عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۵۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

بهاران نرگس مست امد

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-سال نور به تمام برادران وخواهران تبریک عرض میکنم- سالی بانشاط زیر سایه الله  وچهارده معصوم بخوصو امام زمان علیه السلام سالی که تماما نعمت  وهدایت وخیر وشادی  با شد لطفا سری به سایت – بازار بزنیدو"| پیام ولایت :" دانلود کنید- من قبلا احادیث چهارده معصوم  علیهم السلا م را دانود کردیم درمغازه دوست خودم  خلاصه من زیاد دانلود میکنمخاصه تبلت قفل کردراه دوست این است چند تا دانلود راحذف میکنددرست میشود ایندفعه نشد علت بعدا خود من فهمیدم یک برنامه چینی به زبان چینی  مال بازار چین ول اسمی غلط اندازداشت علت قضیه هنگ کردن بود ایشان همه را پاک کرد وچون این احادیث  پولی بود انرا ظبط نکرد ومن یادم رفتکخ به ایشان بگویم قبلا انرا ضبط کنند البته کاربسیاری سختی بود بعد من هم در سایت کافه دنبال ان حدیث گشتمنبود معلوم میشود خواب نما شدن؟؟دوست ن گفت بایدداخل ایمیلزده بودی باز میتوانست انرا دانلود کنید- خوب من بلد نبودم-اما پیام نوروز یسال 68 اامام راحل علیه السلام میفرمایدبه سه نکتهدتوجه کند اول دعای شعبانیهبخوانید که میفرما یند-من درنظر ندارم که هیچ یک از ادعیه مال همه ائمه باشد –این دعای شعبان- مناجات شعبان – مناجات همه ائمه است حال هم متئانید به نیت سال اینده هم اکنون بخوانید- وم زیارات وارث امام حسین علیه والسلام  رابخوانید وسوم یادی از شهد ونماز برای شهدا بخوانید وسپ امسا ازهمهمنکرات دوری کنید انشاالله ومارا فیض دعای خو مرحوم نفرمائید انشالله-

موافقین ۰ مخالفین ۰

چرا ما پیروزیم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دررابطه بامقاله اقای عماد حق شناس در سایت  اسپاتنیک روسی به زبان فارسی –درتحت عنوان- بیاییداز سلاح فرهنگ  استفاده کنیم-سه مقدمه بیان- میکنم- مقدمه اول جوانی تیز هوشخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دریک گردهمائیجوانان باحضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم دریک چادری در شهر این سئوال از حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم کردکه قبل از بعثت شیوخ عرب بسیار عقلانی  عمل میکردند وحال بسیار احمقانه عمل میکنند دلیل این امر چیست؟؟ حضرت رسول صلواتهالله علیه واله والسلم فرمودند قبلازبعثت خداوندمنان عقل بزرگی به انهامیدادکه مسائل را حل وفصل کنندولی بعداز بعثت اگر اسلام را میذیرفتند عقل انها بیشتر میشد واگرنپذیرند عقل ازانها گرفته میشود وبچه گانه واحمقانه فکر میکنند-مقدمه دومخداوندمناندرقران میفرمایدمابودیم که برایذشما راه ها برای رسیدن به شهرها وبه یمن وشامرست کردیم وایندوشهر برای شما اباد کردیمودرکوچ خوداز اب خنک ومراتع استفاده بردید ومراکبی ماندشتر غیره برای شمابوجود اوردیم وهمچنان شهر میدهد واگرنافرمانی کنیدمیتوانیم اینهارااز شما بگیریم بعنوان مثال اب قطع شود ویا تلخ شود- مقدمه سوم- یک ایه است درقران که میفرما ید- باعلمی که دارند ان علم باعث بدبختی انهامیشود- درتفسیر این ایه خیلی ها اشتباه کردند وچنین تفسیر کردند ان علم از نظرانهابود درحقیقت علم نما بود که این موضوع صد درصد غلط است از ایه چنین برداشتی نمیشود- انجا که نادان هستند اشاره شده است وانجا کذاب هستند اشاره شده است انجادرباطل هستند اشاره شده است انجا که درسراب هستند تصور میکننداب است ولی اب نیست اشاره شده است پسانجا علم دارند حتما علم دارند یکی علما میفرمودند تفسیراین است شما فرض کنید ماست را در دریا ریختیداین ماست واقعا ماست بودولی درتعامل بادریا ماست تبدیل به مادهای شدکه خوردن اش خطرناک است به ضد خوداش تبدل شد علم اقایانر حوزه بیهایت علم الهی است که باعلم انها درتعامل است میتواندان علم را رشد دهد ومیتواند انر برضدافراداش تبدیل کندمانند ثروت قارون- امریکا ثروت باعث پیشرفت شد امدندبرای بهتر شدن کارسیستم هرمی را درست کردن این سیستم به این معنا استکه هرچقدر علم ودانش ومهارت فردپیدا کندراین سیستم هرمی مرتبه اش بالا میرود وامکانات پولی وحقوقی بالاتری پیدا میکند ول هارچه به سمت هرم بالتر میرودتعدادکمتر میشود لاجرم درجائی متوقف میشود  لذا کسی حقوق بیشترمیگرفت نشانه هوش واستعداد وکار سخت بود- این سمبل افتخاربرای امریکائی شد وگاهی فرد شایستگی بالارفتنداشت ولی پست نبودلذا این شخص به یک شرکتی تازه تاسیس است میرفت وچون تجربه داشتامکن رشد بالاتر پیدا میکرد-کم کم شرکت قبلی با نیروی تازه کاربودبا مشکل روبرو بودلذا برای انکه چنین اتفاقی نیفتد مجبوربود حقوق رازیاد کند-درخانوادها حسادت وهم چشمی نسبت به دیگران شروع شد وخانم ها نق میزدند که مردان کارهای بیشتری کنندیک فیلم ساخته اند که دراول خانم وبااقایمهندس ازدواج میکند که هردو دریک شرکتکار میکردند وزندگانیخوبی داشتند واقا مداوم درجات بالا میگرفت تا جائی که متوقف شد وامکان بالارفتن یک به بیست بودوکاربسیار سخت بود وایشان میگفت من تن اش راندارم وخانم مداوم نق میزد که شرکتراعوض کن وایشان میگفت یک شرکت تازه کار کاربسیارسختر است ایشان اهل دعوا نبود-بیرون می امدبهیک رستورانی که درانهم رقص بود درامریکا انواع رستوراندرست میشود هروز یک طرح جدید می اید ایشان تنها مینشستتماشا میکد یکروز یک دخترخانمی کهانهم کارمندبود  وکسی شایداز ایشان تقاضای رقص نمیکرد نزدایشان امد وپرسید شما چرا همیشه غمگین هستید وایشان مداوم به این اقا راهنمای میکرد ونتجه بخش نشد وگفت نزدمن بیا تا شما باروشی تخلیه روانی کنمیک روز ایشان خانه راترک کرد وبه خانه ایشان امد وتقاضای ازدواج از ایشانکرد وایشان اول قبول نکرد وانجناب گفت تمام پلهای پشت سرمن نابوداست وسزانجام ان دخترخانم قبول کرد-ادامه دارد

                                                                                          

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

سیری درانقلاب اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دوباره مقاله او مجله گرانسنگ چشم انداز ایران شماره96 راازنوع بخوانم ویک سری قوانینی درعلوم انسانی اسلامی از ان اخراج کنم- هرعلمی اگر تحقیق ویاتدریس نشودبه مرور از یادمیرود-مقاله باعنوان چشم انداز اینده ایران بود- ایشان بدرستی فرمودند- یک علت پیروز تاریخی انقلاب ایران توان تاریخی مردم ایران بود که من کلمه سیاسی  رابه ان اضافه کردم- روحانیت درمنابرهمیشه انمطالبی گفته میشد که توان پذیرش داشت بحث سیاسی فقط به حادثه مولمه عاشورا بودبحث بیشتراخلاقی بود وهمین موضوع درزمان پهلوی بارها مورد برخورد وچالش قرار میگرفت که تصور میکردند رضاشاه ویامحمد رضا شاه رابایزیدهمطراز شده است- ولی کم کم توان سیاسی مردم بالا ر فت وعلت اساسی ان ازخارج بیشتراز داخل موثر واقع میشدبه هرحال انقلاب مشروطیت رابوجود اورد واسلام وتوحید وعدالت مطرح شد-پیشرفت در انقلاب مشروطیت فقط بعهده حرکت مردمی بود نه حزبی –نه دربار ونه نظامی ونه خارجی –وسرانجام به حال روحانیت مهر امضا داد-مردمانی که نمیتواستند اسم خودشان را بنویسندولی حقایق سیاسی را  تاحدی درک میکردند-بهترین نتجه ان شدکه مرجعیت وقم تاحدی مطرح شدند- نتجه دوم ان است که سکولار حلال مشکلات نیستندنتجه امروز امریکافردی که حزب خودراقبول نداردومستقل ضداحزاب برروی کار امده است-و- درغرب یک اسثتنا است ریشه اش درشکست احزابی است که ادعای براوردن خواسته ها ی مردم دارند-چگونه میتوانند مخالفین ادعا کنند که بایددرایران چندین حزب رنگانگ سکولارباشد؟؟حضرت ایت الله حسینی قزوینی رحمت الله علیه درباره غدیرخم که جوهراصلی  وهسته اصلی واساس وبه قول خاریجا اولین اصول است =پرینسیپال  است که اگرجهت دهنده باشد انرا = اپروچ-میگویند -دلائلی اوردند ومن بااجازه ایشان مقداری را خواستم اضافه کنم- سه روزنگهداشتن دران گرما وگفتندکه حاضرین بغایبین برسانند وچند نفرا زنان پیاممبر اکرم حضورداشتن از جمله حضرت فاطمه علیها السلام وخانم عایشه چرامهم است؟؟ برای انکه حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یکبار برای ان که مردم از زنان دوری نکنند طلب عام کردند ودفعات بعدبرای نظامی بودومسائل نظامی بود هیچگاه نفرمودندمن حکمیرا میخواهم بگویم همه جمع شوند وحکمی را در راهی گفته بودندهرگز تکرار نکردندولی اگرشیخی میگفت غدیرخم برای این بود که پشه ای   اگر زد حکم اش چیست مخصوصا فلان پشه چون من عقب بودم خوب نفهمیدم-عده ای زیادی قبول میکردند-؟؟!!

موافقین ۰ مخالفین ۰

تیپ گاما؟؟!!

بسمالله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است-امروزه درغرب دونوع شخصیت برای مدان توصیف میکنند- شخصیت –الفا وشخصیت بتا- درشخصیت الفا فضا مرد سالاری است-درحقیقت بیان میکندباخانم هااز در جوک وطنز بایدوارد شدزیاد مسائل عقلانی وپیچیده مطرح نشودتاسن هیچده سالگی کم وبیش دختران از شخصیت الفا خوشش شان میاید ولی بعداز شخصیت بتا خوششان میایددرشخصت بتا-مردن دارایاخلاق جالبی هستند وخش اخلاق هستند باهر خانمی ویامردی میتوانند تعامل خوب داشته باشند حتی بافمنیستها یکه ضدمردنیستند بااحترام رفتار  میکنند- وی خطردراینجا است که اعتقادات خودرا فدای این دوستی کنند- ابته جهان ازمایش اتخاب بهترین است درهرکاری بایدبتوانی درکنکور-ان موفق باشی –خانم هاک  انهارابخوبی نمی شناسندتصور میکنند که انها اهل حقه هستنددرحالی کهاینطورنیست ممکن است خانمیاز مردی خوشش بیاید واز مرددیگیری هم خوشش بیاید باهردو هست  وبخش از حقیقت را میگوید ولی بعداز مدتی  متوجه میشود بهاقای الف عشق دارد وبدون او نمیتواند باشدلذاازاین مرد دوم خداحافظی میکند برای گروه الفا سخت است ولی بای گروه بتا بسیاراسان است ایشان بزودی اینخانمرافرموش میکنند وبه ایشان حق میدهندبیادمردان دراقلام زیادمثلا ازعهده خانواندهبرامدند درتربیت بچه هاواردباشندغیرهدرحدی که از نظرخانم بهترعبور کنند انتخاب میشوند- درکل زندگانی اینچنین است- اما شخصامعتقد به نوع سوم گاما هستم کهترکیب خاصی از دوگروه است خداوندمنانهم از ما امتحان درایمان میگیردولو ما تک بمانیم مهم نیست-مهم ارتقاایمان است ازحداستانداردمداوم بالاتر رود

موافقین ۰ مخالفین ۰

نبرد موشکی امریکا- و- روسیه

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله ای ازسایت اسپاتنیک انگلیسی –عنوان مقاله-چگونه رسانه های غرب بطور کامل نکات مهم بیانات اقای پوتین را ازدست دادند-حال-توجه کنید و گوش کنیدبه نکات بسیارمهم ان-اقای پوتین ریس جمهور-نکات مهمی درباره پیشرفتدر اسلحهای اتمی از نوگوش زد کردند-که ترس شعله گرفته درغرب درباره یک طرح فرضی با سو ظن مسابقه  دو تسلیحات سوت اش زده شده است واغاز یک جنگ سرد جدید است- اما انچه یک ناظر غفلت میکنددرباره  هسته اساسی بحث است- وان این است که-غرب باعث این شد که روسیه- بیش از معمول روی این مطلب وقت بگذارد- باظرفیت همه جانبه ان در میان موضوعات دیگری حد بی نهایت دارده میتواند ترس اور ویا شادی اور باشند- اقای والا دییمیر پوتین-بصورت بلورین روشن کردند که مسکو در حالت دفاعی قرار دارد- سالها این چنین بود- بعداز انکه درخواست مداوم بی ثمراز شرکای غربی که مداوم درمطبوعات شان درباره یک توربزرگ از اسلحهای استراتژیک مینوشتند- که برای پایگاه  وتغیر جهت بحران نظامی از خاور میانه به اروپای شرقی را هدف قرار دادند—کامنت وتفسیر  اقای پوتین این بود که- هیچ کس نمیخواهدواقعا به حرف ما توجه کند-!!- بنابراین حا ل توجه کنید-نکات مهم –دراین سیردونفر  سخنرانی ایشان در روزپنجشنبه اسلحه استراتژیک جدیدی پرده برداری شد- روز نامه گاردین وصدای امریکااقای پوتین متهم کردن که توطئه کرده است- امریکا که مسابقه تسلیحاتی را شروع کرده بود مادامیکه روزنامه واشنگتن پست رهبر روسیه متهم میکردکه درحال شخم زدن برا ی کاشت  تخم ::پژواک ملایم جنگ سرد است-پنتاگون  باغرور زیادی گفت- که اماده است به زودی عکسالعمل به هرچیزی که در میان راه ما سبز شود-( خیلی هالیوودی بود- جنگ ویتنام را فراموش کردن؟؟ جنگ باایران راهم فراموش کردن) کاخ سفید مسکو را متهم کردکه درحال اسلحهای سیستمی درحال توسعه ضد تعادل است( از حجاب .اذان  ومسجد تمام این ها ضدتعادل هستند؟؟)-حال به جمله طلائی ؟؟ کاخ سفید توجه کنید-! یک ظعیان مستقیم بر علیه قوانین جبری امضا شده است- پس اقا ی ترامپ کاراقای پوتین را  میکند ولی طغیانی بر قانون جبری امضا شده نیست؟؟!!حال به بازی سبک معاویه روزنامه گاردین توجه کنید-پوتین مسابقهنظامی با امریکارا تهدید کردبا بیانیه رسمی جدیدموشکی –این عنوان نشان میدهد- که سالت دو- که توقف بود معنائی ندارد روسیه دراین مسابقه جلو افتاده است مسابقه است ازکجا معلوم است که امریکادراین مسابقه عقب است؟؟ بعد درسرعنوان ریزمینویسد- ریس جمهور گفت-روسیه خط اسلحه اتمی باتوان ظرفیت (بالا)ازامریکاجلوتراست وانرا به شکست خواهد کشید-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

غرب- سوریه- ترویسیم- سازمان ملل متحد-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-بخشی از سخنان نماینده دائمی سوری  سازمان ملل متحدجناب اقای دکتر بشار الجعفری-در روز جمعه-که دولت  سوریه – مراقبت وتوجه درباره زندگانی هم میهنی خود را درا است- وهم چنان-با  سنجش کاملاقدام به حمایت ازانهامینماید-درحالیکه سازمان های تروریستی همچنان از افراد بعنوان سپر انسانی -در غوطه دمشق- سو استفاده میکنند-در اثنای جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد- که درباره وضعیت سوریه تشکیل شده بود- من به سمت اعضای شورای امنیت تماس گرفتم-در روز دوازدهم ماه مارچ- وبیانگراقدامات که توسط دولت سوریه اتخاذ کرده بودکه باعث  تسکین الام وکم کردن رنج های –مردم سوریه در سرزمین سوریه-شود چوندرنتجه اعمال نظامی توسط-گروه های  تروریست ها بوجود امده بود-من تکرار کردم وتاکید کردم درانجاکه دولت سوریه مراقبت لازم رادرباره سلامتافراد میهن خودراانجام میدهد- وبه سعی خود ادامه میدهدکه درتمام ابعاددرحدی باشدکه اطمینان درباره امنیت وراحتی را محقق شده باشد-اقای الجعفری گفت-که دولت سریه سه کریدور با امنیتدرغوطه باز کرده است—حمرویا-جسرین-و الوافدین-)به خاطرکمک کردن بیرون امدن مردمان که درتحت کنترول گروه های تروریست ها بعوان سپر انسانی گرفتار شده بودند-بعلاوه یبشاز 40000از مردمان شرق غوطه در روز پنچشنبه خارج شدن- که به انهاکمک هایارتش عربی سوریه-وکمک های هلال احمر سوریه عربی –که انها- مردمان رابا امنیت به مراکز مجهز خانه ای مختلف انتقال دادند- ایشان اضافه کرد-کاروان کمک های که سازمان ملل متحد داده است وهلال احمر سوریه فراهم اورده است وکمیته بین اللملی  صلیب سرخ داده است در حدود 340تن غذا ولوازم پزشکی –واردشرق غوطه شده است-مضافا-دولت سوریه درا ینده تقسیم این کاروان هارا که باسرعت وبه اسانی به مراکز برسند فراهم خواهد کرد-امادرجهت عکس درمقابل این اقداماتی که انجام گرفته شده است-که دولت سوریه از مردمان خود حمایت میکند-گروه های مسلح تروریستی  با پشتیبانی از کشور هائی که بخوبی شناخته شده ان همچنان از مردن بعنوان سپر انسانی – وجلوگیری از انها برای خروج از کریدورهامحوطه این کریدورهارا بارگبار اسلحه ها وبمبها هدف قراردادند-باکمال شگفتی-ازنقطه نظروظیفه سنگینی که دولت سوریهتعد کرده است وشروع بکار نموده است- طبق  ماده2401 که میباست ناظر بر نیازهای مردمانی که از جهنم کهترو یست های در غوطه شرقی بوجود اوردنددرحال خارج شدن هستند- واژانس سازمان ملل متحد-در دمشق درحال فعالیت است که دربر گیرنده دفتر سازمان ملل متحد برا ی همکاری  برای مسائل انسانی میباشند- هیچگونه فعالیتهای مادی  یامعنوی انجام ندادند-تا برای کم کردن الام ورنج های ده ها هزار نفری از مردمانی که  از دست تروریست ها فرار کردهاند راتخفیف یا درمان کنند- درحالیکه-تقریبا یک صد هزار نفراز مردمان افرین را جا به جا کردند ومشابه انهامردمانی که از غوطه شرقی خارجش دهاند- هیچگونه کمک بیشتری ویا دست کمکی به سمت انها دراز نشد- ایشان هشدار داد-دادن فرصت به تروریست ها- منجمله نهائی که شهرت به کلاه اهنی سفید  گفته میشود-که انها سمپات و وابسته به سازمان تروریستی - جبهت النصر هستند-که انها از شورا یی امنیت بعنوان پلیس راهنمائی استفاده میکنند-وپرچم بهمریختن واشوب درست کردنرا به اهتزازدراوردن-( به قران مجید رجوع کنید) وماده قانون سازمان مللبه هرج ومرج کشاندند- خصوصاان ماده رادرباره تروریست ادم کش- که ایشان اضافه کرد"" بزرگترین افتضاح ان است که –اژانس سازمان ملل متحد که در دمشق فعالیت دارد خواهان تخلیه76 نفراز کلاه اهنی های سفید جانی از غوطه شرقی شده است-درحایکه هیچگونه دلسوزی برای مردم نیمکنند-( ولی تبلیغات زیادی میکنند؟؟)-اقای جعفری خطاب به شورای امنیتدرخواست کرد که نمایندگانی از رقه-الفوا –کفریا افرین وغوطه شرقی رادعوت کند وبه خواسته های انها که دراثرحرکات وحشیانه کهتوسط گروه ائتلاف به رهبری امریکا رخ داده است-گوش کند-وزیر ساخت های های انجا راز روی کینه وبدعملی واشوب از طریق قانون های بیان لمللی نابود کردند-نماینده سوریه-گفت-که اگرکشورهای غربی  وشورا ی امنیت که به دروغ دم از توجه وراقبت میزنند ودرسدد بهبودسوریع عمل میکنند-یک هزارم انچه روسیه عمل کرده استدر جهت قوانین بین اللمللی  واحترم به ان- قوانین سازمان ملل متحد وماده های شورای امنیتدرجهت مقابله باتروریسیمعمل میشد- تروریسم قدرت ظاهر شدن نداشت چه درسوریه ودیگرکشورهای که برای اولین بار ظاهر شد-اقای الجعفری باز تائید کردکه بیانیه وایده ونظر دولت سوریه بادیدگاه بسیارمحکم ان است که کهحل بحران سوریه بایداز راه راه حل سیاسیعبور کند وانجام بپذیرد- که بر پایه واسا گفتمان بین سوروی ها است بدون انکه که خارجی ها دخالت کنند- بودن هیچگونه پیش شرطی بایدباشد-ایشان پافشاری کردکه موفقیت جریانات  سیاسی وبهبودی شرایط و وضعیت  انسانی –قرار گرفتن دریک راه ائی که باواقعیتهای مسلم را دربر میگیردکه وابسته به فضای واوضاع بین اللمللی ومنطقه ای باشدکه بصورت جدی باتروریسم جنگجوی مقابل در سوریه مقابل کند.- وخودر از بازی سیاسی  دور سازد-

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سخنان نماینده سوریه در سازمان ملل متحد-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-بخشی از سخنان نماینده دائمی سوری  سازمان ملل متحدجناب اقای دکتر بشار الجعفری-در روز جمعه-که دولت  سوریه – مراقبت وتوجه درباره زندگانی هم میهنی خود را درا است- وهم چنان-با  سنجش کاملاقدام به حمایت ازانهامینماید-درحالیکه سازمان های تروریستی همچنان از افراد بعنوان سپر انسانی -در غوطه دمشق- سو استفاده میکنند-در اثنای جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد- که درباره وضعیت سوریه تشکیل شده بود- من به سمت اعضای شورای امنیت تماس گرفتم-در روز دوازدهم ماه مارچ- وبیانگراقدامات که توسط دولت سوریه اتخاذ کرده بودکه باعث  تسکین الام وکم کردن رنج های –مردم سوریه در سرزمین سوریه-شود چوندرنتجه اعمال نظامی توسط-گروه های  تروریست ها بوجود امده بود-من تکرار کردم وتاکید کردم درانجاکه دولت سوریه مراقبت لازم رادرباره سلامتافراد میهن خودراانجام میدهد- وبه سعی خود ادامه میدهدکه درتمام ابعاددرحدی باشدکه اطمینان درباره امنیت وراحتی را محقق شده باشد-اقای الجعفری گفت-که دولت سریه سه کریدور با امنیتدرغوطه باز کرده است—حمرویا-جسرین-و الوافدین-)به خاطرکمک کردن بیرون امدن مردمان که درتحت کنترول گروه های تروریست ها بعوان سپر انسانی گرفتار شده بودند-بعلاوه یبشاز 40000از مردمان شرق غوطه در روز پنچشنبه خارج شدن- که به انهاکمک هایارتش عربی سوریه-وکمک های هلال احمر سوریه عربی –که انها- مردمان رابا امنیت به مراکز مجهز خانه ای مختلف انتقال دادند- ایشان اضافه کرد-کاروان کمک های که سازمان ملل متحد داده است وهلال احمر سوریه فراهم اورده است وکمیته بین اللملی  صلیب سرخ داده است در حدود 340تن غذا ولوازم پزشکی –واردشرق غوطه شده است-مضافا-دولت سوریه درا ینده تقسیم این کاروان هارا که باسرعت وبه اسانی به مراکز برسند فراهم خواهد کرد-امادرجهت عکس درمقابل این اقداماتی که انجام گرفته شده است-که دولت سوریه از مردمان خود حمایت میکند-گروه های مسلح تروریستی  با پشتیبانی از کشور هائی که بخوبی شناخته شده ان همچنان از مردن بعنوان سپر انسانی – وجلوگیری از انها برای خروج از کریدورهامحوطه این کریدورهارا بارگبار اسلحه ها وبمبها هدف قراردادند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

برگرفته از سایت سانا-!!

  • بسم الله ارحمن الرحیم-نظریات شخصی است بگرفته از سایت خبرگذاری رسمی سوریه-سانا-مسکوکشورهای غربی بیانیه رسمی درباره ازادی پالمیرا -  سوریه- درسازمان ملل متحد وتو-و-متوقف کردن-مسکو-سانا-سنخگوی زن وزات خارجه روسیه-خانم ماریا-زاخارووا –در روز چهارشنبه -30 مارچ2016-گفت-روسیه درحال غم انگیز ومایوس کننده قراردارد-بخاطر افکار عمومی سیاسی غربکه باوتو کردنبیانیه خوش اموگوئی به بشریتدرباره ازادی پالمیرااز دست داعش –که نسخه اصلی ان بوسیه طرف روسی به مجمع امنیت داده شده است- اقای اوباما درباره این سئوال که خبرنگاران کردندکه برنامه شمادرباره داعش چه خواهد بود میفرمیاد حتی یک اصل راهنمائی بی ارزش ماهنوز نداریم؟؟مسلم است کهندارید خودتان انهار ایجاد کردید وحال نمیدانیدباید چه بکنیم-قران سرانجام کفار راهمین سرگردانی درتاریکی میداندکه نمیدانند از کدام راه بروند-این نشانه است شما کافر هستید وظالم هستید-درباره پالمیرا سکوت اختیار کردن- امری به این مهمی ولی دبارهحجاب هنوز دولت ایران-جواب قانع کننده نداده است وجزو حقوق بشرهم است!!-خانم زاخارو وا-به خبرنگاران روز چهارشتبه گفت-":مازیاد تعجب نکردیم- ونا امید نشدیم-بخاطرهمقطاران غربی از موضعی که بازی سازی ( پازل بازی)- جور کردن که بدین وسیله اهداف خودرادرجهت برقراری صلح در سوریه ترتیب دهند:"ما تصور میکنیم-که تاخیر عکس العمل پایتخت ها غربی درباره ازادی پالمیرا شانس وتصادفی بوده است- به نظر حقیر این چنین نیست بسیارهم حساب شده است-چون بعدا انها باموشکهای بسیار مدرن ودورزن دریک عرض عریض وحساب شده درحدود دوهزارنفر حمله ور شدن- ارتش سوریه بعلت ارزش  مکانی  ونداشتن سنگر روبنائی  دفاع میکرد وموشکها یمدرن دور زن نداشت کملا درفیلم نشان مدهند انها میخندند وجایگاهی درستی را انتخاب کردن که توپخانه ارتش سوریه نقشی کار ساز نداردن  وپالمیرا را گرفتندولی رحمله بعد که باموتور ریزه بودن  وموشاهایدوبرد متحرک وپهباد وهواپیما که امریکاهم مجبورشد شرکت کند انها فراری شدند تلفات دادند ومهمات زیاد جا گذاشتند وسپس باهم درگیر شدند- قران مجید درسوره البقره میفرماید گاهی انهاازراه شما استفاده میکنند-چون راه بهتری ندارند ولی بعدا دوباره به راه کفر باز میگردند-برای مریکامردم مردن مهم نیست چه برسد به بناهای تاریخ-!!؟؟- اما امروزبخوبی روشن شد که ان عمل قسمتی از راه حل های سیسماتیک برای رسیدن به هدف بوده است-بله حال ا درست شد-جریان نشان داد-که دولت های غربی نه علاقه ای به ازاد کردن سوریه از دست تروریست ها هستند-نه کمک به قوانین صلح طلبی اثبات شده- ونه برایارزش های فرهنگی تره خورد نمیکننددرتمام موارد سعی انهامنافع ژئو پلتیکیدرپشت تصمیات انها است انهاهمه چیزرا دور میزنند به مقاله گرانسنگ حضرت مهندس مجاهد کبیر جناب اقای لطف اله میثمی-رحمت الله علیه درمقاله با عنوان": تجربه بشری درقرن بیست یکم -:" مجله گرانسنگ چشم انداز ایران شماره 96-مراجعه کنید-خانم زاخراووایک یاداشت نوشتند-  که طرف روسی  طرحی به مجمع اجرائی سازمان  مرا قبتهای  دقیق یونسکو( واچ داگ) بنام خطاب وگرد همائی  برای پالمیرابوده استکه این مجمع بناهای تاریخی که متعق به تمدن جهانی است حفظ شود انشاالله راحل  اش این است نماینده عربستان ریس یونسکو شود از قدیم گفتند  دزد راچوپان کن-
موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای ترامپ وانگلستان!!

بسم

الله الرحمن الرحیم-نظریات- شخصی است-سیاست اقای ترامپ- دیگران سیاست کلاسیک امریکانیست-که دوستان خودرا حمایت کند وبرخلاف دشمنان خود باشد-دوست ودشمن تعریف اش تغیر کرده –است-موضوع اول اقای ترامپ بهبودی اقتصادی است-دوم به تعادل رسیدن با دشمنان قدر است- سوم هم طرح های مردم پسندی رابوجوداورد مانند مواد مخدر- تمام تغیرات برهمین اساس است گرچه شعاراول بودن قدرت نظامی را سر میدهد ولی بخوبی میداند این طورنیست- زمانی که اسرائیل بوجود امد اولا مردم یهود مخصوصا جهان سومی تمام سرمایه خودرا به اسرائیل بردن ودرچارد وکانکس زندگانی میکردند مردم احمق فلسطین انهارادرخانه خود جای مدادند وخود درچادر درحیاط زندگی میکردند ومیگفتند ما به این اب و هوا عادت داریم- شماندارید- اگر نصف انان کشته میشدندمقاومت میکردند-بی بی سی چند سال قبل در روز به اصطلاح استقلال اسرائیل به یک خانم یهودی انگلسی مصاحبه کرد وایشان فرمود من عاشق این سرزمین هستم وبه خاطران هم حاضرهستم کشته شوم- ولی این گلخانه بزرگی بود بادست خالی شروع کردم وباکمک دولت ومردم به این حد رساندم-که گل ها ی  خودارا به اروپا صادر میکنم ولی اگرموشک خوردمن دیگرقادرنیستم انرادوباره احیا کنم؟؟ این قدرت اقتصادی اسرائیل نشان میدهد دیگرمردم فعلی توی کانکس وچادر نمیتوانند زندگانی کنند وغربیان نصف پول خودر درکشورمبدا سرمایه گذاری کردن ودرانجاخانه خریدن زمای خانم پرستار به کانادا میرود که قبلا هرکسی به اسرائیل میرفت-قهرمان و وطن پرست بود وحال میگویندمگردیوانه ای شدهای که رفتی ایشان میگویدفقط برای مردم رفتم—خانمی شوهراش درجنگ بالبنان کشته بود ایشان میگوید مانمیتواینم اقتصادخانواده را تامین کنیم- هیمن بی بی سی فیلمی که فانسویان تهیه کردن از مردمی که موادمصرف میکنند- همگی هقتهای یک روز به مرز تصور میکنم سویس  یااتالیا میروند وبرای یک هفته مواد میخرند درباز گشت پلس فرانسه از خانی سئوال کرد شمابرای خرید مواد به خارج رفتید سه ساعت انجابودید وبرگشتیدمیگوید بلمه من چون شام بایدانجا میخورم مدتی طول کشید ولی برای موادر رفته بودم وفقط یک بسته خریدم پلیس چرامواد مصرف مِیکنید میگوید من از شوهرام طلاق گرفتم ویک بچه دارمبرای گذران زندگانی مجبورهستم دوشیفت کار کنم که کاری سخت است تنها هردفعه  بهاندازه ته سنجق موادمصرف میکنم که بتوانم تحمل کنم- اسرائیل ناو غرق نشدنی امریکا بود وناوگان ششم امریکا که معمترین ناوگان امریکا بود به بند مخصوصی دراسرائیل همیشه متصل بودکه بتواند شرق را مهار کند واگرخطری برای ناوگانپیش امد بلافاصله افراد واردخاک اسرائیل شوند وازهمه مهتر روسیه بودحال روسیه در سوریه پایگاه مد ام العمر ناوگان اتمی دارد درست مانند دیوار برلین تمام المانهاخواب راحت نداشتند که هرلحظه موشک کوتاه برداتمی که پشت یوار طرفین بود شلیک شودودیگرتجهیزات نظامی روس ی که بحث مفصلی است- زمانی موشک ها اسکندر روسیه به سمت مرز امد تجیهزات امریکا درمقابلاش ناچیزبود ئوکم کم اروپای شرقی متوجه شد برلین شرقی وغربی درحال شکل گرفتن است ومردم دروحشت خواهند بود واروپا هزینه سنگینیدرامر نظامی خودنمیکرد وتماما هزینه اصلی بعهده امریکا بود ودرتکنولوژی هم عقب بود وباخرید وکمک امریکا تکنولوژی خودرا جلو میبردولی خریدی چندانی از امریکا نمیکرد لذا اروپا تشخیص دادبایمتحد شود وبرپای خود بایستد-پس اقای ترامپ همکاری با رسویه درتمام ابعا د به نفش است وانگلستان به ضررا ش استکمک به اسیا جنوب شرقی کاملا بسته شده است- حتی قعطات پیشرفته مخابرات امریکائی اندونزی  هم خریدار نمی شود وحتی مشهورتیرین کچاپ دنیا مال اندونزی است که فقط سالی چهارصدعددخریداری میشودلذا کاخانجات دخوداش براساس چین کمونیست تغیر دادندتنها توریست است که هنوز کاری انجام ندادند اسرائیل تاکیتک سیاسی  اش این استیک قهرمان سیاسی میسازد ومطابق دستورمعافیای اسرائیل خوب نقش باز ی میکند که سرانجان همدرداخل وهم درحارج بدنام میشودفوری یکسری ایردهای قوی میگیردکهایشان خورد کند وسپس قهرمان بعدی روی کار میاید تننها عامل مهم سیاسی خارج وداخل اسرائیل برجام ایران است اگر امیرکا برجام راقبول نکند امریکا از منطقه رفته است وقدرت ایران درمنطقه حرف اولرا میزد ودرهرنبردی پیروز است لذا انگلستان درمنطقه سرمایه گذاری عظیمی کرده است- ولی کارشناسان انگلیسی وروسی فاتحه اش راخواندهاند واین داستات جاسوسان را ه اندخته است که بسیارمضحک است- میگویداین جاسوس ودختراش خودشان به انگلستان پناهند شده است وتا به حال صد جاسوس  روسی را کشف وانهارا وادرا کرده است به انگلستان پناهند شوند حال میگیوید یک جاسوس که تازه واردبوده است ویا کشف نشده بوده است با ایشان تماس گرفته است که راه پناهنده شدنرا به ایشان یادبدهدسازمان جاسوسی انگلستانمتوجه میشود که ممکن است خطری هم باشد وقبلا هم موردی داشته ایشان بادختراش درسوپر مارکت قرار میگذارند ومسلم است عوامل ااطلاعاتی  بایدانجا باشند ایشان صحبت کرده است ویک قهوه خوردن که به احتمال زیا داخل قهوه میبایست قندهای اورانیومی باشد که برای روسیه شهرت اورده است قبلا سیگار سیانور بود کهنتواستند نوع سیانوران را مشخص کنند ومسلم بوده است که ان جاسوس کاری خطا نکند از ایشان خبر یپدا نشده است تافردمامور پارک نزدیک ان سوپرمارکت دیده است که دونفر درحال کما هستند؟؟ ودرروی یک نیمکت خوابیدن؟؟ بعد مشخص شده است گاز سمی خوردن چگونه خودفرد جاسوس گاز نخورده است کسی در سازمان جاسوی روسیه بهدرجه بالا میرسد که روانه انگلستان میشود اطلاعاتی کهدرروزنامه های روسی درباره منطقه نوشته میشود بسیاردقیق واز منابع اطلاعاتی شگرفی برخورداراست-مناحتمال میدهم شاهزاده سعودی کهخودرا از طبقه بالای فرودگاه بعلت اخراج میخواستخود کشی کند ظن جاسوسی برده بودن ومسلم است جامعه انگلستاناز جریانات مختلفبخوبی میفهمند که دانگلستان دارد راه خطا میرود وانگلستان بهنفع امریکا از اروپا خارج شد وامریکا امروز برای ایشانهم تره خورد نمیکند چون منافعی ندارد وتمام سیاست مداران طرفداراقای ترامپ برای نزدیکی به روسیه شرق دارد سلاخی میکند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

عقل چیست-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-به بهانه نگاهی به کتاب -دفتر عقل- جناب دکتر محسن کدیور-موضوع عقل همیشه مسئله انسان بوده است- ولی تعداد  اندکی توانسته بودند انرا درک کنند-دلیل ان هم این است کهدرک علمی عقل کاری اسان نیست بخش –من-یا حوزه من-یک عقل دارد که عمیق نیست  وقدرت شناخت داد که عمیق نیست که میابیست شاختانچیزی را که طلب میکند به استعداد عقل بدهد که مشاور –من- است غالبا افراد ان چه را من پسندیده است توسط استعداد  عقل میخواهد اثبات کند- یک ازمایش انجام شود فردی رابه یک خانه مجلل ببرید وخانه را درتمام موارد نشان دهید سپس یکسری اشیا کهتقربیا اگر دست به انهابزنید مانند اسباب قبلی است روی انها روکش بکشید وفرد را بیاورید میگویداین مبل جابجا شده است پارچه بردارید خواهد دیدکه چیز دیگری است-درتمام تمدنهای سابق قبرستان بسیارخارج از شهر درجائی که ابادانی بوده است ویا نزدیک به ان البته سعی میکردند قبرستان درمسیر سیل وشن حیوانات وحشی نباشدلا بروی قبر سنگ قرارمیدادند ویاگنبد که درمقابل سیل  ط.فان شن مقاومت داشته باشدشبها درقبرستان نبودند زیرا از مردگان میترسیدند-یک امریکائی دراین زمینهتحقیق کرده است که قبلا مردگان روی جسد ان فقط خاک بوده است فسفر ودیگ عناصری که از فرد خارج میشود درشب مانندهیولامیشد درشب این هیولامیدرخشد ودر روز مشخص نیست- فرد فکر میکرد که مردگان بیرون امدند واورا باخودمیبرنند ویاجن هستند نمونه زیاداست کتاب درمورد عقلاز  حضرت شیخ مفید رحمت الله علیه  مورد بحث واقع شده است- ایشان بدرستی عقل –درک معنا تعریف کرده است منئ شخصا چند سال درباره عقل تدریس داشتم امروزه غرب  انرا الهام روحی میشناسد تمام خصوصیات روحی جزو الهامات روحی هستندمثلا بصیرت درک باطنی افراد واشیا وموقعیت ها را تعریف میکند وایت دقیقا باتعریف حضرا علی علیع السلام که من خداوند دربصیرت دیدهام- درتمیز  درتشخیص درقضاوت ودرسنجش- تعریف عقل   وتوانائی  تشخیص معنای درست از غلط- ویاقضاوت درست ویا تشخیص دروغ از راست- ویاتشخیص حقایق درونی بین دوشی—ویا تشخیص وقضاوتی عقلا بپذیرند—بیان کردند طبیعت عقل ان است درتشخیص از همه علوم استفاده کند که این مطلب برای اولین باربصورت علمی جتاباقای حضرت شخ مفید فرموده است بنام علوم اسللامی  که بایدعقل علوم اسلامی رابداند دونظر  به نظر بنر میرسد که متضاد یک دیگر هستندیکی اکه نقش عقل در نظریات میداند ودیگری نقش عقل درشناخت احکام عملی میداند درغرب همین دونظر مطرح است ومانند دانشمندان اسلامی دوگروه شدهاند اماحقیقت این است که عقل اول میبایست علوم نظری را یادبگیرد وباور شود ومیبیست درجمع علوم نظری به نظری استخراج کند واستنباط کند که بتواند مسائل راحل کند ولی احکام عمیذ دامنه اش نسبت احکام نظری بسیار زیادتر است وسرانحام احکام عملی موردنیاز است خداوندمنان فرموده است عقل بهترین مخلوق من است کهمن را عبادت میکند وبهشت رابرای خودفراهم میکند این عبادت گسترش زیادی  زیادی دارد اعمال دنیائی واخرتی را دربر میگیرد  وتمام علوم مفید دنیائی واخرتی را دربردارد-ادامه دارد
موافقین ۰ مخالفین ۰