عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۱۹ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

دروغ پردازان ومغرضین که برچس هائی بر علیه اسلام عزیر میزنندهردو نادان هستند


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروزه درامریکا بعضی فرق مسیحیت- بشدت به اسلام میتازند چون بخوبی تشخیص دادند که ازجهت  اسلام زیرفشار واقع شدن وهمه نوع دروغ پردازی به رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم انجام میدهند ومیگویند بهترین دین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مذهب وهابی است- که هرکس ضد اسلام باشد چه طفل باشد وغیره از دم تیغ بایدبگذرد-درحالیکه عظمت گسترده  و وسعت بی نظیر رحمت پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم برکسی پوشیده نیست وخداوند پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بر ای رحمت الهی  ارسال کردهاند کهاین بیاره به کتب ا راستین بایدپی ببرنند وان مطالبرا درحوزه ای رستین اسلامی مطالعهه کنند ودست از لجالت بر دارند دن اسلام یکسری سخت گیر یهای منطقی دارد- منندانکه اجکام باداز طرف الهی باشد وتحریف وتغیرکرده است وبدون اجازه وحی حتی استنباط امکان  ندارد یهود گفتند ما فرزندان خداوندمنان هستیم قرا در قیامت میفرمایدسندی از طرف من دارید اگر دارید اشکار کنید  کهمن هیچگاه تعهد خودم رالغو نمیکنم وانها اهل چهنم میشوند وبه حضرت مسیح علیه السلام در قیامت میگوید شما گفته ایدکهمن خدا هستم  حضرت مسیح علیه السلام میفرماید هرچه من گفتم شمامی دانید  وتقاضای عفو  افرادمسیحی میکند ولی خداوندمنان نمی پذیرد وانها اهل جهنم میشوند تحریفات دردین بسیار رخ داده است ولی بقول حضرت سجادعلیه السلام باتمام زیرکی نتواستند- احمقانه تحریف کردهاند که بخبی قابل  شناخت است- اقایان یهودی ومسیحی جنایات یهودیان ومسیحیان رادرطول تاریخ بخوبی میشناسند چگونه انهارا مطرح نمیکنند جنایات مسلمان  را مطرح میکنند ومیگویند طبق  خواست پیامبر اکرم صلواته االله علیعه واله والسلم- ابن تیمیه- یک حرف درست داد ولی جنایات ز یادی کرده است- کها ن حرف درست بخوبی مذاهب اهل سنت را  رد وباطل میکند ومطالب بسیاراحمقانه ای هم داردبعداز انکه حضرتعلی علیه السلام اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم میفرمیاید کسی به گرد-انها نمیرسد ولی حضرت علی علیه یک اعوذباالله حماقت کرد که اجماع مسلیمن- درانتخاب خلافت قبول نکرد واین یک نقطه ضعف بزرگ ایشان است؟؟ درک ضعیف واحمقانه ایشان بخوبی  مشخص میشود پیامبر ان عظام صلواته الله علیه واله والسلام- یک ستنباط –کوچکی کردند موردمواخده قرار گرفتند چگونه ممکن است احکام الهی راافراد استباط غلط کند وانها هم درموردمطالب وموضوع کلیدی وخداوند به انها پاداش دهد- پیامبران گذشته بسیارقواین ساده اوردن ومدوام پیامبران امدند ودرموردمطالب ساده انهارا اهنمائی کردند ولی درزومان یامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- بحثهای پیچیه فلسفی ودراحکام موضوعات متنوع وپیچیده احکامی که قابل درک درزانهای مختلفحتی نیست وبسیارکم درباره اطلاعات جزئی علمی درک شده است- مثلا درحلا ها وحرام ها انرابه استباط افراد واگذار کنند مانندان است معلم ی بحث های ساده ریاضایت رایاد دهد ولی مسائل بغرنج وپیچیده ریاضی رابگوید خودتان حل کنید انچه کهامروزه بسیار ی از دانشمندان رحل ان عاجز هستندولی عجیب است که بعضی از انها بقدری شیفته شدند که میگیود کاشی مرگ مارسد ومابخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه دربهشت نائل شویم وحقایق ناب را بفهمیم- ابن تیمیه مکوید درشناخت حدیث  هیچ راه ای جز این نیست- که بهردیار شهر وروستا- درگذشته مراجعه کنیم وعقلای انشرح هرحدیثی که صحیح میداندقبول کنیم از بین نها انتخاب کینم که مثلاعقلانی تراست حال دربسیاری درقبل بعلت سیاسی  تحریفاتی کردندکه تصور میکردندبنفع ان دیار شهراست انهارا صحیح قلم داد که تعدادانکی ازانهارتواستند درک کنند وازمیرات امویان وعباسیان که بعضی مواقع بالاجباربوده است یافریب خوردن هوز ئهم مطرح است حضرت استادعظمت ایت الله زبرجد رحمت الله- علیه درباره اقا بخاری میفرمودند اگر اقای بخاری کهتنها بخش یا جغرافیای برداران سنی را گشت- دراخر سفر پولاش درحال تمام  شدن بود ومیخویاست بعض ی شهرها وروستا نرود بزور ایشانمیبرئند یکده ساعتی انجا بود احادیثی داشت میکرد کهانها میگفتنداینها صحیح هستند وتعدای هم میکفتند اینهامثلاجسن وموثق هستندویا ضعیف هستدفرصتی  پیدا نمیکردبحث کند که به چه دلیل شرعی اینها صحیح هستند وتا به مکه رسید دودفتر داشت یکی احادیث صحیح بود ویکی احادیث غیرصحیح وانهمبلاختصار ومیفرموداینهمه حدیث حفظ کردم بعدایاشن رفته است به مکه تنها شصدهزار حدیث ظبط کرده است درحالیکه احادیث بیشاز یکیمیلون بوده است تصور میروید کاغذ کم اورده است بعد یک روش انتخاب کرده است که احادیث صحیح را انتخاب کند ومقدایربشتراز احادیث صحیح است ومقئاری از احادیثی  غیر صحیح است که تشخیص داده است که انها صحیح تعدادانتخاب 60 هزارتا بوده است  بعدابرای هرکدام دورکعت نماز در مسجد حرام خوانده است- براساس الهام اشراق 6000 اتخاب رده است که اینششهزار براچه اساسی عددمناسب است تازهاین کتاب  رابه خدمت عباسیان اورده است- انها مطالعه کردن وگفتنداین کتاب تو شیعه را اثبات میکند این برای خودت برای ما بایداهل سنت راثبات کند وبعدایشات تغیرا عمده است وابز شدهاست شش هزار تا است معلوم میشوکه عباسیان فقط بریشش هزز حدیث پول میدادنند- وجناباقیا بن تمیه هممیفرمیادغیراز این راهی دیگرنیتالبته ایشان شایدکمی بهتردرک کند- درفقه اسلامی یک اصطلاح بنام عذر داشتن- یعنی دلیلی که قابل قبول است حتی اگر اشتباه باشد درک واستنباط  بایدعذر بیار باشدتاخداودمنان بپذیرد- حضرت اش رحمت اللهعلیه میفرمودند اگربخار ی کل جغرافبا اسلامی گشته بود فقط پنچاه حدیث-کل فریقین به ان ایمان داشته باشند ومنظور دانشمندان فرق است هربیسوادی  که شعاردهت این پنچاه حدیث درقیامت عذراوراست ولو باطن انهابرفرض محال درست نباشد چون راهای دیگر هم نیست این اجماع درست است وفرمودد من این پنچاه حدیث راپیدا کردم دراصول ودرفروع زلزله ایجاد میکند وتنهافقه شیعه اثبات میکند باقبول این پنچاه حدیث مطالب  زیادی هم اثبات میشود- ولی اقایان بر اس احساس وسلیقه منافع وکینه ها وغیره چنین کاری نمیککنند وبر جسب میزنند برافراد پاک ومحققق ودانشمندان خود که درزمن خودبوخبی وعلم شهره بودند ومدارک خاصی با دلیل داندان شکن از افرادسنی شاهداوردند که عدم قبول انان اینهم یکجرم عظیم است وبخوص حادیث ائمه اطهارعلیهم السلام باترفندهای بچه گانه ومضحک وخنده ار نپذیرفتند که جنایتی عظیم است وبخصوص عقل یک ملاک شرعی هم است کهجناب علمای سابق در دلیل اوردن بسیارازان استفاده کردن بخصوص علامه شیخ اصاری برای هرحکم شرعی دلیل عقلانی هم اورده است که دربرداران سنی بقدراندکی از عقل استفاده شده است

                                                                                 
موافقین ۰ مخالفین ۰

مقالع روزنامه ژا پونی درباره خانم مرضیه هاشمی رحمتالله علیها

بوده است اما ایشان متهم به خطاوجنایتی نشده اند-؟؟!!- ایران به دستگیری خانم مرضیه هاشمی که درامریکا بدینا امده است ومجری در پرس تی وی که یک کانال انگلیسی زبان ایران است درمیاناختلافات وتنش های بسیار بالای بین کشور قراردارد- در واشنگتن شنیده شده است اقای بریرل هوول- ریس دادگاه عمده بخش کلمبیا- دستور داده است- که بخش حکم متعلق به خانم هاشمی  که مربوط میشود به زمانی که ایشان خانم هاشمی بانام قبلی ایشان که ملانی-فرانکلین بوده است اشکار شود ومعلوم میشد این قضیه سر دراز دارد-؟؟ حکم میگوید که خانم هاشمی- بعلت مسئله مادری  که نیاز مند حکم جلب بوده است که مربوط به شهر واشنگتن میشده است دستگیر شدند- ایشان پس از کامل کردن شهات اش را که به هیت عالی تحقیقات های غیر جنائی ازادخواهند شد- خانم فرانکلین- به وکیل خود متذکر شدند که متهم به هیچ نوع جنایت نشدند-خانم هاشمی بایک مرد ایرانی ازدواج کرد- وبدین اسلام مشرف شد- ایشان تهیه کنده تهیه کنند مستند انتقادی- سیاست امریکا در خاورمیانه ورفتارسرتاسری دولتی ورسمی با مسلمانان وافریقائی امریکائی ها- بود- ایشان یکشنبه در فرودگاه سنت لوئیس- که برای ملاقات ودیدار دیدیکی از فامیل مریض خود براساس گفته پرس تی وی امده بود دستگیر شد- ایران عموما دریافت کنند اخرین حد انتقادی بوسیله امریکادرباره ازادی مطبوعات وحقوق بشر-سوگند بسیار قوی خوردن در دفاع از خانم هاشمی – معلوم میشود خودایشان هم موضوعیت خاصی دارد- که ایشان شامل یک فرد ایرانی   به جهت ا زدواج اش شده است—جناب اقای محمدجوادظریف وزیر امور خارجه فرموده است- دستگیر کردن خانم مرضیه هاشمی – بوسیهامریکا- یک عمل غیرقابل قبول سیاسی است-که- زیر پا گذاشتن – ازادی بیان میباشد-پایگاه اصلی روزنگاران ازادی خواه و-معترض نیو یورک باخطاب با توجه کردن ونگران بودن جریان اول صبح جمعه درباره دستگیری – اظهار داشتند- که- دولت امریکا- نیازمند شفاف سازی  درباره علت دستگیری ایشان میباشد-گروه حمایت گر وپشتیبان مردمی گفت ایران حداقل هشت خبرنگار را بازداشت کرده است که یکی از کارهای نامناسب – ایران خبرنگار روزنامه واشنگتن-پست –را- اقای جانسون رضائیان بای 544 روز بازداشت کرده بود واو ازد شد دربخشی ازقرارداد مصالحه که با اقای دولت ریس جمهور بارک اوباما منعقد شده بود

موافقین ۰ مخالفین ۰

چند نصیحت-!! بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به گرجستان بامردم خوش اخلاق ودوست داشتنی رفتید با ارم لوگی ایرانی  مداوم ضشراب درخیابانها وابجو درپارک هابخورید که متجه شوندشما دارید خوش اخلاق  میشوید شنگول به معنا ومفهمو م خوش اخلاق گرجی  تبدیل شده اید – وتتمه ان درارمنستان هم سرغذا مداوم مشروب بخورید وبگویئد احمق نیستیم که درباره سیاست  صحبت کینم هنوز جاهای دیدنی را زیارت نکردیم—دراذربایجان شبها درخیابان با کنسرت امریکائی برقصید ومدوام بگوید گریت گریت هاریکا هاریکا یعنی عالی است وسربه موزه های جدید بزنید بگویئد همه چیز رافهمیدم ادم های خوش شانسی  هستید ومداوم انگلیسی صحبت کنید-با پلیس از سیصدمتری مسجد کبود رد شویدودرهوپیما بر روی هرمسجدی که رسیدید سوره فاتحه مع الصلوات بفرستید انشا الله اهل معرفت وحقیقت وبه روز شوید- انشاالله-

موافقین ۰ مخالفین ۰

عملکرد پلیس امریکا باخان مرضیه هاشمی سلام الله علیها-!!


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است  پلیس امریکا فقط یک کامنت برای   بی بی- سی  درباره مجاهد راه امربه معروف ونهی از منکر خانم مرضیه  هاشمی  که بعنوان  یک جنایت کارشناخته شده است ارسال کرده است وومسئل –پرس تی وی  ایران یک بیانیه مفصل  اعتراض بسیارشدید بیان کرده است پلیس  ایان  درشرایط غیر انسانی  قرار داده است- وبه سازمانهای   زندان های امریکا  دستور داده است هیچگونه اطلاعاتی  به خبرنگاران رسانه ها ندهند-خانم هاشمی درتلفنی که به خانوداه کرده است- فرموده است مورد هجوم بسیار شدید همراه با رفتار غیرانسانی  واضطراب اور بوده است- یک حسن کتابهای لغت انگلیسی واخیرا امریکائی  کلمات درجملات مختلف بکار میبرنند که ماهم بایدچنین کنیم وبیشتر از  جملات بزرگان گرفته است-کتاب لغت انگلیسی – میریام – وبستر میگوید زمنی که شما به سمت پرتگاه هجوم می اورید درهمان زمان یک نیروی مخالف درشما بوجود میاید وبا شما گلاویز میشود که شما از اضطراب وخطر دور کندمثلا درزمانی که چاپلوسی میکنید- که میتوان زمانی که انسان دروغ میگوید- تعمیم داد جمله دیگر از اقای جف مکلین است انالیز کننده معروف سینمای امریکااست-در سایت فلیلی- فیلمی  ساخته شده است بنام- چراعقاب ها- منظور تیم فوتبال امریکائی عقاب هااست که برنده سوپر جام شدن دلیل اش ان است که این تیم از یک دفاع برجستهترین ومحکمترین دفاع بود دستبه حمله زد یعنی حمله بدون دفاع مستحکم  فایده ای ندارد اتفاقا مسئول محترم پرس تی وی میبایست از ایات قران واحادیث وضرب المثل ایرانی وخارجی  وجملات بزرگان ایرانی استفاده میکرد این کار بعضی مجاهدین  قبلاز انقلاب  بابازجو های خشن انجام میدادند وموثرهم واقع شد

موافقین ۰ مخالفین ۰

چند نکته-3بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- علم مفید یک ارزش والائی  است ولو فرد منکر خداوندمنان باشد این ارزش را دارا است واگر به مسلمانان ومردم جهان خدمت کند خداوند منان  در مجازات او دراخرت تخفیف قائل میشود ودردنیا هم برکاتی  پیدا میکند- یک از غول های اسلام وشیعه حضرت سید مرتضی  رحمت الله علیه است- ایشان یک حکمی کرده بوده است- که هرکسی غیر مسلمان تا پیری درکشور مسلمان باشد ومسلمان نشود معاند است یعنی مخالف دین اسلام است از او دوری کنید- ایشان یکفرد یهودی  استاد-ریاضی ایشان بوده است- یک روز خانواده  ان فرد یهودی پیامی برای ایشان میاورد که ان فرد فوت است ومنتظر امدن ایشان نباشید حضرت سیدمرتضی ازانفرد سئوال میکند چه ساعتی واز کجا انفرد را تشییع میکند وانها میگویند ده دقیقه به ان ساعت ایشان با طلبه ها درخیابان منتطر ایشان میشوند تابوت می اید وحضرت سیدمرتضی- هفت قدم تابوت را  بدرقه میکند وبر میگردند به سر درس  طلبه ها اشکال میکند هنر طلبه اول اشکال فنی گرفتن که براساس هوش باشد نه عدم مطالعه اشکا بعلت عدم مطالعه جایز نیست دوم درس راخوب جابی اندازد وبتواتد درسطح فرد  خوب تفهیم کند واستادی  خوب است اگر طلبه اشکال به ذهن اش نرسید اورا یاری کند وبگوید به ظاهر این اشکال رادارد که درغرب مطرح است وجواب داندان شکن بدهد کاری علامه ایت الله العظمی طباطبائی  رحمت اللهعلیه در نفیه مادی پرستی کرده است وجالب است اخیرا پوچی گراها میفرمیاند- از طریق مثلا چهش  کهراصل تصادف است ودرجهش منطقی شده است غلط است هیچگاه منطقی نمیشود حکمتی پیدا میکند پس این دینا خوش باشضد وانسان برای رفع نارحتی خودمنطقی جور میکند ولی ااس برپوچ گرائی است هرلحظه ممکن است اتفاقی رخ دهددر این مدت کم خوش باش – به جناب سیدمرتضی رحمت الله علیه طلبه  ها گفتند- شما برعلیه حکم خودتان عمل کردید ایشان اول پیربود ودرثانی چندنوبت باشما ذاکره وگفتمان کرد ولی قبول نکرد ایشان از دیگرافراد  وضعاش بدتر است- ایشان پاسخ داد من بخاطر مذهب ایشان بدرقه نکردم بهخاطر علم مفیدی  به من یاد داد از این جهت صاحب کرامت شد واین هفت قدم خداوندمنان درمجازات اوتخفیف داد-حال اگرمن بودم درشک بدم گرچه میپذیرفتم از شخصیتی  چون ایشان گفته است وبدنبال سندمیرفتم اتفاقا سند دارد شخصی کهتاخرعمراش مشرک مرد ولی به حضرت رسول اکرم از  غار  حرا  پناهدنگی داد تا پیامبر اکرم راصلواته الله علیه واله والسلم رانکشند وحضرت فرمودند صلواته الله علیه واله والسلم ایشان درجهنم است ولی اتش درنزدیکی او است وازبهشت برای او  مائده میاورند- دو روز گذشت- پسر ان یهودی نزد سید مرتضی رحمت الله علیه امد- .گفت پدرم را درخواب دیدم به من گفت نزد سیدمرتضی برو هرچه گفت بپذیر خداوندمنان بعلت انکه  ایشان هفت قدم منرا تشییع کردند درمجازات من تخفیف داد وایشان گفت من مسلمان شدم حال چه کنم- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

سخنرانی اقای ترامپ- وفضای مجازی است-!!


بسم  الله الرحن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای ترامپ یک سخنرانی امروز کردند- دقیقا مطاب میل استراتژیستهای – فضای مجاز ی است- کار شناسان انها ادعا دارند – که دراینده سیاست مدران باید استراتزی انها- تعقیب کنند وکمک کنند وضربه به انها نزنند واین امر به نفع غرب است—ومیگیند ما دراینده افکار جهانرا کنترول میکنیم وبه سمت اهداف خودمان هدایت میکنیم بودن انکه افرادمتوجه شوند وانها درحقیق برده فکری  ماهستند ودرجهت منافع ما اقدام خواهند کرد-  یک اصطلاح در زبان خارجی بنام  - دایت- که دراصل  یعنی رژیم  غذائی گرفتن است ولی ان اصطلاح امروزی درهر امری که  از حدتعادل بگذرد بکار میرود مثلا درارتباطات- درفضای مجازی واستفاده کردن از صنعت وغیره تاکتیک انهافرد را دریک بمباران مطالب که هم جذاب است وهم ظاهرا استدلال  دارد چه مثبت باشد وچه منفی  ولی بقول اعراب فقط استدلال به اندازه ای است لب راتر کند واگر کسی بخواهد  دلیل را پیدا کند یاهرگز پیدا نمیکند ویا بسیار مشکل است انهم بیشتر باددرذفضای مجاز پیداکند که هرکلیکی میکند از لحاظ مادی بنفع غرب است ودراین دریا غرقف میشود نه انکه فربه شود وعاملی میشود که اینمطالب به دیگران بعنوان علم ویا سئوال جالب نشر دهد وانهاراهم متبلا بهاینعادت میکند وهرگز نمیتواند درجهتی از فضای  مجاز یاستفاده کند که علم واگاهی دارد  ودربسیاری موارد زیادمقالات درباره انها نیست- درکتابها  است که برای ایشان جاذبین ندارد وحتی اسم انها نمیداند- در صدای امریکا یکبرنامهای دارندبنام اکران- مسئول انرفرمودند فردی بیست سال روی اختلاف موی مرد وزن تحقیق کرده است وخلاصه ان درسه دقیقه ونیم ونشان میدهد وبهاینتجه رسیده است اختلافی نیست وزنان میتواند موی خودرا ظاهر کننددرست مانند مردان من منتطربودم که دلیل ایشان علمی درک کنمزن ومردی را نشان داد از نژادهای مختلف  مرد  موی زن رابدست لمس کرد وموی خودرا لمس کرد وگفت اختلاف ندارد وزنهم همین کار کرد ونژادهای مختلف هم همین کار کردند گس نتیجه گرفتند که باید رفع حجاب کنند درباه همین خانم مرضیه  هاشمی که اخیرا ایشان باز داشت کردند وبه دست ایشان زنجیر بستند به تمام زبانهای  دنیا این امر منتقل کردن اینخبر رسانی کردند ونوشتندفقط سه خانم دیگر که  اسامی انهارا گفته اند- یک شرح مختصری دادند قضیه تمام شده است اما علتی که درغرب بامسلمانان ها برسرگوشت خوک چالش دادند شرح میدهند که انها گفتندمسلمان گوشت خوک نمیخورند اشکال ندارد ونبایداز مذهب بطور کلی  برعلیه گوشت خوک شعار دهند- یکجناب ایرانی  فرمودند گوشتهئی که از گاوهای افغانستان به ایران بوده است فلان مرض را داشته است ولی خوک های غربی فارغ از هرنوع مرض  هستند ان گاوها حلال  هستند این خوک ها حرام هستند- دردانشگاه لندن خانم استادفرمودند اسلحه ساز ی بدون انکه جنگی شود کشورهای جهان رابه خاک ذلت میکشاند یک استاد انگلیسی فرمودند درانگلستان کشتی جنگی کم ساخته میشود برای انکه اگر ساخته شودبه سرعت نابودمیشود چراماباید دریان مورادهزینه کنیم وپیش بینی کرد که فرانسه جلوتراز ما است وروزی چوب اش را  خواهدخورد ویک مشکل اساسی انگلستان – و-فرانسه همین بودجه نظامی بوجود اورده است روسیه هم به همین علت- باز  با مشکل روبرو شد و- امریکاهم همین طور اقای ترامپ بعلت پرتاب موشک اخیر ماهواره بر ومشک چین که به سمت ماه پرواز کرد دال بران است درموشک نظامی مسلما کاربرد گرفته میشود از این بهانه که ما مقداری عقب هستیم- پول توی جیب مافیای نظانی بریزند وبه همینعلت هم ایشاان تخاب شده است درحالیکه گور اقتصاد امریکاراخواهد کند وروز ی انسانها از ان وضعیت خسته خواند شد وبدنبال یک کشورپاک از اسلحه ومافیائی خواهند بود- من دریک فروم به معنای سایتهای چت کردند مال انگلستان راموردتوجه قراردادم که چند درصد درباره اسلام مطرح میشود کلا پنچ نفر بودند یکی از نها دختر خانمی بود که خانواده توانسته بود  مقیم شدن درانگلستان بدست بیاورد وبه انگلستان مهاجرت کرده بود وخیلی دقیق نکات مثبت ومنفی  مقایسه بین مصر وانگلستان نوشته بود که ما هرسه ماه چندروز بیادر مصرباشیم واقوام وپدربزگ ومادربزرگ ودیگراقوام ملاقات کنیم وتابستان ها من به مصر خواهمرفتم ولی هم مجبور هستم وهم دوست  دارم- که بی حجاب باشم وتاحدی ازاد باشم- یک خانم- انگلیسی بود  بیار جذاب وبه ظاهر منطقی هربحثی جواب میداد از سکس گرفته شده است تا وضع دانشگاه ودروس دانشگاه غیر وصدای همه درامده بود که کوتاه صحبت کنید که نوبت به دیگران ههم بر سد من هم درنوبت بودم تا نوبت من شد ومن پرسیدم شما اطلاعاتی درباره اسلام هم دارید- جواب دادم اگرمن این سئوال پاسخ بدهم بعد درخواست شماچیست حالا مکن است یک احمقی مثلا گفته است عکس برهنه خودرا بفرستید ولی به نظرمن ایشان کارش همین است یک مامور مانندمامورین سازمان سیا افکارخاصی بامهارت تزریق کند که تشخیص ان کاری سخت است ومطالعات زیاد ی میخواهد- درنتجه بجای انکه فرد یکسری ا طلاعات سیستماتیک بخواندوبه جائی برسد وقت خودرا داردتلف میکند درحالیکه فکر میکند داردمطلع میشود واین امربنفع غرب است وخوداش نمیداند که داردغربی فکر میکند- درحالیکه سواد غربی هم ندارد از ان طرف به غربیان گفتند زبان های  ولهجه دنیا یادبگیرید وداستانهائی درباره انها بنویسید چون شمامتخصص هستید در اینترنت بفروشید امروز این مطلب مال چندی سال قبل استچند کتاب پژشکی  خریدان سیصدهزار دلاربود ولی دراینترنت فردی فقط انهارابخواند ومیتوانداز روی ان  بنویسد هفتاد وپنچ دلاربود ویک باراز انها کپی کند 150 دلار بود- از این کیفیت میخواند مطالب اینترنتی بفروشند که دراینده سودفراوانی خواهد داشت ودرضمن افکارغرب زده کنند

موافقین ۰ مخالفین ۰

خانم مرضیه هاشمی دراسارت شیطان امریکائی--


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است-خانم مرضیه هاشمی – که درامریکا که متولد شدن- ودر کانال  پرس تی وی ایران فعالیت میکننید وبیشتر درارتباط باخارجیان خارج از ایران هستند .در ضمن سر دبیر مجلهم محجوبان هم هستند- وبعوان یک روشنفکراسلایمی منتقد نسبت به جریانهای  سیاست های  جاهلی  غرب بخصوص سیاستهای امریکا   تفرقه انگیز امریکا  مابین یهودیان ومسیحیان  وتنش با ایراین اسلامی مسلماان را  تجزیه وتحلیل میکند دریک خانواده امریکائی -  افریقای بدنیا امدندودر مذهب پروتستان رشد کردند- . مدتها درمجلات اسلامی درامریکا فعالیت داشتند- ودر امریکا  بدین اسلام عزیز مشرف شدند- ودر امریکا درشته رسانه های تصویر وصوتی  تحصیل میکردند- واز سال 2008 به ایران  امدند ودرایران مقیم شدند وبعنوان خبرنگار ومجری  ومستند ساز  ومیزبان گروه میز گرد بودند-که درشبکه  زبان – انگلیسی  کار میکردند- ایشان میگوید- علت  اصلی من برای تغیر مذهب- وپذیرش دین اسلام- انقلاب اسلامی  وشخصیت بر جسته –حضرت امام الخمینی  رحمت الله علیه است- میفرماید-زمانی که من دانشجو درامریکا بودم شاهد بودم که دانشجویان ایرانی بسیار فعال بودن ومن هم بسیار به فعالیت های سیاسی  علاقمند بودم- وعادت داشتم که از انها مداوم درباره جریانهای سیاسی  انها واهداف انها وهمچنین چرا  چالش سیاسی  معترضانه داشتند سئوال میکردم- انها مداوم درباره جنایات بیشاز حد شاه صحبت میکردند-و درباره امام الخمینی رحمت اللههم صحبت میکردند- واین به مثابه اولین قدم به سمت مسلمان من شدم بود-من بدنبال کشف حقیقت بودم- واز مذهب قبلی خودم من راقانع نمیکردمن هیچگونه راه حلی برای اثبات انکه  که خداوند سه قسمتی  است – پدر- پسر وروح القدس- درحالیکه هرسه یکی میشوند- و پاسخ های که زمانی من از دیگران- دراینمورد- درخواست میکردبخصوص زمانی که دراین موضوع در دانشگاه رخ میداد-قانع کننده نبود-من شروع به مطالعه-نه تنهادرباره اسلام-بلکه درباره ادیان مختلف کردم- و فورا انها را با قوانین ایدولوژِی- و تئوری هائی  که از زمان- ما کس وبر تا امروز مطرح است- مقایسه میکردم-شکرخداوندمنان را که پس از ان مسلمان شدم –وا یشان بعداز انکه مسلمان شد-نام خود را مرضیه هاشمی تغیر داد- هاشمی  نام فامیلی  همسر ایشان است- ونام مرضیه را برای خود انتخاب کرد کهان یکی از القاب حضرت فاطمه سلام الله علیها وبعلها وبنی ها وابی ها است-بنا بر گزارش خبر گذاری -  بی بی سی- در سیزده ژانویه ایشان بر ای ملاقات فامل خود- بخصوص برادر مریض الاحوال ایشان به امریکامسافرت کرد- وایشان درفرودگاه سنت لوئیز لامبرت- بین المللی – درشهر میسوری  دستگیر شد- و به یک باز داشتگاه  در شهر واشنگتن ارسال شد- وبعداز 48 ساعت اجازه داده شد که به خانواده خود زنگ بزند پرس تی وی ایران از قول ایشان گفته است-که خانم هاشمی  باخوردن غذای حلال مخالفت شده استوپیشنها داه شده است که غذای از گوشت خوک میل کنند-که میدانستند در اسلام خوردن گوشت خوک غیر قانونی است- اول این یکنوع تحمیل است وازادی فرد درانتخاب غذا  سلب میکند- ویکنوع دیکتاتوری  هیتلری است- ر ثانی  اگر یک امریکادی به چین برود حتما بیادگوشت سگ وگربه وماربخورد وگرنه بی احترامی به چینب ها کرده است؟؟ دردنیا سنتهای مختلف غذانی است بعنوان مثال بسیاری از سیک ها گوشت نمیخورند ومانندان اخیر مهمترین عامل برای مبارزه با سلام خوردن گوشت خوک است وای نشانمیدهدحرفی برای گفتن ندارند واستدلالی هم ندارند  از این طریق تشخیص دادن که تاثیر ممکن است داشته باشد-دریان مدت ایشان کراکر  بیسکویت ویا نان خشک خوردن-در ضمن بالاجبار روسری ایشان رااز سر  ایشان  بر داشتند- کهدایشان بایکی تی شرت استین دارد سرخودرا پوشانده است  شباهتی با کارهای یزید ملعون دارد- که این کارهم درتضاد با ایمان اسلامی است واین عمل بیانت رهبر معظم ومعزز اسلامی ایران را  موردتائید قرار میدهد کهمخالفتانهابه خاطز مسائل از قبیل موشک واتمی ومانندان نیست با اصل اسلام مخالف هستند که منافع نامشروع سران کفر و ودروغهای شاخدارانها  وتخت سلطنت انهارابه لرزه درمیاورد وباعصر بیداری مردم امریکا وجهان میشود انها که از خود بت ساختند- امروز اقتدار خود درامواج رسانه های ایران بخصوص پرس تی وی درحال غرق شدن میبیند- از ضعف مهم انها ان است که به ایشان علت دستگیری راهنوز مشخص نکردهاند یک رسانه گفته است امریکا به اینران پیشنهاد داد مانند سنتی که با شوروی داشتند تبادل جاسوسان با ایران هم داشته باشد وایران انرا نفیه کرده است- واین امر درجواب انان است  که ایشان از داخل ایران دارد درامریکا جاسوسی میکند وپیشرفت موشکهای ایران هم حتما به همین علت است- ایشان درشهری قراردارد که یهویدان درنجا زیادهست که طرفدار اسرائیل میباشند وپیشرفت اسلام درانجا به معنای نابودی صیهونی است وپشت قضیه به احتمال بسیارزیاد صیهونیست ها هستند مردم امریکا بخصوص روشنفکران درانجا هیچگونه یاوری ندارند اما بایدبداند این اقتدار کوتاه مدت است وباعث بیداریمردم امریکا وجهان میشود واین سئوال مطرح میشود که قای ترامپ چرابه رهبران   عربستان سعودی نفرمودند که من گوشت خوکمیخورم وانها تشویق به خوردن گوشت خوک چرا نکردند – چرا برای دمکراسی نفرمودند زنان عربستان سعئدی حجاب خودرابردارند؟؟

موافقین ۰ مخالفین ۰

طر ح های امریکای جنایت کار وعاقبت انان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در کانال صدای امریکا- یک برنامه سریالی است بنام قلب زمین امریکا- این یک اصطلاح است جاهای مهم کشاورزی در امریکا قلب امریکا میگویند ومعرفی میکند- زمانی که من دانشجو بودم یک مقاله بیان میکرد دردنیا امروزه قدرت پنچاه مرتبه نیاز انسان میتوان تولید کرد-وبراور میشد که دراینده جنگ های زیادی انجام بگیرد تا کشورهای برتر قدرت مهار کشورهای کوچک را  بدست بگیرند واز پیشرفت انان جلوگیری کند ومجبور سازند از انها حرید شود وبه انها موادخام فروخته شودباقیمتی که انها تعین میکنند-درامریکا ثروتمندان از صنعت به سمت کشاورزی کشیده اند- رقابت تنگا تنگ است- درنتجه قمتها روبه ریزش است- درنتجه مالیات کمتر پرداخت میشود- ونمیتوانند محصولات کشاورزی را مانند سابق مقداری را اتش بزنند ویابه دام بدهند ویابه دریابریزند ومجبور هستند ارزان به فقرابدهند ویابه کشورهای که درقاره افریقا  هستندندبفرستند- وکشور ها –هم درجهت خودکفائی کشاورزی ودامپروی خود هستند-دران منطقه که مورد بحث است دشت عظیمی است که افراد که درصنعت سرمایه گذاری کرده بودند- بعلت مشکلات عدیده که  اعصاب خورد کن بوده است به کشاورزی دراین منطقه کشیده بودند که یکخانم وااقی  مالک دراین مورد شرح داده بود که اکنون حداقل کمی استراحت داریم ناگهان دراینجایک عامل خشک کننده علوف وگندم وجو درسطحی عظیم- بوجود می اید که مایه تعجب میشود یکی از مالکین میفرمودند ما مداوم-خاک وعلوفه ا واب وغیره را  ازمایش وتست میکینم اب را هفته ای یکبار واین عامل قعطا توسط اب منتقل شده است- درحالیکه مخزن هوائی اب سرپوشیده است واب توسط لوله حفاظ شده منتقل میشود عدهای از انجا به جای دیگری رفتند ومیگفتند درهرحال ما باز بکار کشاورزی مشغول میشوند اگر تصور کنند ما پول را درمنزل ویا بانک میگذاریم اینچنین نیست یا در کشاورزی باز سرمایه گذاری میکنیم ویا درفروشگاه های محصولات کشاورزیس ویا در شرکت تبدیل کنند مواد کشاورزی = یک شرکتی معظمی ساختند که پنج نفر  تمام محصولات کشاورزی  برای خریدن اماده میکند وبسته بندی میکنند وتوسط هواپیما بلافاصله انمحصولی که عصربه انها تحویل دادند درنیمه شب توسط پانزده نفر- هرهوپیما ظرف هشت دقیقه بارگیری میکند برای ساعت صبح به ایلالت مختلف میرسد وبر ای نهار ساعت ده صبح وبرای شام ساعت بین سه تا پنچ  عصرمیرسد واز سرا سر دینا وداخل امیریکا افراد برای باز دید  یک شبانه روز انجا هستند وتحقیقات میکنند مراکز تحقیقات ظاهراز حل مسئله عذر خواسته است ویک جوان دیپلمه- با یک دوره چند ماه ک ازمایشگاه بسیار ساده که میکروسکب اش درحد اسباب باز ی بود این عامل کشف وراه خنثی نشان داد؟؟ وتوسط نوجوانان که نزد ایشان دوره دیدن انرابرطرف کردند- کاملا مشخص است کارخود دولت امریکا است که بخشی از کشاورزی  ازرده خارج کند تا قیمتها به حدتعادلی برسد زیرا ارزان فروختند سبب میشود که انها  مالیات کمتر بدهند وافراد وام گرفتند مجبور میشوند به انها کمک کنند وهزینهای بسیار زیادی- که برای سد سازی وزه کشی وبرق رسانی ودانشگاها ومراکز تحقییقاتی کردند پاسخ مناسب بدست نمی ایددرحالیکه از ان طرف انهاهم وبال شرکت ها دیگر میشوند از ان جهت مشکل میسازنند- بحران امریکا واروپا مثلا فرانسه مشکلی نیست یک شبه بوجود امده باشد ویک شبه هم حل شوددرطول یک پروسه طولانی  که رهبران سیاسی حماقت کردند امروزه این نتجه را  داده است- وفغرانسه مجبور است  که وام سنگینی بگیرد وبه مردم وشرکت ها بدهد وکم کم بتواندقرض خود باز پس دهد وگرنه اشوب همچنانبقول حضرت محمد صلواته الله علیه السلم ان اصطلاح معروف عرب رابیان کردند که مار هروقت پوست بی انداز قوی تر میشود البته تاحدی وبعد به سمت افول میرود این یک قاعده کلی است فرمودنددراخر الز مان اشوب های مداوم روبه ترقی هستند اینقدرمردم راه غلط میروند تا راصحیح پیدا کنند واین کارعاقبت خواهند کرد ولی هیچگونه محاکمه ای از این رهبران فاسد درکارنیست وباز فرمودندمومنین  اگرخوب عمل کنند انهاهم مانند مار پوست میداندازند وروبه رشد میروند- درمسئله جبر واختیار کهنوز مسئله حل نشده است سئوال این است هرعمل فرد چقدر جبرالهی مدخلیت دارد وچقدر ازادی فرد- عددهای کلا همه جبر دیدند وعده ای کلا- همه با اختیار دیدند وعدهای نسبتهائی دادند حضرت امام الخمینی رحمت الله فرمودند همه انها بافتنی بود ودلیل دقیقی نداشتند اگربافتنی است مابهتر میتواینم ببافیم-!! حضرت ایت الله علامه شهید دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرمودند انهائیبکه جبر گراهستند بهتر فهمیدند زیرا ازادی انسان هم جبری است- یعنی انسان را نمی تواند سلب کند واز بین ببرد همیشه ازاد است البته دراین دینا- دراخرت اگرخوب عمل کردازاد است وباید دقت کنداز این ازادی حداقل ازادی اخرت بدست اورد ومیفرمیاد خداوندمنان سرسوزنی  به انسان ازادی داده است که البته زیاداست زیرا انسن نسبت به بچه که میابیست پدر ومادر مواظبت کنند- نسبت به چهانی که دران است بچه تر است-  وازادی زیادخطرناک است- از طرفی  ارزش انسان درنزد خداوندمنان بقدری است که فرشتگان درک نمیکنند پیامبر ان که شوخی نمیکنند واغراق هم نمی گویند وقتیکه حضرت محمد صلواته اللهعلیه واله والسلم میفرمیاد طفل یتیم وقتیکه میگرید عرش می لرزد- درحدیثی دیدم  که خداوند-میفرمیاد- بفرشتگان میفرمایدسریع به زمین بروید وان طفل را ساکت کنیدولبخند بر  لبانش بیاورید- وهم هدایت الهی  بسیار درنزدالهی سنگین است که فرشتگان به عمق ان نمیرسند امام سجادعلیه السلام میفرمیاد اگر انسان نیک عمل کردیک پاداش های بسیاربزرگ که به مرتب از کاری کرده است بزرگتر است داد میشود که هیچکس نمیتواند جلوی انرابگیرد واگر گناه کرد .ودرفرصت خاص توبه نکرد یک مجازات کهد عادلانه است ولی بهاندازه جرم اوبسیارسنگین است به او داه میشود وهیچکس قدرت جلوی گیری-انرا ندارد  شیطان افراد جاهل راگول میزند که میتوانی با اسباب هرکاری خواستی بکنی تمام سرمایه انها راهدرمیدهد- ابرو ی انهارامیرزید وافرادانها دچار تعدادبیش ماری مشکلات میکند- تاعذاب وارد میشود وبعدمیگیوید  ای فردبیچاره فکر میکردی از من بهتر هستی نوش جان پناه بر خداوندمنان امید است کمی هم عقلرا بکاربندیم-انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

بیاد عزیز از دست رفته !!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظرات شخصی است- من خبر رحلت جانسوز  حضرت ایت الله مجاهد ومتفکر  وروشن دل وضمیر وبا انرژی خاصی که کمتر یافت میشود-جناب اقای عبدالکریم حقیقت را درمنزل ا ز اهل منزل شنیدیم- غمی پربار ویادخاطرات لحظات برخورد با ایشان درمن زنده شد متاسفانه من قبلاز انقلاب ایشان را نمی شناختم—دراتوبوس  بودم جوانی کنار دست من بود بسیارشیرین سرحال- جزوه ایرا  مرور میکرد- من که دراین وضعیت ها نمیتوانم جلوی خودم را بگیریم پرسید این جزوه چیست-؟؟ خیلی تعب کرد فرمودند جزوه نوشته های من از بیانات فلسفی ایت الله حقیقت  رحمت الله علیه است که در دانشکده پزشکی سخنرانی میکند جا برای بسیاری نیست ومن از شهرستان بسیار دور استان فارس می ایم وبرای اولین بار است که فلسفه را درک میکنم وکاربرد انرا میفهم وهمیشه درس اینده درحول وحوش سئوالاتی است که از ایشان میشود-من خیلی تعجب کردم که هیچگونه تبلیغات درباره ایشان نشده بود اینهم یکی از هنرهای ما است-؟؟ خوشبختانه با داماد ایشان که یکی از مهندسین بسیاردانشمند وپر مطالعه تصادفی فهمیدم که ایشان داماد ان حضرت- رحمت الله است- وفرمودند ایا درمنزل خودیک کلاس  برا فرهنگیان  وافراد خاص دارند که من شمارا به ایشان معرفی میکنم وادرس رادادند- از لحاظ تاکسی خوردن- خیلی پرت بود من زمانی به منزل ایشان رسیدم که درس تمام شد وافراد درحال خارج شدن بودن گفتم سلامی بکنم وساعت نزدیک یازده ونیم نزدیک ظهر است خداحافظ کنم واگر جزوه دارند انرا به من ازائه کنند- هنردوم این است هیچگونه کار کتبی انجام نمیدهیم برخلاف اعراب- ایشان دراطاق نشسته بودندوبه تلفن پاسخ میداند تا من رادیدند اشاره کردن داخل شد وبلند شدن وتلفن را موکول به وقت دیگری کردند وباهم نشستیم- من جریان گفتم- ومتوجه شدم که داماد عزیز ایشان چیزی هنوز نگفته بود چشمان شفاف وروشن وخندان-  ومن گفتم با اجازه من میروم ونوبت دیگر به موقع میرسم ایشانفرمودندمگر برای درس نیامیده اید بنشنید- تلفن به داخل زدند منتظر امدن من نباشید- ایشان از اینجا شروع کرد طرح هدف اول است ساختن ان بعدا است پس فبسفه اول است ساختن ان هدف بعدا است وهدف بر ای ان است که مانند نقشه معمار که نائل شدن به هدف است که ساختن مطابق نقشه باشد وهرکس بگوید هدف مشخص است ولی در طول مسیر ما راه   حل پیدا میکنم این طریق فلسفه نیست وسفسفطه است علم میایست هدف تعین کند وسعی کند که به ان نائل شود مثل کمونیست بهائیت ودیگران وفرمودند من درعلم طبیعت زیادمطالعه کردم واین علم درشناخت حقایق بسیارکمک میکند ودرس ریاضایت هم فرمودند بسیارمهم است خلاصه درس تمام شدمن برگشتم- ان زمان حضرت علامه  ایت الله محمدحسین طباطبائی  رحمت الله علیه  دربحث  علم اعتباری  ماند جامعه شناسی  ومانندان معتقد بودند که این علوم اعتباری هستندویقینی نیستند ولی اساتیداین رشته معتقدبه یقینی ان بودند ولی رسیدن به یقینی مشکل است باوجود انکه به تنوع فطرت معتقدبودند ابته فطرت بخش ازان یقینی است وبرای همه یسکان است وبخش دیگر که سلیقهوانگیزه گفته میشودمتنوع است واصلا امامصادق علیه السلام این تنوع به خداوندمنان نسبت میدهد وغرب با هزنیه های میلییارد های دلار به این نتجه نزدیک شده است- وامام علیه السلام حکمت انرا برای گردش امور انسانها بیان کرده است- فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام خدمت پدرپرعظمت اش رسید وفرمودند من میخواهم فقه بخوانم ان عطمت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- فطرت تو برای  ملوانی است ایشان فرمود من هیچگونه علاقه به ملوان شدن ندارم- امام علیه السلام فرمودند تجربه کن پیدا میشود ورفت وگفت حق با پدر من بوده است- فرزند دوم نزدامام علیه السلام امد وفرمودندکه من میخواهم فقه بخوانم- ایشان فرمودند فطرت توبرا ی تجارت است- به مصربرو از انجا پنبه بیار باز ایشان گفت من علاقه ندارم وباز حضرت اش فرموداین علاقه پیدا میکنی وایشان چنین کرد- حضرت اسماعیل امد وفرمودند من بکار نظامی علاقمند هستم ومیخواهم گروه مبارز تربیت کینم ایشانفرمودند شمابروید فقه بخوایند وایشان فقه زمانی  که تدریس میکرد چهرزانومینشست ودردوپای خود یک شمشیر بود نفر دوم درائمه اطهار حضرت هادی علیه السلام بودند که یک شمشیر بالای سرایشان اویزان بود اگر ما این درسی که داده شده است که مومن بیادیک اسلحه درخانه داشته باشم تمام مستکبرینی که بوجود می امدندبرق اسا -نابود میشدند- استاد رضویه رحمت الله علیه فرمودند هرجا قانون باشد فرد به یقین میرسد هرجا به قانون دست پیدا نکند به نسبیت میرسد- حال اگر انسانها مثلا درارتش  طبثق دستورات ارتش عمل کنند صاحب قانون میشوند میتوان به یقین رسید وهرجا اختیارباشد ما به نسبیت میرسیم در جامعه های بسیارمحدود امکان رسیدن به قانون است ودرجامعه گسترده  این کار تقریبا غیرممکن است ولی نمیتوان گفت که حتی درجوامع گسترده قانون دلیل ان انتخابات امریکا است که سازمان معروفی باروش علمی بسیار پیچیده تا 98 % حدس دقیق زده است  درقران مجید برای گروه های مختلف- قانونمندی هیا خاصی داده است- از نظر علامه  بزرگوار طباطبائی  رحمت الله شناخت مثلا درتوحیدحقیقت ان یقننی است چند حقیقتی نیست ولی شناخت ما از شناخت توحید درحالیکه از جهتی یقینی  است ولی از جهتی نسبی است- مثال جالباش متعلق به معلم شهید وعظمت وعلامه ایت الله دکتر مرتضی مطهری علیه السلام- تصور کنید فردی درتاریک باماشین حرکت میکند تا انجا که چراغ روشن میکند یقینی است وبعدمقداری مبهم میشود ومقداری درتاریکی است باز ماشین جلومیرود ان مقداری که  مبهم بود روشن میشود وفردای ان روز اگر همان مسیرا از بالا مثلا باهلی کوپترببیند همه یقینی هستند متاسفانه ناگهان کلاس های درس ایشان در دانشکده پزشکی تعطیل شد بودن انکه جوابی وعلتی بیان شود اینهم یکی دیگراز هنرهای ما است- از کلمات قصاران عزیز ازدست رفته  این بودکه دردنیا سادات مقامی بالاتراز  غیر سادات دارند ولی درقیامت همه جزو سادات هستند یک روز دم منزل ما ایشان درخیابان رویت کردم- وهرچه اصرار کردم که بمنزل بیایند فرمودندمن کار دارم این سئوال کردم فرق اعتباری درفلسفه وعلوم انسانی  وفقه چیست وایشان مدت زیادی شرح دادن وفرمودن یکی از دغدعه های من افرادی بیسواد دراینباره ها در روزنامه شرح وبیان میکند- هرگز انهارا مطالعه نکن- اخرین جلسه در گردهمائی  ایشان با دانشمند عظیم ایت الله ملک الحسینی رحمت الهعلیه یک کنفرانسی داشتند ومنواقعا احساس کردم که ایشان پیرنشده است وباهمهان شورحال سر زند های  سخنرانی کردن- چند بزرگوار از قم به شیراز امده بودند ودریک سخنرانی درسالن جهاد دانشگاهی یکی از بزرگان سخنرانی کرد وخیلی ایشان سفارش حضرت ایت اله مرحوم حقیقت کرد که علم ایشان واشراقات ایشان منرا متحیر کرد وفرمودند من از ایشان سئوال کردم- حضرت علی اکبر  علیه السلام- درکجا دفن است- ایشان فرمودند منهم درجوانی بدنبال همین سئوال بودم دریک اشراق دیدم برروی سینه  امامحسین علیه السلام غیراز اینهم نمیتواند باشد- امیداست هماکنون درنزد چهارده معصوم علیهم السلام اجمعینباشند واز فیوضات بی حدان سروان در نشنه های الی گونه باشندانشاالله


موافقین ۰ مخالفین ۰

بازی سیاسی امریکائی ها-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در اخبار انتخاب شده که برای من ارسال میشود- بخوبی این درک ایجاد میشودیک باز ی سازمان یافته شده بین اقای ترامپ ودمکرات ها ومطبوعات ضد ترامپ است  که سعی میکندهردوطرف مردم را مشغول کنند وتا وقت بدست اورند سی ان ان- میگوید  مسئله روسیه باعث نفوذ مثلا دمکرات ها است تا اقی ترامپ به لبه پرتگاه ببرد و وتحلیل گر دیگر میگوید- اقای ترامپ دارد از این بهانه توپخانه خودرا مداوم مشغول سازد تا وقت بدست اورد ونفوذ کند ودیکته کند تحلیل گری دیگر میگوید توئید اقای ترامپ را اقای پوتین مینویسد تا نورافکنی  دربرای وضعیت بحرانی برایمشکلات اقای ترامپ ایجاد کند وااقی ترامپ مدوام انرا حیله های دمکراتها میداند که پیشرفتهای خیره کننده اقای ترامپ  را سرپوش بگذارند- دراین شطرنج سیاسی میگویندفقط اقای پوتین برنده است- یک خبرنگار دیگر مینویسد که جریان اقای ترامپ داراد رنگ سئوررالیستی میگیرد بنظر میرسد از مقاله بخشی از تاکیتک بحث شده برای شکست اقای  پوتین درانتخابات بوده است- ولی تمام شوک ها درزمان انتخابات اقای پوتین نبوده است اقای ترامپ بگوید من چیزی در بقچه قایم نکردم وبسیار مسخره است  انها چنین کاری رابرای منمیکنند- ومداوم میگوید کمپینگ انتخاباتی من مداوم درارتباط  بودن با روسیه مورد تحقیقت واقع شده است ورفتار غالب انها ساختن یک شک بسیارماهرانه درباره مسکو است بایددقت کردکه دراین دام کسی گرفتار نشود- اما اسرائیل یکی از فرماندهان سابق اسرائیل گفته است من هزاربار جناب ژنرال پرعظمت ایران حضرت اقای قاسم سلیمانی  شکست دادم یکیازانها نمیتوانداثبات کند میتوانست بگوید یک میلیون اورا شکست دادم درجنگ  با حزب الله- نشان داد که کوچکترین  مکتب چنگی بلد نیست افتضاح پشت سرافتضاح کرد- ومردم فرار کردند درحالیکه اولین دهکده به مرز اسرایئل –لبنان از جای خود تکان نخوردند شرایطی بود کهاگر حزب الله داشت نیروی او میتوانست از میانبر به راحتی به تل اویو برود  من تعجب میکنم که اترش اعراب چقدر ضعیف بودند که از اسرائیل شکست خوردن


موافقین ۰ مخالفین ۰