عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۷ ثبت شده است

رسانه های مجازی کذب-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در رسانه های مجازی – بقول معروف  حاجی –کی به کیه- خرت رابران- یکسری محقق که دکتری را کباده میکشند نمایان شدن- من جمله دکتر سیروس غنی – از ایشان کتاب  - ایران وبر امدن  رضا شاه- مینویسد رضاشاه مامور انگلیس نبود وحتی ضد انگلیسی ها بود ومستشارهای انگلیسی از ایران اخراج کرد و علت ان این بود که اثر قزازق های روسی را درایران تضعیف میکردند و فرق ی بین مستشارهای قزاق وانگیسی نبود  وافسران قول دادن که مابراساس  روش روسی تربیت خواهیم کرد وبه انهاهم نیاز ی نیست- وقبلا هم مستشار روس ی بود وهم انگلیسی وبهداز ایشان هم هم مستشار انگلیسی بود وهم امریکائی  ولی جناب اقای دکتر غنی این مطلب را نخواندند که روسها درزمان استالین تانک جدیدی ساختند وبه مرز ایران فرستادن- انگلیسی فرصت غنیمت شمردن وبیان کردند که ما مقداری اسلحه ازجمله تانک به شما میدهیم وبخشی ازان رایگان است وتانک هائی موتوران مالشرکت معروف رویس ورویز  بود که بسیار دران زمان برخلاف تانک های روسی پیچیده بود این شرکت هم تانک وهم ماشین  وهم موتور هواپیما وهم موتور کشتی میساخت ویک ماشین رویس رویز به جناب رضاشاه داد وچون راندگی تانک ها مانند  رانندگی  ماشین رویس ورویز  جناب رضا شاه ان ماشینرا به ارتش داد-که از لحاظ راندگی وتعمیرات انها یادبگیرنند ومجبور شدن مستشارها یانگلیس یبرگردندوبعدا انگلستان پولان رایگان هاراهم گرفت ودر مسئله قیمت نفت که انگلیسی ها  قیمت تعین کرده بودندلعضی از وزرا مخالف شدن رضا  شاه اول مخالف قیمت انگلیسی ها شد وبعدفهمید تاج وتخت درروی هوا است درحالیکه مخالف میکرد انرا تصویب کرد ویکی از ورا مخالفت کرد وایشانراترور کر دن-حال بعضی از وزرا مانند جناب قوام باوجودانکه جزو باندانگلستان بود وشعوری داشت دربعضی موارد کهمیتوانست مفید واقع شد وبعضی چون رزم ارا احمق کودن بود به ضررایران عمل میکرد-از جناب اقای  صادق هدایت  کداورده است که ایشان مخالف قاجاربوده است وموافق رضاشاه فرموده است همان حدیثی درباره زمان امام الزمان علیه السلام نقل میشود کهزنی با طشت طلابرسر از یمن تا کربلا می اید چنین اقدامی درزمان رضاشاه شده است –چنین فرموده است – که اگر زنی  یک تشت طلابسرش بگیره واز ماکو تا بندر چاه بهار بره کسی معترش نمیشه –بیخود نیست که میگند – چه فرمان یزدان وچه فرمان شاه- اولا بزرگترین دزد وادم کش خود اقای رضاشاه است ودوم اگر چه فرمان یزدان وچه فرمان شاه پس قاجار هم دراین طبقه قرار میگیرند به چه علت انها نجس هستندوایشان از شیرمادر حلالتر- نکته بعدی- فرمودند اقای جمشید مشایخی  از دوستان  مرحوم  غلامرضا تختی میگوید –تختی  خود کشی کرد ودلیل خود کشیش همسرش بود واو کشته نشد بلکه خوداش  خودکشی کرد- اولا اگرچنین بود که ایشان مرید ویارغار حضرت ایت الله مجاهد  مرحوم طالقانی رحمت بود به ایشان بیان میکرد ویا ان خانم راطلاق میداد درثانی این اتفاق زمانی رخ داد وشاه نمی خواست به تماشای مسابقه کشتی بیاید محقیقن نوشتهبودند وضع فدراسیون کشتی بسیار وخیم است وپولی دربساط نیست- مردم درحقیقت کشتی را اداره میکنند وشاه عکس العملی نشان نداد انزمان مطرح شد که هنزر امریکا وارد گود کشتی نشده بود وقهرمان شدن ایران یک ضربه مهم یبه اروپا ی غربی میزند چون کشتی بلوک شرق قوی بود ولی بعدامرامریکائی در ورزش عقبتراز روس ها بودند کشتی ایران راتشویق میکردند که مدال روس ها کم شود وشاه میدانست ممکن است در محل کشتی هو شود لذا بهایشانقول دادند که بیشترافرادارتشی ومامورین اطلاعاتی غیره هستد ولی زمانی که تختی واردمحل کشتی شد چون یک سمبل وطنی وایرانی بود همانافرادبشدت از تختی استقال کردندوبهمدت ده دقیقه دست زدند وهمه متوجه شدن که شاهدرخوداش فرو رفت حتی فرح پهلوی بلند شد وبه همان مدت دست زد وبه شاه گفتند ما جبران میکنیم- جسد مبارک جناب اقا تختی درحوض بوده است درحالیکه گفته شده است توسط خانم اش سم داده شده است ودکالبد شناسی سمی تشخیص دادهنشد وفرمودند یاتوسط گاز سه-او خفه شده است ویا توسط فردی خفه شده است وجسدان بزرگوار را خانم اش نمیتواست درحوض بهاین سبک روبه بالا درست قراردهد وچناچه سم داده شده بود ایشان متوجه وخیم شدن حال خودمیشد – درهرحال اقایان به دست وپا افتادند که رژِیم پهلوی را تطهیر کنند انقلاب زمانی رخ میدهد که شعور ودرک یک ملت یک سویه میشود واین مر به راحتی وبه اسانی  بدست نمیاید بخصوص مورخین خرجی که اطلاعات بیشتری دارند جریان خاندان پهلوی را بخوبی تشریح کرده اند هم انگلیسی ه فرمودهاند  رضاشاه نوکرما بود وهم یکجناب سیاست مدار انگلیسی فرموده است که جناب اقای دکترمصدق نمیداندکه در-د ربار ما یک اجنت یاعامل بسیارمهم داریم-یکی  از مراجع اعظام میفرماید عظمت علی علیه السلام این است که درمان نزدیک به هادت فرمودند من در دوره زندگانی ام یک دروغ نگفتم این امرسخترین امر اخلاق است- انسان راست بگویدولو به ضرر ایشان باشد خداوندمنان جبران میکند

موافقین ۰ مخالفین ۰

سال روز تولد محبوب خداوندمنان بر همه مبارک ومیمون باد-!!

-بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سال روز تولد حضرت علی علیه السلام به شیفتگان خدا پرستان تبریک وتهنیت عرض میکنم-ما درزبان فارسی مطلب زیاد جالب باشد میگویئم- شنیدنی  است ولی دراوج باشد میگویئم نگفتنی است حضرت علی علیه السلام دراوجی است نگفتنی است- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه وواله والسلم قبلا فرموده بودند که من طبق دستورالهی چهل روز روزه گرفتم وسیب بهشتی  خوردم وهم چنین حضرت خدیجه علیها سلام الله نصف سیب خوردند تافاطمه علیها السلام متولد شدند چه انسانها که خودرا بکودنی  زدند وجاه طلب ماننم شیخین که به خواستگاری حضرت فاطمه علیها السلام رفتند حضرت علی علیه السلام از کار کشاورزی می امد درخیابان  مشاهده کردند بزرگان اصحاب در جائی گرد هم امدند وایشان نزدانها امد وگفتند شمامثلا خسته هستید ایشان فرمودند خواستم چیزی از شما یاد بگیریم-خلیفه اول فرمودند ماهمگی برای خواستگاری حضرت فاطمه علیها السلام که نه سالشان شده است  به نزد رسول الله  صلواته الله علیه واله والسلم رفتیم وحضرت رسول اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند شوهر ایشان خداوندمنان انتخاب میکند ودرحدیث است که قبلاز حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه علیها السلام به دنیا بیاند درعرش نوشته شدهاست همسر حضرت فاطمه سلام الله علیها- حضرت علی علیه السلام است- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-منتظر شما است وبرو حمام وخود خوش بو کن وبهنزد رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم برو حضرت علی علیه السلام چنین کرد وبعدا از ایشان سئوال کردند ازکجا فهمیدید کهجناب خلیفه اول درست میگوید  ایشان فرمودند که من متوجه درست یبانات شدم- مسلم است حضرت علی علیه السلام هم از سیب بهشتی بوجود امده است ولی به نظر حقیر خانم ها خوشحال میشوند که حضرت فاطمه الله علیها از سیب  بهشتی باشد ولی مردان حسادت میکنند وبه همین جهت این امرا مخفی کرده اند- ایشان وحضرت میدانستند وایشان خجالت میکشبد  که اظهار کند واین مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها رابخوبی نشان میدهد حضرت پیامبر اکرم صلواته اللعلیه واله والسلم به حضرت علی علیه السلام فرمودند قسم به خداوندمنان که خداوندمنان فرمودند انچه تو یادگرفتی به علی بیاموز وبخدا قسم انچه من اموختم به تو یاد دادم حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم من مدینه علم هستم وعی باب ان است وبیادار باب بگذرید تا به من برسید- نکته اول این است  این یک دستور است که بیاداز علم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تا انجا که مقدور است علم یاد گرفت ول ما  بدنبال بیشترعلوم غربی هستیم وکمتر به تمدن اسلامی رغبت نشان میدهیم واین همان تهاجم فرهنگی  - من شر  الوسواس الخناس است- وبه همین علت یک ملت ساده لوح وسطحی وفری خورده بوجودامد که درطول تاریخ اش کمترین فرهنگ ساز ی اسلامی کرد که چهارچوب این ملک خارج نشد- وعلاقه به علم کمرنگ شد ونه درجهت دنیا کار کرد-ون درجهت اخرت ان مجتمع هائی که درباره علم بود به بساط تریاک وشعرخوانی هاکه تخلیه روان ناارام خود کند- در اسلام- قیاس نیست- قیاسمال کار سطحی است فرض کنید یک ماشینی  با سرعت ثابت حرکت میکند این رامیتوان باقیاس  مسئله اش حل کرد که هرلحظه کجا است ولی اگر اینمشاین سرعت های مختلف داشته باشد وگاهی پرنده شود  وغیره او ماشینی دیگر هرگز مانندان نباشد قیاس معنا نمیدهد- لذا کار الهی قابل قیاس نیست ولی برای ساده کردن درک قوانینی داده شده است- لذا علی علیه السلام باهیچ موجودی بجز معصومین علیهم سلام الهاجمعین قابل قیاس نیست- لذا امام علیه السلام نسب  به کل موجودات هیچگاه بدلائل مختلف احساسحسادت ویا حقارت وغیره که ارزش های منفی هستند ندارد وجز خداوند بینهایت معبودی هم ندارد ودشمنان ایشان درتعریف ایشان گفته اند یکانبار از خاک با طلا درنزد ایشان برابر است- و-تا انجا که میتواتد  بدنبال بخشش مال اش به دیگران است- وبز وظیفه ما است که این باب مدینه علم بخوبی بشناسیم ودر تحریف این شخصیت تا انجا که قدرت دشمنانش داشتند  کار کردند ونشان میدهداز اسلام وانسانیت وارزش های الهی وعقلانی بوئی نبرده بودند شخصتهائی چون  حربن ریاحی  وزهیره بن قین با حضرت امام حسین علیه السلام دشمنی داشتند زیرا علی علیه السلام کشنده عثمان است وعثمان شخصیت والائی که بدستورعلی علیه السلام کشته شد وبی گناه بود واگر میبود جهان اسلام رابه اوج میرساند- و- بایدبهوش باشیم-که تاریخ تکرار نشود اخیر حدیثی خواندم که درقیامت حضرت زهرا علیه السلام لباس خونین امام حسین علیه السلام دربر میکند- کهان افکار پلید که درباره اهل بیت ساختند خنثی کند ودادخواهی کند- انشااللهاین روز مبارک که قدران فقط حداوندمنان و چهاردمعصوم علیهم السام میدانند برهمه مبارا ویمون باشد وداخل کل نعمات هائی که خداوند منان به انها داده است به همهداده شود واز تمام شرهائی که انها خارج شدند همه خارج شوند -انشاالله

۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

ایا نفت به صفر میرسد!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکائی  ها تبلیغات میکنند که نفت ما به صفر میرسد درنهایت سیاست اقای ترامپ-که دراینده اعمال میکند- من برای ایشان سیاست الهی خاطر نشان میکنم- اولا امام صادق علیه السلام فرمودند تمام جریانات درطول تاریخ به نفع شیعیان پاک فکر وناب اندیش است وبه ضرر دشمنان خداوند منان- حضرت علی علیه السلام فرمودند اگر عاقبت کارخودرا میدانستید که چه هولناک است-که برای دشمنان ایشان است  ازترس میلرزید درست مانند یک سطل ==دلو چاه که فرض کنید کودکی انر ادرچاه بسیارعمیق از اب پر کند وبالا بکشد ونتواند انرا تحمل کند ورها کند مداوم اینحالت رخ میدهد تا انها نابود شوند واما برای کلیه مردمان حتی شیعیان مانند زدن مشک است تا از ان کره وابدوغ بی ارزش بدست اید که کره مومنین هستند که طرفداران حضرت علی علیه السلام هستند  وبه کمال رسیدند ومستحکم میشوند-و-دشمنان مانند ان ابدوغ هستند ودراوج ان امام الزمان علیه السلام ظهور میکند نوسان داریم ولی حالت بالاوپائین کوبنده نداریم واین ازمایش به نفع مومنین راستین است که به کمال نائل شوند-پیامبران هم همین روش درباره انها پیاده شده است واز رسول اکرم صلوته الله علیه واله والسلم سئوال شداایا انهاقدرت تحمل این فشاررا دارند فرمودندانها دارند ولی شماندارید

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقش زنان در اسلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بحث نقش مادری در بچه اوردن که در بی بی سی  مطرح بود بعلت بعضی مسائل من تمام ان بحث نتوانستم پی گیری کنم- مسئله سواد وبچه اوردن دراسلام مورد توجه قرار بدیهم-  مقدمتا- چند نکته مهم است- اول  اصل دقی و عرفی – دراصل دقی  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حکم الهی را بیان میکند- وربطی به عرف ندارد ودرحکم عرفی  حکم درارتباط با مسئله عرف است-  بعنوان مثال هر فرهنگی میتواندطول عمرمرد ویازن را قسیم کند مثلا کودک بگوید ونوجوان  بگوید  ومیانسال تعریف کند وپیر وکهن سال برای عنوان  سنی را تعریف کند- این امر یک امر عرفی است- دراعراب  کمترین سالی که دختری تاز مان قاعده شدن که نه سال بود دختر گفته میشد وسپس زن گفته میشد وپسران زمانی که اب منی خارج میشد پسر گفته میشد وبعد مرد گفته میشد وگر یک مرد ویا پسر درجمعی بازنان بود جمع مذکر یامردانه بکار میرفت اینعرف را اسلام پذیرفت- مقدمه دوم درزمان بسیارقدیم در دوران بسیارکهن هرهزارسال جمعیت دوبرابر میشد در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام براساس حافظه هرسیصدسال جمعیت دوبرابر میشود یک ازتمدنهای بسیار پیشرفته در کشاورزی مصر باستان است اسکلتهای زیادی بدست امده است واثبات شده است یک عمرایده ال برای جمعیت سی وپنج ساله بوده است که بندرت بدست امده است وبسیاری سرانها شکسته شدهاست ویا پای انها شکسته شده است—مردان دربیرون جای وسایل صنعتی امروز کار میکردند ودرمعرض خطرات زیادی بودند یک از پادشاهان اشور تمدنی در عراق تصور میکنم انیبال باشد میگوید من حمله به ماد کردم ویکصدهزار فرد را اسیر کردم تا شمابتوایند زیگورات بسازید ورودخانه به وسط شهر اوردم واب اناردرکاخ جاری کردن وکاخ را گسترشدادم وبعدانهارابه شمافروختم لذاماده درشهر نزدیک اشور  غارهای-در سلسل جبال زاگروس ایجاد کردند که بهانجافرار کند وجناچه تشخصی دهند اشور میایداز ان راجابجا کند واگرنتواستندسرببرند وبجنگند واگرنزدیک است تسلیم شوند خودکشی کنند –توجه به بچه اوردن مسلما درانزمان بسیارحیاتی بود درمجارست دراوائل قرن هیجدم ده پنچاه درصد بچه ها میمردند- خانمی نزدامام سجادعلیه السان درس میخواند ومعلم فقه درمراحل اول برای مردوزن وبعدابرای زنان شد مدتی خدما امام سجادعلیه نرسید وزمانی  بنزد امام سجادعلیه سلام امد فرمودند که علت تاخیر شوهر من فوت کرده بد وبعدامن ازدواج کردم امامعلیه السلام بلند شدندوتکلیف کردند کهدرجای بنشنند تاانجا کهمن مطالعه کردم تنها ایشان است  که ائمه اطهارعلیم السلام اجمعین چنین کاری کرده باشند در مدینه  وبا امد وشروع کرد مردم رادرو کردن همه بهنزد سلمن فارسی امدند کهاز حضرت فاطمه علیها السلام درخواست دعا شدندوحضرت سلم رحمت الله علیه به نزد حضرت فاطمه علیها رفتند وجریان گفتند که وبا شهررا خالی خواهد کردوایشان دعائی را تعلیم دادن و وبا ریشه کن شد- کلمه رجل هم مرد درنمایندگی میکند وهم زن را- ویپامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلام دستوردادند قران واحادیث منرا بنویسید منافقین  شایع کردن حضرت منصرف شدهاند وفقط قران رابنویسید وایشان قسم خوردن نوشتن احادیث من مانندقران مفید است وبه ان احتیاج دارید ولی تعداداندکی سواد داشتند وبیشتر بایداول مردان یابگیرنند وسپس مردان خانواده به خانواده یاد دهد اما حدیثی کهاز پیامبر اکرم صلواته الله علیه نقل شده است به زنان تعلیم خط نکنید این یک حدیث دقی نیست یک حدیث عرفی است- دلیل اول ان است که درپیامبر ان گذشته زنان هم باسوادبودند ومنعی نیامد حضرت مریم علیها السام درمعبد درس تورات به مردان وزنان میدادوانها مینوشتندمسلما افرادی بخصوص پدران امدندکه دختران ما خط بلد هستندنامه به پسران مینویسند که بیاید بامن ازدواج کنید وخانواده انا می ایند ومن راضی نیستم چه کنم اینجا حضرت فرمودندبه انها خط یادندهیدمنظور کل زنان نیست زنای که این طور هستند  رسم عرب  انبوده است بعضی  کم بکار میبردند چند نمه بیاوریم زمانی که خانم عایشه انجنگ جمل را  ایجاد کرد که دقیقا تربیت غلط پدر ومادر بود که به ایشان بها زیاد دادند حفضه دختر جناب خلیفه دوم بود وخانم حفضه به منزل میرفته است ومیگفته است وما پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم مدیریت میکنیم میخماهد زن دیگری بگیرد ومااجازه نمیدهیم وچه میکینم؟؟ ماد ر ایشان سخت عصبان شماغلط میکنید که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امر ونهی کنید واینجریان به چناب عمر گفت وفرمود که اینخصلت بد تو است بهدخترت سرایت کرده استوایشان به منزل رسول اکرم صلواته الله علیه واله  والسلم امد ویک کشیده بگوش حفضه است وپیامبر اکرم عصبانی شدن وفرمودندحفضه زن من اسن من باید مدیریت تربیت ایشان کنم زمانی که خانم عایشه به جنگ جمل میرفت به یارغارخود گفت خانم حفضه همراه من بیا ایشا جواب دادپیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم فرموده است ازخانه خارج نشوید مگر برای کاری ضروری ودرضمن مادروبرادر من هم موافق نیستند  اصحب خیلی ناراحت شدندکه اینچه اتفاقی  افتاد حضرت برای دلداری فرمودند زنان ناقص عقل هستند یعنی بعضی زنان ناقص عقل هستند امروز بسیاری مردان از سوادخودشانسو استفاده میکند پس انهاهم بیاداز خط نوشتن محروم باشند وگرنه تبعیضی غیرقابل قبول است در ضمن حضرت فاطمه سلام اللهعلیها وحضرت خدیجه صلواته اللهعلیها کهمسلما سوادداشته است وحضرت زینبکبری سلام الله علیها اناهم نمی بایست سواد داشته باشند وناقص العقل باشند نمونه دیگر بصره اکثریت ان نسبت به حضرت علی علیه االسلام درمراحل اولیه مرید حضرت علی علیه السلام بود با کارخناسان برعکس شد ومداوم استاندارن ایشان دربصره موردسزنش وتهدیدوحتی موردقتل واقع میشدند ودراین شهر قوی ترین یاران حضرت علی علیه السلام  وجو داشتند ولی حضرت به بصره امدند وفرمودند یا اشباه الرجال  ای مردانی نامرد هستتدزیاربسیار منافق بودند ولی ان مطلب خوبان را دربر نمیگیرد البته کمکم ورق برگشت وامروز بصره قویترین پایگاه دشیعه درعراق است- اما کاربیرون در زمان قبلها  کاربسیارسخت بوده است- تغدیه ا نارسا بوده است ودرمعرض خطرها وزودپیر شدن ها بوده  است لذا حدی ثاس از حضرت علی علیه السلام کارسخت به زنان ندهدید- قهرمان وقهرمانه درفارس ی جای کلمه بطل است بطل یعنی قهرمان جنگی وکلمه قهرمان وقهرمانه یعنیکسی که رسخت میکند به هالتر وسنگبلند کردن گفتندکارقهرمان زیرا کاری سخت است ودرضمن کار کم بوده است مردان بخاطر کار کردن مهاجرت میکردند طبیعی بوده است که زنان درمنزل باشندویا کارهای سبک انجام بدهند وبر خلاف نظر غرب هرچه زنان بچه بیاورند سالم تر میشوند وفقط مسئله تربیت است کهبلد نیستند وزمانه راه کج رفته است وایجاد مشکل میکند امروزه عقلا ودانشمندان بایدتکلیف هم مردان وهم زناندرچهرچوب اسلام مشخص کند که از هردوجنس  به ره سودمندی هردوجنس برای خود وبرای جامعه بدست اید انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

سلامی غیر تغابنی با ارزش های الهی

بسم الله  الرحمن الرحیم- با سلام  غیر تغابنی با  ارزشهای الهی -یک طرح  تاکتیکی –استراتژِیکی جنگ مثلا بنام – من راه به خنده نیانداز- تت المانی  شده  بدر  قم-نجف- پانزده را به روز کنید ومطابق شرایط دلخواه روز شود

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقدی بر سایت کلمه -وهبائی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز با کانال کلمه که متعلق به وهابیت گری دراواخر بحث ارتباط پیدا کردم-جنابی  که تاحدی  علمی بحث میکرد  درباره جناب اقای کروی بود  من نیازی نمیبینم که به کتاب ایشان مرجعه کنم چند سال قبل درباره جناب کسروی در اینترنت مقاله داشتم مجری محترم میفرماید شیعه کارصفویان است واحادیث دروغ زیاد  ساختند- وعلمای شیعه  قدرت پاسخگوئی منطقی ندارند- اما چالش  بردران سنی از همان اغاز  تا امروز حکومت دین انها را ساخته است گرچه امامانی نیز برای انها بودند- تاز مانی که مطابق حکومت وخواسته انها عمل میکردندمحبوب بودند وچناچه مخالفمیکردند انهاراطرد میکردند وسپسکتب افرادی برخلاف نظرانها رای داده بودند درطول تاریخ نابود کردند وهمیشه قبائلی  که متعلق انها ویابانه وحدت داشتهاد حرف سلطان را وی منزل داستند واین منظور بشدت رویان کار مذهبی وعقلانی وفلسفی کرده اند سلطان سایه خداوندمن برروی زمین است انها ساختند شخص جناب خلیفه دوم میفرمیاد بایدمطیع حاک باشید ولو استنباط ایشان از نظر شمادرست نباشد وغیره وشیعه پیرو امامان معصوم علیه السلام ودنبال علما بودند وکاری به سلاطین نداشتند گرچه سلاطین مطابق میل خود عملکرده باشاند انها راه خودرا میرفتند ودرزمانی  که علما تشخیص میداند بایدهجرت کرد ویامبارزه کرد مبارزه میکردند- درتاریخ است زمانی که عباسیان در ضعف بودند وبر ای نجات خود به سامرا رفتند وانجا قلعه بسیار مستحک ساختند وبسیاری از شیعیان رابه انجا کوچ دادند که زیر نظر باشند گرچه شیعیان برای همین منظور پراکنده شدند  در زمان هادی علیه السلام راه رسیدن به امام علیه السالام انبود افرادیکه شباهت زیادی به قبلائل که درسامرا بودند داشتند ولهجه انهارابه خوبی تقلید میکردند به سامرا میرفتند  درحالیکه سازمان جاسوسی  وضد جاسوسی قوی داشتند ونزدیک بقال مدت دوماه میماندند وچون باامام علیه السلام ارتباطی نداشتند کسی به  انها کاری نداشتند .پس از مدتی  نیروی گشت سامرا ایشان را مبیشناخت نمیادانست که چه کسی است وتصور میکرذد که اهل سامرا است وبه بهانه برن کلائی بهداخل منزل امام هادی علیه السلام میرفت- وایشان از مام علیهسئوالا خودرا میپرسید وامامعلیه السلام پس بیان احکام میفرمودند دیگر نزدمانیا وبروبهسراغ فلان اهنگر کهاو ثقه است واحکام مورنیاز را ما به ایشان تعلیم دادیم- که میتواندبعضی ازانها ازروی علم غیب باشد ویک شمشیر سازی است کهانهم از دوستان ما است هرچه از  شمشیربخر تا روزی اش تنگ نشود کهمعلوم است جنبه انقلابی دارد وایشان یکصد شمشیر خرید جناب استادمعزز  حضرت ایت اللهززبرجد رحمت الله علیه بحثبی طولانی دباره صحت بعضی کتب شیعه بیان نمودند شیعه حتی درزمان صفوین تمام علما ودانشمندان با حکام صفویه درگیر شدتد بدون استثنا ولی کاری نمیتواستند زیادانجام دهند وماخذ احکام دینی  ربطی احکام صفوی ندارد این علما با شاه سلطان حسین  دراینکه شراب نخورد درگیر شدند ولی بعضی از زنان درجه اول شاه سلطان حسین اورا وادار کردند که توبه را بشکند ومشروب بخوردکتاب شیعه گری  جناب کسروی  برای هرمنظوری که نوشته شده است این سخت پوچ کهدروان دین سنی .شیعه گذشته است ودرمقابل غربیان باعث خجالت است متاسفانه با سیاست مخوف انگلستان که پشت قضیه بود  دامن بسیاری را گرفت- من در انگلستان دانشگاه لندن بودم استاد مربوطه مداوم مقاله تعین میکرد وانرا بخش علوم انسانی چاپ میکرد برای همه انگلیسی فرد یاخوداش میگرفت ویا دوست اش میگرفت ویا به نماینده میدادند کلاس  -جهان سوم بایدخوداش بگیرد- دلیل ان این بیان کردند کهبرای دیگران میگیرد ولی به انها نمیدهند حال خوداین قضیه سیاست بود که بنظر من بود چون یکی از دانشجویان دراین موردشهرت داشت ومن با اوسخت برخورد کردم مقاله جلوی دهنش گرفت که خنده اش نبینم وبه من گفت چنین کن محل توزیع درانتها دانشگاه بود .کلاس را هم نمیشد از دست داد زیرا مشکل ب.د  درک کرد استادچی گفته است وبرای هرکس وقتی تعین میکرد تامناز کلا بهانحا برسم یکدقیقه دیر میشد ایبان میفرمودند دفعه بعد شما خاورمیانه ها نظم نمیفهمید چهاربار اینطور شد دفعه پنج من صبر کردم تاهمه رفتند وگفتم مقاله منرابدهید ایشانفرمودند دربرد زدم نه مقاله مانده بودیکدختر انگلیس یمقاله منراگیدا کردعکس دانشجویان جهان سوم دریک موکت دریوار زده بودند به من داد ومن نزد استادرفتم وگفتم اگرمن باایشان درگیر شوم به ضرر انگلستان وایران ودانشگاه است ودیگر برای مقاله نخواهم رفت وایشان یک نامه به چاپخانه نوشت ومن به چاپخانه رفتم فرمود شما  اهل ایران هستید گفتم گفت دقت کن من یکی بیشتر نمیدهم ومن گفتم من هم یکیبیشتر نمیخواهم .بعد دوست من شد که به شما ساتثنا دوتا میدهم ومن قبول نکردم این لیرالیسم ودمکراسی است دانشگاه لندن یک دانشکده کهامروز خود دانشگاه است بنام دانشگاه اقتصاد  که درقرون گذشته دراقتصاد حرف اول جهان میزده است وحالهم در رده های اول رشته اقتصاداست وامریکائی  ها جلو افتادند قبلا تمام تئوریسنهای  مشهور کاپیتال از این دانشگاه بوده است وامروز  هشتاددرصد اقتصاد کمونیستی  ازاین دانشگاه سرچشمه میگیرد ولی اخیرا نمیدانم  چگونه است یکی از شاگران گفت منسرکلاس رفتم وخواستم بحث اسلامی کنم جلوی من را گرفتند-من تصور کردم نمیتواند خوب صحبت کند  وبه دانشکده اقتصاد رفتم چون برای سرکلاس رفتن دانشجویان ازاد هستند چناچهثبت نمام نکرده است حق نداردوقت استاد ودانشجویان بگیرد من بهخانمی میان سال بود وخیلی هم مدی بود خودا ش شبیه ایزابت تایلور دراورده بود ولی من تشخیص دادم عصبی است ونمیدانم چرا عصبی بود ومن گفتم میال هستم درسکلاس دکتری اقتصادبنشینم فرمودند بااخم اجازه نمیخواهد وپس پرسید شما اهل کجا هستید ومن گفتم ایران وفرمودندمسلمان هستید گفتمبله هستم فرمودندحقدندارید گفتمان اقتصاد اسلامی کنید-من  گفتم برای همین منظورامدم – اوگفتم این برنامه شما است ویابرنامه دانشگاه لندن- گفت هیچکدام برنامه نمایندگان دانشجویان اقتصاد است حق بحث اقتصادی فقط برای اقتصاد سکولار است- اینهم لبیرال دمکراسی  که اصلاقابل هضم نیست- البته درانجا من متوجه شدم نمیشود گفت چون زکات ندادی  بلا نازلمیشود ولی دراسلام بیار احکام اقتصادی داریم که سکولار است واتفاقا دلائل متقن دارد کهمن بطر حساب شده وسیستمایک بلد نبودم- روز ی یک دانشجوی ایرانی- من را دردانشگاه لندن دید واصرار کرد که به منزل من بیاید  وایشان میگفت ادرس پیدا کردن بسیار سخت است درحالی که اصول یادبگیرد بسیار اسان است ومنگفتم من دم در  هاید پارک که وسط خیابان است  می ایستدم ازانجا تامنزل من هفت دقیقه است ومن امدم ایستادم یکخانمی لباس کاملا پوشیده  سیاه موی وچشمان سیاه وگیس تا کمر بافته وبسیار شبیه ایرانی وترک است یک دفتر جه کوچک ویک قلم دریک دست ایستاده وعصبی به نظر میرسد چند قدمی از من دور میشد ودوباره به جای اول باز میگشت درهمین اثنا ماشین های توریستجلوی من میایستادند وادرس یک هتل میپرسیدند ومن بلد نبودم یک دفعه یک تنگلیسی که داشت عبور میکرد واز ایشان سئوال کرد اشره بیک تابلوی بزرگی کرد درحدودبیست قدم انطرفتر درسمت مقابل بود ومن یادگرفتم ومداوم توریست هارا  بادست  راهنمائی میکردم یک دفعه صدای ان خانم بلند شد- نزدیک امدم دودختر جوان درسن دبیرستان بسیار زیبا وطناز لباسی  از نایلون سفید بودن لباس  زیر پوشیده بودند اسم اینها  رایاداشت کرد وفرمودند مگرنمیدانستید که در خیابان پوشیدن ان جرم است- انها گفتند ما دریک تاتر بازی میکنیم وچون پوشیدن این لباس سخت است میبوس عقب ما می اید وما رابه تاتر میبرد وبعد مارابه خانه میرساند وحال گفته است ماشی خراب شده است یازده شب میایم سریدار تاتر گفتهاست یکی از دوستان من تاکسی دارد ولی رنگ شیشه سیاه نیست شما  سوارشوید وخودرا در تاکسی پنهان کنید وایشان شمارابه منزل میبرد درهاید پارگ فرمودان خانمی میبنی این خانممامور من بیشتر نمیتوانم بروم زود به داخل هایدپارک شوید درانجا اشکالی ندارد خاصه خانم کمی درجریمه تخفیف داد وگفت داخل هایدپارک شوید به درب دیگر بروید وبه دربان بگوئیدفلانی گفته است یکتاکسی برای شما بگیرد و.تاکسی بیادداخل پارک شود وشماخودرادرداخل تاکسی مخفی کند وانها رفتند بر ای یک مسلمان این لیبرال دمکراسی  قابل هضم نیست از این نمونه فراوان است ولی درداخل دانشگاه لدن فرد میتواند سالن بگیرد ودرباره اقتصاد اسلامی صحبت کند هرطور دوست اشته باشند لیبرال دمکراس ی بر همان نحومیچرخد ولی برای کشورهای دیگر بیادازانها اجازه گرفت وگرنه انهارا باتبلیغات از پای دراورند به سودان نگاه کنید یک قلم دوازده میلیارد دلار عربستان به سودان کمک کرده است وتعین کرده است درامر سد ساز ی وپیشرفت کشاورزی  وبرق  چیزی برای رفاه عملی مردم انجام نگرفته است وبرعکس بعنوان مالیات چنگی بنزین ونان ودارو گران شده است- این کار امریکا است که حس میکند انها دارند به سمت اسلام میانید واز جنگ بایمن نارحت هستند ودارد انهارامجازات میکند معنا نمیدهداز این پول درازدیادحقوق ویارنه دادن استفاده نشود همان طور کتب اقای کسروی برا ی من قابل هضم نیست ایشان یک  ابن تیمیه ایرانی وابن وهاب است- اشکال گرفتن یکفن بسیارمهمودقیق وپیچیده درهر علمی است راست شکمی که نمیشود اشکال گرفت دریک کتاب درس انگلیسی که کبریج نوشته است ومداوم هم میگوید انتقاد کنیددر نسخه سوم نوشته فلاشهر در امریکا ی لاتین نزدیک ساحل است- از کلمه نیر – استفاده کرده است ودرنسخه چون اعتراض  کردن کهشنهای ساحل نزدیک بلوک است وبایداز کلمه -بای  -استفاده شود وتصحیح کرده است که کلمه- بای- بکاررود- نکته دیگر- من دریک بلوکی بودم ی یک دانشجوی منزل من امد وفرمودند من قبلا دربلوک مجاور بودم یکخانم سفیدپوست  انگلیسی کهنرس است رفته بهافریقا ودرانجا بایک متخصص سیاه پوست استفاده کردهاست وداستان انهارا از زبان خودشان بشنو وبریا مسئله شیراب حمام نظربده ومانظر دادیم قبول نکرده است  من رفتم- ایشان به گرمی من را گذیرفته بودند ودراخر سالهای کار اداری بودند  ومن جریانرا گفتم- ان خانم گفت همه فکر میکنند کهمن از بی شوهری باین جناب ازدواج کردم مداوم دلسوزی میکنند درحالیکه من خواستگارهای زیادی داشتم چه درانگلستان وچه انگلیسی در افریقا واین جنابرا جنتلمن واقعی دیدم وقتیکه به لندن باز گشتیم کهیک جای مناسب پیدا کینم همه گفتندعذرمیخواهیم پرستیژ محل پائین میاید تا انجا که میخواهند بزودی بکوبند- وما اینجا ماندیم وتامروز که وضع مابسیارخوب است جائی درجای مناسب پیدا نکردیم اما شیر حمام درانگلستان شیر اب سرد واب گرم جدا است برای دست شوئی زیاد مهم نیست چون انها ابرا در  دسشتوی پر میکنند ومناسب میکند وسروصورت میشورند ولی برای وان مشکل است بایداز شیر دوپهلو که ابش سرد وگرم باهم قاطی کرد استفاده کند وصاحب منزل اجازه نمیدهد جناب ایرانی گفته است شما به اطاق بیائید ومن به اطاقشما وانرادرست میکنم واز اینجا میروم وایشان میفرمود حتما انجناب دادگاهی میکند وما نمتوانیم ایشان رااز خر شیطان پاین بیاوریم علت انهم ازدواج من بااین جناب است- اینهمه یک لیرال دمکراسی دیگر  انشالله خداوندمنان عقلی به انها بدهد انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

جهل مرکبی که نام جهل بهخود گرفته است-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای حاج مهربان رحمت الله علیه که یکی از شخصیت های کلیدی انقلاب اسلامی درجهرم بودند  مدتی ریاست اموزش وپرورش عشایر ایران راکه بخشی از اموزش وپرورش استان فارس بود درشیراز  ریاست انرا بعهده داشتن ومن هم درخدمت ایشان بودم رورز قبلی ان گفتمان  بین اقایان جنابا وحضرات جناب دکتر سروش  وجناب ایت الله مصباح یزدی وجناب احسان طبری  وجناب فرخ نگهدار رخ داد ایشان ملاحظه کردند ومن هم مشاهده کردم روز بعد ایشان فرمودند این مناطره دین طریق اشتباه بود اصلا نمیبابیست مناظره بوجود اید-انان رند روزگار هستند بحث اصول دین اصلا وارد نمیوند بیادبحث فقط این باشد که-وجود  خداوندمنان راقبول نمیکنند-  اساس این است وحاضرهم نمیشوند که مطرح کنند  انان  شعار میدهند  مسکن برای همه یعنی اسلام مثلا میگویدنصف مردم صاحب خانه میشوند وگرنه این شعار رانمیدادند-کار برای همه نان برای همه یکعده جوان فریب میخورند ازشا خه به شاخه میپرند وگاهی بعضی عقاید محکم کمونیستی  را نفیه هم میکنند مانند دیالکیتک درحالی که حکومت های کمونیستی  انها راقبول دارند بیشترانان طالعات درستی درباره اسلام ندارند نمیتوانداز روی قران بخوانند وغیره جناب اقی فرخ نگهدار  بایدبداند که بهبهترین شما ودمکرات ترین شماخداوند منان لقب گاو-و- سگ- عنکبوت داده است وبر رادیکالهای شکا لقب پستراز حیوانات وحشی داده است وبیشعور  ونفهم وکودن وجهنم دوست جهنم خواه وبی عقل- ومیابیست درکشورهای اسلامی بقدریا زانها چزیه بگیرنند که قدرت هیچ کاری رانداشته باشند عجیب است درکشورایران که یکی از مهد های اسلام عزیز است وکتب وسخنرانی  درباره اصول دین وفروعات دین وضدافکار الحادی بخصوص کمونیست  بسیار زیاد نگاشته شده  ویابیان شده است وتا امروز یک کتاب بدردبخور از جانب شمانوشته نشده است- حال اقای فرخ نگهدار میفرمیایند- بهما درایران عزیر اجازه نمیدهند انچه میخواهیم بخوریم وانچه از ماکولات بخواهیم بنوشیم وبرقصم ومردم را به سمت خود فراخوانیم ما افکار شماراقبول نداریم-حضرت ادم یکمشت گندم خورد وتنزل مکانداد  وحضرت یونس یک عمل بدون اجازه انجام داد مدتی دردهان نهنگ بود یاران حضر طالوت از اب رودخانهد خوردند زمینگیر واهل جهنم شدن- جسمشما وروح شما راخداوندمنان خلق کرده است مالک کل شی است مالک دینا واخرت است وخداوندمنان به شما اجازه نمیدهد که بندگان حضرت اش را گمراه کنید لا شما دلیل دندان شکنی برعلیه وجود خالق بی همتا بیاورید وقال قضیه بکنید واگرنتوانستید بدانید اینبیتوجهای برایشما سنگین تمامخواهد شد انشاالله بعق ناب نائل میشوید

موافقین ۰ مخالفین ۰

ای عید دین ودولت عیدت خحسته باد-!!

بسم اله الرحمن الرحیم-ترا بی من مبادا شادمانی- مرابی تو مبادا زندگانی—مکن درجسم وجان  منزل کهاین دونست وان  والا- قدم زین هردو بیرون نه –نه این جا باش- نه درانجا-الایا  خیمگی-فروهل که پیشاهنگ بیرون  شد ز منزل- طهور ان می  بود کز لوت مستی- ترا پاکی دهد دروقت مستی-مکن کاری که بر پا سنگ اید- جهان با اینفراخی تنگ اید—من کنده ام بنیاد دل-دل میکند بنیاد من- کسنشنود فریاد او اونشنود فریاد من- بودم دراین تیمار وغم  پروده رنج والم- کز ر درامد صبحدم شمشاد قد-مه پیکری- هم تازه رویم هم خجل هم شادمان وهم تنگدل –کز عهده بیرون امدن نتوانم این انعام را—ای بهتر از هر-داوری- بگشای کارم را-دری- فغان ز جغد جنگ ومرغوای او-که تا اد بریده باد نای ام- این دل من هست بدرد ارزانی- تا نکند بار دگر نادانی- چنین شیدم  که شبها نظر ز فیض سحر نبندد-ملک  زکارش گره گشاید فلک بکینش کمر نبندد تو اگر چنین لطیف از در یوستان درائی- گل سرخ شرم دارد که چرا همی شگفتم- بلبلان راهمه شب خواب نیاید از بیم- که مبادا برد برگ گلی باد نسیم- هله نزدیک شد ای دل که زمستان گذرد- دوربستان شودوعهد شبستان گذرد- هرنسیمی که بمن بوی خراسان ارد- چون دم عیسی درکالبدمن  جان ارد- -این دل غمدیده حالش به شود دل بدنکن- وین سر شوریده   باز اید بسامان غم مخور- دوست میدارم  من این نالیدن دلسوز را – تا بهرنوعی که باشد بگذارنیم روز را- دانش وازادگی ودین ومروت -اینهمه –را خادم درم نتوان کرد روز بهار است خیزتا بتماشا رویم- تکیه بر ایام نیست تادگر ایدبهار- باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا-باز گل لعل پوش میبدارند –قبا-تازه تر از تازه برگ نسرینی- دوستر ازدیده ودل ودینی- ملک مصونست  وحصن ملک حصینست-منت وافر خدایرا که چنین است—صبا دوش اورد بمن بوی زلف یار- جهان گشت مشکبوی ز زلفین ان نگار- ای عید دین ودولت عیدت خجسته باد- ایامت از حوادث ایام رسته باد- مست شبانه بودم .افتاده بی خبر-دی در وثاق خیش که دلبر بکوفت در- هرباغبان که گل بسوی من اورد شیراز را دوباره بیاد من اورد- ای باد صبح دم زدم روح پروری-خوشخو چو نوبهاری وخوشبو چوعنبری- زجان کلام تو دلجوتر است ونیکوتر- دم تو از نفس بادصبح دلوتر—بیا بیا که ز شوقت دلم بجوش امد- برفت تلخی حنظل چوشهد نوش امد- نشسته در دل خاکم بیاد د.ست هنوز –دل  گداخته را ارزوی اوست هنوز-نقش طبیعی سترد روزگار نقش الهی نتواند سترد- عمر بخوشنودی دلها گذار- تا زتو خشنودبود کردگار- زنده کدامست بر هوشیار- انکه بیمرد بسر کوی یار- صبر رباید- زدلم عشق یار- عشق- رباید ردل من قرار—یک سر مودرهمه اعضای من- نیست بفرمان من ایوای من- هرکه بجان کشته جانان شود- زنده جاوید به اراکان شود- خیز  وطرف جمن گیر  با حریف سمن روی- گاه سنبل تر چین- گاه شاخ سمن بوی- تو ان راد مردی که ازاده وار- بپا خاستی دربر روزگار- خداوند مردی ورای وهنر- بدو شادمان مهتران سربسر-نیست ترادر زمانه هیچ نظیر- هست برروی توچشم خلق قریر-تا بحشر ایدل ثنا گفتی- همه گفتی چو مصطفی گفتی-سر و بالائی که داردبر سر سرو افتاب- افت دلهاست وندرد-دیده گان زان افت اب—ای درضمان عدل تو معمور بحر وبر- وی درمسیر کلک تو اسرار نفع وضر- ای روزگار عدل و-ایام فتنه سوز-وی اسمان ثابت وخورشید  سایه ور-شد ممکن  درجهان هرکو بساطاش بوسه داد- وان دهد بوسه بساطش کز درتمکین بود—ای کف راد تو درجود به از ابر بهار0 خلق  باکف تو- ابر بهاری بچه کار- عالمی را دلاز افشاندن باران کفت- خوش وخرم شد واراسته چون باغ بهار بیشاز اندازه این طایفه بربنده نهاد- جود تو بار گران زان دوکف گهر بار- دیگراند چو من بنده ومن  بنده ز شکر- عاجزم چون دگران وزحجلی گشته فکار- صبا به سبزه بیاراست روی دنیا را- نمونه گشت زمین مرغزار عقبی را همین سعادت وتوفیق بر مزیدت باد- کهحق گذاری وناحق بسی نیازاری—ای از مکارم توشده درجهان خبر-افکنده از سیاست تو اسمان سپر- صاحبقران ملکی وبرتخت خسروی – هرگزنبود مثل تو صاحبقران دگر- با رای پیر وبخت جوانی وکرده اند- اندر پناه جاه تو پیر وجوان مقر- گیتی زبان گشوده بمدح تو وفلک- بسته زبهر خدمت تو میان کمر باموکب  سیادت توکتف شرف  با مرکب سعادت  توهم عنان  ظفر- قوام دولت ودین  روزگار فضل وهنر- زفضل وافر تو یافت زیب و وفرو نظام- نظام ملت .ملکی عجب  نباشد اگر- برونق است  دراین روزگار کلک وحسام-بهر شاخی زگل  در مرغزاری  نگاری نگاری چون کف دست نگاری- افروختن وسوختن  وجامه دریدن- پروانه زمن شمع زمن  گل زمن اموخت-بجهان خرم از  انم که جهان خرم ازوست- عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست- بعنیمت  شمر- ای- دوست  دم عیسی صبح- تادل مرده مگر زنده کنی کاین دم از ازوست- نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل- انچه در سرسویدای بنی ادم ازاوست- به حلاوت بخورم  زهر که شاهد ساقیست- با ارادت  ببرم درد که  درمان هم ازوست- زخم خونینم اگر به باشد خنک ان زخک که هر لحظه درمان از اوست غم وشادی برعارف چه تفاوتدارد ساقیا باده بده شادی ان کاین غم اوست- پادشاهی وگدائی برما یکسانست- که براین درهمه را پشت عبادت خم او است سعدیا گر بکند سیل فنا خانه دل- دل قوی دار که بنیادبقا محکم از اوست-ابر امد وباز بر سرسبزه گریست- بی باده گلرنگ نمی شاید زیست- این سبزه که امروز تماشگه ماست- تاسبزه خاک ما تماشاگه کیست—چون  اه عاشقان  امد صبح اتشین معنبر- سیماب اتشین زد بر بادبان اخضر-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

حادثه مولمه!!

بسم الله الرحمن الرحیم-با تاسف وتاثر از درگذشتگان حادثه هوائی ایتوپی یک هوایپمای مک –هشت دیگر با دستگاه های مجهز موردازمایش قرا دهید که زمانی باد شدید میخواهد بشود دستی عمل کند این اشکال  یا ازمیلنگ است کهتمام بوئینگ ها دارند یاباطری است بازهمینطور است وای از برق والکترونیک است ویا ازشمع است ویاکارباتور ویا پمب بزنین ویا جریانات الکترونها  فضای اطراف- چناچه میخواهد سقوط کند باچتر نجات بیرون بپرید انشالله مسله حل میشود به امام حسین علیه السلام مداوم متوسل شوید

موافقین ۰ مخالفین ۰

کدام ربووی -!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیرا مداوم بحث میشود که بانک ها ما ربوی هستند؟؟ این منطق ای نیست؟؟ با احترام بی شائبه به بزرگن پر عظمت اسلام عزیز بخصوص علمای شیعه گرانسنگ- که نظریات شان محترم است- این کوچک بنا براساس  تدریس   استاد معظم مرحوم حضرت ایت اللهزبرجد رحمت الله علیه  که ایشان میفرمودند ما میتوانیم احکام را بدودسته تقسیم کنیم دسته ضروریات ودسته غیر ضروریات که غیر ضروریات عبارت از مستحبات ومباحات- ضروریات باید حتما اجرا شود ولو اندکی ضرر داشته باشد- مانند نماز  فرض کنید کسی دربیابانگم شد وتوشه ایشان تمام شد میرسد به یک مارمرده باید اندکی بخورد حماقت نکند که مار حرام است چون حفظ حیات از ضروریات است- بعد اب اش تمام میشود  به یک شیشه شراب میرسد وباز میتواندبه انداز رفع تشنگی ازان بنوشد- حل حکم اولیه داشته باشد ویا حکم اولیه نداشته باشد میشود ضروریات مستحدثه یعنی مسئلهای است تازه ایجاد شده است قانون اسلامی نداردانرابیادحل کرد نمیتوان گفت ماننداخباری ما حق نداریم حل کنیم تا امام الزمان علیه السلام بیاید- یک نمونه بیاوریم- انهم - ارتش اسلامی- زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه مقداری از بیت المال ومابقیه از کمک مردمی  ارتش را بوجوداوردند وبه سمت چاه بدر حرکت کردند وبنابرقولی یک شتر وبنابرقولی چهار شتر وبنابرقولی هفت شتر همراه داشتد وده اسب- خیلی ها میتوانستند کمک بیشتر کنند ویا اسب وشمشیر  عاریه بدهند وچنین نکردند وپیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم- تبلیغ کردندواحادیثی بیان کردند ولی اجبار نکردن وبه جنگ رفتند زیرا میدانستند کمک الهی پیروز ی راخواهد اوردرای مسئله حساسا زیادایه نیامد ولی حدیث فراوان است مسجدسازی  دارای ایه شد- امازمان حضرت علی علیه السلام برای جنگ صفین- لشگر معاویه علیه العنت ابادالابدین تمام سواره بود ومجهز تا بیخ داندان حضرت علی علیه السلام فرمودن دارتش بایدسوارباشد ومجهزه به زره ونیزه وغیره متاسفانه تا انجا من میدانم  معلوم شد- که حضرت علی علیه السلامغرمودند هرکس اسب وشمشیر ونیزه وزرهندارد به انها بدهید اایا اینهمه حضرت علیه علیه السلام تهیه کرده بودویا عاریه گرفته بود ویا اجاره کرده بود- ابن ملجم ملعون اسب وزره ونیزه وشمشیر خود را در کوفه مخفی کرداواز حضرت علی  علیه السلام همه انهارا گرفت وچون فرمانده بعضی از خوارج بودانها جریان رابه حضرت علی علیه السلام گفتند وحضرت به روی مبارک نیاورد ودرجنگ شهامت ولیاقت زیادی نشان داد.دربرگشت حضرت علی علیع السلام  اسب وشمیر به هدیه داد ومقداری پول داد وتکبیر فرمودندهمه تعجب کردندوگفتندبخطار شجاعت ایشان بود حضرت فرمود-خیربه ین علت بودکهتسط همین شمشیر من شهید میشوم گفتند شمشیررااز ایشان میگیرم دردورجائی زندانی میکنیم حضرت فرمود امروز بایددپاداش بگیرد چقدر مسائل باز مان پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم فرق میکند عرف معقول جزو سنت میشود هزینه این جنگ را که مردم ندادند حال فر ض کنیم ان زمان مردادم داده باشندحالا ایاممکن است هزینه ارتشرا  مردم بدهند امکاناش بسیار کم است پس بیادتا ظهمر حضرت مهدی علیه السلام هرچه پیش ایدخوش اید درحالی این به چندین دلیل غلط است- مسائل بانکی همین طور است نمیشود به مردم تکیه کرد- وام به مردم بدهید- چه میزان بدهند البته کسی قرض الحسنه میدهد اجر عظیمی دارد بایدراه حلی پیدا رکد که به مردم که بعلل  انحطاط پیشنیان کمک کرد واین کار جز همین رهای موجود نیست ولی نرخ بانک  بسیار حساب شده باشد- یک نمونه من بیاروم کشورهای اروپای شرقی تا قرن هیچدم محلی از اعراب  درتمدن ندارند وهرچه دارند مال عثمانی وتاحدی بعد مال روسیه وکمی غرب عنوان مثال مجارستان  دربودا پست از شاه کارهای  که درقرون وسطا یک پلی است  چند وجب بروی یک رودخانه که ارتفاغع تصور میکنم سی متر بوده است  هخامنشیان که تمدن بسیار ضعیفی داشتند وبهایران امدند وسریع رشد کردند پلهای بسیارربزرگ درگرجستان ساختند تابتواندعبور کنند وبعدا دریای احمر کنارساحل ابرا  لاروبی کردندتا به مصربرسند وغیره وبعد ما سسیپل وپل خواجو وپیا عضد الدوله دیلمی بر رودخانه کرد وپل کریمان خان زند بررودخانه خشک شیراز وغیره ساختند یکی از کتی دراین درعلوم بوجود امد درمجارستان پیدا شد چون انها نزدیک اروپای غربی بودند بفکر نوساز ی کشور افتادند اولین تصمیم  انها را سازی ودوم کارخانه بر ق سرمایه داری حاضر همکاری نبود رای گری شد قرار شد سوسیالیست سفت وسختی  روی کاربیاید از مسخره بودن لبیرالیسم یکی همن است یک دفعه سوسیالست میاید ودفعهبعد سرمایه داری میاید ودفعهد بعد کمونیست می اید-ووو  لذا اق ی مارسک فهیمد وگفت زمانی بایدکمونیست بیایدکه فقر کولاک کند وهمه رای بدهند  بعدانرا بعدامن مشخص میکنم در مجارستان سوسیالیست درمجارستا ن بوجودامدگفتند هرکس درامدی دارد که دوتا واژه است یکی بوژوازی   که امروز میکویئ بیسنس من- فرد بازرگان گردن گلفت- ویکی خرده بورژاوزی- یعنی بیسنس من خرد وکوچک ماندبقال وقصاب مالکین هم دربیسنز من هستند – وثروتمند گردن کلفت  مالیات زیادبگیرنند- از فرد فرار مغز ها وثروتمندان شروع شد اینجا نقش ایمانمشخص میشود بودن ایمان کار مشکل کردن یک وهم است  من شخصا دشمن خونی داعش هستم ولی میبیند که زنان انها بااینهمه دربدری  وسختی میکویند ماتحمل میکنیم سرانجام اسلام پیروز است انگیز ه ها رفت کسی فعالیت زیادی نمیکرد اوایکشبه نمیتوان یکملتی قرن ها درجا زده است وجمعیت زیادشده است ساخت هیچ جا درزمان قدرت اهل بیت مکرم الهی الیه رحمت الله علیه اله والسلم فشاربه مردم زیا نیاوردهمگر از طرف دشمنان بوده است ومردم سخت دفاع کردند وباانگیزه جنگیدند  وهرکس مخالفت کرده است افرادی  بودندشیطان زده بودند سرانجام سوسیالیست مجارستان شکست خورد افرادالمانی نزد اقای مارکس امدند وجریان را گفتند وایشت پاسخ دا دد من درجریان هستم- واندیشه من –کمونیست – کمونیست همان سوسیالیست است- بایکسری قواعد جدید- که مشکل شکست سوسیالیست درغرب رطرف میکند- اوب فرمودند علت این شکست روحیه  سودپرستی برژوازی  وخرده بورژازی بوده است انها چوپ لای چرخ سوسیالیست گذاشتند- دوم مردم زیادمستاصل نبودند برایانها بسیارچیز ها مطرح نبود- سوم وجود طبقات بود بیاداول همه فقر شوند ودرثانی همهیک طبقه بشوندبقول اقای راسل مانداجر دریکحد قراربگیرند تصور کنیدهمه کارمند دولت وهمه حقوق یکسان شوندانزمان همه یک فکر خواهند داشت وانکه مملکت را بسازنندبقول یک شخصیت اورپائی همه یکنوع  فقر داشته باشند ارام میشود درحالیکه حدیث برعکس میکوید که مردم دارای اختلاف بشاند واین اختلا ف بعلت سعی وکوشش باشد مردم راحت وارام میشوند بعد هم  دیکتاتوری پرولتاریا بیاید واجازه سرنگونی کمونیست ندهد راین شرایط میتواند ازشکست سوسیالیست وچون مردم بهانه های زیادنخواند داشت وپیشرفت ملاحظه میکنند کم کم ساکت میشوند وانگیزه پیدا میکنند- وباید راه اقتصادسالم ودقیق وحساب شده باشد فرض کنیم درامراقتصادوطبقات ایشان درست گفته باشد ودراین دومورد دیکتاتوری باشد- ولی درابعاددیگر باید ازادی باشد اما تاریخ نشان میبدهدبسیاری از کشور ها  درامر اقتصادعقب افتاده هستندولی از انگیزه بالا وعلاقمندی زیادی به کشورخود را دارا هستند خوشحال ترین ملت دنیا فلیپین بود- مقدمه دوم درقران روابط زن ومرد بسیارحساس  ودقیق  مطرح شده است حتی بیش از اقتصاد مطرح شده است وهرنوع سئوالی دراین باره جواب دقیق وراه حل نشان داه شده است درحالی که میبایست انرا به حدیث موکول  میکرد بعداز جنگ ها عدهای از خانواده ها بی سرپرست شدند ویتمیان زیاد شد پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم فرمودند که  توانائی دارند سرپر ستی این خانواده ها رابعهده بگیرند وثروت انهار بخوبی مدیریت کنند وفرزندان انها تعلیم وتربیت  بدهند وزمانی که برشد عقلی رسیدند بتوانند خودشان از ثروت خود بخوبی استفاده کنند- حدیثهای  فراوانی  دراین زمینه است  عده ای  تقبل کردند که از شیوخ بودند وبعدخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه  واله والسلم   رسیدند  که این خانم ها وبعضی دختران بالغ شده رعایت نیمی کنند- ودثانی بعضی مواقع ما درا پیشبرد ثروت نها که بعدا پولی بیشتری بدست اورند دچاربعضی اشتباهات میشویم وگاهی پول انها باپول ما قاطی میشود وممکن است سهم انها درست حساب نکنیم لذا ما معذور هستم- ایه امدشاهکارمدیریت است من شاهد بودمکاری زیربنا نداشت توقع روبنا اشتند- خداوندمنان اول زیربنا درست کرد هرکس میتواندچهار زن بگیرد لذا شما میتوایندبااین مادرها یا یکی از دخترا ن ازدواج کنید- عالمی روی این مسئله تحقیق کرد هنر این کار این است نفقهبگردن اقا است درنتجه پول انها کم  نمی شود درمجموع زیادمیشود واین دختران یتیم زنان شیوخ میشوند ودارای پرستیژ میگردند که ان زمان زیاد اهمیتی  نداشتند- قران نفرمود شما رعایت اخلاق بکنید کاری بهانه نداشته باشید ماز شمادر میگذریم-  یاهو شرکت معروف اینترنتی  میگیود پنجاه درصد درامد من از سکس است ومیخواهدبه بشریت کمک کند سکس تمام ملل را دریاهوبیاورد کهمردن درانتخاب همسر یاسکس بتواند دست باز  وبهترین اتخاب را درسطح جهانی داشته باشند وسی درصد  مشتری ها زنان هستند- حال شرکت هادی درغرب بوجد امده است اگرمردی  عضو شود سکس جهانی دربردارد ومیگوید بارویخانم شا تحقیقت میکنیم انچنان برنامه ریزی میکینم که خانم شمامتوجه نشود ولو به شرکت شما زنگ بزند ان تلفن به شما عودت داده میشود حتی خانم شما تا دم شرکت بیاد متوجه نمیشود مسئله این است که تنها عامل مردان نیستند- زنانی هم حاضر به این کار هستند-حالبعلت نادانی ویااجباروفقر لذا این مسئله قابل حل نیست بلکه بعلت سود زیادروبه رونق است-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰