عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۱۳ مطلب در دی ۱۳۹۸ ثبت شده است

سخنگوی فزرات امور خارجه امریکا لطفا توجه کند-!!

ؤبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سخنگوی وزرات امورخارجه امریکا بیان کرده اشست ایران در بازداشت سفیر امریکا  اقدام عیرقانونی کرده است درحالیکه بدون قانون ازورورد   سیاست مدران به نیویروک خود داری مکند که انهم غیرقانونی است  بهماننسبت ایرانمیتواندقانون سازی کند متر دردست گرفتن که جنای حضرت  دکتر ظریف صلواته  الله علیه درفلان ساعت درترن سی سانتیمتر از حد مجاز دورشدن به همان نسبت- سفیر انگلستان میتوانداز خانه حارج شود شما دل وجرئت ندارید قانون به اقای ترامپ یادبدهید بیشتربدرد سالن مد زنانه میخورید سیاست بسیارپیجیده است شجاعت وعلم ناب میخواهد واینراهم بدانیدامروزه جهان سوم استادابرقدرت ها است نه ابرقدرت ها استاد جهان سوم هنوز اینمطلب روشن را منکرید واقای سفیرانگلستان بروددرانگلستان اهن فروشی کند وزمانی هم دربیمارستان کار  روانشناسی بالینی کند

موافقین ۰ مخالفین ۰

پیام های وات سابی

بسم  الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پیام های وات سابی- گنجشگ به گنجشک مرده ماساژ قلبی میدهدCRP- متخصص قلب را خداوندمنان وتبارک وتعالی توی مغز این موجود گذاشته است-گفتند اتش است ونترسید مرد من- با شعله های حادثه رقصید مرد من – وقتی که باد  امد ودر ذهن باغ ریخت او کوه بود او که نلرزید مرد من- دشمن رسید تا دم دروازه  های شهر دلرا چراغ کرد ونخوابید مرد من- شیری شورع شد به مصاف شغالها گردن گشید وناخن وغرید مرد من—اتش ولی دو سوم اورا به من نداد  اما عجیب این که نرجنید مردمن( اهسته به رفیق گفت روز نجات است مردمن)- ده سال بعد شهر پراز فتنه وفریب- تن را کشید درتب وتردید مرد من-  با بنز چون شما نه – که با ویلچری حقیر درکوچه های غمزده چرخید مرد من- ازخون کیست این همه ای میزواعتبار-اماقبول- دید ونپرسید مرد من- هی سرفه سرفه وخون روی ملحفه- گلبرگ های از جگرش دید مرد من  یک هفته پیش ملحفه لبریزسخشد مثل انار گلزد وترکید مرد من- حالا من وعروس جوانی کهنیستم- شک میکنم برای چه جنگید مردمن( اخر رخ غسل داده یک لحظه دید قامت بلند کرد مردمن) رضا علی اکبری- کد خبر –ابنا- دستیار ویژه ریس مجلس درامور بینالملل تاکید کرد-  استضاخ ترامپ هم دعوا برسر تصاحب قدرت درامریکا ست این نتجه مذاکرات ما باهردو حزب امریکا- "-بد عهدی " انها بود—به گزارش خبر  گزاری اهل بیت(ع)- ابنا- حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه ریس مجلس درامور  بیان اللملی- در صفحه شخصی خود  درباره استیضاح  ترامپ- نوشت  در تاریخ ایران رفتار  کاخ سفید نشان داده  که راهبرد جمهوری خواهان ودر دموکراتها درقبال مردم بزرگ ایران و منطقه متمرکز بر منافع  یک جانبه امریکاست ونه منافع مشترک –وی ادامه داد : استیضاح ترامپ هم دعوا برسرتصاحب قدرت درامریکا ست نتجه مذاکرات ما با هردو حزب امریکا بد عهدی انهابود---( امریکا  همه را فریب داد-حالا ژست فریب برای ملت خود دارد ولی خداوندمنان انرا  اصیل میکند) امیر عبداللهیان :  داعش با لباس مردم عراق به میدان امده است ( بالباس  شیطان فرار خواهد کرد)  امیر عبد اللهیان :- نسخه جدید : تروریسیم سیاسی در عراق ولبنان شکست خواهد خورد- جنگید توقف نکرد ونخوابید مردمن—ترامپ شب خواب میبند صبح تعیبر مکند این کار جاسوسان ایرانی است ر پهلوی اردنگ زدند حال ترامپ دارند اردنگ میزنذد

موافقین ۰ مخالفین ۰

باین روش عمل کنید-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- شما درست همان تاکتیک انگلیسی ها  اچرا کنید مداوم یک سیستم غلط اجر میکنند که مخواند  افراد فریب دهند درحالی که خودرافریب میدهند نه مارا درباغ سبزینشانمیدهد وجملات ارزشی بیان میکند.سپس  زیر زیر کار میکنند وبهانه بدست میاورند و  تبلغات مسومم نشان میدهند اشتباه هم لاپوشانی میکند وبعضی نکات رامثبت  شدت  میدهند وجهانرا فریب میدهند وخودرادست بالا میگرند درضمن رنانه مثبت خودمان رابه کرسی بشناید وبگوید ما به روش انها عادت کردیم وجریانهارا عادی تلقی کنید که ارزش بحث ندارد- این سئوالرا مطرح کنید که طالبان تعدادزیادامریکائی کشت چراانجا هیچ اقدامی نمیکنید

موافقین ۰ مخالفین ۰

ترس یا قدرت-!!

ترس یا قدرت-؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-روزنامه تایم دهلی عکسی زیبا ازسردار حسینی در تظاهرات – هندی ه که متاسفانه قابل کپپی کردن نیست به چاپ رسانده است ونوشته است اگر حضرت قاسم سلیمانی با پهباد به شهادت میرسد دلیلی ندارد که یک ژنرال ضد امریکایئ پاکستانی باپهباد بقتل نرسد از حادثه برجها ی دو قلو- امریکا مداوم بهانه میسازد کهیج مدرک قابل قبول ارائه نداده است ودست به جنایت میزند وخشم هندیان با گفتن هند بهندازه انگلستان وایران برای امریکا خطرناک است- باعث خشم وتعجب نخست وزیر هندشده است مقالات زیاد درباره ان جنایت هولناک نوشته شدهاست وحتی بصورت مفصلدرمجلات امریکائی که برخلاف سیاست بین بیناللمل است وباعث بدنامی وضعف هژومنی امریکا درخارج میشود- وفرهنگ امریکایئ لجن مال میکند- کارشناسی نوشته است که سیسات اقای ترمپ یکماجرجوئی احمقانه است که مطالبی بیان میکند که عجیب است- وتصور میکند بعدا انرا هدایت میکند و وامتیاز میگیرد وطرف را مغلوب میکند وخود بعنوان قهرمان ظاهر میشود درست مانند فیلم ها هالیوودی وشعر جهانیان صفر تلقی میکند وقدرت امریکا اسطور های میداند که درحالی که قبلا از ضعف ارتش امریکا خود اش دادسخن داده است وهمجا شکست خورده است این روش بقول امام صادق علیه السلام حالت استکباری نشان قدرت نیست درحقیقت نشان ضعف ات برا جبران ان چنینن وانمود میشود

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

سوره زلزه بخش دوم

سوره زلزله- بخش دوم

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بخش دوم سوره زلزله- این سوره هم اغاز قیامترا بیان میکندکه همه به برزخ میرونند هم روز قیامت که پایان روز برزخ است بیان میکند- میتوان گفت قیامت اول وقیامت دوم ی یا ثانی دلیل اش این است که سوره نمی خواهد راجع به برزخ چیزی بگوید- جناب استاد حضرت البئالفضل بهرام پور رحمت الله علیه فرمودند قران زلزله گفته است رجفه نگفته است رجفه قویترین زلزله است دردانشگاه بیان کردند ده ریشتهر قرارداد است که همه چیزنابود میشود ولی امروزه بر اساس ملاک دوازدهر یشتهر همه س معنویت انسانهای خوب فرق میکند تمتام مساجد درست باقی میمانندتمام قبور سالم میمانند درحدیث است که مومنین باهمان مسجد خود به بهشت میرونند- درحدیث است که دخان- دودی از یمنشروع میشود دوعدد داده شدهاست یاسه روز یاس هفت روز دور دنیا میچرخد این عدد میزان مدت طول کشیدن قیامت را نشان میدهد پس رجفه نیست واین دود تنها ظالمین به اصطلاح مستکبرین درهم مکوبد انواع شکنجه دارد که فریادمیزنند مارانجات دهید مشکل دراین ایه است دکه میفرماید دران روززمین بارهایش را بیرون اورد هم میتواند برای قیامت اول باشد وهم میتواند برای قیامت دوم باشد  وسپس ادمی می انرا( یعنی زمین )را چه شده است باکمی تعمق مسلما برای قیامت اول استوایه بعد مال قیمت دوم است که دران روز زمین اخباراش رابیان میکند-میفرماید- اولا ما دوتارجعت نداریم اگر قرار باشد جسدانسانها بیرون بیاید ولومرده باشند باز یکنوع رجعت است اما مشکل درکلمه ثقل است که مطلق سنگینی هم مادیت را دربر است وهم معنویت خوب وزن انسان که سنگین نیست- پس معنویت را درنظردارد یعنی جسد انسانهای خوب بیرون افکندهمیشوند ومیسوزند  طبعیت قبل همه چیز دگرگون میشود اب میسوزد واتش میگرید ستارگان افول میکنند وکوه ها مانند پشمزده شده حرکت میکنند و معادن ازعمق زمین درحال مذاب بیرون اندا خته میشوند انگاه افارد میگویند زمین را چه شده است درقیامت دوم که اینجمله معنا نمیدهد زیرا دربرزخ همه میداند که قیامت دوم برپا میشود اما مهم بودند حضرت شسهید والامقام ایت الله العمظی سید باقر صدر رحمت الله علیه باددانشمندان شوروی که دردانشگاه بغداد درس اقتصاد کمونیستی میداند بحث وگفتمان کرده است- که چر اینهم کم هزینه برای مردم میکنید کسی ماشین میسازد خوداش بیش ازهمه سزاوار داشتن ماشین است وحق مردم است از نعمات کمال استفاده راببرند- انها پاسخ میدهند که انسانها بینهایت زمان زنده هستند ومعادن درحقیقت ثابت است بهکندی رشد میکند گرچهمادرفکر هستیم دربیابانها چاه هائی حفر کنیم که مواد مذاب داخل زمین بیرون بیاید وتبدیل به معاندن شودولی کنترول ان بسیار سخت است وامکان بوقوع پیوستن زلزله های شدیداست رکس صرفه جوئی کند سرانجام برنده است ایشان پاسخ میدهد که خداوندمنان طراح این زمین است همهچیزرا محاسبه کرده است که فرموده است از زمین کمال استفاده راببیرید انها باور نمیکردند حال خداوندمنان درقیامت اول نشان میدهد که هنوز معادن عظیمی وجود دارد این را دپو میگویند یعنی ذخیره کردند درغرب متوجه شدن چه درثروت .چه در نیروی انسانی بایددپو کرد زیر مثلا چنک میشودویا بحران میشود مثلابه تعدازیادی دکترنیاز است اگرنباشند عد های زیادتلف میشوند پس درهمه چیز باید دپو کرد خداوندمنان هم دپو کرده است

 

 

ارسال شده در 98/10/16:: 11:22 صبح توسط علی

موافقین ۰ مخالفین ۰

نظر یک متخصص غربی درباره سردار دلها.!!

جناب اقای کرد بی بی سی ملاحظه کنند-!!

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در گفتمانی در بی بی سی جناب کردی تفسیر عمروبن عاصی میکند- روز روشن دزدی هنوز مرکب تاریخ جدید خاورمیانه خشک نشده است- این داعش بود که وظیفه داشت مانندهیتلر سرزمین سوخته تحویل دهد اتفاقا من دیروارد صحهنه نبرد شدیم وداهش بافریب پیش امد زمانی خوب از لحاظ نظامی قوی شد ازقلروی فدرالی خوداش به سمت دمشق حرکت کرد و بزرگترین ضربه بخوداش زد اصلا قصد سازندگی نداشت هرجا که رفت دانشگا ه ار را تخریب کرد وکارخانجات رایا فروخت ا تغیر داد که اسلحه سازی کنند ویاتخریب کرد حتی زمانی که عقب نشنینی میکرد خانه ها ویران میکند درختان را ازریشه درمیاورد وبنزین وگازوئیل میرخت واتش میزد وبعدعکس میگرفت ودرفضارمجازی وانمود میکرد کار ارتش مرکزی است حتی زنان غیر داعی را درترکیه فروخت وامروزه روشن شده است بزور مردم رابیرون میکرد- نقشه اینبود که بعدا اشرائیل درنجا سرمایه گذاری کند وانهارابه بردگی بکشاند ماندکاری که میخواست درلبنان بکند- درکردستان همین نفشه بود که باترکیه تقسیم کنند- هرجا گرفت حتی کلاه مغازه را تخلیه کرد وافرادی که میخولستند مخالفت کننند میکشت درست مانندهیتلر اقای رجوی بارها شخصا از رادیو عراق شنیدم کهفرمودند اگرما به قدرت نرسیدمماندلبنان میشوید ومداوم درجنگ داخلی نابودمیشوید هیچگونه حتی اعلام نکردند دراینده نقش ما درقلمرو خودشان چیست وچگونه ان سرزمین اداره خواهند کرد مداوم طبل جنگ زدند وهرکس انتقاد میکرد که مجلیس درست کنید میگفتندنیاز نیست رهبریت کافی است وبه سمت یک دیکتاتوری مخوفی پیش رفتند انچان حضرت علی علیه السلام فرمودندانهارا ادم کش نامیدند یک رادیو به انهاندادند بلندگو یانها رایدواسرائیل وامریکا وبی بی سی  وعربستان وقطر ودیگران بودند درست مانند ابرهه- وحتی گفتندما از روش معاویه استفاده میکنیم ودرحدیث است که درسوریه عد ه ای سنت ابوسفیانرامیخواهند زنده کنند وروش مهم انها عثمانی است- دقیق همین است ولی درعراق مردمان گمنام وبی ثروت باکمک ایرانیان دمارانهادرمی اورند گرچه هرجا اتش خاموش وشد درجایب دیگر اتش بوجودمیاورندوبسیارخوب میجنگند ولی بعد همی دیگرقتل عام میکنند واینامرباعث نابودی انها میشود-ولیدرسوریه کار مشکلتراست زیرایهودرانجا کمک میکندمنظور صیهونیست است که بار دیگر که دفعه چهارم است دست به جنایات عظیم میزند- سرانجام توسط ناجی اسلام ومسیحیت نابود میشوند وکم کم مسلمانان بیدار میشوند وبه سمت وحدت میل میکنند وبز دارد طرفداران انها- روز راشب توصیف میکنند وروز را شب توصیف میکنند وازهمه راه فساد سعی میکنند که مسلمانان رافریب دهند دراوایل افرادزیادی فیب میخورند وکم کم بیدارمیشوند تصور میکننددست انهاخالی است درحالی که قدرت مبارزه دارند وناجی عظیم الشان اسلام مهرخاتمه برلب انها خواهدزد و وظیفه استفامت کردن است کارها بنظم پیش خواهد رفت د امدفقط یک عد ه ای دلسوزترا مادر  ازروی حماقتاز مرگ انها نگران میشوندذوانرا غیر اسلامی و الهی مینامندکه پس از اخطار دستگیر واعدام میشوند وتاریخ براساس عدالت الهی انشاالله همچنان که تاامروز پیش رفته است .مابقیه هم به همین خوبی پیش برود-جالب است که امام صادق علیه السلامکسانی مخالف این سیاست هستند کهاول موافق بودن وابهتی داشتندناگهان تغیر موضع میدهندکه خیلی هاتعجب میکنندومدتی افرادساده لوح راگول میزنند-ه ازعجایب روزگاراست عاقبت بخیرشدن بسیارمشکلاست مگرکسی هروزه ارتباط تنگاتنگی باخداوندمنان داشته باشد ودعا های خاصی رابخواند انشااللهمه ما ومسلمانان درجهت اهداف امام زمانعلیه السلام چون سرداردلها سیر کنیم انشالله

 

 

ارسال شده در 98/10/16:: 10:42 عصر توسط علی

[بدون نظر]

نظر یک متخصص غربی درباره شهادت حضرت اسوه سلیمانی رحمتالله علیه

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سازمان ملل متحد تصور میکند اعضای ان اگر تابع امریکانباشند کون وفیکون میشود اتفاقا خداوندمنان انهارا کن فیکون خواهد کرد- تادرس بگیرند و یک نسل معتقد ومتوکل بهخداوندمنان باشند ومداوم تعداد کشته های جریان ابان ماه میخواهند درحالیکه امریکادرجنگ ویتنام دفعه او فقط چهارده هزانفر اعلام کرد ومردم اسامی کشته های خودرادادند تاپنجاه از نفر رابیان کرد که بسیارکمتر از واقعیت است درجنگ های امروز مجروحین حداقل دوبرابر خواهندبود که هیچ گونه اطلاعاتی نداد ویتنام جنوبی هم همینطور-  لا دلیلینداردما دقیقا بدهیم خیلی عجیب است که سازمانملل متحد که میبایست برعلیه استکبار باشد برعلیه مظلومین ومستضعفین است که روزی دگرگون خواهدشد- شکست امریکادرویتنام ضربه هولناکی بهامریکاوارد شد کههنوز نتوانسته است جبران کند گرچه روسها خیلی بهتر عمل کردند خوب تمدن انها بسیار قویتر وریشه دارتر است-  موسسه گلدن کلوب- بقول خوداش ازیک متخصص درباره این عنوان که ایامادرنزدیکی جنگ با ایران هستیم-ازیک متخصص نه سئوال درباره تاثیرات شهادت سرتاسر افتخار کهمورد غبن وحسرت هر انسان ازاده است سئوال کرده است مداوم میگویند نمیدانم- قبلا چون میخواهند حضرت شهید سرامد جناب اسوه سلیمانی- رحمت الله نفر دوم ایران خطاب کنند-من نکاتی ذکر کنم ما از صلح مسلح گذشتیم وارد فاز رقیق درگیری هستیم یعنی درجنگ گرم هستیم طبیعی است جنگ حساسیتهای زیادی رایجاد میکند وچنگ چگونه بیادمدیرت وکنترول شود بسیارحساس است وشکستامریکا دراین برهه بسیار تاثیرگذار وحسسا است شکستهای امریکادرخاورمیانه باعث سقوط اوباما شد   درحالیکه اقای اوباما سر کیسه راشل کرد تا جلب توجه کند وخاور میانه حساس ترین نقطه جهان است بخصوص برای غرب- جناب دیلان اسکات- از خانم سوزان ملونی نه سوال کرده است میفرماید هرکس ادعا کند میتواند پیشگوئی کند خارج از اعماد به اطلاعات واقعی است یعنی اطلاعات نمیتواند شرایط لازم برای پیشگوی داشته باشد واین پیچیدگی جریان رابخوبی نشان مدهد چون تاامروز چنین بوده است وابن خانم معاوم موسسه معروف بروکلین است- دوم بیان میکند که این قتل نشان ان است- حادثه کمتراز جنگ نیست یعنی جنگ واقعی درحال انجام است درحقیق طرفین دیگیر میخواهندمقصر جنگ نشان دهند- و-این جنگ درزمان اقای ترامپ پایه گذاری شده است – درحالیکه همه اش میخواهدخودراصلح طالب وامریکارااز حوه جنگ بیرون بکشد یعنی اهل نفاق استدرحای که جنگ میخواهد- نشانه این جنگ طلبی که درمرحله نخست ایجادتنش است بیرونامدن اقیا ترامپ ازهمه قراردهای چندجانبه است و گیردادن واشکاتراشی کردن- وهمهجا ادعاکرد همه تصور میکنند کهامریکا ها ساده لوح هستندوسرامریکا کلاه میگذارند- .ارام ارام تحریمات ایران زیادکرد که ایجادتنش شود ایران درمورد کشتی وپهباد امریکا جواب سختی داد-نکته قابل ارزش دراین جا است که حضرت سپهبدسلیمانی   رحمت الله علیه یک فرمانده نظامی تیز هوش فقط نیست یک اعیر دهند ایدولوژی است -  واین تاثیرات درعراق بخوبی روشن است حتی دراردن- اردن ازنظرایشان کمترین تغیرات میکند تحت تاثیرواقع شده است- امید است ارتش هم درهمین زمینه کارکند که درالمان گشتاپو این نقش راداشت امروزه به سپاه بعضی ها گشتاپوی اسلامی گفته اند تظاهرات درعراق ایشا ن بانی ان شد که امروزه درامریکا کار وزرات امورخارجه وسیا است- نیروی کمک نظامی عراق یا حشد الشعبی ماند بسیج دراین موارد پشتیبانی میدهند- از ستون پنچم گذشته است یک کار حزبی حساب شده است- درتاریخ اسلام سپاه اسلام هم حزبی بود وهم نظامی بود واین هم یکی ازعظمت سپاه اسلام بود هم میجنگیدند وهم قران وسنت یادمیدادند ومردم تشویق میکردند که مسلمان شوند وامام جماعت وجمعه میشدند- ایشان میگوید من انتظارندارم ایننوع مطالب از چنگ خارج شود همراه جنگ است درافغانستان ارتش امریکا سعی زیادی کرد وبخشی اشت که تبلیغ مسحیت میکرد باشکست ربرو شد عد های نزدیک یک واحدنظامی امریکا دریک کلبه زندگانی میکردند وازان واحد کمک های فراوان میگرفتند انها قران به سربازان امریکاید دادندوتوسط مترج بانها بحثد کردند وکم کم وی افرادافغانی وامریکائی تاثر گذاشتند ویکشب به بهانه که  انها جاوسس یکردندهمه انهارا کشتندوقران هاراسوزاندن- ودر عراق وسوریه نتواستند چنین کند حتی مسیحیت وبعضی از یهودیان را کشتند وداعش هرچه از مسیحیت کشت چیزی نگفتند واسرائیل شروع گکرد مسیحیت که مخالفتهائی شروع بود که درسوریه انهارا میشکت بعضی ازانهارا کشت-ادامهدارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای کرد بی بی یی لطفا ملاحظه کنند !!

ب اقای کرد بی بی سی ملاحظه کنند-!!

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در گفتمانی در بی بی سی جناب کردی تفسیر عمروبن عاصی میکند- روز روشن دزدی هنوز مرکب تاریخ جدید خاورمیانه خشک نشده است- این داعش بود که وظیفه داشت مانندهیتلر سرزمین سوخته تحویل دهد اتفاقا من دیروارد صحهنه نبرد شدیم وداهش بافریب پیش امد زمانی خوب از لحاظ نظامی قوی شد ازقلروی فدرالی خوداش به سمت دمشق حرکت کرد و بزرگترین ضربه بخوداش زد اصلا قصد سازندگی نداشت هرجا که رفت دانشگا ه ار را تخریب کرد وکارخانجات رایا فروخت ا تغیر داد که اسلحه سازی کنند ویاتخریب کرد حتی زمانی که عقب نشنینی میکرد خانه ها ویران میکند درختان را ازریشه درمیاورد وبنزین وگازوئیل میرخت واتش میزد وبعدعکس میگرفت ودرفضارمجازی وانمود میکرد کار ارتش مرکزی است حتی زنان غیر داعی را درترکیه فروخت وامروزه روشن شده است بزور مردم رابیرون میکرد- نقشه اینبود که بعدا اشرائیل درنجا سرمایه گذاری کند وانهارابه بردگی بکشاند ماندکاری که میخواست درلبنان بکند- درکردستان همین نفشه بود که باترکیه تقسیم کنند- هرجا گرفت حتی کلاه مغازه را تخلیه کرد وافرادی که میخولستند مخالفت کننند میکشت درست مانندهیتلر اقای رجوی بارها شخصا از رادیو عراق شنیدم کهفرمودند اگرما به قدرت نرسیدمماندلبنان میشوید ومداوم درجنگ داخلی نابودمیشوید هیچگونه حتی اعلام نکردند دراینده نقش ما درقلمرو خودشان چیست وچگونه ان سرزمین اداره خواهند کرد مداوم طبل جنگ زدند وهرکس انتقاد میکرد که مجلیس درست کنید میگفتندنیاز نیست رهبریت کافی است وبه سمت یک دیکتاتوری مخوفی پیش رفتند انچان حضرت علی علیه السلام فرمودندانهارا ادم کش نامیدند یک رادیو به انهاندادند بلندگو یانها رایدواسرائیل وامریکا وبی بی سی  وعربستان وقطر ودیگران بودند درست مانند ابرهه- وحتی گفتندما از روش معاویه استفاده میکنیم ودرحدیث است که درسوریه عد ه ای سنت ابوسفیانرامیخواهند زنده کنند وروش مهم انها عثمانی است- دقیق همین است ولی درعراق مردمان گمنام وبی ثروت باکمک ایرانیان دمارانهادرمی اورند گرچه هرجا اتش خاموش وشد درجایب دیگر اتش بوجودمیاورندوبسیارخوب میجنگند ولی بعد همی دیگرقتل عام میکنند واینامرباعث نابودی انها میشود-ولیدرسوریه کار مشکلتراست زیرایهودرانجا کمک میکندمنظور صیهونیست است که بار دیگر که دفعه چهارم است دست به جنایات عظیم میزند- سرانجام توسط ناجی اسلام ومسیحیت نابود میشوند وکم کم مسلمانان بیدار میشوند وبه سمت وحدت میل میکنند وبز دارد طرفداران انها- روز راشب توصیف میکنند وروز را شب توصیف میکنند وازهمه راه فساد سعی میکنند که مسلمانان رافریب دهند دراوایل افرادزیادی فیب میخورند وکم کم بیدارمیشوند تصور میکننددست انهاخالی است درحالی که قدرت مبارزه دارند وناجی عظیم الشان اسلام مهرخاتمه برلب انها خواهدزد و وظیفه استفامت کردن است کارها بنظم پیش خواهد رفت د امدفقط یک عد ه ای دلسوزترا مادر  ازروی حماقتاز مرگ انها نگران میشوندذوانرا غیر اسلامی و الهی مینامندکه پس از اخطار دستگیر واعدام میشوند وتاریخ براساس عدالت الهی انشاالله همچنان که تاامروز پیش رفته است .مابقیه هم به همین خوبی پیش برود-جالب است که امام صادق علیه السلامکسانی مخالف این سیاست هستند کهاول موافق بودن وابهتی داشتندناگهان تغیر موضع میدهندکه خیلی هاتعجب میکنندومدتی افرادساده لوح راگول میزنند-ه ازعجایب روزگاراست عاقبت بخیرشدن بسیارمشکلاست مگرکسی هروزه ارتباط تنگاتنگی باخداوندمنان داشته باشد ودعا های خاصی رابخواند انشااللهمه ما ومسلمانان درجهت اهداف امام زمانعلیه السلام چون سرداردلها سیر کنیم انشالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای کرد بی بی سی لطفا ملاحظه کنند

ب اقای کرد بی بی سی ملاحظه کنند-!!

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در گفتمانی در بی بی سی جناب کردی تفسیر عمروبن عاصی میکند- روز روشن دزدی هنوز مرکب تاریخ جدید خاورمیانه خشک نشده است- این داعش بود که وظیفه داشت مانندهیتلر سرزمین سوخته تحویل دهد اتفاقا من دیروارد صحهنه نبرد شدیم وداهش بافریب پیش امد زمانی خوب از لحاظ نظامی قوی شد ازقلروی فدرالی خوداش به سمت دمشق حرکت کرد و بزرگترین ضربه بخوداش زد اصلا قصد سازندگی نداشت هرجا که رفت دانشگا ه ار را تخریب کرد وکارخانجات رایا فروخت ا تغیر داد که اسلحه سازی کنند ویاتخریب کرد حتی زمانی که عقب نشنینی میکرد خانه ها ویران میکند درختان را ازریشه درمیاورد وبنزین وگازوئیل میرخت واتش میزد وبعدعکس میگرفت ودرفضارمجازی وانمود میکرد کار ارتش مرکزی است حتی زنان غیر داعی را درترکیه فروخت وامروزه روشن شده است بزور مردم رابیرون میکرد- نقشه اینبود که بعدا اشرائیل درنجا سرمایه گذاری کند وانهارابه بردگی بکشاند ماندکاری که میخواست درلبنان بکند- درکردستان همین نفشه بود که باترکیه تقسیم کنند- هرجا گرفت حتی کلاه مغازه را تخلیه کرد وافرادی که میخولستند مخالفت کننند میکشت درست مانندهیتلر اقای رجوی بارها شخصا از رادیو عراق شنیدم کهفرمودند اگرما به قدرت نرسیدمماندلبنان میشوید ومداوم درجنگ داخلی نابودمیشوید هیچگونه حتی اعلام نکردند دراینده نقش ما درقلمرو خودشان چیست وچگونه ان سرزمین اداره خواهند کرد مداوم طبل جنگ زدند وهرکس انتقاد میکرد که مجلیس درست کنید میگفتندنیاز نیست رهبریت کافی است وبه سمت یک دیکتاتوری مخوفی پیش رفتند انچان حضرت علی علیه السلام فرمودندانهارا ادم کش نامیدند یک رادیو به انهاندادند بلندگو یانها رایدواسرائیل وامریکا وبی بی سی  وعربستان وقطر ودیگران بودند درست مانند ابرهه- وحتی گفتندما از روش معاویه استفاده میکنیم ودرحدیث است که درسوریه عد ه ای سنت ابوسفیانرامیخواهند زنده کنند وروش مهم انها عثمانی است- دقیق همین است ولی درعراق مردمان گمنام وبی ثروت باکمک ایرانیان دمارانهادرمی اورند گرچه هرجا اتش خاموش وشد درجایب دیگر اتش بوجودمیاورندوبسیارخوب میجنگند ولی بعد همی دیگرقتل عام میکنند واینامرباعث نابودی انها میشود-ولیدرسوریه کار مشکلتراست زیرایهودرانجا کمک میکندمنظور صیهونیست است که بار دیگر که دفعه چهارم است دست به جنایات عظیم میزند- سرانجام توسط ناجی اسلام ومسیحیت نابود میشوند وکم کم مسلمانان بیدار میشوند وبه سمت وحدت میل میکنند وبز دارد طرفداران انها- روز راشب توصیف میکنند وروز را شب توصیف میکنند وازهمه راه فساد سعی میکنند که مسلمانان رافریب دهند دراوایل افرادزیادی فیب میخورند وکم کم بیدارمیشوند تصور میکننددست انهاخالی است درحالی که قدرت مبارزه دارند وناجی عظیم الشان اسلام مهرخاتمه برلب انها خواهدزد و وظیفه استفامت کردن است کارها بنظم پیش خواهد رفت د امدفقط یک عد ه ای دلسوزترا مادر  ازروی حماقتاز مرگ انها نگران میشوندذوانرا غیر اسلامی و الهی مینامندکه پس از اخطار دستگیر واعدام میشوند وتاریخ براساس عدالت الهی انشاالله همچنان که تاامروز پیش رفته است .مابقیه هم به همین خوبی پیش برود-جالب است که امام صادق علیه السلامکسانی مخالف این سیاست هستند کهاول موافق بودن وابهتی داشتندناگهان تغیر موضع میدهندکه خیلی هاتعجب میکنندومدتی افرادساده لوح راگول میزنند-ه ازعجایب روزگاراست عاقبت بخیرشدن بسیارمشکلاست مگرکسی هروزه ارتباط تنگاتنگی باخداوندمنان داشته باشد ودعا های خاصی رابخواند انشااللهمه ما ومسلمانان درجهت اهداف امام زمانعلیه السلام چون سرداردلها سیر کنیم انشالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

روایت امیرالمتقین درباره عظمت اهل بیت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- روایت از امیر المتقین علیه السلام- هرکس ازی برغیر کشتی ما یکی هارا روشن کند ندارند- انان ( اهل بیت) ستون های دینند وپنا گاه ایی که مردم را نگه میدارند- حق به یمن انان به جا ی خود باز گشت وباطل از جایگاهش فرو افتاد- کارعقل ازمایش وامتحان حقیقت ها است علامه ایتالله محمد حسین طبا طبائی رحمت الله علیه بسیار مواقع ما نمیتوانیم به حقیقت دست پیدا کنیم ولی اگر  حفیفت به ما گفتن میتوانین به صحت ان دست پیدا کنیم  فرهنگ ها احزاب وفیلسوفان نظریات مختلفی دباره یک موضوع دارند که نمیتواند همه انها صحیح باشد لطف الهی توسط معصومین حقایق زیادی به ما  تفهیم میکنند وملاک حقیقت را بیان میکنند وماتوانمند میشویم که حقیقتها را کشف کنیم وضدانها باطل هستند (_ ای مردم بصره) شما از تاریکی ها جهالت وگمراهی به وسیله ما هدایت شدید وبه کمک ما به اوج ترقی رسیدید-صبح سعادت شما درپرتو شعاع وجود ما درخشیدن گرفت  علم مانندنور است که دالئل روشنی به انسان میدهد که درپرتو ان دلائل سعادت را از  بدبختی تمیز میدهد – ولی صبر  بر حقیقت کمی سنگین است هرکس برحقیقت صبر کند  سرانج فرج ورهائی پیدا میکند سختی ان بقدری است که تمثیل اوردند فرد درخون خون میغلطد وراهخداوند راه حقیقت است حقیقت ستون دین است پناگاهئی است کهمردم حفظ میکند حق استوار میشود وباطل فرومیریزد حقیقت با  درک یددها ومعنویت های الهی هم گام است ولی باطل حقیقتی را نمیتواند اثبات کند وفقط یا تحمیل میکند ویا فریب میدهد- به خاندان ییامبرتان بنگرید وهرسو رفتند  درپی انان بروید چون منشا ومخزن علم الهی که تماما حقیقت ناب است که به ان حکمت هم گفته میشود-و رسول خدا صلواته الله علیه واله والسلم پرچم حق رل درمیان ما برحای گذاشت کسی که ازن پیشی بگیرد از دین خارج شده است وان که ازان پس بمانند تباه وسرنگون ( دربدبختی ها وشرارتها)  وان که همراهی کند  یعنی بهمیزان عمل کند  استاندارد هار عمل کند رستگار خواهد شد یعنی قونین دارد وحد دارد واندازه دارد که نشان شعور فوقالعاده خالق هستی است- ماییم مقربان ویاران خزانه داران معارف الهی ورود به خانه های علم وایمان به خانه وارد نمیشنود مگر از درهای ان ها پس هرکسی  ازغیر درهای خانه ها وارد شود دزد نامیده میشود- اولا  پرچم حق فرمودند یعنی حق را  بلنداوزه کنید که همه درک کنند ودرپشت سر حق راه بروید نه جلوبیفتید که باطل است نه درعقب باشید که انرا رها کردید  وهرکس بباطل روی اورد سرنگون میشود  که شناخت تاریخ جهان از گذشته تا حال اینامرا اثبات میکند فرمودند ما خزانه دار معارف الهی هستیم ودرهای ورود به خانه های علم وایمان- خزانه انبارهای کالا گفته میشود  منظور انبارهای بسیاربزرگ است هیچکسدراسلام نمیتواند چنین ادعائی بکند-مگرمقلد  معصومین علیهم صلواته الله  اجمعین- همیشه مخرن کتاب در اطاقی بوده است  درانجا علاوه براطاق قران واحادیث خود یک اطاق پراز  کتاب است کسی از درب وارد میشود درب یعنی معصومین علیهم صلاوته الله علیهم الجمعین به معنا درست کتاب نایل میشود کسیه که  از راه امام علیه السلام وارد  کتابخانه شود چون دزد  فقط برای دستبرد زدن میاید نه برای فهم حقیقت قران واحادیث

موافقین ۰ مخالفین ۰

تبریک و تسلیت برای شهادت دو نفس زکیه-!!-۱

تبریک وتهنیت برای شهادت دونفس زکیه-!!

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است تبریک وتهنیت به دو نفس زکیه- والحمدالله جنایات غرب وحشی بخوبی روشن شئ که خط قرمزی نمیپذیرد- واین نشانه روبه ذوال رفتن انها است یکی از نژاد ایرانی ودیگری تا حدی از نژاد ترکمن- عرب شده-این اغاز یک جریان جدید است-  امام معص.م فرمودند از شهادت ما نارحت نباشید ستاره ای پرفروختر خواهد امد جای نگرانی نیست گه چه ئدر رویاول خوب وبود وبعد تلخ بود ولی من انرا بفال نیک گرفتم- وما بیاداماده شویم که یک لشگر ما درجولان واقع شودطبق حدیث- وروسیه بفکر بمب اتمی نباشد- روز شهادت سرلشگر همت صلواته الله علیه ودیگر رهبران نظامی رحمت الله علیهم اجمعین- همه تصور میکردند کار تمام شد تاکتیک های الهی قابل پیش گوئی وپیش بینی نیست- مثلا استرالیا صیهونیست به اندازه کشور نیوز لند اتش گرفته است وکاری از دست اسرائیل وحتی امریکا بر نمیاید- اینها درس است- انشالله اینجچریان مولمه راهگشا یک جریانی باشد که صدرصد بنفع اسلام ناب خواهدبود ونشان از قدرت شرق است که درحال اوج گیری ایست وکسی ارابخوبی درک نیمکند بخصوص اسلام ناب در حدیث است که خوبان نزدیک بودن بعث الهی رادرک میکنند ودشمنان به ان میخندند وتنها باید خوبان را اگاه کرد ودیگرانرا بطورکلی نصیحت کرد – انشالله باقدرت وسرافرازی به پیش خواهیم رفت انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰