عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۷ مطلب در دی ۱۴۰۰ ثبت شده است

فسفه قرن بیستم فرانسه-8-!!

بسم  الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نگاهی به کتاب فلسفه فرانسه- درقرن بیستم- اریک متیووز- سئوال کلیدی ان است که فلسفه چه تعریف میکنیم یک فلسفه محض داریم در رابطه خالق ومخلوق است بیشتر  از بالا به پائین است وچون تنهاراه عقل کحض است باید ملاک های عقلانی محض را بکاربرد که بدیهی هستند مثلا نظم ناظم میخواهد یاعلم عالم میخواهد-  وقضایا یا فرموول ها باید به این ملاک های عقلانی بدیهی تحلیل یاتجزیه شودمانند علم حساب اما اگر این ملاک های عقلانی در درون انسان معنوی ویا عملگرد  ایده ای انسان بکارببریم غیراز شناخت عقلانی ووحسی  پدیده ای انسانی است مامیتوانیم حتی حس از دیدگاه عقل مورد توجه قراردهیم حال اگر کاربرد انسان در محیط وکاربرد طبیعت درمحیط مورد توجه عقلانی قراردهیم نیازمند یکسری معیار عقلانی است که دراسلام به ان حکمت گفته میشودپدیده ها از جهت مفید بودند یامضر بودن کار ائی خب داشتن ویاکارائی ضعیف داشتن مورد توجه قرارداد اما یک مسئله وجود دارد اولا مفیدبودن ویامضر بودن باید تعریف عقلانی کردنیازمند ملاکهای  جدیدی شد درثانی باید فطرت انسانی وحیوانی وطبیعت را کشف کرد وگرنه ان ملاک عقلانی خود تبدیل به فتنه میشود ویا کارائی لازم را نخواهد داشت  ودوم بسط ظرفیت ساخت مثلا فرهنگ است دراینموارد میتواند گاهی بعد زمانی ویامکانی موثر واقع شود ویاملاک های عقلانی جدید بوجود اید داستان جناب مولانا وجناب شمس تبریزیپیشخواهد امد وبه دلیل سخت بودن این دانش پیشرفت بشدت کند است وانحرافات زیاد است

موافقین ۰ مخالفین ۰

داستان خانم کنانه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- برگرفته از کتاب- اینجا  سوریه است- داستان خانم کنانه- داعش و  احرار الشام باهم به روستاها حمله میکنند کهاندکی ازمردم اسلحه شخصی دارند وباخمپاره دهکده را میکبوند زن وبچه دختران چهارساله ودوساله نیم  بامادربزرگ دراغل ی پناه گرفتند  وپشت در  وسایلی گذاشتندکه درب باز نشود  درب را بانارجنگ میزنند ولبعد کهدرب باز شد  بازیک نارنجک میاندازند این کار  داعش است بخصوص نکبت های چنچنی بودند که  از اسلام بوئی  نبردند عقدهای خودرا برسر این ملت  فرورد میاورند خون چنگیز خان ویزید در رگ انها است بیخود نیست مداوم برسرانها کوبیده میشده است انها به اسارت گرفتند که برخلاف دستور اسلام محمدی صلوات الله علیهوالهوالسلم است حتی علمی ازاسلام ندارند تصور میکننداسلام گرگ وروباه خرس وپلنگ تربیت میکند دختر بچه های کمتراز پنج سابه برقعه میزنند صبح برای نماز اگربیدارنشدند  بالای سرانها تیراندازی میکنند ومیگویند میتوانیم شمارابکشیم درحالیکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند اگر رفیق شما به شمانگفت صبح من رابیداری کنید حق بیدار کردن ندارید وبعد مگویند عبادت شما غلط است  بایداز ماتبعیت کنید بخصوص به شیعیان- نویسنده درپا ورقی بحثی اورده است وسپس بیانات مشعشانه رهبر معزز انقلاب رحمت الله علیه دردونامه که به دانشجویان غربی بیان کردهاند مختصر کلیدی نکارش پیدا میکند نویسند میفر با مطالعه  ودقت نظر درمنابع نعتبر درباره اسلام ناب محمدی صلواته الله علیه واله والسلم وهمچنین میفر ماید-سیره وسنت سلوک پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم با مسلمین وغیر مسلمین که برشریعت اسلام نبودند گواه است که اینگونه رفتارها برای اجرای احکام اسلامی سنخیتی با اسلام واقعی وسنت وسیره پیامبر اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم ندارد ومن اضافه میکنم که حتی به انهاپولهای داده میشد که قلب انها نسبت به اسلام نرم شود وبراساس  سنت خود  عمل کنند- حتی اگر بت پرست هستند اینقدر احمق هستند به بچه چهار سال برای  بیدارنشدن برای نماز فحش میدادنددست فاشیست را از پشت بستند نشان میدهند چه فرهنگ سطح پائینی دارند کمونیست به مراتب ازانها بهتر هستند- بیانات مشعشانه رهبر معزز انقلاب  اسلامی راستین رحمت الله علیه درکل کشورهای جهان فقط ایشان از انها انتقاد کرده است  وانهارا دست پروده به حق- غربیان خون اشام دانسته است واز اسلام راستین و عزیز دفاع کرده است—رهبر معزز- درپی  حوادث زمستان 2015 فرانسه وانتشار تصاویر توهین امیز به مقدات اسلامی درنشریه ای فرانسوی وهم چنین اقدامات مقامات ورسانه های غربی در راستای جریان ضد اسلامی واسلام هری این نامه به نگارش دراوردند درتاریخ اول بهمن 1393 خطاب به جوانان- اروپا وامریکا ی شمالی از انان خواستند در واکنشض به هجمه پیشدواری ها وتبلیغات منفی- سعی کنند- با مطالعه قران مجید ودیگر کتب بزرگ مسلمانان- شناختی مستقیم- وبی واسطه از دین اسلام  به دست اورند- دراین نامه حضرت رهبر بحق  اسلامناب رحمت الله علیه- علت صحت بدون واسطه با جوانان امریکائی واروپائی را در زنده بودن حس حقیقت جویی در جوانان اروپائی وامریکئی وتاثیر نقش انان در سرنوشت اینده کشورشان- بیان میکنند—موضوع سخنان ایشان دراین – اسلام ئچهره خشن نشان داده شده است از ان تئسط  سیاست مداران- دولتمردان ودستگاه های تبلیغاتی ورسنهای غرب به افکار عموم مردم درسراسر جهان از طریق رسانه هاست- ایشان با یاد اوری عملکرد سیاه سیاست مداران- واستثسمارگران  غربی- سیا نمایی غرب علیه اسلام ودشمن نشان دادن این دین رحمت- وهربان ر ریشه در دوران پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی میدانند- -نکته ای من  اضافه کنم تا مطلب بهتر درک  شود- بنا برگفته حضرت استادعلامه ایتالله دکتر جناب اقای  مرتضی مطهری رحمت الله علیه- فرمودندغرب از اسلام وروحانیت تازمانی که ضد کمونیست است دفاع میکند وان بخشی ضد غرب است میخواه قیچی کند وکمونیست انها همینطور از جهتی  حمایت میکنند واز جهتی میخواهند اسلام راقیچی کنند درحالیکه کمونیست درمبارزه باغرب درست فکر میکند وباما وجه اشتراک دارند ولی درعلاج خطا میکنند وبعدازانکه کمونیستها درشوروی کنار رفتند غرب  بدنبال سرنگونی اسلام دراین وجهان افتاد- سپس با مطرح کردن چند پرسسش جوانان اروپائی وامریکائی رابه فکر وامیدارند که از خود بپرسید –چرا سیاست قدیمی هراس افکنی ونفرت پچراکنی این بار باشدتی بیقه اسلام ومسلمانان را هدف گرفته است- باز من نکته ای بگویم که درقبل درکشورهای اسلامی رادیکالسیم  یا سکولاربودند ویا کمونیست وسوسیالیست بودن امروزه انها بکناری رفتند وجریان هرروزه به سمت اسلام  سیر میکند- -- مگر چه معنایی وارزش هایی در اسلام مزاحم  برنامه های قدرت های بزرگ است وچه منافعی درسایه تصویر سازی غلط از اسلام- تامین میگردد-؟ مفصل بیان کردند—درصفحه 521 کتاب به ای مطلب  توجه کنید—خانم نویسنده مینویسد—اذان مغرب استترجیح میدهم- تا به جاده نیفتاده ایم- نمازرا بخوانم ومیخواهیم گروه- شب را درصبوره بمانیم—بنابراین- بیشتر درجاده ای خواهیم بود- که مسلحین بران تسلط دارند—وخطراتش کم نیست- برای همین باید به سرعت عبور کنیم- درمرکز ایرانی معروف بهمرکز اطمینان- توقف کوتاهی میکنیم بلفاصله بعداز اذان مغرب داخل محوطه کنار ماشین می ایستیم تا  روی همان زمین اسفالت نماز بخوانیم- اقای جوان ازراه میرسد وقبل از شروع نمازم میگوید یک لحظه صبر کنید- وبعد پتوئی راکه پشت ماشین است برمیداردوپهن میکند –یکیاز جوان های ایرانی میگوید- فرمانده مرکز میخواهد شماراببیند- اما هنوز جلسه تمام نشده است-میگویم سلام منرا به ایشان برسانید ما بیشتراز این نمیتوانیم بمانیم باید  زودتر حرکت کنیم- سه روز بعداز اینکه ازانجا میرویم- متوجه میشویم اسرائیلی ها مرکز را بموشک زدند وچند سوری هم به شهادت رسیدند- انها از حلب نزدیک ترکیه به لادقیه میرفتند که انهم نزدیک ترکیه است بخ سمت اسرائیل نمیرفتند واین سازمن کمک به روستها ومردم تویراه میکردندجنبه نظامی ندارد جاسوسان که به انها-مخبر میگویند گزارش دادند واین بدبختها ازشهرها بیرون کرده شدندوبه روستا رفتند که اگر یک گلوله بخورند کارشان تمام اشت مغزشوئی کردند که بیمرند وبجنگند وبا کوله باری از جنایات وحشتناک وسرکرده انها اشکی هم برای انهانریزند- حال اگر درفرانسه کشتار کردند  خودرا سرزنش کنند انتظارنداشته باشند برای انها تسلیتی ارسال شود- ولی بهترازان است که بهعقلدرایند وبیانات جذاب و واثق وصادق رهبر انقلابرا با جان وگوشخود بشوند وتفکر منطقی کنند انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

قران حادث است ویا قدیم است-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است – درسایت حضرت ولی عصر علیه السلام-کلیپی  را  نمایش دادن ازجناب یک-عالم وهابی عربستان-  یک مطلب ساده که به بچه نه ساله بگویند میفهمد این بیشعور نمی فهمد درحقیقت خودرا به بیشعوری زده است یک زمان دردانشگاه یک روحانی بسیارباسواد امروزی  تدریس میکرد ومیفرمود هارون الرشید میگفت اگر کسی قران حادث بداند میکشد باید بگوید قدیم است است ومثلا حدیثی که حضرت حضرت موسی حضرت ادم رادید  وگفت چرا کاری کردی  که از بهشت بیرون کردند وحضرت ادم هم گفت توراچراکاری کردی  مجبورشدی فرار کنی حضرت موسی علیه السلام یک کشیده بگوش حضرت ادم علیه السلام زد که چشم اش چپ شد شخصی  درمجلس بود وگفت حضرت موسی علیه السلام کجا حضرت ادم علیه رادید هارون الرشید گفت بیشرف من متهم بدروغ گفتن میکنی بروید پوست را پراز کاه کنید- این مطلب سرزبان می انداختند که هرکس مخالف کند بکشند تامردم مطیع شوند- مامون برعکس هرکس نمیگفت قران حادث است اورا میکشد اینهم امروز دقیقا جریان وهابیت است عالم وهابی میگیود  حاکم زنا کند وشراب بخورد وووو گناه اش کمتراز کسی است که بگوید قران حادث است- بیشرم قران دراول د ذهن پیامبر اکرم  صلواته الله علیه نبود  وخداوندمنان میفرماید  تو نمیدانستی که کتاب چیست؟؟ بعدا قران دفعتا درقلب پیامبر اکرم صلواته الله علیهالهوالسلم قرار گرفت یعنی زمان داردشد پس حادث استوقتیکه خداوندمنان در طورسینا باحضرت موسی علیه السلام باخلقصوت صحبت کرد ودستوراتی داد ان حادث است یعنی واقع شده است رخ داده است یا درکوه سینا الواحی بوجودامد ونه دستورداده شد انهم حادث است-اماحل مسئله خداوندمنان زمان ندارد چون خلق نشده است همیشه بوده است- اصطلاحا اول است- چهارده معصوم مخلوق هستندولی انها اول هستند چون خلقت زمانبر نبوده است مثلا اراده میکندمچ شما بز شود تقریبا هماهنکگ بااراده است اگر کمی زمان داشته باشد مال جسم است روح زمان ندارد زمان دارشدش مسئله دیگری دارد- خداوندن دربیزمانی طرح کلی  هستی را کشید تاانتها زمان ندارد پس به ان قدیم گفته میشود ولی اراده الله زمان دار است ممکن است عالم وهابی این مطلبرارد کند وبگوید اراده قدیم است- پس علم قران اول است ولی زمانی که نازل میشودحادث است خداوندمنان میفرماید ما قران به ترتیل بیان میشد بخش بخش می اید همان میزان- کافی است  زمان میبرد تا بخش بعدی بیاید دراین مدت افرادفکر کنندوحلاجی کنند- کمی عمل کنند وعد بخشی دیگری بیاید این امر دردانشگاهی جهان سوم رعایت نمیشوددرغرب بخوبی رعایت میشود ازکجا امده است معلوم نیست چگونه پرداخت شده است معلوم نیست چه ایراداتی  بهانپگرفتهاند معلوم نیست  وبافشار  صد هانکته یادداده میشود- ولی پایده کردن  طرح اول زمان بر است پس حادث است خودخداوندمنان میفرماید هرلحظه من تصمیم میگیرم اراده پشت سراراده ولی همه طبق طرح اول است مثال یک ارشتیبکت چون مخلوق است  طرح زمان بر است ولی طرح که تمام شد   اراده پشت اراده مسائل راطبق طرح پیش میبرد- اینمطلب بسیار اسان وساده را هنوز درک نمیکنند دراینجا یک بحثی حضرت ع بلی علیه السلام دارند که دقیقا درباره مسیحیت  صدق میکند  امام علیه السلام میفرماید   خداوند صفت دارد  وموصوف دارد یعنی ذات دارد اگر صفات  خدا مانند صفات مخلوق شد پسان صفات خلق شده است پس خدا نیست وهنوز خدارا نشناخته است ویا ذات- ذات یک مخلوق  باشد مثلا جسم وروح حضرت مسیح علیه السلام باشد خوب این ذات درجائی است درجائی نیست پس مخلوق شد- بحث بسیار اسان وساده است- ئدرضمن خدا زمان دار است پس مخلوق شد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

خلق نور من نور-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یک ظریفی در امریکا بیان کرده است- که اقای ترامپ درمورد  برجام  نامعقول ولی سنجیده است پس کا ر گرفتن گنگره هم همین طوربوده است- البته تاحدی  گنگه مست قدرت وپول است تا قیامت شما مردم راتوسط گنگره مست شیطانی میکردید ان زمانب یدار میشدند- تاحدی نمایندگان چیزهایی فهمیدند هم انهارا به روستا برای کار با اب وگل کنید بقول جناب سعدی رحمت الله علیه وهم به خرابات ببرید تا نوری پیدا کند بقول  عارف حافظ شیرازی رحمت الله علیه از سکولار گذشته است یک چنین ترفندی الهی هم درست کنید خلق نور من نور شود

موافقین ۰ مخالفین ۰

علم دراسلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درباب علم- در اسلام بحث های بسیار جذابی  درباب علم است به کتاب  اصول  مراجعه کنید مثلا تاثیر مثبت اخلاقی وعلم که مثلا عالم نجیب هم میشئود مراجعه کنید- در قران اول به معنی یقین امده است  دومقابل ظن وگمان- وگمان مساوی بی دانشی است  فرد جاهل است- دوم مطلق دانستن  دربرار ندانستن است- سوم به معنای فرمول وقانون کلی  برای بدست اوردن وشناخت مصداقها ویا مورد ه است که دریان مورد علوم های مختلف بوجود می اید مثلا فقه تفسیر فیزیک وشیمی وغیره حضرت علی علیه السلام تقسیماتی درباره علم دارند  علم مطبوع وعلم مسموع  علم مطبوع ازطبع گرفته شده است مرحوم حضرت ایات الله حائری شیرازی  انرا به عقل وحس و فطرت  تعبیر کردند ومسوع کلام کسی که  انسان اطمینان دارد که راست میگیود مانند قران واحادیث ناب- وانواع دیگر حضرت علی علیه السلام فرمودند لا خیر فی علم لاینفع درعلمی که مفید واقع نشود بهره وسودی نیست حدیثی معروفی است از پیامبر اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم چهارده سال قبل هنوز جلوتر از روزگار فعلی  است علم به سه قسمت کردندوقران هم  علم را به سه قسمت کرده است اول ایات محکمات علمی که با عقل محض قابل اثبات یقینی است – ک عقل بشری  میتواند انرا درک کند- 232 مورد درقران است وهفدهمورد درنهج البلاغه است ایه  به معنای نشانه است لغت نشانه است بشر  همه چیز توسط نشانه بیان میکند هرچقدر به عقب برویم نشانه ونقاشی نقش بسیارمهمی داشتند یقین سنگی بوده است  که نوک ا ن سنگ تیز میکردند ودر رودخانه فرو میکردند ومیکوبیدند تا  در رودخانه محکم شودواز ان عبور میکردندوبه انطرف ورودخانه بروند  مثلا درافریقا سلام کردند دماغ بهم مالیدن بوده است- ویادمطلب درست است نیزه برزمین میکوبیدن -بوده است- مدتی علم علم ان است که برهان منطقی ر ا وصغرا  بیرون اید گفته میشد که جناب ابوعلی سینا تاحدی انرا مطرح کرد- درحدود 200 ایه کمی مشکل است که قران میفرماید هرجای قران مشکل بود ازخداوندمنان ورسول اش بپرسید که یکی ازانها ایه سوره قدر است- اولا براردان سنی  دران مانده اند کهفرشتگلن برکی فرود میایند چون هرسال بقدر فرشتگان فرود به زمین میکند بعداز رسول الله صلواته الله علیه واله  السلم برکی فرود میاند عدهای  فرود فرشتگان بعداز رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انکار کردند چون مجبورشدن عدهای مزخرفاتی گفتند پس امام باید باشد درثانی سوره قدر خداوند میفرماید  تو قدر شب قدر نمیدانی چه ندازه است بهتراز  هزارماه است اسن سئوال مطرح میشود علم پیایمبراکرم صلواته الله علیه واله السلم کامل است چگونه پیامبراکرم صلواته الله علیه والسلم نمیداند درضمن  دستورات مطابق کتاب ام الکتاب است ومعصومین علیهم السلام الجمعین انرامیدانند-درجواب این ماندند که جئاب منطقی دارددر ضمن راسخون درعلم انراتائید میکند- این مطلب بسیار وحشتناک است بعدا خواهد امد همانطور ملا صدرا علیه الرحمت فرمودند علم به قضا وقدر چراوی ندارد چون چرائی ان قابل درک نیست علم بواقع میتوان به ان داشت که این زن است واین مرد است وچر این زن شد وچراین مرد شد فوق درک بشری است فرشتگان هم نمیدانند  وشب قدر درباره قضا وقدر است راسخون درعلم انرا میدانند اینراهم خواستد  بطریقی معنا کنند- درایات محکمات  اصول دین است امام صادق علیه السلام بنظر حقیر علم کلام هم دراینمورد اورده است بدانی خداوندمنان ازتو چه میخواسته فسفه خلقت این جهان هم جزو این محکمات است- هرقانون کلی عقلانی جزو این  هم محکمات است امام صادق علیه السلام باز میفرمایند انچه تورازدینت خارج کنید باید بشناسی ئباید یدانی مصالحی درساختن بکار رفته است بدانی- بعد فریضته عادله –عادل در دواعراب  به دومنظورمن مطلع هستم یکی در وزن کشیدن ودگیری اشیا رادرخانه درجای خود بگذارد فرض کنید خطی بکشیم با مقیاس یک سانتمیر خطرا نشانه گذاری کنیم بعد بگویم که عدد سه کجا است نقطه درست را میگویند عدل است در حقیقت همان طور  جناب ملاصدرا رحمت الله علیه فرمودند مطابق حقیقت وواقع که  از خصوصیات خداوندمنان است- مهمترین موضوع از لحاظ عدل اخلاق است وداوری کردن واحکام وحقوق- وسنت قائمهحکمت نظری وحکمت عملی- که قانون کلی ان در  ایات المحکمات بود ومهمترین انها حلال  وحرم  واجب  وحرامحال درغرب پس مدتها رسیدن که علم اول نیازمند  فلسفه علم است همان محکمات تابوات به یقین است  دوم دانشمند مطابق واقع  عمل کند ومنحرف نباشد  وبی مبنا نباشد وسپس سنته قائمه درحکمت نظری وعملی  بصورتی از قواین پایدار  تبعیت کند وانهارابکاربندندتاجزیات مطابق واقع باشد جناب ملا صدرا بنظر حقیر یکحدیث پیامبر اکرم صلواته الله علیه الله والسلم بخوبی درکنکرد وخودر  بهمان ایراد مبتلا شده است با پیامبراکرم صلواته الله علیه والسلم حدیث نقل شده است که فردی  علامه است پیامبر اکرم صلواته الله علیه السلم پرسیدند درچه موضوعی علامه است گفتند درشناخت فرهنگ جاهلی و شناخت انساب  وجداد  واشعار عرب حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که علمی که نه سود میدهد ونه ضرر این علم نیست فضل است  وشاید فرمودند وقت خود رابیهوده هدر ندهید- این بر میگردد برا شناخت انساب که فقط اسم است- ولی شنتخت فرهنگی جاهلی  دارای سود است وان اشعار میتواند  هم مفید باشد وهم مضر باشد پس قابل اعتنا است باید اینطور قضاوت کرد البته من عجل نکنم شاید مطلب بطور دیگری باشد جناب ملا صدرا بیان کرده است خداوندمنان علم به همه چیزدارد حتی علم به علم انساب هم دارد دانستنش  بهتراز ندانستن است مثال ما علم به شراب فقط از خواص اتمی بدانیم که امروزه به انعلم خاص وعلم پاک ویاعلم پایه میگویندملاصدرا بهعلم پایه هم اهمیت زیادی میدهد ولو مادرعلم پایه درجهت سود وزیان نیستیم کهعلم خداوندمنان هم بخشی علم پایه است اولا بشر خدا نیست درثانی مسائل زیاد است ولی برای کسانی ممکن است علم پایه ارزشمند باشد خود ملا صدرا پساز چند جمله میفرماید بین علم پایه وعلم اربردی وجهت دارد دونوع علم است درعلم نجوم وهیت باستسنای مفیدان بیشترش عمر و وقت گذرانیدن است خوب حرف الرسول صلواته الله علیه السلم همین است من تعبیر میکنم که وقت زیادی مصرف میشده است ولی به نتجه نمیرسدنددرحالیکه قران دوموضوع بیان میکند که بروید ومبد افرینش این جهانرا پیدا کنید- ودوم منشا حیات هم عوام خاص طبیعت وهم روح انرا بدست اورید که دومی بسیار کار سختی استودرضمن دستور است درحکمت نظری وعملی سنن که بعضی ازانها بیان شده است کار کنیدولی وقت بهدرندهید

موافقین ۰ مخالفین ۰

ترفند اسرائیل-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- اخیرا اسرائیل ادعا کرد یک سازمان جاسوسی  ایران در اسرائیل کشف شده است که  توانسته به مقامات بالا دست پیدا کند- واطلاعاتی  مهم طبقه  بندی شده بدست اورد وشماره تلفن شخصیتها راهم تاحدی بدست اورده است- زمانی که من افسر وظیفه در واحد دانشکده زرهی بودم معاون دانشکده من را به اطاق خوداش خواست وفرمودند شماره یک گروهبان در کیوسک دانشکده که در کنار درب است تلفن انرا به همه میدادند که مثلا فردی  در خیابان تصادف کرد واطلاع بدهد جریان من این چنین  است -یامرخصی رفته است ودرحمل ونقل مشکل پیدا کرده است- اطلاع دهد به ایشان زنگ زدن وخودشان یک افسر  اطلاعتی معرفی کردند وچند نکته   رمزدار گفتند واطلاعاتی ازایشان گرفتند وتلفن چندنفرا گرفتند اگر به شماره شما  زنگ زدن که تشخیص دادید که از این مرکز نیست جواب ندهید وجریان را منعکس کنید این امر یک تخصص شده است واستفاده چند منظور دارد  مثلا دربعد علمی  که مواردی  رخ داده است که مثلا درساخت رنگ خاصی به سوئدازایران زده شده است ویا درموردخاصی از ژاپن- رخ داده است  لذا  دراینموارد  بسیارهوشمندانه دقت ومواظبت میشود ازاینکه غرب درایران ازاینموارد استفاده میکند مسلم است ولی امریکائی  در  عکس العمل کارخودشان ایران وروسیه وچین را متهم میکنند که مثلا در انتخابات دست بردند حتی یک نرم افزار هم اسم میبرنند که دقیقا نام اش  دریادمن نیست بنظر میرسد دوست پسر من یا مثلا شما استفاده شده است  که سئوال میکرده است به چه کسی رای  میدهید  لطفامثلا به اقای بایدن یا به اقای ترامپ بدهید—کارشناس  که دراسرائیل است که بنظر میرسد خبرنگار غربی است- میگوید که ریس سازمان یک خانم ارایشگر  یهودی – ایرانی  اصل وهمه خانم ها ایرانی هستند که توسط  خبرنگاری که همسایه ایشان بوده ست  توانسته اسامی افرادسطح بالاوشماره تلفن انها به ایشان بدهد وایشان درارتباط  باایران دستور میگرفته است وعمل میکرده است مدتها قبل اسرائیل یک نرم افزارکه اصل اش امریکائی  است  توانسته بوده است با این ادعاکه کاربرد ان به مراتب بهتر از کاربرد امریکائی ان است به کشورهای خاص میفروخته است واین نرم افزار میتواند شمار موبایل انچنانکه در شرکت وسازمان مخابرات وجود دارد کپی بزند وبعد از طریق رسانه وروزنامه ها  باپیدا کردن نام انها شماره مبایل انها بدست اورد  ومطابت انرا کپی بزند وحتی میتواند جا ی یک فرد برای فرد دیکر پیام بگذارد که بنفع اسرائیل است مسلم است که چنین کشوری   از سطح بلائی از کمک های تکنولوژی غرب برخوردار است   ومسلم است امریکا  درسطح بسیاربالاتر از  اسرائیل در دانشگاه شیراز بودم یک استادفیزیک بیان کردند من ده سال درشرکت بل – یعنی زنگ بودم  تحقیقات که انجاشده بود پانصدسال دیگردر مراکز تحقیقاتی امریکا ممکن است رخ دهد  البته اخیرا چین کمونیست پیشرفت سریع دارد ولی من تصور میکنم روسها هنوز از چین جلوتر هستند- دلیل اش بسیار اسان است علت کمک غرب به اسرائیل تنها به این علت اولیه این بود تشخیص داده بودندکه خاور میانه درحال یک انقلاب سونامی است وازدست میرود وتصور میکردند این عمل بوسیله مصر اغاز میشود وروسها  به ان کمک  فراوان خواهند کرد-که دیگرنمیتوان با روسها شاخ به شاخ شد تنها بایدکمک کرد  وانهم بشرطی ارزش داشته باشد- اما  حرکت سازنده وپایدار ازایران شروع شد ومسلم بود اسرائیل باید نقش قبلی خوداش را مهارکردن  خاور میانه بتواند بخوبی عمل کند تا سرمایه گذاری غرب در اسرائیل برای ملتهای خودشان موجه شود- برای انکه دقیقا مطلب جا بیفتد یک خبرنگار انگلیسی  پس از مدتها تلاش  اجازه یافت مدتی در ممپ سربازان انگلیسی  درافغانستان باشد بشرطی که چیز ی را افشا نکند که مغایرمنافع انگلستان باشد ولی ان فرد افشا کرد همراه ارتش به ماموریت رفت که از هردهکده نزدیک جاده به ساخاتمانها تیراندازی میکردند واعصاب همه خورد بود به  محل حادثه میرفتند چندتیراندازی میکردند وتعدادی ماشین منفجر میشد وجند زخمی میشدند وبر میگشتند ایشان سئوال کرد این موش وگربه بازی یعنی چی چرا شما انجا به پیروزی  کامل نرسیدید اینعمل ساله ها طول میکشد فرمانده گفتند اسلحه هائی که امریکا به افغان ها داده بود که با روسها بجنگند مدرنترین اسلحه ها است وما وسیله ضد انهارانداریم خبرنگار گفته بود پس چر اینجا هستید- گفته بود اکر ما امریکارارها کنیم امریکاهم مارارها میکند درمسئله اقتصادوتکنولوژی وسیاسی وزنه ایشان میچربد  از پدر بوش  حداقل  تا الان علت شکست ریس جمهور ها ی امریکا  خاور میانه است باروسیه واز لحاض اقتصادی خاورمیانه است اقای ترامپ این نکته دریافت کرد وبهای زیاد به اسرائیل داد وامکانات داد تا نقش خودرابخوبی عمل کند ولی نمیدانست زیربنای اسرائیل وخاور میانه درچه شرایطی است چندی پیش بی بی سی  بیان کرد یهودیان اروپای شرقی کتاب مینویسند که  اقتصاد وروش زندگانی درروپای شرقی کمونیستی نکات متبتی داشت که الان در اسرائیل وجودندارد وما میال هستیم ان نکات دراسرائیل رخ بدهد وهرچه گفتهبودندانرا چاپ نکن انراچاپ کرد  ودوم ترس از یهودیان روسیه است که   بافکاریهودیان غربی بشدت متضاد است وگاهی هم بسیار روشنفکرانه است وتاحدی هم یهودیان ایرانی نارا حتهستند وبعضی سعی کردن توسط یک کشور ثالث به ایران بیایند- اما جریان اخیر خاور میانه که میابیست نقش اسرائیل بسیار  برجسته باشد جریاناتی که رخ داد که منجربه دخالت روسیه وایران شد  ارتش اسرائل امریکائی است-مواجه با ارتش هوائی وزمینی  روس ها شد بخصوص ودرمسئله هوائی اسلحه خود را ازمایش کرد دربار ه ارتش روسیه هزینه هرچقدر دلتان بخواهد صفر درمقابل یک بگذرید نرم افزار کمتر سیهزاردلار ندارد وادعا کردبعضی نرم افزار نظامی بیست میلیارد روبل است  لذا امریکا مستقیم مجبور شد برای حفظ ابرو وعد متغیر معادلات سیاسی عکس العمل بخر ج دهدواقای ترامپ مجبورشد تاحدی افشا گری کند ولی نخست وزیر سابق اب پاکی بر وی دست اقای ترامپ ریخت که اسرائیل دیگران اسرائیل سابق نیست وسخت اقای ترامپ جا خورد و مافیا وثروتمندان کلان طرفدار اقای ترامپ مسلما کمک خودرا به اسرائیل قطع کردند وایشان مجبورشدن به مافیا انگلستان پناه ببرند داستان دائی جان پلئون اتفاقا  اقا ایرج پزشک زاد حرف بچه گانه زیاد است ایشان نمیداند در تمدن جهانی  بخش عمده وبخصوص حقوق بایدخداوندمنان شرکت دهند یک بحثی بسیار بیخردانه به حضرت علامه ایت الله العظمی  مجلسی داده است- که حدیثی از  امام صادق علیه السلام نقل کرده هرکس زیادبخندند  ایمان ودین ان مانند نمک دراب حل میشود خنده وگریه دوخصلتی است که  خداوندمنان به انسان داده است هرکدام شرایط دارند خنده بی جا وگریه بی جا هردو ناصواب است  درحالی که پیامبر اکرم صلواته الله همیشه لبخند ملیحی بر لب داشت درباره خداوند منان میگویند صفت الهی همیشه بشاش است وغضب  الهی به معنای درک  نارضایتی الهی است ولی خداوندمنان خشمگین نیست دران حال هم بشاش است ولی انسان هردوحالت دارد دریک درس مدیریتی درفوق لیسانس استادفرمود هرکس مدیر شود وتنها دغدغه پیشرفت کار باشد که درمرحله اول باشد وغم مردم نخورد این مدیرنیست وحتی انسان نیست حتی غم افریقا  ئی ها را باید  بخورید تا شان شما بالارود دقیقا ازجملات مولا علی علیه السلام گرفته شده است غم انها برای خودنیست بلکه برای بشریت است ودیگرمطالب جای نیفتاده ایشان  درست تشخیص داده است که انگلیسی باعث رونق فرانسه شدن که اقای ناپلئون ازان سودجست وبعد درجرایان  برگشت روسیه ازفرانسه به انگلستان با انگلیس وروسیه درگیر شد وایشانرا انگلیسیها  به جزیره تبعید کردن وامابقیه ماجرا ا ینا تفاق درایران میخواهدبیفتد درحقیقت یک طنز سیاسی به نظرحقیر -جدی است ولی حکومت سابق کلاه گذاشته است که از  ارفاق کمی درازاد ی مردم داده است  بخود مشغول کند وطرح نگلستان راخنثی کند خلاصه خواهید دیذ طبق حدیث اسرائیل به سمت دیکتاوری و دجالی خواهد رفت

موافقین ۰ مخالفین ۰

واقعه اخیر جاسوسی ایران در اسرائیل-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- اخیرا اسرائیل ادعا کرد یک سازمان جاسوسی  اران در اسرائیل کشف شده است که  توانسته به مقامات بالا دست پیدا کند- واطلاعاتی  مهم طبقه  بندی شده بدست اورد وشماره تلفن شخصیتها راهم تاحدی بدست اورده است- زمانی که من افسر وظیفه در واحد دانشکده زرهی بودم معاون دانشکده من را به اطاق خوداش خواست وفرمودند شماره یک گروهبان در کیوسک دانشکده که در کنار درب است تلفن انرا به همه میدادند که مثلا فردی  در خیابان تصادف کرد واطلاع بدهد جریان من این چنین  است یامرخصی رفته است ودرحمل ونقل مشکل پیدا کرده است- اطلاع دهد به ایشان زنگ زدن وخودشان یک افسر  اطلاعتی معرفی کردند وچند نکته   رمرزدار گفتند واطلاعاتی ازایشان گرفتند وتلفن چندنفرا گرفتند شما اگر به شما زنگ زدن که تشخیص دادید که از این مرکز نیست جواب ندهید وجریان را منعکس کنید این امر یک تخصص شده است واستفاده چند منظور دارد  مثلا دربعد علمی  کهمواردی  رخ داده است کهمثلا درساخت رنگ خصی به سوئدازایران زده شده است ویا درموردخاصی از ژاپن- رخ داده است  لذا  درینموارد  بسیارهوشمندانه دقت ومواظبت میشود ازینکه غرب درایران ازاینموارد استفاده میکند مل مات ولی امریکائی  در  عکسالعمل کارخودشان ایران وروسیه وچین را متهم میکنند که مثلا در انتخابات دست بردند حتی یک نرم افزار هم اسم میبرنند که دقیقا نام  دریادمن نیست بنظر میرسد دوست پسر من یا مثلا شما اتفاده شده است  که سئوال میکرده است به چه کسی رای  میدهید  لطفامثلا به اقای بایدن یا به اقای ترامپ بدهید—کارشناس  که دراسرائیل است که بنظر میرسد خبرنگار غربی است- میگوید کهریس سازمان یک خانم ارایشگر  یهودی – ایرانی  اصل وهمه خانم ها ایرانی هستند که توسط  خبرنگاری همه همسایه ایشان بوده ست  توانسته اسامی افرادسطح بالاوشماره تلفن انها به ایشان بدهد وایشان درارتباط  باایران دستور میگیرفته است وعمل میکرده است مدتها قبل اسرائیل یک نرم افزارکه اصل اش امریکائی  است  تئاسته بوده است با این ادعاکه کابرد ان به مراتب بهتر از کاربرد امریکائی ان است به کشورهای خاص میفروخته است واین نرم افزار میتواند شمار موبایل انچنانکه در شرکت وسازمان مخابرات وجود دارد کپی بزند وبعد از طریق رسانه وروزنامه ها  باپیدا کردن نام انها شماره مبایل انها بدست اورد  ومطابت انرا کپی بزند وحتی میتواند جا ی یک فرد برای فرد دیکر پیام بگذارد که بنفع اسرائیل است مسلم است کهچنین کشوری   از سطح بلائی از کمک های تکنولوژی غرب برخوردار است   ومسلم است امریکا  درسطح بسیاربالاتر از  اسرائیل در دانشگاه شیراز بودم یک استادفیزیک بیان کردند من ده سال درشرکت بل – یعنی زنگ بودم  تحقیقات که انجاشده بود پانصدسال دیگردر مراکز تحقیقاتی امریکا ممکن است رخ دهد  البته اخیرا چین کمونیست پیشرفت سریع دارد ولی من تصور میکنم روسها هنوز از چین جلوتر هستند- دلیل اش بسیار اسان است علت کمک غرب به اسرائیل تنها به این علت اولیه این بود تشخیص داده بودندکه خاور میانه درحال یک انقلاب سونامی است وازدست میرود وتصور میکردند این عمل بوسیله مصر اغاز میشود وروسها  به ان کمک  فراوان خواهند کرد-که دیگرنمیتوان با روسها شاخ به شاخ شد تنها بایدکمک کرد  وانهم بشرطی ارزش داشته باشد- اما  حرکت سازنده وپایدار ازایران شروع شد ومسلم بود اسرائیل باید نقش قبلی خوداش را مهارکردن  خاور میانه بتواند بخوبی عمل کند تا سرمایه گذاری غرب در اسرائیل برای ملتهای خودشان موجه شود- برای انکه دقیقا مطلب جا بیفتد یک خبرنگار انگلیسی  پس از مدتها تلاش  اجازه یافت مدتی در ممپ سربازان انگلیسی  درافغانستان باشد بشرطی که چیز ی را افشا نکند که مغایرمنافع انگلستان باشد ولی ان فرد افشا کرد همراه ارتش به ماموریت رفت که از هردهکده نزدیک جاده به ساخاتمانها تیراندازی میکردند واعصاب همه خورد بود به  محل حادثه میرفتند چندتیراندازی میکردند وتعدادی ماشین منفجر میشد وجند زخمی میشدند وبر میگشتند ایشان سئوال کرد این موش وگربه بازی یعنی چی چرا شما انجا به پیروزی  کامل نرسیدید اینعمل ساله طول میکشد فرمانده گفتند اسلحه هائی که امریکا به افغان ها داده بود که با روسها بجنگند مدرنترین اسلحه ها است وما وسیله ضد انهارانداریم خبرنگار گفته بود پس چر اینجا هستید- گفتهبود اکر ما امریکارارها کنیم امریکاهم مارارها میکند درمسئله اقتصادوتکنولوژی وسیاسی وزنه ایشان میچربد  از پدر بوش  حداقل  تا الان علت شکست ریس جمهور ها ی امریکا  خاور میانه است باروسیه واز لحاض اقتصادی خاورمیانه است اقای ترامپ این نکته دریافت کرد وبهای زیاد به اسرائیل داد وامکانات داد تا نقش خودرابخوبی عمل کند ولی نمیدانست زیربنای اسرائیل وخاور میانه درچه شرایطی است چندی پیش بی بی سی  بیان کرد یهودیان اروپای شرقی کتاب مینویسند که  اقتصاد وروش زندگانی درروپای شرقی کمونیستی نکات متبتی داشت که الان در اسرائیل وجودندارد وما میال هستیم ان نکات دراسرائیل رخ بدهد وهرچه گفتهبودندانرا چاپ نکن انراچاپ کرد  ودوم ترس از یهودیان روسیه است که   بافکاریهودیان غربی بشدت متضاد است وگاهی هم بسیار روشنفکرانه است وتاحدی هم یهودیان ایرانی نارا حتهستند وبعضی سعی کردن توسط یک کشور ثالث به ایران بیایند- اما جریان اخیر خاور میانه که میابیست نقش اسرائیل بسیار  برجسته باشد جریاناتی که رخ داد که منجربه دخالت روسیه وایران شد  ارتش اسرائل امریکائی است-مواجه با ارتش هوائی وزمینی  روس ها شد بخصوص ودرمسئله هوائی اسلحه خود را ازمایش کرد دربار ه ارتش روسیه هزینه هرچقدر دلتان بخواهد صفر درمقابل یک بگذرید نرم افزار کمتر سیهزاردلار ندارد وادعا کردبعضی نرم افزار نظامی بیست میلیارد روبل است  لذا امریکا مستقیم مجبور شد برای حفظ ابرو وعد متغیر معادلات سیاسی عکس العمل بخر ج دهدواقای ترامپ مجبورشد تاحدی افشا گری کند ولی نخست وزیر سابق اب پاکی بر وی دست اقای ترامپ ریخت که اسرائیل دیگران اسرائیل سابق نیست وسخت اقای ترامپ جا خورد و مافیا وثروتمندان کلان طرفدار اقای ترامپ مسلما کمک خودرا به اسرائیل قطع کردند وایشان مجبورشدن به مافیا انگلستان پناه ببرند داستان دائی جان پلئون اتفاقا  اقا ایرج پزشک زاد حرف بچه گانه زیاد است ایشان نمیداند در تمدن جهانی  بخش عمده وبخصوص حقوق بایدخداوندمنان شرکت دهند یک بحثی بسیار بیخردانه به حضرت علامه ایت الله العظمی  مجلسی داده است- که حدیثی از  امام صادق علیه السلام نقل کرده هرکس طیادبخندند  ایمان ودین ان مانند نمک دراب حل میشود خنده وگریه دوخصلتی خداوندمنان به انسان داده است هرکدام شرایط دارند خنده بی جا وگریه بی جا هردو ناصواب است  درحالی که پیامبر اکرم صلواته الله همیشه لبنخد ملیحی بر لب داشت درباره خداوند منن دمیگیوند صفت الهی همیشه بشاش است وغضب بهمعنای درک  نارضایتی الهی است ولی خداوندمنان خشمگین نیست دران حال هم بشاش است ولی انسان هردوحالت دارد دریک درس مدیرتی درفوق لیسانس استادفرمود هرکس مدیر شود ودغدغه پیشرفت کار باشد که درمرحله اول باشد وغم مردم نخورد این مدیرنیست وحتی انسان نیست حتی غم افریقا  ئی هم بخورید تا شان شما بالارود دقیقا ازجملات مولا علی علیه السلام گرفته شده است غم انها برای خودنیست بلکه برای بشریت است ودیگرمطالب جای نیفتاده ایشن  درست تشخیص داده است که انگلیسی باعث رونق فرانسه شدن که اقای ناپلوئن ازان سودجست وبعد درجرایا برگشروسیه ازفرانسه به انگلستان با انگلیس وروسیه درگیر شد وایشانرا انگلیسی به جزیره تبعید کردن وامابقه ماجر ین تفاق درایران میخواهدبیفتد درحقیقت یک طنز سیاسی بهن بنظرحقیر جدی است ولی حکومت سابق کلاه گذاشته است که از  ارفاق کمی درازاد ی مردم بخود مشغول کند وطرح نگلستان راخنثی کند خلاصه خواهید دیذ طبق حدیث اسرائیل به سمت دیکتاوری و دجالی خواهد رفت

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقش سمبل در فرهنگ-!!

بسم  الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است—یک بحث بسیار مهم درجامعه شناسی – موضوع – سمبل ها است که مثل تیزاب عمل میکندچه مثبت وچه منفی – ودرحدود نصف  قدرت فرهنگ وابسته به سمبل ها است- ومشکل تغیرات بخشی از ان هم باز وابسته به سمبل ها است- جالب که بدانید بعضی اصحاب وقتیکه مردند ودرغسال خانه لباس سفیدسرتاسری  انهارا جای کفن  انتخاب کردند وتو ی جیب کوچکی  یک مجسمه بت کوچک  چوبی پیدا کردند هنوز از بت میترسیدند دلی تاحدی شکست اخر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلموحضرت علی علیه السلام این بودکه شیخ نبودند- حتی امروزه درعربستان یک مهد کودک ویک موسسه ومانند ان هرچند کوچک باشد ازیک شیخ درخواست میکنند که ریاست انرا بعهده بگیرد- هرکس ازدواج میکند شیخ راهم دعوت میکند غالبا نمیروند ولی یک کادو میدهند وانرا بالای میز میگذارند یک علت شکست بن لادن مخالفت باعربستان کرد وتمام شد روسها مخالفت خودرا با سمبل ها شروع کردن به مسائل اقتصادی  وسیاسی ونظامی رو ی اوردند درعلوم انسانی توجه ای نکردند شکست ها شروع شد برخلاف غرب تاحدی سکولار را بصورت عیاشی وازادی  وعمل به سکولار  جاانداختنه است  البته درایران که بعدا بحث میکنم پشت پرده نقش شاه بود که مانند معاویه عمل میکرد وگرنه انمقدار  مزخرفات درایران رخ نمیداد- سه نفر درایران درمبارزه باشاه پیشگام بود قبل ا زانکه رهبرانقلاب وارد معرکه شود امام الراحل صلواته الله- رضاشاه محکوم کرد ولی فحاشی نکرد سه نفر  حضرت شاه ابادی  وایت الله فلسفی وتاحدی  حضرت ایت الله العظمی بروجردی  ولی اخیرا درکتاب ساواک ایت الله اعظمی از شهر ساری مرکز مازندران کههم برای رضاشاه  فحاشی کرده است وهم برا ی محمد رضا شاه که اوراپدرسوخته گفته  بیشرف وبیشرم دزد  و اقتصادمردم نابود کرده است  بیدینی رارواج داده است ودین راضعیف کرد است وتمام فساد زیرنظر او بوجود امده است جرئت نداشتند که با ایشان طرف شوندوحرف ایشان را به شاه منعکس نمیکردند برای انکه اولدرست میگفته است ودارای قدرت جمعی زیادبوده است- در لندن بودم مداوم روزنامه ها از افرادی خودکشی میکردند مطلب داشت  ومن تعجب میکردم که کسی متاثر نمیشود خیلی عادی  است یک روز دم کیوسک روزنامه فروشی بودم شلوغ بود یکی روزنماه خرید بود همان جا داشت میخواند ومن گفتم خبری است گفت یک شخص مهمی خودکشی کرده است- گفتم چرا  فرمودند فردی که به رنجی مبتلا شدوراه نجات ندارد  خودکشی کند عقلانه است  برای چه بخود رنج دهد  منهم اگر روزی به این مصیبت دچار شوم خودکشی میکنم اینجوان ها  عیش خودشان میکنندوقتی که دینابرای انها لطفی ندارد خودکشی میکندبا دوز زیادموادمخدره درحال خوشی از دنیا میرود چراقبول میکنندچون دنیا فقط زمانی که حال میدهد ارزش داردولا غیر وحاضر نیست انرا تغیر دهند فلسفی وعقلی نیستند- البته اسلام تفریحات بسیار باارزش دارد ماند کار مورد دلخواه  باغ رفتن وسفرکردن  وحتی عیادت وخیریه وبامردم اشناشدن ومهمانی دادن حتی متعه ازدواج موقت دست جمعی پیکنیک رفتن  اسب سواری  ورزش  وهنر وغیره  درقبرس  مداوم تبلیغ میکند ایرانیان به هتل انها بیایند وکنار دریا ست وزنان بالباس خاص ومردان باحالت خاص  رقص واوز همه چیز است میفرماید  قمار پوکر را یادبگیرید هتل  خوداش ده میلیارد یوروپول برای قمار گذاشته است فردی از جانب هتل بازی میکند وشماهم میلیونها یورو  صاحب شوید—یک زن یهودی بود درمکه تصور میکند وضع خراب یهود مقصران رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ویک ران گوسفند ابگوشت درست کردکه اعراب ابگوشت برای ارزان شدن از بزغاله استفاده میکردند وداخل ان سم گذاشت- اگر پیمبر اکرم صلواته الله علیه والسلم فوت میکرد میگفت ایشان پیامبر نبوده است وحق اش همین است واگر پیامبرصلواته الله علیه واله والسلم- میفهمید- میگفت این یک ازمایش برای شناخت پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم است- ودراطراف مدینه  هفت چاه بود که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هربار ازیک چاه اب بکشید تا ازهمه چاه ها اب کشیده باشید وبعضی از هفت چاه اب میکشیدند ومخلوط میکردند زن یهودی طلسمی  خواند که از  فلان چاه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اب بخورد لرز بر ایشان مستولی شود-چنین شد- پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلام توسط حضرت جبرائیل ناز ل شدند وگفت که لقه راتف کن سمی است وایشان صلواته الله وعلیه واله  والسلم  هم تب ولرز کردند   حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودن یک را ن گوسفند پخت کنید وبه ان زن یهودی بدهید اصحاب چنین کردند واز زن یهودی سئوال کردند دلیل این کار  پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم چه بوده  است زن یهودی دراخر ماجراشرح داد وگفت من مسلمان شدم- خیلی از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تعجب کردند ودرضمن بدانید  غرب  بیان کرده است از اول انقلاب اریان تا بحال ما گیچ ومنگ ودرحیرت هستیم ورا چاره را تشخیص نمیدهم وهمین  حر ف راهم روسها درباره افغانستان گفتند شوروی تصور میکرد با پیشرف اقتصادی وسیاسی  ونظامی دینارا فتح میکند وکاری به علوم انسانی زیادنداشتولی خروشجف متوجه شد که غرب بخاطر علوم انسانی  وشرایط سیاسی  پیشرفت درجهان میکند وعلوم انسانی ر شوروی موردتوجه واقع شد وشوروی  به سمب های گذشته پشت وپا زد وبعدمتوجه شد به این اسانی هم نیست- وکم کم مقداری فضا داد پیامبر اکرم برای رفع طلسم به حضرت علی علیه السلام فرمودند  فلان نخ بخربرو برسر چاه فلان دعارابخوان وهفت بار سوره حمد رابخوان وهربار یک گره بنخ بزن وسپس نخ را درچاه بیانداز – این یک سمبل است برای انکهمردم دیگراز چاه استفاده نمی کنند بایدرفع طلسم را مشاهده کنند- وگرنه درخانه پیامبر اکرم این کاررا انجام میداد ومهم ان است که علی علیه السلام بجای خود فرستاد  اگر کسی حاجاتی از خداوندمنان داشت برای رفع حاجات یا بایددعا بخواند ویا باید نماز بخواند ویا باید متوسل به امامان اطهر شوند ویا زیارت برود ویانذر کند وکارخیر انجام دهد اگرخوب دقیت کنید حاجات وسیله ای هستند-که این اعمال انجام شود تاقوی شوند—دوستی میگفت من  کتاب قران مادرم که دران یک پاکت بود برداشتم وروی پاکت صفحه را نوشتم وشروع به خواندن-کردم وپاکت درهمان صفحه ای خوانده بودم گذاشتم  وبعدمادرم منرا احضار کرد چرا جای پاکترا تغیردادی  ومن جریان راگفتم ایشان گفت  داخل این پاکت نامه ا ی برای امام الزمان علیه السلام نوشتم ودرخواست حاجتی کردم وداخل ان پول گذاشتم وایشان گفت من گفتم- نیاز به نامه ای نبودشفاهی میگفتی  ایشان گفت سنت براین است قران را استخاره میگیری  وپاکت رادران صفحه میگذاری اگر اول صفحه ایه امیدواری بود حاجت زودبرطرف میشود واگرنبود  حکمت بران است که زود   برطرف نشود بیادصبر کرد واگرواقع موردنیاز است بعداز مدتی کوتاه  دوباره استخاره میگیرم وهمان رو شرا دنبال میکنیم تا ایه بسیارامیدوار کننده باشد وبایدهما جا بماند- چرا زردتشیان به یک دین ابراهیمی را نمیپذیرنند بخاطر همین  سنتها است که میترسند  تغیردهند مسائل بوجود اید باوجود انکه 90000 پیامبر  دریهود امده است و سه دین  ابراهیمی  مسلما امده اند وبنظر حقیر اسم بهرام یعنی پیامبر  ویا  اولیای الهی یکی بهرام چهارم داریم که دقیقا یعنی امام الزمان علیه السلام وبهرام ششم داریم که پیامبر است چرا مطالب ایندورا قبول ندارند وما میبایست به سمبل ها توجه کنیم وانهارا رشد دهیم انشااللهبسم  الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است—یک بحث بسیار مهم درجامعه شناسی – موضوع – سمبل ها است که مثل تیزاب عمل میکندچه مثبت وچه منفی – ودرحدود نصف  قدرت فرهنگ وابسته به سمبل ها است- ومشکل تغیرات بخشی از ان هم باز وابسته به سمبل ها است- جالب که بدانید بعضی اصحاب وقتیکه مردند ودرغسال خانه لباس سفیدسرتاسری  انهارا جای کفن  انتخاب کردند وتو ی جیب کوچکی  یک مجسمه بت کوچک  چوبی پیدا کردند هنوز از بت میترسیدند دلی تاحدی شکست اخر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلموحضرت علی علیه السلام این بودکه شیخ نبودند- حتی امروزه درعربستان یک مهد کودک ویک موسسه ومانند ان هرچند کوچک باشد ازیک شیخ درخواست میکنند که ریاست انرا بعهده بگیرد- هرکس ازدواج میکند شیخ راهم دعوت میکند غالبا نمیروند ولی یک کادو میدهند وانرا بالای میز میگذارند یک علت شکست بن لادن مخالفت باعربستان کرد وتمام شد روسها مخالفت خودرا با سمبل ها شروع کردن به مسائل اقتصادی  وسیاسی ونظامی رو ی اوردند درعلوم انسانی توجه ای نکردند شکست ها شروع شد برخلاف غرب تاحدی سکولار را بصورت عیاشی وازادی  وعمل به سکولار  جاانداختنه است  البته درایران که بعدا بحث میکنم پشت پرده نقش شاه بود که مانند معاویه عمل میکرد وگرنه انمقدار  مزخرفات درایران رخ نمیداد- سه نفر درایران درمبارزه باشاه پیشگام بود قبل ا زانکه رهبرانقلاب وارد معرکه شود امام الراحل صلواته الله- رضاشاه محکوم کرد ولی فحاشی نکرد سه نفر  حضرت شاه ابادی  وایت الله فلسفی وتاحدی  حضرت ایت الله العظمی بروجردی  ولی اخیرا درکتاب ساواک ایت الله اعظمی از شهر ساری مرکز مازندران کههم برای رضاشاه  فحاشی کرده است وهم برا ی محمد رضا شاه که اوراپدرسوخته گفته  بیشرف وبیشرم دزد  و اقتصادمردم نابود کرده است  بیدینی رارواج داده است ودین راضعیف کرد است وتمام فساد زیرنظر او بوجود امده است جرئت نداشتند که با ایشان طرف شوندوحرف ایشان را به شاه منعکس نمیکردند برای انکه اولدرست میگفته است ودارای قدرت جمعی زیادبوده است- در لندن بودم مداوم روزنامه ها از افرادی خودکشی میکردند مطلب داشت  ومن تعجب میکردم که کسی متاثر نمیشود خیلی عادی  است یک روز دم کیوسک روزنامه فروشی بودم شلوغ بود یکی روزنماه خرید بود همان جا داشت میخواند ومن گفتم خبری است گفت یک شخص مهمی خودکشی کرده است- گفتم چرا  فرمودند فردی که به رنجی مبتلا شدوراه نجات ندارد  خودکشی کند عقلانه است  برای چه بخود رنج دهد  منهم اگر روزی به این مصیبت دچار شوم خودکشی میکنم اینجوان ها  عیش خودشان میکنندوقتی که دینابرای انها لطفی ندارد خودکشی میکندبا دوز زیادموادمخدره درحال خوشی از دنیا میرود چراقبول میکنندچون دنیا فقط زمانی که حال میدهد ارزش داردولا غیر وحاضر نیست انرا تغیر دهند فلسفی وعقلی نیستند- البته اسلام تفریحات بسیار باارزش دارد ماند کار مورد دلخواه  باغ رفتن وسفرکردن  وحتی عیادت وخیریه وبامردم اشناشدن ومهمانی دادن حتی متعه ازدواج موقت دست جمعی پیکنیک رفتن  اسب سواری  ورزش  وهنر وغیره  درقبرس  مداوم تبلیغ میکند ایرانیان به هتل انها بیایند وکنار دریا ست وزنان بالباس خاص ومردان باحالت خاص  رقص واوز همه چیز است میفرماید  قمار پوکر را یادبگیرید هتل  خوداش ده میلیارد یوروپول برای قمار گذاشته است فردی از جانب هتل بازی میکند وشماهم میلیونها یورو  صاحب شوید—یک زن یهودی بود درمکه تصور میکند وضع خراب یهود مقصران رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ویک ران گوسفند ابگوشت درست کردکه اعراب ابگوشت برای ارزان شدن از بزغاله استفاده میکردند وداخل ان سم گذاشت- اگر پیمبر اکرم صلواته الله علیه والسلم فوت میکرد میگفت ایشان پیامبر نبوده است وحق اش همین است واگر پیامبرصلواته الله علیه واله والسلم- میفهمید- میگفت این یک ازمایش برای شناخت پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم است- ودراطراف مدینه  هفت چاه بود که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هربار ازیک چاه اب بکشید تا ازهمه چاه ها اب کشیده باشید وبعضی از هفت چاه اب میکشیدند ومخلوط میکردند زن یهودی طلسمی  خواند که از  فلان چاه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اب بخورد لرز بر ایشان مستولی شود-چنین شد- پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلام توسط حضرت جبرائیل ناز ل شدند وگفت که لقه راتف کن سمی است وایشان صلواته الله وعلیه واله  والسلم  هم تب ولرز کردند   حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودن یک را ن گوسفند پخت کنید وبه ان زن یهودی بدهید اصحاب چنین کردند واز زن یهودی سئوال کردند دلیل این کار  پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم چه بوده  است زن یهودی دراخر ماجراشرح داد وگفت من مسلمان شدم- خیلی از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تعجب کردند ودرضمن بدانید  غرب  بیان کرده است از اول انقلاب اریان تا بحال ما گیچ ومنگ ودرحیرت هستیم ورا چاره را تشخیص نمیدهم وهمین  حر ف راهم روسها درباره افغانستان گفتند شوروی تصور میکرد با پیشرف اقتصادی وسیاسی  ونظامی دینارا فتح میکند وکاری به علوم انسانی زیادنداشتولی خروشجف متوجه شد که غرب بخاطر علوم انسانی  وشرایط سیاسی  پیشرفت درجهان میکند وعلوم انسانی ر شوروی موردتوجه واقع شد وشوروی  به سمب های گذشته پشت وپا زد وبعدمتوجه شد به این اسانی هم نیست- وکم کم مقداری فضا داد پیامبر اکرم برای رفع طلسم به حضرت علی علیه السلام فرمودند  فلان نخ بخربرو برسر چاه فلان دعارابخوان وهفت بار سوره حمد رابخوان وهربار یک گره بنخ بزن وسپس نخ را درچاه بیانداز – این یک سمبل است برای انکهمردم دیگراز چاه استفاده نمی کنند بایدرفع طلسم را مشاهده کنند- وگرنه درخانه پیامبر اکرم این کاررا انجام میداد ومهم ان است که علی علیه السلام بجای خود فرستاد  اگر کسی حاجاتی از خداوندمنان داشت برای رفع حاجات یا بایددعا بخواند ویا باید نماز بخواند ویا باید متوسل به امامان اطهر شوند ویا زیارت برود ویانذر کند وکارخیر انجام دهد اگرخوب دقیت کنید حاجات وسیله ای هستند-که این اعمال انجام شود تاقوی شوند—دوستی میگفت من  کتاب قران مادرم که دران یک پاکت بود برداشتم وروی پاکت صفحه را نوشتم وشروع به خواندن-کردم وپاکت درهمان صفحه ای خوانده بودم گذاشتم  وبعدمادرم منرا احضار کرد چرا جای پاکترا تغیردادی  ومن جریان راگفتم ایشان گفت  داخل این پاکت نامه ا ی برای امام الزمان علیه السلام نوشتم ودرخواست حاجتی کردم وداخل ان پول گذاشتم وایشان گفت من گفتم- نیاز به نامه ای نبودشفاهی میگفتی  ایشان گفت سنت براین است قران را استخاره میگیری  وپاکت رادران صفحه میگذاری اگر اول صفحه ایه امیدواری بود حاجت زودبرطرف میشود واگرنبود  حکمت بران است که زود   برطرف نشود بیادصبر کرد واگرواقع موردنیاز است بعداز مدتی کوتاه  دوباره استخاره میگیرم وهمان رو شرا دنبال میکنیم تا ایه بسیارامیدوار کننده باشد وبایدهما جا بماند- چرا زردتشیان به یک دین ابراهیمی را نمیپذیرنند بخاطر همین  سنتها است که میترسند  تغیردهند مسائل بوجود اید باوجود انکه 90000 پیامبر  دریهود امده است و سه دین  ابراهیمی  مسلما امده اند وبنظر حقیر اسم بهرام یعنی پیامبر  ویا  اولیای الهی یکی بهرام چهارم داریم که دقیقا یعنی امام الزمان علیه السلام وبهرام ششم داریم که پیامبر است چرا مطالب ایندورا قبول ندارند وما میبایست به سمبل ها توجه کنیم وانهارا رشد دهیم انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

وحدت نظر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- از امام جواد علیه السلام- حدیثی نقل شده است-که من اگاه بتغیرات دین هستم جناب علامه مجلسی  رحمت الله تفسیر کردن که احکامی که با تغیرات جامعه تغیر میکند مورد نظر امام  علیه السلام است وبعدامام رحمت الله علیه ظرفیت درشیعیان نیست وبهمین دلیل من ساکت هستم- چرا رسد به اهل تسنن- چرا این ظرفیت نیست در حدیثی  دیگری از امام صادق علیه السلام میفرماید شیعیان باوجود انکه ماراقبولدارند ولی بیشتر توجه به دیگران میکنند وان ارزش برا ی احکام ندارند وخداوندمنان ارزش انهارا کاهش میدهد-  ازجهتی همه افراد فقیر هستند هرکس بگوید من غنی هستم دروغ میگوید فقط توسط خداوندمنان غنی میشود- فرد فقیر همیشه عبوس است وغنی خوشحال است ازاول وجود امدن داعش ماند عقرب است وهمیشه درهرحال عبوس وخشمگین است فیلمی  سایت ولی عصر عج نشان داد که داعش موصل را گرفته بود اخرین \ایگاه مهم داعش درعراق بود که یک فرودگاه داشت که ازان  ازسوریه کمک میرسید   بهان فرودگاه حمله ورشدن  تا فتح کردن همه میخندیدند ولی مردم عادی میترسیدند- ولی دراخرالزمان امام عصر علیه السلام دست مبارک برسر هرکس بکشد استعاره است عاقل میشود این به این معنا نیست که عقل اکنون ضعیف است وگرنه برخداوندمنان اشکا ل وارد میشود بلکه علم انها کامل میشود- چراحالا علم کامل نیست بلکه دکان هایی درست شده است که مغز مردم تسخیر میکند مانند سپ اهیان یزید علیه العنت الله امروزه یکس ری روشنفکر قلابی غربی درست شده است یکی از انها زمان امام راحل علیه السلام بیاناتی را مکتوب کرد برای امام علیه السلام ارسال کرد- امام راحل عیه السلام درنامه ای به ایشان گفت لطفا چندایه قران که مطابق ذوق وسلیقه وتخصص شما است لطفا رد کنید- امام صادق علیه السلام میفرماید کتابه ای که نام میبرد دراختیار من است وبعدمیفرماید اسم اعظم  هفتادسه حرف است که همه انرامن میدانم وکاربرد انرا بیان میکند وبعد میفرماید تمام علوم پیامبران گذشته و وسایلی از جناب خداوند منان به انه داده است بهمن رسیده است که میفرماید هرکدام انها کارهایی میکنند ومیفماید غصا ی حصرت موسی علاوه برکاارهای گذشته کارهای دیگری هم میکند یعنی الان هم میکند وبعد میفرمایدهرکس این کلاهای اله راداشته باشد پیروز است .به گناه مبتلا نمیشود حال ببینید  درموعفه و کفریا شیعیان میخواستند به جای بعضی از مسلحین در جای دیگر تبادل کنند وانهارا به حلب فرستند این مراکز دراختیارداعش بود زنان داعش  سنک وکفست وهمه چیز به ماشین انها پرتاب میکردندکه نروید  تا شمار ا اگاه کنیم شیعیان کافر هستند وامام انها ام ام رافضی است یعنی از دستورات الهی سرپچیده است زمان امام عصر علیه السلام مردم از شر شیاطین ازاد میشوند قران  ایه ای عجیب دارد که هرگاه دوخدا میبود سرانجام بین ایندو نزاع درمیگرفت چه برسد به بشر اینمطالب انها که درتمدن غرب   تحمل وصبر وبقول انها تولرانس هست حرف مفتی است درکانادا بچه های سرخ پوست کشتند ومداوم   غیر مستقیم نژاد\رست هستند وتنها فرهنگ خودرا قبول دارند این ایده  را اقای ترامپ بخوبی  روشن کرد وبازدرحدیث ات خداوندمنان اختلاف را خوش ندارد- لذا ماباید  راه درست انتخاب کنیم ومردم جهان را  به ان اشنا کنیم انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

the response of javadi amoli-!!

IN THE NAME OF GOD. THE MOST MERCIFUL,THE MOST COPASSIONATE-AYATOLLAH javadi ameli,s reaction to the remarks of the Friday imam of azar shahar city- AYATULLAH JAVDI AMOLI said the best way for them is to fully observe the sanctity of thes holy essences-as- we always need unty, especially in these matters- according to Shiite news  AYATOLLAH JAVADI  AMOLI said the best for them is to fully respect to sanctity of these holy beings-as- and we always need unity especially in these matters- AT the end of today,s lesson outside of  jurispuris prudence- the imitation authority in response to the recent remarks o a sunni scholar  stated that regarding this in corrct statement  that some people have un fortunately uttered. They shoud know that some thikgs are not like that it is part ofa single narration and for example Shiite have said so- this purity of AHLOL-BAYT is mentioned- in  verse of purification if them in quan- -it is in prayers-it is op pilgrimage- and other items-great generations- pure and majestic mothers –it is not only one ortwo verses and narrative- on the other hand-  they have a noble family- the existtance holy prophet ordered that if you fougth and you won must respect people in terms of good noble characters—AFTERALL- when you become master you think  every one mustbe equally- evenisan infidel if you dominate the infidels those are elders to act toa certain extent- take  the little class ones to another level- it  turns out that they live graciously the orser is tha those  you captured belong to family of king- these people imam as – said bring them to us because we can keep and respect the dignity of them- this is a etiquette- if the story of shahrbano- and like with that narration that was made thy  brough and came to the blessed existence of the ahl-bayat on   their orders because they  can maintain this situation- for this the best is thatis the best way for them  it is to fully- observe the sanctity of these holy essences p.b.u.th- we always need unity especially in these matters

موافقین ۰ مخالفین ۰