عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۱۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

فراز هائی از دعای عرفه-!!


بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است-فراز هاوی از دعای عرفه امام حسین علیه السلام- وهابیت باید این دعارا بدقت بخواند وپی به مزخرفات خود ببرد وتوبه نصوح وتاریخی کند – حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلمفرمودند- خدایامن در فقر مشخصی هستم- باوجود انکه دارای توانگری هم هستم کل مخلوقات الهی دارای چنین خصوصیاتی هستند- دارای نسبتی از غنا وفقر را داراهستند-که درجات انها فرق دارد-وسپس امام صلواته الله علیه واله والسلم-میفرماید-که امروز تهیستم- مسلم است درجائی که نادانی دارم نادان هستم-خدایا –بتحقیق درتدبیرهای متنوع  وسرعت تحول –شما-وپیچیدگی  درتقدیراتشما جلو گیری میکند از بندگان عارف به شما که به عطایت دل ارام ومطمن دارد-امام علیه السلام قبلا فقر ونادنی را مطرح کرد ودرمقابل تقدیراتی که پیچیده است وعلم به انهاندارد-مانع از  اطمنیان همیشگی  به داشتن این عطاهابرای همیشه میشود—حالت خوف را امام-علیه السلام  مطرح میکند-که عارف باید داشته باشد- ودر بلای شما مایوس ونا امید میشود—خدایا از من همان سر زند- که شایسته- پستی –من است از شما انتظاررودانچه شایسته بزرگ.اری شما است-علت تنوع  تقدیرات را امام صلواته الله علیه واله والسلم- درتقدیرات متنوع بخاطر ظهور وبروز پستی ها بلا ومصبیت را  رابه همراه می اورد-که بعلت فقر معنوی ونادانی رخ میدهد—خدایا تو خودر ابه لطف  ومهر به من توصیف فرمودی – باتوبه کردن –ومتوصل به صفات رحمانی الهی شدن راه نجات است-خدایا- اگر کارها ی نیک از من سربزند به فضل تو بستگی داشت- وتورا منتی برمن است که شکرکنم- واگر کارهای بد ازمن سربزندمجازات انهم بستگی به عدالت شما دارد وشما حجت را برمن تمام کردی- پس قبلا خداوندمنان مقرارت خودرا بیان کرده است-خدایاچگونه من راوامیگذاری-به خودم-درصورتی که تمام امورمن را-بخوبی بعهده گرفتی وچگونه مورد ستم واقع شوم با اینکه شما یاورمن هستی- ای موراد شال ستم فرد خودودیگران هم میشود که خداوندمنان به اوکمک کند که ستم به خود ودیگران هم نکند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

ادم شدن!!


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حج مزد خدامند منان نیست- بلکه ادم شدن  انسان استکه احیای قلوب میت شده ومرده است وتحصیل کمالات است- که اسلام چگونه وحدت وتفاهم ولذت های معنوی را بوجود میاورد وبه قدرت وشکوه بی نظیر میرسد که دراوج قدرت- دراوج انسانیت وفروتنی است شیاطین منکوب  وبه اسارت میاورد- که تفکر کنند وراه حل واقعی بدست اورند واز بحرانها وعقده ها وجاه طلبی شیطانی دست بردارند که باه بحران روحی یهود  نامیده ام- ببینیم انهائی که هرچه از  انسانیت واسلام دور میشوند ادعا میکنند که به اسلام نزدیکتر شده اند واستنباط ها درست است-درحالیکه حقایقی اسلام را میذپرنند که انهارا به راه نجات میبردولی برای رسیدن به مطاع دنیائی  درعمل انهارا رها کرده است وبه سمت شپور شیطانی حرکت میکنند – که ابن تیمیه سر دسته اینها است- ایشان درکتاب –علم حدیث میفرماید-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-جز  از وحی سخنی نمیگوید-وجزچیزهائی را که حق ثابت است- وادمی رااز گمراهی نجات میدهد-تقریر- یعنی نوشتن ویادستوربه نوشتن نمیدهد- وباز میفرماید-حدیث انچه را درقران به اجمال مطرح شده-یغنی مختر ومفید گفته شده است روشن میسازد واطلاعات ان را مقید میکند   قید یعنی محدودکردن  مانند دستنبندی که پلیس به فرد خاطی میزند مثلا میگویند شما درمخالفت با کسی که خاطی است شرکت کنید میگوید من قیدی دارم یعنی بعلتی نمیتوانم شرکت کنم قید برعکس دستورکلی است درقران برای روزه بعنوان مثال گفته است همه باید به سن شرعی رسیدند روزه بگیرندولی قید میزند برای مسافرین وکسانی مریض هستند وغیره قید میزند-کهروزهنگیرنند چون قران درحقیقت دین احکام نیست وگرنه مثنوی وهفتادمن کاغذمیشد-اساس اصول دین که اگر کسی انراپذیرفت- درک وپذیراش احکام ساده است-انانکه از پرتو درخشان احادیث- هدایت بجویند- در دگرگونی هایروزگار ارز راستی وسعادت محروم نمی مانند—کسانی که به این اصل اساسی چنگ زنند- بهحیات مبارک وپاکیزه دست می ابند- مردمانی تنها کتاب را برای دینداری کافی بدانند- وبه ان بسنده کنند- وبه سنت پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم- سنت یعنی اقوال وکردار وعمل ونوشته ها ویا دستور بنوشتن داده شده است سنت میگویند- شیعه اگر درجائی پیامبر اکرم قولی را شنیدن وسکوت کردن انهم جز سنت است ولی قبلا انرا صحیح میدانستند وچون پامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم تقیه ندارد ولی احتیاط دارد وبینایندو فرق زیاد است تقیه ترسیدن ازگفتن حقیقت است که پامبران ندارند ولیاحتیاد دارند که بحرانی بوجود نیایدکهاصطلاحا مصلحت میگویند که بعضی مواقع دروغ صلح اور به ازراست فتنه انگیزاست—مردمانی که تنها کتاب رابرایدینداری- کافی بدانند- وبه بسنده کنند وبه سنت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیاعتنا باشند- بهره درست ازدین ندارندواشاره به خلیفه اول ودوم ودیگرخلفا است-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

راه حل ها

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب ایت الله حضرت استاد علی رضا پناهیان رحمت الله علیه-کتاب چه دارند بنام تحلیلی بر نگاه امام راحل علیه السلام به هنر ورسانه-درپشگفتارمیفرمایندبه زبان من درجاده استراتژیک زندگانی هرفرد امام درکجا قرار دارد- وچه نفشی برای انها به اصطلاح ایشان- درهستی انها دارد- که اصطلاح دقیقی است- کلکه قرانی که حیات میگوید شاید بهتربود چه میزان درحیات فرد نقش دارد وچه میزان فطرت فرد را احیا وارتقا میدهد-قران مجید- درکتاب- حضرت مهدی علیه السلام درحدیث ثقلین- این کلمه ثقلین حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وقران بدرستی بکار رفته است –ثقلین دومعنا میدهد- یکی وزن بیشتر- که این معنا متعلق به تمدن های گذشته است هرچه وزن اش بیشترباشد ارزش بیشتر است کمیت بیشترباشدلذا درحدیث اسصت حورالعین قدانچندین کلیمتر است وفرد مومن هم قدا ش ا همان اندازه است- ولی امروز نفیس بودن مهم است موبایل مداوم وزنش کم میشود ولی باارزش تر میشود امروز ه- باید نفبس بودن ترجمه کرد کیفیت مطرح است- قران قانون اساسی است- یعنی تمام کلی که نیاز انسان برای تکامل که این تکمال تدریجی وسیستمی رشد میکند وبهترین مثال اش که قران اورده رشد درختی است بطوریکه نیازمند کفر نیست و.کافر نیازمند او است- وقوانین ونشانه های حق تا باطل تاقیامت را مشخص وروشن وشفاف کرده است وطرز برخورد با انها تبین کرده است بیشتر این تبین توسط حدیث انجام میشود- رهبر اقدام اش مشخص کردن مصداق های حق وباطل است براساس قانون ا ساسی اسلام که قران وحدیث است- وچگونه با انها برخورد شود- چه شخصی وچه فامیلی وجمعی وجهانی- وفرد در صراط المستقیمبتواند اول این صراط را تشخیص دهد وبدرستی دران به سمت توحید حرکت کند- و دراین صراط تنها عامل اول عقل است که متصل به موتور وحی میشود-ایه 24 سوره نور –میفرماید—اگر ازپیامبر اطاعت کند- هدایت میشوید وراه درست را می یابید- ودلیل انرا قران درسوره 3-4 نجم- که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- از روی هوا وبر اساس هوای نفس وپرایش های ونادرست وغیر الهی ذسخن نمیگوید گفتار او همانم چیزی است که به او وحی شده است-هوای نفس حتی سرانجام بربعضی عقلای چهان حاکم میشود- که قران انرا –فتنه مینامد- واین فتنه سرانجام به زورمداری وجنگ کشیده میشود وبه تاریکی غلیظی منجر میگردد که عذاب هم به همرا ه میاورد-اصحاب از پیامبر اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلم سئوال کردند ما که تمدن قابل ملاحظهدرمقابل ایران وخیره= عراق –و- شام نداریم وجمعیتی نداریم چگونه است مابرانها مسلط میشویم وانها از ما تبعیت میکنند- پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم به تعبیرمن از بدو تولد من خداوندانهارا رها کرده است – وشیطان را اجازه داده است برانها مسلط شود وشیطان انهارا مانند عربستان به او بدبختی کشانده است لذا دین اسلام بسیار درخشان میشود- بنا برحذیثی اخرالزمان هم همین نحو خواهد شد- گفتند اگر ما گمراهی شویم انها هم گمراه میشویم فرمودند ومدتی خواهند شد ولی عقولی وهوشی زیاد پیدا میکند وبخصوص اهلبیت من علیم السلام اجمعین ومقداری از طرف داران ایشان از اعراب که خداوندهوشی عظیم تر ازیهود به انهامیدهد اجمله قبلیه اسدی یا بنی اسد- که تردید از من است که تصور میکند اسد درست تر است که تاقیمت تمام افرادان به بهشت میرونند وسادات که هوشی بیشتراز انهادارند مردم عرب وعجم را روشن میکنند که دربین عجم ایرانیان هستند که علم درثریا میبیند وپیدا میکنند- این قبلیه اسد همرا ه علی علیه السلام بودند وسرانجام به کوفه رفتند- من که به عتباتمشرف شدم دربقعه نور علی علیه السلام درنماز جمعه از بغل دستی که مهندس کامیپوتر همین سئوال کردم که قبیله اسد شاخص است= فرمودندبله هوشی عجیب دارند ومن هم همشاگردی از قبیله اسد دشتم وهم استاد بسیار باهوش هستند ومن پرسیدم اهل مطالعه وتحقیقات وکتاب نوشتن هم هستند ایشان فرمود سنت عراق شفاهی است الکترونیک خواند بود ومقداری درتعمیر موبایل کار کرده بود به عراق باز میگردد- اصطلاحات به عربی ترجمه میکندکه پس ازتحقیق خیلی شگفت زده میشوند که بهتر اصطلاحات المانی است وشفاهی تدریس کرده است امروزه تحقیق کردند گه پانزده درصد روش تعمیر غلط شده است-من گفتم کا این کار دانشگاه ویا مراکز تحقیقتی باشد ومکتوب شود ایشان فرمودندهیچ استادیتقبل نمیکند وبودجه ای هم نمیدهند-ادامهدارد

 

 

 

 


ارسال شده در  توسط علی
موافقین ۰ مخالفین ۰

دغدغه ها-دوم

بسم الله الرحمن الرحیم-دغدغه ها-نظریات شخصی است-از انگلستان که به شیراز امدم با استادزبان خودم درمدرسه شاپور سابق-که قبلاز ایشان استادکاشف بودند خاندان کاشف از نوابغ شیراز هستند وعجیب  است خاندان بزگ کاشف همه زبان دان انگلیسی  هستندوبه تاریخ ایران شیراز سخت علا قهمند وهر تخصصی داشتند- جزو بهترین گایدهای توریستی بودند –هدایت کننده – جناب استادمن در اژانس توریستی که توسط افراد-ده ایشان کمک کرده بودند ساخته شده بود- ایشان از سال اول دبیرستان با کمک اهالی ده به شیرا ز امد  با کارکردن مانندنفت منزل افرادبردن – واکسی- وغیره هم درس خواند وهم مدرک لیسانس زبان از دانشگاه شیراز گرفت وجانی به افراد دانش اموز ده خوددرشیراز  درس میداد—یک فرد خود ساخته- شیراز قبلا هتل مرغوبی نداشت اما مسافرخانه داشت که بسیاری انها واقعا- باافرادکارگشته وبامهارت ونظافت زیاد ومهربانی حتی از افرادسرطانی که برای معالجه به شیراز میامدند پول میگرفت حتی کمک میکرئد ولی امریکائی وتوریست های خارجی میگفتند بلعضی امریکائی ها دراین مسافرخانه هاتب خال زدند باهواپیما به شیراز میامدند وشب به تهران باز میگشتند ودرتهران برای چند هتل بین اللملی چون وجود داشتمی امدند- کویت وعراق و.سوریه وترکیه وپاکستان چندین بر ابرما توریست داشت که ازهمهبیشتر ترکیه بود وکویت- غربیان درمنطقه خاورمیانه چهار کشور انتخاب میکردند که بصورت دست جمعی بیایند- اول کویت بود سپست یاعراق وال بود وبعد سوریهویا سوریه اول بود وبعدعراق وسپس یا ترکیه ویا پاکستان تنها سه اژآنس توریستی بیشتردرشیراز نبود و.تمام سعی انها این بود کهدولت یا هتل بسازد ویا کمک کند تا بخش  خصوصی هتل بسازد وبرای فریب مردم سازمان جهانگردی درست کردند ومداوم تبلیغات کردند .کاری نکردند ولی در روزنامه مطرح میشد ترکیهوکویت  وکشورهای منطقه

پول زیادی از جهانگردی دارند- تاا نکه یک فرد ثروتمند وخیرذ برای حفظ ابروی شیراز یکهتل مدرن با فضاسازی غربی – ایرانی  هتلی بنام هتل سعدی در خیابان زیرقران ساخت- غربیان به تهران که میامدندبه این هتل زنگ میزدند چناچه جا داشت درشیراز مدتی میماندند- بعداز بحث فراوان قراربران شدکه دولت صدمیلیون تومان-پول برای هتل سازی بدهد- ودرنتجه پارک هتل ساخته شد- ولی استقبال کم بود- ایشان یک رستوران درکنار استخر داشت که همراه باموزیک بود هربیست روز  از استادان دانشگاه دعوت میکرد که مجانی –غذا بخورند  وعکس میگرفت ودریک بروشور در  جعبه اگهی بیرون هتل میزد ودر روزنامه تبلیغات میکردوبعدشاعران  وبعدهنرمندان بعدورزشکاران- مداوم این کار میکرد ما ایرانیان درتقلید دست میمون را از پشت بستیم هروقت به این پارک هتل میرفتی که بیشرتوریست المانی بود ایرانی هم هجوم میاوردند- درامریکا بسیاری ازادواج ها درهتل انجام میشود که مهمان هاز ازخارج می ایند درهتل جا میدهند وبعضی هم شب زفاف درهتل است کم کماین موضوع درهتل سعدی باب- شد وشب ز فاف درمنزلب میرفتند-قرار شد هتل بزرگ شیراز ساخته شود- سی اطاق- سروصدا اژانس هادرامد—یک از رهبران اژانس توریستی بزرگ شیراز به غرب سفر کرد وسازمان های توریستی انجا صحبت کردکه هرچقدرتوریستی  غربی به ایرا ن بیاید ماهم توریست ایرانی به انجا میفرستیم که کم کم توریستهای خارجی زیاد شدند ولی سه اطاق پاسخگونبود- استادمن به انگلستان  وکانادا-امریکا ی لاتین وچند کشور رفت وهمین معامله انجام داد وشرط این بودتوریست غربی اول به کویت بیایند وسپس از عراق ویاسوریه یکی را انتخاب کنند وبه ایران بیایند وبهترکیه ویا پاکستان برونند- ایشان باکویت صحبت کردانهامخالف کردند وگفتندما کشورعربی را برایران ترجیح میدهم ایشان فرمودند اینها گروه جدید هستند ربطی به گروه قبلی ندارند وانهاهم موافقت کردند سرانجام بعلت چشنهای دوهزار پانصدمین سال  این هتل بزرگ شیراز قرارشد اطاق های بیشتری داشته باشد وبتدریج طبقه بران اضافه شود چون نر گوره توریستی شما چهل وپنج نفربود وبعداز پاین چشن ها این هتل را هواپیمائی خرید وبنام هتل هما مشهور شد وادعا کرد نصف اطاقها خوداش مدیرت میکند وتعداد اژانس ها که به ده تارسیدبوددوبار سقوط کردند-وارد گروه توریستی امام رضا علیه السلام وعتبات شدند- یک روز این ساتد من فرمودند تمام بودجه جهانگردی به کلبین مسئولین رده بالا تقسیم میشود ان زمان هرکس بلیط هواپیما میخرید نیم درص سهم جهانگردی وحتی اتوبوسها وغیره-من باور نمیکردم گفتم چنین چیزی امکان پذیر نیست دره درصد وبیست درصد امکان دارد ولی صد درصد امکان ندارد- روز ی اشان امدند از بیرون وفرمودند یک لقمه بزرگ بر ای شما گرفتم- فردا به اداره جهان گردی بروید- من فردا به اداره جهانگردی رفتم- که دراطرافستادبود جای بسیارمناسب شهر ساختان مان  طویلی  با سنگ سفید خوشرنگی نما داشت ویک راهر دربیرون که به یک حیاط خلوت زیبائی ختم میشد ومن وارد راهرو شدم تاریکی عجیبیدراین راهرو طویل در وسط ان یک لامپ شصت بودشیراز خاک اش اب میکشد وهنوز درمالن درست حسابی ندارد وهرچقدر زیربنا کارشوداگر همسایه ها کاردرست حسابی نکنند  فایده ای ندارد ودیوارهای قولپ قولپ  بیرون میزند دراوائل این ساختمان برای همین منظور تا یمتر ونیم رنگ روغن زده بودند دراثررطوبت که بوی نم  می امد بصورت کوبیسم درامدبود رنگ ها درهم پخش شده بودند- هیچگونه اطاق ها پلاک نداشت- درب اول را باز کردم- اطاق تاریک بود لامپ روشن نبود—درپنجره کوچه در نزدیکی سقف بود ومن متوجه شدم اینجا قبلا زندان بوده است در پشت یک میز وصندلی عهدبوق-که روی میز هیچ جیزی نبود دختران رنگیسن پوست وبسیار مستضعف ولی رنگ-و- بو ئی داشتند ولباس تنگ چسبان پوشیده بودند وباحالت خاصی به من نگاه کردند- گوشی من افتاد—اطاق دوم هم به همین ترتیب – اطاق سوم  باز دوختربودند- یک رنگین پوست ومانند قبلی ها که یک ماشین تایپ فارسی د اشت- ویک دختر شمالی بسیار زیبا رو ایستادبلابس بسیار شیک بر تن اس بود  که درایران پارچه اش نبود نوار سفید وابی وبسیار چاق به نظر میرسد درحالیکه پاهای نحیف داشت ویک نمی قره ای داد وباکی خشم به من نگاه کرد ومن درب را بستمناگهان دربی باز شد یک فرد قدبلند زیباروی شمالی بالباس برند وسر برند زده خندان ومانند یک ژنرال جلوامد سری تکان داد وبا خنده که درتمام طول بحث همراه داشت  به سمت اطاق خود رفت-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاهی به عید یوم الغدیر-!!

بسم الله  الرحن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از بیانات حجت اسلام- جناب اقای توحید رحمت الله علیه-چالشی درباره-عید یوم الغدیر-چه درکتب شیعه وچه درکتب برادران اهل سنت- درمقام حضرت علی علیه السلام از منظر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بخصوص درنوع تعریف-حدکمال است که بیان میفرمایند من وعلی سلام الله علیهما یک جان دردوکالبد ویا یک کالبد ودوجان هستیم وعجیب است بیان میکند ان سرور کائنات سب علی علیه السلام=دشنام دادن- سب من است وسب من- سب خداوند منان است هرگاه قبل از عید الغدیر وبعداز ان اصحاب از علی علیه السلام به نزد رسول اکرم صلواته الله علیهواله والسلم شکایت برده میشد ایشان- خشمگین میشدند میفرمودند دیگردرنزدمن از علی علیه اسلام شکایت نکنید پس یک حکم مطلق است- قبلاز عید وبعداز عید نداردویک باردلیل اوردند- عقا حضرت علی علیه السلامنزدیک است عقل الهی را لمس هم مقام علم رابیان کردند وهم عصمت رابیان کردند درحالیکه ظاهر تنها صحابه ای که از ایشان خطائی سرنزد بغیر از اهلبیت مکرم ایشان صلواته  الله علیهواله والسلم- جناب حضرت سلمان فارسی است مابقیه از حضرت ابوذر صلواته الله علیه به پائین درجاهائی خطا داشتند که حضرت علی علیه السلام درسئوالی که نسبت شما با حضرت سلمان فارسی درچه حد است فرمودند هفتصد فرسنگ که هر فرسنگ از اقطاراسمانها بیشتر است-  انبیا اعهظام صلواته الله علیهم اجمعین درجات علمی انان مشخص است مثلاحضرت عیسی علیه السلام در اسمان چهارم هستند با فرشتپان اسمان چهارم همراه ومحشور هستند حضرت ابراهیم السلامدر اسمان ششم هستند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دراسمان هفتم- ایشان دکترا یش- در اسمان هفتم است وفوق دکترایش  مافوق اسمان هفتم است که انجا فرشته ای دیگرنیست علی علیه السلا م هم این چنین است- استغفار چهارده معصوم علیهم اسلام اجمعین بعلت ناقص بودن درشکرالهی است که هیچ کس نمیتواندشکرالهی درحدکمال کند ووحد کمال-انرا  خداوندمنان اندازه گرفته است- اما اجماع- پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم فرمودندعلی جان شمادر اسمان مشهورتر ومحبوب ترباشکوه وجلال بیشتر ومطیع شما هستندپس اجامع هم جمع فرشتگان مومنین از افراد زمینی بیشتر است- اگر معیارالهی نباشد- وهرکس برای خود معیار داشته باشددلیلی ندارد خداوندمنان انرابپذیرد وسرانجام معیارها باهم برخورد پیدا میکنند وبه کشمشک وجنگ هفتاددوملت تبدیل میگردد- وایجاد سردرگمی میکند قران میفرماید احکام بعهده خداوندمنان است وبیان وتفسیر قران باز بعهده خداوند منان است ودیانم مورد میباسیت اسوه الهی مشخص شود- پس دلیلی برا سب کردن ودشمنی با حضرت علی علیه السلام معنا نمیدهد وباطل است در روز غدیر ایه امد که بیان کرد امروز کفار ومشرکین مایوس شدند واز انها نترسید یعنی قدرت شما به مراتب عظیم تراز انها وبنا چارهم به ظاهر مسلمان میشوند ونمی توانند با شما سرجنگ داشته باشند وفرمود از من بترسید که حکم منرا اجرا نگنید ودرانزمان من باشما سرجنگ خواهم داشت کفار فهمیده بودند چناچه بعداز  رحلت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام- اگر علی علیه السلام جانشین شد- همان کاری را میکند پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم میکند ولی اگر دیگری بود انها با کفار ومشرکین به ظاهر مسلمان شده به توافق میرسند بخصوصد درمسائل مادی وتقسیم قدرت ودست اقایان برا تحمیق جامعه باز خواهد شد وقدرتاز دست رفته به جوب باز خواهد گشت

موافقین ۰ مخالفین ۰

ایران باید نابود شود- اسرائیل

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-اخبار تهران تایمز-وزیر امنیت عمومی  اسرائیل- اقای گیلاد-اردان- سه شنبه گفت برای جهان بهتر است اگر ایران از نقشه جهان حذف میشد-؟؟- دلیل این سخن بخوبی مشخص است- ؟؟ اخیرا کانادا- بیان کرده است- که نمایندگان شهروندی عربستان به زندان افتاده اند وکانادا گفته است ما باشجاعت دراین امر باقی خواهند ماند واز حقوق مردم عربستان دفاع میکینم- وعقب نشینی نخواهیم کرد- اگر جناب کانادا خوداش حقوق اقیلت ومردم کانادا رعایت میکرد- جای تامل وامیداوری بود درحالی که این چنین نیست—این درست مانندان بودکه خانم تاجر یک دفعه حقوق بشری شد وغربرا متقاعد کرد شاه بایدبرود مقدمه یک عظیمی درعربستان است که نقش اغاز دکننده را به جناب کانادا دادند-مندیشب یک کانال ماهواری  یمن دیدم به چندین زبان از شخصی های سیاسی ونظامی ایران کد اورد که نقش یمن درنظامی وسیاسی برحق است- این نشان از قدرت بالامنازع ایران درمنطقه است وفقط یک خبر از جناب اقای پوتین بود شکست عربستان دریمن کم کم مسئله ساز است که بحث نظامی ان بماند ویک شکست هم برای اسرائیل است که هم غرب رادر تسخیر یمن تحریک کرد وهم درسوریه وعراق نقش افرینی کرد ومبخواهدشکست خودرا به گردنایرتن بی اندازد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

چهره غرب در اینه جهانی -

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است در نرم افزار= سی دی-انقلاب دوم- بخش بیانات- کلمه  بیانات کامل تراز سخنرانی است و کاربرد وسیعی درهمین مورد درزبان عربی دارد- ایشان  به درستی گله کردن که کتب  نوشته های  لانه جاسوی را افراد نمی خواندند ونتچه مهمی را  بدست نمی اورند که یک علت ان نبودن این کتاب در کتاب فروشی ها است- سیمای غربی بخوبی روشن است نشانه های فراوانی دارد- ولی بعلت  بعضی مردمان ساده لوح وتانسان دوست غربی  وبدست اوردن ثروت وارتقای علمی  شایداین فریب رابوجود اورد- که حکومت انها هم این چنین است؟؟ ولی بخوبی نشانه های یک دجال ویک استعمار گر با تمام سعی میکنند جهان رافریب دهند- اشکار میشود-البته درافراد کافر عدهای ممکن است که به خود ظلم کنند ولی کاری به دیگران نداشته باشند وحتی درشرایطی به مومنین هم کمک کنندولی ظالمین  امروزه خیلی پیچیده عمل میکنند وفریب نقش اساسی دارد هلند به راحتی بر انونزی از طریق تجارت بر ان مسلط شد درست مانند انگلستان درهندوستان وبلژیک بر کنکو- ولی خلی زو.د ان چنگال گرگی را اشکار کرد وشهرممنوعه ساخت وهمه مقرات اندونزی دردست خود گرفت وجامعه اخلاقی به امید واهی که روزی ملنند هلند خواهند شد  دوران ارامش را طی کردند  اولین کار اینها که قران اشاره هم میکند تحقیر تمدن فعلی  وبا شکوه وجلوه دادن تمدن سابق وبزرگ نمایئ کردن کار انها برای تخلیه روحیات انها که جناب مائو خوب  به این فریبپی برد- وفرمودند تمدن سابق  با ان همه امکانات کارمهمی انجام نداد واین فریب غرب است گول نخورید- وسپس ارتش را بت کرد وتنها ارتشیان وافراد پلیس وامنیتی حق یادگیری درسطح بالا داشتند وتنها دوازه نفر فرمانده درسطح بالاتربیت کردند که درهلند به مقام علمی نظامی بالائی رسیدند-کهدراس انها اقای سوکارنو بود یک سکولار به معنا واقعی  وهلند سعی میکرد که مخفیانه سکولار راتوسعه دهد وحتی کمکی به مسیحیت نمیکرد سوکارنو نبوغی عظیمی درعلوم نظامی داشتبطوریکه رح نظامی هلند برای خود هلند اوطرح ریزی میکرد وهرچه سعی کرد که خانه ای درشهرممنوعه به اوبدهند  موردتائید واقع نشد وتنها دوخانواده اندونزائی تواستند دریان شهرممنوعه زندگانی کنند ودرحدودهزارنفر هم اجازه پیدا کردن درهلند سکنی پیدا کنند که دریک گئتو بودند یعینی محل خاص که به هلندی اطراف انها گفته بودندزیاد به انها رو ندهید وتوجه نشان ندهید وبرتری  خودرا به رخ انها بکشید که پررو نشوند- سوکارنو بفکر فرو رفت که اینده اندونزی  چه  باید بشود وپس از تحقیقات به این نتجه رسید- ک اسلام بهترین گزینه است فرناده ستادکل ارتش اندونزی بود دستوردادمن جمله همین اقای سوهارتو از اطراف کارت پستا ونامه بیاید بر ای اقای سوکارنو چناچه با اسلام رادیکا لمخالفت کنید  ترور میشوید؟؟ هلندی گفتند راست میگویند ترور اقای سوکارنو- کاری اسان است به خود اوگفتند طرحی را انجام بده ایشان یک اطاق داشت  ودران اطاق یک صندوق  به طرح ونقشه اسلامی- انودونوزیائی – تهیه کردن که روی ان شهادین به زبان عربی وبسیار زربفت انداختند ودراخل صندوق یک قران گذاشت وایشان به ان اطاق میرفت وباخداوند مناجات میکرد وهلندی این طرح را پسندیدند وشروع کردن از مسیحیت پشتیبانی کنند وکمک این کارت پستا ل برای افراد ستاد وایشان گاهی قران را باز میکرد ومقداری میخواند  وکم کم نماز میخواندسربازان ستا گفتند این خطر برای ما است ایشان گفت نیست وگفتند این اسلام چگونه ایدولوژِی است ایشان فرموداز تمدن کهن ما به مراتب بهتر است جناب اقی سوکارنو که چون اقای بن لادن- بت شده بود انها هم به تقلی اقی سوکارنو قران خریدند وشروع به خواندن کردند وکم نماز خواندند واین امر از پیادگانی  به پادگانی دیگر انتشارپیدا کرد وکم کم مردم به اسلام توجه پیدا کردن-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

عاق و -کودن


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-عالمی درنجف اثبات کرد – که هرکس ده جلسه عرفان را درک عقلانی کند وبه ان معتقد باشد به رفاه نسبی میرسد  ودیگرعلمی بیان کرده است طبق حدیت خداوندمنان سرهمه افراد حتی پادشاهان بالاجبار ویا با اختیار درمقابل انها خم میکند وانها به قدرتی که تصور نمیکردند نایل میشوند- منبع حدیثی هم دارد-ولی حمقا یعنی احمق ها-چوب خواهند خورد گرچه خودرا عقل کل بدانند- وبه همه حیله ها وطرفند ها وقدرت-ها- مسلط باشند-برادران اهل سنت علت مهم اشکال انان  این است که عقل درشرایط بحرانی تعطیل  میکنند- به شعائر لفاظی دل خوش میکنند-که ولی امر  استنباط کرده است که برخلاف سنت باشد یا عالم دهر استنباط کرده باشد که برخلف شرع هم باشد درسایت منتقد – اگاهی دهنده- ولایت یک نکته ظریفی فرمودند- که انرا مانند عظمت ابن عباس رحمته الله علیه باز نکردند وبه این نتجه رسیده میشود- که کتب ششگانه اهل سنت برای افراد خواندش مضر است وفقط عالم میتواندبخواند واستنباط کند- وفردی عادی حق درک عقلی از حدیث ندارد-داستان این است در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه  درعصرجاهلیت دستوری که شبیه به ازدواج موقت باشد نبود ولی فحشا بود- دین اسلام برای انکه فحشارا نابود کند ازدواج مجدد ودائم وازدواج موقت را مطرح کرد وروی ازدواج موقت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زیاد مانور داد بعضی بزرگان که بقول عرفا وجنبا حافظ رحمت االه  حکمت ازلی اش را درک نکردند که این انسان چه معجونی میتواندباشد هیچکس نیتواند درک کند جز خداوند منان-!! خانمی متخص زمان حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه  واله والسلم که بیوه بود وجناب زبیر جوان کهسرباز رشیدی از جان گذشته بود حاضر شد که مدتی با ایشان ازدواج موقت کند برای ثواب وعبدالله بوجد امد که مشهور است به ابن زبیر جناب اقای  ابن عباس بع مکه رفت که درقلمرو اقای ابن زبیر بود وکور بود- ودرخواست کردن که قران را تفسیر کنند- وایشان به ایه ازدواج موقت رسید-جناب ابن زبیر فرمودت ابن عباس همانطور که چشمی هستی کورباطنی هستی- هرکس ازدواج موقت کند در اخرت جهنم به هم می اید میشودیک ابشاربرسر کسی که ازدواج موقت کرده است فرومیریزد= این مطلب یک مطلب غیبی  از لحاظ اسلام است تنها کسی علم غیب ان زمان داشت حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم است میابیست این روایت به رسول اکرم صلواته الله علیه واله  والسلم -نسبت دهد- نه دادپس جعل است وبدعت است وچنین حدیثی نداریم- ومیاست ایشان را شلاق بزنند وتوبه کند- ابن عباس رحمت الله فرمودند شما کودن هستید ودین را مطابق طعم وذائقه خودرک ونشرمیدهید یعنی نه گفت جعل کردی دروغ است وبدعت است که حکم برایشان مسلم ومسجل گردد- ولی جامعه ابن زیر ایشا ن راچون بن لادن میپرسیدند نمونه دوم استاد در سایت ولایت فرمودند-که درکتاب مسلم حدیثی نقل میکند- که روز یدوفرد خدمت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم رسیدند وبا ایشان درشت صحبت کردند که منحدس میزنم از جانب امویان بود که نعوذ بالالله این بساط احمقانه را جمع کن تو همه چیز را خراب کردی  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله خشمگین شدند ومحکم صحبت کردند وانهارا نفرین ولعن کردن یعنی جهنمی شدن ایشان استباط به حق کرد زمانی که خانم عایشه وجناب زبیر وطلحه حرکت کردن شعار انها این بود که حضرت علی علیه السلام ان اسوه دین ازدین پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم وعدالت خارح شده است وموردنفرین پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم زمانی یاران حضرت علی علیه السلام موتجه این شعار شدن گفتند درحقیقت شما چنین هستید پس هردو طرف جهنمی شدن پسش عدالت وعظمت اصحاب قلابی است پس چگونه انها اسوه هدایت هستند؟؟اینجا است که عقل راتعطیل میکند تمام خرف پیامبر ان عظیم الشان صلواته  علیهم اجمعین همین است که عقل نشانه های هدایت را درک کند—ادامه دارد

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مهدویت شناسی

مهدویت شناسی


برخی گفته اند: «شیعه هیچ دلیلی بر اثبات وجود امام زمان ندارد!» آیا این سخن صحیح است؟ در درسهای ابتدائی از این سلسله درس ها به توضیح ناروا بودن این اتهام می پردازیم.


برای مقدمه باید توجه داشت که در مقام اثبات هر مدعائی باید به سراغ دلیلی متناسب با آن برویم. به مثال های ذیل توجه کنید.


خاصیت ترکیب چند عنصر شیمیایی تنها در آزمایشگاه قابل اثبات است و هرگز نمی توان آن را با استدلالهای ریاضی، مباحث فلسفی، کتب تاریخی و … به اثبات رساند.


حل یک معادله چند مجهولی تنها با استفاده از قواعد علم ریاضی ممکن است و در این جایگاه از آزمایشگاه زیست شناس، رصد خانه ستاره شناس، ذهن فلسفی فیلسوف و … توقعی وجود ندارد.


قضاوت در خصوص وجود موجودات زنده در کره مریخ تنها توسط امکانات موجود در رصد خانه ممکن است و با رجوع به براهین فلسفی یا دستاوردهای علم شیمی یا تحقیقات زمین شناسان نمی توان در خصوص آن کلامی بر زبان راند.


تشخیص جانشین بر حق پیامبر اسلام تنها با رجوع به آیات قرآن و روایات قطعی ممکن خواهد بود و الا از طریق علوم تجربی و ریاضی و یا براهین فلسفی و … نمی توان دلیلی بر این امر اقامه نمود.


از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که «دلیل هر مدعائی متناسب با همان مدعا است» یعنی در مقام اثبات یک مدعا لازم است به دلیلی که مناسبت با همان مدعا دارد رجوع کرد و الا رجوع به ادله نامناسب در خصوص اثبات آن مدعا دردی را دوا نمی کند. به دلیل همین قاعده است که یک شیمیست سراغ براهین فلسفی نمی رود و یک فیلسوف در آزمایشگاه شیمست به دنبال حل مسائل فلسفی نمی گردد و …

مهدویت شناسی


برخی گفته اند: «شیعه هیچ دلیلی بر اثبات وجود امام زمان ندارد!» آیا این سخن صحیح است؟ در درسهای ابتدائی از این سلسله درس ها به توضیح ناروا بودن این اتهام می پردازیم.


برای مقدمه باید توجه داشت که در مقام اثبات هر مدعائی باید به سراغ دلیلی متناسب با آن برویم. به مثال های ذیل توجه کنید.


خاصیت ترکیب چند عنصر شیمیایی تنها در آزمایشگاه قابل اثبات است و هرگز نمی توان آن را با استدلالهای ریاضی، مباحث فلسفی، کتب تاریخی و … به اثبات رساند.


حل یک معادله چند مجهولی تنها با استفاده از قواعد علم ریاضی ممکن است و در این جایگاه از آزمایشگاه زیست شناس، رصد خانه ستاره شناس، ذهن فلسفی فیلسوف و … توقعی وجود ندارد.


قضاوت در خصوص وجود موجودات زنده در کره مریخ تنها توسط امکانات موجود در رصد خانه ممکن است و با رجوع به براهین فلسفی یا دستاوردهای علم شیمی یا تحقیقات زمین شناسان نمی توان در خصوص آن کلامی بر زبان راند.


تشخیص جانشین بر حق پیامبر اسلام تنها با رجوع به آیات قرآن و روایات قطعی ممکن خواهد بود و الا از طریق علوم تجربی و ریاضی و یا براهین فلسفی و … نمی توان دلیلی بر این امر اقامه نمود.


از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که «دلیل هر مدعائی متناسب با همان مدعا است» یعنی در مقام اثبات یک مدعا لازم است به دلیلی که مناسبت با همان مدعا دارد رجوع کرد و الا رجوع به ادله نامناسب در خصوص اثبات آن مدعا دردی را دوا نمی کند. به دلیل همین قاعده است که یک شیمیست سراغ براهین فلسفی نمی رود و یک فیلسوف در آزمایشگاه شیمست به دنبال حل مسائل فلسفی نمی گردد و …


حال اگر مدعا «وجود امام زمان» علیه السلام باشد از چه طریقی باید آن را اثبات نمائیم؟ آیا برای اثبات این مدعا می توانیم به هر دلیلی استناد کنیم و یا اینکه استناد ما محدود به برخی ادله متناسب با آن است؟ در هر صورت چه دلیل قانع کننده ای بر وجود امام زمان می توان مطرح نمود؟


این سوالات و سوالاتی دیگر در درس های بعدی پاسخ داده خواهند شد.حال اگر مدعا «وجود امام زمان» علیه السلام باشد از چه طریقی باید آن را اثبات نمائیم؟ آیا برای اثبات این مدعا می توانیم به هر دلیلی استناد کنیم و یا اینکه استناد ما محدود به برخی ادله متناسب با آن است؟ در هر صورت چه دلیل قانع کننده ای بر وجود امام زمان می توان مطرح نمود؟


این سوالات و سوالاتی دیگر در درس های بعدی پاسخ داده خواهند شد.

موافقین ۰ مخالفین ۰

بماباران بنیاد ها امریکا برعلیه ایران-!؟؟


سم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در سایت – بی بی سی-نشست بنیاد-" دفاع از دمکراسی:"درباره تلاشهای هسته ای- ایران- وسوریه—مینویسد- بنیاد دفاع از دمکراسی ها:" در واشنگتن روز حمعه میزبان نشستی درباره تلاش  های هسته ای مشابه ایران وسوریه بود؟؟- بنیاد دمکراسی چه ربطی دارد به سازمان هسته ای -؟؟ ازتمام زوایا میخواهند بمباران کنند- ایا واقعا سوریه درچنین شرایط ی میتواند مشابه ایران حتی دربرنامه هسته ای مجاز عمل کند؟؟ واین بنیاد چرا به برنامه هسته ای اسرائیل یا امریکا حرفی نمی زند انها صلح راتهدید نمیکند؟؟ اتفاقا دستور اسلام این است درچنین شرایطی تودهنی محکم بزنید وخداوندمنان پاسخ اش را خواهد وحتی گاهی بدست خود مسلیمن ورزمند گان- خوادهد بود-خانم-ایلم- پوبلت- مدیرکل وزرات خارجه امریکا-میگوید-بی توجهی اشکارسوریه به تعهدات بین اللمللی به کنوانسیون تسلیحات هسته ای نیز دروضعیت عدم انطباق به سر میبرد- اقایان از بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد-خارج میشوند که وجود این سازمان بضرر اسرائیل است با کمال وحاقت به جهان توهین وتحقیر میکنند- وهم چنان خودرا پرچم دارخقوق بشر میدادند سراسر جهان با کاریکاتورهائی ومقالاتی انهارا ریشخند میکنند کک اقایان نمیگزد- سوریه مانند اسرائیل جزو سازمان منع تسلیحات هستهدای نیست بعضی کشورها-هم نیستند از جمله امریکا وچین وغیره اضافه میکند- نمونه های فنی یا ایراد ان این است- که به محدودیت وضع شده بر میزان ذخایر اورانیوم هگزا فلوریدا- که درسطح 3/67 درصد غنی شده باشد پایان میدهد یعنی ایران نمیتواند حتی غنی شدن رادرسطح 3/ 67 داشته باشد—اقای مارک دوبو ویتیز که مجری این مجری این این پنل بود—گفت- بنیاد دفاع از دمکراسی ها یک موسسه فرا حزبی درحوزه سیاست گذاری روی مسائل امنیت ملی وسیاست خارجی تمرکز دارد- وطی 15 سال گذشته مسائل تسلیحات هسته ای وشمیائی هسته کار های ما بوده است—نکته این است این بنیاد که فرا حزبی است به معنای جهانی بودن نیست میخواهدمنافع امریکا را بهتراز دوحرب پاس داری کند- اندره تبلر از مشاورین موسسه مارتین گروس دریان نشست گفت- ایران به خاطر برجام درمنطقه حضوراش گشترش داد عجب اگر برجام نبود ایران این گسترش را در منطقه نداشت- اولا گسترش هیچ ربطی به برجام ندارد بلکه برجام نفرت وکنیه مبارزه موالی غرب را بشدت گسترش داد وعکسالعمل انها شدیدتر شد وحتی به زبان براندازی را مطرح کردند—ادامه میدهد---- بعداز خروج از برجام به نظرمن طرحی برای کاهش نفوذ ایران باید داشت- اما مشکل این-ان است که بایدمنابع نظامی داشته باشیم یعنی سیاست ما درمنطقه کشک است- دیگر کسی حرف شنوائی ندارد اوردی کیتری  مشاور ارشد -بشار اسد ومسوئل ندانستن او برای جنایا ت اش در سوریه- این پیام را به رژِیم های یاغی ودیکتاور های خشن منتقل میکند- که انها هم فکر کنند- میتواند- دست به اقدام مشایه بزنند- وماباید این روند را معکوس کنیم- اولا رژیم های طاغوتی ویاغی همه طرفدار امریکا هستند—درثانی یک محقق درغرب درمسائل سیاسی تحقیق کرده است انسان ها تاز مانی که تصور میکنند شخصیتی هستند ومیزانی ازادی دارند درمقابل چپاول بی اعتنا هستند وزمانی که تحقیرشوند وازادی نداشته باشند ازمزض ذکام مسری تر است وباکشف الگوی موفق اقدام میکند ومعجزه میسازند که ازپیش انهارا جناب اقا یاغی ودیکتاتور خشن قلمداد کرده است وبایدبا قوه قهریه جلوی انهارا گرفت- بهترین نمونه انتخابات پاکستان است که بزرگان سیاست غرب گرا درو شدند وتاریخ پاکستان ورق خورد- درجبهه بودم گوبا اقای صدام باتبختر گفته بودجهان بامن است وغرب فلان است یک عالم اهل اندیمشک فرموده بودندبزودی گریه اقا راخواهید دید

ب


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دیروز بدنبال شناختی از استاد فهیم- وملا جناب اقای دکتر پرویز زرشناس رحمته الله علیه درتلویزیون-مشاهده کردم خیلی مایل بودم ایشان را درسلک طلبه ببینم- وکتب ایشان ومقالات ایشان رامطالعه کنم قبلا سپاه- یک کتاب فروشی داشت که اکنون هم دارد-بنام مطهری ودو سه تا سی دی فروشی مذهبی- که یکی از انها کنار سپاه مقابل کتابخانه است دران قبل غلغله بودنیم ساعتی طول میکشید تا جواب فرد را بدهند- امروز از ان سیدی فروشی بخش ناچیزاش سی دی است وبخش دیگران لباس وعطر وغیره است ومتولی سیدی فروشنده است که میفرماید جناب چه کمکی میتوان بکنم وتعدادخرید کتاب مذهبی افول پیدا کرده است-کتابخانه های دیگرهم که زدند به رومان انهم رمان ترجمه واز افتخارات انهاسیدی وکتب مذهبی نیمی اورند- من برای خریدن یک کتابجناب دکتر توی گرما حرکت کردم درکل وجودنداشت حنی درکتابخانه جناب عظمت مطهری رحمت الله علیه به کتابخانه معروف سردن – سرچ کردن نبود سری به کتابخانه زدم یک رمان انگلیسی ترجمه شدهکه نویسنده انگلیسی است نمیدانم چه ویروسی درمن رفته است وسط کتاب راخواندم غربی هنرشاندرشهر وتفسیرجوشن کبیروارخصوصیات فرد استنوشته است این فرد فلان- مزخرف میگوید وچنین است- چندش شدکتاب روی زمین گذاشتم- برای فروش وبازار گرمی از این روش سو استفاده میکنند- فرض کنید یک فردی برای خود بزرگ کردن به یک عظمت الهی بگوید مقداری هم ننرولوس تشریف داشتندویا کمی هم غلو واب وتاب به سبک اتیالیائی میدادند- شما درغرب جوانی لوس وننر باشد پیدانمیکنید درایران هم بعضی دختر خانم ها را میگفتند لوس هستند که خوب وبد برا ی مادربزرگ خودرا لوس میکرد من بچه پسرننر ندیدم-بله درغرب فرموسنری احمق است ولی مرذدم انچه فکر میکنندبیان میکنند که دلائل خاص دارد- لوس وننر تنها به اقای ترامپ کمی برازنده است-همه اش تخیل است-من قبلا روزی پنجاه هزارتومان کتاب میخریدم وبارها قول دادم تا نخوانم نخرم وبه علت خواص خاصی کم شده استخلاصه من سر زدم به کتابخانهحضرت مطهری علیه السلام وتین کتب رتهم نداشت-دوستی دراین کتابخاه پیدا کردم که کتاب شناس واقعی است وایشان به من تلفن کتابخانه دادکه من زنگ بزنم وچناچه وجود داشت من بروم وبعضی مواقه درته انبار برا ی پیا مرکرد که الحمدالله از نشرروغن درامان بود است-برق گویا رفته بود- من وارد کتابخانه شدم کمی تاریک بود زیر دودست ایشان میله های خاص است- گفتم تصادف کردی گفت نه نایلون کشیدم- من معنارا نفهمیدم ناگهان پارا دیدم از زنوا به پاین قطعه شده بود فرمودند-که مگر شمانمیدانستید من جنگ خرمشهر پای من قطع شدم- خواستم بگویم مارسیاه میکنی تا پارسال پای شمادرست بود رفیقاش فرمودند برای حرم رفته بود- عجب این افتخار دارد یت شرمندگی دارد؟؟ عجب دورانی شده است گفتم چند مصافحه طلبکارم اولی اش الان- وفرمودند ان کتابرا ما نداریم- به سیدی فروشی داخل رفتم قبلا بسیارمجهز بود حال هم ایشان زده به رمان- رفتم سیدی فروشی ماقبل که عظیم بود که شرح دادم چگونه بود درانجا کتاب های کوچک جیبی از استادمعزز ودلسوخته جوانان جناب حجت اسلام اقای عیرضا پناهیان بود من همیشه بخشی از خرید کتاب هایم کتاب هادی است چندبار چاپ شده است-مثلا- کتاب تقوا- حکمت- اخلاص وتزکیه است ویک سیدی معمار انقلاب رحمته الله علیه ویک سیدی از رهبرمعزز انر ا دیشت دیدم بهتراز ان مامتیوانیم کار کینم درهمه موارد از غرب وشرق الهام میگیرم بجز درمسائل اسلامی -؟؟_درایستگاه- وکتاب تقوا رااز تزکییه شروع به خواندن کردم خط 78 از خبان زند نزدیم سیدی فروشی تا سرکوچه میرفت صفحه اول ودوم الهمات زیادی به من داد نیم ساعت نشستم تا خط یک امد از راننده سئوال کردم خط 78 می اید فرمودند برچیده شد- این خواست الهی بود که من انرا بخوانم-چون درقنوت -ربی -زدنی علم وایمانا وعمل صالح وعاقبت بالخیر وغیره کم کم نتجه اش از درون قطرسیاهی بیرون میزند-شما درخیابان نفس از طریق حسن بودن اجازه شما جمع اوری اطلاعات- وتاثیرات اش را میگذارد ولی تجزیه وتحلیل این اطلاعات وارزش گذاری بایدبه عقل فشاربیاورید وپربار کردن عقل کاری اسان نیست اینجا است تزکیه لازم است دانشمندان غرب میفرماید اول بیطرف شدن بیان میکننداین اصطلاح فاصله گرفتن از تاثیران است وسپس معیارعقلانی که بدست امده است وارد وبیان میکند از مذهب قوی تراست- ولی مذهب میفرماید این اطلاعات یانور بهشتی دارد ویا اتش جهنمی دارد صبر کن تامشخص شود چناچه مشخص شد حرس کن- زکات از ریشه همین تزکیه است راه عملی حرس کردن زکات دادن است زمانی پول بسیار لذت بخش شد زکات بده تا شیرینی اش کم شود یعنی ضدان عمل کن تا به تعادل ونورانیت برسی- یک روش اش استفاده از روش روزه است- که جناب استاد انرا کشف کرده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دیروز بدنبال شناختی از استاد فهیم- وملا جناب اقای دکتر پرویز زرشناس رحمته الله علیه درتلویزیون-مشاهده کردم خیلی مایل بودم ایشان را درسلک طلبه ببینم- وکتب ایشان ومقالات ایشان رامطالعه کنم قبلا سپاه- یک کتاب فروشی داشت که اکنون هم دارد-بنام مطهری ودو سه تا سی دی فروشی مذهبی- که یکی از انها کنار سپاه مقابل کتابخانه است دران قبل غلغله بودنیم ساعتی طول میکشید تا جواب فرد را بدهند- امروز از ان سیدی فروشی بخش ناچیزاش سی دی است وبخش دیگران لباس وعطر وغیره است ومتولی سیدی فروشنده است که میفرماید جناب چه کمکی میتوان بکنم وتعدادخرید کتاب مذهبی افول پیدا کرده است-کتابخانه های دیگرهم که زدند به رومان انهم رمان ترجمه واز افتخارات انهاسیدی وکتب مذهبی نیمی اورند- من برای خریدن یک کتابجناب دکتر توی گرما حرکت کردم درکل وجودنداشت حنی درکتابخانه جناب عظمت مطهری رحمت الله علیه به کتابخانه معروف سردن – سرچ کردن نبود سری به کتابخانه زدم یک رمان انگلیسی ترجمه شدهکه نویسنده انگلیسی است نمیدانم چه ویروسی درمن رفته است وسط کتاب راخواندم غربی هنرشاندرشهر وتفسیرجوشن کبیروارخصوصیات فرد استنوشته است این فرد فلان- مزخرف میگوید وچنین است- چندش شدکتاب روی زمین گذاشتم- برای فروش وبازار گرمی از این روش سو استفاده میکنند- فرض کنید یک فردی برای خود بزرگ کردن به یک عظمت الهی بگوید مقداری هم ننرولوس تشریف داشتندویا کمی هم غلو واب وتاب به سبک اتیالیائی میدادند- شما درغرب جوانی لوس وننر باشد پیدانمیکنید درایران هم بعضی دختر خانم ها را میگفتند لوس هستند که خوب وبد برا ی مادربزرگ خودرا لوس میکرد من بچه پسرننر ندیدم-بله درغرب فرموسنری احمق است ولی مرذدم انچه فکر میکنندبیان میکنند که دلائل خاص دارد- لوس وننر تنها به اقای ترامپ کمی برازنده است-همه اش تخیل است-من قبلا روزی پنجاه هزارتومان کتاب میخریدم وبارها قول دادم تا نخوانم نخرم وبه علت خواص خاصی کم شده استخلاصه من سر زدم به کتابخانهحضرت مطهری علیه السلام وتین کتب رتهم نداشت-دوستی دراین کتابخاه پیدا کردم که کتاب شناس واقعی است وایشان به من تلفن کتابخانه دادکه من زنگ بزنم وچناچه وجود داشت من بروم وبعضی مواقه درته انبار برا ی پیا مرکرد که الحمدالله از نشرروغن درامان بود است-برق گویا رفته بود- من وارد کتابخانه شدم کمی تاریک بود زیر دودست ایشان میله های خاص است- گفتم تصادف کردی گفت نه نایلون کشیدم- من معنارا نفهمیدم ناگهان پارا دیدم از زنوا به پاین قطعه شده بود فرمودند-که مگر شمانمیدانستید من جنگ خرمشهر پای من قطع شدم- خواستم بگویم مارسیاه میکنی تا پارسال پای شمادرست بود رفیقاش فرمودند برای حرم رفته بود- عجب این افتخار دارد یت شرمندگی دارد؟؟ عجب دورانی شده است گفتم چند مصافحه طلبکارم اولی اش الان- وفرمودند ان کتابرا ما نداریم- به سیدی فروشی داخل رفتم قبلا بسیارمجهز بود حال هم ایشان زده به رمان- رفتم سیدی فروشی ماقبل که عظیم بود که شرح دادم چگونه بود درانجا کتاب های کوچک جیبی از استادمعزز ودلسوخته جوانان جناب حجت اسلام اقای عیرضا پناهیان بود من همیشه بخشی از خرید کتاب هایم کتاب هادی است چندبار چاپ شده است-مثلا- کتاب تقوا- حکمت- اخلاص وتزکیه است ویک سیدی معمار انقلاب رحمته الله علیه ویک سیدی از رهبرمعزز انر ا دیشت دیدم بهتراز ان مامتیوانیم کار کینم درهمه موارد از غرب وشرق الهام میگیرم بجز درمسائل اسلامی -؟؟_درایستگاه- وکتاب تقوا رااز تزکییه شروع به خواندن کردم خط 78 از خبان زند نزدیم سیدی فروشی تا سرکوچه میرفت صفحه اول ودوم الهمات زیادی به من داد نیم ساعت نشستم تا خط یک امد از راننده سئوال کردم خط 78 می اید فرمودند برچیده شد- این خواست الهی بود که من انرا بخوانم-چون درقنوت ربی زدنی علم وایمانا وعمل صالح وعاقبت بالخیر وغیره کمکم نتجه اش از درون قطرسیاهی بیرون میزند-شما درخیابان نفس از طریق حسن بودن اجازه شما جمع اوری اطلاعات- وتاثیرات اش را میگذارد ولی تجزیه وتحلیل این اطلاعات وارزش گذاری بایدبه عقل فشاربیاورید وپربار کردن عقل کاری اسان نیست اینجا است تزکیه لازم است دانشمندان غرب میفرماید اول بیطرف شدن بیان میکننداین اصطلاح فاصله گرفتن از تاثیران است وسپس معیارعقلانی که بدست امده است وارد وبیان میکند از مذهب قوی تراست- ولی مذهب میفرماید این اطلاعات یانور بهشتی دارد ویا اتش جهنمی دارد صبر کن تامشخص شود چناچه مشخص شد حرس کن- زکات از ریشه همین تزکیه است راه عملی حرس کردن زکات دادن است زمانی پول بسیار لذت بخش شد زکات بده تا شیرینی اش کم شود یعنی ضدان عمل کن تا به تعادل ونورانیت برسی- یک روش اش استفاده از روش روزه است- که جناب استاد انرا کشف کرده است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

?? #یک_دقیقه_مطالعه 

 

جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی عروس دریایی بنام "مدوز" و انواع حلزون های دریایی است. هر از گاهی این عروس دریایی حلزونهای کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد. اما پوسته سخت حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می شود. حلزون به دیواره مجرای هاضمه ی عروس دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی از درون به بیرون می کند. زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد، دیگر خبری از عروس دریایی نیست، چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده است. 

 

بعضی از ما همانند عروس دریایی هستیم که حلزون درونمان، ما را آرام آرام از درون می خورد. 

حلزون درون ما می تواند: "عصبانیت، دلواپسی، فکر و خیال بیهوده، غرور، حسادت، افسردگی، خشم، نگرانی، طمع، حرص و زیاده خواهی" و... باشد. این حلزونها آرام آرام در وجود ما رشد می کنند و با دندانهای خود، وجود ما را می جوند آرامتر از آنچه که فکر می کنیم... حال زمان آن است که به خود بیاییم و متوجه شویم چه اتفاقی در درونمان رخ داده است. کمی بیشتر برای شناخت درون خود وقت بگذاریم.

 ??


ارسال شده در توسط علی

?? #یک_دقیقه_مطالعه 

 

جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی عروس دریایی بنام "مدوز" و انواع حلزون های دریایی است. هر از گاهی این عروس دریایی حلزونهای کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد. اما پوسته سخت حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می شود. حلزون به دیواره مجرای هاضمه ی عروس دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی از درون به بیرون می کند. زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد، دیگر خبری از عروس دریایی نیست، چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده است. 

 

بعضی از ما همانند عروس دریایی هستیم که حلزون درونمان، ما را آرام آرام از درون می خورد. 

حلزون درون ما می تواند: "عصبانیت، دلواپسی، فکر و خیال بیهوده، غرور، حسادت، افسردگی، خشم، نگرانی، طمع، حرص و زیاده خواهی" و... باشد. این حلزونها آرام آرام در وجود ما رشد می کنند و با دندانهای خود، وجود ما را می جوند آرامتر از آنچه که فکر می کنیم... حال زمان آن است که به خود بیاییم و متوجه شویم چه اتفاقی در درونمان رخ داده است. کمی بیشتر برای شناخت درون خود وقت بگذاریم.

 ??


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به نظریات جناب اقای اقا جری-بحث مشروعیت—ایشان مشروعیت به معنای افضلیت به معنای دربر داشتن حقایق است نمی پذیرنند به معنای انتخاب دمکرتیک میدادند-بحث انتخاب حزبی – به اینمعنا ما دنبال کسی هستیم که اهداف مارا تحقق دهد واین اهداف میتواند غیرعادلانه باشد؟؟نشان بر ان است سیاست علم نیست وبر اسا س مصلحتهای شیطانی میتواند استوار است این نکته اول- دوم اسلام زماندارنیست حقایق ان ابدی است- حضرت علی علیه السلام نادرشاه نست – که یکزمان محبوب ومشروع باشد وزمانی دیگر مطرود باشد حضرذ علی علیه السلام چون همیشه بر مدار عقل وحق است همیشگی است- فرض ایشان این است که مردم مدینه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام- پذیرفتند وایشان حکومت کرد – این حکومت عرفی به معنای سیاسی نیست به معنای عبودیت است- یعنی پذیرفتن سیاست الهی است نه سیاست مردمی سکولار چون خداوندمنان ایشان برای حکومت انخاب کرد ولاغیر- ومردم هم تبعیت کردن وحضرت علی علیه السلام معنویت ایشان مورد تائید بوده است ونه حکومت ایشان جدا کردن سیاست دردنیا از اخرت از علی علیه السلام برخلاف رای علمای واقعی است هرکس چه درامردنیائی وچهدرامراخرتی از علی علیه السلام فاصله بگیرد به جهنم میرود اگر دوستان واقعی علی علیه السلام درصدر اسلام بعداز رحلت رسول اللهصلواه الله علیه واله والسلام که تعدادانها بسیاراندک است سمتی قبولکردن بدستورشخص علی علیه السلام بوده است دال برتائید انها نبایده است- وخیلی زود اختلاف ایجادشد وکناره کشیدند- الگوهای تاریخی ویا بقولی پاردایم های تاریخی دلیل بردرست بودن انها نیستباید دقیقا پاردایم ویا اسوه تاریخی پیدا کرد- وانرالگو قرارداد درتمام رشته های علمی هم چنین است وسیاست هم میبایست علمی باشد نه مصلحتی  وگرنه ممکن است اسوه شیطان شود—اسلام هم دین حزبی است وهم دین ملی است وهم دین جهانی است وحتی دین کهکشانی است این ظرفیت ممتاز واستثنائی دارددین امت وحده جهانی که سرانجام فرزند علی علیه السلام انرتحقق میدهد وعظمت این دین اشکار میکند- ومدتی هم است کهدرایران حاکم است درثانی هنرمند – دانشمند وسیاست مدارکسی نیست درهمه جا خواست مردم بپذیرد- مانندطبیب بایدمردم را اگاه کند وسلیقه وطرز تفکر انان را به سمت حق وکمال ارتقا دهد- مشروعیت جاهل درهیچ علمی قابل قبول نیست وسیاست هم همین وضع را دارد- پذیراش مشروعیت جاهل از روی اجبار است ممکن است که زبان باشد ولی قلبی وعقلی نیست مانندکسی با بچه ویا دیوانه دمخورشود-انتقام از سنی های امروز به این دلیل نیست که انها درانتخاب خلفای سه گانه شرکت نداشتند- بلکه به این علت میتواندباشد که هنوز ان رای راقبول دارند ولی مسلم است بادیدن اعجاز های امام زمان علیه السلام- وزنده شدن دوخلیفه اصلی وزنده شدناصحاب معروف ومشهور صد ر اسلام حقایق روشن میشود انها از رای خودعدول میکنند وحقیق رادرک میکنند وکسانی بخواهند طرافدارعثمان وابوسفیان باشند وبه جنگ با امام علیه السلام صلواته اللهعلیه والسم- بیایندبدستورالهی دیگرحق رای ومقام حکومت نخواهند داشت ودرنبردی اگرشرکت کننند به هلاکت میرسند-نظریه سیاسی سکولار- الگوهای زمانی راقبول دارد-کاری به انکهمردم حق میگویند ویا نمی گویندندارد ویک اصل غلط قفبول دارد که افراد سرنوشت خود –خودبنیاد میکنند- پس انهم بینادگرا هستند وفرق ها با ما این است که ما بنیادگرا الهی هستیم- فرض دوم همه انسان عاقل هستند وانچه تشخیص میدهند عین ثواب است ویا مسئول اش خودشان هستندپس تمام جنگ هاراتبرویه کنید وتمام جنایت هاراعقلانی بدانید—اسلام بدنبال نفیه غرب به این معنای که غربی است نیست بلکه بامعیارحق غرب راتائید ویانفیه میکند وبیشتر مبارزه بعلت تهاجم غرب به کشورهای اسلامی وبه جهان است کهاز روی استکبار ملعون اقدام میکند مبارزه ای که غرب به انسانها تحمیل میکند ولی هرگز دین اسلام راتحمیل نخواهد کرد-تنها اسلام نیست که باغرب درچالش است مسیحیت یت هم است کمونیست هم است ایدولوژیی های دیگرهم هستند وبعضی سکولارهم هستند- سنتی که به نظرایشان بی طرف است یک سنت منفعلی است-که قابل قبول الهی نیستدرحدیثی ذکر میکند یک عالم برجسته برحق به جهنم میر.ود وان عالم میپرسد دلیل رفتن من به جهنم چه بوده است خداوندمنان میفرمایدیک امربه معروف ونهی از منکر نکردی بخاطرانکه طاغوت یک سیلی بهتو بزند وچناچه اقدام میکردی مردم متوجه میشدند وطاغوت سرجایش میشاندند وچه بسا طاغوت دیگرکارمهم خلافی نمیکرددرحالیکه-هم علم داشتی وهم محبوبیت داشتی وهم متواستی قدرا قابل ملاحظه بدست اوری


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امروزه درجهان سوم- مردم از دولت وامانده واز بخش خصوصی درمانده است واین نشانه سالهای حکومت ظالمانه طاغوت است بهترین حکومت- حکومت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- وحکومت حضرت علی علیه السلام- که تاحد اندکی امریکا عمل کرده است-بیکاری بدترین درد است-تنبلی ازن بدتر است- بیهنری از همه انها بدتر است ودل وجرئیت نداشتن درکاری از همه بدتر است-حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلام- برای امنای بیت المال که نزد ایشان امدند که افراد از کار افتاده معرفی کنند-که به انهااز بیتالمال ماهانه مبلغی پرداخت شوددرمیان یک فردی بود که مادزادی دودست اش بسیار کوچک بود- حضرت فرمودند افراد رابه تنبلی عادت ندهید واقع کارجوهر سازنده انسان است یک کیسه ای درست کنید-که به پشت بی اندازد وبا بندی به پیشانی وسراو محکم شود گردن این فرد بسیارقوی است- به اندازه سختی نکشد بار درکیسه بگذارد وحمل ونقل کند بعدا دین این فرد که کمی ناراحت بود خندان است- هرکس که هیچ هنری نداشت-نزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که می امد- میفرمودند برو خار بکن-روزی یک از این سران امنا گفتند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-خار زیاد استمثلا شما شغل دیگری بیان کنید حضرت فرمودند-بزودی احتیاج به خار زیادمیشود یعنی روزی دهند خداوند منان است- یک علت اش غسل است- انزمانی سال به سال کسی حمام نمیگرفت وحتی بدن انها زخم میشد اعتنائی نمیکردن وحال بیادمداوم حمام بروند که خون از بیروننیاید ولباس پاکیزه وطاهرباشد- اب اوردن و حمام کردن وصابون وغیره احتایج مبرمی به خارداشت-در زمان حضرت علی علیه السلام- بیت المال- کاامروزه خداوندمنان انرا قابل ملاحظه کرده است من دریک روایتی دیدم بالاترین میزان بیالمال برای عموم چهار درهم بوده است وبعضی زمان محله به محله میدادندجوانی امد یک درهم نیمگرفت بغل دست انباربیت المال بازارکی بود ورفت انراد ویک وعده غذاخورد بخش خصوصی انرا میچرخاند بله داریم که حضرت علی علیه السلام سیددهرم داده است ویا هفتددرهم داده است وان غانمجنگ بوده است فقط برای رزمندگان وزنده وخانواده شهدا بوده است-امروزه در ادارات جنگ اعصاب است زیرابرخلاف جمله حضرت استاد دکتر ایتالله الشهدی مرتضی مطهری رحمت الله که فرمودنگوید مشکلات دیگرا ن به من چه؟؟ یا بیان امام سجاد علیه السلام من فقط زمانی لا اله الا اله میگویک کلمه لا بکار میبرم- با امکانات ومحدود بودن مانور وقوانین ریزودرشتخیل کم است بشود کاری مثبت برای دیگریکرد که توقعات زیاد است یک زمان دراوائل انقلاب من دراداره بودم یک فردی درحال بازنشسته شدن بودمعاون من من بود من گفتم من شاگرد شماهستم ومیخواهم از تجربه استفادکنم- ایشان فرمودند اکنون همه برخلاف قانون مایل هستند همیشه بیشتربرخلاف قانون هستند کوچکترین نشانه ای باعث میشوداز اقطاراستان بیاینداز تول بفرماید حجرف شمابرخلاف بخشنامه است وساددارید از بایگانی فلان بخشانه بگیرید وبعدبه سلامت بروید منزل وگاهی ایشان مرجوع کرد به استانداری – وگاهی نامه را از مدیرکل میگرفت باروزرات خانه9 به خوداش میدادکه برود وگرنه اعصبا برای شما میگذارند واگر کارش درست میشد میفمودمن مدیر کل نرم کردم وساعت ها مطالعه کردم راه فراری پیدا کردم وهیچ چشم داشتی هم ندارم ولی مهارت یاد دادن امروزه حتی درجهان کارمردم استنه تنها دولت ما فقط دولت رامیشناسیم- کار دست جمعی است که بایدسرمیاه گذاری کنند ووقت بگذارند- انشاالله باسعی وکشش وکمک الهی وامداد ائمه اطهارعلیم السلام بخصوص حضرت فاطمه سلام الله علیها کارهدرست میشود- انشاالله


ارسال شده در توسط علی
موافقین ۰ مخالفین ۰