عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند


عرفان
عاشورا

تسلیم وسلم-!!

جمعه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳ ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انسان ها زمانی که وضعیت جسمانی اندکی مسئال داشته باشد مقداری دغدغه پیدا میکنند وبه تجربه اثبات شده است- برای والدین خود این دغدغه بیشتر است- لذا دراسلام هم سلامت جسم وبالاترسلامت روان است درقران برا ی پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلام-هم سلامت روان را تائید میکد ومخالفین مریض روانی معرفی میکند که هیچگونه دغدغی ندارند-ومیفرماید تسلیم پیا مبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم  وهم سلم داشته باشید یعنی از روی اخلاص وسلامتی وصمیمیت ول الان جهت انرا زیادتشخیص ندهید- به پیامبر اکرم صلواته الله عهلیه واله والسلم چیزی یادندهید بلکه یادبگیرید- این یک مطلب اساسی استخدمت علی علیه السلام امدند وگفتند به ما اجازه دهیدما سرمعاوی ملعونکلاه بگذرایم انجنان از دور خارج اش کنیم که دیگر اسم شما ومارانبرد- شمااخلاقی برخوردمیکنید این مردک فکر میکند که شما وما ساده لوح هستیم- حضرت کمی خشمگین شدن وفرمودند اگرخداوند منان نفرموده بود سر مردم کلاه بگذارید من از همه گرگ نر بودم ولی عاقبت ان جهنم است واینده باشما است یغنی فاصله کم را نگاه نکنید وبقول ظریفی  بهشت وحجهنم را ببینید وجلب رضایت الهی شرط است که ان براساس حکمت بسیار پیچیده است که به عقل ما بعضی مواقع جور در نمیاید امروزه چندنفر برسر قبر مبارک علی علیه السلاممیرونند وچند بر سرقبر ملعون معاویه میروند چند جلد کتاب درباره علی علیه السلام والصلوات نوشته است وچند کتاب درباره ملعون معاویه نوشته است که درانها کتاب تماما اززشتی معاویه نفقل شده است ودرحالیکه از حضرت علیه به خوبی وحکمت های عظیم نقل شده است- درشیعه نیوز مطلبی نوشته شده بود-که بعضی کشورهای افریقائی از جمله لیبریا- توجه به مذهب اسلام  بخصوص شیعه نکردهاند- ما بدنبال تاریخ لیبریا بودم- یک مقاله وجود داشت که جنگ بعدی خانگی لیبریاکه انجام میشود که درنیورک تایمز نوشته بود نویسنده مسئول لیبریادر وزرات خارجه امریکا ایشان درلیبریا از مردم سئوال کرده بود نظر شما درباره کشورتان چیست – گفته بودند هیچ چیز بدنبال هیچ چیز- یک محقق دیگر امریکائی  نوشته است این ها- با حکومت محلی خود برعلیه منافع وپیشرفت خود متحد میشوندتنهاملتی هستند که امریکا استثنایک قانوین بنام قانون فرق در پذیراش مهاجرتصویب کردکه هرکس از لیبریا به امریکا بیاید مقیم دائم به اوبدهند- تقریبا یک میلیون امدند حال تاحدی وضعیت بهتر شده است واقای ترامپ میخواهد قانون عوض کندیعنی لیبریا همانمدنیه اولیه وجنگ اوس وخزرج است  البته جاهلیت درزمان صدراسلام درهمه جا بوده است ولی شدت وضعف داشته است اعراب جزیره بیشترین حالت داشتند اتفاقا بیشترین تمایل برا ی بهبودی هم داشتند- لذا باید از جزو سیم قران درانجا شروع شود- 54 درصد زیر خط فقر هستند-اما گیر کار فر هنگی کجا است- مادردبیزستان تمام درس غربی بود وبانام دانشمندان انها اشنا میشدیم- من در دبیرستان  یک استادشمی داشتم – ایشان فرمودندازبس که در دانشگاه اسم دانشمندان خارجی امد حالت تهوع به من دست داد ومن درخودم احساس حقارت میکردموبفکر افتادم درتصفه اب که به ان علاقمندبودم تحقیقاتی شروع کنم به اندازه هزار صفحه مطلب جمع کردم وسرانجام به یک نتجه رسیدم وانرا برای سازمان اب فرستادم- خیلی تعجب کردند وجایزره دادند وجند جلد کتاب دادند ومن زمانی که خارجیان برای پالایشگاه وتصفیه اب مخصوا درشیراز می امدند من را بعنوان مترجم توضیح دهند انتخاب میکردندوب نظر میرسد که یک مسافرت به تاجیکستان داشته است-ما ان زمان تصور میکردیم که اسلام فق طاصول دین وعبادت واخلاقیات است علمی – ودرحقیقت علم راهم قبول نداردمثلا روانشناسی غرب راقبول نداردودیگرعلوم انسانی رالذا کمترعلاقمند به اسلام میشدیم ومداوم بدنبال ذ اندیشه ای غربی بودیمالبته درمن بعلل مسئله بعد تغیر کرد ولی من مشتاق دانشمند غربی بودم واین اتاحدگیری ایجاد میکرد در رشته مدیریت عاشق خانم واقا اسمیت بودم که متفکرین علم مدیرت بودند وهمیشه نظریات انها  عمل میکردم ودیگران وبعدکم متوجه عظمت علی علیه السلام درعلم مدیرت شدم وهمچنین امام صادق علیه السلام- دونمونه بیاورم- اسم دانشمندان نمیاورذم چون تعدادزیاد است احتمال جابه جا ممکن شودیم شخصی فیلسوف المانی –که جامعه شناس مشهوری است ودرعلم مدیت یکی از بزرگان است المان درمدیریت قبلا جای امریکا بوده استایشان درکارخانه معظمتولید اهن کار میکند ومدیریت وادرات انر موردتوجه قرار میدهد- انز ماندستورات شفاهی بوده استریس کارخانه به خانم قائم مقام که ان زمان منشی اول میگفتند دستور میدهد توزیع اهن  بین خریدران بدین نحو باشد-بعداز مدتی متوجه میشود تعدادخریدان کم شد این جناب المانی تحقیق میکند علت ان این است که این خانم براساس درک خوداش ازبیانات ریس یک استباط غلط پیدا کرده است به بعضی مشتری کم داده است لذا به اینتجه میرسد که بیاد دستورات کتبی باشرح وماده وتبصره باشد ومداومدرخواست مشتریان کنترول شود که نقش رسول وامام همین است- سراز جهادنکاح وهمکاری سلمی با غرب واسرائیل ما دراسلام هم شرایط ثابت داریم وهم شرایط متغیر داریم-امام مسئول بیشتر شرایط متغیراست--- دریک شرکت دیگری کم کم ریس احساس میکند که افراد انگیزه ندارند ومیخواهند فرار کنند- بعداز تحقیقت مشخص میشود افراد ترسیدند که انهارا اخراج کنند ومیگویند فلان خانم که خیلی خوب کار میکرد چرا شما اخراج کردید؟؟مدیر جواب میدهد دلیل این است که دستگاه جدید از یک دیجتال پیشرفته  سود میجوید واین خان انرابلد نبود ومن به ایشان گفتم من شمارابورسیه میکنم باهوشی که از شماس راغ دارم شما ششماه دردانشگاه یادمگیرید ششماه طول میکشد تا این دستگاه سوار شود – ایشان قبول نکرد ومن گفتم شما دراین مدت جای بهتری بروید دستگاه که راه افتادشما شما بیائید زیر نظر فرد جدید دوره ببینید وهذروقت ایشان رفت وشما جای ایشان رابگیرید ودرضمن هم متواند دوروز دردانشگاه خودرا کامل کنید بتز ایشان قبول نکرد بعدها فهمیدند که اسراریک سازمان بسیاراندک استکه نبایدگفت ومابقیه راباید روشن کرد تا انگیزه پیدا شود یک علت شکست کمونیست درهمین موضوع است- اما علی علیه السلام با سپاه به سمت نهروان حرکت کرد-در راه برای خرید مایحتاج به یک روستا رفتند ودرنزدیکی این روستا یک منجمی  کارتحقیقاتی میکرد ودرضمن ازروی ستارگان پیشگوئی میکرد وبسیاری معتقفدبودن که پیشگوئی ایشان درست از اب درمیاید دلیل انرامروزه مشخص شده است – که اتفاقات که رخ میدهد مثلا سیل میاید مطابقت میدادند به جایگاه ستارگان وتصور میکردن به یک قانون ابدی رسیدند وگاهی هم دست از اب درمی امد به حضرت گفتند اجازه بدهیدنزد این منجم برویم وومتوجه شویم که  عاقبت این جنگ چیست- ؟وان منجم ستارگان را رصد کرد وگفت عاقبت این جنگ برای شما شوم است حضرت صلوالته الله علیه واله والسلم انجا ماندند- وااول علم رصد ایشان غلط بود تصحیح کردند ودوم فرمودند ستارگان هیچگونه ارادهای از خودندارند ودرسرنوشت انسان تاثیری ندارند ومادراین جنگ ده نفر شهید میدهیم واز دشمن تنها ده نفر فرار میکنند کههرکدام شری عظیم در جهان اسلام ایجاد میکنند وهمین طور شد دربازگشت  که منجم باز گشت ایشانرا رصد میکرد ومتوجه شد باز سپاه به روستا نزدیک شده اسد درسر جاده ایستاد واز حضرت علی علیه السلام والصوات خواست ایمان ودین اسلام رابه ایشان معرفی کند حضرت مدتی باسپاه نزدایشان ماند  واسلام رامعرفی کرد وسپس حرکت کرد--ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۳/۱۱
علی گریست

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی