عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

امامحسین سلام الله علیه-و- عاشورا- بخش اول ودوم--!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  سلام بر امام حسین علیه السلام میراث دار  خداوندمنانورسولان وانبیا اعظام وامامان معصوم وحضرت فاطمه سلام الله علیها-میبایست امام علیه السلام ازقبلاز کربلا رصد کنیم- وچگونه منتج به عاشورا شد-ودرعاشورا چه اتفافقی افتاد- وچه میراثی بهجای گذاشت که میبایست مداوم همراه تاریخدرجادذه صراطالمستقیم حرکت کند وتاریخ متضاد ایشانراکه  که متضاد حقایق و  راستی وافتخارات است راهم لحاظه میراثی درتاریخ درجاه  کفروباطل گذاشت-بهترین لغت- یک لغت انگلیسی است – بنام دسته کالت- یعنی پیروان یک گروه افارطی  مذهب غیر دینی ناب کهدرحقیقت مذهب دروغین است ودرتحت رهبری مذهبی که بخود چهره  کارزیمائی-داده است- شناخت شخصیت امام حسین علیه السلام  وانتقاد ایشان برفضای متعفن ان زمان وانتقاداتی که از دسته هامخالف برایشان شد نهازلحاظ امام حسین علیه السلام معصوم است وانتقادپذیر نباید باشد بلکه ازجهت عقل هم ان انتقادات  اغراض- سیاسی سفیهانه وطاغوتی ومنافق صفتی وبیشعوری ونادانی است دراغاز یک عذر خواهی  برای انکه همه متون بخوبی قرائت نشده است وبیشتر جنبه ادبی بوده است تا تحلیل فلسفی وکلامی وعقلانی-دریک مقاله کوتاه فقط میتوان یک سرگذشت تصویری ارائه داد-که بتواند صحنه هائی بخوبی انتخاب وشکار کند که تصاویر گویاوچون نقره بدرخشد- بسیاراز احادیث وتاریخ هنوزدرجائی پنهان هستند-  الهامات واستنباط ها –بزرگان تا حدی راهگشا است- درتاریخ گاهی انسان  صحنه  ها وبیاناتی  را  مشاهده میکند که درباره  ان گفتمانی ونقدی وجودندارد-انسان مجبور است به وگاهی بایددرباره ان  ا ن مطلب رابه یک طرف متمایل شود-ولی گاهی هم باید انموضوع حذف کردولی درجرین امام حسین وکربلا همه چیزتاحدی بسیارزیادروشن است نیازی بهحذف  مطالی نیازمند نیست- جریان کربلا نیازمندنقد وانتقاد زیادی نیست  دئطرف را مقایسه کنیم حقایق مشخص میشود- وهنر بزرگ امام حسین علیه السلام درهمن مطلب است-  دقیقا میخواسته است که اول مستندسازی کند غالیا انسانها گاهی غلو احساساتی  وگاهی دراماتیک  اشک اور تخیلی است وغیره وسپس راه نجات وبرترین را نشان دهد- کاری یک فرد باایمان وسیاستمدار انجام میدهد- تمام نویسندگان اجتماعیدرمقالات خود زمانهای ازدست رفته رابه ان توجه شدید دارند-میابیست جریان های سیاسی پشت پرده را که بسیار کم ممکن است شفاف باشد بخوبی درک رد- که میتوان دربیانات مردم کوچه وبازار ویا اشعار هی اجتماعی ومردمی  انهارا کشف کرد- گاهی اینچنین مدارک گویاتراز  بعضی اسنادی که کمتر گویا ا ست میباشد- همیشه دوران اخرتاریخی مهمتراز دوران اول تاریخی است حقایق بهتری را اشکار میکند-انسانها برتر همیشه درطول تاریخ اشاراتی از تفکرات عالی ومحبو ب  که تاحدی شوک اوراست نشان میدهند- انسان ها بهچهگروهی وابسته هستند وچه وظایفی برای خود درنظر میگیرند بسیارمهم است-  از اغاز تولد تا شهادت اشارات مستقیم وغیر مستقیم برعظمت ایشان حکایت میکند رفتار رسول اکرم وخاندان علی وفاطمه  سلام الله علیهم الجمعین و حساسیت بی حد حضرت زینب سلام الله علیها واحادیثی  ائمه اطهار علیهم سلام لله الجمعین درباره امام حسین علیه السلام- وزیارت ایشان وعزاداری  برای ایشان-احتملا به این جهت است بیشاز استانداردها ومعمول ها یک کیفیت استثانید درفتار درجهت بیان حقایق  ومنش راستین وزوال ومحوکردن دروغها ونادرستی ها وباطل ها وپائین اوردن منش های طاغوتی- است هرنویسنده وسیاستمدار درجهان بدرستی دریانخطومنش حرکت کرده یابکند  سرانجام جاودانه خواهد ماند- نکته دیگر این است که این پیام بنحوی به بشریت رسید کهاوج توصفیات عقلانی واحساسی باهم داشت وبه نتجه ای  برای امام علیه السلام  بوجود ورد  ویک دارم بسیار  درد اوری رقم زد که درتاریخ تا انزمان بلکه برای همیشه نمونه ای نخواهد داشت-زندگانی روز به روز امام  زیاد مشخص نیست واین امردرطول تاریخ برای بزرگلن که تاریخ در دربعدی ورق زدن وجود دارد مانند جنابان سعدی حافظ ومولوی وعطار وغیره درافراد  معمولی غالبا یکدوره رخوت است وناگهان متوجه کم ارزشی مسائل میشوند وجهت انها تغیر میکند وبشدت کار میکنند- ومسلم است امام علیه السلام ازتمام وقت در راه بیداری افراد خاص کار کرده است ازجون غلام تا رهبران بزرگ قبائل شیعه در کوفه هرکسی لیاقت داشته است امام علیه السلام باان فرد ارتباط دارد- بخوبی روشن است این افراد بخشی از حقایق فاش میکنند  ود راوائل حرکتی ارام دارند وانچه ظرفیت زمان میتواند بخوبی درک کند بیان میکنند کهگرچه برای زمان هم بسیار پذیرش ان اسان نیست—امام حسین علیه السلام در زمان امامت برخوردهای قوی بامعاویه دارد اما پشتبانی شهر وقبیله خود وفامیل خود ومردم رادارد-وگاهی هم منطق معاویه را  درموردی میپذیرد-تاثیرات سریع  حادثه کربلا حتی در قاتلین معجزه ای عطیم است-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیست وسه سال طول کشید امام حسن علیه سلام الله شهادت اش حرکتی بوجود نیاورد وهمین طور شهادت حضرت علی علیه السلام همچنین حرکتی رابوجود نیاورد- امروزه مثلا بمب اتمی امریکادر ژاپون اثری خاصی که مهم باشد بوجودنیامد-و نمونه فراوان دارد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

امام حسین علیه السلام-و-عاشورا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  سلام بر امام حسین علیه السلام میراث دار  خداوندمنانورسولان وانبیا اعظام وامامان معصوم وحضرت فاطمه سلام الله علیها-میبایست امام علیه السلام ازقبلاز کربلا رصد کنیم- وچگونه منتج به عاشورا شد-ودرعاشورا چه اتفافقی افتاد- وچه میراثی بهجای گذاشت که میبایست مداوم همراه تاریخدرجادذه صراطالمستقیم حرکت کند وتاریخ متضاد ایشانراکه  که متضاد حقایق و  راستی وافتخارات است راهم لحاظه میراثی درتاریخ درجاه  کفروباطل گذاشت-بهترین لغت- یک لغت انگلیسی است – بنام دسته کالت- یعنی پیروان یک گروه افارطی  مذهب غیر دینی ناب کهدرحقیقت مذهب دروغین است ودرتحت رهبری مذهبی که بخود چهره  کارزیمائی-داده است- شناخت شخصیت امام حسین علیه السلام  وانتقاد ایشان برفضای متعفن ان زمان وانتقاداتی که از دسته هامخالف برایشان شد نهازلحاظ امام حسین علیه السلام معصوم است وانتقادپذیر نباید باشد بلکه ازجهت عقل هم ان انتقادات  اغراض- سیاسی سفیهانه وطاغوتی ومنافق صفتی وبیشعوری ونادانی است دراغاز یک عذر خواهی  برای انکه همه متون بخوبی قرائت نشده است وبیشتر جنبه ادبی بوده است تا تحلیل فلسفی وکلامی وعقلانی-دریک مقاله کوتاه فقط میتوان یک سرگذشت تصویری ارائه داد-که بتواند صحنه هائی بخوبی انتخاب وشکار کند که تصاویر گویاوچون نقره بدرخشد- بسیاراز احادیث وتاریخ هنوزدرجائی پنهان هستند-  الهامات واستنباط ها –بزرگان تا حدی راهگشا است- درتاریخ گاهی انسان  صحنه  ها وبیاناتی  را  مشاهده میکند که درباره  ان گفتمانی ونقدی وجودندارد-انسان مجبور است به وگاهی بایددرباره ان  ا ن مطلب رابه یک طرف متمایل شود-ولی گاهی هم باید انموضوع حذف کردولی درجرین امام حسین وکربلا همهچیزتاحدی بسیارزیادروشن است نیازی بهحذف  مطالی نیازمند نیست- جریان کربلا نیازمندنقد وانتقاد زیادی نیست  دئطرف را مقایسه کنیم حقایق مشخص میشود- وهنر بزرگ امام حسین علیه السلام درهمن مطلب است-  دقیقا میخواسته است که اول مستندسازی کند غالیا انسانها گاهی غلو احساساتی  وگاهی دراماتیک  اشک اور تخیلی است وغیره وسپس راه نجات وبرترین را نشان دهد- کاری یک فرد باایمان وسیاستمدار انجام میدهد- تمام نویسندگان اجتماعیدرمقالات خود زمانهای ازدست رفته رابه ان توجه شدید دارند-میابیست جریان های سیاسی پشت پرده را که بسیار کم ممکن است شفاف باشد بخوبی درک رد- که میتوان دربیانات مردم کوچه وبازار ویا اشعار هی اجتماعی ومردمی  انهارا کشف کرد- گاهی اینچنین مدارکگویاتراز  بعضی اسنادی که کمتر گویا ا ست میباشد- همیشه دوران اخرتاریخی مهمتراز دوران اول تاریخی است حقایق بهتری را اشکار میکند-انسانها برتر همیشه درطول تاریخ اشاراتی از تفکرات عالی ومحبو ب  که تاحدی شوک اوراست نشان میدهند- انسان ها بهچهگروهی وابسته هستند وچه وظایفی برای خود درنظر میگیرند بسیارمهم است-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

چه کسی تقیه احمقانه دارد-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است –کانال تلویزیونی – نور افغانستان- شیعه متهم به حماقت  ولجاجت وتعصب واعوذبالله پائین اوردن مقام رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- وحضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه سلام علیها- نسبت میدهند وتمام خلاف کاری خودرا باتقیه میپشانند—درحالیکه حقایق برضد انها است- باید گفت اینجهالت شما است که درک حقایق نمیکنید وان صفاتی گفتید  مشخص ومتعینا برشما وارد است ازدواج سنی با شیعه دال بر  رد کردن امامت نیست- اصلاارتباطی باهم نداردند-چه ارتباطی – رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- با ام حببیه  رحمتالله علیها-که ضربه محکم بهابوسفیان برادراش وبت پرستی زد باید گفت رسول اکرم صل.اته اللهعلیه واله والسلم ابوسفیان راقبول کرد وبنحوی بت پرستی قبول کرد؟؟ ویا با دختر یهودی ایشان ازدواج کردند—شما بخوبی نه حکمتهای پیچیده الهی را  درک میکنید- ونه حکم تقیه را درک نمیکیند-چون تقیه ندارید تقیه خلاف شرع میدانید ودرحالیکه شما بیش ازهمه تقیه میکنید وشجاعت اش راندارید—جناب اقای ابوبکر برمسند خلافت بالای منبر رفتند وفرمودند من بهترین شمانیستم- نمی بایست که تقیه کنید ومیبایست ایشتان به زیر بکشید ولو همه بمیرنند ومیپرسیدند بنظر شما بهترین کیست وایشان رابرمسند حکومت مینشاندید-  جنابسه خلفا بدعت اوردند ازترس فرمودید   استنباط است- نه حکم قرانی داشتنددرحالیکه حکم قرانی برخلاف ان استنباط بود ونه حکم حدیثی داشتند کهحکم حدیثی برخلاف ان حکم بود  از سه خلیفه پذیرفتید- ولی شیعه گفتنداین احاکم بدعت است وچون یک تعصب وجود داشت وجنابعملرفرمودند که دوخلیفه دران واحد نمیشود گردن یکی رابایدبزنید وانکس خلیفه است  کهانتخاب نشده است لذا شیعیان میگفتند ما شیعه نیستیم واین دستورالهی  از حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- به حضرت علی علیه السلام که بشیعیان یادداده شود وحکمت های بسیارپیچیده دارد کهبعدا تاحدی درک میشود- اصلا ام الکلثومی که از  طرف حضرت فاطمه سلام الله علیها- باشد وجودندارد تمام احادیث درباره زمان احتضار ان بی بی دوعالم ازسه نفر حسنین- حضرت زینب سلام الله علیها صحبت به  امده باشد-!!تمام کتب سنی بخصوص کتاب جامعجناب عمر که علمای سنی کردستان نوشتند- از دشمنی سرسخت ایشان به حضرت علی علیه السلامپرده برداشتندجوانی نزد عمر نشست راجع به خلافت ایشان صحبت  وبعدان جوان گفت من  حال بنزد علی علیه السلام میروم جناب عمر خشمگین شد وگفت بنزد علی میروی  که دشمن است پس دیگر نزدمن نیا- چطورشده است ایشان میخواهد بادختری کهاز  نسل حضرت فاطمه سلام الله علیها است ازدوجکند تا نسب خودرا به رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم برساند درحایکه  حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم داماد اقای عمر است-چرا دیگران نکردند دلیل ان است که گفته شد ایشان دفقط دشمنی خودرا باحضرت علی علیه السلام اشکار کرد وجناب عثمان دراواخر عمر  -علی علیه السلام تشبیه به گرگ بیان کرد- خویشتن داری  حضرت فاطمه صلواته الله علیها وحضرت علی علیه السلام ازجناب عمر دیگران فقط به دستور رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمبوده است که منشا ذان ازطرف خداوندباری تعالی ومنان است-نه ترس ونه پذیرش  دلیلن این است که حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه سلام اللهعلیه از حکومت دوری گزیدند  ودران شرکت نکردند وبعدا هم مطالی عمیق گفته شده است-هم چنان خداوندمنان دستورداد حضرت ابراهیم علیه السلام زنوفرزند اش در صحرای  عرفات ومکه بگذارد وبرود وایشان مداوم گریان بود تافران یافت سری به مکه بزنند- وختیکه واردشد متوجه قبائل خزائی ویک قبلیه دیگر گرد حضرت  اسماعیل علیه السلام گرفتند ودین حنیف را پذیرفتند- ویاحضرت یعقوب علیه السلام کهدرحسرت حضرت یوسف علیه السلام  درتپ وتاببود حضرت یوسف اجازه نداشت جریان رابه  ایشان بگوید یاحضرت ابراهیم درومنجیق کمک حضرت جبرائیلرا قبول نکرد وخودرا برای سوختن اماده کرد درباره ام الکلثوم بقدری  احادیث درتضاد است که مشخص میشود که قلابی است- یک بحثی درفقه است بنام- شم-مثلا امام الخمینی رحمت الله علیه انگلیسی استولو سندهای معتبر باشد سند برسد به حضرت مرحوم رفسنجانی –و –ایتالله مطهری  و رهبرمعزز وعظم انقلاب وغیره رحمتالله علیهم الجمعین- شم انرا رد میکنند- دربحارانوار حدیثدارد امام حسین علیه السلام سگ باز بوده است وشراب میخورده اس وزنا میکرده است از بلاترین شخصیهای شیعه نقل شده است واقع شما چقدر بچه گانه فکر میکنید که چون این حدیثرا  حناب علامه مجلسی رئد نکرد پس  صحیح است  حال من دقیق نمیدانم تعدا حدیث  بحارالنوار صدهزارتا است یاسیصدهزارتا است وهنوز جمع اوری حدیث پیایان نیافت وایشان فرصتی که روی همه کار کندنداشت ونیازی هم نبود این حدیث رارد کند- اگر حضرت موسی علیه السلام با عصای خود  فرعون راخورده بود اینهمه سرباز ممکن بود کشته نشوند وان مسائل رخ ندهد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

یاد ان عزیز سفر کرده گرامی وسبز باد -انشاالله-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امروز متوجه شدم که متاسفانه- فرهنگی وعارف شهیر حضرت –کریم محمود  حقیقی رحمت االله علیه- دارفانی  را ترک کرده اند- ایشان هم در دبیرستان شاپور سابق معلم  دینی واخلاقی من بودند- بسیار چهره ممتاز ی داشتند- یکی از شیک پوشان شهر شیرازبودند که درلباس خاص پوشیدن منحصربفرد بودند- غالبا از کت چهارخانه- سفید زرد ویا سرخ سفید ویا سبز سفید وپیراهن  مارک سفید خاصی که  چهارستون نازک  ابی رنگ پریده اطراف دکمه  وشلوار شوکلاتی   شییکی میپوشیدند-که نمونه نداشتتند- و علاوه برتدریس کتب دینی  به اثبات علمی توحید از طریق اندام انسان بسیار مسلط بودند ودر مسائل  واعتقادی وبخصوص درباره حضرت علی علیه السلام واخلاقی  بخصوص از جناب سعدی کد زیاد می اوردند—گرچه کلاس کوش اش- به این حرفها عنایتی نداشت-وبعدا من افتخار پیدا کردم  همکار ایشان در مراکز تربیت معلم باشم وایشان هم سخنرانی ها ی جذاب داشت وهم وقت از حضرت مرحوم ایت الله نجابت رحمت الله  میگرفتند-که اساتید وبعضی از دانشجویان خدمات ایشان برسیم- ایشان درنزد ان بزرگوار  درس عرفان میخواندند- وهم چنین درنز حضرت ایت الله عظمت  جناب اقای عبدالحسین دستغیب رحمت الله  همچنین باره عرفان اسلامی تلمذ میکردند- یکدفعه ما با همراهی ایشان به سردرس حضرت ایت نجابت رحمت الله علیه رفتیم- اساتید وتعدادی از دانشجویان امده بودند سئوالات خاصی قرار بود ازان بزرگوار وعلامه سئوال شود بعداز معرفی افراد ایشان فرمودند اول چائی  ومیوه وشیرینی  میوه  ظرفاش نزدیک کن من بود منخواستم بلند شوم وتعارف کنیم فرمودند شما بنشنید این درس اول عرفان کریم اقا باید تعارف کند- وهمچنی خدمت مرحوم ایت الله  حائری شیراز ی رحمت الله علیه  جناب کریم محمد حقیقی- سه جلد کتاب در باره عرفان واخلاف نگاشته بودند وبه اساتید  تقدیم کرده بودند- بحثهائی درگیربود که قراربود وایشان وحضرت ایت الله حائری شیراز باهم مباحثه کنند ویا تنها ایشان پاسخ دهد یک بار دروز نامه من خواندم که امام الراحل رحمت الله  علیه فرمودند-که قهرمان کسی است که نفس خود یامن خود مانند یک بچه بغل میکند وحرکت میکند منظور ایشان جیستضرت ایت الل حائری شیراز ی داغ کرد  تمام مدت باقدرت کلمهوفشارکلمخانرا معنا کرد ودوستان فرمودذند شما اجازه دهید روال سابق ادامه پیدا کند- زمانی که ما ازتربیت معلم که درحدود بیست دوکیلومتر باشیراز فاصله داشت من مداوم از ایشان بحثاهای مختلف وعرفانی سئوال میکردم وایشان باانگیزه ت دم چائی کهمن پیاده میشدم پاسخ میدادند-  واز شخصیهای مختلف  ایرانی وعربی ونهج البلاغه وکتب مختلف شاهد میاوردم که گاهی دوستان اعتراض میکردند که ایشان خسته است مگرشما میخواهید دکترا عرفان بگیرید وگاهی من کوتاه میامدم- مرحوم دکتر  اسد لاری  رحمت الله ازایشان تعریف میکرد که ما هردو درشیراز هم کلاسی بودیم وهردو باهم وارد  اموزش وپرورش شدیم وهردو درلار استخدام شدیموهردو دریک اطاق خوابگاه معلمان  بودیم- ایشان تاپاسی از شب مطالعه میکرد وگاهی هواخوب بود من دربیرون میخوابیدم- ایشان مقالاتی مینوشت با اسم مستعار- ک- م- ح چاپ میکرد ودروی کارت اطاق نوشاه بود اسدی و-ک-م-ح که هروقت وارد خوابگاه میشدم میگفتم کاف-میم –ح  امده است یانه-  ایشان مدتی  باکتابخانه حضرت شاه چراغ صلواته الله علیه همکاری داشت درطول سال تحصیلی  هفته دوجلسه ودرتابستان بیشتربود وتمتم کتبی واقعا میتوانست مشکلات مردم جوابگو باشد با مطاله که گاهی بهتهران رفته بود وبابعضی انتشاراتخواستهبود که کتب های خاص را به ایشان معرفی کنند جمع اوری کرده بود وخود ایشان درکتابخانه بعضی از این کتب را تدریس میکردوبه مشکلات اعتقادی  ومذهبی جواب میداد وکتاب معرفی میکرد گرچه قانون کتابخانه دادن بعضی کتب جایز نبود ولی ایشان میدادکه بخانه ببرنند ومتاسفانه من بسیارکم استفاده کردم وچند کلاس اعتقادی  واخلاقی وعرفانی داشتند که من رکس معرفی کردم یک دگروونی در فتار وخوراک ومنش  پیداکرد درحرم مبارک حضرت رضا سلام درنماز جماعت بابزرگواری ازفرهنگیان مال شهر رفسنجان اشنا شدم که ایشان هم درعرفان مطلعاتی  داشت واز احوال ایشان سئوال کردومن بسیار تعجب کردم انزمان  امکان سخنرانی ایشان درتلویزیون پخش شود وایرانهم بتواندملاحظه کند دلیلرا جوی اشدم فرمودند امام جماعتی که من به انجا میرویم یکی از شاگردان حضرت ایت الله نجابت رحمت الله علیه بوده است از یشان واز حضرت کریم-محمود حقیقی هم نمام ریاد میبرد وهمچین از حضرت ایت الله مرحوم شهید باعظمت ناب دستغیب رحمت الله علیهوخواستند تلف ن ایشان من برای یشان بفرستدم تا ایشان بعضی سئوالات از ان بزرگوار دریافت کند ولی تلفن ایشان تغیربود کرد وراهی برای پیدا کردن نیافتم مدتها قبل به منزل ایشان رفتم تا سئوالی  از ایشان بکنیم  ایشان درطبقه دوم دریک اطاقکه یک تخت خواب داشت ویک میزی کوچک وکتابی بررو ی ان میز بودکه درحال مطالعه بودن بشدت لاغر شده بودن کهمنتصور میکنم احتملامرض دیابت داشتند وفرمودند من مانند سال قبل نمیتوان زیاد کارکنم وبایددرتخت  اسایش کنم- و واقعا برای من درس بود پسر ایشان  طلبه بودند زنگ درب زدند- وایشان درب راباز کرد وبابچه هاشوخی کرد وگفت الان برای فوتبال می ایم- ایشان فرمودند ایران بشدت عوض شده است ایشان طلبه است بیشتراوقات با نوجوان میگذارند وهرچه میگیوم درسبخوانمیفرمایدهمین قدر کافی است اساس جذب نوجوان است- درهرحال یادایشان گرامی انشالله ازخوشه هائی که ایشان از  معصومین رحمتاللهعلیهم اجمعین- گرد اوردند حال برسرسفره ان بزرگوان درحال عیش ونوش هستند ازان انان بهرهای کاملرا بدست میاورد-انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

تفسیر دود دیدگاه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی استسخنرانی یکشخصیت بارز انقلابی که استاد  من در شناخت حقایق انقلابی ایران است ولی با کمی اختلاف در دید گاه ها است- سخنرانی ایشان درباره شهادت یک مرد ستاره از اسمان شهادت است – هرشب ستارهای به زمین  میکشند وباز این اسمان  غم زده پراز ستاره هاست—نارحت نشوید گاهی من  بظاهر بهملطب دیگری میپردازم که بی ربط نیست گرچه میخواستم انهارا موضوعی بیان کنم- اینکه هرصد سال یک مجدد ین می اید ودین قبلی را احیا میکند وبسط میدهد مال براردران سنی است نه شیعه- که از روی تحقیقات  بااحتمال زیاد به این نتجه رسیدن- شیعیان سعی کردن انرا درست کنند  ولی حقیقت قربانی میشود ازامام صادق علیه است که نارحتی نشوید من شهید میشوم ئمداوم ستاره های فروزانتر خواهند امد- واین که هر هزار سال یک احیاکننده بزرگ میاید این مال برادران زردتشتی است- که پساز  حضرت زردتشت علیه السلام هر هزارهیک مجدد میاید ودرهزاره سوم بهرام چهارم میاید که کل دنیا منقلب میکند گروه بهایت ساختگی وجعلی این مطالب سود جسته است وخداوندمنان انهارا رسوا کرده است که بعداز علی محمد باب هزارسال بعد مجدد بعدی میاید ولی خوداش براردر کوچک بهاالله- که به ایشان لقب صبح ازل  داد یعنی از ازل انتخاب شدهبود بعداز خودمجدد نامید- وبها الله- فرمودند من همان مجدد ی هستم قراربود هزار سال دیگربی یاید برای نجات بشریت زودتر امدم-ولی تا قیامت  بعدازهر هزارسال شخصی خواهد امد ولی عبدالبها فرمودند وبغیرازمن تاقیامت کسی نخواهد امد؟؟-دیشب  در کانال  ولایت یک جناب سید بزبان انگلیسی مطالبی بسیار ارزنده بیان کرد که من تاساعت سه نصف شب بیشتر طاقت نیاوردم- بحث این بود که انبیا اعظام صلواته الله علیه مردمان احمق نگذاشتند ایده های ان عظمت ها به بار بنشنید اگر می نشست این رودخانه علم وحکمت مداوم عریض میشد  تا به اسلام عزیز میرسید ایشان فرمودند امام الزمان میفرماید این اید ه های پیامبران  اعظام  رحمت الله علیه الجمعین را از من بخواهید وهیجکس مجبور بقول دین اسلام نخواهدبود ولی پساز حل مسئله راحت به اسلام عزیزمیرسند وقبلا از ظهور  سیصد وسی نفر از بزرگان وانبیا اعظام گذشتگان مردم را اهنمائی به دین سابق ورسیدن به اسلام میکنند- هر جا اسم علم امده است اول علم دین است که مهم است بعد علوم دیگر است بلذات وبالعرض قبلاز امدن ایشان صلواته الله علیه اله والسلم ازدین دوحرف امده است دست امام علیه السلام برسرمردن بیست وهفت حرف دین کامل میشود- بحث زیاد است برگردیم به سخنرانی ان عظمت بزرگوار باز مجبور هستم مقدمه ای عرض کنم- بهترین پادشاه قاجار محمد شاه است- متاسفانه غرب روین کارنکرده است ودرایران مجهول مانده است که چه عظمتی را افرید- انزمان مردم سطح بالا تا اواخر  حکومت محمد رضاشاه اجازه مسجد دربالای شهر نمیدادنند وطلبه فراری میدادند اسوه مردم خلبانهای نظامی بودند که مظهر درک وشعور وفهم هستندهمهچیز ازانها میطلبیدند انها میگفتنداین کار نکنید انهابراساس علم خودعمل میکنند ازادی قبول کنید ومجبورنیستید که بنزدانان بروید درمحله گیشا که بعضی گفتندپول میگذاریم سجدی درستکنید میگفتندهرک دوست نداردازاینجا برود لبه گلیشا دوکلیمتر با مسجد فاصله داشت وفقط صدای اذان میامد هزاربار بدتر دراینموارد درزمان  قاجار است که بتدریج کم شده است- مومنین میگفتند ایران خراب شده است چرا شما به ایران بازگشتید- محمد شاه درمقابل انگلیسی ها درجنوب ایستاد تانزدیکی هرات رفت ونیروی مجهز انگلیسی عقب راند تا نزدیکی قلعه هرات استان فارسدردست یک شاهزاده انگلیسی بود به اوانگلیسی ها گفتند نگذاررمواد غذائی برسد بیست وپنج روز بدون مواد غذائی ایستادگی کردند وبعد تسلیم شدن وقرارشد انگلیسی ها از جنوب خارج بشوند وهرکاری انگلیسیها درایران بکنند شاه چیزی نگوید وهرکاری پادشاه محمد بکند انگلیسی ها چیزیئ نگویند- بقیه اجربماند یک عزتی عجیب پیداشد که دیگر قابل بازگشت به سابق نبود- انقلاب اسلامی نمونه اتم این معنا است- ترس فروریخت وشجاعت جای انرا گرفت-  ملت عاشق رزم شدند- وشهادت مانند ابخوردن پذیرفتند- خداوند منان اول هر روز  شان این است سری وصلواتی برای امام حسین علیه السلام .دیگر شهدا میزند- ساده تلقی نکنید!! من درجوانی سوره والعصر وابی لهب میخواندم بعدها کم کم ترس من من مستولی شد که نکندمن بیچاره موردخطاب این سوره واقع شوم سوره ابی لهب خیلی عجیب است بگذریم از لحاصوت وخواندن که ابهتی عجیب دارد- ابهی لهب سنگی به رسول اکرم صلولته اله علیه واله واسلم نزد فقط دستورداد انهانمیخواستندبزنند فریادزد مگرنمی بینید این محمد دیوانه شده است وبه بت های شما توهین میکند سنگ بزنید سنگ زدند  خداوندمنان کاری به انها ندارذدمیفرکاید دست توشکسته باد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

روحانیت - انسلن-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-روحانیت انسان- برگرفته از  کتاب علوم قرانی حضرت مرحوم محمد هادی معرفت-رحمت الله علیه- ص19-روحانیت انسان یکی از مسائلی است ه از دیر باز فکر بضشر  را به خود مشغول ساخته است- توجه به این مساله باعث شده است- که موضوع روحانیت انسان رفلسفه- فرهنگ وهنر نیزجای گاه خاصی پیداکند- خلاصه انکه انسان دو موجودی دوجانبه است  که در میانه دو جهان ماده ومجردات قرار دارد وداری روح وجسم است- از جانب روح متعالی است ودست بر اسمان دارد- واز سوی جسم متسافل است =پائین وپست است—وبر زمین  دست نهاده است- پس از انکه افرینش انسان را در دوران جنینی- وصف میکند- در مراحل پی درپی اورا به جایی مسرساند که از جهان ماده فراتر میرود= به یقین انسان رااز  عصارهای از گل افریدیم- سپس اورا نطفه ای درجای گاه استوار= رحم=  قرا ر داده ایم- سپس نطفه را به صورت علقه= خون بسته به نظر حقیر زالو بهتر است- وعلقه رابه صورت مضفه= چیزی شبیه گوشت نرم شده= ومضغه= راکه حالت غضروفی دارد را به صورت استخوان های ییدر اوریم وبراستخوان ها گوشت پوشانیدیم- وسپس ان را افرینیش تازه ای دادیم پس گرامی باد  خدایی که بهترین افرینندگان است که همان روح انسان است که پس از گذشت چهار ماه- دوران جنین- بر او دمیده شدمیشود- درایه ای دیگر—و- افرینش  انسان را از وساز گل اغاز کرد- سپس نسل اورا از چیکده ابی پست افرید—سپس اندام اورا موزون ساخت- واز روح خویش در وی دمید- نکته جالب دراین ایه ان است که که روح  دمیده شده- درانسان از سنخ عالم ملکوت معرفی میشود – من روحی- بهخود پروردگار نسبت داده میشود- ونشان میدهد- که روح فرارتر از سنخ مادیات  است-نکته اول این است که از جسم شروع میشود درسطحی است که قابل مشاهده ودرک است- سطحی پایین دارد- ولی بسیار حساب شده است موزون وکارامد است واز نطفه کم ارزش  به سمت یک بدن  با ارزش تبدیل میشود-که میتواند به سطوح بسیار متعالی تبدیل شود همین روش را باید راموزشوپرورش بکاربندیم کودکان باخاک خانه بسازنند کم کم ان خانه هاموون و سعی شود پیشرفته شود تا مهندسی شود شهرمیسازد وبعد خانه اش دربهشت میسازد همین مطلب را  درباره بدن انسان به دانش اموزان تعلیم بدهیم- اما خداوندمنان ازسنخ روح است- پس روح مهم است ودرهمه چیز باید روح باشد بصورت  بسیار کم وپچیده بیان میشود- این موارد قابل بحث است روح خلقت دیگری است پس ماده نیست- گرامی بودن انسان بیشتر بخاطر این روح متعالی است تمام ارواح ازجنس نور هستند از روح خداوند که نور مطلق است دمیده  یعنی جریان یافته است حرکت دران است  به کالبد انسان- بنظر می اید جسم  بهحرکت درامده است به نور مادی تبدیل شده است وسپس باز حرکت کرده است بنورملکوتی تبدیل شده است وبراساس شایستگی درجات پیدا کرده است وارواح پانزده معصوم علیهم سلام الله به درجات جبروتی رسیده است امام صادق علیه السلام صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید در این زمینه وخداوند منان مخلوقی افرید وروحی افرید سپس  فرشته ای را دستور داد تا روح در افریده بدمد این حدیث با ایخه قران اندکی اختلاف دارد دلیل اش ان است درک ایه بسیار سنگین است وادم های نادانتصور میکند که خداوندمنان دهان دارد وفوت میکند برایدرک ان چنان فرموده است باز نمونه های دیگر داریم که میبایست یک سری تشبیه های سداه وقا درک هم داشته باشیم تافرد بهکمال برسد مطالب پیچیده را بیان کرد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

سکولار ستیزه جو-؟؟!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی  است- غرب بخوبی  پاشنه اشیل خودرا فهمیده است- پاشنه اشیل یک ضرب المثل یونانی است- اشیل یکی ازقهرمان ورزشی ونظامی یونان بوده است- مانند هرکول در تمدن ایرانی  مشاور افراد خدائی بنام سیمرغ است که جناب ولوی این سیمرغ تبدیل کرده است به سی تا مرغ که میخواستندبه اوج بلند ترین کوه بنام قاف درمراکش برسند خلی بحث دقیق ی است دراسلام سعی مطرح است چون برنامه ریز خداوندمنانداست مطلبی کهخداوندمنان میفرمیاد  بشر درک نمیکند مگر مومن شود- هم بحث عقلانی دارد وهم نقلی دارد وهم درحالت اشراقی به ان میرسید-عامل سعی بسیارمهم است وتوفیقات شرایط دارد کهانهم دردست خداوندمنان است که تعین میکند واجرا میکند—دوتا وسه قرن  قبل هرخارجی به ایران می اید ومیگفت مثلا فلان راعلم از ما یادبگیرید- اورامسخره میکردند شمابروید تثلیث  وایمان خود رادرست کنید- کسی به مسلمان چیز ی نمیتواندیادبدهد ومسلمان درهمهچیز همیشه جلو خواهندبودشما بایداز ما علم یادبگیرید درتمام ابعاد بعد دیدن اینطور نشد گفت علت چیست یکی سعی نکردید ودوم خداوندمنان میخواهد نژادهارا  باهترکیب-کند-خلاصه اشیل باخدائی دوست شد واز او خواست اورا روئیتن کند که اسلحه براو کارگر نباشد ان اله گفت چشمه ای  من ترتیب میدهم- باسر داخلان بشود که تام بدن تو را پوشش دهدانگاه تو روئین تن میشوی چشمانات هم باید باز باشد اشیل با سرارام ارام وارد چشمه شد تنگی نفس پیدا کرد بیرون امد-پاشنه پای راست دراب فرو نرفت ان اله گفت این نقطه  ضعف تو است- به کسی نگفت ولی دشمنان پی بردند واز این طریق اورا کشتندوسپس تبدیل به خدا شد- پای اشیل غرب مذهب شیعه اسلامی ایران است-مداوم میگویند چقدر قران چاپ میکنید مفاتیج جناح وکتب اسلامی چاپ میکنید کتب پزشکی چاپ کنیدد این کتب است که دردشما میخورد ومانند ان- اخیر یک کلیپی درست کردندئ که اثبات میکند روح غیر مادی وجودندارد- مقدمه من چند نکته بگویم- روح  خصوصیاتش برخلاف ماده است- اولا هرکاری بکند زمان ندارد کن وفیکون است- زمان مال ماده ومال مغز است که سرعت هفتصد کیلو متر برثانیه دارد- نه کم میشود ونه زیاد میشود-نه تجزیه میشود ونه ترکیب میشود  از لحاظ ذاتی همیشه ثابت است- پس اختلاف نوزاد با مغز فرد مسن درکجا ات؟ کمی مشکل بهترین نظر دوتا است یکی این است شما مثلا پارچه تا میزنید کوچک میشود وسپس در کیسه جای میگیرد وسپس از کیسه بیرون بیاورید این طولانی ئ و وسیع میشود همان پارچه است کلمه باز شدن بکار میبرند مثال مرحوم ایت الله محمدتقی جعفری رحمت الله علیه مثال گل افتاب گردان درشب جمع میشود دروز باز میشود- این علم وتجربه باعث باز شدن میشود ولی تارهای صوتی مداوم تاحدی کلفت ویانازک میشود وصدا تغیر میکند بم وزیر مقداری در دست ما است ومقداری  در طبیعت تارصوتی است که به سمت کلفت شدن میرود—در زمانی که مندر دوره لیسانس وظیفه درلشگرک بودم یک دلیسانیه دانشگاه بهشتی بامابود- ایشان فرمود استادمن را صداکرد وگفت فیزیک چکار میکندگفتم سیرماده وانرژی را مطالعه میکند- فرمودند شیمی چکار میکند-گفتم فعل انفعلات شیمیائی  را رصد میکند وفرمودند درس من فیزیک شیمی  چار میکند  ومن گفتم گنجشک را درا اسمان رصد میکند البته یک بیو هم یعنی  -حیات بعلاوه فزیک شیمی – گفت منرامسخره میکنیی برو بنشین- این حیات- یعنی همان روح سصکولاریسیم چون درک نمیکند ارا میخواهد حذف کند و بعلل بخصوص اخیرا قابل اثبات است واز اثبات ان  ترس و واهمه دارد- اقای خروشجف فرمودند که برای انکه مذهب حاکم نشود دیاکتیک هرسک هرطور خواست توجیه کند- حال نوبت سکولار است ان جوان میفرماید الکترونها درمغز یک حرکت تصادفی دارند حرف عظیمی است قبلااین تئوری عدم قطعیت اولین بار دانشمندان کانادامطرح کردند که الکرون گاهی حرکت تصادفی دارد ان زمان تنها نه انرژِی اسمانی کشف شده بود حال 140 است وکاملا شناخته شده نیست اینها روی الکترون تاثیر موقت دارند- اگر رفردی بالباس معمولی یک  میله شیشه ای را  به پارچه ابریشمی مداوم بکشد وبعد به سمت کاغد خورد ببرد مقداری کاغذ به ان میچسبد حال لباسی بپوش امواج بدن صفر باشد مسئله تغیر میکند در اسلام- روح بر بدن  ومغز مسلط است ازطریق مغز بدن راکنترول میکند حافظهیک بخش مغزیدارد ویک جایگاه درروح ومغز زمانی که روح میخواهداز حافظه کند میداند چگونه از مغز استفاده کند درمغر امکان بعضی مسائل است- درروح توجه وعدم توجه است- اقایان میفرمایند که حافظه مقداری تصادفی  است زیرا الکترون تصادفی باهم ترکیب میشوندومقداری هم منطقی  باهم ترکیب میشوند اینتضاد قابل قبول نیست یباتصادفی اس ویامنطقی است مگرانکه بگوئیئ درحالت پرت وپلا گفتن جبری عللی مادی تاثیر میگذارد مثلادرجه تب بالا میرود فرض کنید که درزمان تصادفی نیتاین بوه است که دوتا مرغابی میخواهد ولی میگوید دوتا زین بیاورید ازکجا میفهمد میخواسته دوتا مرغابی بیاورنند گفته است دوتا زین بیاورید  ازکجا میفهمد انزمان تصور میکند که اقعا توتا زین میخواسته است اقایان متوجه شدند بعضی مواقع مادرست بیان میکنیم مثلا فروشنه وخریدار پس گفته است بخش منطقی داریم وازن طرف که الکترونها گاهی تصادفی حرکت میکنند پس ما باید بخش تصادفی هم داشته باشیم اگرایمجنین است هیچگاه درست نباید فکر کنیم- درست فکر نکردن دلائل تصادفی ندارد دلیل ان است که مقالات علمی دیگران رابخوبی درک میکنیم-یک بحثی است بنام خلع بدن- یعنی از بدن روح تاحدی ازاد میشود که مرتاض هندی انراثبات کردن ودیگرانهم انراثبات کردند پس ارشد حضرت ایت الله شهید دستغیب رحمت الله ایشان بیشتراوقات درنجف درس میخواند- دریک جلیسیمن ویک فرد دیگیربودیم ایشان فرمودندمن دریک حوزه میخواندم یک سرایدار داشت  وبهمن گفتندایشان بعضی مسائل از طریق خلع بدن حل میکند یک روز من یک مسئله بسیار پیچیده که خودم حل انرا نمیدانستم به ایشان دادم ایشان گفت من دراز میکشم مانندمرده میشوم وحشت نکنی و ی زمین خوایبد من سوزن به اوزدم درک نکرد وبیدار شد ومسئله راگفت- حل کردم-گفتم من رانمتوانی مسخره کنی وجواب رابردم به علمانشضان دادم دادم فرمودند درست حل کرده است- البته ذهن بایدمقدمات حل را داشته باشد علم غیب ندارد استاد مرحوم علیمحمد رجائی چنین بود وحضرت ایت الله علامهالدهر سیدمحمدحسین طبا طبائی هم این چنی بود دریک خلع صدمسئله راحل میکرددرنماز  مقداری اگر درست باشد خلع رخ میدهد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به جنبش بهائیت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دربرنامه- پرگار اخیرا در باره جنبش بهائیت گفتمانی بود-گرچه بسیار ابکی بود ونتواستند  ریشه ها  رابیان کنند ولی یک نکته  مهم  اینبود تاریخ مصرف بائیت تمام شده است درحد فتنه اخرالزمانی  است- یک حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ئکه فتنه  های اخرالزمنی بعضی از انها تضعیف میشود ولی هیچکدام از بین نمیروند- درزمان ظهور غالب انه مخالفت میکنند وتعداد اندکی  مطیع امام علیه السلام میشوند- تاریخ اثبات کرده است کشورهای عقب می افتند بخصو درمسائل معیشت با هرندائی همراه میشوند که ممکن است باطنی باشد وممکن است ظاهری باشد وغربیان میگویند درتحقیقات ما نشان داه است ایرانیان اول هستند واین نشانه هوش انهااست که حق خودرا بگیرنند وحدیث دراخرالزمان کسانی که  ازمذهب اطلاعاتنداشته باشند ومتوسل به خداوندمنان واماام الزمان خودنداشته باشند- انها به همان دکترین متوسل میشوند-یک مثال من  بیاورم- دختر من یک بورس گرفت درالمان بایک دشتگاه زلزله ساز تا نه ونیم ریشتهرساخت امیرکا قیمت ان یکمیلیارد واندی دلار است دو دختر دانشجوی دیگر ایرانی از دانشگاه دیگر ایران به انجا فرستاده شده بود دربعضی تعلیلات- انها به المان گردی مخصوا جاهئی که مسجادشیه است وپس به کشورهای اروپائی مسافرائی دوروزه وسه روزه کنند- اولین کشور ایتالیا روم بود بهانها گفتندپنچاه مطلب  ایتالیا ئی بگیرید- خیلی بنفع شما است- سه بعداز ظهر بامشاین حرکت کردند چون هواپیما جا نداشت صبه ساعت نه به روم رسیدند ساعت ده به موزه رفتن که بخشی قابل توجه از کشورهای اسلامی  وایران داشت دخترمن نماینده شد  کارت دانشوئی که همه در حد دکتر بودند-به گیشه داد ودرطول مسافرت ان پنچاه مطلب حفظ کرده بودند وجریان گفت ان مسئول تردیدازمن است- فرمودند که برای داشنچویان مثلا پنجاه درصد تخفیف است- بیست وپنج درصد به شما من باز تخفیف میدهمی برای انکه به ایتالیائی صحبت-کردی –واردموزهشدیم دم درب گفتند شما پول راهنما خیلی زیاد است شما باگروه ها بچرخیدماچرخیدیم  رسیدیم به بخش ایران سمت راست را تعریف کرد وانها مریکائی رفتند  با راهنمائی رفتند باز من به خانم با  بان ایتالیائی گفتم که شما سمت چپ را برای تعریف کنید- ی خوشحال شد امد که بزبان ایتالیائی صحبت کند ما گفتیم مافقط انگلیسی بلد هستیم  شرح زیاد داد وگفت چون با ایتالیائی شروع کردید من از شما پول نمیگیرم سرمیز رستوران بنشیند چای وکیک مجانی است ومابقیه اگرخواستید پول بدهید-همان سه نفر دفعه بعد بکشور چک رفتند باز پنجاه مطلب حفظ کردند ماشین دم یک پارک بزرگ داخل شهر ایستاد وگفت اینجا همهچیز دارد اینجا یک استراحتی بکنید وبعد داخل شهر شوید البته اطاق رزو کرده بودند-وارد پارک شدیم به اطاق راهنما از زبان چک صحبت کردیم خیلی عصبانی شد فرمودند باز بان انگلیسی صحبت کنید ما مایل هستیم که تعدادتوریست زبان دان انگلیسی درحد بسیاربالا باشد وهمه جا مترج زبان دان درست کردیم کهواقعا یکمجزه است دریک زمان کوتاه درتمام مواردزبان دان انگیسی دارند-یک نمایشگاه- به اصطلاح به نگلیس به ان –مال میگویند که ته ان سخت است-که خوب ببینید-که تمام ان بلور یا کریستال است از قدیم ایام کشور چک  تبحر زیادی در کریستال دارد وچهل چراغ کاخ سعداباد یافرانسوی هستندیاما ل کشور چک هستند سه قطعه کوچک برابر نصف حقوق یک معلم درکشور چک است- مشتری نبود چون اروپائی خودشان کریستال درست میکنند وتعصب هم دارند تنها کشوری تعصب ندرد امریکائی هستندانهم بعلت درداخل گرانتر است گفتنداین روش امریکائی به ما یاد دادند کهتمام انهاراامریکائی درطول سال میخرند وتنها امریکائی هستند درمشور چک یک ارزش فوقالعاده دارند- اثبات شده است ایدولوژی پول نداشته باشد حذف میشود تنها دین شیعه است که برخلاف ان است اینهم از هوش ایرانیان است-ادامه دارد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

مسلمان شدن--1-1!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-برگرفته از سایت-www.rahyafteha.ir--اوود کیم تازه مسلمان و یوتیوبر مشهور کره ای

آشنا شدن با اسلام تو کره خیلی سخته

وقتی توکره حجاب می پوشی همه بهت نگاه می کنن اگر هم باهاشون کار داشته باشی خیلی بد نگاهت می کنن درعین حال میتونه چیز خوبی هم باشه به این فکر می کنم که کره ای ها نمیدونن اسلام چیه

 به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) پیاده سازی متن اکرم علوی

لطفا خودت را معرفی کن
من داوود کیم ام ؛ من زهرام ،۲۴ساله ودانشجویم  ۴سال پیش مسلمان شدم .


اولین بار چگونه با اسلام آشنا شدید؟
آشنا شدن با اسلام تو کره خیلی سخته به عنوان یک کار داوطلبانه به خارجی ها کره ای یاد می دادم اینطوری بایک دوست پاکستانی ملاقات کردم . به دلایل مختلفی استرس زیادی را تحمل می کردم اما این دوستم همیشه می خندید وخوشحال بود.حتی بدون پول وغذا، به عنوان یک کره ای نمی توانستم درکش کنم که چرا خوشحاله .


ماشدیدا تحت تاثیر پول وطبقه اجتماعی هستیم اما چطور میتونه بدون هیچ چیز انقدر خوشحال باشه ، ازش دلیلش را پرسیدم . به من گفت قرآن بخوان به من مستقیما گفت جواب سوالاتت توی قرآنه ، اوایل به ذهنم نرسید که کتاب های ادیان دیگر را بخوانم اما بعدا که بیشتر خواندم بیشتر یاد گرفتم تحقیق داجع به ادیان برام یک وظیفه شد ویک روز به اسلام ایمان پیدا کردم بطور معجزه آسایی ایمان آوردم من به این میگم راهنمایی خدا باور دارم خدا منو به راه راست هدایت کرده دوستم از من چیزی نخواسته بودجز اینکه قرآن بخوانم .قرآن خواندم و قلبم متحول شد.
من‌مطمین شدم روزه گرفتن وحجاب پوشیدن راه منه برای مسلمان بودن . توی اینجا سختی های زیادی است.متقاعد شدم این راه را باید بروم خیلی جالب بودبعداز اولین نمازم احساس بهتری داشتم خداراشکرتمام سنگینی قلبم با عبادت ذوب شد. احساس سبکی وآزادی می کردم برای اولین بار بعدازبیست سال میتونستم حس کنم تنها نیستم .مشکلی که هر مسلمونی توکره با آن روبرو می شود مخالفت خانواده است


خانواده بهت چی گفتن ؟
دیوونه ای ؟ شست وشوی مغزی شده ای ؟ یک مرد خوش تیپ ازت خواسته که مسلمان شوی ؛ یک عرب خوش تیپ خواسته ؛ این خیلی مسخره است.


آیا هنوز باخانواده ات مشکل داری ؟

آره ازم متنفرن


واکنش دوستانت چه بود؟

چجوری یک کره ای میتونه مسلمون بشه ، بعضی ها هم فکر نمی کنن کره ای باشم مالزیایی ، اندونزی چند روز پیش توی هونگ داعه یک خیابان یک نفر به انگلیسی ازم چیزی پرسید منم گفتم میتونم کره ای صحبت کنم گفت وای من فکر کردم تو از عربستان سعودی اومدیحجاب فقط برای عرب ها نیست ؛ کره ای ها هم میتونن مسلمون باشن حجاب فقط برای عرب ها نیست کره ای ها هم میتونن مسلمون باشن ماهممون مخلوقات خداییم .
سخت نیست که بخوای تو کره مسلمون باشی غذا برامون نیست می فهمی منظورم چیه نباید گوشت خوک بخوریم فقط غذاهای دریایی برامون میمونه خیلی سخته که بخوایم بریم رستوران همش مجبورم نودل آتیشی بخورم غم انگیزه ،
وقتی توکره حجاب می پوشی همه بهت نگاه می کنن اگر هم باهاشون کار داشته باشی خیلی بد نگاهت می کنن درعین حال میتونه چیز خوبی هم باشه به این فکر می کنم که کره ای ها نمیدونن اسلام چیه واگر کار اشتباهی انجام بدم میتونه چهره مسلمونا رو خراب کنه برای همین احساس مسئولیت می کنم.


از وقتی مسلمون شدی زندگیت را عوض کردی ؟
قبل مسلمونیم خیلی زیاد تحت تلثیر نظر مردم بودم فکر می کردم اگر سخت کار کنم می تونم به هرچیزی برسم واگر موفق نشم فکر می کنم چرا؟ من کمبودی دارم از خودم خجالت می کشم اما مسلمونا اینطوری فکر نمی کنن اونا همش می گن ان شاالله ونتیجه دست خداست.تمام اتفاقات دست خداست پس من میتونم هر نتیجه ای را قبول کنم من دراین باره با تلویزیون مالزی مصاحبه کرده بودم ،دنیا بدون هدایت خدا غیر قابل تصوره


میشه یک توصیه به کسانی که میخوان مسلمون بشن بکنی ؟
مسلمون شدن کا ر راحتی نیست همونقدر که سخته خدا بهتون پاداش میده ما به بهشت پس از مرگ فکر کنیم سختی هامون کوچیک میشه .
میتونم الان چیزی بخورم؟ (روزه است)
نه هنور،
امیدوارم مصاحبه ام به کسانی که میخوان مسلمون بشن کمک کرده باشه اگرشما نسبت به اسلام علاقمندید توی دایرکت اینستا هر موقع خواستید بهم پیام بدید و توی چنل یوتیویم جزییات بیشتری را تعریف کردم اگر خواستید ببینید.

به اشتراک بگذارید :

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

انتخاب سخت-!!

ؤبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-منبع خبر – روزنامه –ا-بی- سی- استرالیلی- عنوان—ویزای  کوئید نوزده اندونزی- که تغیر کرد- وبرای اهالی استرالیائی که سنتا به بالی اندونزی میروند- برای اضافه ماندن تغیر کرد واسترالیائیرا برای بازگشت به استرالیا مایوس کرد- اقای دین والسکوه- بین ساحل ومکان سخت گیر اداخت- ایشان مانند بسیاری از استرالیائی ها- برای ما ها اجازه اقامت در  بایک زندگانی پر اثر- با ویزای مجانی دربالی بخاطر ویروس کوئید-19 داشتند- ولی اندونزی اعلام کرد ازماه جولایمسئل اغیر میکند- که- خارجیان  که ویزای دانها تمام شده است میابیست ماهانه برای اضافه ماندن از وسط اگوست شروع به پرداخت کنند- جناب فوق که درمحله داروین دراسترایا زندگانی میکرد وعلاقمند زندگانی دربالی بود- اما احتملا میبایست روزی 94 دلار برای اضافه ماندن مجبور به پرداخت بود- وایشان مجبور کرد که یک تصمیم سخت بگیرد—اکر به استرالیا می امد با برنامه پرداخت 3000 دلار برای چهارده روز قرنطینه میبایست پرداخت کند( کمی خیریه وار حساب کنید)- ایشان بجای امدن پرواز به بلاروس انتخاب کرد- جائی که قبلا درانجا کار میکرد بعنوان علم زبان انگیسی- زمانی که وارد شد- دریک کشور اورپای شرقی- که اخیرا درگیر اعتراضات ضد دولتی است به ایشان اجازه داده شد- نیازی برای مدتی در قرنطینه نیست

موافقین ۰ مخالفین ۰