عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند


عرفان
عاشورا

این حرف ها معنا ندارد؟؟!!

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹ ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شحصی است- اقایان درغرب نشستند وکباده علم بردستان خود بالا وپایئن میکنند-که حکومت  اسلامی  درمحکوم کردن افراد کارش بی معنا ااست مثلا درمحکوم کردن دراویش- وبعضی اضافه میکنند که دمکراسی وحقوی بشر نقض شده است—تشخیص  نمیدهند یک زمانی است  فرد قضاوت نمیکند- خوداش یک رای دارد ومیفرماید که اگرمن بودم چنین میکردم- یک زمانی قضاوت میکند وارزش گذاری میکند  فرض کنید که برای ساختن یک تاسیساتی بین ارشتیکت هامسابقه گذاشته میشود  فردی نفر دوم میشود ایشا یک دفعه میفرمیاد اگرمن جزو هیت انتخاب کننده بودم مال خودم را بهتر میدانستم اینحکم اشکالی ندارد- ولی اگربگوید پارتی بازی شده است طرح من ازهمه ابعاد بهتر است کها خر طاغوتیان به این مرحله میرسندکه امروزه به این مرحله رسیدند بیا قضمت دقیق کرد واگرفرد خواست مسئله سازی کند اورا باید مجاز ات کرددرصدر اسلام ابوسفیان جائی نگفت که ایدولوژی من بهتراست ولی به مثل بعضی از خارجیان گفت  که مال این روش را می پسندیم  وبعضی میگفتنداز ان هم دفاع میکنیم- قران میفرماید به انها کاری نداشته باشید وگوید شما منتظر هستید-که روزی کلک اسلام کنده میشود وماهم منتظرهستیم که روزی کلک  کفر وشما کنده میشود ولی ابولهب وابوجهل مداوم میگفتنداین دین دروغ ساخته وپرداخته شده حضرت پیامبیراکرم صلوالته الله علیه واله والسلم است- وخرافات است وبایدایشان صلواتهالله علیه واله والسلم وپیروان ایشان برخورد فیری وانواع سختی گیری کرد وابئسفیان طاغوتی احمق راهمهمراه خود کردند درنتجه قران انهارا مشرک نجس نامید که هرجا انهارا پیدا کنید بلافاصله انها را  بکشید-چون قضاوت غلط کردن وفیزیکی برخورد کردن کافرهم حتی برخوردفیزیکی نکند  به خاط انکهدحقیقرا پوشانده است کافر نامیده میشود نوعی از نجس راهمراه خود دارد- دلیل مهم ان این است که باخود دلیل متقن بیاورد وگرنه سنگ برروی سنگ قرار نمی گیرد نمونه ان اقای  محمد رضا شاه است من یک مقدمه بیان کنم تا مطلب بخوبی درک شوددر دانشکده کرج سابق زمان شاه سابق جناب استاددکتر حجازی پدر گندم ایران بالاترین استاد کشاورزی فرانسه که برای گرفتن نوبل انتخاب شد نمره تحقیقاتاش کهانز مان بالترین بود هیجده بوده است ولی اشان نمره تحقیقات اش هشتاد بوده است- که فرانسصویان گفه بودند هر دوهزارسال یکنفر مانندایشان پیدا میشودتمام مدت در د انشکه کرج برای  فرانسویان تحقیقات کرد وهردفعه یک پادش نجومی گرفت غیرا ز مزد کار ماندقایق اقیانوس پیما- از طرف ایران به کنفرانس میرفت ولی تحقیقات خود کهبرای فرانسه کرده بود بیان میکرد از فرانسه هشتادهزار دلار میگرفت- شمال گندم کاشتند- زیا د سبز نشد کارشنان خارجی اوردند انها گفتن امکان ندارد ایشان ان گندم هارابه حدکمال رساند- در کرمان با چنین اتفاقی افتاد باز کارشناسن دیگرفایدهندارد وبا شخم بزنیدباز ایشان انرا به حد کمال رساند دانشگا هاروارد به کرج امد والتماس کردکهبرای ماهم تحقیق کن وایشان فرمودندچون امریکا ایران رابه لجن زد ما با امریکا همکاری نمیکنم کل پاداشی ایران به ایشان دادپانزده هزارتومان بود عموی من ه9مراه ایشان به فراسنه رفت درتحقیقات سی نمره اوره است وایشان برای فرانسه تحقیق میکرد وپاداش های سنگین میگرفت ودومدال گرفت یکی از فرانسه و.یکی از تونس که درجنگ دوم دستگاهی ساخت درتونس که  افت کش بسیارخطرناکی ساخت وگندم تونس را نجات دادوگرنه بسیاری از افراد میمردندزیرا زیر دریائی  ها المان ناز ی اجازه هیچ کشتی به تونس را نمیدادنند-باز ا ازدانشگا هاروارد امدند به کرج ازایشان درخواست کردن برای  انهاتحقیقت کند ایشان به دانشگاه هارواردرفت وفرمودند من انقلابی ترا فرا نسویان برای کشوشان هستم ولی چون شما سیاست تان با دولت امریکافرق  میکنئد من همکاری میکنم- یک لیسانیه کشاورزی  که شاگر اقایان بود وتعدادانقلابی در دانشکده کرج پنج نفربودند شد وزیر کشاورزی  به نزداقایان امد که طرح بدهید ومن ارجرا کنم .اقایان فرمودند برو دنبال کارت ولی خیلی اصرار کرد این پنج نفر طرح  ها دادند وگفتندهرسه ماه فیدبک یا گزار ش بده یک سالنداه عموی که انقلابی ترین این افراد بود گفتن منه به نزد ایشان میروم همه گفتند فایده ای ندارد وایشان به نزد  اینجوان رفت وعلترا  پرسید- ان جوان بیان کرد ومن طرح شمارا به نزد شاه بردم وایشان فرمودن طرح اقایان غلط است وخودمن طرح میدهم – عموی من  به من گفت که من گفتم- که اگرمن زیس حکومت بودم شمارا دربان  وزرات کشارزی  نمیکردم ولی شوهر عمهمن که شاگرد عموی من در دانشکده کشاورزیبود وبعد درانجا تاستد شد به من گفت عموی شما گفته- تووارباب را دربان وزرات کشاورزی نمیکردم ایشان ان جوان دقیقا جمله به  شاه میگوید- شاه اط رفی میترسد بریس حکومت انهاراتغیربده شایدعلم بوده ایشام میفرماید قربان دم اینها کلفت است ودستور میدهد که اقایان برای کنفرانس به خار ج نرود- دانشگاه هاروارد ودانشکده فرانسه نیامدن  انها برای کنفرانس جویا میشوند وچون مطلب را میفهمند دانشگا هاروارد به شاه تلفن میزند که اگر دفعه بعدنیایند ما کمک های  امریکاددرجهت کشاورزی بایکوت میکنیم شاه میترسد به عموی من سه قطعه بزرگ  وبه ان چهارنفر دوقطعه زمین درامیر  ابادمیدهد ومابقیه اساتید بخصوص فراماسونری میفرمایند ما هویج هستیم وشاه دستور میدهدبه هراستادیک قطعه داده شود- امریکا چون درحقیقت طرح مال اوبوده است بادی یکمنافق بازی دراینجا دربیاورد وهردو طرف داشته باشد یک خانم خبرنگار میفرستدکه صحبت ایاشن درایران پخش نشد درامریکا پخش- خانم خبرنگار میفرماید که شما فقط طرح خودتان قبول دارید وطرح دیگران قبول نمیکنید دلیل ان چیست- شاهد میفرمیاد منچهارمجله کشامرزی مطالعه کردم- این ملت همان لحظه اگرایشان درقیر نمی سوزاند  احمق ترین ملت تاریخ میشد مله انگلستان درهیج مورد بی اطلاع از اخرین تحقیقت نیست درانگلستان بعدبیان میکنم چه ضربه ای به اموزش وپروش خود زدند ولی ژاپونی ها وروس ها خوب درس گرفتند وحل انگلستان امریکابدتر انگلستان  ترمیمم کردند- که معلم تااخرحیات مطالعه کند اخرین اطلاعات کامل اکادمیکی درک کنداما مجله  علمی اولا پراز اصطلاحات است درامر گکشاورزی فقط این پنج نفربودند من درخدمت ایشان درکرج بودم ایشان یک ازدواج ناموفق بایکخانم فرانسوی داشتند که قبول کرده بود که به ایرا ن بیاد ولی پس از دوهفته ا یران به فرانسه باز گشت ودیگرایشان زن نگرفت وبامادر یشان در کرج دردانشکده زندگانی میکرد واگرمن نزد ایشان درتابستان نمیرفتمئ پدر من را سرزنش میکرد-من نزد ایشان بودم درسالن مرکز ماطلاعات بومد ودانشجویان وفو ق لیسانس- درهمین سالون درس میخواند ویکی از انها نابغه عجیبی شد که یک تحقیق درسطح ممتاز دانشگاه هاوراد کرد وعمو یئمن یک توصیه برای دانشگا نوشت زمانی  کنکور دانشگاه  ها وارد گرفته بود تنها اجازه دادن بعهده ریس دانشگاه بود تنها دانجوی است که در دانشگاه هاروارد بدون کنکور سرکلاسی دکتری  رفت فرانسه به ایشان بورس داد- که امریکانرو وبه فرانسه بیا- یک استاد ایرانی درامریکا پانزدهد سال درامر کشاورزی تحقیق کردهبود وبعد هوای وطن زدبه سرش بهایران امد چون وطن پرستی بایداز غربیان  باید گرفت واین تیکه جملهای که عمومی من  بهمن میگفت که درغرب تحصیل هم دانشمند میشود وهم اکادمیکی میشوی وهم همیشه انگیزه یادگیری داری این استاددرنزد عمومی من درباره اصطلاحاغت بحث شد وعمومی مداوم اخرین اصطلحات به ایشان میگفت خیلی ازانها به زبان انگلیسی بود ایشان هم فرانسه خوانده ود وافت کش هادرالمان خوانده بود بعدمن پرسیدم مگر شما ا- نگلیسی بلد هست ایشان فرمودند دانشگاه هاروارد از من خواسته ب زبان انگلیسی من مطلب بنویسیم وسخنرانی کنم چون بعضی اصطلاحات  فرانسیان دارند که امریکادی ندارند وبالعکس  وترجمه ازالگو یفرهنگی خودشان تبعیت میکند ممکن است مشکلاتی رابوجود  بیاورد همین استاد چهارجلسه تلفظ رابهمن یادداد ومن دیکشنری  انگلیسی از حفظ کردم اگرباور نمیکنیئ میتوان امتحان کنی کتاب دیکشنری انگلیسیرا  فال بگیر لغت اول را بگو من چهار صفحه ای چهار لغات ها پشت سرهم مینویسم عین کتاب انگلیسی  معناغی لغت انها من به فارسی مینویسم ومن کردم حرف گی امد ایشان فرمودند من هم دیکشنری فرانسه راحفظ هستم . وهم دیکشنری المانی – درجوانی من اکابر  رفتم تنها دانش اموزی هست که به استادی رسیدم وگفتند چیزی دیگربلد نیستیم که به تویاد بدهیم وخودم به زبان عر بی  مطالع میکردم مادبزرگ تو تا شش ماهدبیشتر زنده نیست واین مطلب راهم دکتر گفتند وایشان ازمن خواست که ایشان رابه کربلا ببرم دم استاهدامام حسین علیه السلام به ایشا ن گفتم شما بروید وزیارت کنید- ومن بیرون منتظر شما هستم ایشان گفت به داخل بیا ودورکعت نماز بخوان- ومن گفتم  من نشسته پاک هستم- ایشان بهداخل رفت من به خادم دم در گفتم- شما چند سال خادم هستید وایشان گفتند پانزده سال ومن گفتم از امام حسین علیه السلام چه گرفتی  ایشان من دریک خانه محقر زندگانی میکنم درپایئنترین امکان ولی به امامحسین علیه السلام گفتم که شما زندگانی منراترتیب- بدهی  هر چور مایل هستید که من درقیامت درکنار شما باشم من گفتم شما امام حسین علیه نشناختی دامامبلخشنده اسن یکوضع مرفه ربطی که شمارا از امامحسین علیه السلام دورکند-دارد  بحث در گرفت   ومن حدیث میاوردم واستدلال میکردم- رو کردک به من گفت ای عرب شیبانی رفتی خارج تغیر مرام دادی ومن گفتم من ایرانی  هستم گفت دروغ میگویئ ملعون شیطان از من دور شو وباخنده داین حرف میزد اوال مجله علمی خارجی کارهرکس نیست ودرثانی یک نکته کوچکی را تحقیق مفصل میکند- دراینترنت مجله نیچر= طبیعت  یک زن وشوهر رو ی یک زوج بز کوهی افریقائی تحقیق کردند ادعا کرده است دهزار نکته چه از لحاظ روانی وچه جسمانی که هشتادوپنج درصد ان بطورکلی سری خواهد بود وپنج درصد افشاخواهد شد وده درصد فقط به خواست دانشگاه ها داده خواهد از جمله تحقیقات یکی این استکه تمام بزهای کوهی  ماده ونر درکنارهم حرکت میکند وکنار هم  می ایستند ودیده بانی میکند بهجز این بز کوهی خاص افریقائی که ماده یکقدم همیشه عقب تر است رمز انرا کشف کرده است دوم نسبت وزن به شاخ است که شاخ خون را خنک میکند وفیلتر میکند ونسبت طول شاخ باقانون کشف شده هماهنگی نداشته است درنتجه سرعت دویدن وارتفاع رفتن بایدکم شود درحالیکه اینچنین نیست  رمز انراهم کشف کرده است شاه چگونه میتوانسته دراین مدت از مچلع علمی طرح ها مهم پیچیده رابدست بیاورد جز برای فریب مردم درجواب انخانم گفته اسنکه من چهار  مجله خارجی خواندم ایشان گفته که کسی باچها رمجله بخواند که نمیتواند طرح دهد—شاه گفته است دراینمدت طولاتی حکومت من من همیشه درجاین اقادامات کشاورزی بودم وبه تجربیات کافی رسیده امخداحافظی کرده رفته است سرنوشت یک ملت دراختیاریک سرباز امریکائی نادان است که اب ازاب نباید تکان بخورد وگرنه بقول ان ومر اب معنا ندارد!!؟؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۱/۱۸
علی گریست

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی