عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۰ مطلب در دی ۱۳۹۹ ثبت شده است

اقای پمپبئو- بخش دوم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بخش دوم اقای مایک پمپئو- اقای پمپئو بیان میکند نظر اش ان است که اقای ترامپ زمانی که همه راه براوبسته میشود یک کارانفجاری میکند وانتخابات قطعا دروغ بوده است-وزیر امور خارجه لوکزانبورگ-مرکز ذوب اهن اروپای غربی- یک کامنت برای  رویتر فرستاد- که مقامات رسمی لوکز انبورگ- از قبل مسافرت ایشان را  به این کشور ممنوع کرده بودند- وقبلا اقای پمپئو صدای امریکا رامتهم کرد-که یک هشدار بی معنا وخراب کننده دران اژِیری انفجاری که زد- بعنوان یک تبلیغات  سیاسی وانمود  نمود- من نمیدانم چرا باز ی گلف یک باز بی معنا میدانند- دبیر ناتو اقای استالتن برگ- درتوتیر گفت- صحنه شوک اور در واشنگتن اینبود که نتیجه انتخابات دمکراتیک- میابیست محترم شناخته شود- سخنگوی ناتو به اقای استالتن برگ- براساس گفته س ان ان- که اقای پمپئو امروز روز سه شنبه صبح گفته است-که به ایشان اطلا ع داده است که سفر کنسل شده است –دنیا دکا ودکا—خانم  ویلامس وزیر امور خارجه بلژِیک  با حالت غم انگیز گفت که- تعبیر ایشان این است-که مانند دو بکسور زمانی انها را ازهم جدا میکنند وسپس  سوت میزنند که سرشاخ شوند-مدتی ایشان مردم را به ارامش دعوت میکند این مرحله که گذشت- ایشان مداوم میفرماید که  انتخابات یک فریب است- اقای اسئلبورن-گفت که او هیچ دلیلی  برای ملغی کردن سفراش نداده است اما فرض تاحدی مسلم این است ایشان کلمات خشن وتند به ریاستجمهوری امریکا گفته است وهم چنین متحدین ایشان هم چنین بیان کرده اند

موافقین ۰ مخالفین ۰

پایگاه ویروس

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پایگاه علویان وپایگاه به بهائی پایگاه ویروس شده است-بسم الله الرحمن الرحیم- -نظریات شخصی است-سفر اقای مایک پمبئو اخرین شوالیه اقای ترامپ به اروپا که سفر ایشان به لوکزانبور از طرف ان کشور قطع شد را ملغی کردوهم چنین سفر به بروکسل برای شرکت در سازمان ناتو- یک روز  بعقب افتاد- مشخص است شرایط بنفع اقای بایدن است وبادبان ها درانجهت تنظیم میشود-شورش به کنگره زنگ خطر برای شورش های بزرگتر بخصوص در واشنگتن  به صدا دراورد لذا تعدادزیادی دستگیر شدند ودو کانال باز جوئی به موازات هم  برای کسب اطلاعات  بوجود امد- این جریان  اعلان عمومی نشد واعلام شد دربیست وچهار ساعت بعد ایشان به بروکسل خواهد رفت- وزیر امور خارجه لوکزانبور در روز چهارشناقای جین اسلبورن که ایشان سفررا ملغی نکرده است ولی ممکن است بد نباشد که امریکا سفرهای خود را بکشورهای کوچک اروپا متوقف کند- باز همان مطلب را تائید میکند که مایل نیستند مورد خشم اقای بایدن قرار بگیرند- سفیر امریکا در اوکزانبورگ گفت- اقای پمبئو ملاقات با دبیرکل ناتو ودرچهاردم ماه با اقای جنس استاولتن برگ دارد-وایشان مایل است سفر به لاکزانبورگ را  متوقف کند- اقای اسل بورن گفته که مایل است با هر وزیر حارجه  ملاقات کند- از هرکجا باشد- ول ممکن است بد نباشد- که ایشان در بروکس ولوکزانبور نباشند—وایشان بشدت اخرین هفته کهمنجر به یک شورش بسیار گسترده شد از اقای ریس جمهور دونالد ترامپ انتقاد بسیار قوی کرد-منابع خبری سی ان ان- سه شنبه در لوگزانبور گفتند- که مقامات رسمی لوکزانبورگ اعالام جریان متوفق شدن سفر اقای مایک پمبئو را اعلان کردند- اما سفر بهمعنای انکه بطورکلی لغو شده باشد نبود –ولی این توصور درتیم اقای پمئو  وجود اشت که بخصوص اقای دونالد ترامپ مورد انتقاد شدید رهبران جهان واقع شده است-پس از حادثه کپیتول-= ساختمان کنکره-ولی اقای پمبئو بسیار مایل بود بادبیرکل ناتو و وزیر امور خارجه بلژیک ملاقات داشته باشد که هردو انان حمله کشنده   را محکوم کرده بودند

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پایگاه علویان وپایگاه به بهائی پایگاه ویروس شده است-بسم الله الرحمن الرحیم- -نظریات شخصی است-سفر اقای مایک پمبئو اخرین شوالیه اقای ترامپ به اروپا که سفر ایشان به لوکزانبور از طرف ان کشور قطع شد را ملغی کردوهم چنین سفر به بروکسل برای شرکت در سازمان ناتو- یک روز  بعقب افتاد- مشخص است شرایط بنفع اقای بایدن است وبادبان ها درانجهت تنظیم میشود-شورش به کنگره زنگ خطر برای شورش های بزرگتر بخصوص در واشنگتن  به صدا دراورد لذا تعدادزیادی دستگیر شدند ودو کانال باز جوئی به موازات هم  برای کسب اطلاعات  بوجود امد- این جریان  اعلان عمومی نشد واعلام شد دربیست وچهار ساعت بعد ایشان به بروکسل خواهد رفت- وزیر امور خارجه لوکزانبور در روز چهارشناقای جین اسلبورن که ایشان سفررا ملغی نکرده است ولی ممکن است بد نباشد که امریکا سفرهای خود را بکشورهای کوچک اروپا متوقف کند- باز همان مطلب را تائید میکند که مایل نیستند مورد خشم اقای بایدن قرار بگیرند- سفیر امریکا در اوکزانبورگ گفت- اقای پمبئو ملاقات با دبیرکل ناتو ودرچهاردم ماه با اقای جنس استاولتن برگ دارد-وایشان مایل است سفر به لاکزانبورگ را  متوقف کند- اقای اسل بورن گفته که مایل است با هر وزیر حارجه  ملاقات کند- از هرکجا باشد- ول ممکن است بد نباشد- که ایشان در بروکس ولوکزانبور نباشند—وایشان بشدت اخرین هفته کهمنجر به یک شورش بسیار گسترده شد از اقای ریس جمهور دونالد ترامپ انتقاد بسیار قوی کرد-منابع خبری سی ان ان- سه شنبه در لوگزانبور گفتند- که مقامات رسمی لوکزانبورگ اعالام جریان متوفق شدن سفر اقای مایک پمبئو را اعلان کردند- اما سفر بهمعنای انکه بطورکلی لغو شده باشد نبود –ولی این توصور درتیم اقای پمئو  وجود اشت که بخصوص اقای دونالد ترامپ مورد انتقاد شدید رهبران جهان واقع شده است-پس از حادثه کپیتول-= ساختمان کنکره-ولی اقای پمبئو بسیار مایل بود بادبیرکل ناتو و وزیر امور خارجه بلژیک ملاقات داشته باشد که هردو انان حمله کشنده   را محکوم کرده بودند

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پایگاه علویان وپایگاه به بهائی پایگاه ویروس شده است-بسم الله الرحمن الرحیم- -نظریات شخصی است-سفر اقای مایک پمبئو اخرین شوالیه اقای ترامپ به اروپا که سفر ایشان به لوکزانبور از طرف ان کشور قطع شد را ملغی کردوهم چنین سفر به بروکسل برای شرکت در سازمان ناتو- یک روز  بعقب افتاد- مشخص است شرایط بنفع اقای بایدن است وبادبان ها درانجهت تنظیم میشود-شورش به کنگره زنگ خطر برای شورش های بزرگتر بخصوص در واشنگتن  به صدا دراورد لذا تعدادزیادی دستگیر شدند ودو کانال باز جوئی به موازات هم  برای کسب اطلاعات  بوجود امد- این جریان  اعلان عمومی نشد واعلام شد دربیست وچهار ساعت بعد ایشان به بروکسل خواهد رفت- وزیر امور خارجه لوکزانبور در روز چهارشناقای جین اسلبورن که ایشان سفررا ملغی نکرده است ولی ممکن است بد نباشد که امریکا سفرهای خود را بکشورهای کوچک اروپا متوقف کند- باز همان مطلب را تائید میکند که مایل نیستند مورد خشم اقای بایدن قرار بگیرند- سفیر امریکا در اوکزانبورگ گفت- اقای پمبئو ملاقات با دبیرکل ناتو ودرچهاردم ماه با اقای جنس استاولتن برگ دارد-وایشان مایل است سفر به لاکزانبورگ را  متوقف کند- اقای اسل بورن گفته که مایل است با هر وزیر حارجه  ملاقات کند- از هرکجا باشد- ول ممکن است بد نباشد- که ایشان در بروکس ولوکزانبور نباشند—وایشان بشدت اخرین هفته کهمنجر به یک شورش بسیار گسترده شد از اقای ریس جمهور دونالد ترامپ انتقاد بسیار قوی کرد-منابع خبری سی ان ان- سه شنبه در لوگزانبور گفتند- که مقامات رسمی لوکزانبورگ اعالام جریان متوفق شدن سفر اقای مایک پمبئو را اعلان کردند- اما سفر بهمعنای انکه بطورکلی لغو شده باشد نبود –ولی این توصور درتیم اقای پمئو  وجود اشت که بخصوص اقای دونالد ترامپ مورد انتقاد شدید رهبران جهان واقع شده است-پس از حادثه کپیتول-= ساختمان کنکره-ولی اقای پمبئو بسیار مایل بود بادبیرکل ناتو و وزیر امور خارجه بلژیک ملاقات داشته باشد که هردو انان حمله کشنده   را محکوم کرده بودند

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پایگاه علویان وپایگاه به بهائی پایگاه ویروس شده است-بسم الله الرحمن الرحیم- -نظریات شخصی است-سفر اقای مایک پمبئو اخرین شوالیه اقای ترامپ به اروپا که سفر ایشان به لوکزانبور از طرف ان کشور قطع شد را ملغی کردوهم چنین سفر به بروکسل برای شرکت در سازمان ناتو- یک روز  بعقب افتاد- مشخص است شرایط بنفع اقای بایدن است وبادبان ها درانجهت تنظیم میشود-شورش به کنگره زنگ خطر برای شورش های بزرگتر بخصوص در واشنگتن  به صدا دراورد لذا تعدادزیادی دستگیر شدند ودو کانال باز جوئی به موازات هم  برای کسب اطلاعات  بوجود امد- این جریان  اعلان عمومی نشد واعلام شد دربیست وچهار ساعت بعد ایشان به بروکسل خواهد رفت- وزیر امور خارجه لوکزانبور در روز چهارشناقای جین اسلبورن که ایشان سفررا ملغی نکرده است ولی ممکن است بد نباشد که امریکا سفرهای خود را بکشورهای کوچک اروپا متوقف کند- باز همان مطلب را تائید میکند که مایل نیستند مورد خشم اقای بایدن قرار بگیرند- سفیر امریکا در اوکزانبورگ گفت- اقای پمبئو ملاقات با دبیرکل ناتو ودرچهاردم ماه با اقای جنس استاولتن برگ دارد-وایشان مایل است سفر به لاکزانبورگ را  متوقف کند- اقای اسل بورن گفته که مایل است با هر وزیر حارجه  ملاقات کند- از هرکجا باشد- ول ممکن است بد نباشد- که ایشان در بروکس ولوکزانبور نباشند—وایشان بشدت اخرین هفته کهمنجر به یک شورش بسیار گسترده شد از اقای ریس جمهور دونالد ترامپ انتقاد بسیار قوی کرد-منابع خبری سی ان ان- سه شنبه در لوگزانبور گفتند- که مقامات رسمی لوکزانبورگ اعالام جریان متوفق شدن سفر اقای مایک پمبئو را اعلان کردند- اما سفر بهمعنای انکه بطورکلی لغو شده باشد نبود –ولی این توصور درتیم اقای پمئو  وجود اشت که بخصوص اقای دونالد ترامپ مورد انتقاد شدید رهبران جهان واقع شده است-پس از حادثه کپیتول-= ساختمان کنکره-ولی اقای پمبئو بسیار مایل بود بادبیرکل ناتو و وزیر امور خارجه بلژیک ملاقات داشته باشد که هردو انان حمله کشنده   را محکوم کرده بودند

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

سفر اقای پمپئو-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- -نظریات شخصی است-سفر اقای مایک پمبئو اخرین شوالیه اقای ترامپ به اروپا که سفر ایشان به لوکزانبور از طرف ان کشور قطع شد را ملغی کردوهم چنین سفر به بروکسل برای شرکت در سازمان ناتو- یک روز  بعقب افتاد- مشخص است شرایط بنفع اقای بایدن است وبادبان ها درانجهت تنظیم میشود-شورش به کنگره زنگ خطر برای شورش های بزرگتر بخصوص در واشنگتن  به صدا دراورد لذا تعدادزیادی دستگیر شدند ودو کانال باز جوئی به موازات هم  برای کسب اطلاعات  بوجود امد- این جریان  اعلان عمومی نشد واعلام شد دربیست وچهار ساعت بعد ایشان به بروکسل خواهد رفت- وزیر امور خارجه لوکزانبور در روز چهارشناقای جین اسلبورن که ایشان سفررا ملغی نکرده است ولی ممکن است بد نباشد که امریکا سفرهای خود را بکشورهای کوچک اروپا متوقف کند- باز همان مطلب را تائید میکند که مایل نیستند مورد خشم اقای بایدن قرار بگیرند- سفیر امریکا در اوکزانبورگ گفت- اقای پمبئو ملاقات با دبیرکل ناتو ودرچهاردم ماه با اقای جنس استاولتن برگ دارد-وایشان مایل است سفر به لاکزانبورگ را  متوقف کند- اقای اسل بورن گفته که مایل است با هر وزیر حارجه  ملاقات کند- از هرکجا باشد- ول ممکن است بد نباشد- که ایشان در بروکس ولوکزانبور نباشند—وایشان بشدت اخرین هفته کهمنجر به یک شورش بسیار گسترده شد از اقای ریس جمهور دونالد ترامپ انتقاد بسیار قوی کرد-منابع خبری سی ان ان- سه شنبه در لوگزانبور گفتند- که مقامات رسمی لوکزانبورگ اعالام جریان متوفق شدن سفر اقای مایک پمبئو را اعلان کردند- اما سفر بهمعنای انکه بطورکلی لغو شده باشد نبود –ولی این توصور درتیم اقای پمئو  وجود اشت که بخصوص اقای دونالد ترامپ مورد انتقاد شدید رهبران جهان واقع شده است-پس از حادثه کپیتول-= ساختمان کنکره-ولی اقای پمبئو بسیار مایل بود بادبیرکل ناتو و وزیر امور خارجه بلژیک ملاقات داشته باشد که هردو انان حمله کشنده   را محکوم کرده بودند

موافقین ۰ مخالفین ۰

سنت سرنوشت تاریخ-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حدیثی از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نقل شده است که انسان پیر میشود- وانگیز ه های اوهم پیر میشوند بجز دوتا انگیزه که مداوم جوانتر میشوند- یکی ریاست-  دوم ثروت اندوزی – وقبلاز این حالت  لذت  جوئی هم اضافه میشود که بیشتر درجهت حرام است- درقبل از اسلام بوده ات وبعداز اسلام هم خواهدبود-گذشتن  از این خان کمرشکن است- یهودیان خدمت  نبی خود امدند- وگفتند جالوت هدف اش تسخیر سرزمین ما است ومداوم درمرز ها نبرد میکند- وهرچه میسازیم تخریب میکند ویهودیان  راواره کرده است وکم کم بشهرهای عمدهتزدیک میشود  رهبری ازبین ما انتخاب کن منظور اشرافزیرا دلیل شکست ما اختلاف رای ونظر است- وجالب است حضرت داوود علیه السام دربین انها بودند ولی سن مبارکشان دوازده سال بود وهم ایشان جنگ رابرد ولی انها قبول نداشتندحضرن نبی علیه السلام  فرمودند من از خداوندمی طلبنم بشرطی ابروی من رانبرید وعمل کنید وگذنه دفعه بعد من اقدام نخواهم کرد دلائل اوردند که ما کنیسثا ساختیم تورات را  نوشتیم  ونشر دادیم چه کردیم وچه کردیم- نبی محترم صلواته الله علیه واله والسلم-کهخداوندمنان شمارا امتحان خواهد کرد بهابی که درنهری است کهازان نبایدبنوشید مگریک کف دست انهم بعلت تشنگی زیاد وگرنه به جهنم خواهید رفت- وفرد فرمانده جنگ را خداوندمنان- حضرت طالوت را انتخاب کرده است که چوپان است هم درجسم وهم درتدبیر وحکمت  فردی ممتاز است گفتن نبی محترم ماراددست اندختی فرمودند که حقیقت همین است- بالاخره قبول کردند ه رودخانه رسیدند مومنین باوجودانکه کمی تشنه بودند عبور کردند-کهبه چشمه اب برسند- افراد وارد  رودخانه شدند واز اب ک دستی خوردند شراب انگور نابی بود هرچهممونین گفتند زودبیرون بیاید  اعتنائی نکردند ولباس را دراوردند شروع بنوشیدند اب رودخانه کردند وبعدمردندورودخاته انها رابرد وباکمی وقلت سپاه به جنگ جالوت رفتند درطول راه سه سنگ به صدا درامدند که حضرت داوود علیه السلام مارا باخودببر به ظاهر سنگ کوچکی بودند وبنظر نمیرسید که محکم باشند اما از فولاد محکم تربودند وپروازی عظیمی کردند وهرسه کلاخود جالوترا که قطری زیاد داشت شکستند ومغزاور متلاشی کردند مابقیه فکردند دیگرانهم همینطور هستند وفرار کردند وبعد پیمان نامه صلح امضا کردند درطول تاریخ فراوان است- اقایان باوجودانکه از مقام حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه سلام الله وصلواته الله علیها باخبر بودند که حدیثها ی بسیارمعتبر ردکتب اهل سنت مانند ان درکتب شیعه فراوان است شورای سقیفه بنی ساعده تشکیل دادند که ماهم باید دررهبری سهمی داشته باشیم- رهبری درسه مورد وظیفه داشت- اول منبر- اراد واحام وحکمتها وسیاست ودوم بیت المال که بقول جناب اقایاعمر من هستم که اینطوربذل وبخشش میکنم—وسوم فرماندهی سپاه- بقدری بذل وبخش کرد که افراد از روستا به نزدیکی چشمه  دور نسبت به مذینه امدند که انجا اطاق بیت المال بود ومیگفتندمامدتها است گوشت نخوردیم برنج نخوردیم روغن کم خوردیم ایشان میداد ومیگفت بدانیدکه تنها عمر است- که چنین میکند- اقای ابوبکردرخواست ذکات کرد یکی از علما بحق فرمودند که جنابان خمس را رد کردند در حالیکه میتوانستند یک پنچم به اهلبیت بدهند وچهار پنجم برای خودبردارند برای انکه یک پنچم به اهلبیت ندهند کل خمس را رد کردند وجبور شدند که خراج وباج درست کردند  باج گرفتن مالیات از کلائی که وارد شهر میشود وخراج بهربهانه مثلا  وسعت خانه وغیره تعداداسب   خراج بگیرنند که درشیعه درزمان حساسا مثلا جنگ ویا بلاهای طبیعی گرفته میشود ودراهل سنت مداوم است حضرت رسول اکرم همچنان علمل فرمودند خیلی اهل مصلحت بود کسی ذکات ندهد از اسلام خارج شده است مرتد است وایشان صلواته الله علیه واله والسلم کاری نداشت-حتی بهغیر مسلمان پول میداد تا دل انها لطیف  ونسبت به اسلام گشده ترشود از جمله ذکات وخمس برای  شهر  دارال اسلام- که انزمانمدینه بود باید دارسال میشد که به جاهای  که نیاز است ارسال شود درضمن مدینه پرقدرت باقی بماند-چون اگر مدینه فتح میشود مابقیه دیگر کارشان تمام بود- ولی اگر میگفتند که ذکاترا نیاز داریم ایشان از گرفتن ذکات منصرف میشد در زمان جناب ابوبکر نگفتند ما ذکاترا قبول نداریم گفتنما ذکات را به کس دیگیر دیگری که حضرت علی علیه السلام  باشد میدهیم  وابوبکر انهاراتهدید کرد وحضرت علی علیه السلام پیکی فرستاد کهمن دستور میدهم به نمایند ه ابوبکربدهید ولی باز انها ندادند وجنگ شد ولی اقای ابوبکر بههرکس که خوش می امد ویا مترسید کلان میبخشید توجیه هم میکرد لذا جهت ایده های  اسلامی عوض شد چاپلوسان زیادشدند- مخالفین زیاد شدند رقابت شروع شد وزمان اقای عثمان دیگر بشدت طبقاتی بود که قبلا در عربستان  سنت بود به همان روش سابق باز گشتند وچون شیوخ همیشه هرنظری  داشتند جناب اقیا عمر عمل میکرد میگفتند ایشان بخاطر ما سینه سپهر کرده است وماهم مردمان را ساکت میکنیم حال  حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه سلام الله علیها  میابیست پرچم اسلام ناب بلندکنند گاری بس مشکل وسخت بودوعجیب بود تا اخرین نفس کوشیدند البته خداونمنان مومنین راتنها نمیگذارد واین نادانها هستندکه تصور میکنند میتواند فانح مطلق وغالب باشند ولی ندای حق همیشه طرفردارن جان برکف دارد هم خردمند وهم باتقوا وهم کوشا وهم جانباز وسربلز هستند وسرانجام سرنوشت به سمت انها خواهد چرخید انشاالله

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاه انتقادی به کتاب - حماسه مقاومت- بخش دوم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نگاه انتقادی به کتاب حماسه مقاومت- بخش دوم- نویسنده اشرف دهقان—در اوائلی که به جبهه رفتم- اولین شبی که درچادر کنار شهید مهندس ظال انواربودم – ناگهان صدائی مانند هواپیمای بوئینگ هما دراسمان شنیدم- ایننوع صدا در زمان ارتش نشنیدهبودم گفتم جت است گفت نه  این هواپیمای-هما است چون راه رانزدیک کرده است واین فضا بسیار امن است چون هواپیماهای جنگی در اسمان هستند-درحدودو تا ماننداین صدا راشنیدم- یک از بچه ها مال واجدی دیگر مهمان ماشدهبود که تقریبا از نصف شب تا صبح بیداربودوجناب شهید مهندس ظل انوار به ایشان فرموده بود که کسانی که میخواهند- نماز شب بخوانندنیم ساعت به سحر انهارابیدار کن ازجمله من از رفت وامد افرادمن نزدیکی های سحر بیدار شدم ایشان در  حالت نشسته بود  نماز میخواند- وبعد برگشت درحالیکه صورت بشدت سرخ شده بود ومیخندید بهمن گفت فکر نکردی که تا حال چهارتا هواپیمای هما از اینجا پشت سرهم عبور کرده است- ؟؟ انسان جاهل هرچقدرهم هوشیار باشد-درجائی کودن ونفهم است وگول میخورد مشکل بزرگ منافقین گول زدن است- بعدمن تحقیق کردم-متوجه شدم به احتمال زیاد اگر درست یادم باشد یک موشکهائی فرانسه درست کرده است که دقیقا صدای هواپیمای بوئینگ را میدهد که وقتیکه پرتام میکرد ما اصلاان موشک رانمیدیدم فقط صدا میشندیم بچه ها با دوربین بدنبال هواپیمابودند  که یا چنگی است ویاهما است وبعدا مشخص شد ننگی این صدرانداردمانند زدن طبل  بسیاربم است- ومن چیزی نمیگفتم تا زمانی که خودشان تشخیص دهند- نکته دوم-جناب استادمعززحضرت ایت الله کرامت الله ملک الحسینی-رحمت الله علیه- یک زمان به من فرمودند- زمانی است که انسان دعا میکند برای حاجتی – یک ارامش عجیبی خداوندمنان میدهد- انسان سعی اش را بکند ولی هرچه نتجه شد بپذیرد غنیمتی است مادرمن دوبار سکته  ناقص باشدت کمی کرده بودمداوم بیمارستان بود-برادرمن گفتند برو کویت فلان دارو بخر بیار- وچند بعد یکی از شاگردانش گفتهبود درخوزستان ادرس داده بود که این دارو را میفروشند- -من توجهای بهخداوندمنان کردم یک ارامش وسکینه عجیبی که قابل  بیان نیست پیدا کردم اماده شدم که بروم از بردارمن گفت درته انبار داروئی بیمارستان اتفاقا پیدا شده است یکی شادی داشتم ول یان  سکینه وارامش رفع شد-درمطالعات قرانی رسیدم به کلمه فائزین- فائزه یعنی همان ارامش وسکینه وطمنینه از بزرگترین نعمتهای الهی دربهشت است وبقول حضرت ایت الله دستغیب رحمت الله دربهشت همه چیزهای مشابه دردنیا بقول ایت الله الظمی مجلسی رحمت الله علیه درک حدیت صدهزار مرتبه علی تراز دنیا است ودریک حدیث سیصدهزار مرتبه عالی تراز دنیاودرهمین حدود تنوع دارد- اما جهنمیان کمترین ارامش رادردنیا دارند ودرجهنم درهمین حدود  شدت عذاب درنیادارند باتنوع بسیار زیاد دارند—بیاناتی کهخانم اشرف دهقانی دربار رژیم گفته است-همه فرق مذهبی  وایدو لوژی های مختلف میتواند بگویند وشاید همه  بخواهند مبارزه مسلحانه کنند مهم این است که بعدا چه اتفاقی میافتد-روزی با جناب استادمعزز حضرت ایتالله کرامت ملک الحسینی  رحمت الله علیه بهنزدکی چهارا ه ملا صدار سیدم خانه ما به سمت بالمریف ایشان همراه من امد سر چهار راه یک اقای قد بلند بالباس شیک اسپورت ویک کلاه حصیری برسر به ما برخورد کرد وبه ما نگاه کرد وچشمان خود را بصوذتی خاص چرخاند و ویک اشاره سر کرد ورفت ایشان فرمودند دیگر جایز نیست من باشما بیایم برای شما خطرناک است از هم جدا شدیم دقیقادران محل من ایشان رادیدنم بهنزد ایشان رفت هرچه سلام کرد ایشان توجه ای نکرد رفت-کمونیست ایراداش این است- درهمه چیز  الگو ایشان است حتی درسلیقه وخواست حزب  باید خواست افراد باشد همیشعه کمترین را به مردم خود میدهد زیرا بایدبه همه یکسان دهد کم کم به ریس هتل بزرگ ماشین میدهد بهمعاون متور سیکلت میدهد وبه افراد دیگر ره دور دوچرخه میدهد وبه کسانی که نزدیک هستندچیزی نمیدهد اما اگر هتل کوچک با شد ومنزل انها نزدیک باشد هیچی نمیدهد اگردور باشد موتور سیکلت میدهدولی پسر داماد اقای خروشجف- با ماشین پدر همه جا میگردد واز طرفی شوروی ماشین برای بوژازی دنیا میسازد ومیفروشد-ادامهدارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاهی انتقادی به کتاب حماسه مقاومت-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی  به نوشته  اشرف دهقان  یکی از  موسسین چریکهای فدائی –خلق ایران- اشرف دهقانی که  هیچگونه سواد چریکی قابل تامل نداشته است وجنگهای شهری وروستائی وچنگلی بسیار جنگ های پیچیده است اطلاعتی ندارد وحتی  روشمبازه براندازی نیمداند ساده لوحانه وارد یک مهلکه شده است ودرضمن هیچگونه اطلاعای از اسلام عزیز ندارد وانرا ارتجاع میداند واز نقش مذهب وخداوندمنان بی خبر است-  یک از دامادهای خانواده اشرف دهقان- کاظم سعادتی است که با برادر اشرف دهقان اشنا بوده است وهمه انها شاگرد صمد بهرنگی بودند- هیچگونه اطلاعات نظامی  درباره براندازی نداشتند- ازنظر اسلام عزیز زمانی برندازی خواهدبود که قریب  اکثریت نزدیک به کل امادگی داشته باشند ودرزمان امام الزمان علیه السلام سی درصد انلابی هستند واکثریت-ما بقی    بی تفاوت هستند درحقیقت پنج درضد  مخالف ومتضاد  هستند که  همچنان تادم مرگ  مقاومت میکنند-جنگ ویتنام گرچه اکثریت مخالف   استعماران گران بودند ولی درجنگ باامریکا اشتباه بودند چون انزمان امریکا میتوانست قریب سیدمیلیون سرباز بسیج باتمام تجهیزات مردن کند وتمام زیرساخت راازبین برد شهراه درهم کوبید چهارمیلیون سرباز کشاه شد ومجروجین هم درهم این حدود بود وسرمایه ای نداشت که این مشکلات را حل کند مگر ویتنام جنوبی تاحدی به اوکمک کند میبایست ویتنام جنوبی  درموضع اکثیرت واقع میشدند- امیتازاتی که به امریکاداد به فرانسه نداده بوددرحال بدست اوردن ان امتیازات  بودند—درحالیکه زمینه محتوا – ایران اسلامی است وتجهیزات قابل ملاحظه برا ی نبردهای داخلی داشت ولب توسط مردم فلج شد کاظم سعادتی  که از زندان ازاد شد حال درخانه یا درجای دیگر رگ دستخودرازد ومرد برای انکه نمیتوانست مامورین ساواک  را فریب دهد- ایشان نشان میدهدحتی سادهترین فوت و.فن چریکی هم بلد نیست- وبیسوادی  این خانم که بهجای انکه کمونیست را خرافات وارتجاعی بداند- اسلام عزیز را ارتجاعی  وغیر انسانی  نامیده است- قران مجید به بت پرستان  فرمودند  که بت نمیتواند یک پشه-خلق کند چه برسد به شما از خداوندمنان بترسید وحساب ببرید وبهخداوندمنان ایمان بیاورید که شمار وپدران شما وهمانطور پدر پدران شما خلق کرده است- فرصتی که خداوند منان میدهد- دوعلت دارد یکی  انها فرصت مطالعاتی  زیادیداشته باشند وبهفقر خود  معترف شوند ودوم مومنین ضعفهای انهاراببیندواز سحر وجاذبه انها خارج شوند وبتوانند انهارا ارشاد کنند- کجا رزمندگان  چریکهای فدائی توسط  پایه های حکومت ظالمانه شاهنشاهی  را بهلرزه دراورد- این هم یکنوع شعار های زرد تبلیغاتی است-بیان ظلم وستم رژیم شاهشاهی –مطلب مهمی نیست من درکلاس پنچم دبستان درمدرسه ترغیب در زرین نعل درثلث دوم مدیر دبستان سرکلاس امد وفرمودند  اموزش وپرورش فرمودند که دوتومان برای تمبر کارنامه وشیروخورشید وپیش اهنگی  واردو پرداخت کنید از صد وده  دانش اموز هفتادنفر گفتند پدران ما گفته اند پول نداریم مدیر فرمود- از فرد نمیائید ونیامدند- یک خیری پیداشد پول انهاراداد وانهارا صدا کردند وفرمود خواستدبدهید حت ماهی دهشاهی نخواستید –ندهید-مدیرمدرسه فرمودند باید حتما بدهید- حسابدارمدرسه تقبل کرد که مدیریت کند هفتاد پلاستک درست کرد کهانها پول بیاورند وهروقت دوتومان شد تحویل خیر دهند انها بعضی هرروز یک ریا ل گدائی میکردند تعدای چغاله فروختند وعدهای دم فروشگاه ومیوه فروشی که بیشتراوقات از چهارنفر تجاوز نمیکرد- می ایستادند-که مثلا یک پیرزن باراش سنگین باشد بگویندما تادم خانه میبریم یک ریال میگیریمویکی از انها نامه ای نوشته بود وبه سینه اشسنجاق کرده بود مثلافردی یک جورابنو به اوداده بود که انرابفروش تا انهاتواستند این دوتومان را تهیه کنند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

ده ای میثاق وبصیرت وانتظار رابههمه دوصستان وفادرار خاندان باعظمت رسول اکرم تسلیت وتعذیت عرض میکنم

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ده ای فاطمیه که ده ای میثاق وبصیرت است- به همه بزرگوران اصحاب ان عظمت کوثری تاریخ اسلام صاواته الله علیها  تسلیت وتعزیت عرض میکنم برخورد باخاندان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک برخورد تاکتکیی نبود یک برخورد ریشه ای واستراتژِکی بود  اقایان یک صد وهشتاد درجه تغیر کرده بودند وان اسلام اولیه رافراموش کردند ویک مذهب جعلی جدیدی را جای گزین کردند وانهامدتها تحمل کردند تا سرانجام به هداف کهنه جاهلی را بارنگ امیزی دل فریب  پوپولیستی مسیر  به سوی پرتگاه   ایدولوژِ ی ها ورشکسته- وقتل گاه ایدولوژِ یگاه هاسوق دهند – عزت دنیا وسعادت اخرت را با مشتی طلا و شهوات چند روزه عوض وبدل کردند- ولی خاندان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم واصحاب باوف به حق ورسالت و-ولایت همان چنان چون کوهای استوار  ولو بال وپر انهارا خونین کردند درجاه حق گام زدند ومتحریم انهارا ومنزوی کردن اناهر  با پوزخند  جواب دادند- وفرشتگان عالم رامات ومبهوت کردن  واسرارالهی  برای نها اشکار وهویدا شد وانان چشم به انتظار روز فرج همچنان بوظایف الهی عمل کردند واز زهر چشم گرفتن .رعدوبرق راه انداختن هراسی بخوندادند وباتوکل به ایزد پایک درجذبه الهی بسوی حق پرکشیدن

موافقین ۰ مخالفین ۰

نحسی عدد 39-!!

بسم  الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درافغانستان اخیرا گفتند ماشین هائی که باشماره 39 شروع میشود نحس است واین پلاک ر نمیخواهند- درفرهنگ ادیانی  عدد سیزده نحس است  درفرهنگ اریائی  سیزده بدر- یعنی دروز سیزده دربیرون از خانه باشید وگرنه درخانه اتفاقی میافتد- خرافات یکنوع بدتعبیر کردن بعضی مسائل رنج اور است مثلا کسی در  عربستان بخصوص خانمی که تازه وضع حمل کرده است روی شتر مسافات زیادبریود  به کما میرود میگفتندجنی  از قبیله-ال- در منطقه قبیله ا ان افراد شناسائی باان قبیله نداشتند-.اشنائی به انهانداده اند وتصور میکنند که میخواهند انجا اطراق کنند – به ان فرد ضربه زده است  علت کمی خون وحرارات خون باعث کما میشده است ازپشت شترر به پائین پرتاب میشده است وممکن بوده است پس از مدتی فوت کند-  درسازمانهای تا حدی مخفی  برای انکه پلیس ودربان سازمانمتوجه ماشینهای خودی شود با یک شماره رمز مشخص میشود که مثلا باشمار 39 شروع میشود ومثلا با عدددو پایان میابد این یککد ورمز است که بعداز انقلاب معلوم شد کد شاه 66 بوده استمردم درافغانستان متوجه شدندبیشتر طالان وغیره شما 39میزنند چیزی فهمیدند وگفتندما شماره 39 نمیخواهیم- وگرنه درادیان شماره سیزده نحس است چون هررسول- دوازده ولی دارد سیزده هی دروغ است وهرولی ده نفر ربانی داردوهر ربانی  ده نفر استاد دارد وغیره –مثلا عد 313 تعداد سربازان جنگ بدر  عدد  کد امام الزمان هستند  ان عظمت رحمت الله علیه والصلواته الله علیه یاران طرازاول اش  به همان تعداداست-

موافقین ۰ مخالفین ۰

نظریه دوتا از بزرگواران درباره رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- شخصا نمیخواستم-وارد این میدان وگودشوم ولی یک درس اخلاق جدید جناب مرحوم استادمعزز حضرت ایت الله محمدتقی مصباح یزدی را من متقاعد کردمن راوادار کردکه  وارداین میدان بشوم وشکر گذار الهی هم باشم ایشان  یک انقلتی  نسبت به استادمعززخویش مرحوم علامه  ایت الله محمدحسین طباطبا ئی  رحمت الله علیه- دارند-بجزعلوم مختلف درجه عرفانی ان علامه برای من هویدا بودکه  باهرکس من  مجادله داشتم من پیروز میدانم بودم – وعجیب بود پس از گذشت چهل سال درمسجد حرام درگفتمانی همه رابه یادمیاوردم- وهمچنین رساله امام الخمینی رحمت الله درهمه ابعادی که مطالعه کرده بودم  - درحالیکه من کتب انگلیسی درسی را   بایدحفظ میکردیم باره ها  دورحیاط چرخیده بودم  به روشی که بعدا کشف کردم روش یادگیری ابن سینا بوده است عمل کردم الان چیزی به یاد ندارم— ازاینکه رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که الگوی معصومین هستند ودیگرمعصومین هم اینچنین هستند- صادر نور اول هستند سلسله مراتب  نوری است- نوراول مطابق خداوندمنان خلق میکند نوردوم رابوجود میارورد-نوردوم نورسوم رامطابق درک نوراول خلق میکند ونوراول مطابق خواست خداوندمنان  خلق میکند تا به اخر- امروز درغرب به همین نظر رسیدند- مثلا یک فرمانده برجسته چهارستاره درامر موشکی غیر اتمی  بخواهد درباره موشک های اتمی در  تاکتیک  طرح بدهد میشودسربازگروهبان موشکهای ا تمی  از اویادمیگیرد ودرجات راطی میکند البته سریعابالامی اید این روش المان بود که بعدا درغرب تکرار شد درتحقیقات  تکنولوژِی  بدین نحو بودند – ولی درکشورهای دیگر هرکس میتوانست نظربدهد – خداوندمنان درمعصومین  از ارزش انها کم نمیکند فرشتگان مداوم بعضی ازانها که اشاره خواهد شد ارزش انها مداوم زیادمیشود کم نمیشودپس پیامبر اکرم صلواته الله که صادر نوراول است نباید ارزش اش کم شود بلکه مداوم زیادشود ولو ایشان این ارزش را اخیتاری بدست اورد  است یعنی خداوندمنان  منش ورفتار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را  تشخیص داد که ازروی علم غیب-که- میبایست مخلوق صادره نوراولیه باشد که بیشترین برداران اهل سنت دراینمورد به اشتباه رفتند- وحال چرا به زمین امده است دراین مورد دوتا نظر هست- یک نظر متعلق حضرت علامه ایت الله محمدحسین طباطبائی  رحمت الله  علیه ویکی نظر  حضرت محمدتقی مصباح یزدی  رحمت الله علیه که شاگرد حضرت علامه بوده است من کوچکترازان هستم که   انتخاب کنم ولی به عقل ناچیز من نظر ایت االله مرحوم  مصباح یزدی  به عقل من نزدیک تراست درقیامت مشخص میشود- اشکالی که به ذهن-من  درمورد  نظریه ایت الله طباطبائی رحمت الله علیه میرسد نمیتواندملاک باشد زیرا ایشان درمطالب جامع هستند ومن هرگاه باکسی مجادله کردم واز نظریات ایشان سودبردم هم به حقایقی دست پیاکردم وهم طرف شکست واضح خورد اما ظاهرا چون ایشان  بعللی که  بعضی مطلب را باز کردند دربعضی موارد  را هم زیادبرای عموم باز نکردند ایشان نظر میدهد-که  خداوندمنان برای انسانها وجن که میگفتنداگر مقام رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رابه ماخداوندمنان-میداد ماهم همانطور عمل میکردیم درضمن انسان درمرحله ای است که حتی فرشتگان تحمل  هدایت انها نمیکردندوانهارا لعن ونابودمیکردند این یک درس بزرگ است که بایدصبوربود- ظرفیت عظیمی  همه جانبه داشت  واستعدذاخودر بکارمیبرد وان ظرفیت را احیا میکرد واز کوره درنمیرفت وتاانجا که ممکن است استقامت کند  مگردرجائی که جای لعنت باشد- برای من بخصوص درجبهه مشخص شده است برای انکه چرخ حیاط انسان بچرخد  درجائی فردی شجاعت تاحدی ظرفیت زیاد دارد-درجائی متوسط است ودر جائی بسیارترسو است که فرد بایدخودسازی کند وعجیب است کم کم خودسازی را یادمیگیرد انهم به کمک خداوندمنان وچهارده معصوم علیهم اجمعین-طرح علامه ایت الله طباطبائی  رحمت الله علیه چنین است- که خداوندمنان  جسم حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله  بصورنطفه اماده شده در  ژن حضرت ادم قراردادند تمام ژن انسانها را درحضرت ادم علیه  مردان وزنان انها در حضرت حوا قراردادند- طبق یک طرح کلی انها بدنیا میایند حال چون ان عظمت معتقداست روح از جسم ساخته میشود پس ان علوم  از یادمیرود ودوباره  روح ساده  بوجود میایدبه ایشان کم کم براساس  ظرفیت علوم داده میشود که نسبت به انسان کهکشانی است وانسان مانندمورچه یادمیگرد این جایک ایراد پیدا میشود این ایرادمن است البته ان عظمت میتواندجواب داشته باشد چون ایراد ساده ای است پس چگونه ایشان حضرت ادم علیه السلام را  هدایت میکند مگربگویم انزمان هدایت بشری راکم کم به ایشان داده میشود پس روح مستقلاز جسم درایشان بوده است ومانند دیگران نبودتد ولی دیگران بدین نحو هستندجسم- بوجود میاید و روح از جسم  منشا میگیردمسلما ایشان جواب دارند تا به ان درجه قبل میرسند-اما استادمرحوم ایت الله مصباح یزدی  رحمت الله علیه نظریه دیگری دارند که معصوم  علم اش وقدرت اش از بین نمیرودولی  باخلقت انسان نیازمند علوم ومعرفت دیگری بودند استثنا انسان درقران میفرمایدروح انسانرا خداوندمیفرماید  من ساختم نه سلسله نور انرا ساخته باشد لذا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  بایدعلوم جدیدی را یادبگیرد- ایشان  داستان سجده فرشتگان بر ادم رحمت الله علیه-  اینمورد بدین نحو بیان مکند- فرشتگان سجده کردند- ولی شیطان سجدهنکرد خاوندمنان دلیلرا پرسید فرمودند مگراز جمله فرشتگان عالین هستی – فرشتگان عالین درنوک درخت سدرتالمنته هستند کهربرگ ان  میتواندبزرگتراز ستارگان بزرگ باشدانها عرفای فرشتگان هستندفقط درمعراف عظیم الهی غرق هستند انها دعوت نشده بودند که برانسان سجده کنند انها کاری جز ستایش الهی ودرجذبه الهی هستنداما فرشتگان عرشی به سطح پایئن فهمیدند که اگر درخدمت کمک به انسانها بخصوص زیرا ضعیفتراز جن هستند ولی ظرفیت بالاتری میتوانند پیدا کنند درجات میگیرنند که درصطلاح بال جدید میگیرنند وهدایا میگیرنند که هدایا ازجنس نور است بخضوض برای فرشتگانی که به زیارت امم حسین علیه السلام میایند که نرابعدا شرح میدهم- ابن فرشتگان برا همین جهت سجده کردند این جهت  عظمت انستان مشخص میشود که بیچاره ودر دست کم میگیرد وارزان میفروشد ودرمنجلاب دنیاغرق میشود- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بعداز بعثت  حال پنج سال یابیشتر بخاطر عملکرد اش به معراج رفت وموردتمجیدواقع شد وهزران صفات عالی به ایشان داده شد که همین هدایا ی الهی است درحالیکه قبلا کار ایشان سخت نبوده است خداوندمنان میخواهد نشان داهد پیامبر اکرم صلواته الله شایستگی ان مقام منیع وعظیم راداشت بهنزدیکترین درجه قرب این بار بخاطر مشکلات وعلقمندی بهخداوندمنان و جذبه الی  دوباره به مقام سابق بلکه نزدیکتر رسید-ادامهداردبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- شخصا نمیخواستم-وارد این میدان وگودشوم ولی یک درس اخلاق جدید جناب مرحوم استادمعزز حضرت ایت الله محمدتقی مصباح یزدی را من متقاعد کردمن راوادار کردکه  وارداین میدان بشوم وشکر گذار الهی هم باشم ایشان  یک انقلتی  نسبت به استادمعززخویش مرحوم علامه  ایت الله محمدحسین طباطبا ئی  رحمت الله علیه- دارند-بجزعلوم مختلف درجه عرفانی ان علامه برای من هویدا بودکه  باهرکس من  مجادله داشتم من پیروز میدانم بودم – وعجیب بود پس از گذشت چهل سال درمسجد حرام درگفتمانی همه رابه یادمیاوردم- وهمچنین رساله امام الخمینی رحمت الله درهمه ابعادی که مطالعه کرده بودم  - درحالیکه من کتب انگلیسی درسی را   بایدحفظ میکردیم باره ها  دورحیاط چرخیده بودم  به روشی که بعدا کشف کردم روش یادگیری ابن سینا بوده است عمل کردم الان چیزی به یاد ندارم— ازاینکه رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که الگوی معصومین هستند ودیگرمعصومین هم اینچنین هستند- صادر نور اول هستند سلسله مراتب  نوری است- نوراول مطابق خداوندمنان خلق میکند نوردوم رابوجود میارورد-نوردوم نورسوم رامطابق درک نوراول خلق میکند ونوراول مطابق خواست خداوندمنان  خلق میکند تا به اخر- امروز درغرب به همین نظر رسیدند- مثلا یک فرمانده برجسته چهارستاره درامر موشکی غیر اتمی  بخواهد درباره موشک های اتمی در  تاکتیک  طرح بدهد میشودسربازگروهبان موشکهای ا تمی  از اویادمیگیرد ودرجات راطی میکند البته سریعابالامی اید این روش المان بود که بعدا درغرب تکرار شد درتحقیقات  تکنولوژِی  بدین نحو بودند – ولی درکشورهای دیگر هرکس میتوانست نظربدهد – خداوندمنان درمعصومین  از ارزش انها کم نمیکند فرشتگان مداوم بعضی ازانها که اشاره خواهد شد ارزش انها مداوم زیادمیشود کم نمیشودپس پیامبر اکرم صلواته الله که صادر نوراول است نباید ارزش اش کم شود بلکه مداوم زیادشود ولو ایشان این ارزش را اخیتاری بدست اورد  است یعنی خداوندمنان  منش ورفتار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را  تشخیص داد که ازروی علم غیب-که- میبایست مخلوق صادره نوراولیه باشد که بیشترین برداران اهل سنت دراینمورد به اشتباه رفتند- وحال چرا به زمین امده است دراین مورد دوتا نظر هست- یک نظر متعلق حضرت علامه ایت الله محمدحسین طباطبائی  رحمت الله  علیه ویکی نظر  حضرت محمدتقی مصباح یزدی  رحمت الله علیه که شاگرد حضرت علامه بوده است من کوچکترازان هستم که   انتخاب کنم ولی به عقل ناچیز من نظر ایت االله مرحوم  مصباح یزدی  به عقل من نزدیک تراست درقیامت مشخص میشود- اشکالی که به ذهن-من  درمورد  نظریه ایت الله طباطبائی رحمت الله علیه میرسد نمیتواندملاک باشد زیرا ایشان درمطالب جامع هستند ومن هرگاه باکسی مجادله کردم واز نظریات ایشان سودبردم هم به حقایقی دست پیاکردم وهم طرف شکست واضح خورد اما ظاهرا چون ایشان  بعللی که  بعضی مطلب را باز کردند دربعضی موارد  را هم زیادبرای عموم باز نکردند ایشان نظر میدهد-که  خداوندمنان برای انسانها وجن که میگفتنداگر مقام رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رابه ماخداوندمنان-میداد ماهم همانطور عمل میکردیم درضمن انسان درمرحله ای است که حتی فرشتگان تحمل  هدایت انها نمیکردندوانهارا لعن ونابودمیکردند این یک درس بزرگ است که بایدصبوربود- ظرفیت عظیمی  همه جانبه داشت  واستعدذاخودر بکارمیبرد وان ظرفیت را احیا میکرد واز کوره درنمیرفت وتاانجا که ممکن است استقامت کند  مگردرجائی که جای لعنت باشد- برای من بخصوص درجبهه مشخص شده است برای انکه چرخ حیاط انسان بچرخد  درجائی فردی شجاعت تاحدی ظرفیت زیاد دارد-درجائی متوسط است ودر جائی بسیارترسو است که فرد بایدخودسازی کند وعجیب است کم کم خودسازی را یادمیگیرد انهم به کمک خداوندمنان وچهارده معصوم علیهم اجمعین-طرح علامه ایت الله طباطبائی  رحمت الله علیه چنین است- که خداوندمنان  جسم حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله  بصورنطفه اماده شده در  ژن حضرت ادم قراردادند تمام ژن انسانها را درحضرت ادم علیه  مردان وزنان انها در حضرت حوا قراردادند- طبق یک طرح کلی انها بدنیا میایند حال چون ان عظمت معتقداست روح از جسم ساخته میشود پس ان علوم  از یادمیرود ودوباره  روح ساده  بوجود میایدبه ایشان کم کم براساس  ظرفیت علوم داده میشود که نسبت به انسان کهکشانی است وانسان مانندمورچه یادمیگرد این جایک ایراد پیدا میشود این ایرادمن است البته ان عظمت میتواندجواب داشته باشد چون ایراد ساده ای است پس چگونه ایشان حضرت ادم علیه السلام را  هدایت میکند مگربگویم انزمان هدایت بشری راکم کم به ایشان داده میشود پس روح مستقلاز جسم درایشان بوده است ومانند دیگران نبودتد ولی دیگران بدین نحو هستندجسم- بوجود میاید و روح از جسم  منشا میگیردمسلما ایشان جواب دارند تا به ان درجه قبل میرسند-اما استادمرحوم ایت الله مصباح یزدی  رحمت الله علیه نظریه دیگری دارند که معصوم  علم اش وقدرت اش از بین نمیرودولی  باخلقت انسان نیازمند علوم ومعرفت دیگری بودند استثنا انسان درقران میفرمایدروح انسانرا خداوندمیفرماید  من ساختم نه سلسله نور انرا ساخته باشد لذا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  بایدعلوم جدیدی را یادبگیرد- ایشان  داستان سجده فرشتگان بر ادم رحمت الله علیه-  اینمورد بدین نحو بیان مکند- فرشتگان سجده کردند- ولی شیطان سجدهنکرد خاوندمنان دلیلرا پرسید فرمودند مگراز جمله فرشتگان عالین هستی – فرشتگان عالین درنوک درخت سدرتالمنته هستند کهربرگ ان  میتواندبزرگتراز ستارگان بزرگ باشدانها عرفای فرشتگان هستندفقط درمعراف عظیم الهی غرق هستند انها دعوت نشده بودند که برانسان سجده کنند انها کاری جز ستایش الهی ودرجذبه الهی هستنداما فرشتگان عرشی به سطح پایئن فهمیدند که اگر درخدمت کمک به انسانها بخصوص زیرا ضعیفتراز جن هستند ولی ظرفیت بالاتری میتوانند پیدا کنند درجات میگیرنند که درصطلاح بال جدید میگیرنند وهدایا میگیرنند که هدایا ازجنس نور است بخضوض برای فرشتگانی که به زیارت امم حسین علیه السلام میایند که نرابعدا شرح میدهم- ابن فرشتگان برا همین جهت سجده کردند این جهت  عظمت انستان مشخص میشود که بیچاره ودر دست کم میگیرد وارزان میفروشد ودرمنجلاب دنیاغرق میشود- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بعداز بعثت  حال پنج سال یابیشتر بخاطر عملکرد اش به معراج رفت وموردتمجیدواقع شد وهزران صفات عالی به ایشان داده شد که همین هدایا ی الهی است درحالیکه قبلا کار ایشان سخت نبوده است خداوندمنان میخواهد نشان داهد پیامبر اکرم صلواته الله شایستگی ان مقام منیع وعظیم راداشت بهنزدیکترین درجه قرب این بار بخاطر مشکلات وعلقمندی بهخداوندمنان و جذبه الی  دوباره به مقام سابق بلکه نزدیکتر رسید-ادامهداردبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- شخصا نمیخواستم-وارد این میدان وگودشوم ولی یک درس اخلاق جدید جناب مرحوم استادمعزز حضرت ایت الله محمدتقی مصباح یزدی را من متقاعد کردمن راوادار کردکه  وارداین میدان بشوم وشکر گذار الهی هم باشم ایشان  یک انقلتی  نسبت به استادمعززخویش مرحوم علامه  ایت الله محمدحسین طباطبا ئی  رحمت الله علیه- دارند-بجزعلوم مختلف درجه عرفانی ان علامه برای من هویدا بودکه  باهرکس من  مجادله داشتم من پیروز میدانم بودم – وعجیب بود پس از گذشت چهل سال درمسجد حرام درگفتمانی همه رابه یادمیاوردم- وهمچنین رساله امام الخمینی رحمت الله درهمه ابعادی که مطالعه کرده بودم  - درحالیکه من کتب انگلیسی درسی را   بایدحفظ میکردیم باره ها  دورحیاط چرخیده بودم  به روشی که بعدا کشف کردم روش یادگیری ابن سینا بوده است عمل کردم الان چیزی به یاد ندارم— ازاینکه رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که الگوی معصومین هستند ودیگرمعصومین هم اینچنین هستند- صادر نور اول هستند سلسله مراتب  نوری است- نوراول مطابق خداوندمنان خلق میکند نوردوم رابوجود میارورد-نوردوم نورسوم رامطابق درک نوراول خلق میکند ونوراول مطابق خواست خداوندمنان  خلق میکند تا به اخر- امروز درغرب به همین نظر رسیدند- مثلا یک فرمانده برجسته چهارستاره درامر موشکی غیر اتمی  بخواهد درباره موشک های اتمی در  تاکتیک  طرح بدهد میشودسربازگروهبان موشکهای ا تمی  از اویادمیگیرد ودرجات راطی میکند البته سریعابالامی اید این روش المان بود که بعدا درغرب تکرار شد درتحقیقات  تکنولوژِی  بدین نحو بودند – ولی درکشورهای دیگر هرکس میتوانست نظربدهد – خداوندمنان درمعصومین  از ارزش انها کم نمیکند فرشتگان مداوم بعضی ازانها که اشاره خواهد شد ارزش انها مداوم زیادمیشود کم نمیشودپس پیامبر اکرم صلواته الله که صادر نوراول است نباید ارزش اش کم شود بلکه مداوم زیادشود ولو ایشان این ارزش را اخیتاری بدست اورد  است یعنی خداوندمنان  منش ورفتار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را  تشخیص داد که ازروی علم غیب-که- میبایست مخلوق صادره نوراولیه باشد که بیشترین برداران اهل سنت دراینمورد به اشتباه رفتند- وحال چرا به زمین امده است دراین مورد دوتا نظر هست- یک نظر متعلق حضرت علامه ایت الله محمدحسین طباطبائی  رحمت الله  علیه ویکی نظر  حضرت محمدتقی مصباح یزدی  رحمت الله علیه که شاگرد حضرت علامه بوده است من کوچکترازان هستم که   انتخاب کنم ولی به عقل ناچیز من نظر ایت االله مرحوم  مصباح یزدی  به عقل من نزدیک تراست درقیامت مشخص میشود- اشکالی که به ذهن-من  درمورد  نظریه ایت الله طباطبائی رحمت الله علیه میرسد نمیتواندملاک باشد زیرا ایشان درمطالب جامع هستند ومن هرگاه باکسی مجادله کردم واز نظریات ایشان سودبردم هم به حقایقی دست پیاکردم وهم طرف شکست واضح خورد اما ظاهرا چون ایشان  بعللی که  بعضی مطلب را باز کردند دربعضی موارد  را هم زیادبرای عموم باز نکردند ایشان نظر میدهد-که  خداوندمنان برای انسانها وجن که میگفتنداگر مقام رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رابه ماخداوندمنان-میداد ماهم همانطور عمل میکردیم درضمن انسان درمرحله ای است که حتی فرشتگان تحمل  هدایت انها نمیکردندوانهارا لعن ونابودمیکردند این یک درس بزرگ است که بایدصبوربود- ظرفیت عظیمی  همه جانبه داشت  واستعدذاخودر بکارمیبرد وان ظرفیت را احیا میکرد واز کوره درنمیرفت وتاانجا که ممکن است استقامت کند  مگردرجائی که جای لعنت باشد- برای من بخصوص درجبهه مشخص شده است برای انکه چرخ حیاط انسان بچرخد  درجائی فردی شجاعت تاحدی ظرفیت زیاد دارد-درجائی متوسط است ودر جائی بسیارترسو است که فرد بایدخودسازی کند وعجیب است کم کم خودسازی را یادمیگیرد انهم به کمک خداوندمنان وچهارده معصوم علیهم اجمعین-طرح علامه ایت الله طباطبائی  رحمت الله علیه چنین است- که خداوندمنان  جسم حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله  بصورنطفه اماده شده در  ژن حضرت ادم قراردادند تمام ژن انسانها را درحضرت ادم علیه  مردان وزنان انها در حضرت حوا قراردادند- طبق یک طرح کلی انها بدنیا میایند حال چون ان عظمت معتقداست روح از جسم ساخته میشود پس ان علوم  از یادمیرود ودوباره  روح ساده  بوجود میایدبه ایشان کم کم براساس  ظرفیت علوم داده میشود که نسبت به انسان کهکشانی است وانسان مانندمورچه یادمیگرد این جایک ایراد پیدا میشود این ایرادمن است البته ان عظمت میتواندجواب داشته باشد چون ایراد ساده ای است پس چگونه ایشان حضرت ادم علیه السلام را  هدایت میکند مگربگویم انزمان هدایت بشری راکم کم به ایشان داده میشود پس روح مستقلاز جسم درایشان بوده است ومانند دیگران نبودتد ولی دیگران بدین نحو هستندجسم- بوجود میاید و روح از جسم  منشا میگیردمسلما ایشان جواب دارند تا به ان درجه قبل میرسند-اما استادمرحوم ایت الله مصباح یزدی  رحمت الله علیه نظریه دیگری دارند که معصوم  علم اش وقدرت اش از بین نمیرودولی  باخلقت انسان نیازمند علوم ومعرفت دیگری بودند استثنا انسان درقران میفرمایدروح انسانرا خداوندمیفرماید  من ساختم نه سلسله نور انرا ساخته باشد لذا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  بایدعلوم جدیدی را یادبگیرد- ایشان  داستان سجده فرشتگان بر ادم رحمت الله علیه-  اینمورد بدین نحو بیان مکند- فرشتگان سجده کردند- ولی شیطان سجدهنکرد خاوندمنان دلیلرا پرسید فرمودند مگراز جمله فرشتگان عالین هستی – فرشتگان عالین درنوک درخت سدرتالمنته هستند کهربرگ ان  میتواندبزرگتراز ستارگان بزرگ باشدانها عرفای فرشتگان هستندفقط درمعراف عظیم الهی غرق هستند انها دعوت نشده بودند که برانسان سجده کنند انها کاری جز ستایش الهی ودرجذبه الهی هستنداما فرشتگان عرشی به سطح پایئن فهمیدند که اگر درخدمت کمک به انسانها بخصوص زیرا ضعیفتراز جن هستند ولی ظرفیت بالاتری میتوانند پیدا کنند درجات میگیرنند که درصطلاح بال جدید میگیرنند وهدایا میگیرنند که هدایا ازجنس نور است بخضوض برای فرشتگانی که به زیارت امم حسین علیه السلام میایند که نرابعدا شرح میدهم- ابن فرشتگان برا همین جهت سجده کردند این جهت  عظمت انستان مشخص میشود که بیچاره ودر دست کم میگیرد وارزان میفروشد ودرمنجلاب دنیاغرق میشود- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بعداز بعثت  حال پنج سال یابیشتر بخاطر عملکرد اش به معراج رفت وموردتمجیدواقع شد وهزران صفات عالی به ایشان داده شد که همین هدایا ی الهی است درحالیکه قبلا کار ایشان سخت نبوده است خداوندمنان میخواهد نشان داهد پیامبر اکرم صلواته الله شایستگی ان مقام منیع وعظیم راداشت بهنزدیکترین درجه قرب این بار بخاطر مشکلات وعلقمندی بهخداوندمنان و جذبه الی  دوباره به مقام سابق بلکه نزدیکتر رسید-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

یک نصیحت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-من مقاله خانم-ملعون ومقتول ملا محمد ربیعی خواندم- ازتعجب نزدیک بود شاخ دراوردم-که به ایشانبگویند دم از  تفرق بردار و وحدت کن ونپذیرد-متاسفانه فرهنگ غربی تمام ارزش های ملی واسلامی کشورهای اسلامی شوت درهوا کرده- است وفرهنگ باطل خودرا  باارزانترین روش حاکم کرده است- اقایان درغرب میگویند  که امریکا کشورقانون است درست برخلاف انها که میگویند کشوربی قانونی است ونمیتواند قانون مدار باشد- زیرا خداوندمنان نمیخواهد- خداوندمنان  درتورات وانجیل وقران فرموده است چشم درمقابل چشم- پس خودهم چنین-عمل میکند وقتیکه درکشورهای کوچکتر امریکابی قانونی را میدانزد خداوندمنان شیطان میفرستد واجازه میدهد درامریکا بیقانونی شود- دراقتصاد وحوقبشربخوبی روشن است اقای ملامحمد ربیعی امام جمعه اهل تسنن مامو ستا است ازایشاخواستهبودند وحدت را حفظ کن ایشان قبول نکردند وبهخانه برگشتند وفرمودند کتابهارا حفظ کنید کدام ها  کتاب حفظ کنید بیشرمی هم حدیدارد اگر جناب عمر درملا عام معجزه میکرد وشیعه قبول نمی کرد چه میگفتید- ؟؟ ویا کتابی مانندنهج البلاغه داشت چه میگفتید ویاهمسرش حضرت فاطمه  سلام الله علیها بود وقتیکه ناب ابوبکر وعمر از منزل  حضرت فاطمه علیها السلام الله بیرون امدند به علی علیه السلام براساسنقل برادران سنی گفتند یاابوالحسن ما نمیتوانیم جواب شماربدهیم ولی درضمن ماراقبول کنی رشوه میدهیم-خوارج پس از فریب انها توسط-معائیه عمروبن عاص به علی علیه السلام گفتند که مافریب ایندو روباه خوردیم وتوبه کردیم شما هم توبه کنید ما همه انهارا میکشیم- وعلی علیه السلام چون نماینده اش قبول کردهبود گرچه مایل ایشان نماینده ایشان باشد  فرمودند پیمان  رامن نقض نمیکنم وهرکس بود جال که لشگر اماده جنگ بود  میجنگید  چطور حتی خوارج به حقه بازی معاویه وعمربن عاص پی برده است- اندورا شیعه لعنت میکند وشما سخت براشفته میشوید فیلم امام علی علیه السلام تنها وهابیت بعئوان حربه برادران سنی بیاطالع تحریک کرده است وشماهم فریب خوردید درحالی که این فیلم بسیاری از حقایق را سانسور کرده است شما اتهام رافضی به شیعه میزنید انرا توهین نمیدانید ولی لین فیلم حقایقی بیان میکند شما انرا تهین میدانید ومشخص است نمیخواهید براردران اهل سنت بیداشوند- شخص خدمت امام صادق علیه السلام رسید وازهرون الرشید  دلتنگ بود شیعه ای گاهیبهمیخ زد وگاهی به نعل مانندشهرپراک- سنی گری اش برای حفظ حکومت بود وسرانهارامتراشید تیمور هم چنین کرد برادران سنی درطول تاریخ بخاطر جهالت بیشاز شیعیان هزینه  بیجهت دادند ومداوم فریب خوردند- بعداز چهارده قرن همهچیز بخوبی روشن است وازعلما سنی انتظار است بادرایت نه سادهلوحی مردم رافریب دهند وحقایق روشن است  واگر دقت نکنند اسمان طرحی دیگری برای انها خواهد چید اینرابدانند انشالله سعی وافر ودقیقی در شناخت حقایق انجام دهند

موافقین ۰ مخالفین ۰