بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به بهانه روز دحوالارض- عرفا معتقد هستند- خداوندمنان مداوم- تفریق وجمع میکند کهنتجه  باعث بجلو رفتن میشود- درتفریق  عوامل هستند ولی نتجه ای نمیدهند=ولی درجمع نظمی ایجاد میشود که حرکت بجلو خواهدبود- درهردو  اثابت خالق با شعور وحکمت وباقدرت را نشان میدهد-دوم همیشه دریک تضاد بجود میاید که انسان  تصور میکند کار اشتباه- است- دراین بین عوامل زیادی که گاهی قابل تشخیص نیست دخالت دارد-کارسختی است که ان همه ان  عوامل را  تشخیص داد- قبلا اطبا بیان میکردند ابستنی یکنوع مرض است بعدا درک کردند نه تنها مرض نیست بلکه باعث قوی شدن بدن میشود ومیگفتند که نوزاد کثافات بدن است که ازبدن خارج میشود—در امریکا  یک گودالی دریک بیابان بود انر بشدت گود کردند که بعدا اب دریا بران سوار شود اول اب شیرین دران ریختندومنتظر شدند که مرجان بوجود بیاید-مرجان بوجودنیامد- ابدریا را تصفیه کردند  وارد ان گودال کردند- باز مرجان بوجودنیامد  دانه مرجان دراب شیرین گذاشتند- باز مرجان بوجود نیامد- اب دریا را وارد کردند-مرجان بوجود امد- دلیل-ان  لجن دریابود- لجن هاوی غذای مرجان است درحالیکه بدبو ومتعفن است اینهمان تضاد است باز مرجان بوجدنیامد بعدا متوجه شدن موجورد میکرو  یعنی ذره بینی زیادی این لجن امده میکند برای مرجان وتعدادانه تصورمیکنم هفتاد است که مخصوص مرجان هستند ونمیتوان این موجودات ذره بینی رابوجود اورد- دحوا الرض روز تولد زمین میگویند درحقیقت امادگی برای تولد انسان است پس پرارزش است- درقران مجید میفرماید انسان اول را خاک اش رافراهم اوردیم قبلا نبود-  با اب ترکیب کردیم گل شد موجودات ذربینی این گل را لجن کردند این لجن امادگی نطفه را پیدا کرد که انرا تغذیه کند- سپس این لجن را با حرارت خشک کردیم وقابل ترک خوردن قابل تجزیه شدن مانند گل کوزه گری قابل شکل گرفتن شد وانموجودات زنده درون ان را رویانیدیم-وبقول تورات ازدرون بینی شما فوت کردیم یا دمیدیم روح وارد جسم شد- این تفریق این جمع را ماکردیم بطریقی که باورش سخت است- تمام این کارها بقول حضرت علی علیه السلامنزول رحمت از اسمان به زمین است یعنی نشانه های اسمانی داردودارای برکت است- واولین کار حضرت ادم علیه السلام ساخت کعبه است که به ان بنای عتیق- یعنی   بسیارقدیمی گفته میشود- وهدف شناخت خداوندمنان وتقرب به سوی او است جالب اسا روز تولد حضرت ابراهیم علیه السلاموحضرت مسیح علیه السلام دوپیامبر که زندگانی بسیار عجیب دارندوسرانجام موفق میشوند—وروز فتح مکه-هم این چنین است- زندگانی امام رضا علیه اسلام که مروز زیارت ودعا برای ایشان بسیارثواب دارد وروز قیام حضرت مهدی علیه السلام هم درچنین روزی است- دردعا میفرماید-که امروز زمین را از اب بیرون کشیدی وخاک کعبه را گسترش دادی ودانه  را زمین اش را شکاف دادی- کارهای عجیب است وپر حکمت وپر برکت- وسختیرا برطرف کردی—ازتومیخواهم در این روز از روز هایت کهحق انرابزرگنمودی  یعنی امروز روز بزرگی است هرگرفتاری ومشکلی رابرطرف سازی- درکل دعا بیان نعمتهای الهی وروزهای سخت دردنیا ودرقبر ودرقیامت رابرطرف کردن - است