عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

عربستان درمحاق شب

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یکی از القاب  ساختگی عربستان به ایران وشیعیان- ابتر  به معنای ایدولوژی ی ابتربودن است  درحالیکه شیعیان حضرت فاطمه سلام الله علیهارا بیشاز عربستان موردتکریم قرارمیدهند وان عظمترا معصوم  ومطهر وامام میدانند  ودرایدولوژی خود نقش حضرت فاطمه سلام الله علیها درحد استراتژیک است ولی دروهابیت وعربستان فقط دختر رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم وقش بارزی ندارد وبجای ایشان نقش اسا سی را خانم عایشه وهند جگرخوارداردوبه همن علت برای خود فریضه ایجادتنش  درحوزه شیعیان وبعدا اهل سنت وکشورهای اسلامی را برای  واجب میدانست وبدنبال کودتای  ایدولوژیکی دراین کشورها راجزو قانون اساسی خودمیدانست- ولی امروزه این تنش ها نقشی درتغیرات  معادلات منطقه ندارد بلکه بیشتر کشورهای اسلامی  بخصوص دربخش اهل سنتاز وحودت استراژیکی  ویکپارچه گی باعربستان درحال فاصله گرفتن هستند وراهبرد وارگری محافظه گرایانه درپیش گرفتند ونقش اسرائیل دراین کشورهاکهبه دستور عربستان سعودی شکل میگرفت  کم رنگ شده است وهیاوهوئی  مثل سابق ندارد- امروز رفیق  راهبردی  وهم مذهبی عربستان امارات ازانهاجدا شدهاند بر ضد منافع عربستان درمنطقه عمل میکنند وجناب هادی منصور  مانند دوران اخر ناپائلون بنا پارت را میگذارند- یک ضرالمثل ایتالیائی است که بیادبدین صورت اصلاح شود که درکشوری باران- نمی اید  علت اش حکومت  دزد است- امروزه تمام ایدولوژی های درمانده درحال ازدست دادن محبوبیت هستند ولی امواج انها هنوز به قلعه مستحکم عربستان نرسیده است ولی انهاهم درعربستان درزندان خانگی هستندومداوم ترس دارند که دمکرات ها درامریکا بقدرت برسند .شیشه قدرتات انها به زمین بخورد ودیگر عربستان دراوپک ان اهرم کلیدی غرب نیست ونمیتواند ان نقش  قبی راباز ی کند ودرنتجه فقط یک قدرت اقتصادی بنفع غرب است- ومانند زمانی که پاپ  ها درایتالیا  بفدرت رسیدند وان وحدت فرا جناحی را  از بین بردندوبهیثکفرقه گرائی مذمو ومنحوس سیر کردند که رانجام به یک انقلاب اصلاح طلب دچار شدند همنی سرنوشت برای انها رقم خواهدخورد واقایان وحدت اهل سنت را چند پاره کردند واخیرا با حکومت شیعه وسنی عراق وحدت پیدا کردند؟؟ وامارات باسوریه اسدی به همکاری نزدیک شده است- مدتی مردم به بهانه اصلاح گرائی درعربستان مشغول کردندونماینده ان جناب ابن سلمان است کهدرجزیاتی مطابق میل امریکائی  تغیرات نه چندان مهم  انجام داده است که اب پاکی  برفقه اهنین وهابیت ریحته است!! واز پشت به اسلام ناب خنجر میزند ودر حکومت پادشاهی مطلقه هیچگونه حرکتی به سمت عدالت وفضیلت وتعادل  وفراجناحی ومردمی – وجود ندارد وحتی یک صندلی به مردم عادی داده نشده است وفقط بفکر صندلی ومقام خودهستند وبرای حفظ خود تلاش میکنند- ویک سرخوردگی عمومی درجهان برای خودبوجوداوردهاند که اینده پایداری نمی شود برای انها پیش بینی کرد ودرجهان اسلام واعراب رشد ونمو سیاسی درحال شکل گرفتن است وبا رشد ان قدرت غرب  و وهابیت روبه ضعف خواهد گذاشت-  وهابیت درکشورهای شرق رنگ باخته است وعلنا انها را مورد سرزنش واحزاب انها غیرقانونی  قلمداد میکنند- وتوان ومحبویتی ندارند- متاسفانه ان شادابی که قبلا دراهل سنت دیده میشد به رکود رسیدهاست وهابیتی  که بامیراث  مسلمانان وجهان به مخالف بر خواست وحتی  بنیاد پیشرفتهای مادی ودنیائی پیشرفته بهمخالف برخاست وازادی مشروع وعقلانی  ومکفی  را خدشه دار کرد وبخصوص موضعات مدنی  رابه سخره گرفت- ومجادله احسن را  جرم دانست- وحتی بابسیاری  از ایات قران به مخالفت بر خاست- مسلم است  دیگرذ رنگی نخواهد داشت انشااالله

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

ترور برادر زیس حکومت کره شمالی -!!

بسم  الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به ترور برادر ریس  کره شمالی – قبل از  انکه واردبحث  شوم- مطالبی  بایدعرض کنم- درارتش وسیستم های  اطلاعاتی  تعدادافرادی کهاطلاعات دقیق دارند بیشا ز پنچ درصدنیست ومابقیه  طبق یک مکتب خاصی مقداری حقایق میداند که مورد نیاز انها است ومابقه اخبارجعلی ودروغ است کافراد خریداری شد بعداز مدتی سازمان های هدف متجه میشوند وبه فرد مشکوک میشوندذوفرد احساس خطر میکند وخودرا لو میدهد- فرمانده من در مرکز زرهی مداوم اخبار اطلاعات غلط به من میداد وبعضی بخوبی اشکار بود وبعضی من متوجه نمیشدم واستوار کریمی  بعدحقاییق را میگفت وتعجب میکرد چرابهمن اینمطالب قلابی را میگوید وخودمن هم تعجب میکردم که دلیلی نداردکه این مطالب-را- به من بگوید- ییک از دروغ ایشان مثلا سی موشک که در روی داریه ای خاصی سوار کردند ظرف سه دقیقه محاسبه دقیق از روی را دار میکنم میزنم-درجبهه- دیده بان درامریکا چهارده سال تخصص دارد بهنظر میرسد که یکدفعه تانک اشکار میشود میتوان انرا به راحتی زد بسیار مشکل است بخصصو افراد حرفه  باشند اصلا فردمتوجه نمیشود خیلی بامهارت داشته باشد وتجربه که صدایتانک وبلند شدن خاک راتشخیص دهد وبداند تانک الان کجا است بهموقع ظاهر شودبیش از هشت دقیقه فرصت نداردوگرنه  مشوک تانک اورامیزندوبیادبلافاصله ظرف مدتی کوتاه از کوه پائین بیاید ویادرغار تمهیدات زیادی شده باشد مخفی شود معلوم نمیشوداز کجا میفهمند که فرد کجا است یک موشک پنچ سانتی اومیامد یکبار یک –به جناب سرهنگ گفته بودند فلان نقطه دیده بانی  بسیار خطرناک است بچه ها میدانستند که دران اطراف موشکهای زمینی- که باماهواره شلیک میشد وجوددارد  ولی نمیتوانستند انرا پیدا کنند وحتی میگفتند تعدادی ماکت انها وجودارد نزدیک انها شوی دمنفجر میشود ویادردست منفجر میشود-  البته تمام  خدمه تانک عراق ماهرنبودند بعضی ازانه ضعیفتراز مابودند حتی شکار میشدند وبعضی بسیارحرفه ای بودند جناب سرهنگ فرموده بودمن حساب اینهارامیرسم گفته بودندجناب سرهنگ خیلی زبلی ومهارت وتجربه میخواهد- فرمده بودندبیخودبهمن سرهنگی زودهنگام ندادند اشکال این است به ایشان که رهبر است رمز های اصلی میدهند که اطلاعات بدهدولی به گروهبان رمز فرعی میدهند اگر جناب سرهنگ شهید شد مشکلات ایجاد میشود وبیادتوسط هلی کوپتر یک رمز اصل به اوبدهند هلی کوپترهم  درخطر ضربه است- از اینکه دعش در درعراق وسوریه تیراندازی های دقیقی داشت- مشخص میشود که امریکا هزینه سنگینی کرده است- قانونا برای هرنقطه دیده بانی  یک دفترچه درست میشود که تمام خصوصیات بیان میشود وچگونه عمل کن هممشخص میشود هرچه بچه گفتهبودند بیاد شمامدت یبا ما بحث کنی ایشان به چند سئوال بیشتر توجه نکرده بود وگفته بود من سرهنگ هستم- گروهبان گفته بود اگر نتوانستید به موقع  عمل کنید مهم نیست احتمالا پست بعدی میتوانداورابزند- ایشان در نقطه عملیات قرار میکگرد صدای تانک بلند میشود ولی بیشاز هشت دقیقه طول میکشدکهمورد مسلسل تانک قرار میگریرد واز کوه به سمت پائین میاید درحالی گروه درغاربودن ویک موشک به ایشان برخوردمیکند-درسازمانهای جاسوسی وضد جاسوسی اینچنین است- برادر ریس کره شمالی علاقه شدیدبه حکمتداری نداشته  است مدیریت اساس ان خصلتهای ذاتی است وبعدعلوم مدیریتی کمک میکند چون بانسان سرکار داردیک کاریزما میخواهدیک حس جذب کننده  بیا داشت وبتواندقلوب  افرادراتسخیر کند واین امرنسبی  درهمه است در راس بیادزیادباشد هم خصلت ها وهم هوش وعلوم مدیریتی  که ایشان نداشته است- ولی فردی تو دل برو بوده است  وتاحدی روحیات غربی داشته است خواستنداز ایشان بعناون یک سرپل باغرب استفاده کنند یک واسطه باشد- و ایشان اطلاعات خوداش را به کره شمالی بدهد وغربیان از اوضاع کره شمالی باخبر کند خوب این کاری خسته کننده است ومقداری پول به ایشان داده بودند خاست کلاسی برودوتجارت یکند وخانه ای داشتهباشد وکمی هم عیاشی کند امریکا طرح ریز ی میکند وزنان خاصی تربیت میکند یک ازانها اهل ویتنام است- وکم کم با  با پولهای زیاد از ایشان اطلاعات درست راپیدا میکندمثلااز تجار کره شمالی درمالز ی بداند کدام جاسوس هستند  وغیره ازاینکه ایشان بسیارزن باره باشد به نظر نمیرسد شش زن داشته است ولی میگویند یکی از تفریحات ایشان افرادی که خیلی خوب مهارت درکارهای سکسی داشته است باز نان معرفی مثلااز کشور چک دراطاقی  عمیلت سکسی انجام میدادهاست وایشان بادئربین تماشضا میکردهاست که هم یادبگیرد  وهمین لذت ببرد که حوصله سکس نداشته است – درکتابی میخواندم فض کنید دربهشت فردی نه زن ونه بچه .وهیچ کس درنزداش نیست  ویا درفضای بسیاربزرگی  درکاخی دیگر ی هستند هروقت فردبخواهد با حورالعین رابطه جنسی داشته باشد- حورالعین یک فضای نورانی تولید مانندکره وفرد وارداین کره میشود که هیچ چیزی از بیرن مشخص نیست وجنس بدن حورالعین از یکنوع شیشه است ابکهمخورد کامالا مشخص میشود وبهرنگهای مختلف ونورانی وباعطر مشاهده میشود حال چه برسد بدنیا- لذا برنامه کشتن ایشان را طرح ریزی کردند که عومال اطلاعاتی غرب یاگول خوردند ویاانها هم ناراحت نه نبودند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

اختلاف طبقاتی دحال کمشدن است-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب چپ یکی از اشکالها اختلاف طبقاتی درایران را ملاک میاورند که این بحث دربین دانشجویان جا انداخته شده بود- ولی بی انصافی زیاد است در زمان شاه حقوق ریس  سازمان خون ماهی هشتادهزارتومان بود درحالیکه یک کسی  پشت دخل نانوانی بود حداگثر ماهی هزارتومان بود من میدانستم  که جناب دکتر عباسیون متخصص مغز ماهی ده هزارتومان میگیرد ونانواها حقوق انها زیاد شد همان کسی پشت دخل مینشست حقوق  دوهزارتومان وپانصد تومان شد درحایکه دکتر عباسیون حق مطب نداشت وهفته هم یکجراجی مغز مجانی بایدمیکرد- گرچه مکن بود هردو حقوق مکفی نباشد پسدرکل اختلاف طبقاتی کم شده است اما قران میفرماید دراختلافات افراددقت کنید  یکسان نیستند کم وزیاد- درتمام  ابعاد هستند واین کارمن است درتماممجودات هم این چنین است درفرشتگان بدین نحو است وبعدمیفماید من علیم وحکیم است البته تمام این موضعات کلیداصلی شناخت خداوندمنان است که کاری ااسن نیست بخصوص فردی گفتار  دروسوسه خناس  گرفتار شود ویا  اهل حسد- ودرقایمت رمز رابرای همه افراد بیان خواهد وحتی خداوندمنان از فقرا عذرخواهی میکند من زمانی با افرادی درکنار  رودخانه دروزن میرفتیم- اتفاقا به یک دانشجویان تربیت معلم من برخورد کردم- ایشان ماربه منزل خوداش برد یک خانه درکل شیادچهل مترمربع بود تمام خانه هااینطوری بودند ودانشجوی مربوطه فرمودندمن شمارا به منزل کسی  میبرم که فقرتین فرد بود حال میلیونر است-  وباخوشحالی میگفت مثلا نابغه ده ایشان است منزل ایشان چهل متری بودولی اسبا اثایهبهتری داشت البتهثروت ایشان درشیراز بود  ایشان بیان کردبیان کردکه من درفقیرترین خانواده بودم که پول مدرسه رفتن نداشتم واز بچه کگی  کار میکردم سواداز بچه که مدرسه میرفتند یادگرفتم اب از رودخانه میاوردم وبعدابار عملگی به مرودشت . یا زرقان میرفتم وچون درزمستانرفتن خطرناک بود  من در شالیزارها کار میکردم وهر مشکلی در شالیزارها بوجود میامد  من میگفتم اجازه بدهیدمن بروم از مراکز خاص سئوال کنم وبهترین کارگر شدم وک روز تیشه خریدم کوه مقابل درست مقداری از لب جاده باریکی بودم تراشیدم تامقدارزیادی وبغل کوه خاکی بود تراشیدموبرنج کاشتم وباسطل از رودخانه اب میرختم  کم کم افرادچون دردهکده زمین بسیارکم است انرابهمن محلکردند خودشان به شیراز ویا شهرستانها رفتن ومن از برنج سهمی میرگرفتم وتعدادانهازیادشد وبعد گفتن ماانهارا میفرو شیم وهرچه منسعی کردم نکنید وضع بهترخواهد شد قبل میکردندوکگفتن برویداجازه بگیرید که ما کوه راصاف کنیم گفتندارزش ندارد  ومن کم  کم مال انهاخریدم وگسترش دادم وبعد واردکارهای دیگری شدم چطوردروسیه یک لنین پیدا میشوددرچین یکمعلم روستائی بنام مائو پیدا میشوددیگران کاره نیستند حتی قران به میزان عمرها اشاره میکند ومیفرمایددکارمن است لذا انسان در تور وچهارچوب قضای الهی است انسان نادان است  کهمیخواهداینبرنماه الهی به هم بزند وهم خراب میشوندوهم امکان پذیرنیست میفرمیاد که ما ملتهای را در امکانات وغیرعه به چرخش درمیاوریم یک دفعه بالاهستند وسپس به سمت پائین نزول میکنند- این نزول بهاین معنا نیست کوشش انها را کم میکنند کوشش ها انها سراجای اس است ودیگرا جلوتر میفتند درحالیکه به ظاهر قدرت اینکارراندارند- وبعدمیفرماید برای پیشرفت از طیبات استفاده کنید   از خبیثات استفاده نکنید خبیثات دونوع است نجس ورجس نجس مثل خون اگر روی دست ریخت ویافرد خورد دراوائل ضرر کم دارد وقابل جبران است مانندخون درروی دست که قابل  پاک شدن است لی رجس ضربه  میزندماننداسید برروی  دست ودرخوردن شخصیت انسانی راتغیرر میدهد مانند شراب وموادمخدره و وپول حرام  غیره یکی از انها زن بارگی است که امریکا وقتیکه مسائل داخلی شدید پیدا کرد چون راه منطقی انرابلدنبود ویا نمیخواست بصورت منطقی انراحل کند به رجس متوسل شذد ازجمله همین شهوات جنسی وغیره رهرحال  بیاددرک کرد بهترین روش -روش الهی است لی کدام روش  حقیقتا روش ناب الهی است پیدا کردنکمی مشکل است ولی از نشانه لطف خداوندمنان به بشریت زمانی مشخص میشوداین شناخت را درحال اسان کردن است واین روش ما مال شیعه ناب الهی است که الحمدالله باتمام قدرت اهل سفهات وحماقت وظلم  درحال اوج گرفتن است وروزی این بشریت بهان پی خواهد ودعا ما در  سرعت بخشین به ظهور حضرت مهدی صلواته الله علیه باعث خواهد که خداوندمنان شرایط ظهور جلو بیاندازد انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

لذت خاطرات گذشته !!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز به  دفتر خاطرات خودم رفتم-؟؟ ان خاطرزنده شد- توی دفترم درلندن شروع به گریه کردم – بچه ها پیش خانم ایکس  رفتند جریان گفتند ایشان با  کمی گفتند   بان لهجه زیبا اسکاتلندی   ک بسیارنادر است گفتند  بخشی از ا ن دربرنامه بگو حتما عده ای هم مانندتو درحال احوال گذشته هستند وبیاناتی خواهند کردکه شما مقداری ارامش پیدا میکنی ومسببین این جرینات شایدکمی به خود بیاند وبفهمند چه کرده اندقول دادم برخودمسلط شوم وشمه ای هم  از ان بگویم عجب دوران بودی  نادر این مرد بزرگ من رابه خانمی در رشت معرفی کرد وباهم به خانه ایشان رفتیم وبه من گفت با این  خانم درباره روزگاری گزرانده گفت و گفتی ی داشته باش  ومن هم کناربساط تریاک شاهد قضایاباشم چه عرض کنم زنی بااین همه گنچینه حکمت وتجربه واگاهی کمیاب بود همیشه بدنبال علم وحکمت بود وان شوهرنامرد ونفهماش   او مداوم با  زجر میداد وبااو سرستیز بر میامد ایشان چون ریشه ای یک درخت قطور که باخاک مبارزه میکند وچیزی نمیگوید چین وچر.ک ورتاش گویای اشکاراین حقایق بود- ایشان جملانی ا زهاملت –مکبث بیان میکرد وبا روزگار ش تطبیق میکرد که-من مات ومبهوت بودم کتاب جنگ وصلح تولستوی خوانده بود گویا بیست هقت بار انرا خوانده  بود وبا زمان  جملات  اش تطبیق میداد بدرستی تولستوی  را شناخته بود همان درکی که امروز ما ازخودمان داریم  تولستوی هم همین درک درزمان خود داشت وتزارها  ومردم تزار زده درک او ضاع  نمیکردند -فرهاد خداوند  واعجوبه روزنگاری ایران مدتی درهاروارد درس روزنامه نگاری خوانده بود واستادخوداش رادرجیب داشت یک جملاتی مینوشت من درکناراوبودم مات ومبهوت میشدم فقط شاه میفهید که چه به او میگوید انطورنقل کردندشاه مداوم دریک اطاقی دوراز چشم فرح میرفته است وبرا ی اینده ایران فکر میکرده است وگریه میکرده است ونامه ای به فرهاد نوشته است با اسم کوچک من چکارباید بکنم- هروز درروزنامه میبایست یک شرکت معظم افتتاح شده باشد وروز ی اسمی نبودهویدا را خواست وگفت چرا امروز اسمی نبردید فرمودندقربانت گردم بدنبال یک طرح عظیم هستیم که امریکائی ها حاضر هستندمیلیاردهاتومان رشوه بدهند که دران شرکت کنند ومن  گفتم منافع این طرح عظیم فقط برای مردم ایران است شاه گفت هرمشگلی دارد بگوتامن مرتفع کنم فرمودند قربانت گردم تمام مشکلات حل شده است بزودی کلنک اش را میزنیم امروز ه بحث اندیشه صاحب جواهر است این صاحب جواهر درزمان خوداش نواوری کرد علما طرد اش کردن  ایشان میگفت یکقطره اشک برای امام حسین علیه  السلام بااگاهی از تن های اشک بدون اگاهی برتر است ولی مطالب اش هیچگونه اشکی دراوائل بوجود نمیاورد حالا مداوم حرف صاحب جواهر است ولی بدنبال اشگ دراوردن هستند روز ی جریان  را افرهاد بحث کردم چه کنیم فرمودند من دوجمله خواهم نوشتولباس کفنم راخواهم پوشید نوشت امام حسین علیه السلام اگر میخواهید بشناسید اورابا سقراط-و- افلاطون وهوگو وشکسپیر وسرانجام مانند مسیح علیه السلام مقایسه کنید فحش  بود که نثاراش شد وتهدید به مرگ شد مردمان همیشه به سنتهای تارعنکبوتی میچسبندند گفته انداسب حضرت امام حسین علیه السلام ذوالجنان با ان پیکرخونین وزین واژگونه شده به نزد چادر اهلبیت امد وگریان بود وبه زبان فصیح عربی  اشعاری در منقبت وعزای امام حسین علیه اسلام خواندکهمه افسراورا گرفتهبودندوبشدت میگریستندویکدفعه افسار را رها کردند وذوالجنان فرارکرد

که تاثرات اش تمام شودومعلوم نشد کجا رفت وجائئ بنام قبر او هست ودرقیامت این اسب همراه امام  حسین علیه السلم خواهدبود باهمان وضع وان اشعاررا خواهد خواندوهم گریان خواهند شادحتی قتله امام حسین علیه السلام .باهمان اسب امام علیه السلام  به بهشت خواهدرفت  من مدتها درعراق تحصیل  کردم هرچه گشتم سندی پیدا نکردم هنوز میخواهندان تارعنکوبتهای گذشته  را حفظ کنند از مدرن شدن وحشت دارند کسی که کروات بزند اسلام رابه بزیراب برده است فرح میگوید من روز ی به ان اطاق شاه رفتم وگفتم  این قطار که با این سرعت بر ق میرود حتی سرعت اش از امریکا بیشتر است سرانجام سر پیچی از ریل خارج خواهد شد ومردم فکر میکنند دارند-که دارند امریکائی میشوند ونمیتوانداین وضعیت راتحمل کنند

شاه  گفت ولواز ریل خارح شودبهتراست تا عقب باشند ومردم بعدارزوی حقایق را  درک خواهند کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اتتخاب فوری- !!

بسم الله -الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من درلندن بودم- بچه ها فرمودند کهازهمهرهایمختلف رفتن به خانه تجربه کن هم متوجه اطراف میشوی چی دارد وچی ندارد وهم راه اسانتربه دانشگاه لندن را پیدا میکنی –یک دفعه من راه جدید را رفتم کهمقدارسربالئی داشت رانگلستان درلندن همه کوچه هابن بست نیستند وماشین رو هستنداتفاقا به خیابان اصلی که میرسیدم انورخیابان اتوبوسی  بود دقیقابهدرب دانشگاه میرسید واحتاجی به مترونبود وبسیارهم خلوت بود ومناظر خیلی   خوب بود- یک دفعه میامدم دربین راه به یک سه راهی برخورد میکرد بالای این سه راهی  دیدم یکنفر ایستاده است فردی قدبلند وزیبای رو در تلویزیون اانگلستانبیان کرده  بود که مامورین اطلاعاتی انگلستان غالبا قدبلند وزیباری وروی وبامعلوات بسیارزیاد هستند وفرد نمیتواند حدس بزند من به ایشان  رسیدم  ایشان بامن حرکت کرد وفرمودند شما کجائی هستید ومن گفتم ایرانی هستم ایشان فرمودند خداپرست هستید من گفتم بله خداپرست هستم وفرمودند خداودرا تجربه کردید گفتم بله چند بار- ایشان فرمودند من قبلا کاری به خدا نداشتم – وشغل من تحقیقات درروش تحقیقات صنعتی است ودرضمن برا ی کارخانجات هم درشرکتی تحقیق میکنم نکته مهم این است که پدردربیار است- زندگانی منرا تلخ کرده  بودومن از  لندن به منچستر رفتم-چرا برای انکه کاراسان ترباشد سه روز  درمنچستر هستم-یکروز درلندن ودوروز دراطراف لندن همه اش بحث علمی با شخصیت-ها- دارم- درلندن  فردی روز ی دوتا باشرکت شیر قرار دادمیبندند که از ساعت شش صبح دم خانه توزیع میشود ایشان یک ماه قراردادبسته بوده است- شیرهادم درب خانه میماننده است و بچه های لات ولوت انهارامیخوذدندیا میمانده بعضی همسایه برمیداشتند وحاضربودن پول بدهند ویاشیربدهند ولی غالبامیمانده است-  ایشان ا زاینکه اسراف شود نارحت بوده است یک روز خانمی به ایشان میگویدیک ظرف بگذار ما این شیرهارا برای گربه ها دردرونظرف بریزیم واینکار میکند کم کم متوجه میشودکارایشان دارد سبکتر میشود مشکلات برطرف میشود تنها برای ایشان  وایشان میفهمد کارخداوندمنان است وبدنبال کدام دین مسیحی درست میگردد وباتمام کشیش ها بحث میکند  تایکی را  روشنفکر میبند وباایشان قرار میگذارد که بهتیرین-و عقلانی ترین تفسیر انجیل رابدست بیاورند وبعدافرمودند شمادانشجوی دانشگاه لندن هستید- دختر من رشته بر ق دانشگاه ازاد زاهدان قبول شد ایان فرمودند من بهاین رشته علاقه ندارم ولی سفربه زهدان بدنیست برویم- رفتیم زمانی که وارد گاراژ شدم روحیهخودم کمی باختم  چونمن در ارتش بودم روحیه قویتر پیدا کردم دخترمن فرمودند از همین جا بر گردیم زمان  هخامنشیان گاراز ازاین بهتربود- بیرون از گاراژ سواریک تاکسی شدم تاکسی نو وشیک ب.ود ویک نوجوانی بالباس شیک سوار شدیم ایشان پرسید شمااز کجا امدید من گفتم از شیراز فرمودند شغل شما چیست – گفتم دبیر هستم یک دفعه ترسی عجیب که صورت ایشان ده تا چروک پیدا کرد فرمودند شما امدید که ریس اموزش وپروش بشوید وبرادران سنی قلع وقم کنید- من جریان گفتم صورت ایشان  باز شد وفرمودند دانشگاه ازاد زاهدان بسیاربرجسته است وبسیار رویان هزینه شده است  من گفتم شما درانجا شرکت نمیکیند ایشانفرمودندنه من بیادهم هزینه خانواده بدهم  و قسط ماشین بدهم ولی بردار من بعدا تکفل خانواده را  بعهده میگیرد ومن در دانشگاه شرکت میکنم من گفتم وضع زاهدان چگونه است ایشان فرمود زیربلیط سپاه- است فرمودند بقدری ترس وجود دارد که  طلبه ها درس خارج به پنچ نفر رسیده اند-من گوشی دستم امد ومتوجه شدم ایشان  ظرفیت بعضی مسائل ندارد که اقایان طلبه متوجه شدند کهجوابهای جناباقای مجتهد سربالا استوخودشان رفتن تحقیق کنند یکی از طلبه های شریف بهمن میگفت تمام مثال است من مثلابه گلستان رفتم درخانه یک فرداز برادران سنی اجاره ردم کهاتفاقا ایشان هم طلبه بودندبه اصرار ایشان واردبحث شدیم من گفتم اول بحث ما درباره عقل باشد اگر اب ما دریک جوب رفت مابقیه مطالب شروع میشود- ولی اب مادریک جوب نرفت وبحث تمام شد- ایشان فرمودند یک مجتهد سنی مخفیانه به پگروه تبهکار مواد هروئین فروش فرموده بودند تمام برادران شیعه معتاد کنسپاه میفهمند کلاس درس درخانه اش بوده است یک سپاهیوارد خانه میشود زمانی کسی نبوده است باکلت که بایدخفه کن داشته باشد  ایشان رابقل میرساند واز دیوار فرار میکند زمانی که مافهمیدیم گفتیم نوش جانش باشد – مابه یک میدان رسیدم مرزمدرن وسنتی  ایشان اشاره کرد کانمغازه کوچک مال سپاه است ونوار وسیدی های مذهبی شییعه میاورد ودرضمن سخنرانی هئی که علمای سنی میکنند نقد میزند کسی کهخارج نرفته باشد شاید بحث من رابخوبی درک نکند بقول سید جمال  اسلام انجا است خرافات قرون وسط ی ایران است قران به پیامبر اکرم دستور میدهد مجادله احسن بکن مجادله احسن هم بایدخوش اخلاق بود  وهم دارای منطقی بود که طرف درک کند پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ترسی ندارد واجباری نداردحتی قران میفرمیادپول  مخارج اووحتی پول سفر به وان فرد بدهید-  یکی جذابیت غرب همین گفتمان های ازاد است جهان سوم بدستور غرب یک بعدی بارمیاورند که زود خشمگین شوند واردی مسائل فیریکی وبد رفتاری شوندوفکر میکند اسمان به زمین میاید واز همه مهتر انتخاب دین از خریدن یک زیرپیراهنی اسانتراست درحالیکه سخترین انتخاب است وبایدمته به خشاش گذاشت- ما وارد دانشگا شدیم غلغله بود ونوبت دختر من سه ساعت دیگر بودمن به ایشان گفتم شما همین جا باشیدمن بروم شهر ومقداری سی دی  ونوار بخرم به شهر امدم وبهانجا رفتم دیدم درب مغازه بسته است ربروی ان یک یحجال فروشی معظمی بود که یچخچال های خارجی به سراسر ایران میفرستادکه از طریق افغانستان بدست میامد از ایشان پرسیدم که این مغازه کی باز میشود-خنده ای کرد فرمودند دیرو زان فردنزدما امد وفرمودند حلیت میطلبم میخواهم به مشهدمقدس برم وایشان حداقل یکماه دیگر میاید وماهم التماس دعا گفتیم حال شما ادرسخودتان  بدهیدهرسی دی که خواستید بگوید تامن برای شمابفرستم – گفتم نیاز نیست متشکرم

موافقین ۰ مخالفین ۰

اتش سوزی کلیسای بزرگ نتردام-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اتش سوزی کلیسای بزرگ نتر دام   ساده به نظر نمیرسد- بعدازانکه در کلیسای بزرگ انگلستان رخ دادکه علت ان قدیمی بودن سیم کشی  در کنار سقف بیان کردند ودولت بعلت عدم اتش نشانی  دراین کلیسا محکوم کردن وبیان شد دراین شرایط دراین شرایط از اب بافشارزیاد نمیشود استفاده کرد که نفاشی ها وگچ بر ی ها وپنچره ه ای بسیارقدیمی واشیا گرانقیمت  از بین میروند وبایدازیک نوع- فوم- مواد شیمیائی  خاص بایداستفاده کرد وعجیب است که  در کلیسای نتردام این  احتیاط ها نشده است نکته جالب ان است که بعداز انکه اخرین فرد توریست از انجا خارج شده است  ساعت شش وپنچاه دقیقه بلافاصله این حادثه رخ داده است بیخوداست مسئله توطئه مطرح میشود واقای  ترامپ میفرمیاید کهخداوندمنان به فرانسه رحمت نکند ومیزان اشتعال بسیار شدیدبوده است ونزدیک یکبرج بزرگ بوده است  که با خراب سقف برج دودان دراسمان فضای زیادی اشغال کندان منطقه یکمنطقه توریستی است که اطراف کلسیار رستوران ها وهتل فراوانی هست برای خرابکار کاربسیاراسان است واحتمالا مواد سریع اشتعال مانند-تینر- وبنزن زیادبوده است واقایترامپ توئید کرده است خداوندمنان به فرانسه رحمت کند واقای ماکرئن فرمودنداین جز وسرنوشت مابود این از میراث کاتولیک های متعصب فرانسه است نکته قابل توجه این حادثه پسا زتلفن ااقی ماکرون باجناب اقای ایت الله روحانی است اینکار استاداش اسرائیل است وشاگردانش داعش درهرحال مسئله بسیار پیچیده است

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

لطفادکتری بدهید-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخص  است- شخصی به اداره ای رفت ومثلا با نامه نویسی وبایگانی فرمودند دست ماخالی است پول اش را پرداخت کنید فرمودند این که سهل است حقوق کارند هم ساعتی دهزارتومان هم ماحاضر هستیم بدهیم- اما یک شرط دارد کا روی رقه های رسمی ایران و –ونزوئالا شعار مرگ بر امریکا حک شده  باشد- در دانشگا ازاد ارسنجان دانشجویان به یک استباط  بکر رسیدند که اول مثلا فوق لیسانس مالی بگیریند وبعدفوق لیسانس روانشناسی بالینی  بگیرند ویابرعکس – دانشکده برا ی فوق لیسانس  سی وشش واحد  دوواحدی ؟؟ یعنی هیچده درس  درغرب دکتری بخواهندبگیرند اینهمه درس نمیگیرند وواحدها حداقل چهار واحدی است تا ششواحدی ومن هفت واحدی  هم شنیدم شاید دانشگاه میخواهد درکره ماه شعبه بزند حالا ده واحد اضافه کنید لطفا دکتری بدهد که رغبت زیادشود

موافقین ۰ مخالفین ۰

حقه اسرائیل-!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک کلیپی  در اینترنت اخیار یک فرد امریکائی  از شاه فاش کرده است- این کلیپ قبلا درغرب منتشر شده بوده است وبعدپنهان شده است واخیرا اینجناب انراکشف کرده است وعلت مرگ شاه به این کلیپ وصل کرده است- این کلیپ خیلی تخصصی است هرکسی درک نمیکند وبعد متوجه شدم امام اراحل رحمتالله علیه چه عظمتی است اینرا درک کرده است- شاه درلباس  سیاه وپیرهان سفید یقه کت مقداری   بالا رفته است دقیقا نقش کانگسترهای امریکا نتواستهاند ژست انهارابه خوبی  تعلیم بدهند زیرراهمه میفهمیدند که قلابی اسیت ولی سعی کرده است یک ژست  ترس خاص رابازی کند که اصلا هیچ ایرانی چنین ژستی نداردوبخوبی روشن است ادا-و- اصول  در میاورد- میفرمایدتمام بدختی جهان سوم  بعلت قدرت وحشتناک- اسرائیل است-؟؟ همه چیژا کنترول میکند فرد سئوال میکند که بایکی امریکائی که شخص سیاست مداربزرگ –امریکائی –است سئوال میکند که چه چیزهائی  اسرائیل کنترول میکند میگویدهمه دچیز منجمله بانک ها -پول–مجلس –خانه فلان  فلان ومقداری هم من نمیتوان بگویم ولی در کامپیوترمن است- یعنی بهمن مگیوید هروز چکاربکن باکدام خانم باش وباکی نباشد عقل هم چیزی خوبی است- اینهمه اطلاعات به چه درد اسرائیل میخورد واگرتغیراتی  در ایننوع مسائل ایجاد میشد ایرانی ها پس از مدتی میفهمیدند مسئله ساز میشد علت این تغیرات چیست یک انقلاب  شاه و-مردم کرد-کفارهاش راپس داد وهمه گفتند کارامریکا واسرائیل است-هرجا تغیراتی داد-انا-مردم فهمیدندوعلما به رهبری امام الراحل  رحمت الله علیه موضع گرفتنداتفاقا اسنادنشان میدهد کهسارئیل سخت باکارامریکا وتغیرات که مردم نسبت بهان حساس بودن مخالف بوده است رابطه امریکا بااسرائیل یکجا اسرائیل ارباب است وامریکانوکر است ویکجا امریکا ارباب است .اسرائیل نوکر است پس این کلیپ به چه معنا است- اولابرای دلخوشی امریکائی ها واسرائیل است- دوم برای کشورهای منطقه وجهان سوم است وسوم برا ی امام الراحل  رحمت الله علیه وروحانیت وانقلابیون مبارز است زمانی کهامامالراحل به قدرت رسید ایشان فرمودند هرچه دادوفریاد داریدبر سر امریکا بکشید سئوال کردند که اسرائیل بیان کنیم- ایشان فرمودند درشهرما- خمین میگویند –مورجه چی هست که کله وپاچه اش چی باشد این اسرائیل  رابزرگ نکنید دقیقا حضرت مرحوم ایت الله زبرجدرحمت الله علیه فرمودند چرا اینقدراسرائیل بزرگ میکنند؟؟- درحدیث است که ابرقدرت درغرب ایجاد میشود این ابرقدرت درهرحال یک نظمی درحیوانات وحشی ادم نما ایجاد میکند وبعد دراواخر قبلاز ظهور بقدری ضعیف میشود ودیگر حنای اش رنگ ندارد این ابرقدرت جهان رارها میکند دینا پراز اشوب میشود وهرکسی که قویتراست بر ضعیف یورش میاورد جنگ وجدال دنیا رابر میدارد واسرائیل هم رها میکند از طریق دیگر ی چپاول وغارت میکند- بیان شده است از بازار که درهربازای باز بازار است وتعددان بیشماراست زمانی اران حضرت مهدی این کشور تصاحب میکنند همه ماستهارا کیسه میکنند حالا سالها گذشته است اسرائیل باخوداش فکرکرده است شاه بایک تیر دونشان زده است- واز طرف دیگر چراغ سبز  به امام خمینی  رحمت الله علیه داده است-که مسئله فلسطین بصور هیجان انگیز مطرح کند واسرائیل  نجس معرفی کند ومردم را انقلابی کند وهرگز باشاه به تفاهمنرسد ودیانموردهم کوتاهی کرده است لذا باید کشته شود

موافقین ۰ مخالفین ۰

اوهامات الیت ها

بسم الله الرحمن  الرحیم- نظریات شخصی است- در برنامه پرگار سئوالی مطرح شد ه بود که علت  همکاری چپ ویا راست باجمهوری اسلامی به چه علت است  ایا این امر استراتژِی است ویا تاکتیکی است  وتلقی چپ  درباره دین چگونه است ویا به این معنا نقد چپ از مذهب چگونه است- من  به بعضی نکات مهم اشاره میکنم- هردو جناب چپ بودند که درظاهر حداقل یک راست هم یک وذهبی باید  باشد-  جاب اقا فرمودند –شاه دشمنان مانبود رقیب ما بود ولی اسلام دشمن ما است جناب نمیداند زمانی کسی رقیب است که قبول دارد ان فرد وارد مسابقه شود بدبنال حذف فرد نیست مانند رقبای  انتخاباتی – ولی فردی که بدنبال حذف است رقیب نیست بلکه دشمن است ممکن است- که بگوید شاه درصدد کشتن همه چپ برنمی اید بله چپی که هدف ان مبارزه با شاه نوبد کسی به ان کاری نداشت جمهوری اسلامی همین طوربود حتی به کمونیست اجازه ابراز بیان اداد وزمانی کهانهاوارد مبارزه شدن غیرقانونی شدن وکودتای نوژه را با غرب طرارحی کردند ودر افغانستان با جمهوری اسلامی  وارد چالش شدند وبدنبال حذف یک دیگر شدن- اما شاه خطرناکترین عنصر بود حتی برای کمونیست- غرب  بایک سیاست منافقانه- درجهان سوم سعی میکرد تاحدب کمونیست  بصورت یک میکرب ساده حضور داشته باشد که بگوید کمونیست ازادی راقبول ندارد ولی ما ازادی راقبول داریم وچناچه رهبرانی از کومنیست میخواستند واردمبارزه شوند ترور میشدندویادادگاهی ومحکوم میشدند وکمونیست درزمانیکه حزبی  وارد چالش میشد مجبور بودن وارد چالش شوند وهمنی موضوع باعث ضربه خوردن انها میشد وغیرقانونی  شناخته میشد ویک کمونیست هراسی  عظیمی   ایجاد کردند وکمونیست دراین دام افتادند زیرا پس از مدتی مردم به سمت ازای  حرکت کردند وپیشرفته ای محیرالعقول غرب کم کم مردم را به سمت غرب کشاند بخصوص کمک خواستن جهان کمونیست از غرب برای نجات خود ودرعمل نتواستند  ضعفهای خودرا برطرف کنند  وکم کم سازش باغرب مطرح شد درایران کمونیست  درپیله بود وهیچگاه از این پیله خارج نمیشدند امامردم من در ارتش بودم درمرکز زرهی شیراز  کار میکردم فرمانده من یک تبریزی بود- ایشان خون خواش را میخورد اگر میدانست یک کسی کمونیست است ومداوم باامریکائی میگفت جنگ با شوروی اغاز کنید ما از هرچقدر کشته شدن باکی نداریم اتش ایران درمقابل روسیه ضعف نشان داده است وبیادجبران کند وکاربرعکس شد وتمام سرمزنی از دست داده پس بگیرد- ومخواست به ساواک برود  وکمونیست را قلع وقم کند بعدا من فهمیدم اعدا دزیادی از مردم این چنین فکر میکند وکشته شدن یک ساواکی بدست کمونیست ها نفتی بود که براتش ریخته میشد- وشاه را بی عرضه میدانستند درحالیکه حقه باز عجیبی بود وشوروی که درداخل ازاینکه کومنیست درایران سرکوب میشد ناراحت بودند واز غرب هم میترسیدند ازاینکه شاه کمنویستهای ساکت کاری ندارند  بادم اشان گردو میشکستند- درقران میفرماید احزاب  مقداری کاری انجام میدهند وبهان مغرور میشوند وخوشحال میشوند –ولی درطول زمان ضعفهای بزرگی پیدا میکنند وسرانجام نهبازرور وبلکه بامیل به سمت اسلام میایند درنهایت وعاقبت متقین پیروز میشوند نه بازور بلکه با اعتقاد مردم رابه سمت خود میکشانند- میبلیست به اتمام احزاب گفت که ازادی بدهید واز پیشرفته انها شگفت زده نباشید صبر کنید تا کم کم متوجه شوید که چقدر ضعفهای وحشتناک دارند- کمونیست مانند ان خانم بقول یک فیلسوف غربی  از رئالیست یهین واقع گرا شروع میکنند وبه یک ایده الیست اوهامی تبدیل میشوند تمام احزاب غیراسلامی نابب  لاجرم به همین روش خواهند رسید- مثالی بیاورم فردی ادعا کند بایادیک دوائی درست کرد- که همه مردم درهرسنی تمام امراض رامعالجه کند- وهرکسی ادعا کند چنین چیزی نمیشود میگوید تو بلدنیستی – را اشتباهی  رفتی صددرصد امکان پذیراست این فرداز رئالیست تبدیل میشود بهیک ایدهالیست اوهامی – برای مدرنیته یک چنین فورمولی ساختند وغرب فهییده است اینفورمول وجودندارد ولی اقایان جهان سوم فکر میکنند چنینفرمول وجوددارد با مورد نیته همه مسائل حل میشود- ادامه دارد-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

سیاست شره امریکا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امروزه درعلوم روانشناسی  برای سنجش به اصطلاح رفتار که ظاهر میشود وتاحدی  توسط افراد صادق در درون چه میگذرئ پرسش نامه هائ که درحقیقت برای سنچش  حالات است ساخته وتنظیم میشود این سنجش نامه بخش زیادی ازانها  بدنبال ان هستندکه فرد در وضعیت سلامت روان وحالات است  یا اینچنین نیست  به معنائی از تعادل روانی خارج شده است- این سنجش ها اروزه در یادگیری زبان برای خارجیان نقش بسیارمهمی باز ی  میکند- اتفاقا -درقران مجید-  واحادیث به این مطلب توجه شده است-یکی از خصوصیات میتوان گفت اتشین مزاج شدن- وفرد حوصله ومتانت خودراازدست میدهد ویمخواهد با رجز خواندن بی معنائی که از خودشیفته شدن وخودر اپرتوان دیدن سرچشمه میگیرد ناشی ا میشود اینان باسرعت حرکت مکیند واطراف را هرچقدر جالب باشدنمبینند ومداوم میخواهند صحبت کند وبا تلفن وهروسیله دیگری خودرا مطرح کنند وازهر لحظه استفاده به مفع خود کند که امروزه در سیاست مداران امریکا درباره ایران وحزب الله بخوبی روشن است ومداوم بدنبال سوژه جدید ی یمگردند که یک نیشی زده باشند مانندابی لهب وابوجهل- بیش ازاندازه درعربی شره میگویند میفرماید زمانی سپاه پاسداران خلع السلاحکردبم ورهبرانقلاب  را تبعید کردیم دیگر نمیداند ایشان از کوه هیمالیا سنگین تر هستند اینان ازز ندگانی لذتی زیادی نمیبرنند-همیشه درحالت برد وباخت هستند وباخت برای انها بسیار ناگوار ا وهیچگاه افراد اطراف خودرا  نمیبیند وازانها مشورتی که  انهارابه عقل بیاوردنمی پذیرند-از گفتمانها لذتی نمیبرنند وهمه کارهای زندگانی باسرعت انجام میدهند ولذتی هم ازانها نمیبرنند- وبعلت همین حالت بسیار در شناخت مطالب اساسی  از دست میدهند واز بسیاری از حقایق غفلت میکنند- وبعلت مشغل زیاد  طرح های با ضعفهای فراوانی روبرو میشود- مانند کسی دریک ترافیک بد دچار شده است حوصله یک حرکت حسابشدهراندارد مداوم دست بروی بوق دارند ونمیدانندکه یک جبرتاریخی راباید بشناسند وباقوانین ان اشنا باشند- مسیر یابی انا دقت درست وصحیح راندارد- وگاهی ماننند کسی هستند دیر به فرودگاه رسیدند ویااباتاخیرزیاد روبروهستند که صبرانها خیلی زودتمام میشود وگله وشکایت وغرغرکردن شروع میشود که کاری هم نمیتواندبکنند- وهرچه به انهابگویند شما بیادمیزان مطالعا ت خودرازیادکنید وبا شخصت متعادل واگاه مشورت کنید چنین نمیکنند- میخواهند هرندانی که بخلاف انها بلند میشودقطع کنند ومیخواهند زودتراز همه بیشترا زهمه ندا ی انها شنیده شود- باز سیاسی  خودرا بسیار جدی میگیرنند ونمیداند که بازی سیاسی  همه عواملش در دست انان نیست وتغیرات اش درطول زمان حتمی است واز شکست سخت نفرت دارند  وتوکل هم ندارند گرچه بردن بسیار مفرحاست ونبیاد دراز دست امیتازات همیشه ناراحت شد که اینها میشوند- درتمامعمر استرس دارند که زمان به اندازه کافی نیست وکارها به موقع وصحیحی انجام نمیگیرد وتمام عومال دست اندر کار همه انهابه اختیارایشان نیست- وبعدا افسوس میخورند که به اندازه توانائی کارنکردند

موافقین ۰ مخالفین ۰