عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۱۸ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

نیم نگاهی به مجله منجی-!!


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است-نیم نگاهی به مجله گرانسنگ-منجی- که درشیراز  به  سرپرستی  حضرت ایت الله دانشمند فاضل جناب اقای حاج شیخ-محمد رضا حدائق رحمت الله  علیه  چاپ میشود—دراغازبحثی از اصل انتظار دارد- حدیثی از رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم ذکر ده است- افضل اعباده انتظار فرج- برترین عبادت انتظار فرج است وباز میفرمایند اعمال امتی انتظار الفرج – برترین کارها ی امت من انتظار فرج است- خود رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سالهامنتظربود که نبوت ایشان زمان اش برسد چون غیراز این کار کار مهمی دیگر ی به ظاهرنمی تواست بکند-  یعی خداوندمنان کارا اسان کرده است تاهرحدی که ولو انتظار کشیدن است باشد کافی است  واجر عظیمی دارد- این حداقل ممکن است- درحدیث است دراخرالزمان اگرفرد ده درصد احکام راعمل کند اهل بهشت است- معلوم میشود مانند زمان پیامبر اکرم صلواته الله لیه واله والسلم سخت خواهد بود-ولی به اینمعنا نیست که کاری بیشتربتواندبکند  نه کند-!!ودقیقا بایدشخصیت مومن که عمده اش در پشت پرده است- تاثیر گذار مثبت باشد نه تاثسیر گذار منفی به اصطلاح حدیت –خشک مقدس ک تاثیر منفی میگذارد- یکفرد عالم واگاه وروشنفکر حقیقی  بامنش دلپذیر وجادوئی  ولو  ارتباطیب کم داشته باشد- جناب حضرت استادرحمت اله علیه درتفسیر زیارت ال یاسین- ایه قران که درگفتمان علت خلقت انسان بعنوان خلیفه الهی –خداوندمنان درجواب ملائکه که اصل خلقت برای تسبیح- وت تحمید وتقدیس الهی وبندگی او است علاوهبرانکه انجام نمیدهد-خوبان راهم هم به فساد میکشند وهم به قتل میرساند-خداوندمنان میفرماید- من چیزی میدانم که شما نمی دانید—خداوندمنان درقران میفرماید وظیفه شمای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فقط ابلاغ است- وگاهی میفرمیادفلات مطلب را باقل میاورد نه ترس بگو-  انسان همچنان که در درس خوان یک زمان طوطی واری میخواند –خیلی هم زحمت میکشد به اصطلاح خرخوانی میکند ولی بعدا متوجه میشود که بجائی نرسیده است درحل مسائل مانده است رشدواقعی پیدا نکرده است  ومتوجه میشود انجائی که مطلبرافهمیده است کمک به اومیکند- ارزش علم در درک درست ان است اگردرک درستی پیدا نکند- به اصطلاح مغز ساز ی نکرده باشد- عمر خودرا ببطالت گذارنده است ونتجهای هم عایدان نمیشود ولو دربی به تخته بخورد وبه نوائی برسد احساس شخصیت برجسته نمیکند وخیلی زود به امراض روانی دچار میشود که کمکم  نفسش را از شسماره میاندازد ونمیتواند انرا مهار کند روانشناسان اصطلاحی دارند تخلیه فرد از فکر خوداش –مثلا سوظن بی جا دارد=- یاخودرا حقیر میشمارد وغیره از طریق نمایش روانی یک رل مخالف ان به اومیدهند دریک جمع که جمع میشه تاثیر گذار است باز ی کند مثلا نقش یکفرد فکور دانشمند واقعی راباز ی کند- خداوندمنان میداد که کم کم فرد به این نتجه میرسد- خیلی جالب است که ابولهب یکمرضی گرفت که درعربستان فقط چهارنفر گرفته بودند ان است که اعضا ی بدن عفونت پیدامیکند وپوسیده میشود وتبدیل به کرم میشود که اعضلات را میخوردبطوریکه راه بروداین کرم ها ازبردنش میریزند وبوی زنندهای ازاونشر پیدا میکند وعاقبت دربستر بیماری میرد-کفار مکه گفتند این نفرین الهی اورا گرفت- هستی این جهان  چون باهوش است به انسان درس میدهد

موافقین ۰ مخالفین ۰

عبرت تاریخ-!!


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در روز نامه تهران تایمز –درباره  فولاد بندرعباس شرح مفصل داده بود- که تاامروز میلیونها دلار ضررکرده است ونوشته بود از صددرصد تولید فقط هشت درصد سهم انهااز فولاد ایران است- ونمیتوان فولاد در ذخیره کرد وبازار هند هم بدستورامریکا از دست داد وبازارهای دیگر- من خیلی تعجب کردم- که ماهنوز سیاست  جهانی رامیفهمی ونه اقتصاد میفهمیم درحایکه میبایست  یک ذوب اهن دوازده درصدی خریداری میشود-  وادامه اداده بود مدیریت جدید باروش جدید گفته است که انشا الله چهارده ریال ازچندماه بعد به سهم داران اضافه خواهد شد انهم دراگر بود البته اخیر فرمودند وضع بهتر شده است وباز بیان کرده بودن-که میبایست کارخانجات زیردستی  بوجود اید تا این کارخانه بتواندرشد مناسب داشته باشد وبحثی از ایجادفولادهای بسیارمقام برای مستحکم کردن خانه بیان کردهبود که متاسفانه قدرت خریدندارد؟؟ درامریکا باهمین وضعیت روبرو شدن ودستوردادند که خانه بایدتا مقاومت هشت ریشتهری مستحکم شوندواسمان خراش هاتانه ریشتهری  وتمام پلها تا نه ریشتهر- وام بدهند وبسیارناچیز از پنجاه سال به بعدقسط دهند- درباره پل ها بایدمستحکم سازی کنند در رسانها تک تک پل ها راشرح دادن از مردم متخصص درخواست طرح کردن- وبه اینتجه رسیدند پلها بی اش از هشت  ریشتهر مقاوم باشند ودر نزدیکی ان یک پل بیشاز نه ریشتهرساخته شود وگاهی مکان  مناسب نبود وبافاصله زیادباید پل را میساختند وبسیارهزینه بر میشود ولی قبول نکردن وگفتند بایدبسیارنزدیک باشد که اگر اتفااقی افتادبتوان بهان پل کمک کرد ولی پل بالتر ساخته ش.د که بعداکشتی های بزرگتری  از زیران ردشودودوطبقه ساخته میشود واز یک طبقه ماشینهای سواری وقطار ردخواهد شد درحالیکه امریکا همه جای ان زلزله خیز نیست- خدای نکرده درایران اگر زلزله خیز شود ومردم امیدشان به حکومت برمیگرد واین حکومت مانندحکومت سابق خواهند دید وحاضر میشوند میلیونها دلار به غرب بروند که از ایران فرار کنند- میبایست  فکر اساسی کرد- در زمان سابق من به جلسه عظمت مرحومایت الله کرامت الله ملک الحسینی رحمت الله علیه میرفتم- این جلسات توسط بازاری ها میچرخید- بحث عدالت شد یکی از اقایان موسس وبارزی گردن کلفت فرمودند رژیم منحس پهلوی  نصف پول هزینه تهران میکند واین عدالت نیست من متوجه شدم که حضرت اش رحمتالله علیه خیلی ساده عبور کرد گذشت ما باهم بیرون امدیک ومن جریان گفتم=- ایشان فرمودندانجا نمیشد بعضی حقایق را گفت-تاحدی کارانهادرست است  مردم انچه میبیندند راقبولدارند وتحت تاثیر واقع میشوند –نه انچه عقلانی است- غرب وشرق ثروتمند  پایتخت  بزرگ باشکوه دارند وهروز نزد می ایند اقای سریه بکویت بزنید وسری به لندن بزنید  کشورهای اسلامی وعربی فقط یک پایخت بزرگ دارند- اگر قراراست عدالت شود تهران فوق اش نیم میلیونمیشود که اکثرخانه انها متوسط  است واین مردم روحیه خودشان راازدست میدهند من به فردی گفتم شماقرض کردید وان مراسن عروسی  را ه انداختی حال ان پول صرف اینده بچه میکردید ایشان فرمودند مردم انچه میبینند قضاوت میکنند به بعدان کاری ندارند میگوینداین ها بیچارههستند تا ابد این دیگاده دربارانها صدق میکند ماهم ابرو داریم مجبور هستیم- اما رژیم منحوس  پول ها درست هزینه نکرد الان تهران بخش جنوباش مایه ننگ است واینهمه افرادنبایدبه تهران مهاجرت کنند اگر درست هزینه کرده بوداینچنین نمیشود حال بایدمااز تاریخ درس بگیریم هم رشد فرهنگی بالابرود وهم کارها براساس درستی عمل شود

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

چند لطیفه-!!


بسم الله الرحمن الرحیم-درمحفلی – طنز هائی بیان شد- من جمله فرمودند- هرزمان  را ساده بگیرید وسرسری زندگانی- کنید شماجوان هستید -؟؟!!- جنابی فرمود دراینترنت- مرقوم شده است درعربستا ن جوانانی پدرخویش به بادکنک بستن وپدر به هوا رفته است- ظریفی فرمود این امر امکان ندارد یابالن بوده است ویابادبادک بوده است- واین امر نشان میدهد که دنیا به اخر میرسد وازنو شروع میکند—لطیفه بعد  جوانی از حکیمی پرسید که گفته شده است دربهشت شراب است ولی مستی نمیاورد- پس نوشیدن ان چه سودی دارد –حکیم فکری کرد  وفرمودندبرای کلیه خوب است- امادرحقیقت لذت مثبت زیادی  دارد ونورانیت وهوشیاری عقل را زیاد میکند- دختری درگوگل جستجو کرد که شوهر چگونه انسانی است گوگل جواب داد فعلا شوهر نیست ولی یک پیرمردی است بافلان خصوصیات چناچه مایل باشدی خصوصیات اش رابیان میکنم

موافقین ۰ مخالفین ۰

پیشگوئی های اقای داموس؟؟!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-پاشنه اشیل مذهب مسیحیت درغرب – مخالفت به ظاهر خداوندمنان- باعلم است- تمام فیلسوفات غربی مخالف مسحیت ویا بعضی از قوانین مسیحیت-  تنها رد مطالب کذب  وباطل نیست بلکه اساس براین است که انسان  بایادبدنبال علم برود-افرادی مانند دکارت وکانت وغیره البته امروز تحول عظیمی درمسیحیت رخ داده است انها هم بدنبال علم میرونند- درامریکا یک گروه شصت وپنج نفری  سازمانی درست کردند—وتمام اثاری که درباره مسیحیت در دنیا بود جمع اوری کردند وبه زبان انگلیسی برگرداند درحدود صد جلد قطور شد واز همه خواستنداز  ان یک سیستم منطقی مسیحیت بیرون دربیاورید- واخیرا ان وارد اینترنت کردند وفرمودند که ماپول ان کتاب ها راتهیه کردیم وپول اینترنت راباید کمک کنید- وتمام استنباط غلط  متعلق گذشته درحال پاک سازی است واستنباط های جدید میخواهد جای گزین شود- درسرکلاس  دانشگاه لندن  خانم استادحمله به وهابیت کردکه استباط های مسیحیت غلط است ایشان ضرب المثل ایرانی اش که دیگ به سه پایه میگوید روی توهم سیاه- شماهم استبباط میکنید وبعضی استنباط های شما واقعا جوک است- ولی اگر تا مریخ انسان  تحقیقات کند  هنوز  انتم فقرا است قران میفرمیاد خداوندمنان غنی درتمام ابعاداست شما فقیر درتمام ابعاد الی الابد هستید – وبه همین دلیل است هوز نتوانستند یک سیستم هدایت ان سانمنطقی  بوجود بیاورند-اما داستان ان جناب پیش گوی فرانسوی تبار اسپانیائی داموس- زمانی من کلاس مهدویت میرفتم استادبر جسته درباره ایشان صحبت میکرد که اخیرا من فهمیدم که ایشان کتاب هم نوشته است- من دراینترنت  ایشا ن را جستجو کردم- یکمقاله جالبی به زبان انگلیسی وجودارد که دقیقا کامل است- ایشان اول میخواسته نقاش شود  درمنزل پدری سری به انبار میزد یک کتاب نقاشی بسیار ساده پیدا مکیند وشروع میکن ازروی ان نقاشی کردن وبعدا بدبال مذهب میرود وپس از مدتی ادعا میکند من میتوان اینده را پیشگوئی کنم وپیشگوئی خودرابیان میکند وقتیکه ان پیشگوئی من خواندم دقیقا احادیث امام صادق علیه السلام به زبان انگلیسی است موئی اتلاف ندارد وسرکلاس انرا مطرح کردم- مردم اسپانیا از ایشان مداوم سئوال کردن شمابایدیک منبع داشته باشی- ایشان مجبور میشود که این دروغ را بسازد من از این کتاب نقاشی هروقت از روی ان نقاشی میکنم به من الهام میشود این کتاب منبه اسرار میشود ومردم مداوم تاز روی ان نقاشی میکند ولی الهامی بدست نمیاید ولی احمق ها معتقد بودن که یکعلتی وجودارد به ما الهام نمیشود استعمار امریکا به نظر حقیر جریان میدانسته ومثلا رافاش میکند که این نقاشی ها منبع اسرار هستندخیلی  ها شروع کردن بر اساس ان عمل کردنوتحقیقات نشان دادکه حرف مزخرفی است وهیچگاه ان  پیشگوئی ها بدنبال منبع اسلامی ان نرفتند وهنوز در هاله ابهام است وهرپیشگوئی غیراز احادیث امام صادق علیه السلام کرده است همه قلابی وکذب محض بوده است

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای الگیتور لیبرمن مردمداینده

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای الگیتور لیبرمن- فرمانده پیشین قوای نظامی اسرائیل- نام اش لقب محبوب جوانان امریکا به معنای تمساح است که امروزه بسیارمد است- درکلمات قصار امده است که طراح لباسی موفق است که میداند روزی مدل اش سقوط میکند- که جناب لیبرمن- ئکه فامیلی جالبی دارد که موردتوجه سیات مداران امریکائی است مرد ازادی – ایشان میفرمودند من ازادی را انتخاب نکردم من خود ازادی هستم- طراح های مدل هم همین را میگویند- بعضی مدل ها را هم گفتند دزد بانقاب است- وبعضی معتقد هستند که بامدل بودن کاری سخت ودشوار است وگران تمام میشود خودت باش بهترین مدل های جامیکا دریک شب عروسی همه افرادمدل میپوشند وشرطز ان است که هم زیبا باشد وهم عجیب باشد وهم هواخواه بتراشد وفردا دیگر از مد خبری نیست که نیست- درامریکا عروسی مشکلاش لباس عروس وداماد نیست لباس مادر عروس ومادر داماد است-که جناب اقی لبیرمن ازان- نجات پیدا کرد ژانویه سال اینده درهنگ گنگ 1400 نمایشگاه معظممد بر پا میشود وجای اقای لیبرمن انجا بایدقطعی باشد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نتجه اقتصاد برجامی همین است که امروز میبینیم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله  استاد معزز ومکرم حضرت  جناب اقای رحیم پور از غدی – باعنوان-نتجه اقتصاد برجامی همین است که امروز می بینیم- روزنامه-9 دی- شنبه –نوزدهم ابان- صفحه 2- گزارش سیاسی—این سخنرانی  در دانشگاه  علامه طباطبائی  ایراد شده است—با اشاره به پیروزی  انقلاب  الامی – تاکید کرد—هیچکشوری  درجهان قانون اساسی خودرا به رای مردم نگذاشته است—اما از بعد پیروزی  انقلاب  امام(ره) این کار را انجام داد- عضو شورای  عالی انقلاب فرهنگی – با اشاره به نفوذ امریکا در ایران در دوران پهلوی گفت-  : قبل از پیروزی انقلاب  حتی  عالی ترین مقامات رژیم پهلوی  در مسائل-مختلف باید با مقامات  ومستشاران امریکائی مشورت میکردند- واز انها نظر می گرفتند—پس بااین وضعیت مشخص  است- که ما  نباید در ان زمان تحریم میشدیم-جناب اقای ازغدی رحمت الله علیه با بیان اینکه ما به شدت نیازمند علوم انسانی  اسلامی هستیم-یاد اور شد—علوم اسلامی-به معنای ان است-که-عقل ئتجربه ذیل نور وحی تعریف شود—وی ادامه داد-: برخی ها تا نام اسلام درپسوند علوم  انسانی  قرار میگیرد-میگویند-علوم انسانی  اسلامی-را- لیبرال ها قبول نخواهند کرد—ولی- مگرغربی ها علوم انسانی  سوسیالیست ها را قبول دارند؟؟- مگرما- علوم انسانی سوسیالیست ها ویا لیبرال ها را قبول داریم-؟- حضرت استاد ازغدی رحمت الله علیه—در بخش دیگری  از سخنانش  به اقدامات منافقین- علیه مر دم اشاره کرد وادامه داد: منافقین همانند موشهای صحرائی چند سوراخ احتیاطی- به- چند طرف برای خودشان حفر میکنند- هیچ وقت- مشخص نیست حرف ان ها چیست- ومداوم حرف  خودشان را عوض میکنند- وبه اصطلاح- چند شخصیتی  هستند—حضرت استاد رحمت الله علیه- تصریح کرد: این افراد متاسفانه هنوز هم درمیان-مسئولان ما هستند- افرادی  که دریک روز  متحجر هستند ودریک روز دیگر انگونه روشنفکر می شوند- که کسی  باورش نمی شود- عضو شورای عالی  انقلاب فرهنگی – با- اشاره به بدعهدی  های  غرب وامریکا یاد اور شد:- غربی ها سفیدترین حرف ها رامیزنند- ولی سیاه ترین عمل را دارند-وی –ادامه داد: خونین ترین قاره جهان اروپا است- ان ها فقط درقرن بیستم-خودشان- 100 میلیون نفر را از همدیگر را کشتند—ان وقت – از حقوق بشر ودموکراسی وازادی  نیز حرف میزنند- حضرت استد رحمت الله علیه گفت- درحوزه علو م سیاسی  غربی ها ادعا دارند-که- از قرن نوزدهم—و- اگوست کنت—ما سیاست( انها را) را علمی  وعینی و-بدور- ازنگرش های متافیزیکی-و-مذهبی  می بینیم—وبرهمین اساس قواعد رفتار های سیاسی را کشف وداد ه  ها را تجزیه وتحلیل میکنیم وپس بر بر مبنای ان ها عمل میکنیم—وی افزود: این حرف ان ها  هم غلط-و- هم دروغ بود—غربی ها بعد از این ادعا هایی که- داشتند- همواره تحت- پوشش علم سیاست- ارزش های فاسد خودرا تبلیغکردند—عضو شورای عالی  انقلاب  فرهنگی  در ادامه با انتقاد از اظهارات برخی  مسئولان در زمان امضای  برجام- اضافه کرد: برخی دبه جای  پاسخگو بودن به نا کارامدی اقتصاد – برجام—انتقاد کردند- که چرا موشک هایتان- را نشان دادید وروی ان نوشتید:" مرگ بر اسرائیلL درحالیکه اسرائیل تمدن اسلامی را غروب میدهد- ما بگویم  اودارد طلوع میدهد)-وی گفت-: به جرات میتوان گفت- که نشان دادن موشک های  ایران طی سال های گذشته- جنبه بازدارندگی  بسیار زیاد داشته است—عضو شورای  عالی انقلاب-:فرهنگی :  در ادامه اظهار داشت: بعضی از مسئولان بعداز برجام گفتند که اقای – جان کری  قول داده -!ولی نتجه قول اقای جان چه بود؟- حضرت استادمعز رحمت الله علیه—بابیان- اینکه- نتجه اقتصاد برجامی همین است-که-  امروز درجامعه میبینم-.گفت: اقتصاد مقاومتی – اصلا  درکشور شروع نشد- نمی شود- همه چیز را به اراده دشمن گره زد-  این ملت چند بار باید ازیکسوراخ گزیده شود؟؟!!

موافقین ۰ مخالفین ۰

رشد علم درایران-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به به مقاله- نظام دیجیتال- تولید دانش  کلاس  را بی معناکرده است –به مناسبت  ارتباطات علم وفناوری- یونسکو- با مشارکت علامه طباطبائی  برگزاری شد- ایشان اغاز مطلب  با – اجماع معرفتی شروع کردند  که درست است که بعدا شرح دادم ولی قبلاز فرهنگ کار است- از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حدیثی است- کسی درکار دنیائی خود تنبلی کند بیش درکار اخرتی خودم تنبلی خواهد کرد- یعنی اول زرنگی درکاردنیائی ایجاد جوهر میکند برای کار اخرتی واین مطلب دقیق است- بههمین علت است که بیشترمراجع اعظام رحمت اله علیهم اجمعین بیشر از روستا ویا شهرهای کوچک بوده است=- زیرا دران جا فرهنگ کار دربچه ها تولید میشود وجوهری زرنگی بوجود میاید واین خصوصیات درغرب رایبج است خانمی این انگلیسی میگفتند من بچه سه ساله خودم از مهد می اید به اظاق مخصو خوداش میرود وجاروی ان اطاق با وسائل کوچک بعهده خوداش است عروسک های ش که ده تا است از کمدبیرون میاورد وروی میزی میچنید وبعد باانها باز یمکیند ودباره درکمد قرار میدهد همراه من روی صندلی میرود ولیوانهای کوچکرا میشورد-ودر روی زمین ملحفه ای پهن میکنم-و وسایل اشپزی دران قرار میدهم وبه ان دختر بچه میگویم چنگالرابه من بده وبعدمثلا کاردرا  بده ومن لباس ایشان رااطومیکنم- ولی ایشان باوسایل  اسباب بازی  پارچه ای مانندمن اطو میکند- وبعد یک برگه سفیدبسیاربزرگ مقوائی  اشکالی ماندمثلت ومربع نومنه روی یک مقوا میکشم وخودم انراقیچی میکن وبه کمک یکدیگر انرادرو مقوای سفید می چسبانیم- ودرپنچ سالگی خوداش بایداین کار بکند ولوتعداد زیادی خراب کند ومیفرلمود من درپن سالگی وبرادرمن درنه سالگی  ایشان قعطات ماشین سواری خودمان باز میکردومن انرا باموادی شستشومیددانیم وبعضی  باهم وصل میکردم وبا پدر به  مزرعه میروفتیم ودر ماشین تراکتور همین کار میکردیم که امروزه کمی تخفیف قائل هستنتد- تمام شهرما سمبل تنبلی  شده است تاجوهر کار ایجاد نشود حتی درس خواندن هم سطحی است انگیز زیادی ایجاد نمی کند وان همت عالی بوجود نیم یاید- حضرترسول اکرم صلولاته اله علیه واله والسلم به حضرت سلام اله علیها فرمدندیک روز شما کار کن یک روزهم ان خانم کار کند- دوم اجماع معرفتی است ما جهان سوم عادت به کیش شخصیت وتک نفری کار کردن است نه کاراجتماعی وسیستمی – به این معنا ما متکلم وحده میشویم- تکنفر جلومیرویم به هیج وجه اجماعی نداریم ولو از همدیگرتقلید کنیم وراورسم اجماع رابلدنیستیم که کاری سخت است  درغرب باهم همفکری میکنند ومیخواهد به یکنظر واحد برسند وهمه دراین مورد سعی میکنندنظر اکثریت نظر واحد میشوند وهمه سعی میکنند انرابخوبی پیاده کنند ولو قبلا نظر مخالف داشتند ولی ما اگر کسی مخالف سئوال کرد سرد میشویم وکنار میکشیم وحاظر نیستیم نظر اکثریت قبول کنیم ویا درجهت ان کوشش کنیم درحالیکه نظراجماعی  درسلام ارزش والائی  دارد وکسی اهل انشعاب باشد بشدت مذموم است- یزرگواران فرمودند بعلت فقر ما عقب افتادیم وبا امدن نفت اندکی پیشرفت ایجاد شد دقیقا من معتقد هستم بر عکس است فقر رشد ایجاد میکند- ولی موانعی در راه رشد ایجاد میشود باعث دلسردی – ترس  وفرار کردن- است- دراینترنت خواندم که یک خانم امریکائی مدتها درشمال ایران بوده است علاقه به گیاهان داشته است- یک بوته ای درجنگل شما ل نظر وعلاقه را جذب میکند- از این بوته دانه میگیرد وانرا درمنزل خود رشد میدهد- تعدادای از انرا به امریکا میبرد ودروز معارفه فامیل به نزد ایشان  به هرکدام یک گلدان میدهد- یکی از افراد این گل را نزدیک شرکت معظم پرورش گیاه- درشهر خود میبرد ومیگوید انرا تولید کنید انها سعی خودرا میکنند ولی بعلت اختلاف اب وهوائی به خوبی جنگل های شمال درنمیاید بااین خانم تماس میگیرد ومیگیوید  من سرمایه میدهم شما به ایران بروید ودرشما شرکتی رادرست کنید واین بوته را درانجا پررش بدهیدذ به حد معینی که رسید به امریکابفرستید- ایشان گفته است که این کارمن نیست اینکارخودایرانیان است – شرکت ها ی توریستی- غرب مداوم ردبندی میکنند – درپنج ساحل اول دنیا- بالقوه بحر خزر است که درتمام فصول قابقل قایق سواری وشنا کردن است وبعدازان اندونزی است که فقط سه ماه متویتند قابل استفاده ذاست که دحتی باقایق معمولی یک موتور به ان میبندند و از استرالیا به انودنزی میایند وحتی از نیوزلند  ساحال استرالیائی  هیچ اهمیتی ندارد وشهرک تفریحی ساخته است ولی ما هیچ کار نکردیم- تمام دارلترالمعارف مشهور دانشگاه غرب بخصوصامریکا وحتی دارالتعارف ویکی پیدابراس اس گفته خوداش پنچ درصد دکتری نوشتند مابقه اکثریت انرا دانشجویان لیسانس  نوشتند وماتصور میکنیم که بیتادمثلا سیصدصفحه مطلب ناب بویسیم- درحالیکه بیشتراین  مطالب جزئی نگر است یک اصطلاح سیاسی  شهر داده است- مندر یک قماله سیاسی بدنبال درک یک اصطلاح سیا سی بودم در دارالتالمعارف سیاسی دانشگاه- استند فورد—این اصطلاح که برای  یک پدیه ساسی وضع شده است من پیدا کردم- نویسند فرمودند زمانی که من دانشجو علوم سیاسی –بودم- این اصطلاح را استادسیاسی من وضع کرد- ومن  به کتاب لغت مراجعه کردم ومتوجه شدم هیچگون ارتباطی وتطابقی ونسبتی با معنای ادبی ان ندارد- از استادعلت را سئوال کردم- ایشان فرمودند کهمن درجوانی این کلمه رابسیار دوست داشتم؟؟!!- خداوند منان پدر اعراب رابیامرزد تاحدی معنای مختلف ارتباطی ولو ذهنی دارند- امروزه این اصطلاح  هفت مرد درامریکا وهشت مورد دراورپا برای پدیده های سیاسی مختلف بکار رفته است که پنچ تای معروف هستند ودوتای ان کابرد وسیع دارند ایشان تمام ان تعاریف بیان کرده است ونمونه اورده است وپس وارد علوم انسانی  شدع وبعدا واردعلوم تجربی  شده است- وایشاه تهعاریف مختلف متعل به  لغت نامه های مختلف اورده است که فرموده بعضی ازانها ذکر کرده است بیا دفرد درسطح فوق دکتری باشد- لذا کوشیده است تاحدی یکتعریف عامیانه که تاحدی  تمام تنوع را پوشش دهد   بیان کند- ماهم میتوانیم چنین کنیم درجمع بازنشتگان تهایکخان سه جلد نوشته است ویکجلد شعر نه سایتی داردکه با افراد واردگفتمان شود وراهنمائی کند—حتی میتوان برای یک بیت بزرگان-کار دقیق کرد-  جناب دکتر جمشید شفیعی نیا- رحمت الله علیه این بیتجناب بزرگوار مولانا که میفرمیادهرکس به اندازه وجودمعرفتی یک قدحی از شراب ناب دارد- کسی قدر این قدح وشراب  را میداند تمام روزگاربرانها فشار بیاورد که انرا بشکند شکسته نمیشود بلکه رشد میکند واگر قدر ندانست شکسته میشود حتی خداوند منان به ظاهر به زمین میزند ولی شکسته نمیشود مثال کربلا لذا مابیادان جوهر وان همت ایجاد کنیم وامکانات رشدرا فراهم سازیم

موافقین ۰ مخالفین ۰

شاخه به شاخه پریدن-؟؟!!


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نان بنرخ روز خوردن-   در اوائل خدمت دراموزش وپرورش  درابادان بودم درمدرسه دخترانه ششم بهمن که کنار شط وائداره کل اموزش وپرورش بوددیوار به دیوار-مداوم اداره دختری را میخواست- فرهنگی ان زمان دراواخر  خدمت مارخورده ای که اژدهامیشد-  عظیم ترین فیلسوف- سیاست مدار- وغیره خوداش وزیراموزش وپروش بود- یکی از انها درزنگ تفریح فرمودند- این جوجه- یعنی ریس اداره کل میخواهد مارا تعلیم دهد- به دختری حکمی صادر کرده است-  دراوائل خدمت فرهنگی با فرد مماشات میکنند که جزوباند شود ولی بعدا که متوجه میشوند این فرد جزو باند نمیشود اصول وادا درمی اورند دبیگر نمیداند من مقرارا  رابهترازاومیفهم وضعف این مقرارات هم بهترازاومیفهم وپرونده کاری انها زیربغل من است همه یک کرباس هستند- درسرکلاس اوراحال را جا میاورم دختران نسبت به تبعض بسیارحساس تراز پسرها هستند وایشان زنگ میخورد به راهرو کنار پنچره میامد بهیک دختر گیره میداد  بلند دادمیزد احمق چرا قبول کردی من هروقت ادارمنرامیخواست باخش روئی  برای انکه من باند شوم رفتار میکرد ومیفرمودند فلانی دفتر نصیحت اش مثل اینکه هنوز باز است-وگاهی خانم مدیر از ایشان زمانی نبود گله میکرد هم جاهم ایشان درست نمیفهمئد- ولی درکل درست بود ونقشه این است گزکی وقانونی بدست کسی نه دهند وهمه چیز داد وستد طرفینی است که درجائی گیر بیفتند کسی سردرنمیاورد- امام صادق علیه نکته رامیفرماید- که درکل تنها ( دراخرالزمان) چهاردمعصوم هستند حرف انها یکی است وقانون مندهستند وهمه چیز شفاف روشن است فرمودند من اگر چای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودم- مانند ایشان رفتار میکردم .اگران عظمت  صلواته علیه واله والسلم جای من بود مانندمن رفتار میکرد والبته درکل انبیا علیهم السلام اجمعین بدین نحو هستند- ودیگرهیج کس از رهبران اینطور نیستند وقضا وقفدر الهی  هم انهاراوادار که از شاخه ای به شاخه ای دیگر روند- واینامرسرانجام مردم راعص2بانی وانقلابی میکند

موافقین ۰ مخالفین ۰

تحقیر را باور نکن-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- رها از زنجیر حقارت – این شعر را جناب اقای دکتر شفیعی نیا از یک شاعر غربی ترجمه کرده اند—عنوان راخودم به ان داده ام- تحقیررا باور نکن— تو شاهکارخالقی – تحقیر را باورنکن--روی بوم زندگی هرچه خواهی  بکش – زشت وزیبا ازان تو –ست—تقدیر ( جبر) را باور نکن- تصویر اگر زیبا نشد- نقاش خوبی نیستی – ازنو دوباره رسم کن- تصویر را باور نکن-خالق تورا شاد افرید—ازاد ازاد  افرید—پرواز کن  تا اروز – زنجیر را باورنکن-

موافقین ۰ مخالفین ۰

اول دنیا حسین- اخر دینا حسین

بسم الله الرحمن الرحیم—از دار الرحمه به خانه می امدیم- راننده  تاکسی اسنپ اقای  دانشمندی بحث پدرشان شد که بسیارمومن وکمک کننده بوده است وقران را حفظ کرده بوده است وکارمند پتروشیمی بوده است ونذری هرسال  دربیست وهشت صفر داشته است-که همه باوضو باوضو باشند ووصیت کرده بوده است این نذر همهشه ادا شود وهرمشکلیداشته است به امام حسین علیه السلام متوسل میشده است- خیلی  راحت بعدنماز صبح رحلت میکند در حدود هشت ماه پیش درخواب گفته است امام حسین علیه بدادم رسید وگفتم حضرت شما کی هستید فرمودند اول دنیاحسین واخر دنیا حسین- وقبل از فوت این شعر گفته است- یاحسین خدمت گذارتترک یاران کرد ورفت- - هجرت ناباورش دلها پریشان کرد و رفت—تاندای ارجعی از خالق یکتا شنید- میل دیدار حسین سلطان خوبان کردورفت- وخواهر ایشان بسیارمومن هستند شب قبل از بیست وهشت صفر5 حضرت فاطمه سلام الله علیها به خواب ایشان امدن به همه بگوئید با وضو برسر نذری دست کردن بیایند-

موافقین ۰ مخالفین ۰