عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم-ازهواپیمابیرون امدیم-جلوی درب بخش استان بابل قر ار گرفتیم—کلمه استانهز در در نظرایرانیان مشخص نیست که به چه معنا استدر نجف اشرف هه غذا شدیم بایکی از کارکنان سطح بالای  هتل که یکی ایرانی بوددرنجف اشرف شرکت ایرانی ماه ومهرهتل را خریده است - بعضی باز سازی کرده است- ودیگران هم خواهد کرد ودرضمن یک برج پازده طبقه ای  درکنار بقعه نور امیرالمومنین سلام الله علیه والصلوات درحال ساختن است این صحنه چهاربرابرکل مساحت استانه ممبارک- حضرت علی علیه است وبسیار زیبا درحال ساختن هستند که بعضی معتقد هستند دقیقا مانند وضع حالیه مسجدال نبی است- که یک چهارم ساخته شدهاست ومحل برنامه بعثه است ومحل گردهمائی ایرانیان است- که واقعا میترکانند وهمیشه بعدازظهربعداز نماز مغرب وعشا- یک مسابقه بین مداحان است یا سیدی حسین زلزله ایجاد میکند- اعراب این رسم راندارندفردی هستند- هرکس خوداش روضه میخواند بسیاری از زیارتهارا حفظ هستند از بلند گو یا خطیب صحبت میکند ویا مداحی میشود-فقط در حرم مقوس حضرت ابوالفضل استثنا صبحزیارت عاشورا خوانده میشودگرچه کاروانها دربقعه کارخودشان گروهی میکنند که بلد هستند درجاهائی مثلا اسم عاشورا ماید سینه میزند ویا یوم فرحت یعنی وروز عاشورا روز چشن بنی امیه است باز سینه میزنند ونکات زیارت عاشورا چندبار تکرار میشودخارج این صحن را یک فردتبریزی به عهده گرفته است- یک جوانی در صحن امام حسین علیه اسلام به من میگفت بروچند دقیقه درمحل جمع اوری- دفتر نزولات وصدقه  به ایست این دفتر مهرهای نماز از کارافتاده است- درجعبهای جلوی دفتراست هرکس میتواندیکی را تبرکابردارددئسه ایرانی انجا بودند ایشان میفرمود کمتراز صدمیلیون تومان بندرت است وهمیشه بیشتراز ان است—ادامه که درهر طبقه یک کاروان جای میگیرد احتمالا بزودی افتتاح میشود-ایشان فرمودند من هنوز معنای استان- نفهمیدم ولی حقیر تصور میکند معنارا فهمیده است-همان دارال ندوه عربستان رجاهلیت است وبهتراز ان هم درعراق نمیشود در مکه تمام قبائل مستقل بودند- زمانهای بحرانی  یک اطاق کوچکی در کنارصحن مسجد حرام وجود داشت که9 تعدادمثلا هفت نفر از بزرگان قبائل که مورد دیگر قبائل بودند جمع میشدند-کهحتی از حضرت خدیجه سلام  علیها دعوت میکردند وایشان نمیرفت- تادرباره اوضاع تصمیم گیری گنند- حال همین است استان کربلا تا اربیل زیرنظر او است- نجف اشرفزیرنر کربلا بوده است اخیرا مستقل شده است تمام شهر ها در عراق مستقل هستند ودربعضی موارد که8 معلوم نیست چه است درکربلا محل ساان جمع میشومد ویک تصمیم گری کلی میکنند-کوفه زمان علی علیه السلام نزدیک به یکمیلیون جمعیت داشت- که البته از لحاظ علم دین حرف اول میزند  این جقیق یکی از یاه قران تفسیر میکند که خداوندمنان مقام شهید ونام شهید  واندیشه بالا میبرد وخاندان انها بردشمنان خود برتری پیدا میکنند- ولی اخیرامیزان بودجه نجف رابشدت بالابردند- ویک شرکت تهیه مواد غذا بنام شمسا استکه غذا تهیه میکند حتی غذای بین راهبا کاروان بصورت معمول بیست وهشت هزار در در روزغذا تهیه میشود وازاد چندین برایرکاروان هستند  تمام ماشینهادی درمثلا مهران پار ک شد هستند ازادهستند- ویک شرکت ماشین است که به هتل کاروانها بنام انوار سیدین  سرویس میدهدکه هرربع ساعتتا ساعت هشت وهرنیم سلعت  تا دوازده سرویس میدهد واز سه صبح شروع میشود-کناردرب ورودی  بخش بابل که اولین بخش بودیک گاراژ بودکه نقش تصور میکنیم تعمیرات داخل هواپیما وحل نگهداری روغن هواپیما بود- جلوی گاراز بعضی از این وسایل که میابیست توسط اسلحهای زده شده باشد ردیف کرده بودند وروغن سیاه زیادی جلودرب کاربود-برای تحریک احساسات کاری خوبی است که وسایلی که مورد هدف واقع شده میبایست دبجادی روی سکوئی قرار دهند وافراد به انجا ببرند ولی نظافت میابیست رعایت شود-درست است که عراق یک شهر جنگ زده است ولی نظم وپاکیزی میبایست بهتراز گذشته باشد-ادامه دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۲:۳۴
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سفری – به عتبات- بخش اول-قصد من خدای نکرده این نیست که ایراد بگیرم-زیرا همه فراد دست اندر کار- انچه درتوان داشتند- انجام دادند وافرادی مخلص بودند- ولی از لحاظ مدیریت- نکات ریزی موجود است-که به نظر میرسد باتوجه به ان سلوک بهتر خواهد شد-  این سفر را فامیل دارک دیده بود ومن شخصا مایل بودم که دراربعین به حضورعظمتی که سدرت المنتهی   و ابن سدرت المنتهی- وبرادر پراز شان وابهت وقدرت برسم وبرای همه چه انکه ذکر شده وچه لا تذکر بود هاین حقیر سرتا پا تقصیرازان مقامات عرشی طلب کرده است که بهامید اجابت اش امید ورجای قریب به یقین دارد- واشارات وایاتی هم هست—درفرودگاه شیراز یک المانی درصف دبی بوداز یشان سئوال کردم به کجائی میروی گفتند به کویت؟؟ ومن دربرد اطلاعات اسمی از کویت نبود – ازچندنفر از کارکنان سئوال کردم وفرمودند امروز کویت نداریم ومن تصور کردم هواپیما به دبی میرود وسپس به کویتمیرود وخواستم از باجه دبی سئوال کنم یک عرب قدبلند کمی زیبا ایستاده بود- حدس زد م باید فارسی بلد باشد-گفتم باجه کویت درهمین جا است- ایشان گفت امروز هواپیما به کویت نمیرود-؟؟ وبعد پرسید شما کجا میروی- ومن گفتم بغداد روی ترش کرد وسراش چرخاند قیامه کمی ناراحت بخود گرفت-؟؟ این بیچاره ها- تصور میکنند که دنیا برای عیش ونوش  ورفاه مادی درست مانند امویان وعباسیان  است ودین لقلقه زبان است –تا انجائی که به د نیا انها- کاری نداشته باشد- محترم است در نجف الاشرفدر سرمیز ناهاریک جناب اهل یزید فرمودند من دنیا را گشتم وبه دبی هم رفتم برسر وصورت وریش ادم یکوجب قطر لجن زده میشود-!!—کتاب های زیادی باعنوان-جا  حسین-یعنی حسین امد افراد زیادی نوشتندکه منظور این است که امام حسین علیه السلام بهعراق امد  چه تمدنی را باخود اورد- از جکله خطیب مشهور جناب اقای هادی المدرسی که کتب زیادی نوشته است-یکی از کتب ایشان همین عنوان است- از بالای فرودگاهبغدارد—حداقل دو ساختمان بسیارعظیم- بارعرض بسیار زیاد یکی دوطبقه ودیگری سه طبقه؟؟ وپارکی بسیار وسیع جندین دقیقه ماشین ددر ان درحال حرکت است ساختمان سفید سه طبقه دفتری است- درحدیث داریم که دجال اخر الزمان بغداد بفکرابهت بغداد است ومیفرماید-اگر پگندم نداشته باشیم من با کارخانه انرا درست میکتنم- اگر گوشتنداضشته باشیم من انرا با کارخانه درست میکنم- تصور میکرد که میتواند خداوندمنان را از صحنه خارج کند-؟؟ این باز ی راشوروی  ها درست کردند ولی میگفتند دراینده خیلی زود به این همه اطاق نیازداریم-؟؟ وامریکایئ میگفتند واقعا نیاز ما اینهمه اطاق است-؟؟!! انسان را به یاد فرعون ونمرودمی انداز د برای  هر استانی بخشی وسیع- قرار داده است که مادربخش بابل رفتیم—مبنی بابل-که این استان نود درصد شیعه- لشگرش بیشترین فداکاری کرذده است وامروزه رسامرا تا مرز تکریت که مرز عراق وسوریه است قرارد دارذد واگرنبودند کربلا درهوا بود- ودمین لشگر متعلق به موصل است-موصل بقول عربها یک شهر شبکه ای است-تمام اقوام ونژادها وایین ها درانجا جمع هستند از ایزذی گرفته وکرد واشوری ومسیحی ویهودی – سنی وشیعهدراجا هستند واهل سنت برتر ی جمعتی نسبی دارد وئچون از تکفیرزی وداعشی که امروزهبهراحیتی به انها وحشی وخشن  و گفته میشودوبردیوار شهرها این  نکته نوشته شده است ودرمنابر وحتی نماز گفته میشود وکس ی توان مقابلهندارد وبخوبی ترورشخصیت شده اند- لذا این لشکرافراد جان فشان برای گرفتن انتقام بهوبی چنگیده است وامروز همرسامرا تا تاکریت ومرز حضور دارد واین مطلب داعش نفهمیده بود- در باره امام حسین علیه السلام میفرکمیاد در زیارا قاتل بالکرامت است یعنی از روی بزرگواری قتل صورت داده است-ود رحقیقت از حود وخاندان خود ودوسنان خود دفاع کرده است- میتوانست کشته های خودرا زیر سم اسب خود له کند-ادامه دارد-

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۱:۰۲
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سنت درغذا خوردن در عربستان- واقعا خاک برسر شان جاهلیت را  با اسلام ترکیب کردند-دست چپ روی میز نباید  باشد- بادست چپ چیزی برئاشتهنشود وبهدیگری داده نشود حالا فرد چپدست است که بیچاره انجا وضغ فلاکت باردارد درک نمیکند که افراد دونوع  چپ  وراست دست—مهمانان زمانی که غذا را شروع میکنند  بیاد بگویند صحتین- یعنی غذای خوب اشتهاراور وسپس بسم الله-میزبان مدوام باید بگوید دائمه یعنی بیشتربخور-سنت درغذا خوردن با دست است بودن وسیله دراین باره بحث شده است حکمت هم دارد  که انگشتان موادی را تشرح میکنند که درای خواصی است ولیسیدن دست هم لذت بخش است- غایا افراد بادست راست برای انها راحت تر است-ولی برای چپ دست  ها احتمالا با دست چپ بخورند راحتر است اینجا –که مسئله رحمت وعذاب که مطرح نیست- باید چنگال وقاشق وکارذد همه ابزاردر سمت راست باشدمداوم انهارا تغیر دهد-پس تفنگ هم فقط بادست راست بگیرید-اگر ریک جلسه مردان وزنان بام غدا بخورند زنان مستقیم نمیتوانندغذا بکشند ولو جلوی انها باشد؟؟باوجودانکه قوم وخویش خانم باشد-دریک مهمانی در رستوران- یامردانه است ویا زنانه است واقعا شوراش دراوردند-یاخانم ها در ستوران هستند واقایان را درخانه دعوت میکنند- واز همه نکبت  بارتر-اول مردان وسپس بچه ها وبعد خانم ها- درحالیکه حدیث داریم هرکس درهر عملی بیشتر کار کرده باشد وبیاداولازهمه سودببرد-پس خانمها جلوتراز همه بایدسودببرند-

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۲۷
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است – من عکس های فرودگاه –تی –فور- سوریه رادیدم-به هرچیزی میماند بجز فرودگاه نظامی –خیلی عجیب است که باشوریس انها ارتباط دارند وادعا میکنند که درمهندسی ساخت وساز  نظامی حرف اول میزنند-؟؟الول رذادهای درست وحسابی نداشت ودرثانی برای هر  هواپیما باید64 موشک میزد- ومحل اسکان یادربین دوکوه باشد ویا جادی که ضربه زدن بسیارسخت باشد ویا چندمتر زیر زمین که بانفر بر بتوان انجا رفت  -برای جان انسانها بیاد ارزش قائل بود بخصوصد درمسائل نظامی-

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۵۰
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است-نظریات شخصی است – اقای – بن سلمان ولیعهد  عربستان در مصاحبه با مجله- -اتلانتیک---وی علی الرغم تلاش خبرنگار مجله اتلانتیک برای معرفی وهابیت-انرا بطور کا مل وهابی گری راانکار کرد – شماتعدادبیشماری کتاب به اسم وهابیت چاپ کردید وشیعای را با ایدولوژی وهابیت کوبیدید- هم اکنون االقاعده وداعش علنا از مذهب وهابیت دفاع میکنند- ولی مقداری باوهبین عربستان اختلاف دارند وعربستان مقداری محافظه کار شده است ولی شماوپدرتان میخواهند به این ایدولوژی شدت بدهند واز محافظه کاری خارج کنند- وجدیااسم سلفی گری گذاشتید ومذاهب دیگراهل سنت هم که یکنوع سلفی گری است مسخره میکنند-نمونهان وهابیت های که ماهواره به زبان فارسی تبلیغ میکنندمشخص است- یکمسجد مالکی ویاحنبلی ویا شافعی رادرعربستان نشان دهید- ویا مجل هانها وسازمانهای انهارا نام ببرید—میگوید –خاندان ال ابن وهابکه به ال شیخ امروزمعروف هستند ودهها هزارخاندان مهم دیگر یعنی غیر وهابی هم وجود دارد و-یکیرانام برید که برخلاف وهابیت حرفی زده باشد-!!فرق اسلامی درعربستان محلی از اعراب ندارد- وعربستان باپول وتهدید افراد مذاهب سنی را به وهابیت تغیر مذهب داد واین اشهرمن الشمس است—میگوید –ماچهارمذهب حنبلی –شافعی – ومالکی –راداریم کهمذهبی استکهربرخیاموربایکدیگرتفاوتدارند واین موضوعی صحیح ورحمت است – اختلاف اگربرساس عق باشد یکجا یکمشکلی بجودامده است که هنز راه حل منطقی ان پیدانشده است وقابل رد شدن هم نیست-ولی ختلافاتی که دلیل عقلانی ندارد از شیطان است وباعث شر میشود وعذاب سرانجام درپی خواهد د اشت- ایشان میگوید  اگر به مسلمان  به انها اجازه ندادندکهدرکلام خداوندمنانرابهخوبی گسترش بدهند- الذ برای گسترش رسالت خود جنگ کردند واین وظیفه ما است  شما درکشورهای اسلامی کهاجازه نشر وهابیت هم دادند باز شماجنگیدیدچگونه شما میگوید ما افاراطی نیستیم شما دیکتاتوری را عمل مکنید واسم انرا صلحوتلیغ میگوید؟؟ شماخودتان رافریب میدهد درگشر های اروپائی وغربی کهاجازه نشر اسلم میدهد چرا بمب وبرج منفجر میکنید-؟؟ درموردکشورهایاهل الکتاب تاز مانی که ب مسلملن تعددی نکردند جهاد برداشته شده است مگر مردم از مسلمن برا ی رفع طاغوت کمک بخواهند هرکش صلح طلب نباشد طاغوت است-ودر کشوهادی جنگید اعث تفرت بیشتر میشودوجامعه از ان حکوکت کفر چون عدالتی دارد پشتیبانیمیکنند حق جهاد ندارید- فرمودند صلح یعنی دوری ازگناهان وانجام کردارخوب – کارشما دریمن بحرین کردارخوب بود یا اتحا با اسرائیل –اسرائیل دارای کردار خوب است شما نمیتوانید دیگر با لفاظی دنیارا فریب دهید-جز طاغوتیان کسی از شماحمایت نمیکند-

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۵۸
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظیات شخصی است-فلسفه-  زمانی چون رودخانه وارد دریای وحیشود یکنوع تعامل بوجود می اید که ظفیت درک فلسفی وقوانین فلسفی را بسط میدهدوفلسفه وحی ر درتبین ان بادرک انسانی اشنا  وقابل فهم تر میکند-انچناندر لسفهای غربی بین فرنگ وفلسفه معتقد هستند که درتعامل این دو  باهم-به بسط وگسترش هردو میانجامد-در اسلام وحی نقش سازنده تری دارد-رغرب فلسفه نقش سازنده تری دارد- فلسفه مادی غرب ارد متافیزیک درک مادی میشودیعنی بتواند علت یابی ها وریشیه یابی ها- ورابطه علت ومعلول وقوانین مادی را ودیگرخصوصیات کلی ماده را درک کندولی وارد فرا ماده نمیشود ولی اقای دکارت اث4بات میکند عقل میتواند واردحوزه فرا مادهبشود-که انتزاع ویاجداشده از ماده است وقونین مادی نداردکه به ان ذهن میگوید-خارج از زمان ومکان خاص ومیکانیک ماده است ونمیتواند ذهن وعقلرا درمحدوده خود محصور کند ویا باقواین مادی انراتبین وبران مستولی شود-اگر درزمنی ملاکهای مادی ر خصوصیاتذهنی وعقلی هم وارد باشد این وجه اشتراک یکی حقیقی درماده ودر ذهنمجازی است تصوری است فرض کنیم درماده هرچه نیرو زیادتر شود کاربیشتری انجام میگیرد-درذهن وعقل هرچقدرنیروی عقل بیشتراشد کار پیچیدتری میکند ول ایندونیرو یکسان نیستند-مثال بزنیم-خداوند منان میفرمایدمنفقط درقلب مومن جای میگیرم- این جای گرفتن مادینیست نه خداوندمنان مادی استنهروح مادی استخداوندمنان سمبل معنویت است وروحهم کهسمبل معنویت شد بهاندازه سنخیت با خداونددریکنوع تماسی است که قابل شناخت دقیق نیست- واز همین جا است کهفسفه مادی غرب بابحران روبرو میشود بجایطانکه مسئله راحل کندصورت مسئله محدود میکند- عقل میتواند گذشضته انسان وحال انسان واینده انسان رابامدارک بخوبی درک کند وعقل علمی میگوید گذشته فقط از طریق علم حاضر میتواند حدس وگمان بزند ودربعضی موارد عمیقاتراز گذشته امکانداردمسائل رادرک کند ولی ذهرگز مانند کذشتگان درک نخواهد کرد وفقط حالرا درک مکیند واینده راهم نمیتواند درک کند- انسان بادبه قوانین متافیزیکی عامبرسد کههرگز ملاک مدی ندارد وسپس درموضوعی مادی ملاک های عقل را تکامل بدهد تادرهدایت موضوعی مادی پیشرفت کند یعنی قوانین مادی را کشف کند که وضع براساس نیاز خودرا برطرف کند استعلائی درحایکه فلسفه ملاکهای متافیزیکی کلیرادرک مکیند که شناخت متافیزیکی جدا ازماده درکندکهم کاربرد درماده دارد وهم کاربرد درفراماده داردنکته دیگراین است خصویات زمانی وجسمی افرادیک وجه مشترک دارند ویکوجهافتراق ویامختلف هستند لذا شناخت افرادپیچیده میشود وسخت میشود ولی عقل افراد یک سان است واینامرنشان میدهد که ازنوع ماده نیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۵۳
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—گاز شیمیادی دوما کار خود داعشی ها است- بسیار رقیق درست کردهاند وبسیار کم اثر دربیمارسات نشان میدهد که اطفال نه سرگیچه دارند ونه حالت تهوع وبه چشمانان  یکنوری مزنند که عکسالعمل چشم رادرک کنند مقداری اب میزنند-وضع عادی میشود  درحالیکه بچه میگفتند درمثلا درسوسنگردیک گاز شیمائی زده بودند که چدوساعات وچهارساعت بعداثراش ازبین میرفت این گازها کم مدت برای مادگی برای حمله عراق بود که بلافاصله پس از پایان مدت عراق حمله میکردتازه رقیق بود  ومیگفتند اثرش  درچشم تا اهواز اثر گذاشته است روزی من به درمانگاه مطهری درمیدان نماز میرفتم که یک مرکز بسیاربزرگ پزشکی است-درمدخل ورودی تعدادی بسیجی  باقیافه های عصبی  صورت درهم رفته است مداوم چپی به دهان میگرفتند ورها میکردندمن نزدیک رفتم که دلیل مسئله را سئوال کنمکی از بچه سپاهی که من را میشناختدیک دفعه من رگرفت به کگناری کشید وفرمودند اینهاگاز شیمایدی خوردند درباز دم گاز  شیمیائی بیرون میدهند بابا وجودانکه مدتها است تحت معالجه هستند- انسانی که درحال غرق شدن است به هر وسیله روی اب متوسل میشود جوانمردی و.انسانیت-از اول درانها نبوده است وبو نکرده اند- یک مشت انسانها مسخ شده اند بخاطر حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در دینا مانند چهره بشر هستند ودربزرخ چون حیوانات درنده ودیوهای عجیب وغریب درخواهند امد- ازهیچ جنایتی دریغ نمیکنند- معاویه انها چهره واقعی مانندمیمون است مابقیه حسابشان مشخص است واقای ترامپ نمیخواهد مداوم بلوف بزنی شماهم یک انسان مسخ شده ای هستید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۷ ، ۲۲:۴۳
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من گاهی تصور میکنم مداوم پاسخ اقای فلاحتی صدای امریکارا بدهم وقت تلف کردن است دره سوربقره- میفرماید مشرکین وکافرین ( بعضی) سفیه = احمق وبه سفهات خودهم اگاه نیستند=تاوارد جهنم شوند- سکولار محض انهم جزوه سفها است-حال ممکن است بعضی یک اخلاق نسبی داشته باشند ویا فاشیست باشند-ولی مومن به اسلام ناب ویا فردی که اهل کتاب الله  استودارای اعتقادبه خداوندمنان وانبیا الهی واخلاق نیکودارد اینان جزو بهترین مخلوقات الهی هستند-کلمه فاشیست را سکولار محض به انها ممکن است نسبت دهد- مجلس شورا اسلامیمرکز اشعه دین الهی وقوانین الهی است-جائی برای سکولار محض ندارد-= سنخیت ندارد-عدم پذیراش انهادال برفاشسیت بودن نیست-دال برالهی بودن است-درادیان هندی که دوپاره شدن که بیشترانها این چنین هستند نمونهای از یک دین دراسامدرحدود پنج سطر نوشته شده بودکه کتاب انها متعلق به  شصد سال قبلاز میلاد حضرت مسیح علیه السلامنوشته شده است-اول دراثبات توحید =ودا-بعدبزرگترین نشانه الهی  یکی –اب –است قران میفرمایئ من ما کل الشی حی قریب به این مضمون-بعدمیفرماید-واجب است اب را پاک نگهدارید-واجب است (هرروز)اب بنوشید-واجب است با اب طهارت کنید-ایشان میفرمیادتاقبلاز انقلاب دینجعفری وجود داشت مثلا محترم بودووحالداردعمل میکند وفاشیست است؟؟ زیرانمایده رزدتشتیان  مثلا بخواهند فرد سکولار باشد-کلمه زردتشتی- اسم نژاد نیستمانندمسیحی ومسلمان است مانند جعفری بودن است اگربه دین زردتشت معتقدنباشد زردتشتی بی مسما است- البته ارمن-نام نژد است مذهب انان گریگوری است بعضی تعحب میکند که درارمن ستان ارمنی مسلمان است داین مسئله درایران  وممکن است جای دیگر هم این مطلب اینچنین فهمدیدند-برا ی زردتشیی هم یک خلط مبحث هم شده است-درثانی مسلم است اکثریت جامعه زردتشتی  اهل دیات هستند درهمین بی بی سی شکایت میکردند که بعلت عدم قدرت مالی تعاد مدارس زردتشیتی ومراکز مذهبی کم است ومسذام مذهبی درسالن یکی-از  ادارت بعداز کار نجام میشود- یادرکانادادربیابان مراسم انجام میشود-فرد برفرض سکولار زردتشتی به یکی از نمایندگان مجلس مجلس میتواند- رجوع کند ولی نماینده جامعه زردتشتی- مسئولیت اول اش مسئله مذهب این جامعه است ودوم حقوق خاص این جامعه بعد کل مسائل مادی وسکولار-به هیچ وجه سپاه تعین نمیکند اگر اینجامعه مایل نباشد خود مسائل را میتوانند حل کنند واینفرض که دستور از بالا است قابل نیست ولی مسلم است که شورا نگهبان دراین مواردهم مسئولیت شرعی وعرفی وعقلانی دارد-معلوم یشودکه دغدغه شما روی فرد سکولار است سری به کتب مذهبی درامریکابزنید ودلائل . وجود خداوندمناناز دانشمندان امریکائی جستجوکنید ودرباره ان چالش کنید  واگر وقت کردید دربارهدین اسلام هم مطالعاتی داشته باشید امیداست نجات پیدا کنید-انشاالله

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۴۳
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیل کودتا شاه-مینویسنند-در روز های 25یا26 مرداد-وقتی که مردم به خیابان  هاا مدندومجسمه های رضا شاه را را پایئین می کشیدند- چه مشاهداتی از ان روز دارید- -----تا اینجا که—گویا جناب اقای دکتر مصدق دران روز شجاعانه  از این عمل دفاع میکند-امادکتر صدیقی میگویند ترجیح من این است که این مجسمه هارا پایئن نکشید وتخریب نکنید—اما بنا بردفاع مصدق- دکتر سحابی  رابهعنواننماینده جبهه ملی  ان روز مامور میکنند که خودبرود واین مجسمه  هارا پایدن بکشند- تابازی دست چپ ها نیفتد؟؟ وایجادمفسده نشود—تحلیلانسیست انگلستان درهند مطالعهنشود قابل شناخت نیستفرهنگ انگلستان اول زبان را تغیردد ودوم اموزش وپرورش انگلیسی شد وسوم قانون اساسی اگلستان مدل هند شدمذاهب به دودسته درونی تغیر کردند- مذهبی متعصب  دوم مذهبی سکولار انگلیسی شدن است کهفقط بعضی ایین ها را مثلابرای ازدواج وغیره را نگاه داشتند- نسبت به سیاست انگلستان یا روش خنثی را دربر گرفتند وگفتند ودا یاخدا باید نقش کمتری داشته باشد قدرت فکر انسان نقش بیشتری داشته باشد چون این نوع مذاهب بیشترمتکی برنژاد  وقبیله بود گروه انگلیسی وحدتبیشتری باهم داشتند وگروه متعصب متضادهم بودند اسلام درمرحله متضاد بود ولی خلی زودفهمید بایدباادیان انگلیسی هندی انعطاف وهمکاری داشته باشد واین وحدت کمک به استقلال هند کردولی تبدیل به جنبش شدنکه یکنوع صوفیسم بنام یوگا ومانند انمحور اساسی دین شدهمین موضوع درایران رخ داد مذهب اسلام تبدیل به یک جنبش شد-کمونیست یاحزب تود هم تبدیل به یکجنبش شد وودیگرانولی وحدت بین انهانبودزمانی که مجسمه رضاشاه پاین کشیده میشود واقای ایدن میفرمایددوباره برپا میشودمیابیستدست انگلستانراخواند ونمیشود هم از غرب کمک خواست وهم ضد اگلستان بود وطرفدارن انهارا نادیده گرفت-جنگقئرت به درون رهبریت برسد ونتواند یکخط مشخص وشفاف وعقلای را دنبال کند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۴۷
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقوله حجاب-مهمترین مسئله- فرهنگ عرف است- به تحقیق حتی امروزه با ان همه دم از دبدبه و کباده کشیدن بخوبی روشن است درمضوعات عرف ها یا تفریطی هستندویا ا فراطی هستند – احساس فراتر از عقل میرود- ویاعقل در دام خرافات اسیر میشود وجمود می اورد وروز ی به هرحال تغیر میکنند زیرا پاسخ گونیست ودباره دردام افراط وتفریط –سقوط میکنند-هم مرد وهم زننیازمد وقار ومتانت  وعفاف ودارای تاثیرات مثبت وسازنده باید باشندکهدرضمن هم  ازهنرهم دراین موارد بهره ببرنند-لذا دارای حد وحدود خواهند بود-کهغرب با مدیست شدنمرزی نمی شناسد واین ارزش های والا رابه هیچ میگیرد-ممکن است جامعه بعلت های مختلف که بیشتر احساسی است-در زمینهائی کوتاه بیاید که تصور میکند – به یک تعادل منطقی نزدیک شده است ولی پیامبران اعظام صلواته الله علیهم اجمعین  رابطه احساس باعقل ونزدیک کردن عقل باوحی راهنمائی های خردمندانه کردهاند که به حق انسان به تعادل میرسد ودرنتجه هم عقل وهم احساس به ارامش خواهند رسید-که انسانرا از مشکلا وعذاب ای درونی وبیرونی نجات خواهد داد ومنافع بیشماری را درک وحس خواهد کرد- همان گونه ماجسم خودرا حمل میکنیم وبایداز ان بخوبی مراقبت کنیم-روح خودراحمل میکنیم ومیابیست از انهم بخوبی مراقبت کنیم- نمیتوان گفت شمابرای اکه فلان کاررا  باید انجام دهید میابیست جسم خودرا فرسوده کنید وبههمین دلیل نمی بایست برای کاری روح خودرا فرسوده کنیم- لباس میابیست از روح ما  الگوبگیرد-ازیک روحکه بدنبال ارزش های والا است واین ارزشهای درونی به وسیله لباس هم تجلی پیدا میکنید ومببیاستب ه انسان یک تقدس وکاریزیما بدهد- یک جاذبه معنوی بدهد همچنان زنان اهل البیت سلام الهی برانها باددرضمنانکه سخترین وخطرناکترین مسئولیتهاراداشتند دارای حجابی سنگنین وتمام وکمال بوده اند وهیچگاه ازان ننالیدند- بلکه بشدت ازحراست وحفاظت کردند بخصوصو خانم هائی که متاهل هستندمیبایست دقت بیشتری بکنند- هرکس درهر امری به جلونمائی روی بیاورد بی شک با ارزش ها روزی برخورد خواهد کرد- واز ارزش واقعی ان فرد کاسته میشود-که خود گناه بزرگی است-لذا لاس عرفی هم میبایست به سمت لباسی که نشان گر تعقل وادراک بالا است سیر کند- نکتهای جالبی دراین جا است- در زمان سابق هرکسی بحث سیاسی کمی داغ میکرد میگفتند از تعادل ذخارج نشو درحالیکهازترس بود نه ازروی عقل ونمیدانستند درتفریط هستند وجوانان پر شور کم کم چشمان جامعه راباز کردند انقلاب هرگز افراطی نشد ولی برای غرب چند زنی افراطی است-دست دزد بریدن افراطی است درحالی کهاقای ترامپ میگویداگر کره شمالی دست از یشرفت اتمی برندارد باخاک یک سان میکنم-مردم چه گناهی کردن این امر را اافراطی نمیدادنند؟؟وعجیب است که هرچه زمانمیگذرد دوره قبل را تفریطی میدانستند وصلا بحثی از تعادل مطرح نیست حتی لباس زنان هم ارتباط باسیاست دارد وسیاست هم بامنافع ارتباط دارد ومنافع حرف اول میزند-حتی منافع سیاسیکه انکشور بیشتر درجهان جلوه دهد وراه درست جلوه پیدا کردن را ارتجاعی میگوید—درنتجه زمانی یکخانم به سمت حجاب میرود میگوید اومیخواهد تک روی کند وخوداش رابیشتر نمایان سازد؟؟که میبایست باان مبارزه کرد تا کم کم جامعه به تعادل واقعی برسد-درحالیکه درمدیست شدنکه هم برای مردام وجامعه مسئله افرین است وهم خودرا به نحو غیرمنطقی مطرح میکند-جناب فرموده است چرا برای ماشین بوق میگذارند سپسر میگذارند گل گیر میگذارند چراغ راهنما میگذارند-؟؟ لباسص به سمت برهنگی برود یعنی سپرندارد وما مدیانم انچنان اسلم هم فرموده است چشم هممیتواند دروازه بصیرت باشد وهم دروازه شهوات گناه افرین-بطور کلی ماحق نداریم انسان ها درگیر مسائلی کنیم که به نفع انان نیست- واین اجازه رابه ماندادند-!!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۷ ، ۱۸:۴۶
علی گریست