عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۶ مطلب در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده است

غلو دربعضی موارد- !!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خداوند منان دونوع صفات داردصفات اولیه وصفات ثانویه صفات اول صفات ذات میگویئم مثلا اب ذاتا بیرنگ است  ومایع است وصفات ثانویه اب میتواند رنگ پذیری کند یا بخارشود ویا یخ شود دربارهشناخت صفات ورابطه اش باذات هوز کسی بهدرجهکمال نرسیدهاست حدس هائی زده میشود- کهحضرت جناب  دکتر دینائی  رحمت الله دراین بره کتابی سترگ دارند- اصسان هم همین طور است روح یک صفات اولیه دارد ویکسری صفات ثانویه دارد صفات اولیه که صفاتی  روح است از بدو تولد تا اخر  ثابت است اگرتغیر کندفرد مجنون است  که به ان هویت ذاتی میگویند ولی درصفات ثانوی  فرد در طول زمان  ازتعادلی  به تعادل دیگر میرود که درتحقیق از طفولیت به سمت رد دربچه های بخوبی روشن است ولی درسن بالا ککمی مشکل میشود مگر اثاری از خودبروز دهد عدم تعادل درصفات ثانویه دردی جانکاه برای فرد ایجاد میکندکه بخضش خارجی ممکن است که ظهوری نداشته باشد- ولی فرد را گرفتار مشکلات میکند-در ادبیات عرب برای نشان دادن درجه اهمیت غلو میکردند- نکته دیگر اگر کسی بگوید چراخداوندمنان پشه راخلق کرد- اینفرد از تمام ثوابهارا ازدست میدهد ودرعمق جهنم است جناب علامه ایت الله  طباطبائی رحمت الله هرمخلوقی ایه ای از صفات الهی استکه خداوندمنان عاشق صفات خود است بقول جنا حافظ خرام ازانم کهجهان خرم از اواست  جهان خرم است زیرا خرم از خرم بودن الهی است- بحثی است که بین حضرت علامه ایتاله طباطبائی  رحمت اله وعلامه استادمعزز حضرت ایت الله مرتضی مطهری رحمت اله علیه-که انسانی که مرد وخاک شد  دیگر خاک است چه دهمیتی دارد  مگر سمبولیک به انگاه کنیم یا میگیوند که درقبر ان فرد زنده است ویا ارتباط  باان فرد  ا زطریق قبر بیشتر است ولی حضرت ایت الله طباطبائی  میفرماید این خاک ان مومن است ارزش را به خاک داده است حدیث داریم کهفرد قران میخوانده است وقران درس میداده است ولی ملحد شدهاست درحهنم گلوی او زبان او نمیسوزد زیرا به ان ارزش داده است حضرت علی علیه السلام دست اش یدالله- زباناش لسان الله است به جسم خود ارزش الهی داده است- درخاک شدن جسم مبارکش  کهمعلوم نیست خاک شده بشادان ارزش را ادارا است ایشان مثالی می اورد  عکس رنگ روی رفته مثلا جد مادری  خود کسی دارد  این رنگ است پس ارزش نبیادداشته باشد ولی این رنگ مادربزرگ را نشان میدهد پس دارای ارزش زیادی دارد این خاک راخداوندمنان برای ان فرد انتخاب کرده است ولی بایدبه ان ارزش داد-مثالوعروف دیگری حضرت علی علیه السلام درجنگ ضربه ای به عمروبن عبدود زد این ربه دست  بیش از تمام تمام عبادت جن وانس  ازش پیدا کرد- این ازش همیشه همراه این دست است- اما درغلو  درنجاست وطهارت- حضرت استادمعزز  ایت اله زبرجدرحمت الله علیه فرمودند- بنظر میرسد دوعلت است یکی امکان دارد میکربی  ویا ویروسی  رنجاست باشد که اب به ان میرسد- رشد میکند وباید با مقداری اب انهارابیرون کرد وتاحدی هم ضعیف میشوند ولی از بین نمیرونند وضربه مختصری به بدن میزنند که بدن میتواند انرا برطرف کند ودوم یک ماده شیمیائی است که دراب باز ذمیشود مثال خوب ان اسانس  است- بامقداری انسان میتوان یک استخر طعم وبوی مثلا شاه طره(تره) داد این اسانس دراب باز  میشود واین ماه مضراست وهرچه ابر ریخته شود اثراش ذکم میشود- حال اگر یک قطره خون در اب کر افتاد وابرا بهم زدیم نه رنگی ماند ونه طعمی  اب کر طاهر وپاک است وبایک قطره خون درلباسنماز باطل نیست همین طور درمثله شراب ولی حضرت علی علی السلام میفرمیاد که اگر یکقطره شضراب درچاه ای  افتاد وکل ابچاه درچاهدیگری ریختند تا هفتادچاه من از اب چاه هفتم نمیخورم وحتی درحدیثی دیم باان اب نان بپذنند من انرا نمیخورم این غلو برای ان است که خبثت شرابرا مشخص کند مسئله یک ساعت ازدواج موقت چننین است که اسنانراد مسئله جنسی دردمند میکند چه بسا درضمن رانندگی متوجه بعضی نکات نمیشودوتصادف میکند

موافقین ۰ مخالفین ۰

علت عقب ماندگی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- استعداد درایرانی بلطف عنایاب الهی بسیاربالا است- اساس پیشرفت متعلق اولا انگیزه است دوم جوش وخروش مردمی است- باوجود انکه حکومت های ایرانی بعدازصفویه غالیامنحط بودند ولی جوش وخروش مردمی  پیشرفتهای شگرفی داشتند تا سرکله انگلیسی ها  وتزار هاشروع شد همنان چنان که استادمعزز ومجاهد وعلامه ایت الله  دکتر مرتضی مطهری رحمت الله فرمود غرب وشرق ضدهم هستند ولی هردو درصد قیچی کردن اسلام هستند مانند دولبه تیغه قیچی که ضدهم است ودربریدن چیزی باهم همکاری میکنند ان زمان کاردرایران نبود ومردم یا برای کار کردن به باکو میرفتند برای کارکردن درچاه های نفت ویادر به عثمانی میرفتند- تزارها گفته بودن هرایرانی که مایل بود زبان روسی یاد بگیرد ودرس بخواند بهانه بوریه بدهید وانهارا ریس دیگران کنید سیاری ذرعلوم انسانی تادرجه دکتری  خواندن درانجا روزنامه درست کردن وکتاب نو شتن وبه ایران امدندبعنوان روشنفکر مطرح شدند ودرعثمانی که درحقیقت تحت نفوذ لبیرالیسم انگلیسی بود یک لیبرالیسم مطلق یاددادند من شخصا نظر استاد مشهموردانشمند مرحوم دمتر رضویه بودن که اسلام هم لیبرالیسم باحساب وکتاب است وهمین امرعلت پیشرفت غرب است انها هم  روزطنماه چاپ میردند وکتاب مینوشتند وبعنوانروشنفکر به اران امدند  هردو ضد اسلام بودند- حضرت علی علیه السلام فرمودند دراین دنیا مسابقه بدهید وهرکس جلو افتادبه همان نسبت در دنیا واخرت جلو خواهد بود وعقب نیافتید وگرنه چوپ میخورید- مشکل درعقب ماندن نبود  مشکل دراینجابود کهتصور میکردند بهترازایننمیشود- که کمکم بامشکلات روبرو شدن استعمار شرق وغرب کمک رد کها زطرفیت خود بهره نبرنند یکیاز پیش کسوتان اوزشوپروش شیراز جناب اقایدکتر عطائی هستند که زاده ذفول میباشند واقاع درس بهما که درسن بال زبان انگلیسی یاد گرفتند وبایکیازدانشگاه معتبر هند   دررشته تعلیم وتربیت  ازدیدگاه اسلام دکتر- از طریق مکاتبه ای گرفتند ایشان تعریف کردند- که درزمن گذشته  انگلستان یکنسولگری درذفول داشتند- فردی در ذفول اسوه شعر وصرب المثل بوده است- کنسول انگلیسی شروع-به تحقیق درشعر وضرب المثل دزفولی میکند- وبه یم صرب المثل نادری میرسد وپس از تحقیقات  پی بتلفظ لغات ومعنای  ان میبرد- انچناب اسوه را دعوت میکند که این ظرب المثل بخوان ایشان میگود من اولین بار است این ضرب المثل را مبینم  تلفظ غلطی میکند جناب انگلیسی میفرماید احمق تلفظ اش این است ومعنایان چیست باز معنا غلط میفهمد باز میگوید احمثق درباره دوبچه گربه بوده است برو خانه نشین شد ان فرد با کیاست بوده فهمیده پول میرسد – ایشان با ابوتاب از اقای انگلیسی تعریف میکند وازپس ببعد جلسات شعر وضرب المثل درکنسوگری به ریاست تشکیل مشود- اما مسلما برای شناخت شعر وضرب المثل ذفولی باید تا فوق دکتری دردانشگاه اکسفورد درس خواندوچهارده سال درانجا تحقیقات کرد

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

علوم انسانی اسلامی ویاغربی -؟؟

بسم الله الرحمن الرحبم-نظریات شخصی است-  شخصا معتقد هستم که دروس دینی را باید حضرات معزز روحانیت تدریس کنند—واین راهم بدانیم علوم انسانی جایگاه خود را  ندارد  واز مشرب اسلام وحقایق فرهنگی ما  نشات نمیگرید وغربی است که بدرد غرب میخورد- غرب یک جهان دیگری است- که برای ما مانند یکفردمریخی است-انها مشکلات خودرا سعی میکند باملاک وعرف وفرهنگ خودحل کنند-  به مااموختند چون درحل مسائل  انسانی راه حل فرهنگ خودی نداریم به جای فرهنگ حضرت علی  علیه  السلام فرهنگ ابن زیاد را داشته باشیم- وشعا حضرت علی علیه السلام بدهیم—ونمیتوانیم مشکلات رابه موقع حل کنیم- فردی درظرف میوه مقداری بادمجان  شلغم و لبو گذاشت  گفتندچرا  چنین کردی فرمودند عریضه کم نباشد علوم ا نسانی غربی  اینچنین هستند-درمترو لندن کنار یک خانوبی بودم یکسری مجلات فرانسوی داشت  من فکردم فرانسوی است وتوریست است – ایشان گفت من انگلیسی هستم وتوریست نیستم وسپس ادامه داد که من متخصص  تحقیقات دریک شرکت هستم- من زمانی که دراین شرکت استخدام شدم گفتم مکتب تحقیقاتی من فلان مکتب دانشگاه لندن است- ریس شرکت درفرانسه درس خوانده است ویک مکتب دیگری دارد- .اصرارداشت که یک بورس کوتاه مدت به من بدهد که به فرانسه بروم وان مکتبرا مطالعه کنم من گفتم هرگز چنین نخواهم کرد  مداوم رای تماشای برف به اطاق ما میاید وازپنچره برف را مشاهده میکند درحالیکه کاری زیاد دارد- ولی مجلات علمی فرانسوی مداوم  را به من میدهد من گاهی مطالعه میکینم ومقداری هم از ایشان سئوال میکنم ویکی از افراد به فرانسه  رفته ودوره انرادیده است به منزل ما اید دریک اطاق دربسته ما باهم مطالعه میکنمی تاپاسی ازشب وشب رادرخانه ما میخوابد وفقط گاهی شوهرمن درسازمان امنیت انگلستان کار میکند درگوشه اطاق قرار میگیرد وچون فرانسه اش بسیارقوی است به ما کمک میکند- سازمان امنیت یک اطاق خاصی برای ایشان درخانه مادرست کرد که صدابیرون نمیاورد وایشان دوستی دارد  که   ناگهان نصف شب می ایدباهم کار میکنند روی  یک طرح که قبلا به ما اطلاع میداند- ومن وبچه ها به یک خانه منقل میکردندو لی بعداز ساختن ان  اطاق دیگرنیاز به خارج رفت نیست وگاهی از من سئوالی درباره روش تحقیق وزبان فرانسه سئوال میکنند ومابعداز هرتحقیقات چندروز شرکت  میشوم ما را  به یک کشوردیگری   برای رفع خستگی میبرند ومن گفتم شوهرشما میپذیرد فرمودند غلط میکند که نپذیرد-من خسته  هستم وایشان اضافه کارش راکم میکند وبچه ها بیشتر درمهدمیمانند وپرستار اجاره میکند – گاهی ایشان به خارج میرود وبیشتر مواقع ایشان شام درست میکند ویا ما ازخارج خریداری میکینم-

موافقین ۱ مخالفین ۰

لا حول ولا قوتا الا بالله

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  امریکا تصور میکند با شارلان  وحقه باز ی میتواند چهان وبخصوص مردم خودرا فریب دهد  بازارشامی  را درزمان معاویه لعین   ساخته وپرداخته کند وقران بر سر نیز ه  وسیاست مداران ومردم بخصوص مردم امریکا  مانند عمربن عاص  سر ابوسی اشعری کلاه بگذارد- درحالکیه درور مافیا امریکا وکشورهای بوزینه صفت طرفدار خوددیوار برلین ساخته است برتمام جنایات لباس  حقوق بشری وقفداست موسائی وعیسائی برتن کرده است خیلی زودخوادفهمید شوالیه باز ی اقای پمو. حتی بره های رانخواهدترسانید هرچند ایشانژُت سینمائی بگیرنند وحرکت ناب الهی به راه خود ادامه میدهد هرچندشما اسمان سیاه کنید اینمشکلات برای ان است که جوامع برحق مورد توجه الهی هستند وبایدبه یک نکتها خاصی برسند- که ماموریت  وتکلیف انها کدام است-خیی جالب است رباتهای دستاموز انها  شعار کرامت وشرافت و مزیدا سرمیدهند درنقاب ابن زیا شعار رفتن به بهشت میدهند وخود را سرباز الهی میدهند که تکلیف نجات برعهده انها است- فحشا طاهرین هستند ومقدسین متردین واباطلی  وباغی وتاغی هستند خیلی زوداست که مجازا خودرا دریافت کنند انچنان صبروحوصله بهپاین رسید فوری سختدلی وسنگدی وبدشگالی ا اشکار میکنند ما مرغ ملکوتیم این دانه رابرایدوستان خود-بنه دلی گرگصفت وظاهری گوسفند این  سیاست اخرالزمانی  جنایتکاران مشهود تاریخ است شاید عد ه ای فریب بخورندفریب نمیخورند جزانها که باند شیاطین است الحمدالله رب العالمین وهمیشه دراین شرایط  فتنه گفت لاحول ولا قوتا الا بالله-

موافقین ۱ مخالفین ۰

های و -وای برمن-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-عشق رنگ وبوی الهی دارد- هم به های است و- هم به هوی- های وهوی توئی- هم دراین جا ئی وهم درانجا ئی-هم به در جامی وهم درسبوحی-به هم مرادی وهم به تو مریداند-هم به در پیام ای وهم درکلام-هم درسفید هستی هم درسیاه سیاه -من همان   که توگویی تو همانی که خودگویی- نه چنین ام که توخواهی –توچنانی که –من خواهم-هم سماواتییم هم زمینی ام-به زنجیر توبسته  وبرده دینم- برای دل تنهایم توجام شرابی من اب سرابم گرفتاررتوام انچنان حقیرم که بادبردم برمهتاب–دلبسته پیر فرستاده شاه ملک جهانم- های وای برمن- اواره مسجد -خانه کعبه- -بارگاه حسینم- نه جهمنی نه بهشتیم ازنفختم من روحی سرشتم  - - ان - راز  در پرده همین است- سر بسته درپرده بگویم- - همه رابازی دهم فقیرم فقیرکوی توهستم -انچه گفتند وسرودند  تو بالترازانی- تو مرکز دایره عشقی من پرگار عشقم- تو باغ بهشتی  که دیوانه کنی هر عاقل   هر پیر-

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تزکیه وتعلیم در قران مجید-3-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—انسان زمانی که دانشجوی وطلبه یک علمی میشود- بقول علما با ذهن خالی باید وارد حوزه درس شود اگر معلوماتی دارد با گفتمان با استاد باید به نتچه درست برسد تا به حدر مسلط برسد انگاه میتواند درک واقعی استباط درست واز معلومات  های مختلف استفاده درست ودقیق داشته باشد دین الهی  هم به همین منوال است- مهمترین علمی که میایست بهان پرداخت   دانش فرهنگ وتمدن است که ازکودکی اغاز میشود- از دوبخش تشکیل میشود  بخش دانش ها وبخش مهارت ها- دربخش دانش ها به چرائی ها عمده  پاسخ دهد- چرا باید یک هدف متعالی داشته باشم-  چرا باید تحقیق کنم-  چرا بایداز عقل استفاده کنم چه نیازی به تعلیم وتربیت دارم- کدام فرنگ را باید انتخاب کنم این سئوالات انسان را  راهنمائی وهدایت بهتعلیم وتربیت میکند که اساس فرهنگ وتمدن است سئوال مهم این است کدام فرهنگ وتمدن به خواسته وسئوالات ها ما پسخ دقیق میدهد که  همیشه پایدار است وهیچگاه فرو نمیریزد خداوندمنان درباره تعیم وتربیت  درسوره بقره/ایه 129  بیان میکند العزیز الحکیم- یعنی حکمتهای پایدار  در نزد الهی است- این فرهنگ وتمدن استاد  اولش شص خداوندمنان است که به اختصاردرقران دانش فرهنگ وتمدن اسلامی رامطرح کرده است وسپ اشاره به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- شما به انها یعنی بشریت تعلیم کتاب وتعلیم تزکیه یاد بدهید تزکیه بعضی علما تربیت گرفتند ولی بعدا درقران بحث تقوا میشود –از تقوا است وامربهمعروف ونهی ازمنکر میشود بحث ازاخلاق  وبخش از اعمال صالح میشود  که جزو مهارت ها است یعنی بایدها نبایدها- درفرنگ وتمدن  اغاز باتقلید است ازاسوه تقلید کنید بخصوص درمهارتها ولی کم کم مساول نظری ودانشی مطرح میشود به اندازه قدرت درک علن نظری وعقلی ان بیان میشود ولی درشکم تقلید است دلیلی ندارد به تمام اسرار  پی برد ویا یک شبه پی برددر دانش  تفسیر واینده نگری وقدرت پاسخ دادن به سئوالات ورفع مسائل محیطی وعقلی مطرح است وانتظارت-خوب وبد میکند وبه خوب ان جهت میدهد ودریائی از مطالب دران نهفته است

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به بیانات عزیز - رجمت الله علیه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب حضرت ایت الله العظمی –جناب اقای محمد امامی کاشانی- رحمت الله علیه- یک روز من خدمت حضرت ایت الله مرحوم حائری شیرازی درشیراز بودم- به ایشان گفتم- بی بی سی دارد-  ریسجمهور تعین میکند  اغواگری میکند لطفا جواب اش بدهید- ایشان فرمودند اگر شما حضرت امامی کاشانیرا قبول دارید- من به ایشان بگویم درنماز جمعه بیان کنند من درجمع بسیارکوچک شدم خواستم بیتی بخوانم خجالت کشیدم .وایشان به زیبائی مطرح کردند- ازایات واحادیث درقالب روز استفاده کردند ومختر ومفید بیان کردند وجان کلام را گفتند  انهم به زبانی که از  همه فهم ودرسطوح مختلف ا نرا درک کند کاری مشکل است بخصوص از دل براید بردل بنشیند—جمله ای  فرمودند- مردم فلسطین وعراق بیاد با بیداری وهوشیاری دربرابر توطئه ها  و- نفوذ دشمن  استقامت کنند –و افزودند-: اسقامت این است که انسان فریب نخورد- دربرابر دشمن نترسد وشجاع باشد وهیچ چیز جلوی رسیدن به هدفش  را نگیرد- ردم عراق هرسال ده ها-مرتبه اگاه تر از گذشته هستند- این حکومت است بعلل زیادی عقب تر است این تظاهرات به نظر حقیر ساختگی بود تا چهره منافقین  اشکار شود—جناب اقای ترامپ درمقابل عراق قفل کرده است صبحتی ندارد- اینمال حکومت عراق نیست این امردلیلاش مردم عراق است-انگلستان بقدری درنزدمردم منفوراست که درنزدما منفورنیست تمام این حوادت در درون عراق کارانگلیسی ها میدانند- دانشجویان عراق انگلیسی یادمیگیرند انهارابکشید انگلیسی صحبت نمی کنند دست وپاشکسته فارسی صحبت میکنند ومداوم میگویند خاک برسرانگلستان انگلستان درعراق تمام رشده است وامریکا مانده ومیگوند امریکا چاره ای ندارد- که باما رفتار کند اگر میتواست حکومت دل خواه خودرادرعراق داشت-هرگزچنین رفتاری نمی کرد الترناتیو ندارد قبلا بعضی خانه ها درنجف پانزده ساندویچ کتلت میدادند امروزه پنچ ساعت براینهار وپنچ ساعت برای شام ساندویج کتلت میدهند ان خانه همان پانزده را میدهد ولی برای ایشان از ظرف رهمسایه همه چیز میاورند وخانم خانه بادختران انها میپذد چرا خوب فهمیدند راه  راه امامحسین علیه السلام واسلام ئاب همین است این همان راه ای است که ماهم قبلا انرادرک کردیم ومیبایست هرسال بهتر درک کنیم- بله کسانی هستند بخصوص درکربلا- که سفارت امریکا به این سادگی به انها ویزا نداده است-موکول به شناختئکرده است-ورسذانجام گفته است شماهیچ نیازی به امدن به امریکاندارید- وضع اقتصادی تغیر کرده است واصلارفتارها تغیرکرده است این سبک رانمیتواند برتابد- درزمان جضور حضرت مهدی علیه السلام ن عظمت طبق حدیث دوساله فرجه میدهند که مردم خودشان با اسلام وفق دهند وبعدازششماه مردم شروع میکنند واقعا پیوند پیدا کردن- همچنان سرور عزیز در نماز جمعه فرمودند انصاف –نورانیت پیدا کردن- ایثارپیدا کردن- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برای جنگ تبوک ازمردم کمک مالی خواست- یک پیر زن  یک مرغ با دوتا تخم مرغ اورد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انرا بر بالی کجاوه گذاشت وفرمودند خدا این بخشش پذیرفت وایشان اهل بهشت است اصحاب گفتند این بسیاراندک  است-فرمودند راه معیشت ایشان این بود کهتخم اینمرغ رابفروشد وزندگانی کند حال ایشان دیگر سرمایه  ایندارد هرکسش به اندازه هزینه کرده است بیاید جلو- ایت امر جز شناخت امکان ندارد البته اصحاب رفتند به ان پیرزن کمک کردند- فردی درسفر اربعین با صدهزارتومان ازشلمجه وارد نجف شده بودوپولش تمام شده بود انگارنه انگار  وفرمودندمن به راحتی به خانه بر میگردم—امام راحل عظمت رحمت الله علیه یکبارفرمودند که دستی غیبی درکار است که انقلابررا هدایت میکند وپشتیبانی میکند ومااهداف دیگری داریم چیزی دیگر میشود وزمانی که مادقت میکنیم هماین راه درست  است دقیقا در عراق چنین است درلیبی امریکا با جریان طرفدارخوداش که ازانهادفاع کرد انتخاب شد ومجلس درست کرد وانها قانون اساسی را مطابق غرب نوشتند- درایران بهانه هشدار دادندکه بهامریکا متکینشوید وانها هم خطونشان کشیدند بعدازمدتی امریکا ازداعش حمایت کردبرعلیه ان دولت- خط ونشان کشید زیرا گفته بودند ما مانندامریکامستقل هستیم بعدازمدتی داعش به سفارت امریکادرلیبی حمله کردند حال از حفتر دفاع میکند چندی بعد دوباره همان اش است وهمان کاسه در طول مسیر راه پیمائی چند بار ازفلسطین حمایت کردند فلسطین مظلوم است ولی استراتژیک درستی ندارد- این مشکلرا باید برطرف کند- اولین بی جهت نیست که درفترا مام زمان علیه السلام درمسجد کوفه است- سفر گذشته به کربلا درمسجد کوفه یک تعددای امدند نماز خواندن لباس های خاصی خان ها داشتند ئبعضی بی حجاب بودند- بعداز نماز  نیم ساعت نوحه برای امیرالمونین خواندنوبه سینه زدند روحانی دانشمند فرمودندکه انها زیدی هستند در روزی که ما به دارالسلام رفتیم انهارا در بارگاه کوچک حضرت صالح علیه دیدمپرسیدم شما زدی هستید فرمودندخیر گفتم شما اسماعلیه هستید- گفتدخیر ماسنی هستیمولی یکنوع صوفی گری هستیم حضرت علی علیه السلام بیجهت به شهادت رسیدند ومظلوم واقع شده است-هرانسان باشرف مسلمان حتی بشریت بایداین کته بخوبی بفهمد همین طور درباره امامحسین علیه السلام وحضرت مهدعلیه السام وپنچ تن رابیادبخوبی درک کند امروزه قابلقبول نیست ماندقرون وسطا اسلامی برادران سنی  تصور داشته باشند انشااالله باید یک-تجدید نظر کلی بکنند

شااالله یکتجدید 

موافقین ۰ مخالفین ۰

کفر- مطرح شدن- سحر امیز بودن

ؤبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جریان  اقای مورالس-من را بفکر فروبرد-و- این امر نشان داد سیاست مداربودن اروزه کار بسیارپیچیده وسنگینی است- ایشان برای بهبود وضع معیشت روی کار امد- و- اقدامات اولیه بسیارمثبت بود عجیب است که امریکارا نشناخت- یک دلیل اش این بود که نظامی نبود-ایشان پول های زیادی برای زیرساخت بکاربرد که دراین شرایط غلط است- مثلا بیس وادی را ریشه کن کند ویاجاده اسزی کند وغیره بایدتوجه دقیقی به معیشت مردم داشت- متاسفانه- قشر تاثیر گذار با امریکا هستند امریکادر مواردی  سحرانگیز  است تاکتیکهای – کودتا کردن امروزه زیر زمینی است شایدباوراش سخت باشد با پنچ نفر شروع میشود- کودتا روسها درحبشه وضدکودتا  امریکا درحبشه که جزو درس دانشکده زرهی بود- که تاحدی از اقایان استفاده کردم مرس ان مستشار امریکائی بود وچزوه ایشان را تدریس میکردند- ایشان گفته بودپنج نفر در زرهی ایران با روسهاباشد- کارتمام است من تکاتیک بدام انداختن انهارابه شما یادمیدهم- ودرکودتا حبشه اثبات شد روسها از انگلستان عبور کردند- فقط امریکا حریف روسها است- امروزه اگر یک ژنرال  روسی درسفارت روسها درایران باشد- امریکا میگویند حتما باید درایران کودتا کرد- اگر یک ژنرال ایرانی  دربورکینا فاسو درسفارت ایشانباشدحداقل ششصد مامور اطلاعاتی  امریکا درانجا است درکویت زمانی حاکم انجا بامریکا درباره مثلا فلسطین مشکل پیداکرد- 65 نفر مامور اطلاعاتی  ایران به کویت رفت فرمانده من اقای جمشید مشایخی که جزو گرو ه –جن –مرکز زرهی بود- فرمودند که اینتعداد به سیصد نفر خواهد رسید که فقط اطلاعات جمع میکنند حاکم  کویت جریان فهمید –گوشی دستاش امد ان شاهزاده تبعید به امریکا شد سیاست عوض شد- تجربه نشان داده است خانم ها بیشتر تحت تاثیر هستند تا مردان- یک عالمی میفرمودند- مردن برایانتخاب شدنبرای ازدواج چهار عامل  یا فاکتر ویاپارمتر  باید درنظر گرفت وخانم ها بیست وهفت  عامل- من مدتیجزو اعضای کتاب خانه ملی شیراز بودم وفقط برای کتابهای فقهی  که گیرنمیاید وگران قیمت بود  یک دانه بیشترنداشتند خیلی عجیب است- تعدازادی کتاب میخرند که هیج کس انهارانمیخواند- وکتاب که زیاددمشتری دارند یک دانه است  خانم مسوئل تصور میکرد  کهمن فقط کتابخوان هستم که میفرمویددیک کتاب دیگر انتخاب کن- یک خانم دم میز ایشان بود وکتاب اتیلا- را-گرفته بود- خانم مسئول از ایشان پرسید شما دوسال است که کتاب اتیلامیخوانید- چی دران هست- ایشان روبهمن کردندبالخندی گفتند من حکمتهای  زیادی از ان بدست اوردن وعمل کردم وموفق شدم هنوز به انتها نرسیده است- کتابهای کفر برخلاف تصور ما هرکس نوشته است- سحرامیز است- این کتابها باید مانند داروهای سمی  خاص که داروخانه است وجود داشته باشد وفقط به افراد خاص داده شود ودر رد ان کوشش زیادی شود وگرنه کسی اطلاعای دارد کنجاکو است ومیخواهد قضاوت کند  که امروزه ببفور درفضای مجازی است- انحدیثی بیان میکند که کفر را مطرح نکیند خودبخود نابود میشود زمانی است که کفر مهر باطل خورده است ودیگر فروغی ندارد- درحالیکه قران کفر زمان قبل زنده نگه داشته است معاویه وامویان  ومروانیان تاز مان امامصادق علیه السلام مطرح بوده است ودرائمه دیگر – مطرح نشدند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

تجربه جهانی اسلام- و- برجام-

ؤبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- داستان تجربه برجام- با الهام از شخصیت متفکر اسلامی- حضرت ایت الله میرباقری – رحمت الله علیه – نسان ازبدو تولد  تا مرگ درحال تجربه کردن است تجربه میبایست به یک سری قانونمندی برسد وبا  تجریه های جدید از بکاربردن این تجربه وقانومندی ها در راستای هدف- سودببرد- انسان مانندفرشته نیست مستقیم بکارخودبپردازد بقول غربی داستانها  باید درکند وهر شناختی داستانی پشت ان دارد خداوندمنان این جهان را براساس تجربه قرارداده است- که این تجربه- ضمن یکبازی  دوست داشتنی بوجود می اید- مانندطلوع وغروب خورشید وبوجودامدن چهار فصل   بوجودامدن حیوانات اهلی  وسیرانها واز همه مهمتر درجهان ستارگان هستند که انسان درطیبعت  میتواند دخل وتصرف کند  تابه هدف خودبرسد- ودرضمن به کمالات باارزشی پی ببردکههدف نهائی است وپی به خالق خلاق  وسازنده منجر شود بسیاری  کودن هستند وتنبل هستند وزیادخواه هستتدباز یا را  عبث میدانندکهخداوندمنان به انهاهشدار میدهد –کهمانندان کسانی باشید درستارگلن غور وتفخص کردن  وبه ایننتجه رسیدند که یک بازی دقیقی دراسمان است که پراز حکمت است اینها به هدف نهائی خلقت رسیدند- وقرن انسان به تحربه با درایت تشویق میکند- داستان ابولهب که قران ان احمفرا به سرنوشت شومی که خالد درجهنم است هشدارداد احمق انرابه هیچ گرفت- ولی خردمندان ازعبرت گرفتند بعضی معتقد هستند  تاریخ   عبرت ان مهم است وجغرافیای تاریخ نقش بزرگی درشناخت  عبرت تاریخی دارد- یک احمق میتواند  ادعا کند خداوندمنان درمسئله ابولهب شکست خورد- پس از انقلاب-ایران پول های خودرا کهدربانک امریکابود طلب کرد وگفتند ما به اسلحه هائی که پولش داده شده نیازنداریم- گفتند ما بعضی ازانها ساختیم  ایران گفت انهارابفروش بگذارید گفتند نمیشود  مداوم نمایندگان برای طلب انها کوش کردن وسرانجام گفتند هرچه قدرساختید قبول است مابقیه پولرابدهدید وسلاح هاراهم بدهید امروز وفردا کردند تا مسئله لانه جاسوسی  پیش امد گفتندانها بایکوت شدند وشما بر خلاف قانون بین الملل درمورد لانه جاسوسی عمل کردید ولی اقایان براساس نجات جهانی  عمل کردند حداقل برای  نجات  منطقه عمل کردن- قران مجید به منافقین میگوید- شما سفیه هستید ولی به ان علم ودرک ندارید   ولی خردمندان بخوبی درک میکنند- نتجه اول ان این بود- هند قرارداد خریدن هواپیمای   جنگی خودرا باامریکالغو کرد واز شوروی خرید-امریکامجبور شد به هند امتیاز  دهد-همین کاررا ابوسفیان باپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مداوم قوانین عرفی را زیرپا گذاشت ویهودهم همین کارا کرد ومداومنیروهای متفکراز انها جداشدند وبهسمت اسلام ناب حرکت کردند وهژمونی خودرازدست دادند وهژمونی اسلام شروع بهرشد کرد- وشوروی  بهتراز امریکا حقایق را درک کرد واستراتژی خودرا تغیر داد-واز ایجاد یک شکافر عمیق درکشور خود جلوگییکرد- اخیرا دراسرائیل یک سیاست مدار به اقای نتا نیاهوگفتهبود که کشف فلان مقدار کیک زرد ودرفلان جای  مسئله نظامی اسرائیل- حل نمیکند اصلا به توچه- سازمان مربوطه موظف است که ایشان بهامریکا رفت چند فروند هواپیمای فناتو سی وپن خرید ویکملیارد دلاراضافی برای ارتش گرفت درمقابل یک استراتژی قدرت مند ولو هنوز ابزار لازم راندارد نمیتوان عرضه اندام کرد هرضربه ای شدت پیشرفت را زیادتر میکند تمدن- به معنای وحدت فرهنگها دریک سرزمین  مشخص است که تبدیل به یک موتور پیشبرنده شود کهبهان ناسیونالیست گفته میشود امروزه درسطح جهانی مطرح است- پس نیازمند یک تمدن جهانی است که میبایست ناسیونالیست ها بهیک وحدت برسند وبه انترناسیونالیست تبدیلشوند ولو درسطح قاره ای یک متفکرایتالیائی فرموده است اگر هرکشور بخواهد  ناسینوالیست باشد ودرضمن انترناسیونالسیت هم بشود هیچگاه وحدت بدست نمیاید زیرا باید ایثار کرد- وارد فاز وحدت قوانین و یک جهانبینی مشترک که همه را یکملت دانست دراسلام   افراد را مومنین میگوید مطلق مومنین بحثی از سیاه وسفید وایرانی وامریکائی وغیره نیست- ولی دردیگران حزبییعنی فرقه ای میداند-کههرکدام خودرا برتر ازدیگران میدانند وحدت انها صوری است تنها بهخاطراترس از یک تمدن قوی استزمانی کشورهائی درسیاست داخلی شکست خوردند نمیتواند برای دنیا اسوه باشند و کم کم منزوی میشوند  وبدنبال یک استراتژی موفق میگیردند لذا انهامجبور هستند تمدن قوی تراز کاربیاندازندنمونه ان ایجا دداعش والقاعده بود- که بتوانند اسلام هراسی دردنیا مطرح کنند وجا بی اندازند وهزینه نجومی کردند وصرانجام خودمعترف شدند که ان  دست پروده غرب بودهاست ونتجه دبرعکس داده است- لذا تجربه برجام واردفاز جهانی شده است وتمام تهمت ها توسط روشنفکران جدیدغرب ب باد تمسخر گرفته شده است کهاز روی ناچاری وشوهت پرستی وخود خواهی مطرح میشود ویکنوع جنایت است- پس ایران اسلاممی ناببرنده است واینده باقدرت بیشتری در سهم  خواهی درتمدن جهانی شرکت خواهد کرد  هم چنان درگذشته اسلام چنین شده است-انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

مبارک باد طلوع مججد حیات اسوه تمام وتمام نفخت من روحی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریاتت شخصی است-مبارک باد ان عظمتی جلوه تمام وتمام نفخت من روحی است  اگر قراربود مخلوقی را خدابدانیم ان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که میشه افتخاربندگی خدارا عیان کرد- ان عظمتها که قابل حساب نیستند وحد ندارند مشکل است تعریفی جامع داشته باشند- اولین سئوال این است که چرا خداوندمنان ایشان به رحمت العالمین ملقب کرده است- خداوند منان به ملتهای گذشته- رحمت استاندارد-داشت- که منطقی  وعادلانه بود- مثلا کسی برای خرید کالائی میرود وفروشنده مقداری تخفیف میدهد- ولی یکزمانی درغرب میگویند حراج-بهانگلیسی- =سیل_ تخفیف تا هفتادوپنج درصد- این دیگر بیش از اندازه است- این جمله رحمت العالمین همین است یک رحمت احسانی  فوق عدل است به گذشته توجه کنیم فرعون و نمرود ومانندان یکعمرحتی  زی زیاد ی نکردند مابقیه هم  همینطوربوده است بوده است- ولی امویان وعباسیان چقدر حکومت کردند- بعضی عمر حکومت عباسیان راپانصد سال وبعضی هفتصد وپنجاه سال میدادند که مدام- درحقیقت باخداوندمنان دشمنی کردند—این تغیر  به هیچ وجه بخاطر مردم نبود-زیرا مردم گناهان عظیمتری کردند- وحکمتهای خداوندمنان درشرایط مساوی ثابت است- دلیل وجود خاتم انبیا صلواته اللهعلیه واله والسلم اخرین ودرمرتبه اولین سفیر الهی است انهم به خاطر ظرفیتشگفت انگیز غیرقابل باور وغیرقابل بیان است- لذاذ کسینمیتواندبهعمق عظمت خاتم انبیا وروسل صلواته الله علیه واله والسلم برسد حتی هیچ مخلوقی  کفرشتگان دربر میگیرد چنین ظرفیتی راندارند- درزمان خوداش قران میفرمایدخداوندمنان عذاب وبلا ومصبیت از انهابرداشته است مگرخود برای خود مصیبت  درست کند وبعداز ان باز تخفیف داده است- البته دردنیا نه دراخرت- که شامل کل بشریت حتی کفار ومشرکین ومنافقین وملحدین است اگر مسلمانی با چهارده معصوم عنادی نداشت ودوستی هم داشت وزیادهم مقصر نبود امید نجات دارد وهرکس  ایشان دوست داشته باشد باهرمرامی اخر راه نجات دردنیا واخرت دارد ودحدیث است اگریک فرد مسیحی با مسلمان وچهارده معصوم  رحممتاللعلیهم اجمعین دوستی داشته باشد درقایمت بعنوان  خدمت کارمسلمانان دربهشت خواهدبود- پیامبران گذشته کارشان اسانتر بود اینقدر قانون  ودستورنبود تعداددستورات اندک بود ولی قران  اسلام دین نهائی دانست ودرسراسر قران هرجا کلمه دین امد منظور  دین اسلام است ومیفرمیاد این دین برچا کنید  تفسیر کردن دریان ذین اقامت کنید وزنودگانی کنید انچنان درخیمه زندگانی میکیند وخیمه رابرپا م میکیند یعنی درتمام ابعادبایدحکم دینی را رعایت کنید این امر باقوم هائی درطول تاریخ به این حد وحشی گری  نمی کردند- کاری سخت است- باز درکتابی میخواندم-که حضرت اش صلواته الله علیه واله و السلم درمدینه عبور میکردند دونفر  عرب ایشان رادیدند وسلام نکردند وان عظمت بالبخندی ملیح وبانگاهی پراز عطوفت به انهانگاه کرد سلام گفت بعد که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رد شدند- یکی از عرب ها به دیگری گفت نگاه کن درست مانند بچه پنج ساله معصومم است- اروز اگر دبیری سرکلاس مطلبی گفت که بچه خنده بلند کردند وکمی ملاطفت دارد مسئولین میگویند ایشان خل است سرکلاس میایند اقایان خنده بلند نکنید زیرا معلم ریاضی کلاس بغلی فرمودندکه تمرکز من را ازبین برده اند سیاست تا امروز همیشه برعکس ملاطفت بوده است- اروزه همین طور است هرمسئولی به جائی میرود-بشرطها وشروطها مورد تفقد قرار میگرد زیرا نماینده  رهبرمعزز وعظم  رحمت الله علیه است وبرکت باخود میاورد- بازدرکتابی نوشته شده است-که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- در مکه  که تشریف داشتند دونفر که من اسامی انها نمی اورم در خیابان که درجائی که فقط  برای دونفرسایه بود ایستادند- حضرت رسول اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم- از ان خیابان عبور کردند- ان دونفر در اوج تابستان از این  ایشان سئوالاتی کردند مداوم سئوال پشت سر سئوال- عرق از سر حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم- فرومیریخت- وانها اعتنائی نداشتند وحضرت با لبخند ونشاط پاسخ میداد- تاجگر حضرت جبرائیل علیه السلام اتش گرفت وتقاضا کردکه به ز مین برود- به انها- تنبه دهد واز حضرت اش صلواته علیه واله والسلم تمجید کند وبگ

وید اگرانهادرک نمیکنند خداوندمنان وفرشتگان درک میکنندوشعری درعظطمت ایشانصلواته اللهعلیه واله والسلم سرود کهاین شعر ثبت وضبط شده است—باوجودانکه دشمنی ها درزمان ایشان بهاوج رسید وایشان میدانست با اهل بیت مکرم اش چگونه رفتارخواهند کردبرای همهانها حتی امامزمان علیه السلام بشدت گریان بود ولی سرسوزنی از رفتارخود کم نکرد- ونزدیکترین مقام قرب درنز باری تعالی جل وجلاله الشریف بدست اورد- درابعاد بی نهایت ایشان کهتعدای ظهور پیدا کرد وانهم دران زمان درعلم در نظم دادن که عقلای منصف انرا تمجید کردند درحالی که سیاست اینبود هرج ومرج ایجاد کنند تا بهتر حکومت کنند درتحسین دانشمندان وعقلا مخیرین  وخوشاخلاق ها توجه به مستصعفین بقدری برخودسخت گرفت کهانها رنجیده خاطرنشوند ومداوم بفکر امت بخصوص طبقه ظعیف بود توجه شدیدبه زنان وکودکان  وبیماران  عیره کرد تمام موعظه ونصحیت  زیبا ومنطقی وعقلانی وقابل اجر است- رفتارسیاسی  چه در خانه وچهدر جامعه داخل وچه درجوامع خارج ازنهایت ظرافت وذرک ورحمت برخوردا است علوم غیبی ایشان بی نظیر است حتی تا دم مرگ بفکر امتیبود که  میدانست ابرهای سیاه اتشبار باخوددارند- دونکته قابل توجه است یکی انکهحتی مذهبیوغربی چه برسد به کمونیست  هاانراغلو میدانند دوم هرگاه درزمان خوداش کسی میخواست اعتراضی کند اصحاب سخت عصبی میشدند ومی خواستندان دفرد را به قتل برسنانند وحضرت دستور ارامش میداد- وان فرد متجه میشد وپشیمان میشد وعذر خواهی میکرد وگاهی مسلمان میشد امیداست امت انعظمت صلواته الله علیه واله والسلم بخودبیاید وبه اندازه شعله شمعی از ان افتاب کهکشانی فروغ بگیرید انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰