عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۳ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

اثرعالم شدن دراسلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- کلمه  دنیا  متاسفانه-درفارسی بد ترجمه شده است- از ریشه دنی است یعنی نزدیک- درمقایسه بابرزخ وقیامت وبهشت-معنای پست یا بد نمیدهد- روح میتواند پست باشد یاشریف  باشد- دنیا به معنای ضعیف است کمترین علم الهی را دربردارد وانسان میتواند تاحدی براین دنیا مسلط شود وانرا به استخدام دراورد که-در  اصطلاح قرانی  ان تسخیر است ودر دنیا تغیرات ایجاد کند وتاحدی به نظم ان وعلومی که دران نهفته است پی مببرد وازان استفاده میکند -درسال اول دانشگاه درس فیزیک گرفتم بخشی درباره باتری بود دوتا قطب دارد که غالبا ازمس و المنیوم- است, یک مواد اسیدی –که بیشتراز اسید سولوفوریک استفاده میشود-و درباتری  جریان برق توسط   اسید سولفوریک که رادیکا یابنیان  یا یون ازاد  میکند  یون مثبت ویون منفی – مثلا مس قطب منفی است المنیوم  قطب مثبت است - خیلی عجیب است ویون مثبت به سمت قطب منفی میرود ویون مثبت به سمت قطب منفی میرود- وجذب-میشود و جریان برق ایجاد میشود –تا  زمانی که از جریان استفاده میشود این سیر  وجود دارد- تا تمام مایغ  تبدیل به یون میشوند و درانزمان  باتری قدرت برق راسانی اش تملم میشود- خداوندمنان کمی کار را هم سخت کرده است دراطراف دوقطب  لایه های بوجود میاید که یون را خنثی میکند وباید انرا پا ک کرد اینرا درقران تسخیر طبیعت گفته شده است که انسان میتواند باشناخت طبیغت- یابصورت خالص استفاده کند ویا باترکیب کردن ابداع کند وباکارخداوندمنان مقایسه کندکه چقدر ضعیف است- اما درمعنویت وحالات نفسانی وروحی نورانیت وجلوگیری از امراض قلبی وتیرگی عقل و دل- وشناخت هدف خلقت توسط دین ناب خواهدبود که  مربی انها انبیا صلواته الله علیهم اجمعین- وپانزده معصوم هستند صلواته الله علیهم اجمعین هستند وقران واحادیث  ودعا ومناجات وبطور کلی دستورات الهی حتی دیدن ان عظمت ها وخواندن قران ودیدن کعبه ومرغزارها واسمان واب و والدین وعلما باعث شفا یافتن روح میشود—حدیثی از پیامبر اکرم صلواته الله -علیه الله واله والسلم- میفرماید- من درقیامت به دانشمندان امت خودم افتخار میکنم-ونورانیت انها از پیامبران سلف بیشتر است دراینمورد زیاد مناقشه واشکال گرفته شده است-دردنیا مسلم است علمی که ظاهرشده ازطریق انبیا سلف بسیار درمقابل اسلام کم است ولی علم باطن راملاک است که  علما دردنیاندارند ولی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام میفرماید-نورانیت انها بیشتراست این امربه نور باطن مربوط است- نه نور ظاهر دوجهت این امر واین موضوع دارد- یکی ظرفیت است که دربرزخ وقیامت به افراد داده میشود- وجهت دیگر زمان جهالیت در عربستان  بدترین جهالیت ان زمان بوده است- ویهودومسیخیت تاحدی دارای تمدن بودند- انبیا صلواته الله علیهم اجمعین- مشکلات کمتری داشتند- وهرسال بدتراز گذشته میشود وفشار روانی بخصوصو زیادتر میشود فرض کنیدعالم پسرش جهنمی شود بعضی از فامیل جهنمی شوند وغیره واز طرف نادان ها وحکومت طاغوتی وغیره درفشارروانی هستند بطوریکه پیامبر اکرم صلواته الله واله والسلم میفرماید اتش را درست بگیرد سوزش اش  کمتر است یا خار بکند ودرجائی خارها باز بان خود که  بکند- یا بدست خارهای درخت پرخاررا بکند معلوم است جواب های  ومنش هامانندخار به  به افراد عالم ومومن داده میشود وفرد مقاومت میکند وبا مشکلات- سخت با  دست وپنچه کار میکند—و این امراز لحاض کیفی است ولی از لحاظ کمی  میفرماید  فرزنداوری کنید ولو بچه های شما سقط شوند انهائیکه مومن میشدند  حساب میشوندومن بزیادی  شماها افتخار میکنم معلوم میشود کاری سخت خواهد بود-–متاسفانه تعبیر وتفسیر علم وعقل واستدلال واحکام وغیره غیر  از حالت واقعی اش  تغیردادند-وبه اسم ناب بخورد جماعات دادند که ویراستای انها کاری بس مشکل است ونمیتواند کاری درخشان کندودرنتجه براعصاب افراد تاثیر خرد کننده میگذارد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

علم ناب-!!

بسم  الله احمن الرحیم-نظریات شخصی است-من مدت کوتاهی در حوزه بودم- ویک داروخانه نزدیک حوزه بود وقت تفریح- به داروخا نه نزدیک به داروخانه رفتم- یکدارو خریدم- مثلا شد هفده تومان- دوتا ده تومانی-دادم دونفربودند یکی جناب  دکتر داروسازبود که خوداش پشت دخل بود- ویک دخترخانم محجبه که نسخه میپچید- ایشان کشو بیرون کشید پراز کاغذ بود فرمودندمن پول خرد ندارم من گفتم یک ده تومانی بدهید-تامن خرد کنم دختر خانمسرش کجکرد کمیخیره شد وفرمودند خرد هست-کمی من وا رفتم ولی انعکاسی نداشتم ایشان کاغذهارا کنار زد وپل خردپبدا کرد وگفت روی انها کسی کاغذ گذاشته بود وی تاحدی رنگ اش ر-باخت-من یک لحظه فکر کردم این نگاه شرعی است یانیست- ازخودم مات ومبهوت شدم زیرامن درخانواده مذهبی رشد پیدا نکرده بودم- منزل ما مثلا استادفیزیک دانشگاه می امد وباخانم اش من راصدا میکرد ایشان سئولاتی راجع دانشگاهدارد من تازه دانشجو بودم وایشان تعریف کرددردانشگاه تهران من فییک میخواندم یک دفعه کناریک دخترخانم نشستم ودربحر ایشان بودم استادیک مسئله داد من ظاهرا باقلم بازی میکردم یکدفعه استاداز من پرسید کجا رسیدی  من کاران خانم را گفتم استادفرمودندغلط است بیاجلو بنشین همه میخندیدند-حتی خانم اش ومن جلو رفتم هیجکس دست بلندنکردهبود ظرف پنچ دقیقه مسئله راحل کردم- بعاد بحثهای حلال وحرام  ونجس وطاهر حق وباطل  وو شروع میشود فد دریک راه خاص حرکت میکند وزودامپار بالا میاید-لذا خوداش رافراموش میکنداز کجا بکجا رسیده است وبایدصبر وتحمل داشته یاشد- ودرضمن باید روانشناس اسلامی باشد البته علم روانشناسی بسیارزیاد کمک میکندتعریف علم ناب ویقین ناب واستدلالناب به اندازه تک تک انسانها- تمام فرهنگ ها خودراناب میداند جناب سعدی به لبنان میرود ودرخیبانی دربیروت که روز جمعه  انواع اقسام مکتبها  مغازهاها وتفریحات وجود اشته است باتمام انها بحث میکندهمه میگویند ما علم وعقل واستدلالنابداریم ایشان میفرمیاد اگرخداوندمنان  عقل راازبشربگیدهمه میگویندماعاقل روزگار هستیم-من بای دانشجوی حوزه سنی درشیراز دریک صف کوپن کهانزمان تشکیل میشد  ایشان ازکتب درنزدمن فهمیدمن حوزه میروم وایشان یکتاب داشت واز حوزه امدهبود بحث شد مداوم حدیث از جناب عمر اورد ومن یک حدیثاز حضرت علی علیه السلام اوردم ایان فموردندمن اینکتابرا تاخربخوانم واز بزرگان سوال کنیم حضرت عمر چه گفته است- اینفرهنگ است  پس باید مادرباره عقل وعلم واستدلال درست کار کینم ولی تاثیری ندارد جزبرای افرادمستقل کهانهاهم کبیرت احمر هستندولی پیشرفته تاثیر میگذارد یکنمونه من بیاورم جناب عبدالله بن عمراز دانشمندان بنام سنی است حتی  باپدر درمورد ازدواجموقت برخوردپیدا کرد وپدراترک کرد جناب اقایعمر میخواست ایشانبعدا خلیفه شودولی اصحاب قبول نکردندوبعللی عثمان را پذیرفت و دربرخورد با اهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله وگیچ شد ودریک دهکده مین  مدینه وشام  بعبادت پرداخت السلم وبعداز شهادت امامحسین علیه السلام بهنزد یزیدرفت ومتوجه قضایاشد- به سمتمدینه  باز گشت دربین راه مدتی دریک دهکده بود- اتفاقا حجاج بن یوسف ثقفی که به نم تیلا- چنگیز تیمور اسلامیگفتند کهحتی روی انهاراسفید کرد دران دهکده  امده بود-نصف شب ایشان متوجه شد-کهحجاج امده است درب خانه ایشان زد ومتوجه شد درب باز است وارد اطاق شد حجب در زیر پتو بایک فاحشه خانمی –بود حجاج گفت چهامری مهمی بوده است کهنصف شب امدی گفتامدم باتو بعنوان امام وخلیفه بیعت کنم ایشان گفت  خوب فردا صبح می امدی  گفت مردحسابی شب میخواهم نماز شب بخوان اگر امام نداشته باشم نماز قول نیست وایشان پای خودرا اززیرپتو بیرون امد وگفت پای من رالمس کن وباخوشحالی بیرون اد درحالیکه ایشان بایدانجا امام باشد- زن فحشا سخت ناراحت شد وگفت نبیاد  با عبدالله چنین  وضعی داشته باشی حجاج گفت خواستم مسخرهاش کنم شایدبیدارشود

موافقین ۰ مخالفین ۰

سخنرانی اقای نیکول پتشین نیان-!!

 بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای نیکول پاشین نیان- نخست وزیر محترم ارمنستان دردومصاحبه با بی بی سی و الجزیره- بیانات  مهمی را بیان کرده است- که قابل ملاحظه است – اولا ایشان خبرنگاربوده است- ودرثانی مدتی سفیر  ارمنستان در اذربایجان بوده است- به نظر ایشان منطقه خاور  میانه به سمت دمکراسی میرود- ودیکاتوری رانمی پذیرد وبه بالانس وتعادل شرق وغرب دیگر ایمان ندارد- ازهرکشوری مایل است مستقلانه استفاده کند- منطقه بیشتر باید بفکر همدیگر باشند- که حکومت  قبلی ارمنستان چنین نبود-تمایل به ترکیه داشت وغرب- وتاحدی دیکاتوربود- ایشانمیگوید درزمانی که حکومت شوروی تغیر کرد هم مردم ارمنستان حاضربقبول  قره باغ شدن وهم مردم قره باغ مایل بودن- که با ارمنستان باشند وهم مردم اذربایجان علاقمندبودند که قره باغ باارمنستان باشد- ولی حکوت اذرباجان لشکر کشید وقره باغ راگرفت ویکحکومت پلیسی کرد وانها محدودکرد ومیخواستمردم ارمنی را به ارمنستان بفرسد وبه نیازهای انهاتوجه نکرد- وجنگ شروع شد وبلافاصله اذربایجان موشک به سمت مراکز اتمی مافرستاد- اینامرباعث شد که مابه سمت روسیه برویم تا امنیت ما تضمین شود-مامرز  برای اذربایجان ازاد گذاشتیم وانها مرز را روی مابستند-دراینمدت بیست وپنج سال-هیچ کس از نژاد ترک حاضرنشد که به اذربایجان برود- زیرا دمکراسی در نزد ما بیشتربود واصلا درقانون اساسی ما برابری انسان ها است که اگردرحکومت قبلی کامل اجرا نمیشد ولی مصمم هستیم که انراجرا کنیم واین امرخوشایند اذربایجان وبعضی کشورها نیست-ماکمکم از ترکیه دور شدیم بهایران زدیک شدیم وبهتریت توجه ما درمنطقه به ایران استوامریکا چندباربه هشدار داده است وحتی تهدیدبه تحریم کرده است وما این منطقه راقبول نکردیم-خبرنگار میگوید  که شایع است شما بخاطر عدم  کنترول  کورنا کهبدترین وضع رادرمنطقه دارید این جنگ شروع کردید ایشانمیگوید ما مثل همه غافل گیرشدیموشذت ان درکشورما بالا بود ودیر ما به ماسک وفاصله توجه کردیم-ماهمیشهاماده گفتمان برای صلحبودیم ودیگران توجه ای نمی کردن-  بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای نیکول پاشین نیان- نخست وزیر محترم ارمنستان دردومصاحبه با بی بی سی و الجزیره- بیانات  مهمی را بیان کرده است- که قابل ملاحظه است – اولا ایشان خبرنگاربوده است- ودرثانی مدتی سفیر  ارمنستان در اذربایجان بوده است- به نظر ایشان منطقه خاور  میانه به سمت دمکراسی میرود- ودیکاتوری رانمی پذیرد وبه بالانس وتعادل شرق وغرب دیگر ایمان ندارد- ازهرکشوری مایل است مستقلانه استفاده کند- منطقه بیشتر باید بفکر همدیگر باشند- که حکومت  قبلی ارمنستان چنین نبود-تمایل به ترکیه داشت وغرب- وتاحدی دیکاتوربود- ایشانمیگوید درزمانی که حکومت شوروی تغیر کرد هم مردم ارمنستان حاضربقبول  قره باغ شدن وهم مردم قره باغ مایل بودن- که با ارمنستان باشند وهم مردم اذربایجان علاقمندبودند که قره باغ باارمنستان باشد- ولی حکوت اذرباجان لشکر کشید وقره باغ راگرفت ویکحکومت پلیسی کرد وانها محدودکرد ومیخواستمردم ارمنی را به ارمنستان بفرسد وبه نیازهای انهاتوجه نکرد- وجنگ شروع شد وبلافاصله اذربایجان موشک به سمت مراکز اتمی مافرستاد- اینامرباعث شد که مابه سمت روسیه برویم تا امنیت ما تضمین شود-مامرز  برای اذربایجان ازاد گذاشتیم وانها مرز را روی مابستند-دراینمدت بیست وپنج سال-هیچ کس از نژاد ترک حاضرنشد که به اذربایجان برود- زیرا دمکراسی در نزد ما بیشتربود واصلا درقانون اساسی ما برابری انسان ها است که اگردرحکومت قبلی کامل اجرا نمیشد ولی مصمم هستیم که انراجرا کنیم واین امرخوشایند اذربایجان وبعضی کشورها نیست-ماکمکم از ترکیه دور شدیم بهایران زدیک شدیم وبهتریت توجه ما درمنطقه به ایران استوامریکا چندباربه هشدار داده است وحتی تهدیدبه تحریم کرده است وما این منطقه راقبول نکردیم-خبرنگار میگوید  که شایع است شما بخاطر عدم  کنترول  کورنا کهبدترین وضع رادرمنطقه دارید این جنگ شروع کردید ایشانمیگوید ما مثل همه غافل گیرشدیموشذت ان درکشورما بالا بود ودیر ما به ماسک وفاصله توجه کردیم-ماهمیشهاماده گفتمان برای صلحبودیم ودیگران توجه ای نمی کردن-  بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای نیکول پاشین نیان- نخست وزیر محترم ارمنستان دردومصاحبه با بی بی سی و الجزیره- بیانات  مهمی را بیان کرده است- که قابل ملاحظه است – اولا ایشان خبرنگاربوده است- ودرثانی مدتی سفیر  ارمنستان در اذربایجان بوده است- به نظر ایشان منطقه خاور  میانه به سمت دمکراسی میرود- ودیکاتوری رانمی پذیرد وبه بالانس وتعادل شرق وغرب دیگر ایمان ندارد- ازهرکشوری مایل است مستقلانه استفاده کند- منطقه بیشتر باید بفکر همدیگر باشند- که حکومت  قبلی ارمنستان چنین نبود-تمایل به ترکیه داشت وغرب- وتاحدی دیکاتوربود- ایشانمیگوید درزمانی که حکومت شوروی تغیر کرد هم مردم ارمنستان حاضربقبول  قره باغ شدن وهم مردم قره باغ مایل بودن- که با ارمنستان باشند وهم مردم اذربایجان علاقمندبودند که قره باغ باارمنستان باشد- ولی حکوت اذرباجان لشکر کشید وقره باغ راگرفت ویکحکومت پلیسی کرد وانها محدودکرد ومیخواستمردم ارمنی را به ارمنستان بفرسد وبه نیازهای انهاتوجه نکرد- وجنگ شروع شد وبلافاصله اذربایجان موشک به سمت مراکز اتمی مافرستاد- اینامرباعث شد که مابه سمت روسیه برویم تا امنیت ما تضمین شود-مامرز  برای اذربایجان ازاد گذاشتیم وانها مرز را روی مابستند-دراینمدت بیست وپنج سال-هیچ کس از نژاد ترک حاضرنشد که به اذربایجان برود- زیرا دمکراسی در نزد ما بیشتربود واصلا درقانون اساسی ما برابری انسان ها است که اگردرحکومت قبلی کامل اجرا نمیشد ولی مصمم هستیم که انراجرا کنیم واین امرخوشایند اذربایجان وبعضی کشورها نیست-ماکمکم از ترکیه دور شدیم بهایران زدیک شدیم وبهتریت توجه ما درمنطقه به ایران استوامریکا چندباربه هشدار داده است وحتی تهدیدبه تحریم کرده است وما این منطقه راقبول نکردیم-خبرنگار میگوید  که شایع است شما بخاطر عدم  کنترول  کورنا کهبدترین وضع رادرمنطقه دارید این جنگ شروع کردید ایشانمیگوید ما مثل همه غافل گیرشدیموشذت ان درکشورما بالا بود ودیر ما به ماسک وفاصله توجه کردیم-ماهمیشهاماده گفتمان برای صلحبودیم ودیگران توجه ای نمی کردن-

موافقین ۰ مخالفین ۰

روانشناسی جنگ-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فیلمی از جنگ عراق باداعش نشان میداد- عظمت جناب مهد المهندس رهبری جنگ را بعهده داشت- شخصیتی با وقار دوست داشتنی- بسیارلطیف-ولی ازلحاظ روانشناسی جنگ صحیح نبود- اصلا نبایدایشان شناخته میشد- به جای ایشان باهمین نام – یک شخیت   مانندحضرت سیلمان رحمته الله علیه-چهارشانه باصورت پهن بااقتدار درجاده گام میزند وبافرادخوش وبش میکند همه میخندند ودر دوردست  داعش درحال اضمحلا ل است- ودروی یک صفحه صاف اهنین یک نقشه است با سیم تماس میگیرنند ایشن به نقشه میکند وجهتی را ونقطه ای مشخص میکنند- ایشان در فرم یک دبیر ادبیات ظاهر شد فردی مانندجناب شمخانی رحمت الله علیه بایدنشان داده شود-

موافقین ۰ مخالفین ۰

اخبار ارمنستان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخبر روزنامه های انگلیسی زبان ارمنستان- اقای لاورف- وزیر محترم امورخارجه روسیه- موقعیترا  ارتقای بحرانی  ندهید-مجمع شورای سازمان ملل متحد-گفتمان برای رسیدگی بهاتشبس وثابت نگهداشتن در ناگرونو- قره باغ شروع کرد- خست وزیر ارمنستان امادگی ملاقات با اقای علی یف رادرمسکو اعلام کرد-نبرد درقره باغ درشب بشدت میرسد خبرگذاری نوستی- روسیه بیان کرد که ازجنگجویان ارمنی از سوریه به ارمنستان نقل مکان میکنند- ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

تحلیل واقعه قره باغ ازنظر یکخانم دیپلمات اسرئیلی-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک نفر به اصطلاح متخصص سیاسی اسرائیل – ایضا ومعلوم الحال- بیان کرده است- ارمنستان سعی میکندجوامع جهانی را فریب دهد- واز مسئولیت خود –خوداری میکند-جنگ را اذربایجان راه انداخت-ولی شما جهانرا فریب نمیدهید وبهمسئولیت درقبال فلسطینی – انسانی عمل میکنید به جای انکه جلوی جنگ را بگیرید-میخواهید اتش افروزی کنید وهرکس باشمادوست شد بدبخت شد وصلاح اذربایجان نیست که بااسرائیل دوستی کند کهمورد لعنت همه پیامبران یهودواقع شده است- خداوندمنان ازچنین منش وسیاست خوشش نمیاید—جالب است خانم ناتوانا- رشیدوا –کتزمن- وکیل ومیانجی بین احزاب(می دی یر تور)- دیپلمات وچهره سرشناس-چنین بیان کردند- وجالب انکه فرمودندتروریست های که- از سوریه به ارمنستان رفتند که به حزب اسالا-معروف بودند طبق دستور اسرائیل باجناب حافظ اسد میجنگیدند وب داعش همکای داشتند-حالا روبروی هم دیگر واقع شدند-انزمان برای حقوق بشرر میجگنیدند- حالا تروریست شدند—این  مزد کسانی هستند برای طاغوت میجنگنیدن!!- میگوید کسی نباید  تعجب کند- که صحبتدرباره مزدوران که درقره باغ هستند متاسفانه- این یک واقعیت معمولی  نیروی های ارمنستان است که درسرتاسر جهان- درگیری  مسائل تروریستی هستند ولی شما اینچنین نیست  پیروان ناب حضرت موسی علیه السلام هستید- تروریست مشتاق بخاطر درجات خودش ان طراح نقشه جدیدی-که برنامه ها ی عملیاتی از ان اخراج میشود- برعلیه مردم  شهرها- واضافه کرد-افراد بسیار زیادی که متعهد شدنکه دربزداشتگاها وزندان ارمنستان خوی حیوانی کامل خودرا اشکار کنند کهجوهر افرادمیرغضب وجلاد ارمنستان هستند- -همجنان قلم فرسائی کرده است- که جنایات زیادی به افرادشهرهای اذربایجان ساکن انجا از زن وکودکان با وحشی گری تمام ددمشانه به اجسام ها  عمل کردند-ارمنستان ادعا کرده است که انها داوطلبانه- برای استقلال-کشورارت ساخ امدند-لذا انها قوانین بینالمللی رابه اشوب نکشاندند- میبایست-متذکر شد هر کشوری در سرزمین خود-عامل رنج وازار برای دیگران شود وجازه ندارد افرادی –به خدمت نظامی بگیرد- وانهارا تعلیم دهد-مومسائل مالی انهاراتامین کند- وان مزدوران را به خاک منتقل کند- که درماده قانونی مجمع عمومی سازمان ملل متحدماده-3314-که دردسمابر 14- 1974- بعنوان خشونت برعلیه کشوری مانند اذربایجان- که تفسیران مطابق ان قانون-  اشوب در قوانین بیناللملی-  وخطابودن تهیه زمینه در ان سرزمین برای بهخدمت نظامی گرفتن مزدوران  هجرت کرده ازیک کشور ثالث میاشد که ازنتچه تعاریف انخانم مشخص وبیان شده است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاهی به بزرگان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی- است استفاده از اندیشه-های بزرگان- استعداد  - وبارور کردن  استعدادهای فطرت ئبائر مردن استعدادعقل زیاد میکند- مثال گیاهان وزمین است زمین استعدادپرورش گیاهاین زیادی است البته در خاک تاحدی نسبی است بعضی گیاهاین رشد بهتری دارند ولی فطرت زمینین است میتوان گفت رشدهنده بی شماراستعداداست که بقول بزرگان این رو

تنها برای استعدادهائی که فقط بدرد دنیا میخورد نیست بلکه برای برزخ وقیامت وبهشت است- همچنان که دانه در خاک  کاشته میشودوابیاری ومواد تقویت کننده داده میشود- روح هم باید دانه کاشت وتوسط  تقویت عقل و تفکرات سازند وعامل دیگر ان استعداد  راتقویت کرد- جنابی نوشته بودند- روی یک مقاله زیادمعطل نشوید- البتهتکرار مهم است تفکر وتعقل مهم است ولی حدی دارد بیشتر مقلات دیگیری مطالعه کنیدکه درفقه به ان تواترمیگیویند  بایدعقل قوی شود وخودان دانه هم رشد کند کمکم اسنباط های درست وقوی بوجود می اید وهمچنان که خداوندمنان درگیاهان  هدایت میکند- درتفکرات ومسائل دیگرهم هدایت میکند- همیشه مقالات دیگران خوش طعم تراز تفکرات خود انسان است به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ییامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یکفرشتهای دارد که به غذا عطری میزند- ودرنتچه خوش مزه تر میشود- ودرضمن مقالات مومنین زیک طعم بسیار لذیذی برخوردار است- و واقعا راگشا است وبه رحمت وبرکت نایل میشود درطولزندگانی مومن تغیرات عجیبی رخ میدهد که اول ناراحت است وبعدمتوجه میشودکه رحمت  اگاهی دهنده بوده است  ولی برای کفار طاغوتی برعکس است تا متنبه شوند بقول معروف ازچاله به چاه می فتند- پیدا کردن بزرگان گاهی اسان است وگاهی سخت است واینکار تمرین میخواهدتا درک درایت موضوع شود ارزش را بدست اورد- اط ظاهردرک نمیشود مگر فرد وارد بیوگرافی وکارهای ایشان شود- کتاب سترگی  بنام رواتی از زندگانی وزمانه حضرت عظمت امام  شده استرحمت الله علیه شده چاپ  است  وتعدادی از بزرگان  درنوشتن این کتاب همکاری داشتند من اسمائی ان برزگان مینویسم که یکهنر بزرگ شجاعت علمی است انهاراجستجوکنید باز درضمن به تعدادی بیشتر نایل میشوید انها هم جستجوکنید  ونکات مهم  مطالب بزرگان دریکمقاله گرد اورید ودر فضای مجازی منتشر کنید بعنوان مثال شخصی خدمت  حضرت ایت العظمی چناب اقای جوادی املی رسیده است رحمتالله واسعه فرمودند که-هیچ عارفی نیست که اهل حماسه ومبارزه وجهاد نباشد- وهیچ مجاهدی نیست که عارف نباشد از شخصیت دیگری- اضفه میشود که مظلوم نباشد وعاقل نباشد اسلام شناس نباشد وبه اصطلاح ایشان یک منشور است وچند وجهی است- بفکرمیرسید جناب حافظ هم همینطوربوده است وصوفی کاسه لیس صوفی نمیشناخت است—نویسنده اصلی – جناب اقای جعفر شیرعلی است- وجنابان- هدایت الله بهبودی- دکتر محمد حسن صفاری هرندی که ایشن کم لطفی کردنده – مقالات کم دارند—دکتر موسی حقانی- حسن بهشتی پور-تاانجامن  مطالعه نسبی کردم ایشان  متخصص  امورسیاسی بیناللملی اورا اسیا ایران هستند- بیوگرافی ایشان جستجوکنید بخشیاز مقلات ایشن پیدا میشودودرجاها دیگر هستند- لطف کنند نقش- اسلام وشیعه وایران دراورا اسیا مشخص وبیان کنند—دکتر حسام این اشنا- محمد درودیان- دکتر رسول جعفری- حجت اسلام سیدمحمود دعایی—دکتر محمد رجبی- محسن کاظمی—علیرضا کمری- دکتر فواد ایزدی- دکتر مجید جلیلی- محمد حمزه زاده-محسن مومنی- ودکتر حسن عباسی-ومرتضی سرهنگی- انشاالله موفق خواهید شد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

جناب اقای مرتضی سرهنگی-!!

بسم الله ارحمن الرحیم-نظریات شخصی است—حناب اقای مرتضی  سرهنگی  اوضاع چطور است- باغ پسته سرجایش است-!!

موافقین ۰ مخالفین ۰

خان تومان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با تسلیت فراوان  برای  بزرگ مردان شهید خان تومان--- یم حجت اسلام درخان تومان بوده است وانجارا جای مرموز وخاصی دانسته است- بایدبدانید که دشمن تخمه نمیشکند- امریکا واسرائیل مافیا یانها بادست گشاده کار میکنند بهترین تجهیزات و استادان ممتاز وافرادخاص باهوش بالا بکار میگیرنند سنت شاهنشاهی  را کنار بگذاریم میابیست میلمتر به میلمتر دقیق حساب کرد چنیدن پهباد چینی  هرکدام یک ملیونونیم دلار خریداری بکنید و  رادار های با نور لیز وپشتبا نی هوائی وزمین   نیروند  بکاربگیرد داز ماهوار رو سی هم استفاده کنید- انها به راحتی میتوانند توسط پهباد هامین درجاده بیاندازند وماهم بایدچنین کنیم- خدای نکرده نگویند اخوند درک نمیکند – خداوندمنان اجازه میدهد دشمنان دین هرجنایتی بکنند- که خودشان ترور شخصیت کنند-ودر نزد مردم  بیحرمت شوندکه زمانی عذاب میاید هیچ مومنی برای انها دلسوزی نکند- فیلم جالب کودتای نوژه- امریکا پس از جریان  قیام پانزده خرداد-درارتش رکن دو از افسران قدیمی وسابق بودند- وضد اطلاعات را  باافسران دوره دیده جاسوسی وضد جاسوسی که از امریکا مدرک میگرفتند مجهز کرد وهرسه ماه از ارتشیان ونیروی های انتظامی  دباره اارتشیان گزارش میگرفت هم رکن دو وهم ضد اطلاعات وعدا ساواک دست گشادهتری پیدا کرد این سازمانها رهم در بدست اوردن گزارش نظارت میکرد ارتش ریرنظر مستشاری امریکابود وازانها دستور میگرفت ولی ساواک  انطور اقای فردوست اول زیرنظر انگلستان بودوبعد امریکا واردشد سپس اسرائیل – اسرائیل برای انکه خیلی یهودی انرانی درانجا هستند- بهئیت رابطه تنگاتنگی بانها داشتند همیچنین بعضی یهودیان ایرانی ومسیحی وزردتشی وایرانیان غرب گرا وشناخت دقیقاز جامعه ایرانی چگونه افرادرا بخرند بیشترین لطلاعات بدست میاوردند وبرای انکهانهاخوب کار کنند پاداش های  زیادی گذاشتند-ورهبران انها موردتوجه شاه واقع میشدند وگرنه از چشم شاه می افتادند وحتی معزول میشدند- ویک رقابت تنگاتنگی رابوجود اوردند-خداوندمنان افرادخاطیر درنزدیکی عذاب- فریب میدهد اینطورتصور میکند دیگر مسلط شدن خبری نیست- شاه مدتی احمقانهترس خوداش رانشان دادوبعد دیگرتمام شد- امریکا استادفریب است وبرا حفظ  سرمایه داری  باید درمسائل دنیائی اول  باشد- فردی را تعلیم میدهدکمونیست شود وازانها استفاده کند ویایهودی شودوغیره- بنظر حقیر الان دارد درامریکاواکسن های ازمایش  میکند که حرف اول بزند-نمیشود دشمن رادست کم گرفت  انشاالله ما درسابق دراین مسائل- درجهان یاما اول بودیم-عراق دوم ویاعراق اول بود ومادوم بودیم- امیداست اخارخوب فراوان انشاالله بیاید مقام ان از وجنات انها پیداست  انتخاب شده بودند ومردان رجعت هستند وهیچگاه ارزش انها کم نمیشودبلکه درطولتاریخ ایران رزبروز درخشانتر خواهندشد انشااللهبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با تسلیت فراوان  برای  بزرگ مردان شهید خان تومان--- یم حجت اسلام درخان تومان بوده است وانجارا جای مرموز وخاصی دانسته است- بایدبدانید که دشمن تخمه نمیشکند- امریکا واسرائیل مافیا یانها بادست گشاده کار میکنند بهترین تجهیزات و استادان ممتاز وافرادخاص باهوش بالا بکار میگیرنند سنت شاهنشاهی  را کنار بگذاریم میابیست میلمتر به میلمتر دقیق حساب کرد چنیدن پهباد چینی  هرکدام یک ملیونونیم دلار خریداری بکنید و  رادار های با نور لیز وپشتبا نی هوائی وزمین   نیروند  بکاربگیرد داز ماهوار رو سی هم استفاده کنید- انها به راحتی میتوانند توسط پهباد هامین درجاده بیاندازند وماهم بایدچنین کنیم- خدای نکرده نگویند اخوند درک نمیکند – خداوندمنان اجازه میدهد دشمنان دین هرجنایتی بکنند- که خودشان ترور شخصیت کنند-ودر نزد مردم  بیحرمت شوندکه زمانی عذاب میاید هیچ مومنی برای انها دلسوزی نکند- فیلم جالب کودتای نوژه- امریکا پس از جریان  قیام پانزده خرداد-درارتش رکن دو از افسران قدیمی وسابق بودند- وضد اطلاعات را  باافسران دوره دیده جاسوسی وضد جاسوسی که از امریکا مدرک میگرفتند مجهز کرد وهرسه ماه از ارتشیان ونیروی های انتظامی  دباره اارتشیان گزارش میگرفت هم رکن دو وهم ضد اطلاعات وعدا ساواک دست گشادهتری پیدا کرد این سازمانها رهم در بدست اوردن گزارش نظارت میکرد ارتش ریرنظر مستشاری امریکابود وازانها دستور میگرفت ولی ساواک  انطور اقای فردوست اول زیرنظر انگلستان بودوبعد امریکا واردشد سپس اسرائیل – اسرائیل برای انکه خیلی یهودی انرانی درانجا هستند- بهئیت رابطه تنگاتنگی بانها داشتند همیچنین بعضی یهودیان ایرانی ومسیحی وزردتشی وایرانیان غرب گرا وشناخت دقیقاز جامعه ایرانی چگونه افرادرا بخرند بیشترین لطلاعات بدست میاوردند وبرای انکهانهاخوب کار کنند پاداش های  زیادی گذاشتند-ورهبران انها موردتوجه شاه واقع میشدند وگرنه از چشم شاه می افتادند وحتی معزول میشدند- ویک رقابت تنگاتنگی رابوجود اوردند-خداوندمنان افرادخاطیر درنزدیکی عذاب- فریب میدهد اینطورتصور میکند دیگر مسلط شدن خبری نیست- شاه مدتی احمقانهترس خوداش رانشان دادوبعد دیگرتمام شد- امریکا استادفریب است وبرا حفظ  سرمایه داری  باید درمسائل دنیائی اول  باشد- فردی را تعلیم میدهدکمونیست شود وازانها استفاده کند ویایهودی شودوغیره- بنظر حقیر الان دارد درامریکاواکسن های ازمایش  میکند که حرف اول بزند-نمیشود دشمن رادست کم گرفت  انشاالله ما درسابق دراین مسائل- درجهان یاما اول بودیم-عراق دوم ویاعراق اول بود ومادوم بودیم- امیداست اخارخوب فراوان انشاالله بیاید مقام ان از وجنات انها پیداست  انتخاب شده بودند ومردان رجعت هستند وهیچگاه ارزش انها کم نمیشودبلکه درطولتاریخ ایران رزبروز درخشانتر خواهندشد انشااللهبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با تسلیت فراوان  برای  بزرگ مردان شهید خان تومان--- یم حجت اسلام درخان تومان بوده است وانجارا جای مرموز وخاصی دانسته است- بایدبدانید که دشمن تخمه نمیشکند- امریکا واسرائیل مافیا یانها بادست گشاده کار میکنند بهترین تجهیزات و استادان ممتاز وافرادخاص باهوش بالا بکار میگیرنند سنت شاهنشاهی  را کنار بگذاریم میابیست میلمتر به میلمتر دقیق حساب کرد چنیدن پهباد چینی  هرکدام یک ملیونونیم دلار خریداری بکنید و  رادار های با نور لیز وپشتبا نی هوائی وزمین   نیروند  بکاربگیرد داز ماهوار رو سی هم استفاده کنید- انها به راحتی میتوانند توسط پهباد هامین درجاده بیاندازند وماهم بایدچنین کنیم- خدای نکرده نگویند اخوند درک نمیکند – خداوندمنان اجازه میدهد دشمنان دین هرجنایتی بکنند- که خودشان ترور شخصیت کنند-ودر نزد مردم  بیحرمت شوندکه زمانی عذاب میاید هیچ مومنی برای انها دلسوزی نکند- فیلم جالب کودتای نوژه- امریکا پس از جریان  قیام پانزده خرداد-درارتش رکن دو از افسران قدیمی وسابق بودند- وضد اطلاعات را  باافسران دوره دیده جاسوسی وضد جاسوسی که از امریکا مدرک میگرفتند مجهز کرد وهرسه ماه از ارتشیان ونیروی های انتظامی  دباره اارتشیان گزارش میگرفت هم رکن دو وهم ضد اطلاعات وعدا ساواک دست گشادهتری پیدا کرد این سازمانها رهم در بدست اوردن گزارش نظارت میکرد ارتش ریرنظر مستشاری امریکابود وازانها دستور میگرفت ولی ساواک  انطور اقای فردوست اول زیرنظر انگلستان بودوبعد امریکا واردشد سپس اسرائیل – اسرائیل برای انکه خیلی یهودی انرانی درانجا هستند- بهئیت رابطه تنگاتنگی بانها داشتند همیچنین بعضی یهودیان ایرانی ومسیحی وزردتشی وایرانیان غرب گرا وشناخت دقیقاز جامعه ایرانی چگونه افرادرا بخرند بیشترین لطلاعات بدست میاوردند وبرای انکهانهاخوب کار کنند پاداش های  زیادی گذاشتند-ورهبران انها موردتوجه شاه واقع میشدند وگرنه از چشم شاه می افتادند وحتی معزول میشدند- ویک رقابت تنگاتنگی رابوجود اوردند-خداوندمنان افرادخاطیر درنزدیکی عذاب- فریب میدهد اینطورتصور میکند دیگر مسلط شدن خبری نیست- شاه مدتی احمقانهترس خوداش رانشان دادوبعد دیگرتمام شد- امریکا استادفریب است وبرا حفظ  سرمایه داری  باید درمسائل دنیائی اول  باشد- فردی را تعلیم میدهدکمونیست شود وازانها استفاده کند ویایهودی شودوغیره- بنظر حقیر الان دارد درامریکاواکسن های ازمایش  میکند که حرف اول بزند-نمیشود دشمن رادست کم گرفت  انشاالله ما درسابق دراین مسائل- درجهان یاما اول بودیم-عراق دوم ویاعراق اول بود ومادوم بودیم- امیداست اخارخوب فراوان انشاالله بیاید مقام ان از وجنات انها پیداست  انتخاب شده بودند ومردان رجعت هستند وهیچگاه ارزش انها کم نمیشودبلکه درطولتاریخ ایران رزبروز درخشانتر خواهندشد انشااللهبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با تسلیت فراوان  برای  بزرگ مردان شهید خان تومان--- یم حجت اسلام درخان تومان بوده است وانجارا جای مرموز وخاصی دانسته است- بایدبدانید که دشمن تخمه نمیشکند- امریکا واسرائیل مافیا یانها بادست گشاده کار میکنند بهترین تجهیزات و استادان ممتاز وافرادخاص باهوش بالا بکار میگیرنند سنت شاهنشاهی  را کنار بگذاریم میابیست میلمتر به میلمتر دقیق حساب کرد چنیدن پهباد چینی  هرکدام یک ملیونونیم دلار خریداری بکنید و  رادار های با نور لیز وپشتبا نی هوائی وزمین   نیروند  بکاربگیرد داز ماهوار رو سی هم استفاده کنید- انها به راحتی میتوانند توسط پهباد هامین درجاده بیاندازند وماهم بایدچنین کنیم- خدای نکرده نگویند اخوند درک نمیکند – خداوندمنان اجازه میدهد دشمنان دین هرجنایتی بکنند- که خودشان ترور شخصیت کنند-ودر نزد مردم  بیحرمت شوندکه زمانی عذاب میاید هیچ مومنی برای انها دلسوزی نکند- فیلم جالب کودتای نوژه- امریکا پس از جریان  قیام پانزده خرداد-درارتش رکن دو از افسران قدیمی وسابق بودند- وضد اطلاعات را  باافسران دوره دیده جاسوسی وضد جاسوسی که از امریکا مدرک میگرفتند مجهز کرد وهرسه ماه از ارتشیان ونیروی های انتظامی  دباره اارتشیان گزارش میگرفت هم رکن دو وهم ضد اطلاعات وعدا ساواک دست گشادهتری پیدا کرد این سازمانها رهم در بدست اوردن گزارش نظارت میکرد ارتش ریرنظر مستشاری امریکابود وازانها دستور میگرفت ولی ساواک  انطور اقای فردوست اول زیرنظر انگلستان بودوبعد امریکا واردشد سپس اسرائیل – اسرائیل برای انکه خیلی یهودی انرانی درانجا هستند- بهئیت رابطه تنگاتنگی بانها داشتند همیچنین بعضی یهودیان ایرانی ومسیحی وزردتشی وایرانیان غرب گرا وشناخت دقیقاز جامعه ایرانی چگونه افرادرا بخرند بیشترین لطلاعات بدست میاوردند وبرای انکهانهاخوب کار کنند پاداش های  زیادی گذاشتند-ورهبران انها موردتوجه شاه واقع میشدند وگرنه از چشم شاه می افتادند وحتی معزول میشدند- ویک رقابت تنگاتنگی رابوجود اوردند-خداوندمنان افرادخاطیر درنزدیکی عذاب- فریب میدهد اینطورتصور میکند دیگر مسلط شدن خبری نیست- شاه مدتی احمقانهترس خوداش رانشان دادوبعد دیگرتمام شد- امریکا استادفریب است وبرا حفظ  سرمایه داری  باید درمسائل دنیائی اول  باشد- فردی را تعلیم میدهدکمونیست شود وازانها استفاده کند ویایهودی شودوغیره- بنظر حقیر الان دارد درامریکاواکسن های ازمایش  میکند که حرف اول بزند-نمیشود دشمن رادست کم گرفت  انشاالله ما درسابق دراین مسائل- درجهان یاما اول بودیم-عراق دوم ویاعراق اول بود ومادوم بودیم- امیداست اخارخوب فراوان انشاالله بیاید مقام ان از وجنات انها پیداست  انتخاب شده بودند ومردان رجعت هستند وهیچگاه ارزش انها کم نمیشودبلکه درطولتاریخ ایران رزبروز درخشانتر خواهندشد انشااللهبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با تسلیت فراوان  برای  بزرگ مردان شهید خان تومان--- یم حجت اسلام درخان تومان بوده است وانجارا جای مرموز وخاصی دانسته است- بایدبدانید که دشمن تخمه نمیشکند- امریکا واسرائیل مافیا یانها بادست گشاده کار میکنند بهترین تجهیزات و استادان ممتاز وافرادخاص باهوش بالا بکار میگیرنند سنت شاهنشاهی  را کنار بگذاریم میابیست میلمتر به میلمتر دقیق حساب کرد چنیدن پهباد چینی  هرکدام یک ملیونونیم دلار خریداری بکنید و  رادار های با نور لیز وپشتبا نی هوائی وزمین   نیروند  بکاربگیرد داز ماهوار رو سی هم استفاده کنید- انها به راحتی میتوانند توسط پهباد هامین درجاده بیاندازند وماهم بایدچنین کنیم- خدای نکرده نگویند اخوند درک نمیکند – خداوندمنان اجازه میدهد دشمنان دین هرجنایتی بکنند- که خودشان ترور شخصیت کنند-ودر نزد مردم  بیحرمت شوندکه زمانی عذاب میاید هیچ مومنی برای انها دلسوزی نکند- فیلم جالب کودتای نوژه- امریکا پس از جریان  قیام پانزده خرداد-درارتش رکن دو از افسران قدیمی وسابق بودند- وضد اطلاعات را  باافسران دوره دیده جاسوسی وضد جاسوسی که از امریکا مدرک میگرفتند مجهز کرد وهرسه ماه از ارتشیان ونیروی های انتظامی  دباره اارتشیان گزارش میگرفت هم رکن دو وهم ضد اطلاعات وعدا ساواک دست گشادهتری پیدا کرد این سازمانها رهم در بدست اوردن گزارش نظارت میکرد ارتش ریرنظر مستشاری امریکابود وازانها دستور میگرفت ولی ساواک  انطور اقای فردوست اول زیرنظر انگلستان بودوبعد امریکا واردشد سپس اسرائیل – اسرائیل برای انکه خیلی یهودی انرانی درانجا هستند- بهئیت رابطه تنگاتنگی بانها داشتند همیچنین بعضی یهودیان ایرانی ومسیحی وزردتشی وایرانیان غرب گرا وشناخت دقیقاز جامعه ایرانی چگونه افرادرا بخرند بیشترین لطلاعات بدست میاوردند وبرای انکهانهاخوب کار کنند پاداش های  زیادی گذاشتند-ورهبران انها موردتوجه شاه واقع میشدند وگرنه از چشم شاه می افتادند وحتی معزول میشدند- ویک رقابت تنگاتنگی رابوجود اوردند-خداوندمنان افرادخاطیر درنزدیکی عذاب- فریب میدهد اینطورتصور میکند دیگر مسلط شدن خبری نیست- شاه مدتی احمقانهترس خوداش رانشان دادوبعد دیگرتمام شد- امریکا استادفریب است وبرا حفظ  سرمایه داری  باید درمسائل دنیائی اول  باشد- فردی را تعلیم میدهدکمونیست شود وازانها استفاده کند ویایهودی شودوغیره- بنظر حقیر الان دارد درامریکاواکسن های ازمایش  میکند که حرف اول بزند-نمیشود دشمن رادست کم گرفت  انشاالله ما درسابق دراین مسائل- درجهان یاما اول بودیم-عراق دوم ویاعراق اول بود ومادوم بودیم- امیداست اخارخوب فراوان انشاالله بیاید مقام ان از وجنات انها پیداست  انتخاب شده بودند ومردان رجعت هستند وهیچگاه ارزش انها کم نمیشودبلکه درطولتاریخ ایران رزبروز درخشانتر خواهندشد انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

نادانی وهابیت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انسان درهر زمینه ای –خوب تربیت شود- شم خوب پیدا میکند عقل وهوش  عالیتر کار میکند وبه نتایج عالی تر میرسد- ولی اگر غلط یاد گرفت  احمق میشود حتی مسائل بدیهی  را درک نمیکند وغلط میفهمد- در تفکرات شیعه وسنی  بخوبی روشن است- جناب دانشمند وهابیب ایرانی –من به اینجا رسیدم- علم شیعه غلط است نسبت دروغ به پیامبر اکرم صلواته علیه زده است جریان رامن فهمیدم- پیامبر اکرم صلواته الله بیان کردند- برده  را ازادکنید ثواب عظیمی دارد واسلام برده  نمیسازد0چون انزمان بعضی خودشان را میفرختند وبرده میشدند وپولرا   مثلا به  خانواده میدادند-  وازقول رسول اکرم صلواته الله واله والسلم حدیث جعل کردندکه به کسی گفتند توبرده ات  ازادنکن اولا تا زمان امام مهدی علیه السلام برده داری دراسلام مطرحبود پس کل خلفای راشدین .دیگراندرجهنم هستند چون برده دارای رایج بودپیرزنی درزمان رسول اکرم صلواته الله علیه ثروتخودرافروخت وسه تابرده خریدواین بردگان کرایه میداد- اجاره مید وپول میگرفت خواست این سه تاراازاد کند- باخوداش فکر کرد از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مشورت بگیرد-نزد دایشان رفت  وحضرت رسول اکرم فرمودند اینکارا نکن فقیر میشوی وبال مسلمین میشوی- تو این  اجاره بده سودخودات بردار ومابقیه را به انهابده انها از ان پول بتدریچ پولی که تودادی پس بدهند – وباانها مانندافراد ازاد عمل کن از طرفی برده اینحسن داشت درزمان برده بودند مسلمان میشوند اگرفرد پول داشت ازادمیشد وه سرزمین خودمیرفت وانهاراهم مسلمان میکرد ویاافرادی از ان سرزمین می امدند مسلمان میکرد  بیشتر مسئله اینبود کهافرادی درلب مرز ها وجاهای دیگر دستگیر میکردنددرحالی که ازاد بودندانهارا میفروختند قبل از بعث این امر رایج شد که میگفتندفلانمقدارپول بدهیدتا ازاد شودوگرنه انفرد رادرجائی میفروشیم این کارحرام شد – ولی برده داری ماند اینکار کرد درکشورهایعرب منطقه مثلااز فلیپین فرد اورده است با پول بسیارکم  وضع بسیاربد  ومقداری از پولراهم نگه میدارد که موقع اخراج به اوبدهد –حقندارد بگویدمزدمن برابر انفرد خارجی مثلا امریکائی است که مثل من کار میکند- این هم یکنوع برده داری است- ابرو  اسلام رابردند غربی ها شیفته این نوع موضعات هستند وکتابها چاپ میکنند که فردی مسلمان درغرب نشود وقدر سکولار رابداند ولی هنوز

موافقین ۰ مخالفین ۰