عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۱۹ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

معصوم علیه السلام کار خدائی میکند-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است -یک مجری سایت کلمه –وهابی- میفرمودند-در گذشته میتوان نستند افراد برا یپیدر ومادر وبر ای پیامبران   سجده تکریم انجام دهند- ودر زمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم چنین سجده تکریم حرام اعلام شد- واین کار به نحوی تقلید اربت پرستان وطاغوتیان که این سجده بر مردم تحمیل کردند انجام میشد- بیادگفت شما ابروی عقل رابردید- چگونه ممکن است که سجده تکریم بر ای پیامبر ان گذشته روا باشد ولی برای پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- حرام باشد؟؟ ایشان دلیا سجده تکریم این میداستند به سمت پیامبر ان سجده میکردند وقبله ای درکار نیست- امام این نوع سجده تکریم همیشه حرام بوده است وسجده شکر برای  خداوند منان جهت خاصی نیمخواهد- حتی وضوه هم نمیخواهد-دلیلی که  فرشتگان  به امر الهی برای وجود حضرت ادم علیه السلام سجده کردند سجده برای تکریم الهی است که منجی وهدایت گر واستاد وترقی دهند برای فرشتگان درمرحله اول بوجود امده است- چرا زمانی که جناب شیطان به ظاهر استادفرشتگان بود چننی سجده ای خداوندمنان دستور نفرمودند  برای انکه خداوندمنان میدانستند درقلب او کینه نسبت به خداوند وجود دارد-و- منافق است-در حدیث است دوعلم را ولو بر ای درک وفهم بیشتر که نفش سازنده ای دارد یادبگیرید- یک علم بدند ودیگری علم ستاره گان- هردو بر ای انسان بسیار مفید هستند- علمل میفرمیاند که سلول های بدن مانندستارگان میباشند که انواع مختلف دارند وبسیار زیادهستندوطبق یک نظم پیچیده عمل میکند وشناخت ان درسرنوشت انان بسیار مهم است- دو ستارگان- انهاهم انواع زیادی دارند ویک نظم پیچیده که درنوشن انان بسیارنقش دارند- واحادیث فراوانی  دراین باره است ومعصوم علیه السلام ایه ایکه عظمت مقام وجایگاه ستارگان درقران مطرح میکند در اصل برای مقام پایمبران وبخصوص معصومین علیهم اسلام هستند بعدها نقش ستاره گان در سرنوشت انسان کشف خواهد شد- حضرت یوسف علیه السلام درخواب دیدند که خورشید وماه ویازده ستاره  به ایشان تعظیم کردند که مسلم نقش کلیدی- درتربیت ایشان داشتند که پدر ومادر ویازده برادر ایشان است که برادران بعدا این نقش را پیدا میکنند—نکته دوم ایشان فرمودند- که شیعه را ماقبول داریم ولی رافضی قبول نداریم رافضی کسی است- که میفرمیاد معصوم کار خدائی میتواند بکند ودرکائنات به دلخواه تصرف میکند-واین شرک است؟؟یک مطلبی جناب  ابن سینا دارد- میفر ماید – درجائی عقل  مسئله حل میکند ودرجائی مخبر صادق مسئله حل مکیند  چون قران معجزه است- وعقل انرا درک میکند- پس بهشت وجهنم صحت دارد واحادیث دربارع بهشت وجهنم چون از یک مخبر صادق پیامبر اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم شنیده میشود قابل قبول است- حضرت ادم خلیفته الله است- چون قران فرموده است قابل قبول است ولی حد این خلیفه چیه میزان است عقل نمیتواند تشخصی دهد ونمیتواند بر ضد گفت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نظر دهد گرچه حدان قابل درک باعقل ظاهری مانباشد وحق ندارید قوانین علم حدیث را نفیه کنید وبف مایئ این قوانین گرچه عقلانی هستند- ولی مطابق عقل بشری هم نیستند ومیبایست انهار تفسیر دیگر کرد وباطن انهارا رد کرد؟؟ این مسئله درعلوم دنیائی  حاکم است که ظاهر غیراز باطن است- بسیار مطالبی است در دین که عقل ظاهری انرا نمیتواند هضم کند درحدیث است حیواناتکاملا روح انسانی درک میکند که چه میکنند وزمین در قیلمت شهادت میدهد که فلان کس بر رویمن چه کرده است اصف برخیا در فلسطین به یک  پلک زدن تخت بیسق را در فلسطین حاضر کرد این یک کارخدائی است-"" حضرت سلیمان علیه السلام ب خلاف انچه که یهودیانمیگمیئ ایشان علم زبان پرندگان بلد بود  ایشان به انه القا کرده بود که بزبان عبری صحبت کنند ودقیقا همهچیز ا ماند یک انسان فهیم میفهمیدند- این یک کار خدائی است- فرشتگان مامور ایجا د این دنیا  بودند پس انها کار الهی میکردند  ادکی بخودتان بیایدئ تا دیر نشده است به سادگی برای اسلام عزیز نسخ نپچید مدتی تفکر کند وغور کند وکمی زحمت بکشید تا به حقایق تسرگی دست پیداکنید وانشالله واز این خامی بیرون بیایئد

موافقین ۰ مخالفین ۰

کانال جم- درترکیه کانال جعفری شاخته میشود-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک فرد فهمیم ای درباره ترکیه بیان میفرمودند-طرفداران ثروتمند اقای اردوغان رسانه هارا تسخیرکردند از قبل ایشان بسیار سود میبرنند ومدوام از پیرفت اقتصاد ی ایشان تعریف میکنند وامکانی به دیگر ضعفها نمیدهند-درامد متوسط- پانصد  لیره جدید است – ولی گاز هرماه یکصد لیر است- تاکسی در شهرهای کوچک دونیم لیر است- سینما در شهر های کوچگ دوازه ونیم لیر است ودر شهرهای بررگ بیست وپنچ لیر است- وهیچگونه ارزش هنری ندارد وفقط تفریحی است- وتنها کتاب کلاسیک ادبیات قابل خواندن است  که اخیرا دروی اسکناس  عکس خانم فاطما علی یا- بهترین نویسنده ادبیات کلاسیک نقش بسته است- بیکاری بی داد میکند-من سئوال کردم که غرب سرمایه گذاری  زیادی کرده است- ایشان فرمودند این یک تبلغات است درحالی که میتونستند کارخانجات معظم بیاورند دریک اندازه دای بسیار کوچک که سود زیاد دارد اوردهاند انهم در کالاهائی که سود فراوان دارد- تنها درمرحله اول کشاورزی است که صادر میشود وکشاورزی که صادرنود سودی هم ندارد وصنعت زیادحرفی برای گفتن ندارد- وبا کلای چینی- قابل رقابت نیست – به نظر میرسد- درامریکا دراوائل اقتصا دازاد بود وهمه افرادمیتوانستند دران نقش داشته باشند – کم کم کارتل ها بوجود امد وتحارت متوسط وضعیف رابلئید وبحران ایجاد شد وسپس قانون ضد کارتل بوجود امد وانهار محدود کرد ودباره رونقی جدید پیدا شد وبعد بورس بوجود امد وتاحدی مردم درامر تجارت سهیم کرد-  درترکیه درمرحله کارتل ها هستند- درکل ترکیه تنها چهل کارتل اقتصاد رادر دست دارند فرد نمیتواند-خوداش خانه بسازد وهمیشه میزان خانه کمتر از تقاضا است ولذا فیمت اش بالا است وبه هچ وجه افارد عادی نمیتوانند درتجارت بصورت عمده شریک شوند- وایران یک جای مناسب برای این افراد است تنها زرنگی کارتل ها کردند  از طرفی- نگذاشتند که بورس بوجود اید واز طرفی به بیکاران پول مختصری میدهند واقتصادبه سمت سقوط میرود وسرانجام ضد سرمایه داری فعلی خواهد بود-که این تمر درسطح جهانی درحال پیشرفت است ودراینده بحران بسیارمهم تاریخی را بوجود خواهد اورد- نکته دیگر- کانال- جم ترکیه بعنوان- کانال جعفری مشهور شده است؟؟؟ که مثلا ایران ودین جعفری میخواهد به دنیا ومردم ترکیه عرضه؟؟کند   که میبایست یک فکر اساسی کرد – وجالب انکه جناب اقا اردوغان  بسیار خاتم های منشی وهمکارها ی سیاسی وغیره دارد که حجاب ندارند؟؟ وبعنوان خلیفه اسلامی خودرا میخواست مطرح کند وامروزه تا حدی با اتا ترکیسیم وسکلورها مماشات دارد وبا اسرائیل همکار همه جانبه دارد--!!

موافقین ۰ مخالفین ۰

مرض ایدز؟؟!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قران مجید در سوره بقره قریب به این مضمون که کفار که شامل مشرکین هم میشود- حیله ای که درحقیق تش است وسوزانده ونابود کننده است بخصوص بر ای دیگران وتصور میکنند که برای خودشان ضربه ای وسختی ورنجی ندارد بلکه روشنائی دارد به میزان اندک روشنائی – مردم را فریب دهند-خداوند در مرحله نخست نمی خواد این جماعات  را نابود کند بلکه میخماهد انهارا روشن کند بادی وبارانی میفرست این باد وباران ضد ان اتش هستند- در تاریکی قرار میگرنند- وهیچگونه راه حلی برای ان ندارند درنتجه موردتوجه واقع نمیشود مگر برای کسانی – این روش سودی داشته باشد- وسعی میکند که بیان کنند میتوان این نقطه ضعف را برطرف کرد- درمقاب خداوند صاعقه میزند نور ی خیره کننده امروزه درغرب وقبلا درشرق اثبات شده است- تحقیقات که بایدبصورت سیستمی- نظامند باشد این سیستم درطول تحقیقات ذره ذره مانند کاری زنبورذ عسل میکند  ذره ذره انرا میسازد بدست میاید مانند ساختن یک بنا وساختمان  که اولینبار امام صادق علیه السلام برا ی سیستم بکاربده است وامام جواد علیه اام برای ستارگان وامام باقر علیه السلام برای یک نخلستان ویا باغ- وعلتی که اسمان مطرح میشود یکی بعلت ان است قابل دست رس نیست وکار انسان نمیتواند باشد این صاعقه هر دفعه یک نوری میدهد وباران هم همین طور است قطره قطره میاید ولی بعد سیل ایجاد میکند  ودر همان اتش افروز یمداومبایدچوب وخار وغیره بیاورید وگرنه اتش تمام میشود انهم نیازمند سیسیتم است ودران میماند- چون مردم نور صاعقه را بانور اتش مقایسه میکند-  ونیمتوان صاعقه-را از بین برد ویا باران- وانها گیچ ومنگ میشوند- بر ای  از بین بردن ان راچاره ای ندارند- درعلم پزشکی اثبات شده است سخت ترین رشته پزشکی امنیت بدن است در روانشاسی وجامعه شناسی از سخترین  رشته امنیت  جامعه است غرب اینرا فهمیده است برای امنیت بدن  ایدز را درست کرد اما دلیل- زمانی که من دانشجوی دانشکده شیراز بودم- یکدانشجوی پزشکی بود وتاحد ی مذهبی بود  ریش میگذاشت وکراوت نمی میزند- کاری به دختر نداشت توی لاک خوداش بود وبسیار درس خوان ایشان به سال ششم را تمام کرد- دکتر دوتس استادپزشکی بود گفته بود شما تابستان به غرب بروید وبگوئید مادربیارستان میخواهیم شاهد باشیم ورادرار شما نقطه کور را پیدا کند قول میدهم که به شما امکانات راخواد داد ایشان از دکتر دوتس سئوال میکند بهترین جا گذاشت یکمجله انگلیسی مال دانمارک را میدهد ایشان مجله رامیخواهدوشیفته پزشکی دانمارک میشود- .و- تابستان به دانمارک میرود دربیمارستن متوجه میشود هر صحبتی میشودوبدنبال دلیل هستند ودلیل ابکی راهم قبول ندارند ودرهمه زمینه تحقیقت برجسته ومفصل دارند ایاشن نمیتواند بین حق وباطل تشخیص دهد ولی استدلال دارد- درانجا میگویند شما بایدخللی مواظب باشید بعضی امراض ضربه به امنیت بدن میزنند وراه درمان ندارد بعد متوجه میشود که یکی اطاق ها که روی مثلا کلیه تحقیق میکند یک اطاق پشتی دارد که درباره کلیه تحقیق نمی کند  ونمیگویند که انجا چکار میکنند؟؟- درانجا میتوجه میشودجوانان میاید ماچند مدتی مواد مصرف کردیم ومتوجه شدین بدرد نمیخورد راه درمانرا به مانشان دهید وتعدادانها بسیارزیادبود- درحالیکهجوانان ایرانی نمیگفتندما متعاد هستیم بههیمن دلیل به سختی میفهیدیم وگاهی هم به همین علت میمردند-  ایشان به ایننتجه میرسد انها سرانجام حقایق  را درک خواهند کرئ ودرمان میکنندومردم متوجه میشوند وهمکاری میکنندواین مرض به ایران بیاید درو میکند وحهان سوم همین طور است وتغیر عقیقه داد وریش زد وکروات زئ وبعداز فارغ التحصیلی به دانمارک رفت  این مرض ایدز نه دراب است ونه درخاک است ونه درهوا است اگر بود دانشماند قبلانرا کشف کردهبودن وجماعت زادیدرا درو کرده بود وسرانجام میفهمیدند موضوع چیست  دروغ هائی ساختنداز جمله کباب کردن بچه میمون- اتفاقا بدن میمون بسیار نزدیک به انسان است باداین مرض میمون هارانابود کند وافرادی که بچه میمون میخورند دچار این بلیه شود از  زمانهایقبل سفلیس وسوزاک وشانکر را کشف کرده بودند وبه ان نام کوفت داه بودند ودمعالجه تاحدی موفق بودند فرانسه تحقیقاتی  در هم جنس گراه کرد وفقط چهار نفر مبتلا بودند وتحقیقات نتواستند اثبات کند دلیل اش چه بوده است بخصوص  هرمرضی یک سری نقطه ضعف دارد وپس ازمدتی کوتاه به طریق میتوان انرا شناخت ولی دراین مرض کاری انسانیشده است شناخت خیلی دیر تشخیص داده میشود وبسیار منظم  وکارا است نقاط قدرت تمام میکرب های بهترین انها دراین مرض است درست مانند انتی ویروس ها کامپویتر دو دلیلی وجود دارد – اولی برای سود مالی  چون هیگس بهاینمرض برخرد نکرده وراه حل سنتی گیاهی ندارد- علت دوم دوتا اصطلاح است در زبان انگلیسی یکی –گای- به مرد  میگویند مثلا مردی  - ویکی –گی- است به معنای شاد-هم جنس گراها خودرا –گی- معرفی – وعذابی برای ما از جانب الهی نمیاید برای انکه ما درست فکر میکنم یک احمقی مثلا انجیل درست از اب دراید امده است این ویروس را سصاخته است ودربین همجنس گرا نشر داده است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

جاه طلبی شاه-!!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب دکتر هوشنگ نهاوندی – این چنابان یک تیکه کلامی درست کردند که شاه جاه طلبی زیادی داشت؟؟ .امریکا از این جاه طلبی ناراحت بود ؟؟ وجنا رهبران  امریکائی به ایشان گفته بودند که سرذنجام ایان بر کنار میشود اگر تغیری نکند- من درانگلستان سرکلاس درس در دانشگاه لندن که استادفرمودند یکی از سیاست های انگلستان این است که افراد چندین گذشته انگلستان سیاست مداران کشور های وابسته میتواند شکایات وسعایت کنند- این یکی از حیله های غرب است- جاه طلبی اول شاه درموردنفت ظاهر شد درایران جاه طلب بود درمسائل نفت به امریکا قول مساعد داد ودرانجا گفت من عقاب اوپک نیستم بعد تمام کاسه وکوزه سر اقا ذکی یمانی عربستان شکسته شد که شاه مجبورشد که قیمت نفت را پایئن بیاورد- این یکی از جاه طلبی است--؟؟!! جاه طلبی دوم امریکا به ایران حتی یک کارخانه کوچک ذوب اهین نه داد واستدلال اش این بود که کشورها یازاد مستعمره همه طلب میکنند درحالیکه ذوب اهن کشور ها ی ارویای غربی به حداقل سود رسیدند وکشرهای شماهم نفت دارد تنها چهار کوره برقی  درتهران بود که اهن قراضه تبدیل به ششمش میکرد- روسها مداوم میگفتندکه ایران پیشرف مختصرعرضی دارد عمقی ندارد زیربنای درست حسابی دارد وعلت ان استعمار غرب است ماحاضربفروش ذوب اهن هستیم مردم ایران شخت طالب ذوب اهن بودند وکارشناسان براین امر تاکید میکردد وذوب اهن گرجستان که دیگرمنافعی نداشت وفضا اولده میکردندومیخواستند انرا تعویض کنند به ایران فروختند – باچراغ سبز امریکا- که یکی از فتح الفتوح جناب شاه بود وبعدمجبور شدندقیمت اهن به ده تومان برساند تابتواند سود دهی داشته باشد ومداوم درحال تعمیربود وبخشی از ان خاموش میشد- وهرچه به امریکا والمان رفتند که این ذوب اهن را درست اش کنید ویا ما انرا تعطیل کنیم وبه جا ی تعداد دوتا ذوهب اهن کوچک مفید به بدهید غرب قبول کرد وبهانه با ای کاسیگن داد که غرب را بکوبد  و وجه شوروی درایران تاحدی باز سازی شد- شاپور غلامرضا یک اجودان داشت که سرتیپی بود  شاپور غلامرضا در ارتش مسئول زرهی ایران بود امد مرکز زرهی شیراز  من مسئول افسر  امتحانان وچاپ کتب ومقاله های نظامی بود- که درامریکا ترجمه میشد وما تکثیر میکردیم ویکبار شاهذ یک مقاله از اسرائی بویم که به زبان عبری بود ویک دانشجوی وظیفه یهودی انرا برای ما ترجمه کرد بهترین چاپ دنیا بود- ایشان درسالن اقسران دانشجو وبا کادر جمع کرد ونیم ساعت از شاپور غلامرضا تعریف کرد وسپس  به سئوالات افسران دانجو در مشکلات انها ومشکلات ارتش  ایران درمقابل عراق پاسخ دهد- یک از سئوالات این بود که جاده شیراز به خوزستان باریک است وماشینها تانک بر ویا خودتانگ دررفتن مسئله ساز هستند دستور بدهیداین جاده پهن کنند  ایشان فرمودنداین کاربرای ما مقدور نیست وشما به شهرستان ابلاغ کنید جلوی رفت وامد بگیرند تا شما رد شوید- باز سئوال کردندبعضی پل های توی راه ضعیف هتنید احتمال  ریز ش دارند واین امر مسئله ساز خواهد شد  وازهمه مهمتر دفاع هوائی دارند وبه راحتی عراق میتوانداین پل ها رابزند- ایشانفرمودندشما کااری به مردم- نداشته باشید این پلها زمان جنگ جهانی دوم توسط هندی ها زیرفرمان انگلیسی ساخته شده است- سرباز های هند ی یک جمله نوشته بودند- زحمت اش هنود کشید راحت اش ایران برد- هشت ویانه نفر هم انجا مرده بودند کنار پول جائی انهارادفن کرده بودند شایدالان اثاراش از بین رفته باشند شاه جاه طلب دست به این پل زند انرابروز کند- ایانش فرمودند شمادرارتش خواندیدچگونه پل از بین برود میتواند دربیابان ویا رودخانه پل بزنید ازماشین الات همهجا استفاده کنید واز سربازن ومردم جاده درست کنید رد شوید هرچه گفتند یک جواب سربالا دارد که ما شوک بر جشته ضدهوائی نداریم- رسیدیم به تانک ایشان فرمودندجناب حضرت شااپور غلامرضا درباره زرهی از من سئوال کردند ومن جواب دادم اقایان اظهار کمی نگرانی میکنند وایشان باپدر تاجدار صحبت کردند وشاه فرمودند شماخودتان نصمیم بگیرید ومن شما قول میدهم هرچقدربخوایهد تانک بخصوص تانگ چیفتن میتوانید بخرید هرپارتی دوهزارتا وهردفعه کشتی بیشاز سیصدتا نمیتوادبیاورد- ششهزار تانک دربرنامه است با این جاه طلبی مثلا انگلستان مخالف بوده است؟؟ حال- سازمان جاسوسی غرب وشرق درایران بسیار قوی بودند بعدا فاش شد فرانسه بسیاراز لحاظ جاسوسی درایران قوی بوده است- ژاپون بشدت از سازمان های جاوسی کمونیست ها-وحشت داشت- امریکائی امدند انا زیرزمینی بودند کمونیست در ژاپون به رسمت شاختند تا بهتر به ان ضربه بزنند دریان جنگ  ظاهری بین ایران وعراق نه روسها جاسوسان ما درعراق لو دادندنه غربیان اخیر فاش شده است که ایران یک سازمان جاسوسی قوی درکویت داشته است وکویتی هاهم ان را میدانستند ولی نکردند دلیل اش مشخص است که این سزمان ضدایرانیان انقلابی بودند وضد عراق ومصر  اقدام میکردند کاملا یک خیمه شب باز ی است- اقای منوچهر ازمون استاندار شیراز شد پس ازانکه بعضی استاندار ها که توسط جناب حق خواه اسرار حکومتی درشیراز برای انها تجیه میکرد واول باور نمیکردند وبعدپی بردن استعفا دادن واز نظامیان مدتی استفاده کردندوفقط تعدادانگش شماری از انه خردمند بودند وسرانجام به افرادبه ظاهرقبلا انقلاب ودرساواک دوردیده مانند اقای ازمون انتخاب کردند – اخرین تیر ترکش – ایشان زمانی که به اسادری شیراز امد افراد استانداری  به ایشان گفته بودد  برای ارامش مردم باحضرت ایت العظمی شیخ بهاالدین محلاتی به یک صلح نامها ی برسید- این نانجیب گفته بود ایشان کسی نیست-من حتی نیستم که ایشان دربان استانداری کنم این خبر پخش شد همسایه که اخیرا فوت کردندان مرحوم شاگرد درس خارج ان حضرت رحمت الله علیه بود وریس بیمارستان نماز ی بهمن گفت ایشان چنین گفته بنیند- ذلت مسلمان چقدر است که نمیشودبه صورت ان نانجیب تفی انداخت- درشیراز عجیب است که مثل انگلستان تف را به زمین میاندازند ولی درامریکا بصور میزنندخیلی فرد نانجیب باشد که بصورتاش  تف  بی اندازند-  ومشخص است که این فرد دست پروده ساواک است که حال اشکال ندارم که این کارگران که درباغ های شیراز زیر نظر حضرت حق خواه احیا میشدن وقبلاز کار برای حضرت ابوالفضل سلام الله علیه سینه زنی وروضه خوانی میکردند ساوا ک گفته بوداز خانه انها دزدی نید وبه ناموس انها تجاوز کنید وگرنه – به حساب شمارا میرسیم انها ازترس دزدی کردندوفر ار کردندوخودرا مخفی کردن وجناب حضرت حق خواه برای دستگیری انها  به پلیس مراجعه کرد – پپلیس فرمودند سوزن شدند ودر اب فرورفتند- خود ایشان شروع به تحقیق کرد وانهارابه دام انداخت وانها جریان را اعتراف کردند- اقای ازمون خدای شعار دادن بود- خلاصه یک روز ایاشن از حضرت العظمی شیخ باهالدین  محلاتی رحمت الله علیه تقاضای ملاقات داشتند یک قوت قبلی برای مردم شیارز شد که ایان فقط بخاطر قدرت ایشان ترسیده است وگرنه تره برای ایشان  خورد نمیکند حضرت ایتالله مصباحی رحمت الله علیه که نیمیه ایمان من از جانب ایشان است به استانداری رفتنذ وفرمود شما فقط یک شعارخودتان راعمل کنید اینها جاه طلبی شاه است- اینباز ی امریکا درست کرده است که گناه خود را به گردن شاه بی اندازد ان شاه جنایت بود ولی گوش بفرمان شما بود انصاف نیست که همه گناه به گردن شاه بیاندازید وخودرتبرئه کنی- جنایت امریکا دراین است – میخواهدبگوید کهپیشرف بیش از حد شاه درپیشرفت مادی خوش ایند روحانیت ومردم ایران نبوده است زیرا بهترین ناب ترین حکومتهای اسلامی متعلق به عربستان است که انهامخالف پیشرفهای سکولار غرب هستند مسلمانان چنین فکر میکند ومامتوجه شدیک کاری از پیش نمیبریم- و- بایدهمرنگ جماعت ایرانی شد- تنها سکولار هستند که مارا درک میکنند این عربستان جنایت کار از کشورهای اسلامی که ان زمان از لحاظ  سطح فرهنگ لبنان نفر اول بود- یک فرهنگ سنجیکردند که شما حکومت مانند سعودی راقبول دارید – یافرهنگ اسرائیل درحالیکه سعودی ها بسیاربه لبنان کمک میکردند مردم گفتند حکومت تل اویو را قبول داریم گه بر ای ما جنایت مکیند ولی برا ی خودشان بسیار خوب هستند چه جوابی روز قیامت انها خواهند داشت ؟؟ نکته دیگری که انروز مطرح میشود مسئله ازادی است- جواب این مسئله حضرت ایت اللهدکتر شهید معزز جناب اقی مرتضی امطهری  رحمت الله علیه دادند فرمودن سکولار انسان محور است نه خدا محور  وهر انسانی درتفکر ضعفهای فراوانی دارند پس پاسخ انها قعطی درهمه نیست ومقدس هم نیست ونسبت به اینده ناقص است حق است ازادی بدهد هرکس هرچه تفکر ومیفهمد بیان کند اما اسلام خدا محور است هم کلام اش قطعی  است وهم مقدس است هر علمی  تنها از طریق همان ان علم میتوان با ان مبارزه کرد- اسلام هم علم ناب الهی است واگر اشکالی است باعلم درونی ان علم باید مبارزه کرد ونقاظ ضعف  را به نحوی تبین کرد که دانشمندان ان علم انرا بپذیرنند- به اینمعنا که شمابیاداول مجتهد جامع الشرایط شودید وسپس زیراب دین اسلام رابزنید ومااین روش تحسین وتشویق میکنیم کارما را سادهتر میکنید وترس ها یما تبدیل به نشاط میکنید بایک سری شعاردادن شما کاری از پیش نمیبرید ومن تعجب میکنم غربیان بهتر درک میکنیند تا از این بظاهر روشنفکران غر زده  ایرانی  اگر قر اربود درتاریخ کسی زیراب اسلام ناب بزند کسی ی جز معاویه نخواهد بود وخیلی هم سعی کرد ونتواست – لذا باکمی عقل بهراه منطثی وصراط اسلامی حرکت کنید وشاهدموفقت هاز معنوی ومادی زیادی خواهید شد انشاااله

موافقین ۰ مخالفین ۰

امریکا شیطان بزرگ-!!

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکائی  از اینکه ما انهارا شیطان بزرگ مینامیم سخت ناراحت هستند ولی درواقع برچسب دقیقی است- یک خیابانی در شیراز است- که به ان خیابان راهنمائی میگویند- علت ان این است اداره پلیس راهنمائی دران خیابان است- دریان خیبان یک کاروانسرا- بسیارقدیمی است که به همان شکل باقی مانده است ودارای حجره های بزرگ است – درهر حجره یک کاری انجام میگیرد- زمانی من به ادراه اب که یک شعبه ا اش انجا بود رفتم- به این کاروانسرا که رسیدم- یک دانشجوی تربیت معلم با لباس بسیارفاخر ایستاده بود- از اهل روستا بود از ایشان سئوال کردم اینجا چه میکنی؟؟ فرمودند من از اموزش وپرورش بیرون امدم- دریکی از این حجرها  که یک دستگاه بیستهزارتومانی ساخت ایران نایلون را پاکت های مختلف میکرد کار کردم وبه تمام رموز ان اشنا شدم وبعدتوسط فامیل ودوستان انراخریدم واکنون در حساب بانکی من دومیلیون تومان  است وخواهش میکنم از ان بازدید کنید وسپس به من گفت حجره بغلی  میخواهدبرود وشما بیست هزار تومان به من بدهید- همه کارش بامکن وبعداز چند ماه شما صاحب دومیلیون تومان میشوید-کار زیاد است بیت وچهار ساعت هم کار کنید کار است ویک حجره که تقریبا ووسط سمت غرب بود به من نشان داد- یک حجره که کف ان خاک بود یک کارتون یخچالی  کهانز مان قبلاز انقلاب ساخته نمیشود وبسیار خواستارداشت حتی یخچال فروش انرا فرد میخریدند زیرا بعضی کارتون یخچال دراه پاره میشودوافراد ان یخچال رانمیخریئند که درموقع تغیرمنزل به ان نیاز داشتند- درب خانه ها رامیزدند-و-انرا میخریدند وصسهتکیه کارتون  کوچشک بعضی ازانها روغن به جسم اش رفته انداخته بودند درب نداشت کنار نزدیک بهدرب یک کودال گوچک که دران چندانه زعال لود ویک لوله که هواکش بود- ایشان فرمودند بعداز پایان کار مغازه معتادین اجازه بیایند دراین حجره اطراق کنند وشش صبح بیادخارج شوند وبسیاری از انها حتی سرشان روی کارتون قرار نمیگرفت درروی خاک باید بخوابند- وهرکس مریض باشد راه داده نمیشود وهرکس کثیف باشد بایدلباس تمیز داشته باشد ولی پول حمام داده میشد وصبح هم یکچای بانونی داده میشد- ایا هرچقدر این مواد لذت داشته باشدارزش دارد که نسان شان انسانیت وحرمت انسانیت ورفاه نسبی هرچقدر کم باشدازدست بدهد حتی زندگانی فرض کنیم بارنج بدنی میبایست سپری کن  ایاغربی که این مواد رامیسازد این مطالب را نمی داند؟؟ چنین افرادی را طلب میکند ومداوم این موادرا پیشرفت میدهد ودر سراس جهان سوم بسیارارزان میفروشد ونیروی عظیمی باپول زیادبه استخدام درمیاورد درفیلیپین رسیدن مثلا هر دوهزارنقر یک فروشنه دارد ورسید به هر شصت نفر یک فروشنده است- کاملا مشخص است یک عنل سیاسی شیطانی است غرض ثروت اندوزی نیبست بخصوص فلیپین که یابیادباکشتی ویاهواپیما اینمواد حمل شوند یک سونامی یا درتایلند بوده است ویا درفلیپین یک دکه حصیری سالم مانده بود- این دکه لباس های دوتیکه شنار که برند باشد اویزان کرده بود- اینها به افراد فلیپینی ویاخارجی جهان سوم که بیکنی برند ندارندکرایه دهند؟؟ انگاه لباس شنای اسلامی درغرب از کفر شیطان هم الودهتر وخطرناکتر است- درحالیکه درامریکا از این خبر ها نیست!! این هدف را رسانه ها تبلیغات وافکارهای اجتماعی از عرب سوغات امده حتی دانشگاه ها بوجود میاورند ویک غلسفه پر زرق وبرق چاشنی ان میکنند- ایا ارزش حجاب دراین مورد شناخته نمیشود؟؟!! یک امریکائی تحقیق کرده است که طلاق درامریکا بنفع مافیا است وبهمین علت از طلاق حمایت میشود- اول خانم بایدیک سویت کرایه کند- یکتلفن داشته باشد یک تلویزیون بخرد اگر ماشین نداشت یکی بخرد وغالیا با دوستان زن  بهرستوران فسد فوت وغیره برود چون دراوائل حوصله اشپزی ندارد- ووو-وگرنه ورق را برمیگرداند-

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهایی به مقاله تمجیدازسلمان پادشاه عربستان سعودی

بسم الله لرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مقاله- تمجید از سیسات سلمان واتهام به مردم عربستان-سالگرد روز رحلت جانسوز حضرتا فاطمه سلام الله علیها وبعلها وبنی ها وابی ها به تمام انسانهای ئی که بدنبال کشف حقیت هستی هستند تسلیت وتعزیت عرض میکنم- فردی خارجی که مسلمان شده است میفرماید شما قران را شروع بخواندن کنید وقران هم قطب نما است وهم جاذبه مغناطیسی دارد شمارا درسمت راستین به حرکت درمیاوردکه بسیار خردمندانه است واحکام اسلامی را دراصول و فروعات کلیدی تیبن کرده است که عقلانی است-میفرمیاد انسان غیر اسلامی ناب کلافه است ونمیتواند- ان ایدولوژی را باعقل وفطرت وانگیزه خود تبین عقلانی کند جاذبیتی-که- درتوحید اسلامی ات  درهیچ خداشناسی وارمان شناسی وجودندارد-مثلا درباره حج میگوید انسان به مورو زمان افت پیدا میکند حج وعتبات که دارای سختی هم است باعث نشاط دوباره انسان میشود- وروزه هم چون بدن اعضای ان فرسوده میشوند ومداوم درکار دنیا غرق میشود با رزوه گرفتن بدن سالم میشود ومعنویت خستگی دنیازدگی رابرطرف میکند تمام دستورا اسلامی برای حال گوئی ساخته شده است- چیزی بدرنخور ودورانداختنی ندارد اهداف اش شیرین وخواستنی است- زدگی وخستگی نمیاورد ومداوم به انسا ن انرژی میدهد وصراط انرا هم مشخص کرده است-دقیقا حضرت علیها السلام- انسانی که میخواستنزول کند دوباره احیا کرد وراه نشان داد که راه را گم نکنند ودریان باره درمدت کوتاه بسیار زجر کشید که افسون ها- شسشوهای مغزی هاکه انجام گرفته بود برطرف کند وهوشیاری را دوباره احیا کند روح اش شاد وپیروانش زیادباد- درکتابی میخواندم که خداوندمنان انسان هارا ده گروه خلق کرد وبه رنوع انچه دوست داشتند- مقداری بیشتر داد-اعراب زن دوستی را زیاد دوست داشتند- بهخاطر شخص پیامبر اکرم صلوالته اللهعلیه واله والسلم قوه با را خداوندمنان درانها زیاد- گروهای علم رازیاد تردوست داشتندر کرد- عدهای کار کردن را وغیره که بهترین انها زن دوست داشتن است—شهوات- که ریشه غریزه داشته باشند ویا ریشه عقلانی داشته باشند- امیال سازنده هستند- اینان-هنر دایجا است نه رکود وتفریط ونه افراط بلکه بقدر باشند بهاندازه باشدالبته کاری مشکل است یک انسان ارام ارام اندازه خدرا میفهمد ولو درسمائل حلال مطرح است درحرام قطرهای ازانهم جایز نیست وخطرناک است- نکته دم دراین دنیا هر امری خیر وباشر همراه- درحدیث خداوندمنان از فردی میخندند واورا ریشخند مکیند کهدرموردی به خیر مطلق برسد- ولی دراخرت یاخیرمطلق است بهشت ویا شرمطلق است جهنم- وجالب است عقل درحجهنم از انسان گرفته نمیشود ولی اتچه بدست اورده است از دست نمیرود وثابت میشود بجز افرادی بعلت بعضی جرائم مدتی د رجهنم هستند انهاهم همین قاعده است ولی تغیرات درانها رخ میدهد حلالی بی اش اندازکه باشدازاندازه باشد ارزش انسان راکم میکند- فیلم نامه نویس وکار گردان امریکائی میگوید من دراول جوانی پ از فارغ التحصیل شدن خواستم یک داستان درام برای سینما بنویسم- داستان تامقداری نوشتم- .پیش یک کارشناس بردم ایشان گفت درست است شمامیخوهای درام بنویسی از اول تا اخر که نمیشد همه چیز سیاه باشد کمی هم معمولی وکمیک دران باشد ادم مقداری معمولی وکمیک داخل کردم دیدم کمی بهتر شد وکم کم کمیک بیشتر شد گفتم من بایداول کمیک کار کنم امدم کمیک بنویسم کم کم چیزی دیگری شد- انزمان فهمیدم درست نوشتن چقدر سخت است وچه میزان علم ودانش وتجربه میخواهد وهادیان الهی علیهم السلام اجعین برای همین است که اندازه وکیفیت وکمیت ودرستی کارها به مانشان دهند-ومتاسفانه شیطان دقیقا برخلاف این هدف ارمانی حرکت مکیند وبقول عوام هندوانه زیربغل انسان میگذارد- که بادکند-تزار ها حکام روسیه از تاریخ عبرت سیاه-غلط- گرفته بودن-هرچقدر مردم بیسوادتر وقشری تر ومتعصب به خرافات وفقزار باشند اداره انها راحت تر است ویک ارتش قوی وسازمانهای پلیسی وامنیتی قوی همیشه کار گشا است ولی غرب بدبنال پیشرفت علمی واجتماعی گرچه باتمام توان نبود انگلستان که درمقابل روسیه فیل وفنجان بودپانزده برابر درامد داشت ومردم روسیه خود باخته وچشم به غرب داشتند وچون نژاد المانها در روسیه دو درصد بود وازانها احساس خطر نمیکردند انها تعلیمات زیادی یادمیگرفتند وهدایت کارخانجات وغیره باانها بود درباره دانشگا مسکو که قبلا دانشگاه کوچگی بوده است- استادتاریخ افتخار میکند درقبل من تحلیل تاریخ را درالمان درس خوانده ام وبههمین علت روسیه بدنبال ترقی سنت وایدولوژی وفرهنگ خود نرفت یکسر بدنبال فرهنگ غرب رفت کهان زمان رادیکاترین انها کمونیست بود که اخرین دستاورد ایدولوژی غرب بود وخواستند ظاهر وباطن غربی شوند- اما انگلیسی درعربستان یک جنایت عظیم کرد این ایدولوژِی وهابیت ظاهراش بهنظران احمق ها مطابق دستور پیامبر اکرم صلواته الله علیه است ولی باطن طبق دستور غرب ساخته میشود- وانها تز تزاررا پیاده کردن پنجاه درصد مردم عشایری هستند که جز کارهای عشایری چیزی بلد نیستند حتی سم پاشی- سم پاشی به خارجیان دادند منجمله یمنی ها وبنگالدشی نظافت رادادن بود باز به این دوملت چون افراد زبان انگلیسی بسیارنادربلد بودن کار دست مصری ها یمنی ها وکمی افغانی چه برسد به پرستاری   کهکارفلیپنی وتایلندی وراننده ماشی اندونزی وغیر که هروقت خواستند میتوانست انهارااخراج کنندواین بندگان چون برده کار میکردند وحرفی نمیز دند-و- فقط درمقابل زور سر تسلیم فرود می اورند وچاپلوس میشوند قبلا اقای منوچهر ازمون رالمان شرقی درس خواند وکمونیست شد به ایران امد سازمانهای شرقی وغربی اطلاعات رابه ایران- میدادند- وانها ظاهر بنا بر گفته ساواک میخواستندشاه راترور کنند ودر زندان پی بهحقایق بردند وجزو رژیم شدند ودر ساواک مبارزه با کمونیست وافراطی ها که خرابکار میگفتند به ساواک یادمیدادند درحالیکه ساواک هرچه یادگرفت از اسرائیل بود ادامه دارد

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

دولت نحیف- ضعیف وناتوان وعقیم وبرده وار-اذربایجان-!!

الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دولت اذربایجان به بهانه روشنفکری ومدرن بودن وپیشرفت از ایرن جدا شد- درک ضعیف وناتوان وعقیم رهبران روشنفکری انان از اسلام عزیز  وتنها مذهب راستین الهی  که هرکس دروس اسلامی ایران نخواند وقبول نکند سفاهت خودرا به اثبات رسانده است- شاعری میگوید دیگران به میوه بوستان مینگرند  ومابه تماشای صاحب بوستانیم- روسها فهمیدند که افرادی ساده لوح هستند پیشرفتی که اوکراین کرد به انهاندادتد- وحال نوبت غربیان معلوم نیست این پول نفت چه میشود- یک پایگاهنظامی سویسی  تفنین  یکموشک کوچک ساختند انان نمی توانند یک خمپاره بسازنند  بقول امام حسین علیه السلام اگردین ندارید حداقل ازاده باشید-  این شدن عمل نشاه ضعف فکری شما است از حجاب هم میترسید درحقیقت اسرائیل وامریکا از حجاب میترسد وشما مانند گیاه پیچک بیادبه تنه یک ابرقدرت بجسبید درحالی قدرت انرادارید که مستقل فکر کنید واین راهم بدانید روزی امام زمام علی السام شما رازنده مکیند وبایدحساب وکتاب پس بدهید- وای برشما اگر ظهور امام زمان علیه السلام راباور نکنید

موافقین ۰ مخالفین ۰

داستانهائی از انقلاب ایران !!

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-رباره گفته های جناب اقای اردشیر زاهدی خوب ایشان به نعل ومیخ زده است- بسیاری مطالب چون ان زمان میترسیدند مردم –وحشت کنند بیان نشد-  اما بعضی ابعاد بخوبی روشن نشده است-نزدیک های انقلاب  برادر خانم من  که جرو مبلغین حجتیه بود به من منزل من زنگ است- .فرمودند متوجه شدی درشهر صحبتهای پیچیده است- گفتم من چیزی نفهمیدم- ایشان فرمود ند کالاهای پنچاه درصد گران شده است بخصوص کالاهای صنعتی  ازجمله اهن برها منصور دیسک های چرخان وسایل برقی ان مهم نیست فقط جناب اقائی که ایشان از مشهور ترین  ومذهبی ترین بازاری  شیراز بود وبانک حجته وچندین مسجد بود وبه نزدایشان برویم که از شماانتظار نمیرود اهنبر 65 تومانی شده بود 95 تومان شده بود گفتم من جدا خواهم رفت- وبهنزد ایشان رفتم ایشان از سن هیچده سالگی که بعلت ناتوانی پدر جای  ایشان بودتااخر عمر هرسال باخانواده حج وچندین بار درسال به عتبات میرفت- من بنزد ایشان رفتم وجریان جویا شدم وگفتم بهنظر نمیرسد که اتفاقی افتاده باشد  وایشان فرمودند من مجبور هستم که بعدا متوجه شدم که ساواک اجبار کرده است وده تا از کالا بیشترنخواهم اورد- ا زمان حجتیه اصرارداشت درسیسات شرکت نکنند- اینامرباعث شد مردم به بازاری ها فحش بدهند ومومنین  نسبت بهان جناب دوپاره شدن عدهای موافق وعدهای ومخالف ومیگفتند شما بایدمغازه را تعطیل کنید- وبازارعتصاب کند- دلیل این مسئله  این بود که مردممتوجه قدرت شاه بشوند وبازار ان زمان 85% از درباره جنس میخرید وفقط قدرت مانور ازاد ان پانزده درصد بود ویک بازار ضعیف وناتوان بود وبههمین علت کار کمیاب شده بود میخواستند وهم درباره پول کلان به چیب بزنند که برای فرار اماده شوند وهم مردم برعلیه بازار کهدرجهت انقلابی حرکت میکرد بامردم روبرو کنند وهم مردم راحیران ترسان سازنند از یک منبه موثق من شنیدم که کارمند داد گستری به نزد استاندار رفتند که حقوق مارازیادکنید وگرنه مااعتصاب میکنیم ایشان پاسخ داده بود دولت پول ندارد بانک پول دراختیار رهبرومعمارمعزز وباعظمت انقلاب است- و- مردم ساکت شدند وفهمیدند رژیم شمشیررااز رو بسته است- اگر درمراحل اول شاه عتراف میکرد وضعرا  بهبودی میبخشید- امکانی داشت من به انجناب معزز بازاری  گفتم اینعمل درست مانند جریان تنباکو است وقیام خواهند کرد وایشان فرمودند خدا کند چنین باشد وماا زشران نجات پیدا کنیم-کمی قبلاز ان امریکائی در شیراز  کلاس های زبان داشتند مشعور به انجمن زبان ایران وامریکا من کلاس زبان بریتش کنسول متعلق به انگستان درکنسول گر ی انها درشیراز که سطح اول میباسیت فرد بسیار زبان بداند وسخت بود ولی امریکائی بچه ها خیلی تعریف میکردند که روش بسیارخوب ومناسب دارند وفیلم وعکس وکتاب وغیره فراوان دارند وکسی که دوره انها تمام  میکردردررفتن به امریکا تسهیلاتی  قائل بودم من برای ثبت به انجا رفتم فرد  ایرانی مسئول به من فرمودند بقدری داوطلب است که شما مثلاشما  دوهزارم هستی  این کانون دلت امریکا بودجه میداد هرسه ما دوازدهم تومان بود اعلان کردند- امریکا بودجه خودرا قطع کرده است وترمی سی وشش تومان شد است ومداوم اساتید انها  ایران راترک میکردند وایشان فرمود به ترکیه رفتن چناچه شما به ترکیه بروید- خانه های بانصف قیمت به شمامیدهند وبه شماتخفیف میدهند معلوم بود درحال فرار هستندوبی خود میگویند که ما طلع نبودیم ولی جریان بعدشرح میدهم سیاست امریکابرخلاف سیاست اسرائیل وانگلستان بود که شاه هم انرپذیرفته بود که ایران چند پارچه کنند وتنها تهران با کمی از جنوب متحد شوند صاحب نفت باشندومابقیه کشورها توسط صنعت مونتاژ غرب اداره شوند- اسرائیل بهتر از دیگران ایران میشناخت ودکترین این بود که دریک پروسه پنچاه ساله بدون زد وخورد وارام وارام با سرمیایه گذاری دراستانها ویایکشوراز چند استان تشکیل شودبدون زدوخورد انهارا متقاعد کند ودرضمن ایران جزو چند کشوری بود که قانون پذیر نیست وبیاددقت کرد که دراین راس این کشوره است بعد روسیه است وصربستان ویتنام- ولی قبلا امریکا از یکپارچکی ایران دفاع میکرد   واین مسئله بحران ساز شد وبعدا امریکاهم زمان خانم رایس به تقسیم ایرن بازور روی اورد- وشکست خورد وزمانی که شاه میخواست فرار کند درحدودفقط سی میلیارد دلار ایران ذخیره داشت که بسیاراندک بود وشاه گفت من هفتصد تومان به کارمندان ازدیاحققو خواهم داد این راهم برای ان کرد دولت امام رحمت اله بامشکلات روبرو شود ولی قیمت ها به عقب  باز نگشت ومجبور بودن این پول بدهند-دراوانقلاب پس مدتی خبر میدادند فلان کالارا ساختیم مثلا 65000 هزار دلار صرفه جوئی کردم- کم کم رسید به یک میلیون دلار- مکزیک یکی از دانشگاه انها تقریبادرصدر هست ولی چنین کالائ ینساخته است یک دانشگاه هنگ کنگ انهم درسطح نسبتا بالا است انهاهم چنین نکرده اند- میزان دانشچویان بسیاربیشتراز ما بود مراکز تحقیقاتی  بسیار سطح بالا مکزیک به امریکا گفته بود ما میتوانیم درساخت دارو با شما همکاری کنیم وسود  مند برای هردو طرف است ولی امریکائی ها قبول نکردند- مشخص بود که پیشرفت ایران حرف های انها ضربه میخورد ومجبور بودن با سرنیزه با ایران وارد معامله شوند تاهمه بترسند ودلیلی  که اینهمه فشاربه ایرا ن می اورند- همین موضوع است که کم کم درحال تاثیر گذاشتن است یک مثال بیاورم- رهبر نهضت تونس که خودرا بسیارانقلابی میداند وافشاگری های  بسیار دقیق وحساب شده بر علیه امریکا کرده بود- ایشان بهمصر رفت وفرمودند ومنمعتدل هستم وبه هیچ وجه مانند ایران افراطی نخواهم بود واگربه ایران بروم ایران به سمت اعتدال پیش خواهم برد وکم کم اجازه داد که تونسی ها داعشی به سوریه بروند ودر تونس تبلیغات معتدل داشته باشند عدهای از انها باز گشتندویک خانه نزدیک یک مسجد گرفتند- چهارنفر بودند ویکی از انه وارد مسجد شد وفرمودند که این مسجد متعلق به ما است وروحانی مسجد قبول نکرد ولی گفت شمادرسخنرانی درانجا سهم دارید کم کم مردم ازانمسجد جدا شدند وحتی همسیاگان ترسیدند به جای دیگرفتند واساتید  داعشی در دانشگا های تونس علوم عربی درباره انسان شناسی تحریم کردند ومدتی همتدریس گردندوبعد دانشجویان اعترتض کردند واعتصاب کردند که ما دروس انسان شناسی غربی  لازم داریم درحوالی مسجد کم کم بعضی  زن ها گم شدندیکی ازاین زنها که درخانه  هم چهانفر به اسارت گرفته شده بودتواسته بود که فرار کند وایشانم گفته بود که  بودند هسران مشرک بودند وطلاق شما واجب است ما با شما بایدمداوم نسل های جدیدی بجود بیاوریم- ومردم این مطلب به دولت گفتند وعجیب است که اعتنئی نکردند .گفتند خودزن ها راضی بدن وسرانجام مردم بیان کردند چنان دولت عمل نکند خود اقادام خواهند کرد وپلیس حمله کرد .زنان ازاد کردوبه شکت حزب جناب اقا تمام شد وایشان فرمودند غرب منرا گول زد حق باایران بوده است

موافقین ۰ مخالفین ۰

توکل به خداوند منان-!!


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حال که بودجه درشرف تنظیم است- این حقیر مطلبی ارائه کنم واین طلبه را راهنمائی نماید- پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ومعصومین  اهل توکل بودند  ودرنتجه مومنین هم اهل توکل بودند امام صادق علیه السلام  میفرماد مابه اینعلت به بهشت میرویم که جرینات رادقیق میشناسیم وبهان عمل میکنیم مثلا اگر تلخ باشد- شما بهاینعلت به بهشت میروید که گفته های مارا گاهی علت اش رانمیدانید چون ما گفتیم عمل میکنید- هردو به نحوی اهل توکل هستند اما اگر بگوید فرمول این چنین  است مردم هم میگویند فرومل این چنین است وما اهل توکل نیستیم راه حل برای خود درست میکنند- که به ظاهر میفرمایند مانمیتوانیم از دیوارخانه ای بالابرویم ولی صدبرابر بدتر ازان است توکل هم نداریم برای انکه چیزی احساس نمیکنیم راه ای برای ما باز نمیشود چندی پیش به یک داروخانه نزدیک خانه رفتم  دخترخانم داروپیچ قوز کرده بود ودست راست اش را مداوم ماساژمیداد- گفتم چه اتفاقی افتاده است؟؟ فرمودند پدرم بعلت سرطان فوت کرد وبقدری من ناراحت شدم که حدی ندارد وبقدری گریه کردم- که دیگر گریه نمیتوانم بکنم زود ایشان رفت- من به ایشان گفتم شمادرمعرض یک امتحانبزرگ هستی وصبر کنی از عهده بر میائی وبه نتایچ شگفت میرسی- خودمن بارها تجربه کردم گذشت بعداز مدتی – باز به ان داروخانه رفتم داشت به تلفن گوش میکرد وناگهان خندید ومن فضول علت خنده را پرسیدم- ایشان فرمودمافیا دارو زودتر از ما از جریانات باخبر میشود وانها نیرو فرستادن تمام یک دارو خریداری کردند وبعداز مدتی برای مانوشتند تاشش ماه اینده این دارونمیاید حالا زنگ است هرکس این دارو میخواهد به این شماره زنگ بزند ما بگویئم کجا بیاید اخیراباز به این داروخانه سری زدم قبلا درخانه گفتند مسواک هاکهنه شد به تعدادبخر ومن هم به تعداد- دانه ای داوازدهزار تومان خریدم ودرخانه مورد شماتت وسرزنش شدم- - این دفعه خانمی – یک مسواک امریکائی به قیمت سی شش هزارتومان میخواست بخرد من گفتم شماچرا ارزان تر نمیخرید- ایشان فرمودند این مسواک بسیارنرم است من گفتم میگویند مسواک سفت بهتر است همان دختر خانم فرمودند لثه ایشان حساس شده است وانخانم فرمودند دکتر فرموده است تنها این مسواک بایدمصرف شود وااقی داروفروش فرمودند تمام شده است- وگفتند هشت ماه دیگر میاید که معلوم میشود هرگز دیگرنخواهد امد الحمدالله کسی از ماجنس نمیخرد دلیلی نداردما ازانها بخریم روسی انهم امده است وما بیادسعی کنیم تکنولوژی انرا بخریم ومواد اولی انارا داریم- همنی باز ی  با ابزار مهندسی  کردند اگر ما بهم رحم نکنیم بدانید  خداوندمنان به ما رحم نمیکند درحدیث است یهود ها بهم رحم نمیکردند- خداوندمنان به پیامبر اش صلواته علیه فرمودند به انه بگو در روز فلان عذاب سخت خواهد امد انها فوری از زیر زمین به ابنار یک دیگر نقب زدند وگفتند هرکس بهر اندازه نیاز دارد بردارد- روز معین رسید عذاب نیامد باران شدید امد وان پیامبر  بهخداوندمنان فرمودند من را دروغگو کردید معلوم میشود خداوندمنان اسرار به ایشان نگفته است؟؟ خداوندمنان چون چنین کردند من شرم کردم که  عذاب کنم انشا لله دولت توکل کند تا مردم هم توکل کنند- انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

دروغ یک فرد اسرائیلی!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درکانال خارجی یک اسرائیلی  که ادعا میکند که جزو سفارت  اسرائیل در ایران بوده است – که درزمان انقلاب درتهران بوده است وبعدا به کمک امریکائی ها فراری شده است-ودرتهران درخیابان به یکسبزی فروشی میرسد جوان سبزی فروشی به اومیگوید که شما ایرانی نیستی وخارجی هستی اتفاقا قیافه اش خیلی شبیه ایرانی ها است!! مگوید من اندکی فکر کردم وگفتم من نمیتوانم بگویم که هستم وبعداز مدتی میگوید که من جزو فلسطینی ها هستم وریس سبطی فروش بااسلحه میاید ومگوید کم ریس هستم توکی هستی- میگوید که من جزو سران فلسطینی در ایران هستم سبزی فروشی افراد خود جمع میکند ومیگوید هروقت ایشان سبزی خواست به ایشان بدهید – این یک دروغ شاخدار است- دران زمان جز به افرادخاص نسبت به دیگران شکاک بودندوشک داشتن کم کم به افراداعتماد کردن واینهم درست بود ودرکسبه بیترافراددرسن پیری بودند واصلا چنین سبکی نداشتیم  این سبک مال اسرائیل است یک دبیر درابادان  کهبنظرمن  جزو ساواک بود برای من تعریف کرد منبه ترکیه رفتم ودرخواست رفتم به اسرائیل از سفارت اسرائیل در تر کیه کردم وپذیرفته شدم ؟؟!! انجا بسیار منطم دیدم ومن دریک مغازه کوچک لباس بچه فروشی  خریدم کردم که همه موقع به زنگ زدند که که درمورد فلان فلسطینی-چه بکینم بهعربی صحبت میکرد وفرد عرب بود که تلفن میزد وان دستورداد وبهمن گفت این اعراب کثیف کی دست از سرما بر میدارند؟؟  به ن  تخفیف داد وگفت از شما مالبات نمیگیرنند وچون من اینرا امضا کردم شما را درفرودگاه نمیگردند وهمین طور شد ونشان میدهدچقدربه هم اعتماد دارند-

موافقین ۰ مخالفین ۰