عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۲ مطلب در آبان ۱۳۹۹ ثبت شده است

چند نکته-2!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی استجناب مرحوم دکتر محسن خادمی رحمت الله علیه-ایشان درامریکاخواستهبود دکتر زبان بخواند استادگفتهبود  ادبیات شما جلوتراز ادبیات امریکا است –مدیرت اموزشی بخوان که بشدت شما عقب هستید ایشان میفرمود کهدرامریکا لیسانس  نیمی مطالب است ونیمی روش تحقیق-مهمترین درس درامریکا زیست شناسی است وبیشتر تخصص در زیست شناسی است وبعدزمین شناسی – این زیست شناسی- شمال اندام انسان –و- اعضای انسان  مثلا خون شناسی وکه تقسیم میشود مثلا گلبول قرمرز- سفید وغیره .زیست شناسی حیوانات وپرندگان  بهمین سبک و زیست شناسی کشاورزی – بههمین نحو وبیشترین استخدام مال زیست شناسی است- مراکز مختلفیمثلا برای خونشناسی  دارند- کههرمرکز که بدرجه خاصی رسید تاششصد خون فرد را تحقیقمیکند درروز تمام شهرک های کوچگ تمام نوادان تا دوماهی  مرتبازانها خون گرفته میشودباملاک سشنجیده میشود که مسائلی نداشته باشد جهش رخ نداده باشد ولی درشهره هردفعه ده درصد تا لبه مرگ وبعداز مرگ-که بیشتر خانمها دراین واحدها کار میکنند- و انتخاب افراد  علاوه برانکه درضمن مریشش ند خون میدهد براساس انتخاب کامپیوتر مجبور است خون دهد واگرقبول نکند  شغل اش راازدست میدهد- اولین سئوال این است که افراد معتادشناخته میشود حتی سیگاری ها چه سیگاری میکشند وچه میزان میکشند به انها توصیه های لازم میکنند-چطورانها بدام نمیاندازند-یک حیلهدرست کردند بیکاری وطلاق وبدبختی ها باعث میشود به سراغ خودکشی بروند-لذا موادمخدره عمرانها ولوکوتاه تر میکند ولی لذت بخش ترهم میکند- وملحدین میفرمیاند اینهم انخدای بزرگوار پرحکمت بله هم بزرگوار هم پرحکمت است ولی کسی بدنبال حکمت الهی نیست- اخیرا  موضوع  بیان احساسات درباره خداوند منان درفرانسه جویا شدم به نکته عجیب رسیدم-  ضرب المثل های درباره خداوندممنان بود-انهائیکه خداوند راتمجید میکرد حذف شده است غیران باقی مانده است مثلا خداتورا بکشد تورالعنت کند اخیرا درفرانسه دارد ان ضرب المثل هاکه درباره تمجید از خداوندمنان ویاشکر کردن خداوندمنان توسط کاتولیک ها داردمطرح میشود امادرانگستانمثلا جمله این باشد دوستی بگوید من تصادف کرذدم ولی خداراشکر سخت نبود- انگلیسی ها دریانمورد میگویند که شکر چه تصادف یا شانس خوبی بود( تنک گودنس)- جناب استاد دوتاسه ماه به این مراکز درتابستان رفته است- هردو خون شناسی بوده است-علت رفتن این است اینمراکز یک بخش مدیریت  اموزشی داشتن چون اصطلاحات سیزده حروف دارد  و برای هرجه درجه وهراختلاف- لغت سازی خاصی کردن ومداوم درساختن لغت برای نکهسهلترشود کار میکنند وطرزیادگیری که اسان یادبگیرندودرخاطره زیادبماند وبکابردن ان اسان وبدون نقص باشدوکسی زده نشود این خانم ها بعداز لیسانس بین ششماه تا یکسا ل-مثلاسلول کبد یا خون وغیرهرا انتخاب میکنند ومیخوانند باتمام وسایل تا میکروسکوپ الکترونی-کار میکنند اگربا این میکروسکوپ کارنکنندتشخیص جهش را نمیدهند- دریکی از سه ما ها سه جهش کشف کردندذ کهمگی مال  خارجیان ومال کشورهای جهان سوم بود یکی از انها مال جوان چهارده اسال هندی بود- علت انرا کشف کردند یک مواد غذائی ودوم استرس شدید وسوم من تاحدی فراموش کردم کم توجه  به  مریض شدن وبی اعتنائی -یا معالجه توسط داروهای  بومی هند-  ایشان علاقمند میشود وکتب زیستشناسی انها شبانه روز میخواند بیست روز مانده به اخر سه ماپشت میز مینشنید وعمل میکند وانها مات ومبهوت میشوند حال ماباید بدون ان تجهیزات و دانش تشخیص دهیم پس صرفیادیگیر مهمی نیست هوش خلاق مهم است درتمام موارد انیچنین- یکخانم شیرازی  که پسرش درامریکادکتربوده است به امریکا میرود-پسرش یک دکتر که درضمن  درمحل مطب خود که سالن بزرگی  بوده است تحقیق هم میکرده است- ویک کامپوتر بزرگ بیست میلیون دلاری هم داشته است- به ایشان میفرمیادمن ازمایش هائی مینویسم که بایدانجام دهید که انها بسیار گرانقیمت هست- ولی اگر شما حاضر باشید بعضی ازمایش های دیگرهم انجام دهید انها مجانی هستندوازمایش های اصلای شما نصف قیمت میشود – ایشان قبول میکند بعداز چندروز که ازمایش هاداده است نزد دکتر میرود ایشان میفرمایدبسیار ازمایشهای مفیدی از اب درامد-من تحقیقات خودرا بهچند دانشگاه ومراکز تحقیقاتی فرستادم ونسخه شمارانوشتم امامن تصور میکنم درکاهوی شهرشما مسائلی دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

سیاست اقای جوی بایدن-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به بهانه اولین زن وزیر دفاع  امریکا کهاز طرف اقایجوی بایدن انتخاب شده است که خانم میشل فلور نوی – میباشند-امریکا برخلاف انگلستان بعلت انکه تاحدی اطلاعات حکومت منتشر میشود وسطح  علمی درمسائل نزد مردم وروزنامه ها قوی است- حرکت سیاسی از پایئن به بالا قویتراز حرکت بالا به پایئن است ولی درانگلستان هیچگونه اطلاعات بدردبخور فاش نمیشود وافراد که انتخاب میشوند غالبا دانشجویان ممتاز دانشگاهای معروف انگلستان- هستند که بعنوان نابغه- انهارا جامیزنند  گرچهگاهی اطلاعاتی کشف میشودولی غالبا قابل سرپوشی ومهار زد مگرانکه ابرقدرتعا جببه جلوی ان بگیرنند لذا مدتا ساکت هستند ومسائل پیش پا اورده مطرح میشود وحکومت سعی میکند رفاه نسبی سطح بالارابدست اورد-  مدوام مردم فریب میخورند  ولی از توجیه کردن خسته نمیشوند- شکست  احزاب درامریکا باعثشد اقای ترامپ  حکومت تک محور اقتدار طلب راروی کاربیاورد در اصطلاح میگویند سیاست بولدورزی- این نوع سیاست درامریکا باروش اقای ترامپ جدیدبود وجذاب بود درایران رضاشاه تاحدی اینچنین بود- این خانم یک سیاست مدار است تاحدی رادیکا است ماننخانم هریس  نقشه جالبی است خانم های ردیکال زیادتوذوق نمیزنند اقی جوبایدن ماننداقای ترامپ بیان کرده است ارتش تضعیف شده است اگرامریکا عاقل بود  مانندیک کشورمعمولی بایدعمل کند سعی خودرا درداخل بکاربرد ولی از ان چهت اینکار کاراسانی نیست سالها رنج میخواهد برای انکه رقبل زیادمطرح نشوند انها بچه های رام نشان دهد وهنوز امریکاابرقدرت است اشتباهاستراژِ میکند  که توسط مهار نظامی میتواند ابرقدرت باشد که جهان بهان لقب کوفت وزهرماری خواهند داد همچنانکه داده اند-  معلوم نیست چه میزان بایدهزینه شودوچگونه هزینه شود که امریکا ابرقدرت بدون چون وچرا جهان شود- سیاستهای نظامی بسیارپیچیده است جناب اقای عیسی برلین یک نکته جالبی تاحدی درک کرده است- اول انکه باید درجامعه وحدت پیدا شود ولی ایدولوژیها  بعداز مدتی شعیه به شعبه میشوند وتضاد وتعصب ایجاد میشود واعتشاش درونی بوجود می اید- وخطرناکترین انها مذهب است درحالیکه مذهب ناب نه ساختگی برای وحدت انسانها امده است- ایشان به ارزش  ازادی پی برده است وهم چنین به ارزش قوانین وساختارها درحیرت است ازادی رازیادکنیم وقوانین کم کنیمویاثوانین زیادکنیم وازدی را کم کنیم چهارنوع ازادی را مطرح میکند وخوداش در شناخت بهترین عاجز است- لذا  به فرهنگها معتقداست که انها واردزدوخورد باهم میشوند وسپس راه چاره پیدا میکنند ومیفرمایدبشرا بههمین علت به تمدن فعلی رسیده است اینخانم طرح داده است بیست وچهارهزار سرباز ناتو از المان بهلهستان واز انجا به مرز اوکراین – روسیه برود دویست هزارسرباز هم کاری نمیتواندبکند حتی درمقابل ایران چه برسد رئسیه لذا میخواهدجلوی پیشروی را بگیرد که امریکابتواند دران مکانها مستقر شوند وانرا پیشرف لبرقدرتی امریکا بیان کند درهرحال استکبار پیشرفت فرهنگی  ومذهبی راستین برنمیتابد وانرا تحریف میکند  امام حسن علیهالسلام  زمانی که پس از امضای صلح با معاویه از کوفه به مدینه رفت- کنیزی داشت به اسم ام حبیبه بسیارعاشق امام حسن علیه السلام بود وایشان میخواست باکاروان امام حسن علیه السلام بهمدینه برود امام علیه السلام فرمودند درکوفه بمان بنظردودلیل دارد اولا  کوفه امنترازمدینهبودودثانی افرادی باید  درکوفه باشند که ارزشهای اهلبیت مکرم رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم احیاکنند-درهرحال بنظر میرسد اقای بایدن میخواغهنداز ترفند شکستخورده اقای ترامپ بنحوی برای خوداز نمد کلاه ای بسازد

موافقین ۰ مخالفین ۰

دو تا شعر از رانسه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  شعرهائی از فرانسه هرگاه مشکلات-جفت جفت امدند از جاده سوخته شده سیاه رنگ دوری کن- که ازسوختن اتش امیدواری  چنین شده است واز پنچره دیگران گل هارانگاه کن-همچنان که مد دریا بالا میایدترس های خاص را باخود میاورد- چهبرای کسانی که بیرون هستند وچه برای کسانی که درون هستند اما دراین  حالت لرزش وترس-خواهندامدنورهای بلند طلائی که افق تا افق را  تصاحب میکنند

موافقین ۰ مخالفین ۰

یک خاطره از سامرا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- باکاروان به سامرا رفتیم-دی.ار مصنوعی ساخته بودند که یک راه رو بود چند کیلومتر از محل پیاده شدن دوربود به بارگاه پرعظمت امامین رسیدم روبرو بارگاه مسجد امیرالمومنین علیه السلام که بدستور زیعم عظیم اسلام ایت اله العظمی  شیرازی ساخته شده است ومحل درس ایشان بوده است عجیب کهداعش گفته بود من راهرو نمیزنم منظور با خمپاره ولی هرکس داخل این مسجد شود میزنم وهرسنی که وارد مسجد  شود-ترور میشود-درب ا ش بسته بود- صحن بسیار کوچک است وزیر زمین که سرد اب گفته میشودکه لغت فارسی است اب سرد –بزرگ است همه بیشتر درحیاط هستندتنها ایرانی ها عزادری میکنند ومابقیه ساکت نشسته هستندجای کفش گذاشتن بسیاردارخال محدود است باید درکنار جایگاه درحیاط یکی بنشنید وکفش نگهدارد وبعدا شیفت عوض شود- اما مغازه دارها- دراطارف حرم هرکدام یکجا برای کفشگذاشتن تهیه کردند ویک کسی هم مامور بپا است بما گفتند اگربتوانید دراین جاها بگذارید- من یک کفش المانی داشتم-یک جوانی دروی  ظرف های پهن  روغن ملشین انگلیسی که سیاه است  وارونه کرده بود وزیر حصیر کوتاه نشسته بود قیافه عرب نبود بایک نگاه مسحور کننده اشاره بجلو کرد دیدم بهاندازه کفش من جا است .نزدیک ایشانبود و.بهمن خیره شد ومن  سلامی کردم ورفتم- نکته جالی ارتشیان بودند همه از شیعه بودند باچه خلوصی وارد میشدند وگریان بودند وزار میزدند- خلاصه مداوم میگفتند ماشین میخواهد حرکت کند وبعد خودشما باید تاکربلا ماشین دربست بگیرید منهم ترسیدم بیرون امدم که ماشین حداقل سه ربع ساعت بعد حرکت کرد- ودیدم کفش من نیست- ان جون درحال صحبت کردن با چجوانان فروشنده بود  ارام ارام به راست وچپ میچرخید ومن ایشان را عرب نمیدیدم-تا حدی ایرانی بود-مدتی صحبت کرد و امد برروی ان سطل نشست-من جریان گفتم – بهمن خیره شد وروی ان سفید شد چشم بزرگ مانندرومی ها وسپس سرخ سفید شد ترسناک بهمن مدت کوتاهی نگاه کرد وکم کم حالت مظلومه پیدا کرد- انزمان برایمن عجیب بودولی بعدا گاهی اوقات مسائلی پیش می اید اشاره کردبه یک سطل سبز برای باکش کردن لباس که سوراخهای  مستطیل-کوچک دارد وگفت فردی امد خواست یک کفش نو مانندمال شما درجای کفش – شما بگذاد وانرابردارد ومنقبول نکردم وانرا دراین سطل گذاشتم درسطل دوکفش مردانه بود وسه کفش زنانه بود وچند دم پائی ودم پائیبچه گانه- چهراه الول باچشمان درشت وسفید مانندرومی ها وپس سرخ مانندایرانیان-بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- باکاروان به سامرا رفتیم-دی.ار مصنوعی ساخته بودند که یک راه رو بود چند کیلومتر از محل پیاده شدن دوربود به بارگاه پرعظمت امامین رسیدم روبرو بارگاه مسجد امیرالمومنین علیه السلام که بدستور زیعم عظیم اسلام ایت اله العظمی  شیرازی ساخته شده است ومحل درس ایشان بوده است عجیب کهداعش گفته بود من راهرو نمیزنم منظور با خمپاره ولی هرکس داخل این مسجد شود میزنم وهرسنی که وارد مسجد  شود-ترور میشود-درب ا ش بسته بود- صحن بسیار کوچک است وزیر زمین که سرد اب گفته میشودکه لغت فارسی است اب سرد –بزرگ است همه بیشتر درحیاط هستندتنها ایرانی ها عزادری میکنند ومابقیه ساکت نشسته هستندجای کفش گذاشتن بسیاردارخال محدود است باید درکنار جایگاه درحیاط یکی بنشنید وکفش نگهدارد وبعدا شیفت عوض شود- اما مغازه دارها- دراطارف حرم هرکدام یکجا برای کفشگذاشتن تهیه کردند ویک کسی هم مامور بپا است بما گفتند اگربتوانید دراین جاها بگذارید- من یک کفش المانی داشتم-یک جوانی دروی  ظرف های پهن  روغن ملشین انگلیسی که سیاه است  وارونه کرده بود وزیر حصیر کوتاه نشسته بود قیافه عرب نبود بایک نگاه مسحور کننده اشاره بجلو کرد دیدم بهاندازه کفش من جا است .نزدیک ایشانبود و.بهمن خیره شد ومن  سلامی کردم ورفتم- نکته جالی ارتشیان بودند همه از شیعه بودند باچه خلوصی وارد میشدند وگریان بودند وزار میزدند- خلاصه مداوم میگفتند ماشین میخواهد حرکت کند وبعد خودشما باید تاکربلا ماشین دربست بگیرید منهم ترسیدم بیرون امدم که ماشین حداقل سه ربع ساعت بعد حرکت کرد- ودیدم کفش من نیست- ان جون درحال صحبت کردن با چجوانان فروشنده بود  ارام ارام به راست وچپ میچرخید ومن ایشان را عرب نمیدیدم-تا حدی ایرانی بود-مدتی صحبت کرد و امد برروی ان سطل نشست-من جریان گفتم – بهمن خیره شد وروی ان سفید شد چشم بزرگ مانندرومی ها وسپس سرخ سفید شد ترسناک بهمن مدت کوتاهی نگاه کرد وکم کم حالت مظلومه پیدا کرد- انزمان برایمن عجیب بودولی بعدا گاهی اوقات مسائلی پیش می اید اشاره کردبه یک سطل سبز برای باکش کردن لباس که سوراخهای  مستطیل-کوچک دارد وگفت فردی امد خواست یک کفش نو مانندمال شما درجای کفش – شما بگذاد وانرابردارد ومنقبول نکردم وانرا دراین سطل گذاشتم درسطل دوکفش مردانه بود وسه کفش زنانه بود وچند دم پائی ودم پائیبچه گانه- چهراه الول باچشمان درشت وسفید مانندرومی ها وپس سرخ مانندایرانیان-بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- باکاروان به سامرا رفتیم-دی.ار مصنوعی ساخته بودند که یک راه رو بود چند کیلومتر از محل پیاده شدن دوربود به بارگاه پرعظمت امامین رسیدم روبرو بارگاه مسجد امیرالمومنین علیه السلام که بدستور زیعم عظیم اسلام ایت اله العظمی  شیرازی ساخته شده است ومحل درس ایشان بوده است عجیب کهداعش گفته بود من راهرو نمیزنم منظور با خمپاره ولی هرکس داخل این مسجد شود میزنم وهرسنی که وارد مسجد  شود-ترور میشود-درب ا ش بسته بود- صحن بسیار کوچک است وزیر زمین که سرد اب گفته میشودکه لغت فارسی است اب سرد –بزرگ است همه بیشتر درحیاط هستندتنها ایرانی ها عزادری میکنند ومابقیه ساکت نشسته هستندجای کفش گذاشتن بسیاردارخال محدود است باید درکنار جایگاه درحیاط یکی بنشنید وکفش نگهدارد وبعدا شیفت عوض شود- اما مغازه دارها- دراطارف حرم هرکدام یکجا برای کفشگذاشتن تهیه کردند ویک کسی هم مامور بپا است بما گفتند اگربتوانید دراین جاها بگذارید- من یک کفش المانی داشتم-یک جوانی دروی  ظرف های پهن  روغن ملشین انگلیسی که سیاه است  وارونه کرده بود وزیر حصیر کوتاه نشسته بود قیافه عرب نبود بایک نگاه مسحور کننده اشاره بجلو کرد دیدم بهاندازه کفش من جا است .نزدیک ایشانبود و.بهمن خیره شد ومن  سلامی کردم ورفتم- نکته جالی ارتشیان بودند همه از شیعه بودند باچه خلوصی وارد میشدند وگریان بودند وزار میزدند- خلاصه مداوم میگفتند ماشین میخواهد حرکت کند وبعد خودشما باید تاکربلا ماشین دربست بگیرید منهم ترسیدم بیرون امدم که ماشین حداقل سه ربع ساعت بعد حرکت کرد- ودیدم کفش من نیست- ان جون درحال صحبت کردن با چجوانان فروشنده بود  ارام ارام به راست وچپ میچرخید ومن ایشان را عرب نمیدیدم-تا حدی ایرانی بود-مدتی صحبت کرد و امد برروی ان سطل نشست-من جریان گفتم – بهمن خیره شد وروی ان سفید شد چشم بزرگ مانندرومی ها وسپس سرخ سفید شد ترسناک بهمن مدت کوتاهی نگاه کرد وکم کم حالت مظلومه پیدا کرد- انزمان برایمن عجیب بودولی بعدا گاهی اوقات مسائلی پیش می اید اشاره کردبه یک سطل سبز برای باکش کردن لباس که سوراخهای  مستطیل-کوچک دارد وگفت فردی امد خواست یک کفش نو مانندمال شما درجای کفش – شما بگذاد وانرابردارد ومنقبول نکردم وانرا دراین سطل گذاشتم درسطل دوکفش مردانه بود وسه کفش زنانه بود وچند دم پائی ودم پائیبچه گانه- چهراه الول باچشمان درشت وسفید مانندرومی ها وپس سرخ مانندایرانیان-

موافقین ۰ مخالفین ۰

الهامات-و- بیانات-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است –باکمی الهام از اقای  رومن پولنسکی- گاهی ذفراموش کنید که دراین دنیا هستید   حس رومانتیک خودرا تقویت کنید وحتی به فوق رومانتیک برسید   وخداوند دراوج  رویائی وخیال  حس کنید- باید لحظات برای ان امر شکار کنید- واین تجربه رویائی  راباخداوندمنان-تجربه کنید- عذر داشته باشید- بیجهت از خود دفاع نکنید—داستان زندگانی ما- جریان کار ما واعمال وا وافکار ما است  نسبت به مقامات بالاتری که دیگران در رابطه- باخدواندمنان بدست اوردند- غبطه بخورید- ومقام خودرا  درنزد الهی ارتقا  دهید- جریانات بحرانی خودرا انطو ر که هست برای خود بیان کنید- واز خطاهای خود افسرده شوید وتوبه کنید واگر چنین نکنید به زشتی ها وقاحت-ها نایل میشوید—به غریزه وعقا وهوش خود- اهمیت بدهید-وپرورش وکنترول انهارا دریک چهارچوب عقلانی  قرار دهید واز وحی کمال استفاده ببرید- زمانی که از یک ظلم  وجنایت صحبت میکنید با جزئیات- کاملربیان کنید- بدون جزئیات کامل بیان کردن- یک بیان جوک مسخره است—و حقایق کوبنده را خارج کردن است- همیشهمقداری صداقت ودرستی وافتخار کسب کنید- هرگاه به لذتهای بزرگی فکر میکنید- ببنید اثرات ان جیست  وچه میوه میدهد- وزنظرمن فرزندان صالح لذت های بزرگ من هستند—باخداوندمنان مانند یک غریبه نباشید- شاید گاهی توجه بهخداوندمنان نداشته باشید وخطاهئی رخ داده باشد-مهم این است که باخداوندمنان صمیمی باشید- ولطیف صحبت کنید—هرگاه  اشتباه میکنید سعی کنید اعتماد بخود را زیاد کنید- وموقعیت خود را نسبت بهخداوندمنان زیادتر کنید وتعصب خودرا نسبت به خداوندمنان زیادتر کنید- وگاهی از خود انتقام بگیرید- وخودرا جدی سرزنش کنید- نشان دهید که دارید موفق میشوید- وبدانید نمیتوانید-کاری کارستان برای خداوندمنان بکنید—بدانید تنها شغل شما همه اساسزندگانی شما نیست- به ابعاد دیگر زندگانی هم توجه کنید- پیشرفت ما بستگی بفلسفه ما دارد بر ان اساس بهچیزهای دگر هم کهمورد علاقه ما است توجه کنید به زندگانی ابدی وحقیقی خود فکر کنید-ودرهرحال شغل شما بسیارمهم است- کارخودرا دوئست بدارید وانرا ناقص ومعیوب نکنید- اگر نظریات اکثریت مطابق درک وفهم شما وفلسفه شما نیست بهان توجه نکنی بهترین شناخت ما وحی وعقل وعلم ودانش- است- وبهان برگردید وانهارا تمجید کنید- -خودرا کارگردانی کنید- وبه دستورات خود عمل کنید- کارخوب کمتراز طرف عقلا نقادی میشود- فقط در نقادی اول خداوندمنانرا محور قراردهید

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاهی به فلسفه فرانسه-!7!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نگاهی به فلسفه فرانسه در قرن بیستم- نوشته  اریک متیوز با فتحه میم- فلسفه یک امر عقلانی است که برای عقل انسان بدهی میشود چون انسان  ذاتا  بیست وششویا بیست وهفت اصل عقلانی را بدیهی قبول میکند مثلاجز کوچکتراز کل است- یا مثلا  الف با  ب مساوی است والف با جیم مساوی است پس ب با جیم مساوی است- وچنانچه ما بدیهیات- طبق یک طرح عقلانی ترکیب کنیم باز ان یک امر بدیهی خواهد بود- فلسفه را نمی افرینند- مانند علم کشف میکنند جزو دانش ویامعرفت است- فقط تکنولوژی وهنر وهرچه ساخت انسانی دارد قابل افریدن است- که نیازمند یک طرح خاص است-که اصطلاحا به ان پلان میگویند- کتاب  بایک تضاد برخورد میکند-فلسفه زمانی که اگر افراد معقول درهرکجا وهرزمان برای انها پذیرفتنی باشد پس محل وزمان حذف میشودولی بعدا میفرماید- فیلسوفان همیشه  انسان هایی خاصیاند—ودر مقام انسانها ی خاص به ضرورت درمکانی خاص –ودر زمانی خاص از تاریخ زندگانی میکنند وبه زبانی خاصمنظور زبان خاص فلسفی- که ایشان بیان میکند فیلسوف مرد وبا فلیسوف زن فرق داردمیگویند- وبدین سان به سنت فرنگی خاص تعلق دارند—ادامه میدهد اما من عمدتا بر تاثیر های زمان ومکان تاکید خواهم کردفلسفه سنتی غرب فلسفه تحلیلی است که به بدهیات میرسد مثلا ماشین بنزین ندارد پس حرکت نمیتواند بکند- یا ذرشناخت هر موجودی باید ذات را شناخت- وچون ذات را نمیتوانیم فعلا درک کنیم- پس شناخت نسبی خواهد بود-پس فلسفه علم نسبی است- درفقه اسلامی  امام صادق علیه السلام هفت نفر را تعین کردند که ملاک هستند در بسیاری موارد انها حدیثان شان یکی است جنان مرحوم عظمت ایالله اعظمی خوئی رحمت الله عله کشف کرده است جاعلین حدیث- یعنی حدیث سازان- انواع جعل را کردند گاهی همگی را بخیکحدیث قلابی نسبت دادند ویا اختلاف ایجادکردند برفرض که درست بگویند بقول ان عظمت مانمیداینم این مطلب برای همیشه ثابت است یا تغیر میکند وبعضی جاها ایشان کشف کرده است امام بعدی انها  حال باید علت تغیررا باید کشف-کرد که دراستنباط بسیار مهم است-ودر غرب میبینم که یک فیلسوف به اینجهان مینگرد  وعلت این جهانراخداوندمنان میداند ویک فیلسوفدیگر جهان یکحرکت اتوماتیک ماده میداند- اصولافیلسوف بدنبال  درک انتزاعی  ازمودات است درک جدا شده از جزیات  علمی  است  جزیات علمی کمک به درک مطلق انتزاعی از ماده میکند مثلا تعریف خوب یا-بد-یک تعریف کلی وانتزاعی  از جزیات  ملموس است دارویخوب وداروی بذ  اخلاق خوب واخلاق بد- خانه خوب وخانه بعد  کلا خوب ویابد رامیتوان تعاریفارازانها خارج کرد وعمومیت داد- یک موضوع بسیارمهم نظم وحکمت درموجودات است ئجزیات سکوی پرش برای درک نظم وحکمت است ونظم وحکمت سکوی پرش برای اثبات باری تعالی است مثلاداروی خوب را یک دانشمند ساخته است وداروی بد را یک نادان ساخته است- فرض کنید یک فسلسوف فرانسوی به المان برود مدتها درالمان درباره سیاسی مطالعه کند ونظربدهد ایا باید نظر فیسلسوف المانی راما قبول کنیم یا نظر فیلسوف فرانسوی  یاانکه عقلا بایدتعین کنند دوتا مثال اورده است یکمثال باز بولینگ است که  بازای فرانسوی ان با بازی انگلیسی ان اختلافاتی دارد  ایشان میفماید چون درجائی وجه مشترک پیدا کرد به باید  توجه کرد ولی  شناخت نسبی شد وفلسفه یک شناخت قطعی یقینی است- عقلانی  ولی فلسفی نیست- ایا هردو برای کشورخود شایسته هستند ویا دراینموارد یکی بهتر است مثال دوم فلسفه علم استگاهی درفلسفه علم فرانسویان جلو بودند وچون تازمانی که ما به تمام حقایق موجودی دست پیدا نکردیم- بخصوص ذات ان- بقول پرفسور  چهار ستاره هاروارد دردانشگا شیراز تا مواد زیادی برروی  سلئل سیب زمین نریزید  سلول رانمیشناسید از میکرب گرفته تا مواد دیگر –بله لسفه غرب درمورد  یک پرش به ظاهر عقلانی به فلسفه ان علم میکند وباز بهمین دلیل شناخت فلسفی  به زیرساختها  وعلوم بسیاری نیازمند است لذا بسیارموارد درغرب  بهحالت سکون رسیده است یک مثالی دیگر بیاورم-کتاب متفران روس استادمعزز  کهجناب  اقای نجف دریابندی نوشته اقای ایزیا برلین نوشته است من اول فکردم ایشان باید خانم باشد ولی  لغت انگلیسی ان ایسی یا- یعنی عیسی است  ازکلمه برلین معلوم میشود ایشان ازنژاد المانی روسیه است المانها درتکنولوژی حرف اول میزدند وروسیه بشدت عقب بود ازالمان سرمایه دارها به روسیه رفتند مثل  امروزه ازامریکا بهچین میروند معادن انهارااستخراچ کردندوکارخانجات راساختند و  ذغال سنگ را استخراج کردند طبق براورد روسیه درحالی که نها دودرصد روسیه هستند به اندازه ده درصد روسیه کار کردند بعدا روس ها از تنبلی تحمیل شده نجات پیدا کردند و  بسیارخوب درخشیدند ولی ایدولوژی نه چندان خوب انهارا بعقب برد- درجنگ با المان هیتلر مداوم میخواست المانها از روسیه به المان برگردند وروسهارا تنها بگذارند زیرا به زغال سنگ روسیه وموادخام دیگر روسیه محتاج بودند ولی انها ترکیب شدند و نهالمانی صرف هستند ونه روسی صرف ماننداعراب درایران وبه روسیه بسیارعلاقمند هستند وهمین موضوع باعثشد استالین اشتباه کند ودرمقاب ذغال سنگ را به المان نداد وجنگ المان باروسیه شروع ش دراین کتاب اقای دریابندی بحثی از اتمیسم شد- امیسیم دریانون  به معنای ان بود-که تمام فلزلت وشبه فلزات ازیک واحدی که مانندهم است بنام اتم تشکیل یفته است وتعدادان در عنصری فرق دارد وقابل تجزیه نیست- درحایکهاین امر صحیح نیست هراتمی  اندازهای معین دارد- وبعد اتمسیم به معنای هر ترکیبی از چند عنصر  تشکیل یافته است وتعداداتم های انها چقدر است اخیرا اتمیسیم مینویسند ولی  ادی میزم- تلفظ میکنند- به سایت  ترانلت- ترجمه گوگل بروید- ودو طرف انگلیسی کنید وتلفظ انراهم گوش کنید – به معنای راه روشنزدیک شدن بهتئوریکیکه با  بعضی نکات مانند درک تفسیری درست که بصورت شفاف به اعضای شعبه شعبه شدن وجدا شدن یک ترکیب نایل میشود دیگشنری اکسفورد دراین موارد شماره عددی میدهد این یک روش است حال کدام بهتراست ان باشما-بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نگاهی به فلسفه فرانسه در قرن بیستم- نوشته  اریک متیوز با فتحه میم- فلسفه یک امر عقلانی است که برای عقل انسان بدهی میشود چون انسان  ذاتا  بیست وششویا بیست وهفت اصل عقلانی را بدیهی قبول میکند مثلاجز کوچکتراز کل است- یا مثلا  الف با  ب مساوی است والف با جیم مساوی است پس ب با جیم مساوی است- وچنانچه ما بدیهیات- طبق یک طرح عقلانی ترکیب کنیم باز ان یک امر بدیهی خواهد بود- فلسفه را نمی افرینند- مانند علم کشف میکنند جزو دانش ویامعرفت است- فقط تکنولوژی وهنر وهرچه ساخت انسانی دارد قابل افریدن است- که نیازمند یک طرح خاص است-که اصطلاحا به ان پلان میگویند- کتاب  بایک تضاد برخورد میکند-فلسفه زمانی که اگر افراد معقول درهرکجا وهرزمان برای انها پذیرفتنی باشد پس محل وزمان حذف میشودولی بعدا میفرماید- فیلسوفان همیشه  انسان هایی خاصیاند—ودر مقام انسانها ی خاص به ضرورت درمکانی خاص –ودر زمانی خاص از تاریخ زندگانی میکنند وبه زبانی خاصمنظور زبان خاص فلسفی- که ایشان بیان میکند فیلسوف مرد وبا فلیسوف زن فرق داردمیگویند- وبدین سان به سنت فرنگی خاص تعلق دارند—ادامه میدهد اما من عمدتا بر تاثیر های زمان ومکان تاکید خواهم کردفلسفه سنتی غرب فلسفه تحلیلی است که به بدهیات میرسد مثلا ماشین بنزین ندارد پس حرکت نمیتواند بکند- یا ذرشناخت هر موجودی باید ذات را شناخت- وچون ذات را نمیتوانیم فعلا درک کنیم- پس شناخت نسبی خواهد بود-پس فلسفه علم نسبی است- درفقه اسلامی  امام صادق علیه السلام هفت نفر را تعین کردند که ملاک هستند در بسیاری موارد انها حدیثان شان یکی است جنان مرحوم عظمت ایالله اعظمی خوئی رحمت الله عله کشف کرده است جاعلین حدیث- یعنی حدیث سازان- انواع جعل را کردند گاهی همگی را بخیکحدیث قلابی نسبت دادند ویا اختلاف ایجادکردند برفرض که درست بگویند بقول ان عظمت مانمیداینم این مطلب برای همیشه ثابت است یا تغیر میکند وبعضی جاها ایشان کشف کرده است امام بعدی انها  حال باید علت تغیررا باید کشف-کرد که دراستنباط بسیار مهم است-ودر غرب میبینم که یک فیلسوف به اینجهان مینگرد  وعلت این جهانراخداوندمنان میداند ویک فیلسوفدیگر جهان یکحرکت اتوماتیک ماده میداند- اصولافیلسوف بدنبال  درک انتزاعی  ازمودات است درک جدا شده از جزیات  علمی  است  جزیات علمی کمک به درک مطلق انتزاعی از ماده میکند مثلا تعریف خوب یا-بد-یک تعریف کلی وانتزاعی  از جزیات  ملموس است دارویخوب وداروی بذ  اخلاق خوب واخلاق بد- خانه خوب وخانه بعد  کلا خوب ویابد رامیتوان تعاریفارازانها خارج کرد وعمومیت داد- یک موضوع بسیارمهم نظم وحکمت درموجودات است ئجزیات سکوی پرش برای درک نظم وحکمت است ونظم وحکمت سکوی پرش برای اثبات باری تعالی است مثلاداروی خوب را یک دانشمند ساخته است وداروی بد را یک نادان ساخته است- فرض کنید یک فسلسوف فرانسوی به المان برود مدتها درالمان درباره سیاسی مطالعه کند ونظربدهد ایا باید نظر فیسلسوف المانی راما قبول کنیم یا نظر فیلسوف فرانسوی  یاانکه عقلا بایدتعین کنند دوتا مثال اورده است یکمثال باز بولینگ است که  بازای فرانسوی ان با بازی انگلیسی ان اختلافاتی دارد  ایشان میفماید چون درجائی وجه مشترک پیدا کرد به باید  توجه کرد ولی  شناخت نسبی شد وفلسفه یک شناخت قطعی یقینی است- عقلانی  ولی فلسفی نیست- ایا هردو برای کشورخود شایسته هستند ویا دراینموارد یکی بهتر است مثال دوم فلسفه علم استگاهی درفلسفه علم فرانسویان جلو بودند وچون تازمانی که ما به تمام حقایق موجودی دست پیدا نکردیم- بخصوص ذات ان- بقول پرفسور  چهار ستاره هاروارد دردانشگا شیراز تا مواد زیادی برروی  سلئل سیب زمین نریزید  سلول رانمیشناسید از میکرب گرفته تا مواد دیگر –بله لسفه غرب درمورد  یک پرش به ظاهر عقلانی به فلسفه ان علم میکند وباز بهمین دلیل شناخت فلسفی  به زیرساختها  وعلوم بسیاری نیازمند است لذا بسیارموارد درغرب  بهحالت سکون رسیده است یک مثالی دیگر بیاورم-کتاب متفران روس استادمعزز  کهجناب  اقای نجف دریابندی نوشته اقای ایزیا برلین نوشته است من اول فکردم ایشان باید خانم باشد ولی  لغت انگلیسی ان ایسی یا- یعنی عیسی است  ازکلمه برلین معلوم میشود ایشان ازنژاد المانی روسیه است المانها درتکنولوژی حرف اول میزدند وروسیه بشدت عقب بود ازالمان سرمایه دارها به روسیه رفتند مثل  امروزه ازامریکا بهچین میروند معادن انهارااستخراچ کردندوکارخانجات راساختند و  ذغال سنگ را استخراج کردند طبق براورد روسیه درحالی که نها دودرصد روسیه هستند به اندازه ده درصد روسیه کار کردند بعدا روس ها از تنبلی تحمیل شده نجات پیدا کردند و  بسیارخوب درخشیدند ولی ایدولوژی نه چندان خوب انهارا بعقب برد- درجنگ با المان هیتلر مداوم میخواست المانها از روسیه به المان برگردند وروسهارا تنها بگذارند زیرا به زغال سنگ روسیه وموادخام دیگر روسیه محتاج بودند ولی انها ترکیب شدند و نهالمانی صرف هستند ونه روسی صرف ماننداعراب درایران وبه روسیه بسیارعلاقمند هستند وهمین موضوع باعثشد استالین اشتباه کند ودرمقاب ذغال سنگ را به المان نداد وجنگ المان باروسیه شروع ش دراین کتاب اقای دریابندی بحثی از اتمیسم شد- امیسیم دریانون  به معنای ان بود-که تمام فلزلت وشبه فلزات ازیک واحدی که مانندهم است بنام اتم تشکیل یفته است وتعدادان در عنصری فرق دارد وقابل تجزیه نیست- درحایکهاین امر صحیح نیست هراتمی  اندازهای معین دارد- وبعد اتمسیم به معنای هر ترکیبی از چند عنصر  تشکیل یافته است وتعداداتم های انها چقدر است اخیرا اتمیسیم مینویسند ولی  ادی میزم- تلفظ میکنند- به سایت  ترانلت- ترجمه گوگل بروید- ودو طرف انگلیسی کنید وتلفظ انراهم گوش کنید – به معنای راه روشنزدیک شدن بهتئوریکیکه با  بعضی نکات مانند درک تفسیری درست که بصورت شفاف به اعضای شعبه شعبه شدن وجدا شدن یک ترکیب نایل میشود دیگشنری اکسفورد دراین موارد شماره عددی میدهد این یک روش است حال کدام بهتراست ان باشما-

موافقین ۰ مخالفین ۰

ا ابعاد الرحمن الرحیم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است جضرت استادمعزز و عالم شهیر حضرت ایت الله العظمی وحیدخراسانی رحمت الله علیه درمعنای الرحمن الرحیم امید است برمن  الرحمانی والرحیمی ببخشمد واینحقیر هادی باشند-  الله  اسم  خداوندمنان است- اسم نشانه برای تشخیص است مثلا اسم پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در دنیا محمد است ودر نزداسمانیان احمد است- درنزد خداوندمنان حبیب  است – صفات الرحمن الرحیم- صفاتی هستند که تعاد انها بحث زیاداست تا دهزار هم گفته شده است که در رابطه با مخلوق است کل این صفات الرحمن یاالرحیمی هستند ویا برای فردی  یا شی هردو وارد میشود- بنظر حقیر  اینکه امام صادق علیه السلام فرموده است درقیامت  دیگر بحث الرحمانی نیست فقط الرحیمی است که برای مومنان است ودردنیا برای کافر فقط بحث الرحمنی است  این مطلب باقران تناقض ندارد!! سئوال چگونه بوده است- الرحمن صفات خاص الهی است یعنی کسی الرحمن نمیتواند نام  اش باشد زیرا الرحمن یعنی بخشندگی گسترده فرد بخوداش هم بخشندگی گسترده نمیتواند داشته باشد چه برسد به دیگران اما الرحیمی   بخشندگی  است محدود است-اما بینهایت است از کمترین تا بیشترین را دربر میگیرد بیشتردرجهت کیفیت است- یک زمانی ما دگتر عمومی داریم یک زمان ما دکترفوق تخصص داریم الرحمن الرحیم درسوره حمد مطلق امده است همه درا درمرحله اول دربر میگیرد- خداوندمنان به پیامبر اکرم اش نمیگوید فلانی جهنمی است- کاری بهاونداشته باشد فقط با او الرحمنی باشد مانندابوسفیان بگو برای تو دل درد میاورد بگذر اتفاقا پیامبر اکرم صلواته الله  علیه والهوالسلم بیشتر برا ی این نوع افراد دلسوزی زیادی  میکرد یعنی بعد الرحیمی زیادیث برای انها بخرج میداد اما انها دنبال این بعدنبودند فقط الرحمانی میخواستند این نکته ای است که  امام  علیه السلام میفرماید- ولی مومن  بیشتر طالب بعد الرحیمی است ولی سهم خودرا ازبعد الرحمنی هم طلب میکند- لذا برای کافر درقیامت بعد الرحیم ندارد  تا انزمان تصیفه درجهت بعد الرحمنی شده است- ولی مومن دردنیا بدنبال بعد الرحیمی بیشتراست امام حسین علیه السلام با عمربن سعد  از بعد الرحمانیجلو امد احمق نپذیرفت وتا اخرین لحظه درجهت نجات انها بود ازبعد الرحیمی  انهاقبول نکردند- دوکتاب درباره حضرت زین سللام علیها میخواندم به یک نکته  طلئی رسیدندولی انرا بسط ندادند که ائمه اطهار  علیم اسلام- اجمعین دریک جبر مطلق کافرین قرار گرفتند بخصوص امام حسین علیه السلام اما مدیریت الهی وامام علیه السلام این تهدید تبدیل به فرصت کرد وبعد الرحیمی  زنده کرد اینهمان مطلبی است حضرت زینب علیها السلام دربارگاه یزید گفت تونمیفهمی خیلی کار زیبا انجام گرفت

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاهی به کتاب متفکران روس-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- مدتها قبل کتاب  متفکران روسی  نوشته  ایزایا؟؟ برلین باترجمه شخصیت ممتاز  جناب نجف دریا بندری  رحمت الله علیه خریده بودم  وتصور میکردم فیلسوفان روسی هستند جناب اقای نجف دریابندری بامطالعه مقدمه مترجم فردی بیش از  مترجم است دستی شناخت هرچند ناقض  فلسفه غرب دارد- ونسبت به زمان یک نابغه است که باکمترین شناخت باز توانسته است از مطالب  فرنگ غرب مطالبی درک کند که  برای ان زمان امکان نداشت- من دردانشگاه پهلوی  درسی   بعنوان فرنگ هنری مسحیت وبا مقایسه بافرهنگ مسجید مسلمان گرفتم که توسط خانم میس بلک- کهاز طرف  سپاه صلح امریکا به ایران امدهبود که شخصا خوداش انرا خواسته بود عظمت ایران را نشان میدهد سپاه صلح امریکا برای کشورهای اسیای جنوب شرقی طرح ریزی شده بود که انهارااز  جنگ  درویتنام روشن کنند که چرا امریکا انجا میجگند- وتاثیرات  کمونیست را از بین ببرند کشورهای دیگر درخواست کردندازانها استفاده کنند ولی امریکا مسئول نبود مگر خود فرد بخواهد  کلاس فقط دونفربودیم که زبان دان ان من  بودم وبه سختی اصطلاحات انرادرک میکردم برای همه چیز اصطلاح ساخته بودند حتی در جزیئات – اروپارا بکناریزده بودند انها این مقدار لغت ندارند وبسیار عجیب است-خانم دکتر کجوری  فوق تخصص زبان انگلیسی از  دانشگاه لندن بود- منرا صدا کرد وفرمودند من وقت ندارم سرکلاس ایشان بیایم واز ایشان استفاده کنم ایشان فرموده است فلانی بخوبی درک میکند شما انها  رابنویس به من بده-من گفتم  به سادگی قابل درک نیست وفارسی هم من بلد نیستم انرا دقیق بیان کنم ولی خودم درک میکنم گاهی چند صفحه بایدبنویسم ایشان فرمودند من یک شاگرد ممتاز سر کلاس شما میفرستم وشما هم به ایشان کمک کنید- پس از مدتی جناب تقی زاده من حس کردم لغت ها  ترجمه درست فارسی  از بعضی از این لغت ها است باخودگفتم عجب نابغه ای  خیلی سخت است یک زمینه بسیارقوی    مطلاعاتی میخواهد- ایشان کجا تحصیل کرده است تاجناب اقای مسعود فرزادبه دانشگاه شیراز امد ومن همین سئوال از ایشان کردم- ایشان فرمودند اقایتقی زاده به زحمت میتواند تیتر روزنامه را بخواند واین مقالات توسط مترجم سفارت انگلیس ترجمه میشود- بفکر من نرسید چرا انگلستان انهارا چاپ نمیکند- وچرا  اساتید دانشگاه تهران نمیروند درسفارات انهارا یادبگیرنند درانگلستان متوجه قضیه شدم- غرب نمیخواهد مداوم در لندن روزنامه  اعلان میکردند هرکس زبانی خارجی  هرچه باشد وانگلسی روان بلد باشد – باحقو ق جالب استخدام میشود- من  به کلاس سوئدی  دردانشگاه لندن رفتم که برای دانشجویان مجانی بود خانم استادیک نابغه بود که بخواست ملکه انگستان درلندن باشد  درس اول مادرحدود  کودکستان  وحداکثر سال اول دبستان بود وروشی جالبی داشت که درحقیقت زندگانی یک د انشجو بو ساعت را بشناسد  سوار ماشین شود ووو – ایشان فرمودندکشتیرانی سوئد در بندر لندن بزرگترین ساختمان رادارد سالن رقص وسینما وکتابخانه وغیره وبسیارافراد مهربان وتحصیل کرده هستند من کاغذمیدهم نزدانها بروید  و شما وارد کشتی میکنند  و اسامی- بعضی چیز های  کشتی را ید میدهند وفیلم واسلاید خیلی چیز ها را یاد میگیرید- وتخصص یاد دادن دارند وبسیارهم خوشحال میشوند باید ساعتی صددلار بگیرنندولی پنچاه دلار میگیرند وبانامه ساعتی  24 دلار میگیرند وباز دانشجوئی که درشته حسابداری مودرن که زبان اسپانیائی بلد بود وبه اسپانیا میرفت واین رشته راتعلیم میداد ایشان فرمودند من درسطح اول درس میدهم مدتها فقط لغت وتلفظ باز بخاطر شما ساعتی صددلار-من به دانشگاه لندن بخش زبان فارسی – رفتم من را بهیک اطاقی  راهنمائی کردند یک دختر خانم درسن بیست وشش  سالگی- چون من دوره نظامی را دیده بودم کسی بخواهد ژست بگیرد خوب ملتفت میشدم ایستاد باجدیت هرچه تمامتر فرمود شما چکاردارید به یک فارسی که خیلی بهتراز  خیلی تهرانی ها صبت بکنند که من زیادتعجب کردم چون نومنه ایرانی هم قویتر از ایشان رامیشناختم که انگلیسی فقط دوسال درتهران بایکدختر خانم انگلیسی یاد گرفته بود  ومنشی شرکت نفت بود جریان بعدا بیان میکنم به شیراز امده بود ند که یک تیم انگلیسی برای نفت سروستان به ایران امدند وایشا مسئول گزارش بود وخواست درادامه زبان درسطح اکسفورد دو در  شیراز امتداد ان که قبلا درتهران میخوانده استکلاس بیاد ولی مستر گاچ ریش کونسگری  شیراز واستا د دانشگاه شیراز یک درس داشتند حرفه ای درحقیق حرفه ای ده بود هیچکس از ان مدرک نگرفت گفته بو توبیاد راین حرفه شرکت کنی وبهتراز هنر پیشگان انگلستان تو صحبت میکنی – ان انم فرمودند که شما ظرف یک ساعت کل روزنانه اطلاعات را باید تر جه کنی –من گفتم ن لغت  زیادبلدنیستمودرگرامرهم زیادتبحرندارم ایشان فرمودند ما ا نهارا برطرف  میکنیم  اول این روزنامه بسیار سطحی است- ولی شما باید  هرطور صلاح میدذایند باهر تعاد نیروی که بخواهی چه ایرانی وچه انگلیسی   بروی درکن یچگونه فکر کرده است واین مقاله رانوشته است وچگونه سردبیر ویرارستاری کرده است  پول همه راوحمل ونقل وغیره-ما  تقبل میکنیم وانگاه یک روزنانه فقط یک پوند ونیم خواهد بود-من گفتم که الان با این زبانی که من بلد هستم- ساعتی یک صد دلار میگیرم نشست وبه دیوار تکیه داد رنگش مثل گچ شد ومن ترسیدم  وبیرون امدم- فهمیدم باشاه چگون رفتار میکنند وطرفدارن شاه راباید یا ادب کرد یا سوزاند درحقیق میخوات من منصرف شوم-

موافقین ۰ مخالفین ۰

برداشت روز-!!

بسم اللهالرحمن الرحیم-برداشت شخصی- صبح بیرون رفتم –که نان بخرم-دو دخترنام  خیلی الامد ولی باحجاب فرانسوی داخل ماشین بودندپرسیدند برا  خرید میروید؟  زنیبل را بالا اردو گفتم برای خرید نان میروم- دربازگشت از ماشین پیاده شده بودند گفتند نان را خریدید-من نشان دادم بیک باجدید بهمن نگاه کرد بسیارخوب باخانمتان  میل کنید- من کمی درخود فرو رفتم مامورین سازمان امنیت ایران نیستند-ولی گاهی من کرامت خانم را دیر متوجه- میشوم- جان بولتون این مسائل رادرک نمی کند درس مانند ابوجهل فکر میکند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

باران جفحه-!!

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است جفحه- یک دهکده کوچکتاریخی است که درنزدیکی مکه است که حاجیان انجا- محرم میشوند- بر سر راه  عراق وسوریه ومدینه قرار داشت  و فردی بنام خم انجا یک چاه زد  که ارتیسین بود  یعنی اب اش فواران میکرد وبه خارج می  امد هرگاه دومنبع برگ اب   درتپه ها باشند واززیرزمین بهم متصل شوند ابا اگر دروسط زمین چاه ای زده شودفشاراب انرا بالا میاورد به ان ارتسین میگوینددرانجا شیخی  مقداری دام داشت ومدوام در شیر ان اب میریخت ومیفروخت ویک قصری برای خود ساخت کنار یک رودخانه بسیار وسیع وعمیقدربیابان گاهی شرایطی الکترونی ایجاد میشود ابابه پائین میاید مانند باطری عمل میشود بین یون زمین ویون اسمان وصاعقه عظیممیزند وباران  بقول عرب ها ابرای باقی نمیامد- واین اب در رودخانه طغیان کرد وان قصر راباخودبرد ایشان بیرون بود متوجه شد خلیی تعجب کرد نزد حکیم رفت وجریان جویا شد که علت چه بود ایشان فرمودند چیزی مهم نیست ابی که درشیر کردی همان اب رودخانه شد- ابجوی امد خواجه راببرد-در زمان شاه سابق- ایران همه مولفه ها واقلام ساخت یک کارخانه معظم پلاستیک را ونایلون راداشت- ولی امریکائی گفتهبودند تاحد 12500دلار بیشتر کارخنه به شماداده نمیشود زیرا شما نفتدارید هرگاه نفت تمام شد ما شمارادرحد کره جنوبی ارتقا میدهیم- یک خانم امریکائی به ایران امد ویک کارخانه پلاستیک درتهران زد به قیمت بیست وپنچ هزار  دلار وقیمت فروش به حد نود درصد قیمت ورود ان کالابود درحالیکه بسیار ارزنتر بدست میامد- ایشان ریس واحد سیا- درایران بودپول های انچنانی میگریند درتمام کشورهای اطراف ایران حتی روسیه هند و  کشور اذربایجان وارمنستان اعراب جاسوسی میکرد دراعراب بیشتر جاسوسان مال ایران بود انسانها درطول تاریخ تا نود درصد میتواند خرید نیازی نیستکه  در قسمت ها بالا باشند ماکت یک دستگاه میتواند تشخیص دهد ایشان از این پول کمک به سیا میکرد چون طبق قرارداد پولش میتواست به دلار تبدیل شود- انقلاب شد ایشان فرار کرد ایران جریان را نمیدانست نامه ای-شما ادم خوبی هستی ما باشما مشکلی نداریم برسر کارخانه ات باز کردد ایشان نیامد تا جریان لانه جاسوسی مشخص شد- که نقش ایشان چه بوده است وکارخانه کارگران مصادر کردند- ایشان چیزی نگفت اخیرا گفته است که قیمت ان الان 500000 دلار است ومنافع من  درحدود چندمیلیون دلاراز دست دادم نامهای به دادگستری نوشته است ودادگستری امریکا تائید کرده است واز پول بلوکه  شده ایران پرداخت شده است عظمت دین دراین است زمانی که عدالت میفرماید کلی است حتی خاک ودریا واسمان وبحر  وبر حیون وگیاهان سفید وسیاه همه دربر میگیرد امام سجا علیه السلام میفرماید اگریزید یک شمشیر به من داده بود براساس امانت وبعد گفته ان شمشیر به من بده-تاسر پدر پر عظمت تورا ببرم-من شمشیررا میدهم- درقیامت یککنشگ یکفرد بهخاطرانکه برای فقط کشتن گنشجک را زده است گنجشگ تقاضای عدالت میکند وهشتاد هزارسال درجهنم میماند ارزش یک کنشچگ است-درامریکا بنابرگفته مرحوم استاد دکتر محسن خادمی  رحمت الله علیه- اموزش وپرورش در شهرستان وشهر فقط پنچ نفر کارمند دارد- نود درصد اموزش وپرورش خصوصی است دولت  به شاگردن کم بضاعات بورس تحصیلی میدهدمدرسه ندارد-در شرایط امروزی – بخش عظیمی از کارمندان ومعلمین  اموزش وپرورش بیکار شدند- وتا کلاس نباشد پول نیست- در گذشته درامریکا هرکس بیکاربود بهاندازه کارکردن به انها حقوق میدانند ودرنتچه سیاه پوستان همیشه بیکاربودندوحکومت هم تشویق میکرد- درانگلستان هشتاد درصد میدهند ولی مداوم باید بدنبال کار باشند کهانرا دولت یابخش خصوصی برای انها پیدا میکند حال باین شرایط جدید میزان پردا خت یک سوم است-  واز طرفی مردم عادت دادند کهمداوم از بانک ها باسود بسیار کم وام بگیرند ماشین عوض کنند وخانه عوض کنند تلویزیون عوض کنند وحال با این وضع  بانک ها بطور اتوماتیک از حساب انها برمیداند ومقدار کمی میگذارند اقایترامپمداوم میخواست مردم سرکاربرونند ومردم هم بسیاری مایل بودند  وعقلا ومتخصصی ن مایل نبودند وانها سرکار رفتند وفاجعه شد- سه بار  هربار یکصد هزاار میلیادر دلار کمک کردند دیگر میگونید امکان ندارد- ولی مجبور هستند که بازهم بکنند- این همان باران جفحه است

موافقین ۰ مخالفین ۰