عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۹ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

سودمندی- عضو مجله تایمز اسرائل شدن-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به   به مجله تایمز  اسرائیل-صفحه -اول ثبت نام- ماهانه مقدار بسیار کم- شش دلار درماه  شمامیتوانید باکمک کردن در پشتیبانی از مجله مستقل ما- ولذت بردن از  اضافه شدن به تجربیات گروه انجمن ما- به همان خوبی که مطالب ویژه ما دارد ومنافع دیگر از گروه اعضای جامعه  تایمز اسرائیل سودمیبرید-مجله تایمز  اسرائیل- پوشش دهند اخبارکه بخشی از دنیا ست که بسیارپیچیده ومسائلش  سیر مداوم درجهان دارد – خوب است متوجه این جریان شدند-ولی علتواقعی انر بیان نمیکند-طرحی را تصمیم گرفتیم- که خوانندگان ما کاملا از جریانات مطلع شوند- وانهارا قادرمیسازیم که عقایدخودشان بنحو دقیقی  شکل پذیری منطقی داشته باشند- فردی که وکیل میرود  اول میفرماید بیانات شمارا با مطابق قوانین که قابل دفاع باشد- تنظیم کنیم درواقع همین کاررا این مجله میکند اصلا کار شیطان همین است ک مثلا الحاد منطقی جلوه دهد وفردرا وادار میکند چنین کند واگرنکردی سوداش را نمیبری  عده زیادی درصف هستند- مجله تایمز اسرائیل- برپایه خود تاسیس شده است-ونقش رهبری پیدا کردن منابع بصورت مستقبل وتفسیر خردمندانه روزنامه نگاری در اسرائیل است- وهم درمنطقه وهم درجهان یهودیت—ما به این هدف توسط سرمایه گذاری دربزرگترین منابع خبری برای روزنامه نگاری خود- وتمام این اخبار باتمام مطالب  درسایت ما مجانی وجوددارد- نمیگوید پول اش چگونه تهیه شده است-؟؟- -مابرخلاف- منابع خبری برای نشان دادن  تفسیرات-مقاله فروشی نمیکنیم- اما ما مایل هستیم ازافرادی  که میتوانند کمک مادی بیشتری بکنند دعوت کنیم-وکسانیکهبرای مجله تایمز اسرائیل مهم هستند- ودرصدد  کمک به خبرنگاریماکنند- بوسیه عضو شدن- درجامعه مجله تایمز اسرائی میشند مشخص است مجله بهافرادی نیازدارد اهل قلم هستند وازاهداف مجله پشتیبانی میکند--- بنابراین بهما مالحق شوید- وبامقدار بسیار کم شش دلار درماه-درپایان جدول کشیده است میتوانید ده دلار یا بیست دلار ویا دیگران پرداخت کنید-ما راکمک پشتیبانی بدهید وکیفیت روزنامه نگاری را بالاببرید مادامیکه- به انجم ازاد اضافه شدید ازان لذت ببرید-که اضافه شدن شما روی دسکتاب کامپویوتر وموبایل شما ظاهر میشود-درپائین شرح داد است منظور این است تجارب اعضا  برای شما فراهم میشود ودر وب سایت مجله که در مانتیور شما  وموبایل شما ظاهر میشود که برای انواع موبایل ها-  این امر تحقق میابد باکمترین تبلیغات وهمچنین مداوم خبرنامه- ارسال میگردد-که شما یک سودمندی ویژه از موقعیت عضو شدن شما درانجمن  تایمز اسرائیل برخوردار میشوید

موافقین ۰ مخالفین ۰

کتابخانه های دیجیتالی-امروزی--!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک جستجوی -  در ارشیوهای  اینترنتی –من انجام دادم-که اقای نیل که ریس یکی از ا کتابخانه های دیجتالی است- بیان میکند امریکا قبلا عقبتراز دیگران بود درطول تاریخ تاحدی اینطور استعلم مدیریت وروش تدریس – از دانشجویان دانشگاه مسکوشروع شد ولی غرب بخصصو امریکا  باشدت بعدا پیش رفتند—یعنی در روز اخر هفته درس نیمه وقتبود ونیمه یگر دانشجویان روی روش تحقیق وکاربرد گرفتن از علوم کار میکردند  وبه مدیریت این  برنامه هم رسیدند وانرا  پیشرفت دادند- درحوزه هم دقیقا این کار میکنندولی با این تفاوت که  سازمان دهی ندارد بیشتر طلبه های جوان مثلا منطق حفظ میکنند ودرسئوال منطقی یا   تعریف منطقی میمانند انهائیکه  به درک دقیق رسیدند انچنان درجمع نقشیندارند مگرانکه ازانها سئوال شود اقای نیل معتقد است که علم انسانرا شجاع میکند وایشان معتقد است اگر کتابخانه دیجتالی نباشد تاریخ کشورها  دراینده گم میشود واطلاعات زیادی نخواهند داشت-  کشوره درحال نزدیک شدن بهم هستند ومیتوانندنیاز های  همدیگر رابرطرف کنند- ویکاز راه حل ها همین کتابخانه های دیجیتالی است-   ایشان از کتابخانه خوداش خیلی کارها میکند ازجمله کمک به  دارالترالمعارف ها- وکمک به کتابخانه هادیجتالی روستائی – وازجمله ایجادیک جامعه کمک کننده به جوامع نخبه خلاق- کتابخانه گوتنبرگ- میگوید انسان اگاه صلح طلب میشود- و وقت خودراهدر نمیدهد- ایشان یک تحقیقات کرده است- به یک نتجه شگفت انگیز رسیده است- وان این است که دردنیا همین اکنون یکصد سی میلیون رشته درحال تحقیق است- که درجهان علم عمومیت ندارد مثلادر روسیه پینج نفر دریک رشتهای جدید درحال مطالعه هستند وچندمقاله هم بیرون دادند همه اینهارا میخواهد دراینده وارد سایت خود کند  بییند  این عدد رشته همه دانشمندان معتقدهستند که تحقیق درعالم هستی مشکل است وپیچیده است ین امر دوچیز را اثبات میکند- یکی قدرت عقل وفهم انسان ودوم اثبات خالق هستی است- ایشان یک رشته ای علمی در ایننترنت- درست کرده است- که تمام چت های دنیارا جمع اوری میکند- دونتجه ربردارد که فرموده است گرتنبهاتراز   طلا ونقره ومانندان است اول سئوالاتی  که فرد مطرح کرده است- این سئوالات یا قبلا دانشمندان درشته خودشان پی برده بودند-که هیچ واگر پی نبرده باشند به انها اطلاع دهد- دوم تجارب ونظریاتی که خود به ان نتجه رسیدند که امکان دارد دراثر مطالعه مقالاتی   پی به ان ببرنند اگراین تجارب ونتایج درست نباشد افردرا مطلع کنند واگر درست باشد که ایشانفرموده است تابحال اغلب انها درست بوده است دران افرادان رشته را مطلع کنند ونکته دیگر افرادیک گروه دراوائل هم طراز هم نیستند وتوسط این کتابخانه ها به همطرازی برسند- واز همهمهتر لذت درک را بچشند وبخصوص درکی کهخود به ان نائل شدند- امروز ه حداقلاین کتابخانه ها با دو تا سه میلیونشروع میکند وامروزه ارشیو – اورگ ده میلیون-  اقلام دارد  وگوتنبرگ سیزده میلیون- این نشان میدهد همانطور ایه قران میفرماید-که انچه درحقیقت برای بشر مثبت است خداوندمنان حفظ میکند وپشتیبانی میکند- امید است چه درارشیو –اورگ وچه درگوتنبرگ-  برای همه افراد  برگ میدهد که ان  مقالاتی که دوست داشتند ذخیره کنند ومقالات خودراهم درانجا بگذارنند که مورد بازرسی میشود درمخزن ذخیره میشود از هرجامقاله وارد برگ خود کنند انهاهم درمخزن کپی میشود ونظریات مختلف برای ایشان ارسال میشود- امید است  این مخزن هامعرفی شود وماهم مقالات زیادی دریان مخزن ها داشته باشیم- انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

کتابخانه های دیجیتالی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک جستجوی -  در ارشیوهای  اینترنتی –من انجام دادم-که اقای نیل که ریس یکی از ا کتابخانه های دیجتالی است- بیان میکند امریکا قبلا عقبتراز دیگران بود درطول تاریخ تاحدی اینطور استعلم مدیریت وروش تدریس – از دانشجویان دانشگاه مسکوشروع شد ولی غرب بخصصو امریکا  باشدت بعدا پیش رفتند—یعنی در روز اخر هفته درس نیمه وقتبود ونیمه یگر دانشجویان روی روش تحقیق وکاربرد گرفتن از علوم کار میکردند  وبه مدیریت این  برنامه هم رسیدند وانرا  پیشرفت دادند- درحوزه هم دقیقا این کار میکنندولی با این تفاوت که  سازمان دهی ندارد بیشتر طلبه های جوان مثلا منطق حفظ میکنند ودرسئوال منطقی یا   تعریف منطقی میمانند انهائیکه  به درک دقیق رسیدند انچنان درجمع نقشیندارند مگرانکه ازانها سئوال شود اقای نیل معتقد است که علم انسانرا شجاع میکند وایشان معتقد است اگر کتابخانه دیجتالی نباشد تاریخ کشورها  دراینده گم میشود واطلاعات زیادی نخواهند داشت-  کشوره درحال نزدیک شدن بهم هستند ومیتوانندنیاز های  همدیگر رابرطرف کنند- ویکاز راه حل ها همین کتابخانه های دیجیتالی است-   ایشان از کتابخانه خوداش خیلی کارها میکند ازجمله کمک به  دارالترالمعارف ها- وکمک به کتابخانه هادیجتالی روستائی – وازجمله ایجادیک جامعه کمک کننده به جوامع نخبه خلاق- کتابخانه گوتنبرگ- میگوید انسان اگاه صلح طلب میشود- و وقت خودراهدر نمیدهد- ایشان یک تحقیقات کرده است- به یک نتجه شگفت انگیز رسیده است- وان این است که دردنیا همین اکنون یکصد سی میلیون رشته درحال تحقیق است- که درجهان علم عمومیت ندارد مثلادر روسیه پینج نفر دریک رشتهای جدید درحال مطالعه هستند وچندمقاله هم بیرون دادند همه اینهارا میخواهد دراینده وارد سایت خود کند  بییند  این عدد رشته همه دانشمندان معتقدهستند که تحقیق درعالم هستی مشکل است وپیچیده است ین امر دوچیز را اثبات میکند- یکی قدرت عقل وفهم انسان ودوم اثبات خالق هستی است- ایشان یک رشته ای علمی در ایننترنت- درست کرده است- که تمام چت های دنیارا جمع اوری میکند- دونتجه ربردارد که فرموده است گرتنبهاتراز   طلا ونقره ومانندان است اول سئوالاتی  که فرد مطرح کرده است- این سئوالات یا قبلا دانشمندان درشته خودشان پی برده بودند-که هیچ واگر پی نبرده باشند به انها اطلاع دهد- دوم تجارب ونظریاتی که خود به ان نتجه رسیدند که امکان دارد دراثر مطالعه مقالاتی   پی به ان ببرنند اگراین تجارب ونتایج درست نباشد افردرا مطلع کنند واگر درست باشد که ایشانفرموده است تابحال اغلب انها درست بوده است دران افرادان رشته را مطلع کنند ونکته دیگر افرادیک گروه دراوائل هم طراز هم نیستند وتوسط این کتابخانه ها به همطرازی برسند- واز همهمهتر لذت درک را بچشند وبخصوص درکی کهخود به ان نائل شدند- امروز ه حداقلاین کتابخانه ها با دو تا سه میلیونشروع میکند وامروزه ارشیو – اورگ ده میلیون-  اقلام دارد  وگوتنبرگ سیزده میلیون- این نشان میدهد همانطور ایه قران میفرماید-که انچه درحقیقت برای بشر مثبت است خداوندمنان حفظ میکند وپشتیبانی میکند- امید است چه درارشیو –اورگ وچه درگوتنبرگ-  برای همه افراد  برگ میدهد که ان  مقالاتی که دوست داشتند ذخیره کنند ومقالات خودراهم درانجا بگذارنند که مورد بازرسی میشود درمخزن ذخیره میشود از هرجامقاله وارد برگ خود کنند انهاهم درمخزن کپی میشود ونظریات مختلف برای ایشان ارسال میشود- امید است  این مخزن هامعرفی شود وماهم مقالات زیادی دریان مخزن ها داشته باشیم- انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

هدف جاری شدن رودخانه مواج اسلام است-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-با الهام از نظر مرحوم دکتر-مارتین لوتر کینگ- ایشان یک رویائی برای کشور امریکا داشت- بقول ایشان رودخانه به عقب باز نمیگردد- اما این رودخانه ان توان رانداشت –که موجی عظیم وسرعتی   بهتر داشته باشد-گرچه امروزه بانک سیاسی  اقای ترامپ ورشکسته است جز دادن ازادی بخصوص ازادی – برای حقایق سترگ ومذهب راستین الهی نجاتی رااومتصور نیست ودرکاخ خودتبعیدی شده است- اسلام در صدسال قبل رودی کم اب بود وضخره ای کوچک وکوتاه خواست الهی سازنده تاریخ استسنت الهی مداوم تاریخ را بپیش میبرد ودیگرسنت ها سرانجام درکویر خودساخته مدفون میشوند-چه بخواهند وچهنخواهند- فرقی نیمکند امروز تحقق ارزوهای اقای مارتین  لوترکینگ- توسط رودخانه سترگ اسلامی  که هم از زمین میجوشد وهماز اسمان دران میبارد تحقق پیدا خواهد کرد- واین بخات –باخت تبدیل به برد- باخت کسانی که درکانال الهی حرکت نمیکنند خواهد شد- روزگا قبل کهرنگینپوستان توله سگ های دستئ اموزبودند- به پایان رسیده است فردسیاهپوستی درصدسال قبل میگوید من درنیویروک جائی جز منزل خودندارم- بازی سرگرم کننده زندانی کرده سیاهپوستان- نشان میدهد هنوز سیاهپوستان ازاد نشده اند-ودراسلام ازدواج سیاه وسفید بفرمان حکیم علی  الاطاق الهی رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم-امر شد واذان گو مسمانان یک سیاه پوست بود وفاصله ها برداشته شد ازادی برده سیاه نجات فرد درروزقیامت شد وهمطراز یک دیگر درهمه جا بخصوص درصف نماز نشان برابری   همه جانبه-بود- وعدم عدالت گناه نبخشوندی  چهدردنیا وچه دراخرت قلمدادشد ودرتمام ایات قرانی مومنین ومومنات- رنگ خاصی ندارند- وهمه عبد یکسان الهی هستند- تنها تقوا وایمان نشانه برتری معنوی خواهدبود—تقسیم فرقه ای وزنجیرهای تبیعض- ازپای همه مستضعفین برداشته شد- زنان ورنگین پوستان جز املاک وکالاهایئ فردنیستند- وهرگز جامعه درجامعه نخواهندبود- وخداوندمنان برای همه یک زندگانی شرفتمندانه وپر ارزش را چناچه درکانال وراه الهی باشند تضمین کرده است-امریکا درقالب حقوق بشر کذائی زنجیرهای شرایط بد-رابرای رنگین-پوستان را سخت واهمین کرده است که انها چک بد و ورشکسته هستند وبرگشت- خوردند- میبایست فرصتهای برابر-دیدگاه یکسان داشتند وبهروری عادلانه بوجود اید که انها هم میتواند چک- مایه دار باشند- دیگر زمان دیگر محدود است  زمانی دیگرنیست میبایست  به بازی گرفت شعار های تخدیر کننده تمام شده است- وانها باید- دراقتصاد برابر دیگران باشند- وحقوقمدنی یکسانی باشد وتصورات یکسانی نسبت بهم داشته باشند- ودر  وجود وهستی یکسان هستند- هیچ نژادی نمیتواند به تنهائی  جاده تاریخ را قدم بزند وحرکت کند-تا تبیعضات برداشته نشودموفقیت  برای رنگین پوستان نخواهندبود- وحشی گری پلیس وازاردهند ها بازجویان باید پیاین بیابد  راه باید تغیر کند ودرکانال الهی حرکت شروع شود-اروزهای رنگین پوستان ارزوهای امریکاهم است- فرزندان بردگان وبا فرزندان اربابان سفید روزی در دوره یک میز باهم گفتمان کنند—باید ما سنگ یک کوه-رشد وهمکاری باهم گذاشته شود- سفید پوستان که ادعای یک نژاد بزرگ خودرا میدانند درواقعیت میبایست این طور باشد- باید همه میبایست باهر نژاد ومذهب دست دردستهم اواز  وحدت رابخوانند-این امرفقط درسایه- ارامش ساز پرچ درحال افراشته شدن اسلام ناب عزیز است انشتله هرچه زودتر  صاحب اینپرچم به روشنائی دیده شود انشالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

توطئه-!!

بسم  الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- این دوناو بخصوص ناو اخیر هیچ ربطی به کارخانه ندارد- بخش پیچیده نبوده است- کاملا یکامر انسانی است که انرا مدیریت وهندل کرده است- دلیل اش این است- میگونید اتفاق دربخش گازوئیل ومهمات رخ داده است—مهمات دونوع اشتعال دارند یکی با چاشنی –که انفجار رخ میدهد همه جاراتیکه وپاره میکند ویکی  مهمات بدون چاشنی مانند  کاغذ میسوزد بخصوص بمب های اتشزنه که ازفسفر درست شدند حرارات ایجاد میکند داخل کشتی  ذوب شده است تیکه پاره نشده است چنانچه انها چاشنی داشتند بندر راباخاک یکسان میکردند ودیوار بندرا حدافل تاسسیصدمتر نابود میکردند روی عرشه سالم است-درانفجار ولو از  دینامیت سفید استفاده شود درمرحله اول دودسیاه است وسپس سفید میشود ومیزان دود بسیارکم است-ولی دراین حادثه میزان دودسفید بسیارزیاد است-حال چند گزینه موجود است- یکی جنبه سیاسی دارد که ناو هارا به امریکافرا بخواند- دوم ایجاد اشتغال کنند وتکامل جدیدبدهند سوم توطئه برعلیه اقای ترامپ است—لطفا دروزرات خانه بخصصو وزرات خارجه از خانم ها استفاده شود کار زیادمردانه نکند ازامام زین العابدین علیه السلام یادبگیریم که حضرت زینب سلامه الله علیها برهبری کاراون انتخاب کردوالگوهای سیاسی همیشه بیشترین اثررا روی افراد میگذارد- این توهم را که دراسلام- زنان دنبال روی مردان هستند رابرطرف کرد شاعرمعروف امریگائی  ادوارد راین پو میگوید به مادرش که اسمائی زیادی  داده است درفهمبعضی از  این اسمائی ماند ه اندیک بار اورا هلن مینامد ومیگوید که علت بهخانه امدن من توهستی –که شکوه وجلال  یونان داری وعظمت روم وچوت مجسمهای  تاریخی که بر فرازستونها گذاشته میشود پرابهت میباشی ومنرا تربیت وتیمار میکنی-

موافقین ۰ مخالفین ۰

جبران خلیل--!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جبران خلیل- کتاب اش بزبان انگلیسی جزو صدتای اول است-یک کتاب دارد که درحقیقت مانند شاه نامه است-نبوغ-درانسانیت  کسانی که هستند از واژ های کلیدی زیبا وامیدوار کننده وارزشهای متعالی انسانی بقول  شارح شعر ادراوارد الن پو که کتاب نفرسوم  امریکا درفروش است- طلسم گونه است وسجع مانند است-همانطور که جناب سعدی درسجع اول است  اقای پو درزبان انگلیسی اول است-هنوز در مانند او نیامده است حتی درشعری  برای مادرش در سن چهارده سالگی- بقول شارح انسان ذاتا تجربه شیرین وتلخ دارد وخوبی بابدیرادرک میکند وانرا فطرتا انعکاس میدهد دوشهر دباره ایشان کار عظیمی کردند شهری که متولد شد وشهری که درانجا زندگی کرد ومرد- نکته ای دارد کسی که حواری نشد کسی بود که علاقه به حواری شدن نداشت- وکسی که حواری شد  ازعلاقه مفرط به یک لذت دیوانگی  درعقل رسید- به معرفت واشراق میرسد- شعری دارد کاخ تسخیرشده که اگر شما کاخیرا تسخیر کردید وپادشاه شدید به جلال وجبروت شکوه ان کاخ که چون مروایدمیدرخشد وغیره نگاه نکنید بهان معرفت واشراق وخردمندی شاهی که  درتمام عمراش در سلامت نفس وارامش ولذتهای واقعی که برده است-توجه کنید-میفرماید به یک کارفرمای سنگدل- جناب در فقر بدنیا امد دراوائل قرن بیستم وضع کارگران درامریکا وحشتاک بد بود تنها باکمک خیرین میتوانستندزندگانی کنند- ایشانمیفرماید ازان کارفرمای سنگدل مداوم اطاعت کنید وخوبی کنید تاخوبی را یادبگیرد- پانزده سال برادراش  گفته است توجهای به اشعاراو نمیشد وگمنامبود  زیرا حرف اور ا شعارگونه ومزخرف میدانستند—جبران خلیل – شاهنامه اش با کلمه پیامبر شروع میکند- وداستاهای مختلفی را بیان میکند که تاحدی شعرگونه است-بعداز هرچند داستان یک نقاشی سیاه وسفید-مرد وزن برهنه اند گذاشتند؟ که من  علت انرا درک نکردم—المصطفی فرد انتخاب شده ودوست داشتنی-او زمانی که درفجر روز تولد خودبود- وداوزده سال-درشهر اورفلیس انتظار کشیده بود که کشتی اش- بیاید- که بتواند به جزیره محل تولدخود  بازگرد –درهفتم ماه ایلول که درو شد- بر بالای تپه  رفتیارفت که شهراش دیوار ند اشت- ودرجهت  دریا نگاه کردچشمانش کشی رادید وبران خیره شدکه ب دکل  بزرگش- به سمت او می امد- سپس-دروازه قلبش ناخوداگاه باز شد- وشادی اش ازروی دریا گذشت –چشمانش را بست- ودرسکوت در درون روح خود خداوندمنانرا  تمجید کرد- اما همچنان که از تپه پائین امد- غمی وجود اورا دربر گرفت- واندیشه ای درقلبش خطور کرد- من چگونه درحالت صلح وارامش با این شهر وبدون غم ازاینجا بروم—نه- بدون داشتن زخمی در روح-من باید این شهررا ترک کنم-چگونه میشوداز ازاین شهر که از  دردهای اش وتنهائی اش بدون-تاسف وافسوس-جدا شد-؟ بسیار خرده قلب شکسته شده که من در خیابانهای- اینجا پراکنده کرده ام- چه بسیاری بچه هائی-که درقدم زدن طولانی درتپه های این شهرکه برهنه بودند- من از اینجاعقب نشنینی کنم- بودن انکه غمی سنگین وناروا وپردرد بود- ان لباس  ابریشمی نبود که من بتوانم ببخشم- اما ان پوست دست من بودکه میگریست- ان یک فکرنبوددکه من میتوانستم از او دوری کنم  اما شیرینی قلب من از گرسنگی وتشنگی درست شده بود-هرگز بیش ازاین زمان-نمیوانستم باشم-دریا انچه را به کشتی گفت خطاب به من بود- ومن میباست برعرشه میرفتم- بجای بودن- گرچه زمان در شبها شعله وربود ویخمیزد  وبلورین میکرد که درگل تپیده میکرد-ایا من میتواستم کاری بکنم تمام زمانی که اینجا بودم- اما اگر میشد چگونه بود؟ صدا به نوک زبان نمیامد وبجای ان لبها بال بدستاورده بودند- تنها فقط میتواستم دیگران جستجو کنم—وتنها عقابی که لانه ندارد دراطراف خورشیدپرسه میزند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

جهان ااسلام امروزی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اسلام امروزی که درگردش خورشیدی درجهان – وجود پیدا کرده است- هیچگونه مرکزیت ثابتی ندارد- درحالیکه میبایست مکه یامدینه یا کوفه مرکزیت اسلامی باشد وگاهی هم هیچگونه ارتباطی سیستمی وجود ندارد- وبه سیستم های مختلفی هم تقسیم شده است درهرحال شیعیان باید پیشتاز این  وظیفه باشند- کهدریک سیستم به مرکزیت  یک سازمان دریک نقطه  جغرافیائی متعهد شوند-  تفاسیراز اسلام امروزه هرگروه  خود را خورشید اسلام میداند- از اسلامبسیار رومانتیک واحساساتی  وگاهی محافظه کار  تا اسلام انقلابی وجدی  دامنه گستره اسلام است- وبعضی بطورکلی خودرا ایزوله کردن وبسیارهم پنهان کاری میکند- بعضی ها  درگذشته هستند وهیچ نیازی برای به روز شدن ندارند- وسنت را اینچنین تعریف وتفسیر میکنند- وبعضی به راحتی سنت درفرم اصلی اش ناسودمند میداندودست ببدعت میزنند- وبعضی ها اماده گفتمان هستند- وبعضی ها فاصله میگرنند-بعضی ها اهل انتقاد سازنده هستند وانرا هم بلد هستند وبعضی اهلانتقاد سازنده هستند ولی اطلاعات غلطی دارند- بعضی علاقمند به رابطه دوستی هستند بدون  گفتمان منطقی- بعضی ها گفتمان عقلانی سم وارد کردن درمغزها میدانند-باید دید کجا حقایق پنهان شده است وکجا اب از سرچشمه باعوامل دیگر مخلوط شده است-مشکل درخارج نیست مشکل در درون است درتصورات وشکل دادن وشکل پذیرفتن از حقایقی که  در زندگانی رخ داده است-بسیاری هستند که مستقیم با واقعیت ها برخورد وملاقات نکردند- براساس علقه های درونی-حقیقت وایده ال-که بی ربط بازدواج اول انسان میماندترسیم میکند- وغالبا هم شناخت ومعلومات عمیقی ندارند-مانند بچه یتیمی ازپدر اطلاعاتی ندارد واورمطابق میل خودترسیم میکند وشعرهای اولیه خود رابرای اومیسراید- وبسیار اغراق میکنند-غالبا افراد پس از تحصیلات زیاد دست به اصلاحات افکار خود میزند- ولی متاسفانه بساری از مسلمانان نمیدانند چگونه باید دردین خود اصلاحات بوجود بیاورنند- وغالبا افراطی هستند- وهر مرکز علمی در دراز مدتتاثیرا سبک واستیل خودرا برفرد میگذارد-برهنگی کردن حقایق از لباسی که برتن اوکرده اند بسیارمواقع کاری عجیب قلمدادمیشود-همیشه قضاوت کردن به گذشته بسیارمختلف وحریف طلبی خواهدبود-تجربه نشان داده است  اثار شخصیت هائی چون حافظ رحمت الله علیه وجناب شکسپیر که نگاه یک پیرمغانی باید باشد با روحیه جوان گرائی- تعهد  سنگینی ندارد  بیشتر به نگاه طبیعتگرائی دارد تا معنوی واخلاقی واز مدل کلاسیک زمانی وحالی که مورد تمجید است سودمیبرد-ودیده شده است که اشعار عرفاراتبدیل به یک ترانه بازاری کرده ستکه هیچ نشانه ای ازبعدمعنوی مذهبی دران نیست- وهیچ نشانهای وسمبلی ازان نبوغ وحشتناک خبری نیست-البته جهان تحت تاثیر این نیروهای جوان-اعتقاد راسخ  خودرازدست نمیدهد- غالبا افراد سطحی- بدنبال افرادمشهور زمان هستند-اما بارشد وتغیرات ناپخته بدنبال افرادگمنام تاریخ میروندکه علایق انهارااشباع میکند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

به بهانه روز دحوا الرض-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به بهانه روز دحوالارض- عرفا معتقد هستند- خداوندمنان مداوم- تفریق وجمع میکند کهنتجه  باعث بجلو رفتن میشود- درتفریق  عوامل هستند ولی نتجه ای نمیدهند=ولی درجمع نظمی ایجاد میشود که حرکت بجلو خواهدبود- درهردو  اثابت خالق با شعور وحکمت وباقدرت را نشان میدهد-دوم همیشه دریک تضاد بجود میاید که انسان  تصور میکند کار اشتباه- است- دراین بین عوامل زیادی که گاهی قابل تشخیص نیست دخالت دارد-کارسختی است که ان همه ان  عوامل را  تشخیص داد- قبلا اطبا بیان میکردند ابستنی یکنوع مرض است بعدا درک کردند نه تنها مرض نیست بلکه باعث قوی شدن بدن میشود ومیگفتند که نوزاد کثافات بدن است که ازبدن خارج میشود—در امریکا  یک گودالی دریک بیابان بود انر بشدت گود کردند که بعدا اب دریا بران سوار شود اول اب شیرین دران ریختندومنتظر شدند که مرجان بوجود بیاید-مرجان بوجودنیامد- ابدریا را تصفیه کردند  وارد ان گودال کردند- باز مرجان بوجودنیامد  دانه مرجان دراب شیرین گذاشتند- باز مرجان بوجود نیامد- اب دریا را وارد کردند-مرجان بوجود امد- دلیل-ان  لجن دریابود- لجن هاوی غذای مرجان است درحالیکه بدبو ومتعفن است اینهمان تضاد است باز مرجان بوجدنیامد بعدا متوجه شدن موجورد میکرو  یعنی ذره بینی زیادی این لجن امده میکند برای مرجان وتعدادانه تصورمیکنم هفتاد است که مخصوص مرجان هستند ونمیتوان این موجودات ذره بینی رابوجود اورد- دحوا الرض روز تولد زمین میگویند درحقیقت امادگی برای تولد انسان است پس پرارزش است- درقران مجید میفرماید انسان اول را خاک اش رافراهم اوردیم قبلا نبود-  با اب ترکیب کردیم گل شد موجودات ذربینی این گل را لجن کردند این لجن امادگی نطفه را پیدا کرد که انرا تغذیه کند- سپس این لجن را با حرارت خشک کردیم وقابل ترک خوردن قابل تجزیه شدن مانند گل کوزه گری قابل شکل گرفتن شد وانموجودات زنده درون ان را رویانیدیم-وبقول تورات ازدرون بینی شما فوت کردیم یا دمیدیم روح وارد جسم شد- این تفریق این جمع را ماکردیم بطریقی که باورش سخت است- تمام این کارها بقول حضرت علی علیه السلامنزول رحمت از اسمان به زمین است یعنی نشانه های اسمانی داردودارای برکت است- واولین کار حضرت ادم علیه السلام ساخت کعبه است که به ان بنای عتیق- یعنی   بسیارقدیمی گفته میشود- وهدف شناخت خداوندمنان وتقرب به سوی او است جالب اسا روز تولد حضرت ابراهیم علیه السلاموحضرت مسیح علیه السلام دوپیامبر که زندگانی بسیار عجیب دارندوسرانجام موفق میشوند—وروز فتح مکه-هم این چنین است- زندگانی امام رضا علیه اسلام که مروز زیارت ودعا برای ایشان بسیارثواب دارد وروز قیام حضرت مهدی علیه السلام هم درچنین روزی است- دردعا میفرماید-که امروز زمین را از اب بیرون کشیدی وخاک کعبه را گسترش دادی ودانه  را زمین اش را شکاف دادی- کارهای عجیب است وپر حکمت وپر برکت- وسختیرا برطرف کردی—ازتومیخواهم در این روز از روز هایت کهحق انرابزرگنمودی  یعنی امروز روز بزرگی است هرگرفتاری ومشکلی رابرطرف سازی- درکل دعا بیان نعمتهای الهی وروزهای سخت دردنیا ودرقبر ودرقیامت رابرطرف کردن - است

موافقین ۰ مخالفین ۰

مزخرفات صدای امریکا درباره اقای زم-11

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخیرا سایت صدای امریکا- به شعاردادن های مضحک وخنده دار تبدیل شده است –که ورشکستگی-کامل سیاسی  امریکا بخوبی روشن میکند- یک مقاله  درباره مجمع جهانی حضرت  علی اصغر علیه السلامومقاله جدیدی دربار  بقول انها نمایش تلویزیونی – اعترافات  اقای زم-بسیار احمقانه تراز فاشسیتهای ایتالیا مطلب نگاشته اند- بخوبی روشن بود که فرانسه  دریمن  در حال باختن اسلحه ها انها هستند ومن تعجب میکنم که کشتی ها  غربی در ابهای یمن زده نمیشوند- یا بقول انها سیاست نرم درکار است—کاملا مشخص  است اقای زم بالجبار بدون خواست خود به عراق رفته است- درحقیقت فرانسه خواسته است ایشان از سرخود باز کند- ایشان میفرماید مامورین فرانسه قبلاز پرواز به ایشان گفته اند- که شمابه عراق میروید- اگر باش ما کاری نکردند پس شماتبرئه هستیدودیگر نیاز یبه حفاظت پلیس نیست واگر دستگیر شدید انوقت ما اقداماتی را شروع میکنیم- فردی که درفرانسه با پلیس حفاظت میشود یک خبرنگار عادی نیست که سعی میکنند چنین وانمود کنند- اقای قاشقچی بهمراتب کمتر از ایشان دربار عربستان مطلب نوشت-  فرانسه میدانست که ایران  درتمام شئونات امنیتی ونظامی وغیره درعراق نیرودارد وقدرت دراختیار طرف داران ایران است وایشان یک جاسوس گمنام نیست- واخیرا از هرنوع شورش وتخریب- دفاع کرده بود  نه انکه تنها فرموده باشد که  اعتراض   مسالمت امیز کنید—وروابط ایشان باجنگ طلبان اریانی در غرب مشخص است اخیرا اثبات شد درسوریه  عوامل ایشان جاسوسی  درمورد  واحد های نظامی سوریه وایران وروسیه داشته است وبه جمع اوری اطلاعات میپرداخته است واز ذکر جاسوسان سیا درترکیه نام برده است—اعترافات ایشان بسیارسطحی بود حقایقی که کم وبیش همه درجریان- بودند وجزو سیستم جاسوسی امریکا دراین از منافقین گرفته تا جاسم خان وغیره هرکدام نقشی دار این لوگو  وپازل داشتند- وکملا مشخص کردند که  که کانال امدنیوز برای برندازی  وایجاد هرج ومرج ساخت9 وپرداخته شدهبود وچون باشکست مواجه شد تغیراتی دران دادند که این تغیرات را اقای زم باید بکارببرد وبایک سیستم نرم تر بفول ایشان مردمی تر جریان پیش برود-بحث شکنجه روانی مطرح شده است – درحالیکه اقای زم میبایست دریک دادگاه افکار اعمال خودرا تبین کند واز ان دفاع کند ودادستان از منافع مردم وحکومت دفاع کند- این امر که شکنجه نرم نیست- امریکا تانجا حقایق پشت پرده اشکار شده است دروسایل شکنجه پیشرف های محییرالعقول کرده است وروشنفکران اعراب وغیرع  که فقط  اعتراضات خودرا بیان کرده اند ربوده است وبشدت مانند دوران بریریت روم غربی شکنجه کرده است که نمونه های فراوان دارد- ایا تحریمات ایران شکنجه محسوب نمیشود- زندانی کردن ایرانیان بدون جهت  وممنوع کردن خانواده ایرانی  برای ددین فرزندان خود  وچشم خود ر جنایات عربستان  واسرائیل  بسته است ومداوم درباره کشورها ی جهان سوم  خرابکاری میکند-کشوری طشت روائی از بشت بام افتاده است چه فرانسه وچه امریکا بخصوص اخیرا از خانمی که برنده شد  درشهرداری از ایشات تشکرکرده است وحخوش امد گفته است درحالی که انخانم گفته است به هیچ قول خوداش عمل کرده است ومن بیادبروم گندکاری انهارا درست-کند ودیگر هیچگونه شعاری جناب  هم نمیدهد-در زمان محمد رضا شاه فرودگاه- دوشان تپه اولین فرودگاه ایران بود هم لشکگری وهم کشوری بعدا تبدیل به فرودگاه نظامی شد- وفرودگاه  های نظامی  اعضای   هوائی میبایست درکنار فرودگاه باشند- شا ه به انجا میرفت- اخیرا فاش شده است برای دختربازی – جریانش این است که امریائی به ایشان گفته بودند-که نه باز نان –مردم ونه با بیوه گان ارتباط نداشته باش عوامل اطلاعاتی روسیه یشدت درصدد کشف مسائل بر میاید وپول های خوبی هم میدهد با دختران خانواده هائی کهمتوسط ودست دار شماهستند تا بیست دودوسالباشددرتماس باشد که نقش گوش مفت دارند وتحسین میکنند وانها علاقمند بهسفر باهواپیما و هلی کوپتر و قایقرانی وماهی گیری وغواصی هستند ان دختربعنوان خبر نگار میرفته است وهمراه شاه سوار هلی کوپتر میشده است-وجالب است که شاه ازاومیخواسته که از همشاگردان وغیره درباره شاه جاسوسی کنند ودربار به یادمیداده است که همه مطالب را چاقان کن ایشاممیترسیده است  میگفته چنینمیگویند وشاه عصبانی  میشده وانهارا سرزنش میکرده است بعنوان انکه جلسه دارد اوراترک میکرده است ومیگفته پول قابل ملاحظه به ایشان بدهید ودیگر به کاخ راه ندهید کسی حاضر نیست یک واقعیت تحمل کند ویک جواب منطقی بدهد  همه باید چاپلوسی کنند این امر خطرناکترین وضعیتی  است برای یک کشوربوجود می اید- خلاصه  برای یشان خانواده های افرادنیروی  هوائی می اوردند وایشان سخنرانی  مبسوطی از طرح های خود  برای نیروی هوائی وملت ایران بیان میکرده است وانها کف میزند وهورا میکشیدند باز در اینترنت به کاخ سعد ابادمی امده است روی میزاش فقط هفت پرونده کم ورق- وجود اشت که از ارتش فقط مال نیروی هوائی بود وروزنامه ها با اب و تاب جریان را مینوشتند کم کم روزنامه فهمیدند حتی خانواده نیروی هوائی درک کردند که فقط شعار است وروزنامه یشوند شاهنشان صحبتهای مبسوطی کردند همین- این سرونشت  طاغوتیان وابسته به شیطان برگ است-امریکا باید بداند بقول معمار عظیم الشان  انقلاب طائی اسلامی عصر واقع بیداری شروع شده است

موافقین ۰ مخالفین ۰

مزخرفات صدای امریکا درباره اقای زم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخیرا سایت صدای امریکا- به شعاردادن های مضحک وخنده دار تبدیل شده است –که ورشکستگی-کامل سیاسی  امریکا بخوبی روشن میکند- یک مقاله  درباره مجمع جهانی حضرت  علی اصغر علیه السلامومقاله جدیدی دربار  بقول انها نمایش تلویزیونی – اعترافات  اقای زم-بسیار احمقانه تراز فاشسیتهای ایتالیا مطلب نگاشته اند- بخوبی روشن بود که فرانسه  دریمن  در حال باختن اسلحه ها انها هستند ومن تعجب میکنم که کشتی ها  غربی در ابهای یمن زده نمیشوند- یا بقول انها سیاست نرم درکار است—کاملا مشخص  است اقای زم بالجبار بدون خواست خود به عراق رفته است- درحقیقت فرانسه خواسته است ایشان از سرخود باز کند- ایشان میفرماید مامورین فرانسه قبلاز پرواز به ایشان گفته اند- که شمابه عراق میروید- اگر باش ما کاری نکردند پس شماتبرئه هستیدودیگر نیاز یبه حفاظت پلیس نیست واگر دستگیر شدید انوقت ما اقداماتی را شروع میکنیم- فردی که درفرانسه با پلیس حفاظت میشود یک خبرنگار عادی نیست که سعی میکنند چنین وانمود کنند- اقای قاشقچی بهمراتب کمتر از ایشان دربار عربستان مطلب نوشت-  فرانسه میدانست که ایران  درتمام شئونات امنیتی ونظامی وغیره درعراق نیرودارد وقدرت دراختیار طرف داران ایران است وایشان یک جاسوس گمنام نیست- واخیرا از هرنوع شورش وتخریب- دفاع کرده بود  نه انکه تنها فرموده باشد که  اعتراض   مسالمت امیز کنید—وروابط ایشان باجنگ طلبان اریانی در غرب مشخص است اخیرا اثبات شد درسوریه  عوامل ایشان جاسوسی  درمورد  واحد های نظامی سوریه وایران وروسیه داشته است وبه جمع اوری اطلاعات میپرداخته است واز ذکر جاسوسان سیا درترکیه نام برده است—اعترافات ایشان بسیارسطحی بود حقایقی که کم وبیش همه درجریان- بودند وجزو سیستم جاسوسی امریکا دراین از منافقین گرفته تا جاسم خان وغیره هرکدام نقشی دار این لوگو  وپازل داشتند- وکملا مشخص کردند که  که کانال امدنیوز برای برندازی  وایجاد هرج ومرج ساخت9 وپرداخته شدهبود وچون باشکست مواجه شد تغیراتی دران دادند که این تغیرات را اقای زم باید بکارببرد وبایک سیستم نرم تر بفول ایشان مردمی تر جریان پیش برود-بحث شکنجه روانی مطرح شده است – درحالیکه اقای زم میبایست دریک دادگاه افکار اعمال خودرا تبین کند واز ان دفاع کند ودادستان از منافع مردم وحکومت دفاع کند- این امر که شکنجه نرم نیست- امریکا تانجا حقایق پشت پرده اشکار شده است دروسایل شکنجه پیشرف های محییرالعقول کرده است وروشنفکران اعراب وغیرع  که فقط  اعتراضات خودرا بیان کرده اند ربوده است وبشدت مانند دوران بریریت روم غربی شکنجه کرده است که نمونه های فراوان دارد- ایا تحریمات ایران شکنجه محسوب نمیشود- زندانی کردن ایرانیان بدون جهت  وممنوع کردن خانواده ایرانی  برای ددین فرزندان خود  وچشم خود ر جنایات عربستان  واسرائیل  بسته است ومداوم درباره کشورها ی جهان سوم  خرابکاری میکند-کشوری طشت روائی از بشت بام افتاده است چه فرانسه وچه امریکا بخصوص اخیرا از خانمی که برنده شد  درشهرداری از ایشات تشکرکرده است وحخوش امد گفته است درحالی که انخانم گفته است به هیچ قول خوداش عمل کرده است ومن بیادبروم گندکاری انهارا درست-کند ودیگر هیچگونه شعاری جناب  هم نمیدهد-در زمان محمد رضا شاه فرودگاه- دوشان تپه اولین فرودگاه ایران بود هم لشکگری وهم کشوری بعدا تبدیل به فرودگاه نظامی شد- وفرودگاه  های نظامی  اعضای   هوائی میبایست درکنار فرودگاه باشند- شا ه به انجا میرفت- اخیرا فاش شده است برای دختربازی – جریانش این است که امریائی به ایشان گفته بودند-که نه باز نان –مردم ونه با بیوه گان ارتباط نداشته باش عوامل اطلاعاتی روسیه یشدت درصدد کشف مسائل بر میاید وپول های خوبی هم میدهد با دختران خانواده هائی کهمتوسط ودست دار شماهستند تا بیست دودوسالباشددرتماس باشد که نقش گوش مفت دارند وتحسین میکنند وانها علاقمند بهسفر باهواپیما و هلی کوپتر و قایقرانی وماهی گیری وغواصی هستند ان دختربعنوان خبر نگار میرفته است وهمراه شاه سوار هلی کوپتر میشده است-وجالب است که شاه ازاومیخواسته که از همشاگردان وغیره درباره شاه جاسوسی کنند ودربار به یادمیداده است که همه مطالب را چاقان کن ایشاممیترسیده است  میگفته چنینمیگویند وشاه عصبانی  میشده وانهارا سرزنش میکرده است بعنوان انکه جلسه دارد اوراترک میکرده است ومیگفته پول قابل ملاحظه به ایشان بدهید ودیگر به کاخ راه ندهید کسی حاضر نیست یک واقعیت تحمل کند ویک جواب منطقی بدهد  همه باید چاپلوسی کنند این امر خطرناکترین وضعیتی  است برای یک کشوربوجود می اید- خلاصه  برای یشان خانواده های افرادنیروی  هوائی می اوردند وایشان سخنرانی  مبسوطی از طرح های خود  برای نیروی هوائی وملت ایران بیان میکرده است وانها کف میزند وهورا میکشیدند باز در اینترنت به کاخ سعد ابادمی امده است روی میزاش فقط هفت پرونده کم ورق- وجود اشت که از ارتش فقط مال نیروی هوائی بود وروزنامه ها با اب و تاب جریان را مینوشتند کم کم روزنامه فهمیدند حتی خانواده نیروی هوائی درک کردند که فقط شعار است وروزنامه یشوند شاهنشان صحبتهای مبسوطی کردند همین- این سرونشت  طاغوتیان وابسته به شیطان برگ است-امریکا باید بداند بقول معمار عظیم الشان  انقلاب طائی اسلامی عصر واقع بیداری شروع شده است

موافقین ۰ مخالفین ۰