  از مشرق زمین  به اورشلیم امدند----- درادمه- وقتی  این مکطلب بهگوش هیرودیس رسید- سخت پریشان شد -تمام مردم اورشیلم نیز ازماجرا اگاه  یافتند- از ایشان  پرسید د- طبق پیشگوئی پیامبران- حضرت مسیح علیه السلام درکجا بدنیا می اید- ایشان پاسخ دادند- بایددربیت اللحم متولد شود- انگاه هیرودیس  پیام محرمانه ای برای مجوسیانستاره شنا فرستاد- که درحقیقت  حضرت عیسی علیه السلام بکشد- ولی ستاره شناسان- اما درراه بازگشت به وطن از را اورشلیم مراجعت نکردند – زیرا خداوندمنان درخواب به انها فرموده بود که از رادیگری به وطن بروند—اما طبق گفته ستاره شناسان ستاره دوسال پیش ازان ظاهر شده بود-

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۷ ، ۱۹:۵۴
علی گریست

 بسم اله الرحمن الرحیم- نظریا ت شخصی است- درهر زبانی- مقداری اصطلاحات محاوره ای است- که بسیار مهم است- درایران نه درزبان فارسی ونه درزبان انگلیسی کاری نشده است- درحین درس اگر برخورد شود گفته میشود ومقداری بعضی خانم ها استاد مقداری جمع اوری کرده اند- وهمه معتقد هستند درگوگل جستجو کنید انهارا میتوانید پیدا کنید- بعنوان مثال کلمه – -ولکام -یعنی  خوش امدید ولی اگربگوئید- ولکام یو ار- یعنی خوش امدید شما هستید معنای –این است من کاری برای شمانکردن – شرمنده نکنید- چوپ کاری نکنید—حال بعضی از انها- چه اشکالی رخ داده است شما نور پایئن میزنی—امروز  برای من جهنم است- مرده یک لیوان اب هستم—میتوانید بلیط منرا زود بدهید- شما امروز کمی افت دارید-؟؟ بله درست است کمی کم صبرهستم- من از تهران امدم انجا چطوری است من دوهفته بیشترنبودم ولی عالی بود- رفتار اشیا باتو چگونه است- بدنیستند برای من ترافیک درست کردند—ایا عید نوروز  برای شما مانند روز شکر گذاری است بله اینطور است- دست ات راکجا شکستی -  از کوه پرت شدم  من برای خودم یک دیوانه هستم- خانم اما منرابسمت دیوانگی میبرد-چرااوهمیشه  اشیا کوچک قرضمیگیرد وپس نمیدهد- هوشمندانه وزیرکانه  با اوصحبت کن- تشکر –و-قلب چون عسلت—ان خانمی درصندلی سبز نشسته است- میشناسی- من نخواهم برای خودم استرس درست کنم- من واقعا ازدیت مادر وگدر دارم دیوانه میشوم- انها چه کرده اند- من ازانها درخواست کردم برای چشن تولد من یک کتجیر هدیه بدهند- وانها فقط به من یک بارانی احمقانه دادند- فردی گفت چشن یلدا میگیری- ایشان گفت با پسته کلیویئی 200000 هزارتومان شب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۷ ، ۱۱:۱۳
علی گریست

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریا ت شخصی است- باالهام-ازکتاب استادمعزز حضرت ایت الله جناب اقای محسن قرائتی—تفسیر قران جز سی- اخرین سوره سوره ناس وسوره فلق یک سری مطلب را باهم تکمیل میکنند—چون انزمان  انسان ها بشدت از راه انبیا دور شده بودند و راه خود را یقینی میدانستند- به حدی  فرزندان خود را مثلا بر ای بت قربانی میکردند یا ده شتر سرخ مو گران قیمت به خاطربت دربیابان ها رها میکردند کسی هم حق نداشت ازانها کوچکترین استفاده ای ببرد- تغیر این افراد کاری بس  سخت است- امروزه مسائل دیگری وجود دارد- خداوندمنان بعضی از علت انکه افرادبه سمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نمی ایند- مشخص مینامید—یک علت وسوسه شیطانی – است- حقایق تکان دهند را مشخص میکند- اول شما در مقابل وسوسه شیطانی  ضعیف هستید- اینطور خلق شد ید-!! وراه نجات شما توسل به خداوند منان وپیمودن راه الهی است- دوم شما درعلم ودانش  بسیار فقیر هستید- وبه همین علت زود گول میخورید وتحت تاثیر شیطانهای جنی وانسانی قرار میگرید بهترین سند- تاریخ است که چقدر افرد بلوف زدند که راه راپیدا کردیم وعالم هستیم وچنین هستیم وچنان هستیم وچنین عمل میکنیم-اخیرا درکتب درسی تعلیم زبان انگلیسی متعلق به دانشگاه کمبریج- بخوبی روشن که چه کتب درسی  وچه درکتب درسی  زبان انگیسی اکسفورد- یک خانواده چینی  مطرح است که اخیرا کمبریج بحثی  از چین وویتنام دارد ولی یکفرد بنام کریم- صورت این فرد غیر متوازن دراز است ولباس حد بوق پوشیده است- درسن بالائ هم است- در کتاب انگلیس ی کبریج سه تا مقاله اینترنتی  که افراد از کشورهای مختلف که بازدید کردند درسایت خود ثبت کردند یکی از مقالات درباره شهر شانگهای  چین است- مینویسد من درخیابان باند هستم که مرکز خرید وهتل ها است بقدری مغازه ها درزیبائی واجناس بی نظیر هستند که سه روز کافی نیست وحداقل شش روز باید باشد تاحدی بتوان-تاحدی  انرا مشاهده کرد – چطور این اتفاق در زمان الستعمار انگلستان وامریکا درچین رخ نداد؟؟ که شما دم از حقوق بشر وکمک  ویاری وغیره میزدید ارژآنتین- ازلحاط منابع طبیعی به مراتب از دانمارک ونروژ وسوئد غنی تر است  چطور ازانها عقب تر است- همان طور که ایرانیان درعلوم درخاور میانه حرف اول میزدند  ارژاتینی هاهم در امریکا لاتین این چنین هستند- انهارا مشغول کردن به ساختن- تلسکوبهای بزرگ وموشک ولی مهار اب ها وپیشرفت کشاورزی وصنعت متوقف شد وحتی اجازه سرمایه گذاری خارجیان درانجا نمیدادند حالا برعکس شده است هم تصور میکردند پایگاه نظامی امریکا وارتش  ارژانتین مداوفع حملات موشکی شوروی  وشرق به امریکا ی لاتین است- ان خانم ریس جمهور سابق  بیان کرد ارتش ارژانتین نیازمند خرید دونوع رادار است یکی کمتر از سی متر را  رصد کند- که امریکایی ها به ایشان ندادند وا یشان از ایتالیا خرید ویکی بیشتراز سی متر تاحدی بسیار بالا باز امریکائی ها ندادند وایشان از چین خرید دراین کتاب  از جائی نزدیک به پایتخت ارزانتین درحدود سی کیلومتری ان که به نام شهرک بربر نام گذاری شده است ( تایگر) که معلوم میشود سرمایه گذاری خارجی عطیم انجا مانند شهرک های ازاد تجارتی  بوجود امده است یک پاساژ به طول یک کیلومتر است چرا قبلا این شهرک بوجودنیامد- اقای امریکا که هینهمه بوق وکرنا میکنید- خداوندمنان همین را میگوید تحقیق کنید تابفهمد انهائی که ادعا میکنند اولافقیر علمی هستند وبلوف میزنند انها مانندشما درتحت تاثیر شیطان هستند- یک نکته ارتکازی بیان کنم این کتاب گویا ترجمه شده است- درداخل متن کتاب انگلیسی میفرمیاد برای مشغولیات خانم ها دراین پاساژ رقص تانگو میکنند که این رقص اصلاتا جزو فرهنگ ارژانتین است درترجمه چیزی دیگر نوشته شده است- درست که یقینیات ما با یقنیات انها فرق دارد وماحق داریم باهم وارد چالش  وکنکاش شویم وبه انها بگویئم شماعلامه دهر نیستید وبهترین علم متعلق به وحی ناب است ولی درست نیست مثلا فردی از گوشت خوک تعریف کند وماترجمه کنیم که گوشت جوجه میخورد- انسان اول مربی بودن الهی را خوب درک کند علم وپروش الهی خوب درک مند وسپس قدرت الهی را درک کند خودبخود خداوندمنان اسوه ومحبوب مردم میشود یعنی اله مردم میشود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۹:۲۵
علی گریست

  • بسم الله الرحمن الرحیم-با سلام الهی برمدافعین برحق حفاظت ناب از تقدس الهی وپیروان ناب الهی – شل باز ی ما هستند که انها تصور میکنند عددی هستند اگر دوتا ناوچه امارات را میزدید با پهباد مرکز ستاد ارتش انهارامیزدید ویک موشک بدون خرج نظامی وسط میدان شهر فرود میامدواصابت میکرد- ناوچه امارات را دربندر حدیده میزدیدوهرکس هم که عکسالعمل میکرد انهارا هم میزدید این مسخره باز ی هاتمام میشد – انها از ارامش وبدنبا ل نقاظ ضعف هستند وبزدیلهائی که قدرت رویا روئی ندارد وحرفی هم برای گفتن ندارند وبخاطراربابان خود میچنگندند وشیطنت میکنند وبیادبدانند که قدرت .اقعی درایران وکشوهای رادیکال ضد امپیریالیسیتی است وچون اسرائیل به زانو درمی ایندجوجه
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۱۰:۰۵
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-در داستان یادبود اقای بوش پدر- جملات شخصیت های بسیار جالب است- بعضی ها خواستند چابلوسی کنند که فرد کارگر عادی بودم- بسیارفروتن ساده دل به نخست وزیری  کانادا رسیدم- خلبان بوده است ولی ایشان بسیار پیچیده ومهربان و افق بین بوده است-  سناتور دیگری مال امریکا میفرماید- من همیشه برخلاف رای مردم هرچه درک میکردم عمل میکردم وفقط پنچ درصد موافق من بودند پس چطور شما را  باز هم انتخاب کردند؟؟ اگر شما این چنین بودید از گنگره عرش میزدند صدا  شما را- ایشان میگوید من به منزل اقای بوش پدر رفتم- که درنزدیکی ساحل اقیانوس بود یک تابلو زده بود- که کلمه از  -سی  بی  اس  یو- درست شده بود به من گفت معنی این کلمه را میدانی گفتم نه- فرمودند وقتیکه خلبان چون خلبان بوده است درفضار تا بینهایت افق رابتواند ببیند گفته میشود ومنظوراش این است که سیاست مدار اینچنین باشد بعضی میگویند که سیاست مدار تا 64 باز سیاسی  بتواند مانند شطرنج حدس درست- بزند حضرت علامهاستادمعزز شهید ایت الله دکتر مطهری علیه السلام هیچکس نمیتواند فلسفه تاریخ بنویسد جز پیامبران- وپیش گوئی وپیش بینی  امکان پذیر نیست فقط قران واحادیت معصومین میتوانند  دقیق بیان گنند درسرکلاس دانشگاه لندن خانم استاد فرمودند حتی درمسائل مادی هم نمیتوان پیش بینی دقیقی کرد زیرا ما باعلم محدود  به پدیدهای  که  نسبت به مانامحدودهستند درعوامل وتغیرات وحرکات عوامل مثلا میکرب ها- عامل اسنان هرجا وارد قابل پیشگوئی نیست بخصو خداوندمنان هم نظر دارد خحداکثر تا پنج سال انسان میتواند پیشگوئی کند وانهم شاهکار خواهدبود- ایشان به بلژیک میرود درجلسه ناتو  شرکت میکندنوبت سخنرانی میرسد- ایشان دقت میکند که دیگرت سیاست توضیحات انها چگونه است- متوجه میشود یک مطلب ساده وپیش پا افتاده را زیاد شرح میدهند ایشان شاهکار خلقت هستند همین کاررا میکنند وبه دوستاش میفرماید من انزمان سیاست روابط عمومی  را فهمیدم- قران مجید در داستان لعین الی ابد  ابی لهب هیچگونه شرح تاریخی دقیق نمیدهد چه ساعتی چه روزی -  وغیره نمیدهد فقط میفرمیاد  ابی لهب سنگ به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زد ومنهم دودستاش راقطع میکنم وایشان را داخل جهنم میکنم وپیشگوئی کرد که تا مرگ اینچنین است- ام جمیل زن ایشان را همین طور که سبدی درست کرده به گردن انداخته است مردم انزمان درک میکردند منظور قران از این سبد چیست که خارها درشت را خوداش انتخاب میکرد وحمل میکرده ودرسرراه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میگذاشته است وان لعین هم تامرگ اینچنین است- جا جای قران مجید- دشمن شناسی میکند-ولبمطلب-میگوید  وپاسخ الهی را درباره انها مطرح میکند که مهمترین اقلام  پدیده های تاریخی بوده است نه خر کردن وفریب مردم-

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۰۷:۴۴
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- ظریفی میفرمودند- که زمانی که  خداوند منان گل انسان را درست میکرد- جناب ملائکه فرموند این گل چیست خداندمنان فرمود خلیفه من انها پرسیئدند  گل خلیفه شما میشود خداوندمنان  فرمودند روح من دراین گل قرار میگرید- شیداترین موجود نسبت به من تمام شادی ها  وسایل شادی هارا برای اوتهیه میکنم ولی شادی  او درعبد بودن من است دراذان خواندن است درقران خواندن  است عابدمیشود عاشق مناجات بامن است- درپرستش من بعناون معبود سراز پا نمیشناسد- شادترین مخلوقات میشود غم اش هم برای من است نه برای دینا- عرفای ما این پیام را خوب درک کردند-  صحبت ان جان جهان مارابس—طواف کعبه دل کن- اگر دل داری – دل است کعبه معنی – توگل چه پنداری – جناب حافظ میفرمیاد—صبا به خوش خبری  هدد سیلمان- که مژده- طرب— از گلشن سبا اورد-باز- ازدل وجان- شزف صحبت جانان غرض است—غرض این است وگرنه – دل وجان این همه نیست- منظور سکولار است—دولت ان است که بیخون دل ایدبه کنار—رنه باسعی وگل با جنان (دنیائی() این همه نیست—حاصل کارگه- کونومکان- اینهمه نیست- باده پیش ار که اسباب چهان اینهمه نیت—مرا به کارجهان هرگز التفات نبود- رخ تو درنظرمن چنین  خوشش  ازا سست—چوبشنوی سخن اهل دل مگر که خطاست- سخن شناس  نه ای- جان من  خظا این جا است- ای گدایان خرابات خدا یار شما است- چشم انعام مدارید- زانعامی چند- - خواهم شدن  به کوی مغان استین فشان- زین فتنه ها که دامن اخر زمان گرفت- جنگ سکولاریسم- ان روزشوق ساغرمی خرمنم بسوخت- کاتش ز عکس عارض ساقی دران گرفت—افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع- شکرخدا که-سر دلش- درزبان گرفت- اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند- مثلا میخانه را- دل قوی دار که ازبهر خدا بگشایند—دلا طمع مبر ازلطف بی نهایت ذوست- چولاف عشق زدی سربباز- چابک وچست- امروزه متاسفانه گرفتاری ها ی روحی درسن بالا دامن گیر مرد زن شده است- بچه تربیت کردن که تصور میکردندرچه انهابخواهند بیاداجرا شود وحال مادر شوهر ازدست داده  وبچه عازم امریکا شده اند ویک دختر درتهران مقیم است درحالی که ایشان درشیراز است دریک خانه درن دشت دربهترین نقطه شیراز  اتفاقا درنزدیکی ایشان یک اقای بسیارزیبا وبسیار ارام وتحصیل کرده به همین سرنوشت دچار شده است وایشان زن خود راازدست دادهاست ودلخوشی ان این بوده است به امریکا سفری کنند وبرای همین منظور هردو دریک کلاس مکالمه انگلیسی شرکت میکنندواین یکنوع شکست انسانی است- دریک جلسه ریس جلسه فرمودند-قرار است از طرف کمیته امداد امام خمینی رحمت الله تعدادی ر  خانمی بیایند که بیشترانها افسرده هستند وماترتیب یک جلسه نشاط اور اسلامی را میخواهیم نشان دهیم- اول فردی اذان میگوید بسبک عربی ابادانی –وبعد ایشان قران میخواند وبعدایشان اشعار نغز باموزیک میخواند این خانم بنظر من بیادترتیب میدادند که دراربعین شرکت کنندیک خانم استاد دانشگاه کانادا دراثین راه پیمائی  شرکت است ومعنویتی که دران دیده است بینظیر بیان کرده است ومدتا درکنارفرات برای امام حسین  علیه السلام که خالق این معنویت است گریه کرده است چرا جامعه انروز عظمت این شخصیت اعجاب وشگفتی ساز  رادرک نکردند- البته دستور است که فقر رانابود کنید ولی مشکلات روحی  بعلت  درک نکردم ان جان جهان است امید است که ما  راعرفای خودرابخوبی بشناسیمتا درسفینه فضائی رحمت الهی قراربگیریم انشاالله

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۹۷ ، ۲۰:۲۷
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از بیانات استادمعزز حضرت استاد دکترجمشید  شفیعی نیا- رحمت الله علیه- میدتیشن از نظر  استادمعزز- حرکت از  تاریکی به نور است- لذا اسم متیدیشن خودرا مدتیشن نور نامیده است—که نور تمام کمالات را داردواز همه مهمتر ایجاد ارامش میکند  ومیتوان به این نتجه رسید- که کمالات ایجادارامش میکنند—درمرحله اول انسان باید احساس ازادی مطلق کند- سپس به ایمان میرسد- زمانی که به ایمان رسید عاشق ایمان میشود- که-مرحله عشق- به ایمان است –وسپس –مرحله ازادی از هرچیز- به جز  -ایمان- اسیر عبد –ایمان میشود-مرحله بعد متدیشن-خاک برداری وگند زدائی- درون است از هرچه پلیدی وضد ایمان است- که از تاریکی به نور است در درون خوداش خداومند منان که بینهایت کمالات  دارد- که نزدیکی به خداوندمنان هدف او است که حجاب زیادی در درون مطرح است- سئوال- این خداوندمنان بصورت تناسخ در روح مطرح است همانطور که بودائی ها معتقد هستند- درجواب تناسخ اتحاددوروح است- روح فرد وروح ان  میدیودوم- که مثلا فرد حلیه گر ی بوده است حالاباروح روباه اتحاد ایجاد کرده است- ایمن اتحاد نحوه اش مشخص نیست وبه نظر میرسد که روح روباه- فعال مایشا است فاعل است وروح فردمنفعل  ومطیع روح روباه است- وان روح فرد ازار میدهد- سئوال اینجا است که فرد تصور کنیم خوداش در دنیا یک روباه مانندی بود واز وجدان خودرا فلج کرده بود وممکن است از روح روباه خوشش بیاید وشریک جریانات باشداز کجا معلوم است که درایشان غفلت فراموش میشود وجدان دوباره احیا میشود اگر اراده از فرد سلب شود- سازندگی بوجود نمیاید- درباره خداوند مثال سخت است ولی عرفا فرمودند حلقه از اهن تصور کنید که به نخی وصل است ودرلیوانی  قراردارد البته خداوند همان داخل روح است وهم داخل بدن است وهم خارج از روح وبدن است ولی ما به داخل کارداریم- عشق سرمایه است که به حساب خداوندمنان واریز  میشود- خداوندمنان اصل وفرع با  سرمایه گذاری بیشتری  به فرد پس میدهد- خداوندمنان کمک میکند که این حجاب ها بر طرف شود واز کمالات الهی فرد بهرمند- شود-این کمالات ایجا امنیت در فرد میکند- شوق وذوق وجهت به فرد میدهدتاریکی هارا- به نور تبدیل میکند- وبقول مولانا- هرکه جامه زعشقی –چاک شد- او زحرص و جمله عیبی پاک -  تبدیل شد- تبدیل به ارغنون میشود ساز ی که احتمالا – ساز چنگ است که فقط یک نوا را سرمیدهد-  که ان نوا- انا لله- انا الیه راجعون- ماتوسط خداوندمنان افریده شدیم وبه سمت-او-   رجعت میکنیم- که مولانان میفرماید- جسم خاک از عشق بر افلاک شد- کوه در رقص امد وچالا ک شد که اول روسنگینی  چو کوه داشته است که  بعد عشق اورا سبک وچلالک کرده است که به راحتی عروج به سمت الهی میکند- وبه حریت و.اقعی میرسد که از هرچه ازار واذیت وشر  وپلیدی است رهامیشود- وبفکر نجات خود ودیگران است- ان زمان مقام حضرت یوسف را درک میکند ویوسف خودرا میبیند وخداوندمنان بیشمار زیباتراز یوسف درک میکند واین امر اغاز بوجوداوردن شایستگی است که به ملاقات الهی نایل شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۲۰:۵۷
علی گریست


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جناب دکتر سعید قاضی پور- یکی از چهرهای درخشان است که خداوندمنان به ایشان استعداد عجیبی داده است که چهار رشته دکتری گرفت است منجله بصورت ماکتبه ای ان لاین از دانشگاه اکسفورد دکتری درمدیریت گرفته ورشته اولیه ایشان پزشکی  از دانشگا شیراز است واکنون  دانشجوی دکتری  درعلوم قران وحدیث است- ازجمله کتاب ایشان کتاب هجرت است باروش بسیارعالمانه تحقیق شده است –و-کتاب دیگر ایشان- بنام – مجمع الرسائل ازمایشی  کمک اموزشی  وخودازمائی  احکام فقهی است- جلد اول ان درباره تقلید است که از دوازده مرجع عظیم الشان  که-در صدران  احکام رهبرمعزز ومکرم وعظیم الشان ایران میباشد کتاب بذدو بخش تقسیم میشود- اول تست ودوم پاسخنامه- من جواب درست بیان میکنم—اولین شخصیت رهبر معززومکرم وعظیم الشان است—ایاتقلید صرفا یک مسئله عقلی است یا ادله شرعی  نیز دارد ادله شرعی به معنای که  شرط شرعی دارد یاندارد-پ- هردو میباشد-2- عمل به احتیاط بهتر است یاتقلید-عمل به احتیاط یعنی فرد مرحعی برای تقلید انتخاب نمی کند ولی نظر اکثیریت علمارا درنظر میگیرد-که- مطابق احکام الهی باشد البته کاری سخت است-پ- تقلید-3- متابعت  از نه مجتهد در تشخیص موضوع—واجب نیست-4- ایا کسی که در اموختن احکام دینی مورد نیاز  خود کوتاهی  میکند گناهکار  است—پ-اگر نیاموختن احکام- به ترک واجب  (منجر شود)یا ارتکاب حرام بیانجامد- گناهکار  است-5- درمسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندارد رجوع به –  مجتهدی که دران مساله احتیاط نکرده است –و-فتای صریح دارد—پ-با رعایت ترتیب العلم فالاعلم اشکال ندارد- یعنی بهترین فرد را باید انتخاب کند—6- درصحت تقلید از مجتهد جامع الشرایط تصدی مرجعیت یا- داشتن رساله عملیه-د منظور این است که از مرجعیکه تقلید میکنن درمقام ودرتدی مرحعیت باشد ویا رسال عملیه نوشته اشد-پ- شرد نیست یعنی  ایندو که قبلا ذکر شدشرط نیستند  عالم باشند کافی است—7- فتوای مجنهد متجزی برای خوداش(حجت است ) مجتهد متجزی مجتهدی است که تعداد ی از احکام وتکالیف را خوداش به نتجه و درک ودادن فتوا رسیده است-پ- حجت است – یعنی بای خوداش حجت است—در تقلید از مجتهد جامع الشرایط-پ-شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلف باشد- -و- شرط نیست که ساکن درمحل سکونت(فرد) باشد-9- باید از مجتهدی تقلید نمود-پ-که پرهیزگاری او به حدی رسیده  باشد که از روی عمد مرتکب گناه نشود-10- اطلاع از اوضاع زمان ومکان از شرایط اجتهاد است-پ- ممکن است این شرط دربعضی از مسائل دخیل باشد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۷ ، ۱۶:۰۷
علی گریست