بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای دکتر نوری زاده چون در زمان رژیم قبلی پول کلان ومفتی  بدست میاورد طبیعی است که ازرژیم سابق حمایت کند- کهامروزه سنگ مردم ایرا به سینه میزندایشان میفرمایند- که شاه دراطریش بود- بلیط دوریال اتوبوس از  تهران پارس تا دانشگاه تهران با یک بلیط بود وانر چهاربرابر کردند به اینمعنا که دیگر مستقیم نمیشد این راه رفت باید با چهار اتوبوس  عوض کرد  تا این راه رفت- دانشجویان سر وصدا کردند هرگاه اموزش وپرورش ودانشجویان - صنف کار گر- ومردم فقیر وارد کاراز شوند کار تمام است- شاه از اطریش دستورداد که به وضع سابق باز گردد- این امر نشان میدهد که چقدر پول درایران کم بود ورژِیم تمام سرمایه خودرا در رایانه گذاشته بود  که سر وصدا بخوابد ودیگر نمیدانست یا میدانستد مملکت روزی بعلت بیکاری  وازدیادفقرا ومحرومین منفجر میشود- رژیم یکجاده  اسفالت رو که درحد گاری  رو درست میکرد تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام کارخاناجات برق همچنین درشیراز مدتی همسایه یک بزرگوارمنهدس معروق شرکت یخچال سازی  ازمایش بودم که سرانجام ان کارخانه اوراق شد- ایشان میفرمود این کارخانه از اول سرهمه بندی  بود قطعات از خارج میامد وانجا مونتاژمیشد روزی من به امریکائی گفتم مامیتوانیم که فیبرخاصی که ضد گرما است دراین جا برش  بدهیم فرمودندبعداچیزی  دیگری طلب میکنیم سرانجام ماخودمان ان فیبر  اوردیم وبرش دادیم ومدتها درچالش بودیم چند سالی خوب کم کم اینیخچال عقب از دور عقب افتاد پولی که ما ذخیره  کردیم که ماشینهای مدرن بخریم هروز ریسی عوض میشد وبودن انکه مامتوجه شویم این ذخیره به تهران یابه چه دیگر ارسال میکرد کارگر ها فهمیدند وسروصدا کردند .بعضی اخراج شدندوبعضی زندذانی شدندومداوم حقوق کارگران رابالابردند ونورچشمی ها اوردند وبعداز انقلاب مدتها میگفتند انرا ازنو میسازیم ومذاوم امدند ورفتند تا دستور  تعطیل داده شد این تنها کارخانه ازمایش نیست این مشت نمونه  خروا ر است- روز ی درتهران نمیدانم چه روز ی بود دولت تغیر کردهبود .یاچشنیبود من از  چهار راه پهلوی سابق به نزدیکی تجریش میرفتم تمام اتوبوس  پر بود تاکسی پیدا نمیشد  من درحدودنصف راه پیاده رفتم سر یک خیاان ایستاده بودم یک اقائی بیرون امد از داخل خیابن فرعی به من  گفت  همین جا به ایست من الان می ایم ومن هم میخواهم به تجریش بروم- وسیله گیرت نمیاد وایان دران خیبان فرعی داخل یک دیسکو شد وبعدبیرون امد ایشان فرمودند من کارها مختلف کردم کار من نگرفت این قوم خویش ما گفت میخواهم دیسکو بزنم تو هم شریک شو ومن شریک شدم تمام قوم وخویش دراینجا کارداد ویکی از انها مسئول ساندویچ وخوراک است- مداوم قیمت را بالابرد واکنون میرود هرجا گوچه فرنگی له شده وغیره میخرد که بعضی گویا دراینجا مریض شدن وامروز من به ایشان اولتیا توم دادام یا ایشان باشد من پول خود را میگیرم ویا ایشان بروند ما همگی دزد شدیم- دراسپانیا یک یخچال امریکائی مونتاژ میکند وبخشی ازان هم خوداش قطعات میسازد این یخچال برای پنچ سال است درحالیکه درایران تابیست سال کار میکند چنید پیش گفته بودند دوتا از این یخچال قدیمی از ایران پیدا کنید وبخرید ودر موزه بگذاریم به مردم اسپانیا میفرماید شما پول خریدن نو رادارید وما میتواینم تا صدسال کارکند بسازیم- ولی احمقانه است چون کارخانجات ما بیکار میشوند وطرح های نو دیگر واردبازار نمیشود واین صنعت با رکود درپیشرفت دچار میشود ومردم بدنبال طرح های نو هستند وطرح های نو عالیتر هستند تا پن سال  پول برای تعمیر نمیگرند وبعد از دوسال فقط پول قعطه میگیرند وبعد پول کامل میگیرند—درفرانسه خط لوله نفت وگاز هر دهسال بایدعوض شود بخش سمت المان بعهده شرکت معروف توتال است پول تعویض خط لوله نفت راازمردم گرفته است ولی در پمپ سازی وپالایشگاهای جدید ادعا میکند هنوز به نتجه کامل نرسیئده است کهمردم میگویند دروغ میگیود ومعلوم نیست پول هارا کجا مصرف کرده است- وهروزه جریمه سنگین میدهد دادگاه به او هشدار داده است اگر اتش سوزی  درخط نفت رخ داد بیچاره میشوی هواپیمای  فنتوم به شماره 55 رسیده است همه چیز یک تاریخ مصرف دارد وبایدبلافاصله تغیر کند  امروزه بهترین میکانیک ماشین دردنیا افغانستان وپاکستان وعراق وایران است چینی ها با پمپ اب موتور کامیون میسازنند از میانمار تا به سمت پکن مردم با سختی پول خودرادرمیاورند ن-درفیم نشان میداد افاد داخل جنگل میگردندقطعه سنگ بدردبخورمیوه گیاه جنگی وشاخه درخت وغیره جمع میکنند ومیفرشند که پراز پشه است ویکمحلوی ساختند که به بدن خودمیزنند وپشه ازانها دوری میکند ولی پول میدهند به یک راهب بودای که یک معبد بزرگ بودائی بسیازد وقدم به قدم معبد ساخته میشود چقدربی انصافی است که از رژیم پهلوی فردی جانب داری کند- وادعا سوادومعلومات وروزنامه نگاری  داشته باشد وهوز ازاین افراد منافق جاهل دفاع کند وسرنوشت شومی برای این ملت فراهم میکرد اشنا نباشد-