عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۸ مطلب در مرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

سعی کنید انسان بمیرید-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی است- خانم عذرا جعفری که شهردار یک شهری بوده است الان درامریکا است از نوع مجازات های  قبلی  طالبان شکایت کرده است ماند تازیانه زدن به مردان وزنان وسنگ سار کردن-من نمیدانم ایشان مسلمان است یانیست ویا مسلمان سکولار  غربی است- درحدیث است که استنباط میشود همه موجودات با علم اندک الهی بوجود امدند- روح انسان از عمق وتمام علم الهی ساخته شده است- پس  وظیفه وتکلیف انسان بسیار مهم است ونمیتواند به راحتی شانه خالی کند  علوم اسلامی بظاهر ساده است ازعمق علمی عظیم برخوردا راست فرمول های علمی بنظر زیادپیچیده نیست ولی از تحقیقات بسیار پیچیده بدست امده است بسیار احمقانه است علوم ناب الهی کسی کم بهادهد واگر چنین کندخوداش بی بها میشود اکثریت دین مردم افغانستان حنفی است ولی متاسفانه باچند حدیث جعلی  علما را ا سیاسی نهیه کردن وحق دخالت ندارد وبایدحکومت ولو طاغوت باشد پشتیبانی کند وسرانجام این وضع بوجود میاید یعنی شتروگاو پلنگ- درمصرتمام انقلابات متعلق به مردم انقلابی مسلمان بود والازهر کوچکترین نقشی نداشت وگاهی متاسفانه از طاغوت دفاعمیکرد وبعداز پیروز ی انقلاب انهااز انقلاب حمایت کردند شمامتوانستید با مطالعه به دین ناب اسلامی دست پیدا کنید بخوبی این قدرت دارید از عقل شما باید ملائکه عرشی تعجب کنند حیوان ناطق یک کلیت است ولی چقدرناطق است مرزاش راهنوز نشناختند  مرزی بسیار زیاد دارد که وحی هضم میکند وبخوبی درک میکند-خوب است شما مطالعات دقیق اسلامی را شروع کنید ودین برحق اسلامی را گیدا کنید ومنادی ان شوید تا به ولنگاری  وازادیدبیحد وحصرکه جولانگاه شیطان است از سیاستهای شیطانی دور شوید وگرنه براساس حدیث هرگز درقیامت شکل انسانی  نخواهید داشت وحسرت میخورید ولی دیگر دیر شده است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

اخرین خبر از افغانستان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- مقاله از  سایت – یو اس – تو دی  است-  دریک باکس یا مستطیل نوشته است که بیشتر به افرادی که درافغانستان بودند—ماهمیشه درحال انجام وظیفه هستیم- وبرای اثبات وتصحیح تجربیات شما اماده هستیم- به ما جازه دهید که بدانیم شما چگونه فکر میکنید—در محوطه میدان فرودگاه که ترکیبی از سربازان امریکائی ومردم عادی هستند یک سرباز زیبا روی دارد به یک پسربچه اب میدهد-بچه ازروی سیم خاردار عبورداده است وهردو مجروح شدن- اخر خط مسابقه دو- وسپس نوشته است- اغلب هواپیمای نظامی- از کابل به سمت قطر رفتند- وقادر نبودن- برای بیشتر افراد خروجی مدیریت دقیقی انجام دهند که کمی مشکلات سبک پیش امد دراخر صفحه عکس یک خانمی را انداخته  شش در چهار ومینویسد دروس امنیتی  وجاسوسی  بسیار گران است تحریک برای   جاسوس شدن –پس حقوق اش  زیاد است- ومسلما از این افرادی که بخارج رفتن جاسوس ومتخصص برای  افغانستان چه درداخل افغانستان-وچه درخارج تربیت خواهندشد-شنبه تمام درهای ورودی  فرودگاه بیناللملی حمید کرزای  بسته شده بود-بخاطر –اینکه با پایگاه((Al Udeid Air Bas هماهنگی وهمرایی  دقیقی داشته باشدکه به کشورهای مختلف تا المان تقسیم بشوند  بخشی از مهاجرین درپایگاهی در دالاس بردندوجالب است یک عکسی که دوجوان  زن ومرد خاصی بسیار ساده گرفتنددرحال مشهده موبایل خود هستند وبیان میکند نه تا روش ملاطفت تعلیم میدهد که فشار را کم کند-عنوان مقاله – اخرین خبر از افغانستان-تمام درب های  فرودگاه بسته شد چون هزاران نفر افسرده ونا امید وارد فرودگاه شده بودندکه مهاجرت کنند این مطلب یکافسر اطلاعاتی گفته است که حاضر نیست  خودرا معرفی کند- افسران پنتاگوندر روز شنبه گفتند جریان مهاجرت ادامه دارد اگرچه فضا وموقعیت  سیال ودنیامیک است سر لشگر ویلیام تیلرقائم مقام واحد مشترک نیروها در منطقه است است بیان کرد که فرود گاه همچنان امن است-و گزارشی درباره تغیرات دشمن امروزی در اطراف فرودگاه وجود ندارد-موقعیت امروز جریان افغانستان بوسیله عدد- 5800 سرباز پیاده در افغانستان هستند-17000 افراد  در طی یک هفته پیش از افغانستان خارج شدند- و3800 نفر درظرف بیست وچهار ساعت گذشته ازافغانستان خارج شدند- درمدت گذشته شش بار هواپیمای- سی17 و32 پرواز چارتری از فرودگاه کابل  پرواز کردند که شاما3800 نفر میشوند-بنابرگفته ایشان هواپیماهای سی -17 پرواز های شاتلینگ= پروازاهی دو طرفه سریع-  بین قطر والمان  انجام دادند- تا فضای مشترک ومتوسط  فرودگاه  کابل را ازاد کنند-تا برای خارج کردن افراد امکان فرود بدست اید- ودرحدود 22000 ازکابل خارج شدند- تاماه جولای و17000 تا  امروز درماه اگوست- که شامل 2500 شهروند امریکائی بودند ارتش امریکا5800 سرباز در کابل دارد با هوابرد 82 کهبوجود اورنده یک راه امن تا فرودگاه کابل شده است- وتیپ ده کوهستان مسئول حفاظت فرودگاه بوده است-و واحد دریائی واکنش سریع درهمکاری برای خروج شهروندان بوده است- نیروی نظامی وکادر  سیاسی با فاصله بسیارکم زمانی پیام ها را به امریکائی که میخواهند به فرودگاه بروند میدادند- سفارت امریکا درکابلپیام هشدار فرستاده است در روز شنبه بدون مطالعه  دستورات فردی که از طرف نماینده دولت امریکا نوشته شده است حرکت نکنند- زیراتهدایت امنیتی با پتانسیل قوی درخارج از فرودگاه موجود است- ودرانجا نوشته شده است چگونه به شهروندان افغانستان که درریسک خطر هستند کمک کنید- اما- افسران پنتاگون گفتند= که انها جریان  عبور شهروندان امریکایی ودیگران مطابق دستور عمل خاص به جریان میاندازند- و افسران پنتاگون در  دربهای ورودی  فرودگاه مستقر شده بودند شهروندان امریکایی وارد  فرودگاه میشند وسپس جریان   رفتن به سمت هواپیمارانهارا هدایت میکرد- تیلر گفته است من نگفتم که افراد وارد فرودگاه شوند ولی گفتم که نیروهای نظامی د ر دم درب فرودگاه توانائی جریان تا رسیدن به هواپیمارا  رهبری میکنند- سخنگوی پنتا گون- جان کیربای توضیح داد- هدایت سفارت با دستورات وهشدارهای بسیار دقیق وکارامد وباسرعت اطمینان برای سفر اماده میکند ولوهرنوع تحریکاتی باشد که حداکثر توان انها است او گفت-من  درگیر  یکنوع امنیت خاص نیستم وتاکید کرد فضای تغیرات کم بی ارزش دارد-من فکر میکنم در جریان یکنوع تهدیدات- کلاسبندی شده باشم-اوادامه دارد جریا خیلی خیلی ملتهب و  ودینامیک است

موافقین ۰ مخالفین ۰

هو وهیاهو-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جهان سوم به معنای عقب افتاده- بجای انکه منطقی فکر کند سعی بر هووهیاهو کردن  وطرح های بسیاربزرگ وشیک چندتائی اجرا میکند- باید منطقی بود و ارامش داشت کار دست اوستا کریم جل وجلاله است- بی جهت مواج نبود- درزمان قاجار درشیراز  میگویند شعر  دریک مجمع شعری 65 نفر صاحب نظر داشته است که مهمترین انهایک جل دوز بوده است اگر نمیامده است جلسه بهممیخورده است وبچه های اشراف نزد ایشان میرفتند برای ساعتی پول قابل ملاحظه میدادند که شاگرد اش جل بدوزد اهنگربوده است .قهوه چی بوده است امروز دیگر اثاری  مانندانان کم کم است ولی غرب درشعر درحال رشد عجیبی است من گاهی  تفسیر ورزشی قوتبال گوش میدهم مفسر به سرعت نور تحلیا میکند یک سایت ورزشی فوتبال چین داردبه انگلیسی وفوتبال اسیارا تحلیل میدهد من درانجا واقعا پی بردن جناب اقای دا دی علیه السلام چیزی از فوتبال میداد ونفر  حرفه فوتبال اسیا است ولی فوتابل ما تا   شرایط حرفه ای فاصله زیادی دارد-  یک باشگاه دولتی متعلق به یک  وزراتی بود جلسههای مذهبی داشت در محرم سالی- یک  سید روحانی  بالای منبر رفت وفرمودند من خودم مجتهد هستم درفلان مسئله نماز  از امام الخمینی رحمت الله علیه  تبعیت نمیکنم- ولی برای شما از حکم امام الخمینی رحمت الله علیه بیانمیکنم وشرح داد بعدا من متوجه شدم درانمورد حداقل در فقه شیعه پانصدنظر  است-حرف استادخودم حضرت جناب حجت اسلام زارع رحمت الله علیه  قبول کردم که خداوندمنان میخواهد اثبات کند لطف من نباشد این میشود- حضرت ایت العظمی بروجردی  رحمت الله علیه چراانتخاب شدند هرنظری داد کهنظرها زیادبود درجواب ایشان ماندند چنین چیزی نمیشود مگر به حکم امام لزمان علیهالسلام سرکلاس استادمعزز حضرت مرحوم ایت الله عبدالله زبرجد  رحمت الله  علیه نظریات مختلف بود عد های بیان نمیکردند ویکجوان کنارمن بود وبهمنگفت فلانی نظر من مختلف است ولی  جای بیان نیست من هم جا گفتم خداوند هرکدام به دل من چسبید-همان درست است- یکی به دل من چسبید- ناگهان حضرت استاد رحمت الله فرمودند هرچه این مرد میگوید بگوئید درست است درحالی  که مثل لبو قرمز شده بود- یک دفعه از حوزه به نزدیک شاهچراغ رسیدم اقای  جلو امد وگفت میدانم شماحوزه میروید سئوالی کرد یکجواب درذهن امد که اول فکردم قبلاروی ان فکردم وقتیکهان اقا قبول کرد یک شوک کوچکی بهمن وارد شد ایشان شرح دا داینمسئله ما باحجت اسلام ها زیاد بحث کردم وشرح دادیکی از انها فرمود صبر کن من مشهدبروم بیایم ولی شما راحت انرا حل کردید من برای اقایان مژده میبرم- گذشت به خانه امدم- خانم گفت به خودمغرور نشوپنچتا ازدوستان خانم من شوهرشان طلبه هستند وگفتنداین حرف ها به قد وقواره ایشان نمیخورد- ویک خانم گفته است  لباس ایشان بیاورید تامن بشورم ودیگری  گفته یک روز درهفته من غذا درست کنم وامروز یک پاتیل خورشت اورده است باتقسیمات دوقاشق سهم شما است وبدرخانم عصر بهمن امد وفرمودند درس طلبگی  ظرفیت میخواهد که فکرنمیکنم درشما باشد وجواب شما یک ایت بزرگوار مالیک شهرستان مطلب را اینطوری حل کرده است که من مات ومبهوت بودم-پیامبر اکرم علی الظهر از کم مسلمان شدن وقدرت کم تبلیغاتی کهمال انها بسیار موثر واقع میشد ناراحت بودند-خداوندمنان فرمودند شما وقت تبلیغ یعنی پیام یامسیج رابرسانید مابقیه بامن استاز همه مهمتر  فتح سه کشوربزرگ ورها  شدن اهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله والسلم دردهان تمساح باید کار منطقی عمل کرد ومابقیه دردست خداوندمنان است تاخود دراین جلوه اشکار کنداستقال رای خوب است  درک رای عالی هم مطرح است

موافقین ۰ مخالفین ۰

ادعای داعی الی الله-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- الهام واقتباس از سایت اپارات- بخش سخنرانی های حجت الاسلامی ها درباره سید الشهدا است از بزرگان  حجت الا سلام شحیطاط- رحمت اله علیه وحجت الاسلام ترابیان رحمت الله علیه- شرایز معمولی هر شهری مانند  شهریت زمان حضرت نوح علیه السلام است- باید سفر کرد  چه زمینی وچه دریائی به شهر الهی و وارد قلعه مستحکم ان شد چه ازلحاظ تکوینی جسم وروان وچه از لحاظ عقل ومعنویت وانشای حکم- راه اش بر  غیر انوار تامه الهی مخفی استمانفقط میزانی اطلاع داریم که دران قلعه چه میگذرد وزمانی کسی وارد شد ان زمان درک میکند که چه خبر است خداوندمنان یک نور ظاهری خلق میکند ماند خورشید وماه وغیره ویک نور وجودی به ذات میتاباند  صفات ظاهری وصفات باطنی به ذات  وجود تازه میابد-امام حسین علیه السلام در مکه درخانه الهی تقاضای این قلعه کردکهتوسط نورالهی هادی شود  وتوکل کند ونصرت طلب کندواز اقسام جهالت ونادانی وشبهه وشرک از نفس خود خارج شود- از خداوندمنان خواست تا اورا طاهر کند عبادت اش صادقانه باشدوباخداوندمنان درارتباط وانسشدید به خداوند الرحمن الرحیمداشته باشد-که این امر درشرایط کلی خوف الرجا بدست میاید-وظهرور میکند- هیج موجودی باخداوندمنان درتضاد وعداوت نیست بجز انس وجن-خداوندمنان میفرماید ما اینهارا ازاب گندیده نه ارزشی ندارد ونقدرتی ونه درکی ولی دشمن شدید وغلیظ من میشوند-چرا درکاراون انبای ویاکشتی جنا انوار تامه که متعلق به معصومین علیهم السلام الاجمعین است  سوار نشدند- واین کشتی  لنگرگاه اش در نزدیکی عرش استمعصوم میفرماید انهائی که امتحان ایمان وتقوا داده اند بسیارکم هستند وازمیان انها کسانی جهاد اکبر واوسط واضغر کردن وبفعل رساندن بسیار کمترازانها هستند-در دعا است خداوندا منراثابت قدم بدار با محبت به امام حسین علیه السلام واولاد های اشان واصحاب ایشان- ارکان دین بسیار ی از معارف ان مخفی است وتسط فطرت قابل درک نیست مطالب پوشیده است وفقط توسط انوارتماه میتوان به درک دریائی ان رسید- دیگران حداکثر  ولی امر درامرخلق هستندکه با شرایطی امکن ان محتمل است قلعه در مکانی بلند ودرساحلی خاص است کسی نمیتواند به سادگیادهای داعی الی الله داشته باشد  وان شخص حتما  درحد ایثارباید باشد وامتحانات سختی رابدهد-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

انگلیسیها- و- سنتها-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- انگلیسی ها بخوبی از تاریخ کشورها سو استفاده میکنند--  ونقاط ضعف وقوت را درک میکنند- سنتها دارای نقاط قدرت وضعف هستند وبه این سادگی تغیر نمیکنند تغیرات روبنائی  جزئی است به اصطلاح میگویند باطن بتون ارمه است- همانطور  حضرت ایت الله عاملی فرمودند  ولایت فردی  ضعیف است باید ولایت جمعی باشد- بسیار زمانبر است- درلایه گذاری   رسوبات دریائی  وفشار برروی کربن که تبدیل به الماس میشود- البته معلومات دانشگاهی سابق است-  لایه های دریائی  پسزاز زمان طولانی  تبدیل به سنگ میشوند مشهور به لایه های بی اب است-دلیل اش کمی پیچیده است  اول اب اکرشما اب را ز افتابه  به بیرون بریزید قطره قطره نمیشود وسپس  سقوط کند رمز اش  اخیرکشف کردند یک سرقطره  قدرت جذب بیشتر دارد ویک سر دیگر قدرت جذب کمتر دارد اینها بدرستی سریالی شود این حالت را بوجود میاورد همین مسئله درافراد هم است- لذا  مایعه اتشفشانی هم استدرنتجه مقداری  از لایه های زیرین کمی تبدیل به مایع میشوند  این امکانرا میدهد که اتمر ها بتواند دراثر فشار نزدیک شوندوان جریان رخ دهد- جامعه هم همین طور است یک حالت سیلان پیدا میکند که چسبندگی جدیدی رابوجود میاورد- لذا باید نقاط ضعف را تشخیص داد بافشاراگاهی واندکی برای نادانها فشاراورد واقعا بی بیسی بسیار وقیح است که فروش نفت به لبنان دورزدن تحریم ها است کفر حق نداردبرا ی مسلمان  تعین وتکلیف کنید یک علت انقلاب ایران همین بود وکم کم کشورهای اسلامی باید خودرااز زیریوق کفر بیرون بکشند وخودیک عظمت پایدار شوند البته ایمان ناب باقی خواهند ماندکه انشاالله کشورهای اسلامی بهاین سمت حرکت خواهند کرد حدیث هم داریم وکفر وحدتاش زمانی وموقت است وسرانجام بین خودشان نبرد های سنگین رخ خواهد داد- وهرچقد طاغوت  ظلم کند برکت از انهابرداشته میشود وبه روزگار سیاهی خواهند رسید – قبلا چه افراد درچه شرایطی  کمی سنتهارا تغیر میدادند درطول تاریخ بسیارکم شناخته شده است ماننداقای مارکس بغیراز پیامبران اعظام رحمت الله علیهم الجمعین والحمدالله رهبران شناخته شده برموازین اسلامی  قابلقبول  رهبریت رابهده گرفتند که جای شکردارد وکم کم اثاراش  درجهان اشکار میشود انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

خاطره دیروز و امروز-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است امروز برای تحویل گرفتن  اشنائی به  اداره متوفیات رفتم- فردی پخته .شریف فرمودند صبح زود بیائد دیر کنید  به فردا موکول میشود بعدا فهمیدم طبق نظر ریس  میبایست تا یکشنبه تعطیل باشد ودوتا دکتر  حاظر شدن برای کمک به مردم سرکا ر بیایند—تمام این افراد باید قبلا  بهدادسرا رفته باشند که تا روز یکشنبه فقط  به این افراد پاسخ میدهندکه بادی به کلانتری بروند وسپس به پزشکی قانونی وپاسخ انهارابیاورند-که مثلا خودکشی کردند از طریق قرص ویا اسیدیاقرص عوضی خوردن- قبلا مثلا بیمارستان نماز ی خوداش پزشکی قانونی داشت حا ل پزشکی قانونی زیرنظر دادگستری است- شباز قبل جراحی من یک اشتباه کردم وبه خانم  فلوشیب جراحی گفتم یک سئوالدارم این فرد  قبلاز کرنا چشم درد گرفت وبه بیمارستان خلیلی رفت ویک چکاپ کامل کرد هیچ مشکل نداشت ایا رشد سرطان معده به این سرعت است البته من دراینترنت سرطان معده را خواندم با مشخصات ایشان هماهنگ بود وفقط لوله نای سوخته بود که میتوانست کار اسید باشد وتصورمن این است که شب قبل  درلیوان  وایت کس بوده است انراسر کشیده است وتصور کرده است دلستر است معده را  داغان کرده است- جوانی افغانی  بسیار زیبا وقدبلند وسرش را المانی زده استمن ایشان صدا زدم کهمیخواست سوار ماشین خود شود یکتی شرت که پشتاش یک عقاب عصبانی انذاخاه است وزیراش با  حروف قرمز اینگلیسی  نوشته است امریکا گفتم  مسئله شما چیست گفت گدرم سکته کرده است سه روز می ایم ومیروم- کمی خشمگین بود  درست مثل  جوانان غرب زده هرچقدر مادرتعلیم وتربیت جوانان مال هرکشوری هزینه کنیم جادارد وبسیارخوب جبران میشود همه کار من دخترم بود ومن در ماشین بودم  یکی دوباره به بیمارستان نمازی رفتم عفونت چشم پیداکردم-وداوای ساده دارد که داروخانه بیمارستان فقط با نسخه دکتر میداد-پرسیدم مشکا شما چیست گفت پدرم سه روز سکته کردندوهنوز جواب درستی به من نمیدهند- گفتم باسیستم طالبان چطور هستی که گفت منظرتان چیست گفتم با دولت طالبان باعصبانیت گفت ولش کن باباچه دولتی – میخواهم به طالبان بگویم تاین تی شرط های غربی را محو کند وبداند چه باید بکند دخترم امد گفت  اشکال اینها ا  ین است شبهه خفه کردن پدر دارد شاید میخواسته پدر به افغانستان برود- شوهر خانی اوردوزموادکرده استوسط خیابان به  زمین میخورد وفوت میکند خانم اش از محل میگذرد ومیگیود شوهر من است به انه میاورد درحالکی باید به کلانتری میرفت وگلانتری جریان  تائید میکرد خوب مسائل برای مردم روشن کنید  وگفتند باید اثبات کنی که اوهمسرتوبوده است ومابقیه ماجرا- روز جناب  کشیک متوفیات بهما گفت  خانه رفتید تمام لباس ها و وسایل دراب جوش بشوئید اینجاکورنا بیدادمیکند امروز  راننده امبولان سامد تا  متوفی به دار الرحمه ببریم نه مساک زدهومداوم دستاش به میکه  بود گفتم  کورنا میگیری گفت  پانزده سال کامن است من ابوالفضلی هستم درهیت هستم هیچ-اتفاقی  برای من نمی افتد

موافقین ۰ مخالفین ۰

فلک عشق کدام است-!!

بسم الله الله الرحمان الرحیم- عاشقان اسوه میخواستند- املک تانبی- نقاش عشق  خسته معشوقمیخواستند-فلک ملک این کمالنداشت- نه چنین شور ونه چنین دام نداشت- اتش ها دردل خاکی - دلپذیر  -  فراوان بخطا میرود  اگر درفلک معشوق نباشی  به عشوهای غمبازی دیگران جان بازی- اب شور است که چون اب  بهشتی رخ مینماید- معشوق درپرده است رخ به خاکی ننماید—درمقتل خون مهری عاشقانه باید خواند گرچه  خنجر کین برقفا داشته باشد دردعای زعاشقانه سرافکنده است همچنان قران وصل باید خواند من ناچیز کجا گنچ بی پایان کجا- فلسفه درفلسفه ازبهر عشق باد گفت شعر درشعر باید گریزان بعشق گریان خواند- هرچه دل داردارد  ازان گذشت ازهرچه وادی است باید عبور کرد- بهر غوکان که سراب را باران دید عاشق زر شد رخ پنهان ندید – جانبازی عاشق بیچاره درره عشق دیگران  بایدکرد- تابفهمند فلک عشق کدام است وچه باید کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

افغانستان گذشته واینده و مذهب-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بی بی سی بایک سرهنگی مدتی در  فرمانده نیروی های نظامی امریکائی افغانی درشرق افغانستان بوده است- اززمانی که افغانستان اعلام جمهوری اسلامی افغانستان کرد- میبایست خط سیاسی  امریکاراخواند که ویرانه ای  بنام جمهوری اسلامی افغانستان باقی میماند- زمانی که درزمان تزار های روسیه- سرمایه داری  فئوالیسیم را عقب زد وبرای پیشرفت خوداش  ازادی  وصنعت رابوجود اورد ولو بسیاربرای او سنگین بود ولی میدانست امپراطوری ها بزمین میزند وقدرت رادردست میگیرد تزارها وحشت داشتند لذا  روستاها را  به امان الهی رها کردند ولی صنعت را گرفتند ومذهبرا بصورت  بدون قدرت  پر وبال دادند- وناسیونالیسیم را بشدت رواج دادن وخطرناکترین کشور انگلستانبود مداوم بااو جنگ ایجادکردند که اروپای مرکزی هم نژاد ما است ومذهبی  متعصب است وعلاقهای به   حکومت جدیدندارند هرچهاز روستاها کشته میشدند بنفع تزارها بودخوب بهره برداری میکرد ودرضمن کشورای به این کوچگی  ضنایع نظامی بهتری داشت ان وسایل نظامی به روسیه میاوردند وازروی ان مبیساختند واز دانشگاها هم میترسیدند وفقط باید درمرکز  وزیر کنترول باشند همین جریان درافغانستان رخداده است ومیترسیدند که  این جمهمری اسلامی افغانستان  کم کم تق اش دربیاید ومردم به سمت یک جمهوری  مدل ایران یا عراق  باشند روسها گرچه نسبت به اسلام بسیار احمقانه عمل کردند ولی درپیشرفت  مادی کارهای زیادی کردند امریکادریچه از پول واینده بهتر نشان دادولی عمل نکرد سرهنگ امریکائی میگوید  سربازان سه ماه به سه ماه حقوق دریافت نمیکردند ومیگوید استراتژی نظامی  متامتکی به هواپیمابود   هواپیما همکاری نکرداز ترس موشک های  بلندپرواز که حتی پاکستان هم ندارددرهرحال هم استلیت وبی پنجاه دو  درفاو نمیگذاشتند که ما لوله ای اب رابزنیم ومومشک های ما بها نها نمیرسید- طالبان به شهر حمیه میکرد که ماشین جنگی انها یا جیب است ویاسواری قلعهای نطامی وکلانتری را درهم میکوبید ونصف داروها رامیبرد وبعضی مغازههارا غارت میکرد –جایگزین نداشتند دربی بی سی نشان میدهد چند کیلومتر دوراز شهر دتپ ها نزدیک یک چمشه   چند بشکه اب روی زمین ارتش استقرار پیدا کرده است- چگونه سرباز  بجنگند وبفکر خانواده خوداش نباشد همین اتفاق درارتش عراق افتاد باوجودانکه دفاع زمنی از لحاظ مین.غیره فوقالعاده بودکه به هیچ وجه چنین چیزی درافغانستان دیده نمیشود- درحالیکه استراژی انها دافاعی بودنه حمله بر فرض اگر حمله همیخواستندبکند میبای ست از مین هوشمند استفاده میکردند واقای اشراف غنی همان چوپان دروغگوشد که کاملا نشان میدهد تحت تاثیر دستورات امریکا است امریکا اروپای شرقی  به گردنروسها انداخت به موقع ازچنگ انهادراورد همین بازی دارد درافغانستان بکند که چینی ها انجا حاکم شوندنه ایرانیان ونه روسها وپس شریک شود ووارد افغانستان شود ولی مردم بخوبی اگاه شدند وفقط دوباره گول نخورند تنها دین مبین شیعه نجات بخش است وبس

موافقین ۰ مخالفین ۰

الصبر الرضا- !!

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  از پیامبر اکرم صلوالته علیه واله والسلم-نقل شده است- الصبر  الرضا -الرضارا خشنودی الهی میگویند-مسلم است خشنودی خداوندمنان خشنودی  صابرراهم بوجود میاورد صبرهای بزرگ  تنهااز این طریق بدست میاید ونتایح شگفت انگیز  دارد- فرانسویان درعصر ناپلئون شجاع ترین سپاهی وبهترین تاکیک نظامی راداشتند ولی برالمانها برتری پیدا کردند چون اهل صبر وشجاعت بودند وبتدریج که به ثروت رسیدند ضعیف شدند درجنگ جهانی دوم شکست مفتضحانه خوردن درویتنام هم همچنین برق اسا شکست خوردند  درحالیکه برتری  تجهیزات داشتند- انسانها سه دسته کلی میشوند دستهای به سمت خوبی ها میروندوتااخر میمانند دستهای خوبی ها بعلت شهوات تکذیب میکنند تاخر همچنان در بدی میمانند حتی درجهنم-  علاقه وعلقه وانس  بسیارمهم است ومیتواند بسیارخطرناک هم باشد- قدرت دارد عقل نوکر خوداش کند- یکی از علما میفرمودند که اهل جهنم به خداوندمنان میگویند- که خداوندمنان یکساعت اتش را خاموش کند حاضر به توبه نیستند-حال یک ساعت خاموش کردن جهنم چه فایدهای دارد- فایده اش این است- که بیان میکنندیک ساعت دیگر هم خاموش کن- باهمین طریق گول وفریب خوردند وباهمین طریق گول میزنند لذت شهوات  دراوائل بیشتر  ثواب ها بتدریج  لذت حلال هازیادمیشود- میگویند ما بشرطی توبه میکنیم که دشمنان ماواحمقهائی که ایده مارا قبول نداشتند واوباش میگفتم از بهشت بیرون کنید ومادربهشت هرچه خواستیم عمل کنیم وقران میفرمیاد هفتادبار اگربدنیا بیانند باز همان طریق اولی را  طی خواهند کرد-درحالیکه عقل از انها گرفته نشده است ولی انس وعلقه وعلاقه وانگیزه تغیر نمیکند ولو همچیز برای انها روشن شده باشد- بعضی بد ها دراثر خوبی ها کمکم تغیر عقده میدهند وبه سمت خوبی میایند- هرکس  خوبی را اقرار کرد ومصربود ازگناهان او بشرط توبه باید گذشت وهرکس  برعکس بود مصربود که کاراش درست است باو باید برخورد کرد از امیرالمومنان است صلواته الله علیه واله والسلم- کسا نی پول این ملت وپول مستضعفین را بلوکه کردند وحاضربه پس ندادن هستند بداند چوب یاخوردن ویاخواهند خورد- انگیسی ها درعراق بشدن از ایت الله العظمی سید البول الحسن اصفهانی  رحمت الله علیه که در حافظه و ذکاوت اعجوبه دوران است-ایشان درنجف بودند مداوم نمامه میشوند ایا مثلا این ذکر ها  الی درست است ویااین حکم فقهی درست است ویاتفسیر این ایه چنین است ایشان اخر هفته به کناررودخانه میامدند وکاغدهای رابه اب میدادند طلبه گفتند جناب استد اینهارابه ما بدهید تا ماهم استفاده کنیم فرمودند اینها ان مطالب نیست فحش هایی است هرروز به من میدهندومن اخر هفته انهاربه اب میدهم حتی شنیده شدهاست درحق انها دعا میکرده است- انگلیسی ها ازدست ایشان بسیارشکاربودند- ویک دیوانه راتعلیم دادند-که سرپسر از بیخ ببرد- ایشان بلافاصله به شرطی خانه  یعنی کلانتری رفت  و وفرمودند من شکایتی ندارم وایشانرابخشیده ام طلبه ها بسیاراعجب کردند وفرمودند دیوانه حرجی ندارد- امیداست ماهم این حدیث گهربار حضرت رسول اکرم صلواته اللهع لیه واله والسلم-  به ان عمل کنیم انشالله

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقد های اب صابونی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-رادیو  فردا دریک رجز خوانی زرد-که به مذهب معتقد نیست- وزورکی بر اساس سیاست منافقینی روحانیت سابق  رابهتر میدانست-روحانیت سابق بدرستی درک کرد که کشور درحال فروپاشی است- که وارد میدان شدند- ایشان مینویسد- درپی  مراسمی ملال  اور زیر عناوین- تنفیذ وتحلیف سکان مدیریت---- درامریکا وانگلستان و فرانسه والمان وایتالیا ویونان خیلی با شادی  وبا ارامش  تفیذ وتحلیف شد-مراسم سیاسی –مذهبی انهم دریک برهه بسیار حساس  که زیر یک فشار  قابل ملاحظه انجام میشود بسیار خوب ومنطقی  وشفاف صادقانه انجام گرفت مینویسد اقای  حجت السلام حسن روحانی  رحمت الله علیه- با یک کارنامه اقتصادی  فاجعه بار کاخ ریاست جمهوری  اسلامی ایران راترک کرد-ناراحتی انان- این است که با این فشارهای زیادغرب چرا ایشان الان ورشکستی  ونشانه های تسلیم وپذیرش قدرت غرب را نمیکند ودرضمن اتش گرفتند زیربنای اقتصادی  - وصنعتی همچنان بپیش میرود- خوب ایران براساس  قوانین مشعشع  اسلام عزیز عمل میکند خویشتن داری بسیارزیاد-وگرنه ما نزدیک مرز اسرائیل هستیم هرضربه باضربه پاسخ میدهیم ملتی چند موشک همیبخورد همه به جای امن میروند میتواندهشت سال مقاومت کند جنگ عراق بسیاراز لحاظ نظامی چندین برابر اسرائیل بود توان خوداش راز دست دادپس اسرائیل بخوبی میداند قدرت مبارزه ندارد ضربه اقتصادی وانسانی  زیادی خواهد خورد- اسلام عزیز انحطاط بوجود نمیاورد بلکه ضد مانع وضد انحطاط است وسعی میکند متخصصین رابرسر کاربیاورد وپشتبانی  مرمی رابرای انها بوجوداورد ودرست وصادق بودن انهارا کنترول کند وبه مردم معرفی کند- یک غدر داریم ویک تقیه- درغدر  به دشمن ضربه میزنیم از لحاض  غیرنظامی ویاناگهان برخلاف قرارداد حمله میکنیم  این امر دراسلام حرام استحیله زدن ولی درتقیه جان خودرا نجات میدهم بدون انکه ضربه به دیگران بزنیم- ولی اگر بپای کشتن  بعمل امد مسئله  رنگ وسیاست دیگری دارد این جناب اقای بایدن یکی از سخنران های  اتشین مزاج بنفع اسرائیل وغرب در مجلس بود وحال روزه سکوت گرفته است- این امر نشانه سیاست پرقدرت اسلام استکشورهای اروپائی حتی المان مداوم پول چاپ میکنند وبه بانک ها مقروض هستند کسی چیزی نمیگوید ولی  پول چاپکردن ومقروض بودن به بانکها مداوم در  رجز خوانی انها عنوان بالئی دارد- تعجب میکنند که ایات قران واحادیث  چقدر کاربرد دارد وپایان نمیپذیردولذا  این دوسند مهم متعلق به قبل میدانند که امروزهکاربردی ندارد وخوب بکذارید تا حکومت سقوط کند وایده شماراتائید کند- بیان میکند درقبل حداقل روحانیت پایگاه قدرت معنوی داشت که به زرق وبرق دولت مستعجل همه رافروخت-خوب همه ثروت ملی را تصاحب کرد- بی انکه به فرجام کار که دیر ویا زود فراخواهد رسید بیاندیشد- درقبل هیچکس نمیتوانست تصور کند بدون فروش نفت ایران بتواند دوام بیاورد ولی امروز شده است وکسی  نمیتوانست تصور کند که ایران مقابل امریکادرخلیج فارس قد علم کند وتالب مرز اسرائیل  توسعه سیاسی ونظامی داشته باشد وبه صورت یک قدرت نظامی خودکفا پیش برود که اسرائیل عقب افتاده است-مینویسد روحانیت پاسدار دگم های  ازلی وابدی است دگم یهنی مطلبی قابل تغیر نیست وقاببل درک عقلانی نیست  اسراری ورمزی است- چگون پس عرب جاهلی دربسط و رشد ان  وعمال پیشرفت بودن راتشخیص داد وباکمک عقل دیگران بسمت اسلام دعوت کرد شمانمیخواهیدبفهمید بقول قران  خودرا به نفهمی میزنید وگوش وچشم عقل خودرا قفل کردید- سرانجام دوداش به چشم  شما خواهد رفت درلهستان کمونیست ها خواستندبر انجیل وتورات  اشکال بگیرند  فکر میکنم نخسوزیر  لهستان درجواب گفت ازادی شما امروز بعلت انجیل است وشما ازادهستید انتقادکنید وهرچه راقبول نداشته باشیدکسی باشما کاری ندارد وجامعه نرا پذیرفته است واحساس ارامش میکند کهاز این خبر ها درکمو نیست نبود ش میگیود شک دراصول دین باعث فروپاشی است ولی ایشان بخوبی میداند اصول دین تقلیدی نیست ودلیل عقلانی مستحکم نداشته باشد  دین او قبول نخواهدبود وسطحی نگری دراسلام ممنوع وخطرناک است

موافقین ۰ مخالفین ۰