عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۱۶ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

داستان خانم ساندرز-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-خبراز روزنامه تهران تایمز-رستوران خاندان-ساندرز هادریک گفتمان داغ برای اخراج کارکنان انان—امریکا در کاخ سفید-منشی مطبوعاتی کاخ سفید—سارا-هوک ابی-ساندرزاز مدیر داخلی رستوران ساندرزها در ایالت ویرجنیا اخراج شد—زیرا ایشان برای ریس جمهوردونالد ترامپ کار میکند-مانندبمب  صدا کرد-یک مباحثه باخشم وترسیرا بوجود اورد –درباره اینکه ایا-سیاست الزام دارد- که درمورد ادارات وسازمان ها-یک نقش  بازی کنند که چگونه میبایست با مردم رفتار کرد—موضوع این است که مکزیکی ها وترا جنسییتی ها از کار برکنار شوندبیشتر این مکزیکی  ها جوانان هستند خانواده را رها کردند وبه امریکا امدند وبا عقاید وفرهنگ و رفتار خاص خود  ودرامریکا ارتقای درک سیاسی پیدا میکنند ککه باامدن اقای  ترامپ ان شدت پیدا کرده است—اما اخیرا کشف شده است که قبلا مکزیکی ها که به امریکا میامدند- دراین فکربودند که درامریکا بمانند- ومقداربسیار کمی پول به مکزیک برای فامیل ودوستان میفرستادند ولی بعدا متوجه شدن امریکا جای زندگانی نیستوعمدپول خودرا به مکزیک میفرستادتد ودرانجا خانه ومغازه وغیره میخریدند کشف شده است درظرف یک ماه چهاردملیارد دلار این بیست وپنج میلیون مکزیکی فرستادند اقای ترامپ- برای سه علت دست به اخراج میکزیکی ه زده است علی الظاهر برای پیدا کردن شغل برای امریکائی  ها وجلوگیری از فرستان ارز امریکا به خارج  وعدم یکنواخت بودنفرهنگ مکزیکی ها با امریکائی ها  که درحقیقت انها سیاسترادیکال دارند به امریکاتزریق میکنند- ایشان نمیداند یک فرهنگ کردن همچنان که درقران امده است بنام فرهنگ برادری  کارخداوندمنان است- وادیانگذشته نشان مدهند تاحدی موفق بوده اند- تراجنسی ها اول ایشان فرمودند درارتش راه ندهید وامروزه میفرماید انهارا زندانی کنید- چرا جون بیشترتغیرجنسیت از مرد به زن بعلت فقرمالی است واین امرابروی امریکا رابرده است- خانم ساندرز یک توئیت نوشته است-که –که مصاحب مشترک با خاندان ساندرز – اقای استفانی-ویلکین سان-که مدیر عامل رستوران – اچ- اج رد هن(مرغ سرخشده)-به ایشان گفه است-شما مجبور هستید  اینجارا ترک کنید- زیرا درپاتیل دولت هستید من محترمانه انجارا ترک کردم- ایشان گفت در واقعه وجریان روز بعداز ظهر جمعه مسائلی بیشتری را درباره انچه اقای مدیرعامل با ایشان رفتار کرده است بیان کرد- ایشان گفتمن بهترین رفتار رابامردم داشته ام-که شامال ان کسانی میشد که بامن موافق نبودند- همیشه رفتارمن محترمانه وهمیشه با این خصوصیات ادامه داشته است- خانم ساندرز گفتندمن درتوئیت که از اداره رسمی خودم انجام دادم- تولید کنند22000 پاسخ بودم- انهم در ظرف یک ساعت--ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

وضعیت مسلمانان؟؟!!


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—پاکستان دراصل انگلیسی ها   درست کردند- که یک تو دهنی – به اقای گاندی بزنند که حاضربه قبول شرایط انگستان نشده است-شرایط اولیه پاکستان بسیارسخت بود انگلیسی-ها- به عمد کمک فراوانی نکردند وگفتند منطقه پشتون یا پختوان- را ازاد اعلام کنید فقط یک جاهای بکشی ومیزانی برق بکشید انها بایدخودکفا باشند- ولی تاحدی با سیستان وبلوچستان پاکستان توجه کردند- انهم از ترس ایران برا  یانکه  بیشتراز ایرانیان درفقربودند واز لحاظ فرهنگی یک به صدبودند واصلا میگفتند ما ایرانی هستیم وفرهنگ ایرانی داریم ولی یک سازمان مخوف درانجا ایجادکردند که اقدامی نکنند وسعی میکردندرابطه را تا حد باا ایران کند کنند- پشتون های پاکستان یک نیمچه حالت عشایری دارند درطول سال سه ماه گوسفندان خودرا  به داخل افغانستان میبرنند- واز مراتع انها استفاده میکنند ودرانجا کشاورزی میکنند وخشخاش میکارند ودرضمن محصلوات خودرا به قندهار که کم کم تجار شتون پاکستانی به انجا رفته ب.ودند که یک روستای بزرگ بود میفروختند واز طریق محصولات هندوستان مانند چائی وغیره ومحصولات پاکستان دادستد میکردند- وشرایط در پا کستان بعلت کوهستانی بودند وارتفاعات بلند بسیارسخت بود که میبایست انهارا گسیل میکردند به دشتهای کنار رودخانه های بزرگ وسایل کشاورزی ودامپروی حداقل برای انها فراهم میکردند وقندها بیشترافراد اش پشتون بود  وبعلت کمبود جمعیتدرذ نزدیکی مرز پاکستان مسئله ای ایجاد نمیکرد- افغانستان که حکومت کمونیستی پیدا کرد متوجه خطرازمرزها پاکستان مشخص شد ولذا با هلی کوپتر مرزها کنترول میکرد واین عشایررا به گلوله میبست وکم کم بحران شروع شد وپشتون میخواستند جزوکشور پا کستان شوند وامکانات لازم را بگیرنند این زمان بود که انگلستان جناب بن لادن را خلق کردوتبدیل به یک ارتش قوی شد- ه یکی از اهداف ان بخشی عشایر که به ان نیازدارد به پاکستان ملحق کند وبعدا مشترک افغانسان وپا کستان با داشتن سهمی ازان استفاده کنند- انگلیسی ها زیربار نرفتندفرمودند جزو افغنستان است ولی افغنستان هم بایدتاریخ را ملاحظه کند ویک طریقی عشایر ضربه نخورند- افغنستان پذیرفت که انها از را ه رسمی وارد شوند وهر گوسفند برا ی هرسه ما ده تومان بدهد وکلا ها تعرفه بپردازد وچائی به مقداری که تعین بیاورند که تجارافغانستان ضرر نکنند ولی جناب اقای بن لادنپسر عزل قبول نکرد وبسیج نظامی داد-کشمیر  هندوستان تحت فشار سنگین هند  است تقریبا انها را ازداخل وخارج منزوی کردن وانها کم کم بخصوصپس از انقلاب ایران مبازرات شروع کردند- اقایان فرمودند مادست هندرا خواندهایم-که میخواند ما هندو شویم وسپس سیل ثروت به انجا سرازیر شود- وماهرگز هندو نخواهیم شد- اخیرا مقداری ازادی دادندواجازه یک فستوال فیلم بین المللی دادند که اخیرا ایران چهارفیلم فرستاده است اما پا کستان- نه فستیوال فیلم داردنه سمنیار علمی دارد ون به سئوالت از داخل وخارج پاسخ نمیدهد- دریک روزنامه انگلسی زبان شیعه پاکستان- یک مقاله از یک هندو هندوستان که درباره ملت پاکستان دلسوزی کرده است وفرموده است تمام برنامه دولت  ومجلس پاکستانساخته و.پرداخته انگلستان است  ومنتظر بودم که مجلس پاکستان بقول شیرازی بگویبد ها بله- ویانخیر صدائی بلند شد-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

مدرنیزیم- پسا مدرنیزیم-!!-2


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-عظمت شیخ فقیه کم نظیر علامه مرتضی انصاری رحمت الله علیه- که نه تنها علم فقه بلکه علوم اسلامی درجاده عقل انداخت ونقل تنهارا نپذیرفت ومکتب اصول را تقویت کرد- درفقه چهار منبع علمی است کتب یعی قران – حدیث و یعنی نظر دست جمعی بزرگان وتاحدی عموم افراد- عقل- یعنی برای هردستور الهی بدنبال یک دلیل عقلانی باشید ولو به قول ایشان به ادازه سرسوزنی باشد- عقل مستقل ملاک است علمای شیعه معتقد هستند- که عقل در دین سنی  همان اجماع است ومستقل نیست- واجماع درحقیت اجماع نیست یکنوع تبعیت است که میتواند درست باشد ومیتواند درست نباشد-به اصطلاح شیخ فرموده است-جناباقای ابوبکر سرانجام قبول کرد دروغ گفته است وفدک متعلق به حضرت زهرا علیها السلام است- ولی جنبا خلیفه دوم انر نپذیرفت که فرمودند خلافت به هوا میرود ودیگرا بعدااز جریان مفصل نظرخلیفه را پذیرفتند وبه ان هم درحالیکه اجماع یعنی هرفرد عاقل شخصا به یکنتجه واحد برسد همانطور همه میگویند دو بعلاوه دو میشودچهار- شاید نظراقای سلمان پادشاه عربستان سعودی – درباره شباب اقای دکتر حسن بنی صدر این باشد که ایشان چهارد ه میلیون رای داشت واین اجماعتا قیام قیامت پابرجا استدر کضشورهای عربی یک دومیلیونی هم حرف ایشان را تائید میکنند پس اجماع به اصطلاح تشکیل وتحقق پیدا کرد ونظر دیگرا  ایشان این است که هدف ایران ان است که دلارهای کشورهای عربی به چنگ اورد وایشان هم دومیلیون رای میتواند بدست اورد مدرنیزم وپسا مدرن نیزیم تقریبا چنین است- با کمی دقت بخوبی اهداف پسا مدرن نیز یم پیدا میشود که خط قرمز انرا مافیا میکشد بعنوان مثال بحثی درابره استعمار ندارد بحثی درباره برتری نژآدی ندارد بحثی درباره تبعیض درحقوق بین مردوزن ندارد- اما میفرمیاد در انگلستان درمجلس انگلستان درمدرنیزم- سه نفر مسئول مسائل مالی بودند که ان چنان تخصصی نداشتند ومیباست انها یازده نفرشوند با تخصص وتعهد بالا این پسا مدرنیزم  درغرب میفماند فرد ازادی دارد که هرنوع زندگانی که خواست انرا تحقق دهد بشرطی که مخالف حقوق دیگران نباشد- وهرکس به هرنحو زندگانی کرد بایدفرد عاقل شناخته شود کسی حق برچسب زدن ندارد- درنتچه سحر غرب این است که هرفردی خودرامیبیند وانطور که میخواهد زندگانی میکند وکاری به دیگران ندارد از این لحاظ اشباع ارضا میشود ولی عقل میگوید دریک حالت خاص یکنوع عقلانی است نه هزارنوع انها توهم وبقول قران مجید سرابی است یک خیال سرابی است ویا زباله است ملکوتی وجبروتی نیست-حال درمسائل اجتماعی  وسیاسی که دولت مجبور است قانون درست کند انجا مسئله چالش میکند وجامعه متفرق میشو.د ولی به خاطرانکه جامعه برقرار باشد ودشمنان طمع نکنند  ا زرای خود می گذرد- من در صحن امیرالمومنین بودم- خواستم بیرون بیایم  در راهروی کمربندی ابی به صورت بزنم ویک مقداری قدم بز نم به صحن دیگری بروم-= استاه حضرت امیرعلیه السلامبه یک خیبان کوچکی متصل است که درانجا یک سازمان متوفیات است متعلق به مردگان- که انهاهرکس به انها مراجعه کن ماشینهای مخصوصی میفرستند که رایگان است وشخص متوفی را میاوردندغسل میدهند وکفن میکنند وبا تابوت به داخل صحن میاورند وطواف میدهند وسپس به گورستا ن که انها تعین کردندمیبرند-ن در راهرو بودم یک تابوت را اوردند-یک دفعه یک جوانی که لباس جوانان بسیجی عراق حشدالشعبی تقریبا لباس کاری است که کمی به رنگ نظامی میخورد- پیدا ملوتیت وجبروبیت اش کم نظیربود شایدرجبه من سه وچهار این طور دیده بودم- انسان سحر ومیخکوب میکردرفت از کسانی که تابوت حمل میکرد سئوالی کرد وبعد دستورداد تابوت جلوی پای ایشان بگذارند یک ندای ساده دادالشباب من نمیدانم این نوجوان از کجا امدند- هفت ردیف را پر کردند قیافه ه انسان مات ومبهوت وسحر میکرد فقط دائی ان نوجوان شهید شده که بقول بچه های جبهه عصب کشیده بود- درجبهه به ما میگفتند- عراق عصب شمامیکشند وشماهم عصب انهارابکشید- وخانواده انها پشت سرنوجوان بود وفکر میکنم مادرایشان که نورانی بود درمن ذل میزد درحالیکه وا نهاده بود که ایا کار ایشان درست یا نیست درخطرات همیشه خودی ها توجیه مثبت- میکنند همه بفکرهستندخارجی ها چه میگویند اینجا است اگر باانصاف باشند نعمت پیدا میکنند واگر نباشند وشیطنت کنند چوب میخورند من یاد یک ایه از قران افتادم برای تمثل تصور کنید همه ایرانیان قبل از انقلاب جزو جبهه ملی باشند ویک دفعه از بین انها امام راحل علیه السلامودیگربزرگان ظهوروبروز پیدا کنند طبیعی است که افراد جبهه ملی از ملکوتیت وجبروتیت- افراد تعجب میکنند قران میفرماید که افراد کفار با این  نومسلمان- یک مشی ونهج ورفتار داشتند وحال تغیرات شگرفی رخ داده است بخصوص درنماز

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مدرنیزیم-و-پسا مدرنیزیم-!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خانمی دانشمند ایرانی مقیم کانادا- فرمودند من دراوائل انقلاب مبتکر نهضت مثلا ازادی زن درایران بودم- وناچار شدم به غرب بیایم وکتب زیادی نوشتم منجمله قبلا مدرنیزم بودم وحال پسامدرنیزم هستم-من که از انگلستان بودم گاهی در مجلس های فامیلی وبعضی دوستان شرکت میکردم دم از اسلام میزدموبعضی نکات که غرب کار جالبی کرده بیان میکردم یک روز یکی ازانان فرمودند مثل اینکه شما از انگلستان چیزی نفهمیدید- ما که متوجه نشدیممن شمم بکارافتاد- استادی از افرانسه امد لبتاس بسیارمعمولی بود و.سفتسخت سویالیسم که نزدیک کمونیست ولی بیرون ابراز نمیکرد بعداز مدتی پیپ سرکلاس شروع کرد به کشیدند بعداز مدتی یک کت چهارخانه با خطوط قهوهای  ویگ شال گردن شیک فرانسوی دور گردن وشلوار طوسی ومداوم بقول فرانسویان جمله میفرمود وترجمه میکرد برای انکه ملت بفهمند ایشان درخارج واقعا بوده است ودرک کرده است کل اقایان کتاب خارجی درس میدادند ومیگفتنداصطلاحات انرا تحقیق کنید ومادسعی میکردیم ومیفرمودند این چرت .پرت چیست است برای انکه نکته بفهمید من بایدیک کتاب قطور درباره دکتر دهقان بنویسیم نابغه ای دردنیت دوهزارسال دیگرذربج.ود نمیاید شرح مفصلی دارد شاگرداول ایراندر کلاس ششم علمی سابق بوده است دران زمان انکگگلیسی وعربی بهتراز خودشان صحبت میکرده است بعداز احراراین مقام یک دانشگاه مسحیی لبنان- یک بورس به ایران میدهد- که درهر رشته ای کهخواست ایشان تحصیل کند وان بورس به ایشان بعنوان هدیه میدهند- این دانشگاه بسیارسفت وسخت بوده است حتی کلاس اول لیسان دکتری چندسال تجربه تحقیقاتی زاید داشته باشدانتخاب میکرده است واز کلیه اساتیدغرب استفاده میکرده استسالدوم ه ایشتان میگویند به اساتیدما ودانشجویان مادرس فارسی وعربی بدهید- به انگیسی وعربی  وایشان علاقمند به درس تاریخ بوده است ظرف مدت کوتاهی تمام نقشه شهربیروت ولبنانیدمیکرفته است که مرجع پاسخگوئی بوده است استادتاریخ ایشان یک استاداز دانشگاه لندن وبوده استوتحقیق میکرده است که تمدن انگلستان چه تاثیری بربیروت ولبنان گذاشته اس ومتقابلا لبنان چه تاثیربرانگلستان گذاشته است دکتر دهقان مقالا زیاد ی بعربی به نفع تمدن ایران درمنطقه مینویسد- بامخالف سفارت ایشان روبرو میشود که اینکاراحمقانه است واین استادمیفرماید درکارمن شریک شو وبرا یمن تحقیق کن ومقالات شمارامن چاپ میکنم وتحقیقات ایشان بسیارمواقع برضد اندیشه ایشان بوده است- چالش درگیر میشود یک بازرس علمی از دانشگاه لندن می اید وقض1اوت میکند وحق را به ایشان میدهد ودروزنامه لبنان چاپ میشود ورقابتی شدی دبه روزنامه لبنان برای استخدام ایشان درگیر میشود که ایشان قبول نمیکندووبورسفوق لیسانس دانشگاه لندن به ایشان داده میشود-ان زمان بیشتر ثروتمندان درشیرازعلم طب سنتی رابلد بودن من جمله پدرایشان وبه ایشان میگوید شما دواهای انگلیس ی برا یچه مرضی با چه نشانه بکار میبرید تحقیق کن وبرا من بفرست ایشان به بخش پزشکی میگوید که امکان دارد دربعضی رشته های پزشکی من شرکت کنم نافرمان پدر بخوبی درک کنم- ریش دانشکده میگوید شمابیخودبه تاریخ رفتید پزشکی برای شما بخوردن استشما ازفردا دانشجوی سال اول پزشکی هستند ایشان ظرف مدت کوتاهی تمام اضطلاحات پزشکی حفظ میکند- یک اطاق میدهند وبایک منشی که تمام اضطلاحات پزشکی برای ایشان فراهم کندماهی یک پوندونیمتمام اساتید برای پیدا کردن معنای اضطلاحات غیرتخصصی خودشان درپزشکیه به ایشان مراجعه میکردند وبعدا تمام اصطلاحات علیم درهر رشتهای-من با ایشان درس- امریکا وکانادا داشتم وتنها دانشجویان ایشان بودم-هردفعه یک کتاب قطور از کانادا می اوردیکدفعه از کبک بودبخش فرانسوی نشین کانادا فصلی باز میکرد  تاریخ یک ایالت بود به انگلسی میخواند وبه من میگفت این اضطلاحات پیدا کن ومن سعی میکردم وایشان میگفت اینها چرت وپرت است ومعنای انهای این است به یک دهکده رسیدم که اهالی ان دهکدهیک سیوی  سیلندری کوچی ساخته بودند که گندم دران نگه میداشت- فرمودند ایران همگی از حالا شروع به تحقیق کنندپنجاه سال دیگر میتوانند انرابسازنند- الیاژ سیلند باین کرد ومن تحقیق کردم فرمودندغلط است شرح علمی دقیق داد  وایشان گفت از رشته مهندسی کن اگپربلدبودند وپانصدهزارپوند درحساب دانشگاه لندن دارم چک میدهم بروند بگیرنند درتمام زمینه ها اصطالحات عمقی بلد بود وایشان کتاب خواند که فرمود مافیای- پدر سوخته کانادا فرموده است جلی این کاربگیرید که بضرر سیلوساز ی ما است- وانگلیسی ازایشان خواستند که طرحی دهد که رضا شاه را ازگوربیرون بیاورند وبه قدرت برساند وایشان در دلشان گفته است من ازشمارندتر هستند یک سری اراجیف بافتم که دیگرتاریخ ورق خورده است- درست میگوید دریک مقاله مال خبر گذاری شین هوایک محقق چینی گفته است بین جهان سوم وامریکا درفرهنگ شش وجه اختلاف است درامریکا مردم بدنبال کرامت شخصی هستند- امنیت شغلی ومطابق میبل خود هستند وغیره ودرجهان سوم این حرف هامعنی ندارد فقط مسکن و شغل وپول همه چیز را فدای ان میکنند اتفاقا اقای ترامپ اشتباه بزرگی کرد کخ به اقتصا دچین ضربه خورده  است مردم بدنبال حقوق بشرنیستند بدنبال ان هستند که از فقرنجات پیدا کنند وبه سمت حکومت خود متمایل میشوند واز فرهنگ غربی کنار میکشند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

خبر از روزنامه- تهران تایمز-!!

بسم الله االرحمن الرحیم- خبر از بخش هنری – روزنامه تهران تایمز-درجهان تجارت های بزرگ هنری معقول- جبری رابوجود اورده اند که فروشگاه های کوچک ومتوسط هنری هم رشد قابل قبول داشته باشند—خبر را از شهرباسل سویس – رویتر- باسل- درسال- بسیاری از گالری (خانه-اطاق) های هنری  که درفروش انها رکود زدند- گفتمان سمیناری – درباره فروش معقول  گالری های معظم جهان دراین هفنه-نه نتها که افراد ی  با اشک ریزان  شاهکارهارا میخریدند- -( مثلا چهارده میلیون دلار)-نبود- بلکه برای  ما چگونه  ایجا یک موفقعیت عملی  و واقعی   برای شرکت پائین تر ایجاد کنیم- درجهان کمبودی از کارهای هنری  باا رزش بالا  برای  بخش هنری باسل نیست- که برای عموم  در سویس – در روز پنچشنبه برای یک جفت نقاشی  قرن بیستم-ابسترک ( یکنوع سبک نقاشی تقریبا انتزاعی است)- از نوع اکسپر وسونیست( توصیف کردن با سمبل های شخصی  که سمبل یا نشانه هاراباید یاد گرفت مانندعرفان شایدغزل را بتوان اینچنین تعریف کرد)-خانم جوان مبشل-که هرکدام چهارد میلیون دلار فروخته شده است-خدمت  تان عرض کنم این گلری ها اوب برای افراد مهم است که اصطاحا – وای – ای –پی گفته میشود که معنا ی ان فرد- بسیارمهم است- وسپس برای عموم برای دیدن ویاخریدن  کارهای هنری ارزان تر که باقی مانده است میباشد- اگر گس ی بخواهدمعنای این  نقاشی را درک کند در دانمارک ساعتی هفتصد دلار بود اما گر دست جمعی باشد ساعتی سیصد دلار است- درایران سابق چهارساعت بیست وپنج دلاربود ما زمانی ازانگستان به شیراز باز گشتم مدت یباستادزبان خودم دردبیرستان که بعلل یکه جای بحث اش این جا نسیت از اموزش وپرورش بیجهت کاری کردن که انرا رها کرد واژانس –جهان گردی زد واز من تقاضای همکاری پنجاه دلار برای فردی  وبیست وپن دلار برای جمعی قراد داد کمی کمتر به من تیپ =انعام بدهند) ولی رزور کردن کارهنری مخصوص افرادی است که قبلاع جزو – افرادبسیارمهم است که تقریبا  جزو اعضای همیشگی هستند- از جمله – نقاشی است از خانم – امریکائی -باربارا –بلووم—دوخانم هستند که همدیگررا تماشا میکنند- بادونوع لباس مختلف دریک اطاق خالی  ودراز  که یکچراغ گرد مهتابی درسقف ویک میز که درروی ان چند مجله وکتاب است بسختی میتوان انرا شناسائی کرد—هنر این نقاشی اول عنوان است- که بسیارجالب است دونفر به قله  کوه یخ نگاه میکنند- اگر برا ی ایرانیان  میکشید حتما میگفت به قله کوه اتشفشان نگاه میکنند دوم من مدتها تصور میکردم که عکس واقعی است

موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش هنری-روزنامه تهران تایمز-!!


بسم الله الرحمن الرحیم- اخبار هنری از  روزنامه تهران تایمز- فیلم –"فروزان:" بعنوان بهرین فیلم درامادر فستوال  -استوریا-نیویورک نام برده شد—تهران- اقای میرعباس خسروانی نژآدکارگردن ایرانی  فیلم کوتاه –فروزان-بعنوان بهترین فیلم دراما – انتخاب شد- که از طرف هیت سازمان دهنده معرفی شد—فروزان بیانگر-داستانی است  که-یک خانم بیوه- که با دوبچه- دریک روستا در  وسط ایران زندگانی میکنند- ایشان سعی میکند- که از دام های خود از دست دزدان دردل تاریکی  حفظ کند—فیلم-:منظورمن این راه بود-متعلق به الیزابت ابرت- از امریکا- برنده جایزه -ذوکر -  در فستوال  یک روزه شد- جایزه بزرگ هیت ژوری  نصیب- فیلم- اندازه مناسب—توسط کارگردان امریکائی – اموری پارکر- گردید- فیلم فروزان همچنین دراینده در رقابت-فستیوال فیلم متنوع لو س انجلس  که در 26 تا 28جولای  برپا میشود- شرکت خواهد کرد—2- انتشارات شهر غازان روسیه حق نشریازده کتاب از ایران را بدست اوردند—تهران- شرکت –فولیانت- که یک شرکت نشربسیار مهم غازان است- حق انتشار یازده کتاب ایرانی راخریده است—سازمان- ایدبیات –پل- وترجمه که پایگاه اش درتهران است ترجمه کتب ایرانی را ومعرفی  انتشارات بزبان فارسی را در اکناف جهان بعهده دارد- که وارد گفتمان با شرکت –فولیانت در دوره سوم کتاب های  بسیار خوب اورا اسیا(  عنوان  اورا اسیا- برای اولین بار توسط اقای استالین مطرح شد که این منطقه از طریق ایدولوژی کمونیستی مورد تحقیق برجسته واقع شود گرچه درغرب نسبت به ان بی میلی نشان داده شد- ولی تحقیقات روسیه باعث شد که انهاهم وارد چالش شوند متاسفانه من  اطلا عات زیادی از نوع تحقیقات انجام گرفتن دربر ندارمولی دانشمندان ایرانی وعلمای مذهبی  باان تحقیقات بشدت مخالفت کردند از جمله استادمعزز حضرت ایت الله شهید ومجاهد دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه_ وکمونیست های ایرانی بخصوص درغرب بشدت از ان دفاع کردندودیگران به بیسوادی متهم میکردند)- در استانه- کاستاغستاندر اپریل – انجام گرفته است- گفتمان نهائی –درحال انجام گرفتن بین انتشارات ایرانیان وشرکت فولیانت- میباشد- ریس شرکت- پل- مجید جعفری اقدام- این مطلب را رسانه ای کرد- در میان کتاب ها- سریال کتب – اقای مهدی اذر یزدی  بنام-: داستان های خوب برای بچه های خوب-": که جایزه سال1966 ینسکو- را برده است ودر سال 1967 بعنوان- بهترین کتاب سال شده است انها میاشند- وهمچنی کولکسیون-غول یا جن در داخل قوطی متعلق به اقای مهدی رجبی – داستان های کوتاه برای بچه های کوچگ-متعلق به خانم شکوه-قاسم نیا- وداستانهای  شاهنامه-متعلق به خانم اتوسا صالحی- ودشت پارسوا- متعلق به خانم مریم عزیزی – وهم چنین--:" کتابهای نارنجی ": متعلق به خانم  فریبا کلهر—کتاب –موزه ای که خندید- متعلق  به اقای –حمید رضا شاه ابادی—من یک اهوبودم—متعلق به اقای  احمد اکبر پور—کتاب": گیلی – گیلی": متعلق به خانم سوزان طاقدیس- کتاب –"»مایل بودید چه باشید- وکتاب های بچه ها وبازی ها- وشرح زندگانی هامتعلق به اقای اسماعیل جمالی -ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰