عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۹ مطلب در شهریور ۱۴۰۰ ثبت شده است

انتخابات المان-!!

ر

 

بسم الرحمان الرحیم-نظریات شخصی است- نگاهی تخلیص شده مقاله انتخابات- عمومی المان که نزدیک است شرایط برای راستها مشکل میشود- برای اولین بار بیش از یک دهه- حزب دمکراتیک سوسیالیست- اس- پی دی-=( به انگلیسی اس-دی-پی-)- که درمقابل میزان رای حزب خانم مرکل اتحاد دمکراتیت مسیحی-سی- دس –یو- برتری پیدا کرده است- که تنها دراین انتخابات عمومی که درماه سپتامنبر انجام  میگیرد- دریک موقعیت بی سابقه وجدید- که مسائل زیادی برای  کاندید معتدل- راست حزب خانم مرکل  سی- دی –یو بوجود امده است—خانم مرکال درحال ترک  رهبری خوداش است ولی حزب اش- سی دی –یو باقی میماند- این بهتریت سناریو برای انتخابات المان است- که در26 ام  سپتامنبر   برقرار میشود- اما بااندک یک تحول رادیکالی که یک ماه پیش رخ داد همراه خواهد بود- برای اولین بار پس از پانزده سال چپ-معتدل حزب اس پی دی- برتری پیدا کرد بر مخافظه کاران حزب سی دی  یو- در انتخابات رخ خواهد داد- ده روز به انتخابات مانده است- حزب اس پی دی- به راحتی درمرحله نخست با بیست وپنج درصد که رای طرفداران خوداش رادارد- ولی حزب خانم مرکل – فقط بیست ویک درصد دارد-یک شگفتی است- زیرا  حزب – اس پی دی – تا امروز همیشه درانتخابات عمومی  به مدت  ده سال-دراطراف بیست ویا کمتر از بیست درصد بوده است-  بیان دانشمند علوم سیاسی- دانشگاه دوسل دورف توماس پوگ اونت که -که – بخبرگذاری  فرانسه 24 ساعت گفته است اقای لشت- وزیر مالیه حزب خانم مرکل که جزو جناح معتدل- راست حزب است وکاندید صدراعظمی حزب است- گفته است زمان خنده دار وبی معنا است- درهمین زمان حزب  سی دی یو- تقریبا یک ده فرمان نشر داده است-مطابق میل طرفدران- در وسط  ماه جولای بوده است انتخابات از کتاب دینی تبعیت نمی کند- اما این مورد اتخاذ شده وتائید شده خصوصیات که درچند هفته درکمپین انتخاباتی مشاهده شد-که بطور مشخص مشکلات افرینی  برای کاندی ای محافظه کار بوجود میاورد- گفته اقای کولاس شوبرت- دانشمند علوم سیاسی   انیستیتوی تحقیقات علوسیاسی در دانشگاه مونستر میباشد-0 که به خبر گذاری فرانسه 24 ساعت گفته است-ادامه دارد

 

بسم الرحمان الرحیم-نظریات شخصی است- نگاهی تخلیص شده مقاله انتخابات- عمومی المان که نزدیک است شرایط برای راستها مشکل میشود- برای اولین بار بیش از یک دهه- حزب دمکراتیک سوسیالیست- اس- پی دی-=( به انگلیسی اس-دی-پی-)- که درمقابل میزان رای حزب خانم مرکل اتحاد دمکراتیت مسیحی-سی- دس –یو- برتری پیدا کرده است- که تنها دراین انتخابات عمومی که درماه سپتامنبر انجام  میگیرد- دریک موقعیت بی سابقه وجدید- که مسائل زیادی برای  کاندید معتدل- راست حزب خانم مرکل  سی- دی –یو بوجود امده است—خانم مرکال درحال ترک  رهبری خوداش است ولی حزب اش- سی دی –یو باقی میماند- این بهتریت سناریو برای انتخابات المان است- که در26 ام  سپتامنبر   برقرار میشود- اما بااندک یک تحول رادیکالی که یک ماه پیش رخ داد همراه خواهد بود- برای اولین بار پس از پانزده سال چپ-معتدل حزب اس پی دی- برتری پیدا کرد بر مخافظه کاران حزب سی دی  یو- در انتخابات رخ خواهد داد- ده روز به انتخابات مانده است- حزب اس پی دی- به راحتی درمرحله نخست با بیست وپنج درصد که رای طرفداران خوداش رادارد- ولی حزب خانم مرکل – فقط بیست ویک درصد دارد-یک شگفتی است- زیرا  حزب – اس پی دی – تا امروز همیشه درانتخابات عمومی  به مدت  ده سال-دراطراف بیست ویا کمتر از بیست درصد بوده است-  بیان دانشمند علوم سیاسی- دانشگاه دوسل دورف توماس پوگ اونت که -که – بخبرگذاری  فرانسه 24 ساعت گفته است اقای لشت- وزیر مالیه حزب خانم مرکل که جزو جناح معتدل- راست حزب است وکاندید صدراعظمی حزب است- گفته است زمان خنده دار وبی معنا است- درهمین زمان حزب  سی دی یو- تقریبا یک ده فرمان نشر داده است-مطابق میل طرفدران- در وسط  ماه جولای بوده است انتخابات از کتاب دینی تبعیت نمی کند- اما این مورد اتخاذ شده وتائید شده خصوصیات که درچند هفته درکمپین انتخاباتی مشاهده شد-که بطور مشخص مشکلات افرینی  برای کاندی ای محافظه کار بوجود میاورد- گفته اقای کولاس شوبرت- دانشمند علوم سیاسی   انیستیتوی تحقیقات علوسیاسی در دانشگاه مونستر میباشد-0 که به خبر گذاری فرانسه 24 ساعت گفته است-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

تفکرات اقای دو گین-!!

بسم الله الرحمن  الرحیم- نظریات شخصی است- با الهام از جله خردمند شماره 174 زوال فکر منطقی- اقای دوگین- از فیسوفان مطرح روسیه وجهان است که در   صورت بندی سیاست اقای پوتین  ریس جمهورمحترم روسیه نقش بسزائی داشته است-این بحث ها درسایت اسرافیل هم زیاد دیده میشود-درمقوله اثر تبلیغات غرب در ایجادریشه  های فرهنگ- از نظر اقای دوگین- فکرکردن- باید سیستماتیک باشد-سیستمایک مثلا مانند ساختن یک ماشین است یک عنصرندارد عناصری باید جمع شود تا ماشین درست بشود ولذا اگرعناصر ونحوی جمع وترکیب شدن  درست نباشد ماشین خوبی نخواهد بود  - فکردن هم بدن نهج وروش باید باشد- سیستماتیک عناصر  تهیه میند وطبق یک نظم عقلانی انهارا باهم ترکیب میکند قران مثال لباس زده است- از جائی شروعمیشود  که به  ان مبدا یا ورودی میگویند وجائی کامل میشود وبه ان خروجی میگویند- قران میفرماید ورودی شما  ومبدا شما  ازخداوندمنان هستیدوخروجی شما لقااالله یا ملاقات حضوری درنزدخداوندمنان – خداوندمنان دیده نمیشود- ولی صدای خداوندمنان ازدرون یک ابرسفید بسیاردرخشان ونورانی بسمع میرسد-باید پله به پله ومنزل به منزل درصراط المستقیم به سمت لقالله رفت- ایشان فرموده است که بعضی تمدن ها این حقیقت راپذیرفته اند- خوب صراط یکی است پس انها باید ر صراط باشند اگرنیستند جائی  نقض ویاکمبود وغیره دارد- ایشان عدم  درک سیستماتیک در  تفکر علت اش درفلسفه انها است یعنی فلسفه بافی کردن زیرا تفکرات تبلیغاتی برای خود مفید میدانند که میرفماید این نوع تفکرات که تفکرات محصور دردنیا است ازدنیا شروع میشود وبه دنیا ختم پیدا میکند ومیتواند  صراط های زیادی باشد-حتی بافلسفه شخصی بشرطی که مضر حال اقایان نباشد- واینتفکرات دنیائی درحال پایان است ومشکل اقایان هم همین است- وعمدا تفکرات سالم را اجازه نهمیدهند وچالش عظیمی باان دارند لذا فکرناب سیستماتیک وجود ندارد تبلغاتی وانسان را طوطی صفت بار میاورند زرق وبرقی درست میکنند- مانند فرهنگ جاهلیت اگربتوان  به ان فرهنگ-گفت   وبه تمام ابعاد انسانی نفوذ میکنند وهمه تفکرات سالم  را موردهجمه وحمله قرار میدهند  - و اجازه خط شکنی وبت شکنی وخارج شدن ازان فضارا نمیدهند- با انسانیت شروع میکنند ودرخروجی از انسانیت خارج میشوند- وبهترین دلیل برای پایان تفکرات سالم است- میبایست درمقابل چنین فتنه ا ی ایستادگی کرد درقیامت انسان درده چهره ظاهر میشود یکیازانها چهره انسان است ودیگز چهره ها چهره حیوانات موذی است ویکچهره است حیوان درروی زمین نیست معلوم میشود بسیارپیچیده است- فلسفه انه ضد فلسفه است یکنوع روش وتکنیک وتاکتیک خاص است لذل نمیشد ایند  بشر تشخیص داد معلوم نیست ازکارگاه انها چه بیرون خواهد امد- وهرکس میتوان ان فتنه  ب ذوق وفکرخودتعبیروتفسیر کند ویا تغیراتی دران ایجاد کند- ولی کلا خ

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای خالد عزیزی دقت وتوجه کنند-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امروز اقای خالد عزیزی از رهبران دمکرات با بی بی سی  مصاحبه ای داشت- سرتا پا دروغ- همزاد باوری با یهود کرد- جمله بسم الله الرحمن الرحیم- دقیقا مانند ان در   دین یهود- اما این جمله بنفع یهود نیست زیراطبق نظر رهبران یهودمیابیست  یهود بردنیا حکومت کند وهمه برده وبنده وعبد خود بداند- چون بعضی یهودی ها درکشورهای مختلف مخالف بودندومردمان کشورهای مختلف زیر بار نمیرفتند-کلمه یهوه-  که صفات رحمانی را معنا میدهد تفسیر کردن به انتقام گیر از یهودیان روشنفکر ومردم باهوش- خداوندمنان مداوم به انها  دستورتوبه وعدم تحریف تورات  و هشدار به  کارهای زشت وجنایات بارمیداد و وعده عذاب- کردستان درقبل بصورت یک جزیره درامده بود محصور دروکوه ها واطراف ان جنگلهای انبوه- لذا از تمدن بشری فاصله گرفته بودوخودرای  وعدم روحیه  زندگانی مشترک- اقایان هرزمان خودرا نژادی خاص میدانستند اخیرا خودرا نژاد هخامنشی میدانند وکروش را کور –و- وش میگویند که مخفف ان کره یعنی فرزند پسر – و –وش  یعنی داری صفات نیک دانش وشجاعت وغیره مانند یهود بوقلمون صفت- بعلت فقروناتوانی همیشه دنبال یک اسپانسر میگردند- درزمان شاه پدرمن غالبا استاددانشگاه تهران وچندین دانشجوی کرد داشت ومارادعوت کردند اخرین منزل سقز بودمنزل یکی از خوانین- سقز بسیارفقیر بود دوسط شهر اول اواخرشهر دیده میشودیک پارک اخیرا ساخته شدهبود چند ت درخت داشت وچندتا نیم کت-چند خیابان اسفالت شده پدرمن پرسید اوضاع چطور است- یکی از خوانین-گفت ما به شاه گفتیم مااز شما مایوس هستیم- کاری به شمانداریم وشماهم کاری به مانداشته باشید ثروت مادرکردستان عرا ق است واز ان راه  معیشت ما میبگذرد- انها امدند چند  اداره ساختند چندخیابان اسفالت کردند درهمین حدود واین پارک هم ساختند ولی باکردهای طرفدارصدام  چنک میکردند سر دشتهای بین دوطرف- رژِیم هم کاری نداشت- خوب شاه جنایت کرد وصدام هم جنایت کرد ولی وجه غالب با علمای سنی بود برهبری ایت الله العظی قیاسی  که تمام کارهای خود با حضرت ایتالله العظمی بروجردی رحمت الله علیه مشورت میکرد وسخت به ایشان اعتماد داشت اقای عزیزی در تمام طول سخنران مدوام ملت کرد گفت  درحالیکه باید امت میگفت یعنی ایشان سکولار است- ایشان نمیداند خداوندمنان دارد فضارا برایظهور حضرت امام زمان علیه السلام اماده میکند وماهم باید بعنوان عبد الهی دراین جهت گام بزنیم ده میلیونمردم کرد گویاطرفدار ایشان هستند ولی چنگ مقدس نشان داد که مردم بیدارشدند- شما واقعیت خود را اشکار تصور میکنم هر مهاباد بود درزمن چنگ  دولت کمکهای فراوانی میکرداز سیلندگاز مجانی کفش مجانی وغیره-مداو حزب دمکرات میگفت انهارقبول نکنید وما بهتر ازانها برایشمامیاوریم از کفش گرفته شده که بعضی ها روستا گول خوردن ونزدیک زمستانبودنفت خواستندمقدارینفت به قیمت پانزده برابر ایران فروختند اعتراض کردند دستوردادند انهارا به گلوله ببندند انهابیدارشدندنزد سپاه امدندوکمک خواستند وتمام طرفدار حزب دمکرات یا کشتند یافراری شدنددرمهبادباز این باز ی دراوردند وحتی گفتندبه بیمارستان انهانروید مادکترداریم وفلان داریم درکردستان عراق بعلت فقر یکی از راه به حزبی ملحق شدن که بیچاره مجبور میکردندبه ایران حمله کنند وچون فردی که قبلا  جز دوره بهداری سرپائی خوانده بود وبعناون دیپلم وظفیه درمرز کار میکردند درزمان شاه منحوس  ومداوم گاهی انها حمله میکردند وچون اینهادرارتفاع بودند-که قاچاق  چیان   غارهای درا کنده بودند واطاق درست کردهبودند وحوض درست کرده بودنددرانجابودندوبال گرد

 هوپیما وماهواره مداوم انهارارصد میکرد وکشته میشدندویا مجروح میشدند دربین مجروحین که به اوفرصت داده بودند تا پای کوه بیاید وبعداوراز باتیر به پا مجروح میکدندومابقه هم بعسمت انهاخمپاره ومشک زده میشود وهرکس از انها مجروح میشد میبکشتند این پیرمرد گرفتند ومعالجه کردندوبعدمقداری باماشین وسپس بالگرد به بیمارستان فرستادند واز او پرسیدند که بااین سن-که حتی برای  جوانان قوی هم سخت است چرامدی ایشان میگفت مجبور هستم برای حقوق وچون حزبی شدم اگرنیایم برچسب طرفداری از  رژیم شاه میخورم واعدام میشوم دقیقا درزمان جنگ باوجدانکه ایشان پست مهمی  دربانک ملی داشت به جبهه رفت وهمان جا فعالیت میکردباز همین مطالب تکرارشد تصور میکنم شهر مهاباد بود دمرات اعلام کرد سپاه رابیرن کنید من همه چیز شمارا بنحو احسن تهیه- میکنم وبرای اعتراض همه فردا بیرون بائید وهرکس بیرن نیاید خانه اش به مسلسل بسته میشود وهیچکس بیرون  وخانه های را به مسلسل بست حال قبلا دمرات گفته بود شورای شهری درست کنید وهرچه بنفع مردم است شورا تشخیص دهدمانوکر انها خواهیم بود وبه –همان سبک انها عمل –میکنیم درحالیکه قدرت نداردچنین میکند واگرقدرت پیدا کند چه میکند ومسلما ضد اسلام است وچون پول نداردهرقدرتی که پول دهد نوکرایشان است کهامروزه امریکا  اسرائیل وعربستان سعودی است وبداند که انهادرمقابل اراده الهی  پیشیزی هم نیستندجزخودرافرسوده ونتوان وسراناج از دوره معرکع خارج خواهندشد انشااالله

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امروز اقای خالد عزیزی از رهبران دمکرات با بی بی سی  مصاحبه ای داشت- سرتا پا دروغ- همزاد باوری با یهود کرد- جمله بسم الله الرحمن الرحیم- دقیقا مانند ان در   دین یهود- اما این جمله بنفع یهود نیست زیراطبق نظر رهبران یهودمیابیست  یهود بردنیا حکومت کند وهمه برده وبنده وعبد خود بداند- چون بعضی یهودی ها درکشورهای مختلف مخالف بودندومردمان کشورهای مختلف زیر بار نمیرفتند-کلمه یهوه-  که صفات رحمانی را معنا میدهد تفسیر کردن به انتقام گیر از یهودیان روشنفکر ومردم باهوش- خداوندمنان مداوم به انها  دستورتوبه وعدم تحریف تورات  و هشدار به  کارهای زشت وجنایات بارمیداد و وعده عذاب- کردستان درقبل بصورت یک جزیره درامده بود محصور دروکوه ها واطراف ان جنگلهای انبوه- لذا از تمدن بشری فاصله گرفته بودوخودرای  وعدم روحیه  زندگانی مشترک- اقایان هرزمان خودرا نژادی خاص میدانستند اخیرا خودرا نژاد هخامنشی میدانند وکروش را کور –و- وش میگویند که مخفف ان کره یعنی فرزند پسر – و –وش  یعنی داری صفات نیک دانش وشجاعت وغیره مانند یهود بوقلمون صفت- بعلت فقروناتوانی همیشه دنبال یک اسپانسر میگردند- درزمان شاه پدرمن غالبا استاددانشگاه تهران وچندین دانشجوی کرد داشت ومارادعوت کردند اخرین منزل سقز بودمنزل یکی از خوانین- سقز بسیارفقیر بود دوسط شهر اول اواخرشهر دیده میشودیک پارک اخیرا ساخته شدهبود چند ت درخت داشت وچندتا نیم کت-چند خیابان اسفالت شده پدرمن پرسید اوضاع چطور است- یکی از خوانین-گفت ما به شاه گفتیم مااز شما مایوس هستیم- کاری به شمانداریم وشماهم کاری به مانداشته باشید ثروت مادرکردستان عرا ق است واز ان راه  معیشت ما میبگذرد- انها امدند چند  اداره ساختند چندخیابان اسفالت کردند درهمین حدود واین پارک هم ساختند ولی باکردهای طرفدارصدام  چنک میکردند سر دشتهای بین دوطرف- رژِیم هم کاری نداشت- خوب شاه جنایت کرد وصدام هم جنایت کرد ولی وجه غالب با علمای سنی بود برهبری ایت الله العظی قیاسی  که تمام کارهای خود با حضرت ایتالله العظمی بروجردی رحمت الله علیه مشورت میکرد وسخت به ایشان اعتماد داشت اقای عزیزی در تمام طول سخنران مدوام ملت کرد گفت  درحالیکه باید امت میگفت یعنی ایشان سکولار است- ایشان نمیداند خداوندمنان دارد فضارا برایظهور حضرت امام زمان علیه السلام اماده میکند وماهم باید بعنوان عبد الهی دراین جهت گام بزنیم ده میلیونمردم کرد گویاطرفدار ایشان هستند ولی چنگ مقدس نشان داد که مردم بیدارشدند- شما واقعیت خود را اشکار تصور میکنم هر مهاباد بود درزمن چنگ  دولت کمکهای فراوانی میکرداز سیلندگاز مجانی کفش مجانی وغیره-مداو حزب دمکرات میگفت انهارقبول نکنید وما بهتر ازانها برایشمامیاوریم از کفش گرفته شده که بعضی ها روستا گول خوردن ونزدیک زمستانبودنفت خواستندمقدارینفت به قیمت پانزده برابر ایران فروختند اعتراض کردند دستوردادند انهارا به گلوله ببندند انهابیدارشدندنزد سپاه امدندوکمک خواستند وتمام طرفدار حزب دمکرات یا کشتند یافراری شدنددرمهبادباز این باز ی دراوردند وحتی گفتندبه بیمارستان انهانروید مادکترداریم وفلان داریم درکردستان عراق بعلت فقر یکی از راه به حزبی ملحق شدن که بیچاره مجبور میکردندبه ایران حمله کنند وچون فردی که قبلا  جز دوره بهداری سرپائی خوانده بود وبعناون دیپلم وظفیه درمرز کار میکردند درزمان شاه منحوس  ومداوم گاهی انها حمله میکردند وچون اینهادرارتفاع بودند-که قاچاق  چیان   غارهای درا کنده بودند واطاق درست کردهبودند وحوض درست کرده بودنددرانجابودندوبال گرد

 هوپیما وماهواره مداوم انهارارصد میکرد وکشته میشدندویا مجروح میشدند دربین مجروحین که به اوفرصت داده بودند تا پای کوه بیاید وبعداوراز باتیر به پا مجروح میکدندومابقه هم بعسمت انهاخمپاره ومشک زده میشود وهرکس از انها مجروح میشد میبکشتند این پیرمرد گرفتند ومعالجه کردندوبعدمقداری باماشین وسپس بالگرد به بیمارستان فرستادند واز او پرسیدند که بااین سن-که حتی برای  جوانان قوی هم سخت است چرامدی ایشان میگفت مجبور هستم برای حقوق وچون حزبی شدم اگرنیایم برچسب طرفداری از  رژیم شاه میخورم واعدام میشوم دقیقا درزمان جنگ باوجدانکه ایشان پست مهمی  دربانک ملی داشت به جبهه رفت وهمان جا فعالیت میکردباز همین مطالب تکرارشد تصور میکنم شهر مهاباد بود دمرات اعلام کرد سپاه رابیرن کنید من همه چیز شمارا بنحو احسن تهیه- میکنم وبرای اعتراض همه فردا بیرون بائید وهرکس بیرن نیاید خانه اش به مسلسل بسته میشود وهیچکس بیرون  وخانه های را به مسلسل بست حال قبلا دمرات گفته بود شورای شهری درست کنید وهرچه بنفع مردم است شورا تشخیص دهدمانوکر انها خواهیم بود وبه –همان سبک انها عمل –میکنیم درحالیکه قدرت نداردچنین میکند واگرقدرت پیدا کند چه میکند ومسلما ضد اسلام است وچون پول نداردهرقدرتی که پول دهد نوکرایشان است کهامروزه امریکا  اسرائیل وعربستان سعودی است وبداند که انهادرمقابل اراده الهی  پیشیزی هم نیستندجزخودرافرسوده ونتوان وسراناج از دوره معرکع خارج خواهندشد انشااالله

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امروز اقای خالد عزیزی از رهبران دمکرات با بی بی سی  مصاحبه ای داشت- سرتا پا دروغ- همزاد باوری با یهود کرد- جمله بسم الله الرحمن الرحیم- دقیقا مانند ان در   دین یهود- اما این جمله بنفع یهود نیست زیراطبق نظر رهبران یهودمیابیست  یهود بردنیا حکومت کند وهمه برده وبنده وعبد خود بداند- چون بعضی یهودی ها درکشورهای مختلف مخالف بودندومردمان کشورهای مختلف زیر بار نمیرفتند-کلمه یهوه-  که صفات رحمانی را معنا میدهد تفسیر کردن به انتقام گیر از یهودیان روشنفکر ومردم باهوش- خداوندمنان مداوم به انها  دستورتوبه وعدم تحریف تورات  و هشدار به  کارهای زشت وجنایات بارمیداد و وعده عذاب- کردستان درقبل بصورت یک جزیره درامده بود محصور دروکوه ها واطراف ان جنگلهای انبوه- لذا از تمدن بشری فاصله گرفته بودوخودرای  وعدم روحیه  زندگانی مشترک- اقایان هرزمان خودرا نژادی خاص میدانستند اخیرا خودرا نژاد هخامنشی میدانند وکروش را کور –و- وش میگویند که مخفف ان کره یعنی فرزند پسر – و –وش  یعنی داری صفات نیک دانش وشجاعت وغیره مانند یهود بوقلمون صفت- بعلت فقروناتوانی همیشه دنبال یک اسپانسر میگردند- درزمان شاه پدرمن غالبا استاددانشگاه تهران وچندین دانشجوی کرد داشت ومارادعوت کردند اخرین منزل سقز بودمنزل یکی از خوانین- سقز بسیارفقیر بود دوسط شهر اول اواخرشهر دیده میشودیک پارک اخیرا ساخته شدهبود چند ت درخت داشت وچندتا نیم کت-چند خیابان اسفالت شده پدرمن پرسید اوضاع چطور است- یکی از خوانین-گفت ما به شاه گفتیم مااز شما مایوس هستیم- کاری به شمانداریم وشماهم کاری به مانداشته باشید ثروت مادرکردستان عرا ق است واز ان راه  معیشت ما میبگذرد- انها امدند چند  اداره ساختند چندخیابان اسفالت کردند درهمین حدود واین پارک هم ساختند ولی باکردهای طرفدارصدام  چنک میکردند سر دشتهای بین دوطرف- رژِیم هم کاری نداشت- خوب شاه جنایت کرد وصدام هم جنایت کرد ولی وجه غالب با علمای سنی بود برهبری ایت الله العظی قیاسی  که تمام کارهای خود با حضرت ایتالله العظمی بروجردی رحمت الله علیه مشورت میکرد وسخت به ایشان اعتماد داشت اقای عزیزی در تمام طول سخنران مدوام ملت کرد گفت  درحالیکه باید امت میگفت یعنی ایشان سکولار است- ایشان نمیداند خداوندمنان دارد فضارا برایظهور حضرت امام زمان علیه السلام اماده میکند وماهم باید بعنوان عبد الهی دراین جهت گام بزنیم ده میلیونمردم کرد گویاطرفدار ایشان هستند ولی چنگ مقدس نشان داد که مردم بیدارشدند- شما واقعیت خود را اشکار تصور میکنم هر مهاباد بود درزمن چنگ  دولت کمکهای فراوانی میکرداز سیلندگاز مجانی کفش مجانی وغیره-مداو حزب دمکرات میگفت انهارقبول نکنید وما بهتر ازانها برایشمامیاوریم از کفش گرفته شده که بعضی ها روستا گول خوردن ونزدیک زمستانبودنفت خواستندمقدارینفت به قیمت پانزده برابر ایران فروختند اعتراض کردند دستوردادند انهارا به گلوله ببندند انهابیدارشدندنزد سپاه امدندوکمک خواستند وتمام طرفدار حزب دمکرات یا کشتند یافراری شدنددرمهبادباز این باز ی دراوردند وحتی گفتندبه بیمارستان انهانروید مادکترداریم وفلان داریم درکردستان عراق بعلت فقر یکی از راه به حزبی ملحق شدن که بیچاره مجبور میکردندبه ایران حمله کنند وچون فردی که قبلا  جز دوره بهداری سرپائی خوانده بود وبعناون دیپلم وظفیه درمرز کار میکردند درزمان شاه منحوس  ومداوم گاهی انها حمله میکردند وچون اینهادرارتفاع بودند-که قاچاق  چیان   غارهای درا کنده بودند واطاق درست کردهبودند وحوض درست کرده بودنددرانجابودندوبال گرد

 هوپیما وماهواره مداوم انهارارصد میکرد وکشته میشدندویا مجروح میشدند دربین مجروحین که به اوفرصت داده بودند تا پای کوه بیاید وبعداوراز باتیر به پا مجروح میکدندومابقه هم بعسمت انهاخمپاره ومشک زده میشود وهرکس از انها مجروح میشد میبکشتند این پیرمرد گرفتند ومعالجه کردندوبعدمقداری باماشین وسپس بالگرد به بیمارستان فرستادند واز او پرسیدند که بااین سن-که حتی برای  جوانان قوی هم سخت است چرامدی ایشان میگفت مجبور هستم برای حقوق وچون حزبی شدم اگرنیایم برچسب طرفداری از  رژیم شاه میخورم واعدام میشوم دقیقا درزمان جنگ باوجدانکه ایشان پست مهمی  دربانک ملی داشت به جبهه رفت وهمان جا فعالیت میکردباز همین مطالب تکرارشد تصور میکنم شهر مهاباد بود دمرات اعلام کرد سپاه رابیرن کنید من همه چیز شمارا بنحو احسن تهیه- میکنم وبرای اعتراض همه فردا بیرون بائید وهرکس بیرن نیاید خانه اش به مسلسل بسته میشود وهیچکس بیرون  وخانه های را به مسلسل بست حال قبلا دمرات گفته بود شورای شهری درست کنید وهرچه بنفع مردم است شورا تشخیص دهدمانوکر انها خواهیم بود وبه –همان سبک انها عمل –میکنیم درحالیکه قدرت نداردچنین میکند واگرقدرت پیدا کند چه میکند ومسلما ضد اسلام است وچون پول نداردهرقدرتی که پول دهد نوکرایشان است کهامروزه امریکا  اسرائیل وعربستان سعودی است وبداند که انهادرمقابل اراده الهی  پیشیزی هم نیستندجزخودرافرسوده ونتوان وسراناج از دوره معرکع خارج خواهندشد انشااالله

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امروز اقای خالد عزیزی از رهبران دمکرات با بی بی سی  مصاحبه ای داشت- سرتا پا دروغ- همزاد باوری با یهود کرد- جمله بسم الله الرحمن الرحیم- دقیقا مانند ان در   دین یهود- اما این جمله بنفع یهود نیست زیراطبق نظر رهبران یهودمیابیست  یهود بردنیا حکومت کند وهمه برده وبنده وعبد خود بداند- چون بعضی یهودی ها درکشورهای مختلف مخالف بودندومردمان کشورهای مختلف زیر بار نمیرفتند-کلمه یهوه-  که صفات رحمانی را معنا میدهد تفسیر کردن به انتقام گیر از یهودیان روشنفکر ومردم باهوش- خداوندمنان مداوم به انها  دستورتوبه وعدم تحریف تورات  و هشدار به  کارهای زشت وجنایات بارمیداد و وعده عذاب- کردستان درقبل بصورت یک جزیره درامده بود محصور دروکوه ها واطراف ان جنگلهای انبوه- لذا از تمدن بشری فاصله گرفته بودوخودرای  وعدم روحیه  زندگانی مشترک- اقایان هرزمان خودرا نژادی خاص میدانستند اخیرا خودرا نژاد هخامنشی میدانند وکروش را کور –و- وش میگویند که مخفف ان کره یعنی فرزند پسر – و –وش  یعنی داری صفات نیک دانش وشجاعت وغیره مانند یهود بوقلمون صفت- بعلت فقروناتوانی همیشه دنبال یک اسپانسر میگردند- درزمان شاه پدرمن غالبا استاددانشگاه تهران وچندین دانشجوی کرد داشت ومارادعوت کردند اخرین منزل سقز بودمنزل یکی از خوانین- سقز بسیارفقیر بود دوسط شهر اول اواخرشهر دیده میشودیک پارک اخیرا ساخته شدهبود چند ت درخت داشت وچندتا نیم کت-چند خیابان اسفالت شده پدرمن پرسید اوضاع چطور است- یکی از خوانین-گفت ما به شاه گفتیم مااز شما مایوس هستیم- کاری به شمانداریم وشماهم کاری به مانداشته باشید ثروت مادرکردستان عرا ق است واز ان راه  معیشت ما میبگذرد- انها امدند چند  اداره ساختند چندخیابان اسفالت کردند درهمین حدود واین پارک هم ساختند ولی باکردهای طرفدارصدام  چنک میکردند سر دشتهای بین دوطرف- رژِیم هم کاری نداشت- خوب شاه جنایت کرد وصدام هم جنایت کرد ولی وجه غالب با علمای سنی بود برهبری ایت الله العظی قیاسی  که تمام کارهای خود با حضرت ایتالله العظمی بروجردی رحمت الله علیه مشورت میکرد وسخت به ایشان اعتماد داشت اقای عزیزی در تمام طول سخنران مدوام ملت کرد گفت  درحالیکه باید امت میگفت یعنی ایشان سکولار است- ایشان نمیداند خداوندمنان دارد فضارا برایظهور حضرت امام زمان علیه السلام اماده میکند وماهم باید بعنوان عبد الهی دراین جهت گام بزنیم ده میلیونمردم کرد گویاطرفدار ایشان هستند ولی چنگ مقدس نشان داد که مردم بیدارشدند- شما واقعیت خود را اشکار تصور میکنم هر مهاباد بود درزمن چنگ  دولت کمکهای فراوانی میکرداز سیلندگاز مجانی کفش مجانی وغیره-مداو حزب دمکرات میگفت انهارقبول نکنید وما بهتر ازانها برایشمامیاوریم از کفش گرفته شده که بعضی ها روستا گول خوردن ونزدیک زمستانبودنفت خواستندمقدارینفت به قیمت پانزده برابر ایران فروختند اعتراض کردند دستوردادند انهارا به گلوله ببندند انهابیدارشدندنزد سپاه امدندوکمک خواستند وتمام طرفدار حزب دمکرات یا کشتند یافراری شدنددرمهبادباز این باز ی دراوردند وحتی گفتندبه بیمارستان انهانروید مادکترداریم وفلان داریم درکردستان عراق بعلت فقر یکی از راه به حزبی ملحق شدن که بیچاره مجبور میکردندبه ایران حمله کنند وچون فردی که قبلا  جز دوره بهداری سرپائی خوانده بود وبعناون دیپلم وظفیه درمرز کار میکردند درزمان شاه منحوس  ومداوم گاهی انها حمله میکردند وچون اینهادرارتفاع بودند-که قاچاق  چیان   غارهای درا کنده بودند واطاق درست کردهبودند وحوض درست کرده بودنددرانجابودندوبال گرد

 هوپیما وماهواره مداوم انهارارصد میکرد وکشته میشدندویا مجروح میشدند دربین مجروحین که به اوفرصت داده بودند تا پای کوه بیاید وبعداوراز باتیر به پا مجروح میکدندومابقه هم بعسمت انهاخمپاره ومشک زده میشود وهرکس از انها مجروح میشد میبکشتند این پیرمرد گرفتند ومعالجه کردندوبعدمقداری باماشین وسپس بالگرد به بیمارستان فرستادند واز او پرسیدند که بااین سن-که حتی برای  جوانان قوی هم سخت است چرامدی ایشان میگفت مجبور هستم برای حقوق وچون حزبی شدم اگرنیایم برچسب طرفداری از  رژیم شاه میخورم واعدام میشوم دقیقا درزمان جنگ باوجدانکه ایشان پست مهمی  دربانک ملی داشت به جبهه رفت وهمان جا فعالیت میکردباز همین مطالب تکرارشد تصور میکنم شهر مهاباد بود دمرات اعلام کرد سپاه رابیرن کنید من همه چیز شمارا بنحو احسن تهیه- میکنم وبرای اعتراض همه فردا بیرون بائید وهرکس بیرن نیاید خانه اش به مسلسل بسته میشود وهیچکس بیرون  وخانه های را به مسلسل بست حال قبلا دمرات گفته بود شورای شهری درست کنید وهرچه بنفع مردم است شورا تشخیص دهدمانوکر انها خواهیم بود وبه –همان سبک انها عمل –میکنیم درحالیکه قدرت نداردچنین میکند واگرقدرت پیدا کند چه میکند ومسلما ضد اسلام است وچون پول نداردهرقدرتی که پول دهد نوکرایشان است کهامروزه امریکا  اسرائیل وعربستان سعودی است وبداند که انهادرمقابل اراده الهی  پیشیزی هم نیستندجزخودرافرسوده ونتوان وسراناج از دوره معرکع خارج خواهندشد انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به بحران زیر دریائی فرانسه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دو –و- سه تا مقاله خوب در روزنامه گاردین انگلستان- درباره جریان  زیردریائی فرانسه- نوشته شده است  ومطابق سنت انگلیس ی نکات جالب را بیان میکند ولی حرف اش صراحت ندارد ولی قابل درک است- شکست امریکا درخاور میانه واخیرا بخصوص در افغانستان- باعث شد – چین درمنطقه به قدرت برسد چه از لحاض سیاسی وچه از لحاظ اقتصادی  وموفق شد که جنگ سرد را بین امریکا وکشورهای اروپای غربی  به حدصفر برساند-و از طرفی امریکا در اسیای جنوب شرقی میدان را باخت واسترالیاهم باخت وانهارا مجبور کردند که به سمت چین بروند- امرکا برایذ انکه شکست خوداش رادر افغانستان از نظر مردم خوداش وجهان کم اهمیت کند مسئله اسیارجنوب شرقی وچین را پیش کشیده است وجنگ سرد  رادارد دوباره دران منطقه احیا کند- درضمن فرانسه دیپلماسی  بهتری دارد وروابط خوبی با چین دارد ودارد خلا امریکا از دریا هندو چین تا اقیانوس کبیر پر میکند وحتی درافریق دارد فعال میشود  وخلاغرب را پر میکند- لا امریکا برای انکه  اسیای جنوب شرقی مانند خاور میانه نشود-بهانه  اش این است چین هشت زیر  دریائی اتمی دارد وبایک حمله بدون اطلاع کار استرالیا-میسازد رابط ه استرالیا ب فرانسه بسیارعمیقترا زرابطه استرالیا  با امریکا است که  سفیر فرانسه در استرالیا  گفته است این تاریخ منرا غمگین کرده است واسترالیائی ها بیشتر غمگین خواهد کرد مسئله مهم ان است که زیردرااتمی  فرانسه هم دیزلی است وهم اتمی است لذا  ابرا کمتر  فاسد میکند بههمین علت نیوزلند گفته است زیردریائی امریکائی به ابها خود راه نخواهد داد ومسئله دیگر   تعمیرات این زیردریائی  را استرالیا یاد میدادند ولی امریکایی این کارا نخواهند کردودستگاه  ها مهروموم است(سیلد) ئقیمت اش هم گرانتر است البته امریکائی بخاطر سیاست وقدرت هزینه هائی خواهند کرد ولی قدرت نظامی استرالیا دیگردراختیار امریکا است- اقای بایدن یک دروغی اشکار گفته است که قبلا فرانسه درجریان گذاشته است پس چراینقدر یک دفعهفرانسه منفجر شد ودوم همیک شعارداده است که استرالیا یک قدم شجاعانه برداشته است که افتخاری برای  نسلهای اینده  استرالیا است-؟؟

موافقین ۰ مخالفین ۰

عاقبت ظالمین بورا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- - نظریات شخصی است—روش نابودی  احمق های  خرحمال- کردستان عراق که نوکری  استکباری پشت قباله انها- نوشته شده است- درزمان شاه منحوس دوست نفر نظامیب وادخاک کردستان عراق شدند وهیچ کس نفهمید  بدستور امریکا وباز گشتن ودرطول مسیر هرکرد را که اسلحه داشت  اسیر کردند وتخلیه اطلاعاتی کردن وسپس کشتند ودرجاده منتهی به مرز ایران سنسور کار گذاشتند وهرکس عبور میکندت هلی کوتر وهواپیما و توپخانه انهارا شکار میکرد و اصلا کسی برای   بردن انها نمی امدویک اباژور= چراغ خواب -سیا-درست کرد که دران  میکرفون با ماهواره کار میکرد وودر  باطری – چراغ خواب دویست گرم مواد منفجر جاسازی کردتوسط دونفر از  افراد  دمکرات که   انهارا  تغیر عقیده داده بودندبرای چشن تولد ریس دمکرات که مریض بود درتخت خواب بود روز تولد ایشان خانواده  بیرون فرستادکه افراد ریس بخش های حزبی  نبینند  وریس دمکرات این چراغ خواب به سفارت روسیه داد وانها گفتند سالم است وبه اداره ارتش عراق دادانها گفتند سالم است زمانی ئکه افراد حلقه زده بودند  توسط ان دونفر   با کنترول ازراه دور  که دریک مسافر خانه نزدیک خانه  انها انرامنفجر کردند ریس فوت کرده وعده ای کشته وزخمی  شدند دمکرات وکومله به سمت امریکا متمایل شدندوصدا م بشدت ترسید وطارق عزیر  به افریقای جنوبی رفت واز انجا درخواست کمک سیا-شد که  کاری نکنند برگه خاصی بادقت پر کرد وامضا کرد- نابودی اینها کاری اسان است تعدادزیادی  ازکردهای شریف کردستان عراق متمایل به ایران هستند- فقط اشکال دراینجا است که شهیدشدندوضع خانواده چه میشود- باهوشی من از ایرانیان سراغ دارم واز همه مهمتر لطف خداوندمنان واما الزمان کارانها بیادب زاحتی ریشه کن شود یک طرح جامع طولانی مدیت راطرح ریزی کنید وبا  توسل به چهارده معصوم کاررا شروع کنید ویک  موقعیت  خوبی برای تجلیل   علمیئ مسائل امنیتی ونظامی ما است انشاالله به راحتی  کار به سرانجام

موافقین ۰ مخالفین ۰

الهامات امامالزمان علیه السلام-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- عالمی فرمودند- که امام الزمان علیه اسلام در دعوت عام خود یا با اقبال ویا با اکراه تسلیم میشوند- وعده ای هم گردن خم نمیکنند ونابود میشوند نظر  این ضعیف این است که اول اکراه دارند وکم کم اقبال پیدا میکنند وبه همین جهت جز جاهلین مهرشده مابقیه سرانجام به اقبال میرسند دذا.ول  در مدت خاص  فاقد  قدرت ایجا ددشرو ضرر خواهندبود- بعضی مسائل دین وفقه کمی پذیراش  مشکل است – درمرحله اول  توحید است  ودوم امام الز مان علیه السلام است ومثلا رعایت حجاب طهارت ونجاست ومثل زکات وخمس وانفاق- اینمسائل دربچگی درخانواده باید  تعلیم وبهان عمل شودمثلا طهارت ونجاست- مثلا مادر بگویداین دستمال نجس شده است حد  طهارت را نشان دهد این بچه طهارت ونجاست بخوبی میاموزد وسخت نیست و وسواس هم پیدا نیمکند وگرنه از تفریط به افراط میرسد- یک مقاله بفارسی خواندم یک دختر خانمی درغرب- درباره توحید تحقیق کرد وبه اثبات الهی رسید درادیان تحقیق کرد بااین هدف انها که دینها تحریف شده هستندومیبایست سکولارراقبول کرد- دین هارارد میکرد که اخرین انها اسلام بود.تصور میکرد این دینهم رد میشود-ولی باکمال تعجب کم کم پی برد که قران بسیارمنطقی وعقلانی وجذاب ا ست مدتها میگذشت شجاعت انکه بگوید مسلمان شدم رانداشت  سرانجام باخود گفت باید کارا یکسره کنم به مسجد رفت وبه عالم جریان گفت وایشان فرمودند  شمادرحد شهادیتن گفتندهستید شهادت داد ولی مسجد برای نماز نمیرفت باز سرانجام- گفت اسلام بدن نماز وعمل دین نیست باز به مسجد رفت نماز را یاد گرفت وباخودگرفت بدون حجاب نماز قبول نیست حجاب از چندجهت سخت بودیکی هم از جهت خانواده ودوستان تاسرانجام حجاب راهم قبول کرد-مسلمانها  درمسجد هرکس میخواست ایشان  را  بطریق خود اشنا کند ایشان  مطالعه کرد سرانجام ازسنی شیعه شد- درقرون گذشته ملحدین وکافرین بسیاراندک بودند بیشتر مشرک بودن- ولی کم کم کافرین وملحدین ومنافقین  وغیره دراخرالزمان برتری پیدا میکنند لذا می بایست درمسائل کلیدی  افرادبه علوم الهی  وعقلانی مجهز باشند وبیشترین شک درامر توحید خواهد بود وشرط موفقیت درخلوص عقلانی و نیت خواهد بود که از حوزه عقل وسپس وحی خارج نشوند وتسلیبم باشند وگردن خم کنند – البته این شرط کلی درتمام اعصار است ولی اثبات الهی امروزه سختتر شده است-ودر حقیقت دراصل کار امام الزمان است درهرعصری وقرنی-   در زمان امام صادق علیه السلام جبریون میگفتند خداوندمنان از ازل چیزی نمیداند باید بییند وسپس تصمیم بگیرد وازطرفی هرکاری انسان که میکند برپایه جبر است  فردی خدمت امام  صادق علیه السلام  امد وجریان را گفت -که تازه ای محتاج شدم هرچه دعا میکنم خداوند منان کمکی نمی کند – درحالیکه ازامام شنیده بود که خداوندمنان از ازل میداندامام علیهالسلام  زیر دوتشکچه یک کیسه پول  به اوداد دوم  باز ان فرد گفت  - خداوند دستور دزدی میدهد وخودهم دستور داده است که دست دزد را ببرید ومردم سئوال کردند  حکمت وعدل ان چی است  ان فرد گفت  هردو را دارد ولی مانمی دانیم  وحق سئوال کردن هم نداریم- زیرا انرابرای ما فاش نکردن امام علیه السلام فرمودند خداوند دستوردزدی میدهد وسپس میگوید دست  دزد را ببرید ؟؟ویا به خداوندکفر بگوید وسپس انهارا عذاب کند ایا یک بچه پنچ ساله چنین حکمی میکند؟؟ ان فرد رفت وقتیکه سرکیسه راباز کرد- دید - درست به اندازه نیاز بود به پیش امام علیه السلام باز گشت_ و_گفت شمااز کجا فهمیدید-که نیاز من چقدر است-مگر شما علم غیب دارید-_؟؟ فرمودند  زمانی من علم غیب داشته باشم پس خداوندمنان هم میتواندعلم غیب داشته باشد وعلم غیب من از علم غیب الهی است- این صفتی است که ما درجاهای دیگرهم برای شما اثبات کردیم دنبال ان شناخت ان  نروئید که عقل شمانمیرسد وشیطان شمارا گمراه میکند درحالی که جبری نبود- این نوع مسائل از کارهای خاص الخاص امام علیه السلام- قبلاز  امام الزمان علیه السلام عقل ها کوتاه بودوبا یدحضوری  به اصطلاح تمرین میکردند تا بفهمند امابعدا عقل بلوغ لازم را پیدا کردند بدون حضور امام علیه السلام میتوان این الهام را  داشت که با امام علیه السلام درارتباط باطنی  بوداما بقول علما باخداوند هم میشود چنین الهامات راداشت ولی با داشتن شرایط ممکن  است گاهی مورد غضب واقع میشود مثال میاورند که حاکم ها حاجب داشتندهرکس مسئله ی  داشت بایدبه حاجب میگفت حاجب نحو بیان ونحو تشریفات را مشخص میکرد وخودهم  شرح  حال میداد وان فرد چند کلمه براسا س گفته حاجب  بیان  میکرد- حاکم خوش اش می امد ودستورمیداد امام الزمان علیه السلام همین نقش رادارد امام علیه السلام گاه خود  راه حل مسئله را نشان میدهد وگاهی خود بنحوی انرا حل میکند-که درطول تاریخ دینی بهد ان نحو عمل شده است محال است کسی باخلوص واقعی مسئله ای که منطقی باشددرذهن داشته باشد واز امام علیه السلام طلب واسطه گری کند و از خداوندمنان  درخواست داشته بشد باشد وراهنمائی  بشود وگاهی درشب قدر خداوندمنان نحو حل مسئله  را به امام علیه السلام محول کرده است وگاهی خواست امام الزمان قبلا ازخداوندمنان بوده است- نکته دیگری همیشه این نیست که چرا امام الزمان علیه السلام نیامده است گاهی حتی زمان امدن است بعضی میگویند هنوز شرایط اماده نیست به دائلل مختلف یکی از انها ازما-درخواست همکاری نشده است

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نه عقاب قاتل است نه کبوتر مقتول-!!

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-نه عقاب قاتل است نه کبوتر مقتول هرکس این راز نفهمد جاهل به زمانه است—خاک میکده کاخ  سفید تربت  سرمه چشم است  حور وپری-ساقی میکده اش ساغراش  سلم ونجات است - خون سیاوش دربزم شبانه  در در خم شهد وشراب – هرکسی ننوشد هنوز درخواب اوخیال است -هرکسی در کعبه قبیله غرب- تماشا گر رمز  وراز نبود- درباغ سوسن و سمبل   وگلسرخ وبلبل نبود  دربی خبری  وبی هوشی  درباغ خارولاله  بود- -  شمشیر کشیدن تا ناکس را کس کنند- ولی رخ مه رخان را  به ستر سیاه پوشاندن -  کوتل وعلم  توحید برای دام وبندو قید برافراشتند- تبر بردرختان مروت ومردانگی و غلسفه علم  الهی زدند- علم  دین درسیاه چاله رفت وسینه سپر کرده ا ند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به انگولا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-کورنا- در  انگولا-  قبلا از  بیان-پیروز ی انقلاب انگولا  بسیار شگفت ومعجزه اسا است-  گرچه سه گروه مبارزه کردند که کمترین انها کمونیست ها هستند بسیارناچیز نودوسه درصد  مسیحی هستند چهار درصد  بت پرست وغیره یک درصد بی ایمان دودرصد مذاهب دیگر بنظر میرسد کمومنیست در ارتش نفوذ کرده بودند ومناطق سوق الجیشی از دست  ارتش پرتقال  دراورده بودند و درجنگل های  مبارزات چریکی کردن از سال1963 تا سال1974 مبارزات  طول کشید- درسال 1975  به استقلال رسیدند- شوروی کمک میکرد وکارشناس فرستاده بود  وکوبا مقداری نیرو فرستاده بود- وارتش  پرتقال 50000 هزارنفربودند وپانصدسال هم درانجا بودند- رهبری کمونیست هاراخانمی بنام – دیبالا رهبری میکرد که درکوبا دوره انرا گذارنده بود- وبعد  ریاست به دکتراگستیونو نتو- که اخیرا یک  سمبل یادگاری مانند بنظر میرسدموشک برای اشان تهیه کرده اند دروز تولد ایشان هفده سپتامبر از زحمات ایشان ویاد ایشان ساخته شده است که درضمن ایشان اولین ریس جمهور انگولا بوده است- امابعد مهمترین نکته 188 مرد و 172 زن مریض شدند که از سن شش روزه تا 88 سال است در بیست چهار ساعت گذشته3444 نفر  مورد داشتند-=سمپل= 312-نفر بستری شدند که   کورنای انها مثبت بوده است 229 نفر در سازمانهای قرنطینه   رفتند- 1702  افراد که مرض انها مثبت بوده است درتحت مراقبت های ویژه اپدمولژیکال که غلبا دربیمارستان پلیس ویاارتشی  بستری میشوند- انگولا- درمجموع 51407مورد داشته است- 1360 فوت کرده اند- 45507 بهبودی حاصل پیدا کرده اند- 4549 هنوز ناقل هستند 26 در حالت بحرانی و وخیم وکریتیکال هستند53 نفر مرض انها جدی است سییرس هستند- 153نفر  معتدل یا مودریت- 80 نفر لایت یاسبک هستند- 4228 نفرهمasymptomatic- هموز اثارمرض را اشکار نکرده اند

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

مدیریت الهی-و کمک الهی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- مدیریت الهی را   قضا وقدر میگویند- انچنان دوست عزیزم اقای عسلی درسرمقاله اش در روزنامه عصر بیان کردند- با اجازه ایشان کمی من بسط میدهم تمدن مولفه های زیادی دارد- از جمله فرهنگ –هر  ورزش و اعتقادها وسنت ها  وغیره  وتمدن  خرافات را پیدا میکند وبه روز میکند وقانون مند میکندو  قوانین حقوقی وتشویق  ومجازات را  بوجود  میاورد وسعی میکند انرا مدلل کند ودرضمن بر تمدن های دیگر برتری دهد- واز تدمنهای دیگر هم اقتباس میکند وانرادرخودهضم میکند-فرهنگ نمیتوان سازنده انهارا تشخیص داد ولی تمدن هارا میتوان تشخیص داد- نظریه جبریون دراسلام بشر هیچگونه در ایجاد فرهنگ وتمدن نقشی ندارد والت فعل الهی است-که خوداش خبرندارد ودیگرتفویض است که بشر همه کاره است وخداوندناظر است وتشویق ومجازات میکند- هردو غلط است انسان خوداش یک مولفه قضا وقدر است چه درجهت مثبت وچه درجهت منفی – ولی نقشه الهی پیاده میشود- درحدیث است – اگرانسان درجهت الهی حرکت کند خداوندمنان انرا کمک میکند واگردرجهت خلاف الهی عمل کند مورد غضب الهی واقع میشود- امادرجهت مثبت کار بسیارسخت است به نتجه برسد مانند علم اش مثل سرسوزن است به اقیانوس عظیم در گیر است ولی برای انکه مایوس نشوندخدواندمنان کمک میکندوبقول خارجیان وصله وپینه میکند اوراهدایت میکند تا به نتجه برسد- مرحوم  حضرت یدالله طارمی رحمت الله علیه همسایه ما بود من بخدمت ایشان مداوم میرسیدم ایشان مدتی در وزرات-کشاورزی بود مسئول تصحیح نامه ها- خواندن روزنامه   وپاسخ دادن به  انتقادها وقبلا یک بودجه داشتند که دهان خبرنگاران ببندند وایشان سخت مخالف میکندجواب منطقی بدهید نیاز ی نیست که پول بدهید من جواب انهارا میدهم ومداوم شعاردرست میکردیم انز مان اصل چهار امریکا دریک خانه ای دریک ساختمان  دوطبقه بزرگی  المانی  ساز در  خیابان  پهلوی نزدیک دروازه  اصفهان  داشت  دنبال یکی کسی میگشتند  همین کارها را بکند ومن را معرفی کرده بودند ومن گفتم من نمیتوانم بیایم چون سنوات راز دست میدهم ریس گفت من تقبل میکنم من به اصل چهار  منتقل شدممن چون درهم خیابان زندگانی میکردم واز این ساختمان عبور میکردم دوپوستر اصل چهار فقط درروی این دیواربود- یک نوشته بود از تو حرکت از خدا برکت و
 دیگری تویک قدم خداوندمنان ده قدم زیر نوشته  بود از شعارهای اصل چهار من سئوال راازایشان کردم فرمودند این کار من بود وکمونیست مداوم انهارا پاره میکردند وامریکایی انباری از این پوستر داشتند شهربانی نه هانی نه مانی ووگاهی من سربه اداره کشاورزی میدزدم وجوانی  لیسانس گرفتهبود وکارمن میکرد کمک میکردم وکمونیست های اداره بامن دردفتردرگیر شدند وکتک مفصلی بهم دیگرزدیم ومنی گی شعر هجو امیزیدربعلیه کمونیست ونوشتم وبعضی داش ها برای دفاعزامن دراداره میکاندند وتا شهربانی  مسئولیت انرابعهده گرفت وچهار سال من بودم واصل چهار تمام د درزمان اقای ترومن ومن به ادره کشاورزی برگشتم وگفتندان چهارسال قابل قبول نیست البه اصل چهار پول قابل ملاحظه ای به من دادومن یکخانه خریدم خواهر میخواست ازداوج کند وگفت این خانه به بده وباز من دراینجا خارج ازشهر خانه  ای کرایه کردم ویک  شعر هجوی برای ریس کشاورزی   سرودم وگفتم توباادیب نمیتوانی درگیر  شوددرشهر پیچید وبه تهران جریان  را گفت وکاررادرست کرد  ویک وام  هم داد ومن تواستم این خانه رابخرم وازداج کنم  این هردو شعار  از احادیث   اخذ شده است برخلاف جبر وتفویض است- اما ارزش ایمان-ظریفی فرموده است- ایتالیا بیشترین فساد جنسی دارد- چرا شکستهای بسیارزیاد جنگی واقتصادی تنهاراه حل ان برای کم کردن بحرانها همین فساد است راه دیگری بلد نیستند اگربخواهند به ایمان الهی باز گردندسخت است- بهترین کشور غربی امریکا است زیرا جنگهای خانمان سوز درانجارخ نداده است واز لحاظ اقتصادی وضعیت بسیار عالی دارد  صد  درصد  منابع معدنی دارد ولی با همین فشار ها که درتاریخ اندک حساب میشود  زنان را  هم پوسی کت یعنی گربه ملوس  وهم یک بازرس تمام عیار تر بیت میکند تا بحرانها را مدیریت کند وهمین کارا درایران واخیرا درافغانستان کرده است که به ان سبک عروسک ساز ی گفته میشود- ودرحقیقت مانندحکم شراب  ضرراش  بیشترا زنفع اش است وبقو ل عرب ها خواجگی راز بین میبرد بالترین فشاردرطول تاریخ را  امامان پاک علیهم اسلام الله اجمعین داشتندوبعد دوستان وفادار به انها ولی هرگز راه خطارا طی نکردند وبا بزرگواری ومتانت ان راه راطی کردن وکفری نگفتند-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

روز بزرگ داشت امام درالجزایر-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ریس جمهور  کشور الجزایر- روز پانزدم سپتامبر – را روز  ملی امام نامید—ریس جمهور تببون تاکید کردمنتج شده از  شاخص وسمبلیت( کلمه بروجینگ بزبان انگلیسیی یعنی پس از بحث زیاد به نتیجه ای برسند)- امام بلکبیر- که درجامعه شناخته شده است- ومرجعیت فرنگ وهویت جدید الجزایر است که ریشه عمیق درتمام ابعاد مردم دوانده است واحترام  وتمجیداز شان ایشان اتخاذ شده است- روز رحلت ایشان- درحالیکه باید روز تولد ایشان یا روز بعثت ایشان-برای نشان دادنمقام بسیار بالای ایشان- که درتمام ابعاد علمی فرهنگی- مذهبی نقش بسیار سازنده داشتند- عظمت شیخ سیدی محمد بلکبیر-که احتمالا بربر باید باشد بعنوانروز ملی امام- - برای احترام وبزرگ داشت روز رحلت ایشان-وبرای شناخت بیشتر از ایشان از تمدن وفرهنگی تولید کرد وبخوبی از ان محافظت کرد-  ,باسهمی عقلانی در اثبات وتحقق که یک ملت را بسازد- و-فرهنگی پایدار  برای نسلها بجای بگذارد-گفته ریس جمهور-در یک گرد همائی ادواری مسائل مهم مملکتی-(کوله گییوم- با کسره) در رابطه با بیان شخصیت حضرت شیخ سیدی محمد  بلکبیربوده است درضمن انجمن خیریه یوسف بلمهدی هم جمع اوری پول میکرده است توسط وزیر مذهب که ریاست ان خیریه هم رادارد-قرائت شد- شخصیتی بوده  است اهل صلح-و ریاست حوزه علمی خوداش وتاثیرات شگرفی درمردم داشته است ودرپیشبرد علوم درالجزایرر نقش عمده داشته است سرانجام کاروان مجاهدین ازدرون مساجد بیرون  و زاویه کشیده است که بسیار مهم است که صوفی مجاهد شود وحفظ یکپارچه ملت وقلمرو  وبرطرف کردن نواقص وبهودی بخشیدن وایمان به مردمکهمردم نوبل ونجیب ووفادار هستند وپپیشرفت به سمت مدرن شدن ونابود ی وحذف افراط گری-که ایشان  برجسته کردن- سئوال این است که چطورحالا بفکر افتادید؟؟

موافقین ۰ مخالفین ۰