عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

تاثیر خاورمیانه بر سیاست غرب-!!

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۴۱ ب.ظ

بسماالله لرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بخشی از نظریات- برگرفته از سایت –مکالمه به زبان اگلیسی است- اینمقاله دراغازا نتخابات امریکا نوشتاری شده است-مقدمه- انتخابات کسی برنده میشود اولا هداف جامع داشته باشد- حداقل تمام نقاط ضعف استراژیکی  چه در داخل چه در خارج لحاظ کرده اشد- وراه حا منطقی خودرا هم به وضوح روشنی بیان کرده باشد ومیبایست در رقابت نقاط ضعف رقیب رابیان کند واز ان راه حل های  که پاسخگونبودند نقاط ظعف انهارا مشخص سازد واز انها اجتناب ورزد- نگارند ه اصلی – بیان میکند که تاریخ دیپلماسی هرگاه سیاست مداری یکطرفه عمل کرد چه درداخل وچه درخارج سرانجام شکست میخورد یعنی رابطه بر د- برد جواب میدهد وشکست دمکراتهارا پیشبینی  کرده بوده است-  به خاط یک بعدی بودن روابط است- دربین بحث به این نتچه میرسد که این ده های اخیر سیاست غرب- بهدوقسمت اصلی تقسیم میشود- خاورمیانه ومابقیه جهان-  وحکمرانها- خطر تروریست درخاور میانه بزرگ نمائی کردند که هم بهمنافع غرب درخاورمیاه وبعدا درجهان ضربه میزند وهم درکشورهای غربی ضربه خواهند زد- این مطلب به نظر دقیق است ویک پوششی است- که بتوانندعدم کارائی خودرادرداخل توجیه کنند-زیرا به دلائل نا معلوم پیشرف داخلی باکندی پیش میرودسرعت لازم ندارد لذا از طریق مسائل خاور میانه را بزرگ نمائی میکند واهتمام به ان درصدر قرارداده اند-نویسند به خوبی  سایت خانم کلینتون در لیبی اشاره میکند وبعداهم خانم کلینتون اعتراف مشابهه ای درباره بن لادن کرد- وان این بود که اسلحه های زیادیکه فوقالعاده پیچده بودند وبسیار گران بودند دراختیار شرروشی ها قرارداد درحالیکه میبایست- انهارا دراختیاردولت قانونی میگذاشت لذا دولت قانونی در شورشیان باضعف روبرو بود- به هردو طرفدرلیبی دستور میداد یعنی یک باز ی یک طرفه به نفع غرب وسرانجام تاریخ پاسخ همیشگی را به خانم کلینتون داد-حال شورشیان بودند ویا دولتی هابودد وخانم کلینتون بر ای دفاعاز خود درخدمت به منافع امریکا – ایمیل های  بنغازی رافاش کرد-که یک نورافکن برسیاست خارجی امریکا افکند- وبعدا درباره بن لادن وداعش بیاناتی مشابههگفت وایشان گفتند ما تا راندن روسها از افغانسان درست عمل کردیم ولی بعد اشتباه کردیم حال میگوید چون نمیدانستیم چه نیروهای  برسر کار میاید-به تاریخ برگردیم علت حکوت زیادمعاویه علیه العنت تا- حدی سیاست دوطرفه است ولو شیطانی است- ولی سیاست یزید العنت ابدی واباد- یک سیاست تمایم خواه جاه طلبانه خشن و بی رحم یک طرفه است ومشاهد شد که به چه سرنوشتی دچار شد—خداوندمنان در بسیاری موارد استثنا هستند0 به همه چه دشمن وچه دوست ازبعد رحمانیت به کلیه موجودات رحم میکند  ویک طرفه است چه مومن باشد وچه مومن نباشد ولی میزان ان نسبت  به رحیمت- اندک است وبرای مودات جن وانس از نوع دنیای است وبعداز مرگ تمام میشود- ولی رحیمیت که اساس ان نعمتهای معنوی واخروی است که متاسفانه به افراد کمتری میرسد وکیفیتی بسیارمتعالی دارد واین جهانی وانجهانی است- واین میابیست در یک رابطه دوطرفه بوجودمی ایدکه داوم دارد-لذا سیاستی که-همیشه خردمندانه باشدنبایدیشتر متکی به خارج باشد –وغالبا دردهه بیان میشد تغیرات درخارج درجهت مناسب احتیاجی به سرمایه گذاری کلان ندارد؟؟واقعا این مطلبرا چه کسی میگفت- وراهی متعدد دیگری موجود است- البته باید اشاره کرد که عرب کمتراز قوای خوداستفاده کرد وجنگ از طریق بومیان طرفدارخود به پگیشبرد ولی باز هزینه نجومی کرد- اشاره میکند که سیاست ما بردو اصل کانون وتاکید شده است اولظرفیت بالای حملات تروریستی از نوع حمله تروریستی به پاریس –و- یا- پرخاش از نوه رنگ طلائی وشفاف اقای پوتین میباشد حرف ایشان دقیق است حال علت اینحملات در اروپا بهچه علت بود بعدا مشخص میشود ومیتوان حدس است که دست عرب درکاربوده است واما حملات اق پوتین خودعرب غلو کرد ومیبایست چنین وانمود کند  که استحکام سیاست غرب بهحدی است که دخالت اقای پوتین نقشی دران نداشته است- وبسیاری من جمله من متوجه نشدیم که واقعا اقای پونین چه کرده است یک مصداق عینی نداده اند- رحالیکه سخنراین خانم کلینتون وحتی اقای اوباما ودیگر کاندیدهای ریاست جمهور ی بسیاردردناک بود- وجناب اقای ترامپ-از همه شدید تربود وحتی ایرادی که به روسیه گرفته فاش شدن ایمیل های خانم کلینتون بود طبقه بندی شده بود وانها فاش شدکه درحالیکه متخصصین سازمانهای پلیسی گفتندحتی متخصصین رده پائین قئذت دستی ابی بهانهاندرند وبه نحوی سازمان دهای شده است که اگر رمزویزه افراد خاص دراختیارنباشد دستگاه به سرعت اژیر میزندوهشدار میدهد ومسئولین بلافاصه جریان برق را قطع میکنند وانهم بقدری تاثیر داشته باشدکه افکارعمومی به این سرعت عوض شود درحایکه کارشناسان حزب دمکرا ت باانهمه اطلاع وتجربه کاری انچنان کردند واقای ترامپ انگشت درلانه زنبور کرد- که قبلاز ایشان بوش پسر اینکار کرد- استفاده از نژآد همیشه کار جموری خواهان بود که دراین مرحله سه شخصیتبسیارمهم جموری خواهان از سواستفاده از نژاد خودر کنار کشیدند-علت اقی ترامپ به علت نژادپرستی نیست بلکه ایجادمظلومیت برای نژاد سفید درامراقتصاد کرد- این امر تاثیر گذاشت-دوم اهمیت خاور میلته را کم کرد که امریکا دیگر ان ارزش سابق رابرای خاور میانهلحاظ نخواهئ کرئ وباگفتمان به توافق خواهد رسید اسیار جنوب شرقی هم درارای همیت متوسط بیان کرد  وحتی اروگار وداخل رابسیارمهم دانست که همه – رقبا- حتی جموری خواهاندنتجمله- اقا ی تد کوروز- واقا ی مارکوربینو  برخلاف رایشان تصور میکردند وبدیهی بود که امریکا زیرفشار روانی ورحی وزیرفشاراقتصادی خودرا تاحدی نجات یافته میدید اقای ترامپ  بسیارکم صحبت کرد وبسیار شعار داخلی داد ورابطه یک طرف ویا دو طرفه است  را مسکوت گذاشت درحالیکه دیگران به رابطه یک طرفه معتقد بودند=- اقای ترامپ در جواب اقای کروزکه به رابطه یک طرفه معتقدبود- گفتندکه ایشان مایل هستند –که- -متکی به نیروی شورش باشندا-قای سناتورجمهوری خواه تکزاس فرمودند من بالا ترین خشونت را برای داعش میخواهم- وبرایذانها  فرش قرمزبمبی ارسال میکنمه منظور یعنی شدیدترین توجهدرخشون وتهاجم به انها است تاانها بفهمند که ایا شن درتاریکی میدرخشد ویان نمیدرخشد-حملات هوائی درحد کامل ظرفیت خواهد بود که مناظر لاس وگاس ایشان بیان کردند-که درانجا اقای وولف بلیتزر-مجری مناظره که ز سایت .کانال –سی ان ان  بودبرای انکه اقای تدکروز کمی متعدال کند پرسید شمایعنی  فرش قرمز بمبی برسر شهر رقه پهن میکنید ومردم بی گناه را میکشید- وبا بله وخیر جواب دهید ودرضمن اسم ئیگیری غیراز دولت اسلامی بکاربرید- ایشان خیر بمب برای شهرنیت وبرای مراکز نظامی داعش است-ولی این جواب زیادمرد توچه واقع نشد وباز درحقیقت سیاست خارجی محور وکلید انتخابات شد-خانم کلینتون به اقای تد کروز فرمودند شما دراسمانها مسائل حل میکنید- درحقیقت دوحزب امریکائی همان بازی موش وگربه معروف والت دیسنی راباز میکنند زمانی که جمهموری خواهان برقدرت بودند ضعفانها درخاورمیانه ریشخن میکردند وحال نولت جموری خواهان است ضعف دمکرات ها را درخاورمیانه ملاک –قرار دهند-اقای او باما فرمدند ما باید خودرا شماتت کنمکه یک استراتژی مستحکمی درقبال خاورمیانه نداشتم؟؟علت عدم این استراژی مستحکم به خاطر فریبی بود دران نهفته بود کهمیخواست اخرین ریشه های مقاومت رادرخاور میانه نابود کند ولی مواجهه حرکت انقلابی اسلامی شد درنتجه میبایست بانفاق وارد که میبایست یکار ماهرانه مخفی ودراز مدت به صورت-مار  خزنده که نیش جنگی دارد ولی دست ایشان خوانده شد وحرکت جناب را بسیارکند کرد ودیت به مقاومت جانانه زده شد- سئوال مهم این است که زمانی فقط فلیطین بودواسرائیل چرا این مسئله حل نشد وحال گستره زیادی؟؟پیدا کرده است وروسیههم وارد شدهاست وکم کم شرق درحال تغیر حداق بی طرف شده است وچگونه ممکن است این مسئله به راحتی حل شود؟/ چه استراتژی دارد که بتواندانرا حل کند البته ا

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۱/۱۰
علی گریست

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی