بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک فرد فهمیم ای درباره ترکیه بیان میفرمودند-طرفداران ثروتمند اقای اردوغان رسانه هارا تسخیرکردند از قبل ایشان بسیار سود میبرنند ومدوام از پیرفت اقتصاد ی ایشان تعریف میکنند وامکانی به دیگر ضعفها نمیدهند-درامد متوسط- پانصد  لیره جدید است – ولی گاز هرماه یکصد لیر است- تاکسی در شهرهای کوچک دونیم لیر است- سینما در شهر های کوچگ دوازه ونیم لیر است ودر شهرهای بررگ بیست وپنچ لیر است- وهیچگونه ارزش هنری ندارد وفقط تفریحی است- وتنها کتاب کلاسیک ادبیات قابل خواندن است  که اخیرا دروی اسکناس  عکس خانم فاطما علی یا- بهترین نویسنده ادبیات کلاسیک نقش بسته است- بیکاری بی داد میکند-من سئوال کردم که غرب سرمایه گذاری  زیادی کرده است- ایشان فرمودند این یک تبلغات است درحالی که میتونستند کارخانجات معظم بیاورند دریک اندازه دای بسیار کوچک که سود زیاد دارد اوردهاند انهم در کالاهائی که سود فراوان دارد- تنها درمرحله اول کشاورزی است که صادر میشود وکشاورزی که صادرنود سودی هم ندارد وصنعت زیادحرفی برای گفتن ندارد- وبا کلای چینی- قابل رقابت نیست – به نظر میرسد- درامریکا دراوائل اقتصا دازاد بود وهمه افرادمیتوانستند دران نقش داشته باشند – کم کم کارتل ها بوجود امد وتحارت متوسط وضعیف رابلئید وبحران ایجاد شد وسپس قانون ضد کارتل بوجود امد وانهار محدود کرد ودباره رونقی جدید پیدا شد وبعد بورس بوجود امد وتاحدی مردم درامر تجارت سهیم کرد-  درترکیه درمرحله کارتل ها هستند- درکل ترکیه تنها چهل کارتل اقتصاد رادر دست دارند فرد نمیتواند-خوداش خانه بسازد وهمیشه میزان خانه کمتر از تقاضا است ولذا فیمت اش بالا است وبه هچ وجه افارد عادی نمیتوانند درتجارت بصورت عمده شریک شوند- وایران یک جای مناسب برای این افراد است تنها زرنگی کارتل ها کردند  از طرفی- نگذاشتند که بورس بوجود اید واز طرفی به بیکاران پول مختصری میدهند واقتصادبه سمت سقوط میرود وسرانجام ضد سرمایه داری فعلی خواهد بود-که این تمر درسطح جهانی درحال پیشرفت است ودراینده بحران بسیارمهم تاریخی را بوجود خواهد اورد- نکته دیگر- کانال- جم ترکیه بعنوان- کانال جعفری مشهور شده است؟؟؟ که مثلا ایران ودین جعفری میخواهد به دنیا ومردم ترکیه عرضه؟؟کند   که میبایست یک فکر اساسی کرد – وجالب انکه جناب اقا اردوغان  بسیار خاتم های منشی وهمکارها ی سیاسی وغیره دارد که حجاب ندارند؟؟ وبعنوان خلیفه اسلامی خودرا میخواست مطرح کند وامروزه تا حدی با اتا ترکیسیم وسکلورها مماشات دارد وبا اسرائیل همکار همه جانبه دارد--!!