عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

قضا وقدر الهی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب  کانال –ایران فردا- یک مقوله فلسفی – دینی است- بنام قضا وقدر- قضا-اشی است خداوندمنان تهیه میکند- قدر-اشی است که خداوندمنان تهیه میکند  که انسان درتهیه واندازه ان  دخالت دارد- در قضا قابل درک فقط درسطح اش  میتوانیم بفهمیم ولی عمق ان هرگز قابل درک نیست مگر زمانی که به سطح بیاید وحتی فرموده شده کنکاش نکنید چون به مرز دیوانگی میرسید- ولی  قدر تاحدی بیشتر قابل درک است نمونه ان درقران داستان حضرت خضر علیه السلام با حضرت موسی علیه السلام به شهری رفتن که قبلا مذهبی بودند ولی پیامران را رایا کشتند ویااخراج کردند باامدن حضرت خضر وحضرت موسی علیه السلام که بعدا مادرک نمیکنیمکه چه جریاناتی درانجا رخ داد  حضرت خضر سلا م الله علیه باکمک حضرت موسی علیه السلام دیوار یک خرابه درست کردند که ارث یک پیامبر یهود به فرزندان ایشان برسد واندو نوجوان بعدا پیامبران ان شهر شدند وشهر را مذهبی کردند درتاریخ معاصر هجوم استعمارخشن  غربی درخاورمیانه که همه انرا قدرت غرب وشیطنت انها میدانست وهیچ امیدی به راه نجاتی بود مخصوصا برای مسلمانان- دوکشور پاکستان وبنگالدش ازدرون همین ایام سیاه بوجودامدکه هیچ کس تصور نمی  توانست بکند وملت مثلاهندبشدت از ان رخوت وسستی بیرون امد ناگهان سربراورند وهمچنین چین وکره یک تحول بسیارنادر پیدا شد صدای امریکا مطالب جدیدی دردفاع از خلیچ فارس تهیه کرده است ودرضمن دروغ های شاخدار هم بیان کرده است ازجمله که شهرابادان مدرن ترین شهری ایران بعداز تهران بوده است مدرن بودن تهران درچه چیزی بوده است تا شهرابادان نفردوم باشد از شهرهای ساحلی  خلیج فارس  کلیپ هائی نشان میدهد اتفاقا همان کلیپ ها که خانمی درانباری پراز کالا زندگانی میکند قبلا چنین انباری وجودنداشته است اتفاقا هرکسی به شهرهای ساحلی جنوب رفته است بیان میکند اگرهمین روند اگر ادامه پیدا زیبا تراز شهرغرب خواهد شد پیشرفت شهرهای ماننددوبی  که دروضع اسفناک بودند علت اساسی ان ترس از ایران تاثیرایران است درضمن ایبان فرمودند دوازده میلیون توریست از ابادان بازدید میکرد بودم توریست ها همگی ملوانهای کشتی بودند وکسانی برای جهان گردی باکشتی ها باری مسافرت میکردند وعدهای درکشورهای اطراف خلیج فارس کار میکردند چند روزی مرخصی میگرفتند وبه ابادان میامدند ویک تعدادهم توریست بودند بسیارناچیز قران مجید میفرماید زمانی که شمامومنین درمکه نماز میخوانید واطراف شمامشرکین باچشم دریده شده نگاه میکنند نترسید اینها بعلت تعجب است که شکوه نماز شمارا انهابه تعجب  انداخته  به عبادت انها نگاهکنید دو زمان عبادت بتها دست میزنند وسوت میزنند وگاهی هم حرفهای ناشایست به بت میزنند اینهمه تحریم ولشگر کشی نشان هاز اتعجب وقدرت وشکوه اسلامی است- درهرحال ما بقدرت الهی وعلم وحکمت الهی سخت باور داریم واینده درهرحال به سمت نور خواهد رفت انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقدی بر کتاب اقای هنری مارتین-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بر کتاب اقای هنری مارتن- نویسنده- ورا-اردلی  مترجم اقای  سهیل اذری – قرون هفدهم وهیچدهم میلادی  انگلستان فاصله کمی از قرون وسطی گرفته بود- سلاطین انگلستان بخوبی درک کرده بودند که مذهب جایگاه ویژه دارد وتاث4یرات شگرف درجامعه دراینده خواهد گذشت وکارانهارا اسان خواهد کرد ورهبری این مذهب هم باانها خواهد بود وجنبه مقدس به سلطنت انها خواهد داد- باوجود انکه بخش انگلیسی  بریتانیا عقب مانده ترین بخش انگلستان بود وایرلندی ها بسیار مترقی تر بودند چون انگلستان در مرکز تقاطع اروپای شرقی وغربی بود  ازاین موقیعت استثانی بهره زیادی برد  ومشکلاتی  که جزیره  ایجاد میکرد سعی  زیادی  را مطلبید وکمتر مورد هجوم واقع میشد ومیبایست بسیاری از مشکلات راخودشان از طریق داخل حل کنند درخاور میانه مانند شرایط مصربودن لا دست به ساختن کلیساهای بزرگ حتی درمرکز یلاقی  پادشاه زدند ودر مرکز لندن هم کلیساهای باشکوه ساختند ومراسم ها درکلیسا انجام میگرفت الان هم همین طور است- اما شاهان نگون بخت ایران مانند رضا شاه ومحمد رضا شاه که درکشوراسلامی انهم شیعی  حکومت میکردند بقول عرب  حتی یک مسجد به اندازه لانه گنجشگ در کاخ نساختند – گرچه به حضرت ایت الله العظمی عظمت بروجردی  رحمت الله علیه  قول دادند که  شاهز که تامدتی این کاررا  کرد ولی کم کم  ازجاده منحرف شد- ولی حضرت ایت الله العظمی  رحمت الله از طریق علمای دیگر نصیحیت میکردند تا انکه ریس جمهور سابق امریکا اقای کارتر گفتند که من به تهران میروم تاشخصی متین وکاردان از داخل کاخ به پادشاهی برسانم ولی زمانی که به تهران امد شاه نظر  ایشان تغیر داد که هرکس به حکومت برسد سرانجام تابع روحانیت خواهد شد ومن فقط طرفدارغرب وسکولار هستم- ولذا بر سرسفره عکاس عکسی که گرفته است به وضوح مارک مشروب وپپسی را مشخص میکند وشاهزاده خانم ها دکلته یعنی کمی برهنه هستند که درجوامع مذهبی  اترا تلقی دهن کجی  به حضرت ایت الله العظمی  -عظمت بروجردی رحمت الله علیه تلقی شد واستارت انقلاب زده شد- میزان افراد مذهبی درانگلستان درحد کمترین نسبت به اروپا بود وخوشنام هم نبودند ومارک ارتجاعی  بهانه زده میشد افرادی تاریکفکر تلقی میشدند وبه کندی رشد میکردند در زمان اقای مارتین کسی  ان جرئت را نداشت  که درکتب دینی اصلاحات کند ویا مسائلی  مانند خیر وشر را تبین کند انچنان ایشان درجمع بعضی طلب ها درشیراز بیان کرد که نمیداندکه شر را چه خداوند بوجود اورده است ودانشی دراین مورد ندارد وبسیار قضایی پیچیده بدین نحو بود بعنوان مثال از جناب مجتهد شهرشیراز درباره اسلام وقران سئوال میکند ایشان میفرماید که قران معجزه است ایشان سوئال میکند سنداین معجزه چیست جالب ان است هرگاه درصحت بیانات انجیل سند خواستند ایشان سکوت کرد جناب حضرت مجتهد  رحمت الله علیه سند معجره قواعدشعری وقافیه  وسنجش ادبی است که شما مطلع نیستید ایشان فرمودند که این سند نمیشود ونوشتن اند که باوجود انکه مردی بسیار شریف وبسیارخوش صحبت وشیوا صحبت میکند از نظرایشان یک جواب مزخرف گفته است؟؟ من اختصارا درباره مسئله خیر وشر اندکی صحبت کنم که بر گرفته از بیانات- استادمعززحضرت ایت الله مرحوم زبرجد  رحمت الله علیه است- نظر ایشان درموردخیر  امر مطلوبی به انسان اضافه میشود وشر امر نامطلوبی   خیری را از انسان میگیرد  همان سودوضرر که درتجارت  مثلا مصطلح است بعنوان مثال فرد زحمت میکشد وانرژی مصرف میکند این ضرر است ولی پول بدست میاورد واین نعمت است مادر زحمت میکشد  این ضرر است ولی بچه بدنیا میاید این نعمت است-  این شر وخیر باهم دراین دینا هستند شر هشدار میدهد که این امر نامطلوب  نمیتواند جز ازطریق الهی باشد واین امر سئوال برانگیز است ایجادشک میکند  وشک یقظه یا بیداری رابوجود میاورد دربهشت نعمت نسبی است ولی  درمطلق زمان ودرجهنم شر نسبی است است در مطلق زمان لی شرها در زمان خود از بین میرونند ونعمتها مدتها یبیشتری باقی میمانند که اساس پیشرفت هستند اواخر قرن هفدهم- پروتستانها بقدری منشعب  که شدند وباهم  درنبرد وخصومت قرار گرفتند بفکر اصلاحات افتادند وکم کم مسائل علمی مطرح شد که میبایست مذهب باان سازگارباشد ولی کار زیادمهمی انجام نگرفت ولی بدنبال دین  راستین حضرت مسیح علیه  السلام السلام برامدند که به انها  خالصین  یا به انگلیسی پیوری تن – گفته میشد-درکاتولیک که مذهب پادشاهان انگلیس  بود وانهابرای دوری از پاپ وندادن سرباز ومالیات  دینی  جدی  که منشعب از کاتولیگ بود- بنام انگلیکان بوجود اوردند که هیچگونه چهارچوپ منظم وعقلانی نداشت ومانند امویان وعباسیان هرنوع پادشاه بخواهد عمل میشود تا نکه تعداد مذهبی محدود در دانشگاه  بخصوص در دانشگاه اکسفورد- تعدادی دانشجوی مذهبی  برای مذهب  رسمی یک چهارچوب  برای کشف حقیقت  تهیه کردند یعنی متد  کشف حقیقت که به انها متدیست میگفتند که تاحدی یک سیستم منطقی وعقلانی به مذهب رسمی بدهند که مشهورترین رهبرانها شخصی بنام اقای جان وسلی بود وبرادرش چالرز دران زمان کلیساهای رسمی طبقاتی بود وکلیسای وابسته به دربار واشراف نقش – تفسیر مذهبی را بعهده داشت وانهاراباطل ومرتد شناخت- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

خداوندمنان هوای مردم دارد-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز برای گرفتن  برگ ارجاع برای ازمایش قند خون برای چشم پزشگی  به درمانگاه اما م رضا علیه السلام میرفتم  برای اولین بار از چهاره ملاصدرا به اخر خیابان بسیارخلوت بود  جوان شیکی  پشت تاکسی زرد بود ما واردقرن بیستم اروپا شدیم درانگلستان ریس  کارگران ساختمانی  داری دکتر  تاریخ اروپا دارد-  دراینده ایران هم به همین نحومیشود امروزه جوانان تحصیل کرده مغازهارا اداره میکنند من دوستی دارم مهندس  کامپیتور است وخواهراش ارشیتکت از دانشگاه شیراز  حسابدار است شهر شیراز  که قبلا گل وبلبل بود حال شهرمانتو وتی شرت است هروز مثل قارج میرویند واسم مغازه  کانسپت است یعنی تفکربه انگلیسی بازگشت به اصل- چون فرد تحصیل کرده است- از جناب راننده پرسیدم این خیابانکه سکون بیشتراز حرکت بود چرا امروز اینقدرخلوت است؟؟ فرمودند اول مدارس برای امتحانات تعطیل است- درثانی ماه رمضان هم است وگرکا هست گفتم درست میگوی جوانان ساده لوح این مملکت برای خوش گزارانی  سره به کافه شاپ وشهر گردی  ودختران برای رفع بیکاری بی حوصلگی برای دین مانتو وغیره پرسه میزدند ایشام فرمودند-که –حاج اقا – دختر بازی هم تعطیل شده است خدا کند همیشه همین جور باشد چندین سال پیش یک اشنا از امریکا امد از ایشان  پرسیدم درانجا ترافیک هست یا نیست ایشان فرمودند امریکائی یک قانون دارند که ملشین پشت چراغ قرمز بیش از سه دقیقه نبایدباشد وسعی خودشان راهم میکنند وبین ایالت هاهم رقابت است مگرانکه نتوانند انجام دهند- در درمانگاه روی یک خانم دکتر بحث بود وخانم هامیگفتند ایشان با خانم ها خوشاخلاق نیست با اقایان خوش اخلاق است-واقایان هم بااقایان  وهم  باخانم ها خوش احلاق هستندوایشان نبودندفکر میکنم مرخصی رفتن- من کاغد ارجاع گرفتم به درمانگاه ولعصر  عج که مومنین انرا ساختند رفتم متصی  پیش خوان فرمودند  یارانه تخفیف تمام شده است شما باید کامل پرداخت کنید  ومن گفتم بسیارخوب وخانمی پشت دستگاه کمپوتر  نشست باخنده فرمودندیک نفر جا است ومنخواستم بگویم خدا با افراداست وهوای مردم رادارد- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به خانم ارس امیری-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است  به بهانه داستان خانم ارس امیری جاسوسه انگلستان- خانم ترزا می فرمودند –حکم زندان ارس امیری بی نهایت تکان دهنده است!!؟؟- نکته اول این خانم درانگلستان عضو ارشد شورای فرهنگی به اصطلاح بریتیش کانسیل میز ایران درانگلستان بوده است درحالیکه  برتیش کانسیل انگلستان درایران وجودندارد قبلا وجود داشت که بیشترزبان انگلیسی کمک به پذیراش دانشجویان فارغ التحصیل بر ای مدارک بالاتر معرفی کتب زبان وفرهنگ بخصوص کتاب های مطرح انگلستان درباره ایران وانگلستان ودیدن فیلم های اموزشی ومستند وغیره بود وهیچگاه یک ایرانی بعنوان ریس ویا عضو ارشد انتخاب نمیشد بیشتر درسطوح خاصی تدریس زبان انگلیسی انجام میدادند- فرد باید خیلی به سیاست ها انگلستان درابعادی گفته شد  اشنا باشد ومعلوم است انگلستان همچنان درفکر  رشد وشناخت فرهنگ خود است نکته دیگر  ایشان با بنیاد تامسون رویترز همکاری میکردند مشابه خانم نرگس زاغری که احتمالا یک اطاق بدون عنوان دربالترین طبقه دارد پروند ه ها انجا مورد بازدید وکنکاش قرار میگیرد- میتوان از را ه های مختلف به هدف خاصی رسید کهان وسیله غلط انداز است مانند فرهنگ فولکوریک رقص های سنتی- تاتیر خیابانی- مهمترین مسئله پیدا کردن خوراک ذهنی برای جلب توجه افراد است واین امر مشکلی شده است وجریانات جهانی غرب باعث ریزش میشود  مثالی بیاورم کاراکاس درحدودهشت سال گذشته تظاهرات خیابانی برضد حکومت درحدود سیصدهزار بودحال بین سیزده تاسی هزار است دلائل زیاد دارد یکی ازانها اقا ترامپ ان امتیازاتی که اقای اوباما به کوبا داد پس گرفت  ومیزان کمک کوبا به ونزوئلا وبرعکس بیشترازامریکا بود برزیل مداوم درحال رفتن به سمت ورشکستگی تمام عیار است تمام شهر مهم صنعتی که قبلا بسیارفعال بود امروزه سیدرصد حاشیه فقیرنشین مطلق دارد ازالطاف جناب اقای امریکا است-نیروی چپ که میخواست به سمت شرق برود وچین مایل بود که سرمایه گذاری کلانی کند مجلس به دستورامریکا مخالفت کرد حال طرفدارامریکا روی کار امدند کوچکترین کمکی به برزیل نکردند مسائل خاور میانه مسائل باچین با اسیای جنوب شرقی وغیره کم کم مردم بیدارشدند لذا باید یکنوع خوراک روحی وروانی پیدا کنند که تاثیر گذارباشد-مخصوصا نسل جوانباشد ازطرفی پیاده روی مسلمانان درانگلستان جلب توجه مردم را کرده است مسائل تکنو لوژی وبخصوص نظامی  گرچه تا اندازی  میتوان روی انها مانور داد ولی اهمیت جلب افراد بسیارمهمتراست بحث ان است که ماباید بقول استادمعزز حضرت ایت الله العظمی جوادی املی رحمت الله علیه هم باید لذت جسمانی باشد وهم لذتهای  روحانی  وعقلی  نکته مهم ان است که از حقایق سترگ غافل نباشیم که خانم ترزا می هستند کمترین لذت لذت گیاهی است بعد لذت حیوانی است ولی ایندو لذت اگرتنها باشد فرد درغفلت است  حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرمیاد هرگاه بهارا که دیدید که هدف چهارفصل است بایدمعادباشید که هدف خلقت انسان وجن است اخر خط معاد است چون معاد اخر خط است بایداز بدو خلقت در راهی که مارابهمعاد راستین میرساند حرکت کرد واین راه توسط  رب انسان ربوبیت نه جهانی الله بلکه ربوبیت خاص الله درباره انسان درتحت تدبیر وتعلیم رب الارباب قرار بگیرد مثال زیبائی خداوندمنان میزند که استاد بادقت زیادی انرتبین میکند درزمستان زمین وگیاه به حالت مرگ نزدیک میشوند مرگ زمین دریک سانتیتر مکعب از خاک موجودات وعناصری بیش از هزاروجود دارد که به حالت خواب میروند گیاه هم به خواب میرود با بهار اب که از انسان نازل میشود خاک زنده میشود یعنی ان موجوداتدر درون خاک زنده میشوند وخاک رابرای  احیا ورشد درخت اماده میکنند به همین علت قران نمیفرمایئد مادربهار گیاهان را زنده میکینم میفرمیاد ما خاک را زنده میکینم وگیاهان میرویانیم بهار انسان درمعاداست عرفا معتقد هستند انسان از این دنیا که میرود واردبرزخ میشود جسم خاکی را ازدست میدهد وجسم برزخی قبلا درانسان رشد کرده است وباان زندگانی میکند اما رشد این جسم برزخی بدست انسان بسیاری ناقص الخلقه به ان

دنیا میروند به کمک الطاف اهل بیت رحمتااللهعلیهم اجمعین شیعیان وبعضی تاحدی کامل میشوند ولی خیرات واعمال صالحه کم کم به کم انسان میرسد  وبعضی بیشاز دنیا زیبامیشوند وصفات های بزرگی پیدا میکنند ودرجات دارند وهمین نحو درقیامت رخ میدهد لذا نبایدگول غافلین راخورد وزندگانی خودرا تباه کرد بیادحقایق  بخوبی درک شود کهالحمدالله ایرانیان درحال رشد فکری ومعنوی  هستتدبالترین لذت هم در معنویات است امید نسل غافل فریب ظاهر سازی سادهلوحانه غرب را نخورد ورا کمال انطور که قران واحادیث بیان میکند طی کند انشاالله

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

مناظه بین ایران وعربستان

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سئوال از ریس استراتژِیک راهبردی عربستان-با یک خبرنگار ایرانی  وقاضی انگلیسی ایا تنش بین عربستان وایران قابل حل است- نماینده عربستان عربستان تمام کوشش خوداش را کرده استکه از طریق گفتمان باایران مسائل راحل کند واین ایران است که میگوید مرغ یک پا دارد- ما در زمان ریاست اقای خاتمی  بسیاربه حل مسائل نزدیک شدیم این ایران بود که در کشورهای اسلامی منطقه دکترین  جاه طلبانه خودرا پیش میبرد ایرانی اگرشما اهل گفتمان بودید چرا دریمن وبحرین وسوریه وعراق  باحالت خصمانه پیش امدید وان هم جنایت کردید شما اهل مذاکره نیستید واهداف خودتان را با جنگ طلبی میخواهد پیش ببرید  عربستان این برای ان است که ایران میخواهد درمنطقه ایدولوژی خودرا پیش ببرد واز جنایت کاران دیکتاتور حمایت میکند ایرانی  بعنوان مثال بحرین اکثریت انها شیعه هستندهیچگونه حقی  ندارند حتی درانتخابات ودولت- عربستان مردم انجا وهابیت راقبول دارند وایرتن وهابیت راقبول ندارئد واین امر برخلاف دکترین خلیفه دوم است که اسیاب به نوبت- حال نوبت ما استوهمه دول جهان از ما حمایت میکند وبخصوص ریس جهمور ای امریکا وسازمانملا متحد که دکترین حضرت خلیفه بهترین خلیفه است همه قبائل عرب فردی مانندحضرت علی علیه السلام دارندبلکه بهتر دلیلندارد شیعه تک تازی – کند قبلا همه ازماحرف شنوی  داشتند این ایران است کهمعادله به نفع افراطیون یعنی رافضی  بهم میزندوهمه رافریب میدهد- هرکسی کشتهاست طبق قانون سازمان ملل متحد ودین وهابیت ذی حق بوده است هیچ بی گناهی کشته نشده است  واگر کشتهاست مقصرایران است همه دنیا گفته اند بهترینریسجهمور یمن اقای هادی منصور است همه نوع فداکاری برا ی یمن کردهات وقانونی بئده است وحوثی یکقبلئل طاغوتی وغیرمتمدن هستتدوحق رای تا مدتها نخواهند داشت- ماز حکمت قانونی  دفاع میکنیم – ایرانی پسچرا امریکاونزوئلا از حکومت قانونی حمایت نمیکند وکودتا میخواهدبیاندازد عربستان انجاهم ایران دخالت کردهاستبر خلاف عرف دانشگاه هاروارد که بهترین تشخیص میدهد طاغوتیان بر انسانهای شریف حاکم میکند ودنیا باما است نه باایران وشورشیان شما بینید اقای ایراین از حق رای صحبت می کیند وهمهحرف انهاهمین اغست متوجه نیست بر خلاف  رای دانشگاه اکسفورد تاریخ رانمیتوان به عقب برد وسنتغالبدربحرین همین حکومت وهابی است کهاز طرف سراسر جهان شناخته شده وموردپذیرش بوده است وایران میخواهدتاریخ منطقه به نفع خود ورق بزند قاضی انگلیسی چه زمانی  این تنش حل میشود  زمانی که ایران حق رای عربستان در منطقه بپذیرد ومطابق نرم جهانی عمل کند و.خطا خودرا جبران کند

موافقین ۰ مخالفین ۰

پول شوئی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقایان غربی ها- فشاربه ایران میاورند که تعهد نامه اف –ا- تی –ای را حتما بایدایران امضا کند اینهم یکی از بازی انها است-درایران پولشوئی دوسه مورد بیشترندارد ولی درغرب هزاران مورد دارد مافیا دراس انها است وپشت هرمافیا ده سناتور ونماینده مجلس است که کسی جرئت نمیکند که واردحریم انها شوند که یک نمونه باکمال وقاحت دراینترنت است که نبایدگول این افشاگری ها بشویم یکی ازاین پول ها مال مواد مخدره است امریکا قبلا میگفتند تجارت مواد مخدر دردنیا بیست میلیارد دلار است که دومیلیارد دولار ان مال امریکا است که امروزن هشتادملیلرد دلار میگویند تجارت جهانی است دراروپا المان خرف اول را میزندواسطه گری  درتمام خلاف کاری اولش مال ایتالیا است  ومافیا انجا نقش فعال دارد یکنفر بعنوان توزیع مواد مخدره تا امروز درامریکا رسانه ای نشده است واین چندملیارد دلار رصد نشده است دراوائل انقلاب کی از دوستان دانشگاهی که درجهادکار میکرد به من فرمودند ما از هلند مثلا تخم خیار خریدیم وقتیکه سرقوطی راباز کردیم مثلا یک کلوئی  نصف ان روزنامه بود از کشور بسیارمترقی هلند- ود دارو موادموثر نصف کرده بودند وبه کشورهای همسایه فرموده بودند که حق گرفتن پول ازانها برای خرید دارو نباید داشته باشید کود شیمیائی  که خریده بودند پراز  تخم سوسک بود- یک روز همسایه ما بهمن گفتند فردی بسیارمطمئن بودند که درصنف مرغداری بودند ودر شهرستان نزدیک به شیرازمرودشت فعالیت مرغ داری داشتند وایشان سالها برای خرید دانه مرغ تبحر داشت ومداوم از المان بهترین دانه مرغ باتخفیف  زیاد میخرید اینبارپولرابرده است ودیگربرنگشته است- به پلیس مراجعه کردندتقریبا فرموده بودند که کاری نمیشود کرد اتفاقا من یکی از مهندسین بسیارانقلابی رادیدیم جریان راگفتم ایشان فرمودن طبق گفته امام راحل رحمت الله علیه ان عظمت این از الطاف خفیه است چند ملیارد تومان ما بایدهزینه میکردیم که بگویممثلا المانها بدین نحو هستند اگر میکردیم باز مردم میفرمودند اینها شعار است حالا خودشان کردند- درغربانواع تقلب را میکنند درمواد غذائی درمواد داروئی که بعضی ازانها برای تست کردن است دراینترنت نوشته استکه برزیل یک درخت بسیارمشهری دارد درجنگل های امازون مانند درخت ابنوس پاکستان هم برزیل وهم امریکا قطع این درختان جرم میدادند وخرید وفروش ان را جرم میدادنددوسه برادرکه شغلانها وپدری انها نجاری بوده است ودر نجاری ورشکست شدن از برزیل کشتی کشتی  این چوب راوارد کردند درانبار بدون ایمنی گذاشتند وتوسط یک سناتور کهبه ایشان بقدری رشوه دادن که ملیونر شده است بازرسان تادم خانه امدد وبرگشتند وایشان ثروت قابل ملاحظه بدست اورده است-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

به مناسبت- شهدای فطیف ومنطقه الشزقیه عربستان طاغوتی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است به مناسبت شهدای قطیف ومنطقه الشرقیه  عربستان طاغوتی داعشی –شهید از لحاظ نحوی  صیغه مبالغه است زمانی که کسی حب زیادی به خداوندمنان وپیامبران واولیا داشته باشد این مرتب فرا اسمانی به کسی  داده میشود- یک روحانی معزز دریکی از صحن های مبارک امام رضا علیه السلام میفرمودند- از حضرت مسیح علیه السلام فردی خواست یکی از افرادفامیل اش  که بسیارفردی شرور بود وتازه مرده بود زنده کند حضرت مسیح علیه السلام انفرد را زنده کردباترس شدیدی بیرون امد درحالیکه وحشت کرده بود گفت قیامت شده است حضرت مسیح علیه السلم فرمودند نه بلکه بدنیا برگشتی وازوخواست جریان بگوید وایشان باوحشت مجازلت خودراتعریف کرد وسپس گفت امکانداردبهمن ابی بدهید حضرت مسیح علیه  السلام فرمودند خیر روزی تو تمام شده است تاغروب میتوانی باشی وان فرد باز به خاک باز گشت-.نفری دیگرا ا یشان – زنده کرد وقتیکه ان فرد که درحدود چهار صد سال بود که مرده  بودزنده شد حضرت مسیح علیه السلام بسیاربشاش  شدن ان مردفرمود طبق کتب مذهبی شما بایدمسیح علیه السلام  باشی  حضرت فرمودنددرست است منحضرت مسیح علیه السلام هستند حضرت مسیح علیه السلام روکردبه افراد فرمودند ایشان هیشه درفکر من بود ومداوم برای من گریه میکرد واز خداوندمنان میخواست منراببیند وبعد به ایشام تبریک گفت وفرمودند هفتادسال باعزت دراین دنیا زندگانی خواهی  کرد مقام شهید چنین مقامی  است باز گشت خواهد کرد وباعزت سالها دراین عالم خاکی زندگانی باعزت خواهد داشت- بخصوص  شهدای شیعه عربستان  طاغوتی که درخفقان بسیارزیادی گرفتارشدندوباطوغوتیانی که بدترین مخلوق الهی هستند ونشان دادند که شیعه همیشه زنده ترین انسانهای مبارز برای احقاق حق وگسترش نورالهی هستد واخرین شیعهای که شهید میشود وانقلاب حضرت مهدی علیه السلام شروع میشود نماینده  امام الزمان صلواته الهعلیه والسلام درمدینه است که بدست حکام شریر عربستان به شهادت میرسد مشهور به نفس زکیه نفسی گناه ای ندارد –و-انان زنده هستند وشاهد ما  هستند وبرای ما پیام  های مختلف ارسال مکینند که از مرگ نترسید وبه مبارزه خود ادامه دهید به یک زنگانی اعلا خواهد رسید وبدون سئوال وجواب  واردبهشت میشوید وحق الناس شمارا خداوندمنان جوابگو خواهدبود وطرف را راضی خواهد کرد- وانان بهترین امربه معروف ونهی از منکر انجام دادند وبهترین استدلال برای وجود خداوندمنان ودین شیعه را بیان کردند- بالترین تاثیر شناخت  حقایق دینی بعداز علما درسطح کشوری وجهانی خواند داشت- وبرکتی برای نام خود وخانواده خود وفامیل های خود ودوستان وطرفدران خود وشهر خود وکشور خود  وجهان شیعه دارند- که بیشترین درجه مال علمای شهید است که تاثیرعمیق میگذارد- که بخشی-از  امام زادگان براساس  میزان علم دارای این ویژگی میباشند نهضت ها تا زمانی که وارد  مبارزه نشئده باشند درپیله هستند وقتیکیه وارد مبارزه میشوند کم کم فضا تغیر مکیند وبا شهید موانع برطرف میشود بقوا مرحوم استادمعزز حضرت علی شریعتی رحمت الله علیه با شهادت دکتر ایت الله شهید بهشتی  رحمت الله علیه واستادمعزز حضرت دکتر ایت الله شهید مرتضی مطهری رحمت الله جنینن شد البته عظمت های دی

گری هم هستند مانند حضرت ایت الله طالقانی وحضرت ایت الله دکتر مفتخ رحمت الله علیهم اجمعین ودیگران .دلها نرم میشود وجاذبیت زیادمیشود واحساسات بجوش می اید درحدیث است مانندخون در گ کهبه قلب مرکز ایمان میرسد انچه شیطان هم از همین طریق ایجاد  شبهه وتاریکی ایجادکرده است شسشو میدهد ومیفرمیاد شهید قلب تاریخ است باز گشت بهفطرت به خویشتن خویش  ودرک ایمان واقعی – وپیدا کردن حیات وشجاعت واز خود گدشتگی  وپاسداری از ایمان خویش وجامعه خویش  وبازگردان عزت وحیات به ملت خویش – وچون مرگ خویر را خود  انتخاب کرده است برفرشتگان برتری مییابد ومسئولیت پذیری  وادای امانت الهی   وبرداشتن نقاب نفاق وکفر از دشمنان حق وذلیل بودند ومنحط بودن انها درمقابل اعتقادراسخ  خویش به نمایش میگذارد یک اوجی است کخ تبدیل به حماسه میشود درقلب ها حک میشود مدوام باز رجوع به ان میود وهربار زنده تراز قبل خودرا مینمایاند بنظر حقیر اسم دوخیابان درشیراز چه درجوار امام زادگان صاحب تعظیم ویا درجوارجنابان حافظ وسعدی گذاشته شود ویک شهید باره برای انها وبطورکی برای شهد تهیه شود انشالله مقام انهان درغلو درجات است وخداوندمنان برانها درجات زیادی بیفزاید ومارا ازدوستان مریدان انها قراردهد  وشفاعت  ان در قیامت وبرکات انها برای همه مامقرر فرمایدانشاالله

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

روشنفکرانه احمقانه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای دکتر نوری زاده چون در زمان رژیم قبلی پول کلان ومفتی  بدست میاورد طبیعی است که ازرژیم سابق حمایت کند- کهامروزه سنگ مردم ایرا به سینه میزندایشان میفرمایند- که شاه دراطریش بود- بلیط دوریال اتوبوس از  تهران پارس تا دانشگاه تهران با یک بلیط بود وانر چهاربرابر کردند به اینمعنا که دیگر مستقیم نمیشد این راه رفت باید با چهار اتوبوس  عوض کرد  تا این راه رفت- دانشجویان سر وصدا کردند هرگاه اموزش وپرورش ودانشجویان - صنف کار گر- ومردم فقیر وارد کاراز شوند کار تمام است- شاه از اطریش دستورداد که به وضع سابق باز گردد- این امر نشان میدهد که چقدر پول درایران کم بود ورژِیم تمام سرمایه خودرا در رایانه گذاشته بود  که سر وصدا بخوابد ودیگر نمیدانست یا میدانستد مملکت روزی بعلت بیکاری  وازدیادفقرا ومحرومین منفجر میشود- رژیم یکجاده  اسفالت رو که درحد گاری  رو درست میکرد تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام کارخاناجات برق همچنین درشیراز مدتی همسایه یک بزرگوارمنهدس معروق شرکت یخچال سازی  ازمایش بودم که سرانجام ان کارخانه اوراق شد- ایشان میفرمود این کارخانه از اول سرهمه بندی  بود قطعات از خارج میامد وانجا مونتاژمیشد روزی من به امریکائی گفتم مامیتوانیم که فیبرخاصی که ضد گرما است دراین جا برش  بدهیم فرمودندبعداچیزی  دیگری طلب میکنیم سرانجام ماخودمان ان فیبر  اوردیم وبرش دادیم ومدتها درچالش بودیم چند سالی خوب کم کم اینیخچال عقب از دور عقب افتاد پولی که ما ذخیره  کردیم که ماشینهای مدرن بخریم هروز ریسی عوض میشد وبودن انکه مامتوجه شویم این ذخیره به تهران یابه چه دیگر ارسال میکرد کارگر ها فهمیدند وسروصدا کردند .بعضی اخراج شدندوبعضی زندذانی شدندومداوم حقوق کارگران رابالابردند ونورچشمی ها اوردند وبعداز انقلاب مدتها میگفتند انرا ازنو میسازیم ومذاوم امدند ورفتند تا دستور  تعطیل داده شد این تنها کارخانه ازمایش نیست این مشت نمونه  خروا ر است- روز ی درتهران نمیدانم چه روز ی بود دولت تغیر کردهبود .یاچشنیبود من از  چهار راه پهلوی سابق به نزدیکی تجریش میرفتم تمام اتوبوس  پر بود تاکسی پیدا نمیشد  من درحدودنصف راه پیاده رفتم سر یک خیاان ایستاده بودم یک اقائی بیرون امد از داخل خیابن فرعی به من  گفت  همین جا به ایست من الان می ایم ومن هم میخواهم به تجریش بروم- وسیله گیرت نمیاد وایان دران خیبان فرعی داخل یک دیسکو شد وبعدبیرون امد ایشان فرمودند من کارها مختلف کردم کار من نگرفت این قوم خویش ما گفت میخواهم دیسکو بزنم تو هم شریک شو ومن شریک شدم تمام قوم وخویش دراینجا کارداد ویکی از انها مسئول ساندویچ وخوراک است- مداوم قیمت را بالابرد واکنون میرود هرجا گوچه فرنگی له شده وغیره میخرد که بعضی گویا دراینجا مریض شدن وامروز من به ایشان اولتیا توم دادام یا ایشان باشد من پول خود را میگیرم ویا ایشان بروند ما همگی دزد شدیم- دراسپانیا یک یخچال امریکائی مونتاژ میکند وبخشی ازان هم خوداش قطعات میسازد این یخچال برای پنچ سال است درحالیکه درایران تابیست سال کار میکند چنید پیش گفته بودند دوتا از این یخچال قدیمی از ایران پیدا کنید وبخرید ودر موزه بگذاریم به مردم اسپانیا میفرماید شما پول خریدن نو رادارید وما میتواینم تا صدسال کارکند بسازیم- ولی احمقانه است چون کارخانجات ما بیکار میشوند وطرح های نو دیگر واردبازار نمیشود واین صنعت با رکود درپیشرفت دچار میشود ومردم بدنبال طرح های نو هستند وطرح های نو عالیتر هستند تا پن سال  پول برای تعمیر نمیگرند وبعد از دوسال فقط پول قعطه میگیرند وبعد پول کامل میگیرند—درفرانسه خط لوله نفت وگاز هر دهسال بایدعوض شود بخش سمت المان بعهده شرکت معروف توتال است پول تعویض خط لوله نفت راازمردم گرفته است ولی در پمپ سازی وپالایشگاهای جدید ادعا میکند هنوز به نتجه کامل نرسیئده است کهمردم میگویند دروغ میگیود ومعلوم نیست پول هارا کجا مصرف کرده است- وهروزه جریمه سنگین میدهد دادگاه به او هشدار داده است اگر اتش سوزی  درخط نفت رخ داد بیچاره میشوی هواپیمای  فنتوم به شماره 55 رسیده است همه چیز یک تاریخ مصرف دارد وبایدبلافاصله تغیر کند  امروزه بهترین میکانیک ماشین دردنیا افغانستان وپاکستان وعراق وایران است چینی ها با پمپ اب موتور کامیون میسازنند از میانمار تا به سمت پکن مردم با سختی پول خودرادرمیاورند ن-درفیم نشان میداد افاد داخل جنگل میگردندقطعه سنگ بدردبخورمیوه گیاه جنگی وشاخه درخت وغیره جمع میکنند ومیفرشند که پراز پشه است ویکمحلوی ساختند که به بدن خودمیزنند وپشه ازانها دوری میکند ولی پول میدهند به یک راهب بودای که یک معبد بزرگ بودائی بسیازد وقدم به قدم معبد ساخته میشود چقدربی انصافی است که از رژیم پهلوی فردی جانب داری کند- وادعا سوادومعلومات وروزنامه نگاری  داشته باشد وهوز ازاین افراد منافق جاهل دفاع کند وسرنوشت شومی برای این ملت فراهم میکرد اشنا نباشد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب فلسفه فرانسه-!!

بسم الله الرجمن الرحیم-نظریت شخصی است نیم نگاهی به کتاب فلسفه فرانسه درقرن بیستم- اریک میتوز- میفرماید- برداشت سنتی از فلسفه که جهان شمول  باشد فلسفه سنتی  ومدرن ندار یک شاخه ای بنام فلسفه  -ر- غرب که فراتراز فلسفه علم وهنر است به سمت تحلیل عقلانی که فیلسوف ان زیر بنای فرنگی وهنری که سنت مینامد میخواهد با ملاکهای خاص عقلانی خود موردچالش ونقد وانتقاد قراردهد که اصلاحات لازم را  درانها بوجود بیاورد کهنام لنرا فلسفه غرب نامیدند نه انکه کنجکاوی  درهستی انجام دهد لذا فلسفه  فرانسه نسبت به فلسفه اروپا اختلافاتی داشت انها فلسفه فرانسه فلسفه تحلیلی  نمیدانستند  بلکه نوعی پدیده جامعه شناختی وهنر شناسی وغیره میداستند- درجامعه شناختی با جامعه شناسی که میخواهد- تعریف وقوانین جامعه شناسی را کشف کند مثلا  علم فقه میخواهد قوانین فقه شناسی را کشف کند این علم است  ایا این قوانین درست هستند یا نیستند متعلق به جامعه شناختی است کع امروزه جز فلسفه علم  جامعه شناسی است اگر  ما چالش کنیم که باید فلسفه علم قوانین ان مطابق درک فیلسوف تغیر کند این فلسفه غرب میشود یعنی این قوانین را اصلاح کنیم ومورد نقد وانتقاد قراردهیم یعنی اصول فقه را تغیر دهیم تاقوانین تغیر کند کاری برداران اهل سنت کرده اند- اگربگویم این امر در فلسفه غرب ناسازگون نیست چون همه ملتهای غرب چنین هستند اول فلسفه محض نیست که بدنبال هستی شناسی است وفلسفه غرب از کلیت وعمویت به شناخت خاصی تبدیل میشود- لقب جهان شمول به معنای حقیقی ان بی مسمی است- که مداوم فیلسوفان غرب وجه اشتراک انان کم میشود و وجه افتراق زیاد میشود در ضمن فیلسوف میبایست فرهنگ وسنت را با ملاک عقلانی محض مورد توجه قرارده که دراصول  کلی شناخت جهان شمول شود واختلافات نژآدی وغِیره  راهم لحاظکند تا بتواند جهان شمول شود میفرماید  سبک برهان درفلسفه فرانسوی مختلف است وباید قابل درک شود- سبک برهان مختلف باشد نه تنها اشکالی ندارد بلکه مطلوب هم است مهم  هم زاویه شروع تحقیق نیست بلکه ملاک ها  ونوع اصلاح است که باچه دیدی  وقوانینی وجهتی بقول کتاب فورمول بندی میشود که قوانین رابوجود میاورد واصلاحات رخ میدهد حال تصور کنیم میبایست برای جهان شمول شدن دیگران راهم انرا درک کند  فرض کنیم بخوبی هم به زبان دیگری ترجمه شد ودیگر زبان دیگری نباشد بلکه چون زبان اصلی باشد ولی فیلسوف  وطن دیگری با درک دقیق انرا چون فلسفه خود نمی پذیرد درحالی که انرابخوبی درک میکند- الهام گرفتن وبخشیاز اصول رابهنحوی دگر گون کردن  وارد فلسفه دیگری شود به معنای جهان شمول بودن درحقیقت زیادچنگی بدل نمیزذد انچنان که بین فقه اهل سنت واهل شیعه اختلافات همچنان است وتقریب به معنای یکی شدن نیست وبدین نحو هم درفلسفه های غرب موجود است اگر بگوئیم براساس غرب –فلسفه فرانسوی تضاد درون انرا میبایست براساس قوانین فلسفی فرانسه باید کشف کرد- مانندان است که بگویم تضاد درانجیل را باید جنای اقای پاپ تائید کند پس ملاکهای عقلانی مشترکی وجودندارد- ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

تفسیر سوره حمد-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است نفسیر سوره حمد- با الهام از کتاب تفسیر سوره حمد وبقره   کتاب نسیم تنسیم استاد دکتر نیری  رحمت الله علیه-انسان از خاک تیره وروح منور الهی گونه تشکیل یافته شده است که میبایست از این خاک تیره عبور کند وبه روح منور خدا گونگی برسد همان امتحان هفت خانی استک در شاهنامه است ایا این انسان دراین خاک میماند یا عبور میکند درقیامت هم اول واردجهنم میشود وسپس

 به بهشت وارد میشود- دراین سیر سلوک عبدی  تن تیره را تبدیل به تن منوربهشتی میکند جنات تجری من تحتها الانهار- وجان راهم بهشتی میکند –فی مقعد صدق عد ملک مقتدر- عظمت فرشتگان در ذات منور ورب انها خداوندمنان است وهمین موقعیت برای انسان دربهشت رخ میدهد انجا است جملات از اقتدار عظیمی  برخوردار هستند شراب تنسیم شراب مرد افکن خاص است- که برای حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم وال محمد صلواته الله  علیه واله والسلم است برای دیگران ان شراب با ماده دیگری مخلوط میشود که اثراش را کم میکند- وسقا ان شخص خداوندمنان است که منظور بیانات وحکمتها وعلوم خاصی است- شراب طا هری که فرد  را طاهر میکند وخاص میکند واز تمام ضغعها -نقص ها پاک میکند- وخاص میسازد- اتفاقا در خواندن قران  این دهاق تسنیم جام های کوچک تسنیم درحد دنیائی  وجود دارد که اسنان رابشدت به خودوابسته میسازد وان وقت جهان مادی  را کمی حالت بهشتی گونه تصور میکند این کتب از سرچشمه ابشارگونه حضرت استادمعزز ایت الله العظمی جوادی –املی رحمت  الله علیه و حفظه الله تعالی –  اخذ شده است که درادامه تشکیل رودخانه ها ودریا ها واقیانوس ها خواهد شد- مشخص است کل مطالب در اینمقاله جای نمیگیرد به نکاتی خاص اشاره میشود-  سوره حمد این سوره 26 عنوان دارد-که هیچ سورهای به  این تعداداین تعداد عناوین ندارد که میتواند درهشت معرفت مثبت که اسوه باشد ویک معرفت ضد منفی که نمیتواند اسوه باشد تقسیم کرد از جمله اسامی- تعلیم المساله عنوان دیگر سئوال است وبخوبی رشون است کهاز خداوندمنان چه سئوالی بایدکرد کههم سئوال نورانی باشد وهم جواب نورانی باشد  حضرت علی علیه اسلام رحمتالله علیه واله والسلم فرمودند- رحمت خداوندمنان برکسی است که بداند از کجا امده است یعنی ازمقام مبدا ودرکجا است این جهان جهان شناسی داشته باشد- وبه کجا میرود معاد بهاین سه مطلب سه اصل گفته میشود اسم دیگر سوره حمد  الاساس است به این سه سئوال پاسخ میدهد-  نام دیگر قران- شریفترین وباارزش ترین حکت ذخیره شده در گنجینه عرش است نشان میدهد بهترین مخلوق الهی انسان وجن هستند که شامل  باارزش ترین حکمتهای الهی میشوند نام دیگر سوره حمد- الکنز است یعنی گنجینه خاص عرشی –مبدا شناسی  رسالت شناسی – ومعاد شناسی—هدایت سالکان به صلاح دنیا واخرت- راه سلوک  ادمی  به سوی  پروردگارش را نشان میدهد- انسان از رحمت سرچشمه میگیرد ودر رحمت سیروسلوک میکند به رحمت وارد میشود- در معرفت اول انسان از  شرک وکفر ونفاق پاک میشود کهانرا تحمید  میگویند- که اول قدم در شایستگی  برای ورود به بهشت است بشرط حنیف بودن  یعنی پاک بودن وخالص بودن شرط توحید ان است که همه چیزرا مخلوق الهی دانستن است- معرفت دوم- درذکر یا یاد الهی است وان ایه بسم الله الرحمن الرحیم است- سپس معرفت شکر است الحمد لله رب العالمین- وبعد  دررجا –امیدواری به خداوندمنان- الرحمن الرحیم- بعد خوف ویاترس –مالک یوم الدین-شش دراخلاص  -ایاک نعبد وایاک نستعین- درباره این سوره بیان شده است دوبار نزول کرده است یکبار درمکه ویکبار در مدینه یک عنوان ان المثانی است یعنی دوبار نزول کرده است- اما از حضرت علی علیه السلام نقل شده است اولین سوره برای حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم همین سوره بوده است مطلب بسیاردقیق است بایداینطور باشد زیرا نام دیگر سوره فاتحه است شروع باینسوره است ولی برای دیگران نبایداولین سوره باشدزیرا درانسوره میفرمیاد فقد خداوندمنان را ستایش کنید وازواستعانت وکمک بگیرید- یعنی بت کشک است بتی موجودنیست از همان ساعت اولیه نبرد شروع میشد بیادمدتی خداوندمنان از لحاض عقلی ومنطقی ونقلی  ریشه بت بزند تاان تعصب که تصور میکردند بت پشتوانه الهی دارد کم کم نرم شوند ولی درنماز رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باید سوره حمدخوانده شود-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰