عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

فلسفه حجاب-!!

پنجشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۹ ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-لطفا سری به org).islamwhy.www)-بزنید-دراین سایت-پنچ نوع حجاب مطرح شده است-که شدیدترین نوع ان- برقه (برکه) نمایندمیشود که به اندازه بسیار کم حتی چشمان هم ندیه نمیشوند کودراندازه بسیار کم برای چشمان ازیک تور هم استفاده میشودنقاب تاحدی صورت وچشمان دیده میشود-در استرالیا برقه داردمطرح میشود- که حجاب زنان داعشی است؟؟!! متاسفانه این توهم ایجاد میکند زنان الگوی داعش را انتخاب کردند وبه نظر حقیر میابیست از این نوع حجاب مدتی صرف النظر کنند- وغرب بایدبداند-نیت ومعنویت پشت سر حجاب – چیست وکسی  نباید فریب زنان داعشی رابخورد-خوارج هم بسیاراهل عبادت بودند-ناصبی ها که بعدا درزمان عباسیان به یک ایدولوژی تبدیل شدند- .قبائل ناصبی بوجودامد-که درسامرا واستان صالحالدنی به مرکزیت تکریت-تجمع زیادانها انجا بود وبه همین دلیل با داعش یک سنخیتی داشتند این دواستان خلیی زود به تصرف  داعش درامد- انها اگر روز به پنج رافضی دشنام نمیدادند خودرا جهنمی میدانستند وغذا نمیتوانستند بخورند-ولی دراه اسلام خلفا جان فشانی میکردند-لذا درغرب برقه فرمودند که ریسک امنیتی ان زیاد است وپرچم اصول گرائی از نوع داعشی را بلند میکند وبه همین علت تبلیغ میکنندکه این حجاب را قدغن کنید-که اترباط با ترورسیم میتواند داشته باشد- وغرب بدنبال درک فلسفه حجاب است-خانم دکتر ریحانه اسماعیل- که امروزه استاد سیاستهای خاور میانه ومطالعات اسلامی در دانشگاه ملی استرالیادرکانبرا است واخیرا نقاب میزند-در رادیوی666 ا- بی –سی- کانبرا به سئوالات دربارحجاب وبرقه پاسخ داده است—ایشان بیان کرده است که مردوزنان نبایدلباس تن نمای سکسی داشته باشند- وان زینهای بدنی باید پوشیده باشد-در مجسه های که نماینگر   فرهنگ های گذشته است-درمقوله لباس که در طول تاریخ وقرن ها درملتهای مختلف-قابل بحث وتجزیه وتحلیل است- قران به صراحت هیچگونه مدلی رامشخص نکرده است—بعضی از علما مجادله دارند-واجب مذهبی بخصوص از نوع بسیار محافظه کارانه-که بخش بسیار کوچک از امت اسلامی هستند-(نظرخودرامیخواهند تحمیل کنند-)- درحالیکه انواع حجاب است که هرکدام تفسیرخودرا دارد- ایشان بیان کردن که از بچگی من حجاب داشتم—من با حجاب درپوشیدن ان بسیار راحت هستم- وهرگز بدون حجاب نمی توانم خودرا تصور کنم—من برای پوشیدن حجاب دلا ئل فرهنگی مختلف دارم- ولی بسیاری از زنانکه حجاب میزنند به دلیل مذهبی است-ایشان پس از انکه حجاب های مختلف که درکشورهای مختلف بکار میرود شرح میدهدکه چادر مخصوص  خانم های اراین معرفی میکند-که انواع ان تحت تاثیر فرهنگ  ومد-مذهب انها بوده است-بعضی خانم ها بعلت ایمان قوی-که رمذهب انها این امر واجب است-حجاب میزنند- خانم دکتر اسماعیل این مطلب را قبول داشت-که بعضی خانم ها بعلت فشاروتحمیل حجاب بزنند وممکن است بعضی از همسران به خانم خود بگویند  لطفا نقاب بزنید-زیل من نمیخواهم که دیگران شمارببینند- که دیگران با نگاه کردن شمارا تصاحب کننند-نظر شخصی است- تنها زیبائی بدن- نیست که خط قرمزدارد  درتمام مواردفرد داری  خط قرمز است- درهمین غربکه میخواهد ازادی را به حد ممکن گشترش ده درابطه  افراد با نا محرم درگفتمان از خواهر وبرادری گذشت زن وشوهری است-؟؟!!-همه جا بایدیک خط قرمز  منطقی وجود داشته باشددرغرب فرد نمیتواند درمقابل بیمارستان ومدرسه وخانه سالمندان واحدهای نظامی وغیره بوق ماشین بزند-جریمه سنگین دارد- وووو—قران مجید درجنگ-که سخت ترین شرایط ضد ارامش است ومیتواند بالاترین ترس را ایجاد کند- میفرماید چون براده اهن- باشید که امروز بایدگفت اتم اهن باشیدیعنی قابل شکستن نباشید- ومسلم است که شهوات سختراز میدان جنگ هستند- انجاهم میبابیست براده اهن بود- وبالاتر درمقابل حق وامر منطقی انجاهم براده اهن باشیدضعف خودتانرا به غنی تبدیل کنید  وخودتان را نبازید-وفشارها چه از بیرون وچه از درون را خنثی کنید- این خانم درماشین نشسته بوده استخانم پشت سرش به دوست اش گفته است این خانم مریض است واز پشت ایشان راهل داده است وخندیند ایشان فرمودن من حالت سکته به من دست داد- گرچه من از خودم دفاع کردم درحالیکه افسرده بودم-ولی بسیاری از خانم هادرخیابان بالبخندی بامن مواجهه میشدند که خیلی زیبابود- امامن عرض کنم درمقابل-خداوندمنان یک شادی میدهد که فرد مقاب مات ومبهوت میشو سحت عصبانی میشودوراه اش را کج میکند—مادرنجف منوربه شهرکوفه رفتیم-بعداز مراسم مسجد کوفه که بسیاربزرگ وزیباساخته شده است وبیان میکرد که شخصی پول انرا یک هندی داده است وقبر مبارک  حضرات مسلم عقیل وهانی بن عروه رحمت الله علیهادرداخل مسجد افتاده است-جالب انکه این مسجد دومحراب دارد یکی درصحن بسیاربزرگ ویکی دراطاق بسیار کوچک که بالای محراب نوشته است محراب نماز ای نافله امیرالمومنین علی علیه السلام- است پشضت این مسجد عمارت کوفه ابن زیادبوده است- پشت دارالعماره- خانه ام هانی خواهر حضرت ام البنین سلام الله علیها بوده استکه به حضرت علی علیه السلام وصلوالت الله کرایه داده است- این خانه بحثهای جنجالی از منهای بینهایت تا بعلاوه بی نهایت دارد-که بعدامن شخصا نظرخودم خواهم داد—ما از مسجد کوفه به سمت این خانه حرکت کردیم- یک قبری بود با فاصله درحدود دهمتراز مسجدکوفه ودرحدود 130 مترتابقعه مبارک مسلم عقیل علیه السلاماین قبر تنها است واطراف هم خالی است وبا ضریح میله اهنی درست شده است وروی ان نوشته است خدیجه بنت علی علیهالسلام کهمن دفعه اول بود که این مطلب رادرک میکردم- ایشان همسرحضرت  مسلم بن  عقیل رحمت الله علیه بودند- از خانم حضرت  ام البنین رحمت الله علیها   هستندکه بعداز شهادت حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام به کوفه مهاجرت کردندودرخانهای یک اطاق کرایه کردند که همین جا است که دفن شدند تا دم مرگ انجا بودند وپساز مرگ درهمان اطاق دفن شدند ولی ساختمان بعداخراب شده است-درکربلا یک جزوات راه خدا که ماداریم- بزبان عربی برای یک جوابدرسن راهنمائی که کهج.ان بسیار زیبروی وتقریبا شبیه ایرانی ها- که مثلا فوت کرده است ولی مسلما شهید شده است اهل قطیف بود ودران زیارت نامه ای بود بنا م خوله بنت حسین که گویا علمای شیعه عربستان این امرا قبول دارند ومانداریم-؟؟وارد محوطه خانه ای شدیم که نمادین ساخته شده استکه تصورمیرودکه اخانه امام علیه السلام وصلواته الله علیه اینجنین بوده است بحث اش بماند-بین خانه حضرت علی علیه اسلام  مسجد کوفه درحدودیک زمین چهارصدمتربع- این دارالعماره بوداست که امروز صاف شده است ودرخت کاری کردند-من از مسئول این خانه که تصور مکینم نژادا ایرانی بود وفارای بدون لهجه صحبت میکرد- ومن پرسیدم که ایا افرادی انراخراب کردند وا دئلت های فعلی انرا خراب کردند ایشان فرمودند هیچ کدام-وبیان کردند کاوشگران فرانسوی  بستان شناسن اینجا حفاری کردند این ساختمان پینداشتهاست مانندارگ کریمخانی  شیراز قبلا  زیربنا درست نمیکردند رویخاک دیوار چنینی شروع میشد- وفقط چند تا خشت بدست امده است- ودرتاریخ به صراحت نقل شده است کسی درخرابی اینجا کاری نکرده است ولی بعداز عاشورا متروک شده است وکسی حاضربه تعمیرهم نبوده است وخوداش خراب شده است—درهمین موقع یک گروه کوچک درحدود-داوزده دختر سه پسر وبایک راهنمای جوان که یکی از پسرها پرچم کشوراذزبایجانرا دردست داشت وارد شدندمن پرچم رامیشناختم-جوان راهنما معلوم بود دوره دیده بود شروع کردبه سخنرانی  وچون نمن بچکی از سن پنج سالگی تا هشت سالکی درتبریز بودم ویک لله ای داشتیم که اصرار داشت بما ترکی یادبدهد ومن ترکی راخوب یادگرفته بودم وملی متاسفانه فراموش کردم- دختران حجاب چادر کاملی داشتند ویک دوره من با ایشان داخل خانه شدم-یکی از دختر خانم ها به دست شوئی رفت که اتفاقا زیباروی بود که نظیر هم درایران هم پسرهاداشتند وهم دخترها داشتند- ایشان عصبانی شد وفرمود این زودامدند بودی یک جوکی گفت- تمام حضرات  مدتهاازته قلب میخندیند- درحالیکه درکشور اذربایجان ضد حجاب هستند ومسخره میکنند وفشار می اورندبایدافسرده باشند درحالیکه اقایانی کهحکومت میکنند میبایست شادباشند به زور میخندند این اعجاز الهی است-اقای راهنما بالای پله رفت شروع کردبه سخنرانی کردن ومن نزدیک یکی از جوانان شدم وگفتم شما از کشوراذربایجان امدیددست مرا گرفت امد بغل کندمن نگاهی به ان جوان راهنما کردم .وایشان نگاه کرددرهرحال تیز نگاه کرد من وایشان خودمانرا کنار کشیدیم ومن دستم را خارج کردم وشوکه شدم-شناخت انسانهاباهرمرامی  به شرط انسانیت واجب است قران میفرمیاد همدیگر بشناسید تای از لحاظ ابعاد مختلف پی به توحید ببرید وازهم چیز یابگیرید- این دیواراهنین درست کردن ودشمن تراشی کردن واز بیگانه ترساندن وغیره فقط برای چند روز حکومت استکه کار طاغوتیان وبخصوصومعاویه علیه العنت بود وهیچ دلیل منطقی ندارد-وخداوندمنان بهانهاعقی وشرافتی وانسانیتی را ببخشد -انشالله

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۲/۲۰
علی گریست

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی