عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۹ ثبت شده است

مذ اهب سنتی غنا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات  شخصی است- با مطالعه سایت – سفر نوشت  که در نوع خود  کاری جالب است دست شان درد نکند- درشکر غنا توجه من به مذهب بخصوص به مذاهب سنتی این کشور جالب است جالب است که مسیحیت-که بعدا دریک مقاله دیگر انرا بدست  اوردم- برای  رام کردن برده ها انهاراایزده روزه مسیحی میکردند- واز ائین سنتی هم-کمک میگرفتند  تعدادمذاهب مسحی در غنا خیلی عجیب است فرق مسیحی مختلفی وجودارددکه نا اشنا است- -هیچگاه  قومی هجوم میاورد وجنایت میکند مذهب انهارانبیادقبول کرد- اسلام درغنا توسط  مسلمان عرب وهندی   شناخته شد- دو واژه است- یک وودو بااو سبک وکشیده است درحقیقت این به معنای ان است که خدایان ویا خدا دررفتار اجتماعی فرد- اثر مثبت ویا منفی را به کدام قسمت بدن انسان وارد میکند- یک عروسک  وو دو-  پارچه ای درست میکنند وبا سوزن جاهای مختلف نشان میدهد این کلمه در غرب بخصوص امریکا معناها مختلف ایجا کرده است بهترین  کمپیوتر شخصی را وودوو – میگویند بهترین هواپیمای  امریکا – پی - 51  موستانک ووودوو میگویند بهترین البوم سال ووودوو است جناباقای بوش به اقتصاد اقای ریگان اقتصادی ووودوو پگفته است درحالی همان اقتصاد یکمقدار  مسائل حل کرد وکارتولید کرد وبعد مشکلات افرید—درمذهب سنتی افریقا دریک مقاله تحقیقاتی دیگر ریشه مذاهب افریقا بیشتراز هند گرفته شده است تا مصر میتواند درست باشد زیرابودائیزیم سابقه  طولانی درغنا دارد وهمچن هندوئیسم سابقه طولانی درغنا دارد وکلمه ووودوو یککلکه هندی است که درتمام منطقه هند این اصطلاح بامعنای مختلف موجود است- ولی این  روش زندگانی  به بزریک  وهندوراس و  کارائیب تا امریکا رفته است- اما اصطلاح زومبی – درحقیت معنای ان – شیطان است ولی افراد شرور دبواره دریک شکل های خاص  به این دینا بر میگردند وباعث  مزاحمت  وشر رساندن به انسان میشودند ود دربعضی مذابعای سنتی افریقا میخواهندمغز انسان رابخورند تحلیل شکل بت ها بیشتر به بتهای هندی بر میگردد- درمذهب سنتی  به روح اینجهان رسیدند که خالق این جهان است همان دهر  قران- که توسط واسطه یامدیوم- که یاتوسط خدایان است که این خدایان جایگاه دارند یا درطوفان استوی ادر رودخانه است ویا دردرخت استویادرحیوان است که بیشتردرسطح جهانی شیر  وکرگدن ومار وغیره است بعدانها با اجدادتماس میگرنند وبیشتردرخواب پیام رامنتقل میکنند یامستقمی روحجهان با اجداد درتماس است و انهادرخواب ویا همان ووددو پیام را منتقل میکنند-ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

گنگراه وازده واحمق امریکا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- واقعاامریکا بیشرمی رابه اوج رسانده است--  اولا  رسشانه های جرئت انکه درباره گنگره چیزی بنویسند-ندارند- درعالم بیخبری هستند- هیچگونه خدمتی به مردم نمی کنند- نوشتن 46 میلیون خانه باید تخلیه شود-مردم پول خودرا ذخیره میکنند که قوت لایموت داشته باشن-هیچ امیدی کمکی به انها بشود نیست- وضع مداوم درحال بحرانی است احمق ها فقط بورس مافیا –درحال رشد است- اول بنفع انان است اسلامعزیر جایگزین شود تا سوسیالیستی معلوم الحال- درثانی  مگرمیشو چخلوش میلیون خانه به  این زودی اجاره رود یاخریداری شود امار پیک یعنی اوج درامریکا روزانه چند عدداست-خوب اینهاباشند اگرمشترییداشد انگاه خالی کند هرچقدرمیتوانندبدهند به نفع بیشتر شرکت ها است سرانجام دولت باید مخارج افرادرابدهد-وگرنه یک انقلاب خونین رخ میدهد وهمه چیزرا زیرورومیکند درضمن احساس بشریت کجا رفته است انها درخیابان ویا بیابانها چگونه زنددگانی میکنند امادگی ان راندارندکهحداقل مانندکشورهای فقیر هند وافریقا زندگانی کنند وکم کم جنایات وخلافکاری ها شروع میشودکه مسلح هم هستند-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به شهر سارایو-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به  بوسی- و-هرزه گوین- شما دراینده رسالت   شناخت اسلام عزیز دراروپارا بعهده خواهید داشتوهیچ تمدن اروپائی به شرطی  دین ناب محمدی صلواته الله علیه واله والسلم را اتخاذ کنید-به گردشما  نخواهید رسید-تمدن کرواسی وصربستان عامل جنگ جهانی اول شدند وحماقت خودرا درجریان اخیرا  در یگسلاوی بخوبی  نشان دادند-کهتمدن قبائل ادم خوارهای  افریقا از انها بالاتر است- کجا یک ادم خوار افریقائی بچه خورده است—کار قشنگی کردید که هرجا فردی شهید شده است  گلبرگ های گل سرخ کشید انجا یک سقا خانه-مدرن بنام حضرت ابوالفضل علیه السلام وعکس ان شهید ویا  اسم ان شهید را بنویسید –و- درخواست-صلوات- کنید-  وبرای رومئو وژولیت  سارایو- که یک دختر دبیرستانی بوسنایئی با یک پسر صرب درحال فرار مورد اصابت تک تیراندزان قرار گرفتند وکشته شدند  شهرا سیبل ومیدانجنگ تصور کردند وجالب است یوگسلاوی مداوم کمپ نوجوانان وجوانان کمونیست  برپا میکرد وایرانیان بی اخلاق میدانستند به سختی راه میداد- این سیاست خداوندمنان است که باطن افراد سرانجام فاش میکند- درهرحال انجا یک قرائت خانه- ویک نمایشگاه فروش تابلو عکس وکارهای زینتی وهنریب که عکساندودرا ونقاشی انهارا به مسابقه بکذارید ویک تابلوعظیم درکنار انجا قراردهید وبرای شهدا یک ترانه وزیک  ایجاد کنید  وپارکی به اسم انها درست کنید  انشالله درجهت اسلام عزیر گام هاب لندی ازشما انتظارمیرود که باطف خداوند منان ودعای ر اهلبیت صلواته الله علیه واله والسلم شما به ان نائل خواهید شد انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کشور تونس-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-کشورهای اسلامی شاخ افریقا – که بعضی از انها مانند تونس تمدن چندین هزار دارند وبعلت کم بودن جمعیت انها مورد تاخت وتازهای فراوان واقع شدند- عجیب است که عبرت نمیگیرند مثلا تونس  سیاست خانواده کهاز طرف دولت تعین شده است جمعیت را به کمتر از یک درصد کشانده است درحالکیه تونس با داشتن متوسط شش بچه رشد خوبی داشت- ازسه ملیون ونیم به یازده خوداش را رساند جمعتی  تونس هنوز یک سرشماری دقیقی نشده است بین یازده  ونیم –و-چهارد   میلیون است بخصوص امار سازمان سیا که براسا س  الگوهای خودشان است- مثلا مسافراتوبوس وتاکسی ویک سرشماری ها ی ابکی – تعداد-نانوائی  امارمیدهد که اعراب بین کمتراز چهوهشت درصد تا نودهشت درصد- امروزه اثبات شده است کمتراز سی میلیون هیچاگاه پیشرفته  ازطریق خودشان نخواهند شد وقدرت خرید تیجهیزاتمدرن جز اندکی نخواهند تواست حداقل برای انکه وارد تمدن  مادی شوندباید پنچاه میلیون باشند وسعی وافر کنند وازهمه افراد  استفاده سطح بالا داشته باشند- این امرباعث شده همیشه تونسی چشم اش بهغرب باشد وتحت تاثیر غرب واقع شود- نکته جالب این است اعراب درحقیقت بصورت عمده لبنانی ها واز جهت سیاست امویان واردتونس شدند- دریک ممسابقه ازاد ایدولوژی بربرها که ازنسل  باقی ماند نژاداماریغ است وبسیارمتعصب بودند-مسلمان شدند ویهودیان قبلا یکسوم تونس بودند هم فرار کردند وهم مسلمان شدند از این ببعد اسلام بقول معروف میخ اش را کوبیده است—ولی غرب بعلت سکولاربودن وناسونالیست ودرجهت پیشرف  مولفه های سکولار وعدم پیشرف درکشورهای اسلامی  جلب توجه کرده است- هرچه فرد به سمت جنوب برود به سمت داخل افریقا  مذهب اسلام پررنگ است که بیشتر بربر هستند جناب شهیدمعزز  محمد بو عزیزی کهبربربود وتحصیلات عالی داشت خواست  دریک  گاری میوه بفروشد دریک شهر بسیارکوچک بربر اجازه ندادن بعلت دوتا ابشار یک وجبی تپه های زرد کوهان شتری که کمی جاذبیت توریستی داشت – وایشان خودسوزی کرد درحالیکه عکس معمارانقلاب در دست اش بود-مخصوصا غرب هیچگونهدرشرد اقتصادی  تونس کاری مهم نکرده است باداشتن ساحل یکهزار صد کلیومتری میبایست یکی از بزرکترین ماهی گیران جهان شوند- واستخراج معادن بسیارکم  بهره میگیرنند- وحتی زیتون که پگیاه ملی است وهماجا کاشتند رشد وتکامل و  باروری مناسب وتولیدات مختلف ندارند  واز انواع زیتونها با ذائقه های مختلف هیچگونه اقدام نکردند تونس میتواند یک شهر گل پرور باشد وگلهای کاغذی ان شهرت زیاد دارد- اقوام مختلف هم متیوتندبسیارمثبت باشد وهم میتواند مخرب باشد که بعاز انقلاب گل یاسمین سمبل صلح ازرقومی ونژاید گروهی جمع شدند  وحدت بدست بیاورند با وجودانکه اغلب مسلمان هستند ومتوجه شدند شکافها واختلافات  باید بکاری رود فرضکنید عدم پیشرف موزیک موزیک غربی رشد میکند که چر شخصیتی بنام رشید یا توانست  موزیک اصلامی اندولس  را دوباره احیا کند درترانه ها وشعر همه سکولار وناسیونالیستی است و فرهنگ اسلامی  زیادی بچشم نمیخورد – این جامعه باید فکراسای کند ورشد جمعیت بسیاربالاببرد وبدنبال احیا صنعت وپیشرف علمی وپیشرفت ایدولوژی  باشد نکته بسیارمهم درغرب ایدلوژی  سکولار مداوم- زیر چکش انتقاد است ولی درشرق  هرمذهبی نهادینه شده است وثابت است وکسی بخود اجازه نقد  درعمل حتی نمیدهد لارجرم با بحران  روبرومیشود- وکم کم به سمت غرب کشیده میشود لباس تونسی ها تا قرن هیچدهم لباس عربی بود ولی کم کم کت وشلوار وعمامه تبدیل به  رشاشه شد که یک کلا ه قرمز گرد است وهرچه به سمت بربرهای  برویم کت وشلوار کم میشود زنان کم بیرون میایند وباحجاب هستند وهرچه به شهرتونس نزدیک میشوم وضعیت به مانندغرب است-که مرکز پیشرفت مادی وصنعت واقتصاد است انشا الله بایدیک مجمع بیناللملی  از دانشمدان اسلامی تشکیل شود وتمدن اسلامی بخوبی در انواع خودبشناسد وراه حال مناسب اسلامی  را تدوین کند وبه عمل دراورد انشاالله

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

اعجاز الهی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- فلسفه جبر بخصوص- درمذهب- سابقه بطول تمدن بشری دارد- همیشه حکمران ها وسیاست مدران حکمرانها  انرا ترویج میکردند- ضرر انها بیش از نفع انان بوده است وسرانجام بدبختی های عظیمی را بوجود می اوردند- تمدن  توسط اراده حکیمانه الهی و ارداه حکیمانه تبلور یافته وکریستالی  انسان بوجود میاید- خداوندمنان برای انکه افکار غلط صلب شده وفسیلی  درهم بریزد- معجزات پیچیده وپیامبران بی پناه وبیقدرت که عجز خود را اشکار میکنند-مانند حضرت مریم سلام الهعلیها  وحضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- قدرت خود را نشان میدهد- درجائی که حضرت موسی ع علیه السلام ان درخت اتشین رادید دقیقا دربالای انجا یک معبد بت جنگل سازبود-که خیلی طرفدار  داشت وبعدا یکمعبد یهودی شد وسرانجام مسلمانان درانجا مسجدی ساختندکه حاجت روا میشد- انقلاب ایران درکشوری رخ داد که نزدیکترین  وپرمنفعت ترین کشور برا یغرب بخصو ص امریکا بود- بقول امام الراحل صلواته الله علیه شیشه عمرامریکا بود انهم از قم که بظاهر ضعیفترین قدرت  را درمقابل جباران داشت حال نوبت عربستان واسرائیل وامریکا وبعد حکومتهای جهانی است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

هدف عربستان--!!

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- این – عربستان یک وظیفه از طرف غرب دارد که مسلمانان را تحقیر کند تا غربیان مسلمان نشوند بخوبی قابل اثبات است- دوم تمام طرح ای که در عربستان پیاده میشود طرح مال امریکا است مثلا هتل ساخته میشود برای درامد امریکائی است- اقای بن لادن مشاور یک شرکت عظم امریکائی بود که ساختمان سازی میکرد-پوشاک تولید میکرد کانال میزند-خوراک داشت  واسباب بازی تولید میکرد- یک برجی اقایان درمکه ساختند چندین طبقه است- یک معمار ایرانی  دران ساختمان کار کرده است ودرحج من رادید  وراجع به این برج صحبت کرد وایشان اشنای مدیریت  برج بود  که انها چند طیقه دراختیا ردارند وگفتهبودد که شما دراینجا اطراق کنید- ایشان فرمودند تزئینات هر طبقه یک میلیون ونیم دلار تمام شده است  این عمل ورفتارضد فرمایش رسول اکرم صلواته الله علیه واله نیست- پادشاه اینرا استثنا  کرده است- ولی درعرفات بیادهمان روش زمانپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باشد- ایشان درک نمیکند مسئولیت چه امری برکول او است—من بااقای عمر – اختلاف  استراتژیک دارم ولی ایشان درحقیقت بیست وچهار ساعت دراختیارافرادبود مثلا نصف شب برود واز فاصله دور روغن بیاورد- وقتیکه نزدیک به کشته شدنب.د خواب او سنگینی ب.ود وفردی دیگر مامورکرد وکسی گفت اوسرپست ن.ده است سرزنش کرد تصور میکنم شلاق هم زد وکسی دیگررا انتخاب کرد- درعرفات حداقل چهار میلون نفر هستند کل دست شودی پانصدتا است وحمام دویست وپنجاه تا است- دستشوئی غیراستادارد وغیر علمی همه نجس میشوند عده ای با پارج اب ایستادند-که پائینتراز زانو اب بریزند-دوهزار تا هم کم است حتما بایددرعرفات قباز دعای عرفه غسل کرده باشند وازورد ساع مثلاسه بعداظ هر درصف هستندوشبهم نباید بخوابند وسط دعای عرفه ومن پشت سررانگاه کردم هفت نفرهنوز در صف بودند بغل دست ما افریقائی ها بودند برای انها تعدادکمتری درست کرده بودند وانها دردون صف ما میامدند ومیگفتند مال ما بسیارکم است ولی با تانکر هکوچک ابمیاوردندبرای خوردن هرکس بخواهد توسط سطل غسل کند- بعضی ایرانی  ها باسابقه  یک بیلچه کوچک- ویک افتابه برای رفع حاجت اورده بودند-کوه عرفات   در عرفات است یک حوضچه دارد درعلم زمین شناسی به ان بیسین میگیوند- این حوضچه راثر سیلاب های وحشتناک که انمنطقه ایجا میشود هم از کوه سرازیرمیشود وهم عرفات درگودی است صاعقه انجا میزند بععلعلمی چندین برابر قوی تراز مکانهای غیربیابانی صخره را شکاف میدهد اگر ده تا ازاین صاعقه ها  درمخزنی جمع کنند برق یک سال امریکارا میدهد این باران سیل اسا زمین را میکند ودور میکند تاانجاکه توان دارد مداوم این حوضچه گود میشود وعریض میشود – که یک نمونه بین شیراز وکازرون است—حدیث داریم هرکس دراب این حوضچه غسل کند تمام کناهان اش بخشیده میشود این حوضهچه با شن پر کردن وتنها چندمتر گذاشاتند که باز درامر غسل کمک زیادی میکند درحاکیه میبایست یک دیوار درست کنندواطرافان حمام بسازند که از اب این درچه استفاده شودویاقابل غسل کردن برای افراد بسیارزیادی  باشد ایران گفتهبودامام معارانقلاب عظمت  رحمت الله علیه یک میلیارد دلار برای بهودی وضع حج دادهاند اصولا کل مسلمین مسئول حج هستند مانندمساجد اینها مداومیگفتنداین طرح موقتی است ویک طرح اساسی  میبایست اجرا شود سه سال مداوم مردم رافریب دادند وبعدگفتندمانن زمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بایدبشودوبعضی غربیان که مسلمان شدهبودند این وضع را که دیدند گفتند مسیحیت ما مدرن تر است

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

فراخوان - بی بی سی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است—دیشب  درحال  خواب بی خوابی به  میز گرد بی بی سی گوش میکردم- خانم مجری از تکنیک مغشوش کردن وارد شد- یک راه  درعلم این است که هرگام دقیقا عقلانی به پیش ببریم میبایست اصول عقلانی وعلمی انرا پیدا کنیم تصور کنید در علم تبلیغات که غرب بی نهایت روی ان کار کرده است- بهترین تحلیل   اماری  را بدست اورده است- راه این است از افرادی به یک مغازه چلوکبابی میرونند سئوال کرد چرا  رستوران را قبول کرده است وازروی  تحلیل های اماری  ما به این نتجه برسیم این رستوران موفق است یا نیست- واگرنیست  چه کار باید بکند درا این موقعیت زمانی ما موفق میشویم تمام راه حل رابدانیم- زیرا یک  زمان فرد غذای خوب میخواهد ولی بودجه پرداخت ندارد که سمئله ماشین بخوبی روشن است – سلیقه  بخاطر انکه تنوع زیاداست تغیر میکند وفرد  رستوران دار ثابت عمل کند- یک از راحل علمی راهحل مغشوش کردن است  تمام راه حل ها وراه حل  ها  ساختگی باید جمع کند  با ملاک  هائی ردکندتا  تا به راه حل  بهترین رسد از لحاظ اقتصادی برسد  اینکاربسیار مشکل  بسیارسخت  است –مثلا فرد براثر گرسنگی به اولین رستورا ن رفته است ویابر اساس  کلاس خود  ویا   یکنوع تصمیم گیری خاص دارد وغیره- این امر درعلم فقه بیار موثر است گرچه خیلی دیر جواب میدهد وبیارعقل وهوش را  درگیر میکند ولی فرد جامعتر  فکر میکند- خانم مجری بحث استقلال در جمهوری اسلامی مطرح کرد  که ایا فراخون دادن-که  نظر علمارا مردم دراستقلال قبول کردند یانکردن ایا معمای استقلال ذکهازما قبول کردن که فراخوان ندادند  شایدتصوراتی داشتند حالاهم هم همان تصورات  دارند  که بعید است  حلا ل بسیارفرق کردند- فقط با فراخوان مشخص میشود که روز برای یک اصل فراخوان بدهند وپس از سه ماه دوباره فر ا خوان بدهند- فرض کنید ما فراخوان بدهیم بی بی سی  ماند  زما انقلاب مطالبرا تجزیه  وتحلیل میکرد یا انچنان نیست ایا  مجریان علم لازم را برای تجزیه  تحلیل دارند یاندارند ایا صداقت کامل را  دارند ویاندارند غیره مداوم باید فراخوان بدهیم-

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای روباه صفت اسرائیلی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ای فرد روباه صفت اسرائیلی-چند صباحی به مقام خود دل خوش هستی- وتصور میکنی جایگاهی درهستی پیدا کردی عاقبت کسانی بدعمل میکنند ومدام دروغ می پراکند وتصور میکنند میتوانند  برملت برگزیده الهیتنگ سازند- .انهارا سرافکنده وبی ابرو کنند مداوم برخود میبالند  وباخوشحالی به اطراف خود نگاه میکنند-  ودنیا را دراختیارخویش دیده وامور را بر وفق مرادیابند وملک وسلطنت  همه را درقبضه خود میدانند- کمی باید تامل کنند که کافران تصور نکنند از اینکه خذاوندمنان  بهانها فرصتی داده است به نفع انان است انها درمرداب –زائیده میشوند ودرلجن زار میمیرند- وبرای گناهان انها عذابی خار کننده مهیا است- بزرگانی را شهید کردی که نعمت برکت ازشما گرفته شد- نه دراسمان ونه نه درزمین کسی برای مردن شما اشکی نخواهید ریخت- نه میتوانی نام مار محو کنی نه وحی مار خاموش کنی وبه پایان کار ما نمیرسی  وهرگز ازنگ ابدی خلاص نمی شوی رای تو سرا پا اشتباه- وروزی انچه جمع کردی ازدست میدهی بدان که دراسمان وزمین مداوم این ندا برقرا است که لعنت خداوند منان وقهار بر ظالمین است رکس تورا یاری داد مار دراستین پرورش داده است واورا سرانجام به ذلت وفقر  وبیچرگی خواهی کشید مصبیت وبلا در را ه الهی توشه ما است وسرانجام برکات الهی برمافرود میاید- ما ان نسلی هستیم که خداوندمنان به فرشتگان علم اش راداده است وانهارا مات .مبهوت خواهیم کرد ما خیرخواه امت الهی هستیم- سلام الهی برمافرود میاید- فرشتگان .ابیا وصالحین پشت وپناه ماهستند- ما کوهای پر صلابت را خجل خواهیم کرد ونور وعلم الهی درنزد ما است وپرچم هدایت الهی ما برافشته خواهیم کرد وشما پرچم شیطان برکول خود سوار کرده اید-

موافقین ۰ مخالفین ۰

سطحی نگری اقایان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقایان  کمونیست چون  حقه  انها به سنگ خورده است مجبور شدن به دروغ هائی متوسل شنود- اول نسبت دیکتاتوری به اسلام میدهند – وخودرا دمکرات  میدانند- درحایکه مارکسیست باید به دیکتاتوری کارگران معتقد باشد- وگرنه مارکسیست- نیست پس مبارزه انها باشاه جنگ دو دیکتاتور است- اما اسلام  درقران میفرماید هیجکس انمیشود بهجبر مسلمان کرد ودرحدیث کرد هرکس بجبر کسی را مسلمان کند اهل جهنم است وکسی هم که بجبر مسلمان شده است- اهل جهنم است- تازمانی حکومت اسلام محقق نشده است مسئله مرتد وجودندارد- افرادی خدمت امام صادق علیه السلام رسیدند-  که درحقیقت اعجاز را مشاهده کنند- بعداز بحثهایفقهی امام علیه السلام روبه فرزندخود کردند وفرمودند ازان خرما که برای ما اوردند-چیزی باقی مانده است فرزند ایشان فرمود اندکی باقی مانده است فرمودند همان مقدار بیاورید درحالیکه اطاق پراز افراد بود انفرزند ظرفی باچهار خرما اورد امام علیه السلام فرمودند ظرف را به فرد اول بده ایشان داد نفر اول خواست ازخرمانخورد امام فرمودند میل کن ایشان خرمارخورد وهسته ان درظرف گذاشت وبلافاصله خرمائی-که درعمرخود نخورده بودند-ومداوم  تکبیر گفته میشد  تا اخر اطاق وبعد کم کم رفتند یکی ازانها  که اطاق درطبقه دوم بود خواست کفش را بپوشد جوانی سراسیمه وارد طبقه دوم شد وگفت میگویندامام صادق علیه السلام چنین معجزه ای کرده است ایشان فرمودند من در-کاری باینفردنداشته باشید من ایشان را لعنت کردم همه جا هرقانونی اورده میشود  یا نباید از ان مسسه استفاده کرد ویابایدان قانونرا  محترم دانست لذا  کسی میگویدمن مسلمان هستم  ولی چون اشکلاتی دارم شهادتین نمی گویم اصلا شهادتین در زمان  پیامبراکرم صلواته الهعلیه اسان نبوده است کملا بایدمشخص میشد ازیک عمق عقلانی سطح بالا برخوردار است ولی درغیبت چون کاری به مرتد نداشتند- اسان میگرفتند واگر باز میگشت خبری نبود- این  امر دیکتاتوری نیست  بسیاری افراد خودر تودهای میدانستند که سرسپرده سفارت انگلستان بودند وحزب توده انها راتوده انگلیسی نام داده بود جناب اقای لنین راساستاریخ بعضی شاهزادگان تزاری ویاثروتمندان فریب داد وقتیکه پیروز شد تمام اموال انهارا گرفت—اقایان مطلب را وارونه میکنند- چرا  درکوبا کمونیست پذیرفته شدهبود ودربولویی شکست-خورد در  کوبا مذهب یا ساکت بود ویا  اندیشه امریکائی ها که فساد زیادی درانجا براه انداختند همراه-بود ولی بولویی سرخپوستان فرهنگی ضدکمنویست داشتند واقای چگو وارا ودوستش اش را دودستی تقدیم حکومت کردند- ایران هم  چنین بوده است- حضرت امام الراحل صلواته الله علیه مردم به گفتن یکنه بزرگ تشویق کردند وگفتن که شاه قانونی نیست- ازده – فقط جنبه تبلیغاتی- دست به یک خودکشی احمقانه زدند- ازانجا که ملت ایران بسیارحساس  واحساستی است ازاینکه فردی حاضرباشد در جهت  بهروزی خوداش چنین کند  ضد شاه شدند این به معنا قبول چپ نیست- اماری که بعداز انقلاب دربره منافقین گفته شده است فقط دو درصد افرادانها ازکارگران بودند بیتشتر  افراد چپ  از مرفین وطبقه متوسط کشور بودند وغالبا دانشجوبودند یاتحت تاثیر راساتید چپ ویا تحصیل کردن درکشورهای غربی اول المان وسپس امریکا بودند- یک سری روشنفکران احساستی که اطلاعت زیادی ندارنذ قوانین کارگری المان بهمراتب بهتراز قوانین گاری کارگری شوروی بود وهمچنین ق وانین کارگری انگلستان پانزده برابر قوانین کارگری شوروی بود وامریکا کم کم به اوج رسید- درثانی  هیچگونه قوانین سوسیالیستی وکمونیستی- که براساس احسساتباشد واکادمیکی-پاسخ به سئوالات متخصصین بدهد وجودپیدا نکرد وبههمین علت  سوسیال دمکرات وسوسیال مسیحی وغیره بوجود امد-تمام سوسوسیال دولتی شکست خوردند- اما اسلام رهبران واقعی اش نمونه یک انسان کامل  هستند تاامروز درهیچ حکومتی مانند پیدانکردند مانندحضرت علی علیه السلام وهمرا تشویق کردند تاحدممکن  به ایشان نزدیک شوند یکی از پنچ حالت-کهخداوندمنان تضمین داده است مسئله خیریه است-کهدراین دنیا حداقل بیست وپنچ برابر  تا هفت صد برابر وبیشتر  انهم به این علت است که فرد خدای ناکرده بخطانرود درحدیث داریم در روز غدیر یک دهم بشرط حلال بودن ومخلص بودن واگاه بودن به غدیردرقیامت به اندازه کوه ای درمکه  پولداده باشد اجر میگیرد بله ممکن است دراول انقلاب سمپات یعنی طرفدار غیر رسمی زیادبوده باشند ولی جوجه را اخرپاییز میشمرند-جناب مرحوم دکتر علی شریعتی رحمت الله تعدادطرفدران ایشان درتاریخ ایران نمونه نداشت تقریبا هشتاددرصد دانشجویان وبعد کم کم امام علیه السلام رکورد بی نظیری زد البته درمشکلات  نظریات مختلف ومتنوع میدهند چون انسانها درتحت فشار هستند اتفاق  این زمان هابسیار حساس است قران میفرماید نکند ازفشارها جا خالی کنید وبخواهید فشارهارا کم بودن  راهعقلی کم منیدبدانید اتش جهنم از  زحماتکهدیگران درست میکنندسخت راست تحمل کنید کم کم اسان میشود- بجا  شعارهائی که قران میفرماید صاحبان این شعار  هم دردنیاعذاب خواهند کشید وهم دراخرت- به سمت شعارهای عقلانی بروید – امید است  بادرک بیطرفی  ایدولوژِی هارا تحقیقزکنید که روزی پشیمان نشوید که کاری دیگر نمیتوانید بکنید-جناب کمونیست دلیل  عدم وجود خداوندمنان  وجود ماده بسیط اولیه بود با شکافتن اتم این  شعارهم درهم کوبیده شد بخوبی این مطلب درک نمیشود یک الکترون حدس زده میشود بیش از ستارگان جز دارد یک ازمایشی کردد گرچه دستگاه سنجشندارند ونمیتوان انرا جزکرد ولی کمی به این نتجه رسیدند ویک دانشمند امریکائی گفته است  الکترون بیشاز تعداد ستارگان است وهمه یک اندازه هستند باید یک کارخانه ای باشد کهانرا تهیه کرده باشد چنینچیزیوجودنداد پس خداوندمنان کرده است وفرموده است اخرین تئوری  این است یک نیروی متلاشی کننذ بوجود امده است ویک باد مغناطیسی درحکرتبوده است کهماده   مغناطیسی کرده است وبار انرژی داده است دردوجهت وبین ماده درنتجه جذب ودفع بوجودامده است اماچگونه اینمواد درخت شده است هیچ راهعقلی وجودندارد جزخداوندمنان-

موافقین ۰ مخالفین ۰

اختناق در عربستان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-  اقای -بن باز بزرکترین- مجتهد عربستان بود  یک فرد کور هوش  وحافظه بی نظیری  داشته است تقریبا تمام کتب شیعه راخوانده بود ونهج البلاغه حفظ بود وتمام احکام شیعه کتعلقحضرت ایتالله العظمی بروجردی- رحمت الله علیه-  خوانده بود وحفظ بود- واهل چالش بود همینکه احساس درضعف است یک اشاره به معاون اش که راننده ن میکرد ایشان فوری  مویایل ایشان بیان میکرد کسیب ایشان خواسته است  ومیگفت بامنشی من تماس بگیرید ویک جلسه دیگر  قرار بگذارید ودیگرنمی امد- تنها جائی که ایشان میپذیرفت- فلسطین بود که بایدازاد شود بیشترین مقلد راداشت- خیلی هادرحج دعا میکردند ایشان زود فوت کند- من نیمی دانم چه اتفاقی داد ایشان علنیگفت- که ما امروزه قدرت نداریم که فلسطین راازاد کنیم ولی مترصد هستیم که قدرت بدست اوریم وفلسطین-را  ازاد کنیم وجناب فهد پادشاه وقت ایشان اول زندانی کرد وسپ درحبس خانگی ممنوع الملاقات کرد وهیجکس حق نداشت که با ایشان تماسی داشته باشد- مجتهد که هرلحظه بایداماده باشد مسئلهای اگر  رخ داد که دررساله نبود پاسخ بدهد- اختناق دراین حد- این مشکل براداران اهل سنت در طول  تاریخ است- ومسئله تاامروز حل نشده است وجامعه به سه گروه تقسیم کرده است –گروه اول فقها در طراز اول هستند درامور  سیاسی -اجتماعی  اگر حکمی فقها حکمی نداشته باشند خلیف یا پادشاه حکم اش نافذ است- ولی اگر اختلاف ایجادشد  حکم  علما درست است ولی درعمل ساکت خواهندبود-نوع دوم درهمهموارد خلیفه اصل است وفقها اگرمخالف بودن- رای خلیفه ملاک است ولی نسبت به فقها ساکت هستند- وبعضی ها دراین موارد معتقد به صوفی هستند ویاعارف –هرچه انهابگویندعمل میکنند زیرابه انها الهامات ربانی میشود که ایقسم سوم سخت مورد نفرت وهابیت است وانراقبول ندارند- یک روز در مکه روز تعطیلی بود چندجا  که کی ازانها هتلی بسیار  گرانقیمت وتازه تاسیس  درمحله عزیزیه وجوداشت که یک فروشگاه برند داشت- بسیار گران  انجا نه ماشین میرفت وما تاکسی ها نمی شناختیم وپیاده رفتیم وبرگشتیم- هوا بسیارگرم بود رسیدمبه دم یک فروشگاه معظم که یک سقف کوتاه داشت ویک در داخال بود  وکولری انجا کار میکردویک جوانی هم  سرایدارماردرکنار درب جا داد ونشستیم ومن ایشان سئوال کردم وضع شما خوب است- ایشان گفت هرشب دعا میکنم حضرت عزرائیل علیه السلام دوست من است وجان من رابگیرد-م من اززندگانی خسته شدم- یک جائی بچه های ایرانی بهمن  ادرس دادند برو وانجارابین- ان محل نه تاکسی میرفت ونه اتوبوس ولی داخل مکه بود راه ای هم نبود- من رفتم- درحقیق یک جای پرتی بود که من خیلی تعجب کردم- از یک دلان درخت عبور کردم رسیدم به یک محوطه مستطیلی شکل  دراز  اطراف درخت وکوه پایه بسیبارکوتاه ومال تپه درسرهر  گوشه یک لامپ بیست وپنچ ولتی بود- بسیارتاریک قبلا هم در  زرین نعل لامپ دراینحدبودند وکاربرای دزدان وباج گیران اسان کردهبودند دم غروب کسی  بیرون نبود شهامت میخواست  پنچاه قدمی مسجد کسی برای نماز مغرب وعشابرود- همراه اش یا چراغ فانوسی دریائی داشت ویاچراغ قوه وهمراه خود اسلحه سرد ویا گرم ویاهردو- سمت راست سه مغازهبود  که چراغ های خوبی داشت وچند قهوه خانه یک از انها کباب هم درست میکرد از تخت های بزرگی  حال رسم شده است قبلا درتابستان استفاده میشد دربالای تپه گذاشته بودند ودر کنار مغازه ها بنظرمیرسید که سیمان کرده- بودند بنظر میرسید قبلا یک حوض دراز  باعرض کم وجود داضته است که حال تاحدی جنبه بلوار بخوداش گرفته است  افراد درحدود بیست نفر درکل بودند درانتها چندنفری دیده میشدندولی دررویو تختها و چندنفری تکتک روی صندی پشت میز نشسته بودند وغالبا پیران درحال قیلیان کشی بودن وبعضی یک فلیان داشتند بنوبت میکشیدند واصرارداشتندکه فرد بکشد-همه کت وشلواری بودند – من خواستم به سمت چپ متمایل شوم-ناگهان یک سرباز با  تفنگ سرنیزه دار مثل جن معلق جلوی من سبز شد واشاره کردبه میزی مقداری از من دوربود بهعربی گفت ای مجلات بردار وبخوان- مجلات از سراسر  جهان غرب وعربی بود که همگی عکس جناب اقای فهد درروی جلد داشت ومن تصور میکنم مجله تایم رابرداشتم- اولین بار این مجله ابروی خوداش رابرده بود گرچه درحد واندازه فرهنگ سیاسی غرب بود-عربستان درزمان اقای فهد  قلعه وناو شکست ناپذیر است متحدما است-گوش بفرمان ما است وحدت اراده ونظر باهم داریم هزران  انتن ماهوارهای که اسمان منطقه بخصو خلیج فارس را میلمتربه میلمترارزیابی میمند وماحتی ماهیان خلیج فارس میتواینم بشماریم-اگرعربستان بامانبود هزینه نجومی  داشتیم وتازه نمیدانستیم چه سرنوشتی پیدا میکنیم واز این جهت از اقای فهد بعنوان یک قهرمانی که ریسک بزرگی کرده بخاطر غرب وبسیار متشکریم واندکی از فعالیت اقای فهد درساخت مسجدالحرام ومدینه واوردن مخابرات پیشرفته وغیره تمجید کرد- من دقت کردم هیج کس مجله دراختیارنداردجزیک جوانموفرفری کهعرب بود وخارجی بنظر میرسید یکمجله درساکاشبود سکوت محض بود وافراد ماندمجسمه گاهی یک شوخی میکردند و یکنفر بافلسک طاوسی چائی کهانها بهچ شین میگوند شای ویکی هم قهوه میفروخت-تانصف لیوان من شکر ریخت گفت کم نیست بعد چائی ریخت- اینمنظرهمدتها من رابفکر انداخت تا یکی ازبچه گفت این برای بدام انداختن خارجیان است- داخلی بسیارباهوش هستندهرگز انجا نمیروند علت این است انها همگیسواکی هستند یکفرد کنارانها مینشید واز مجله سئوال میکند واگرخام باشد میگویدچرت است همین کافی است ایشانرتعقیب کند وبهدساواک انهارااحضار کند-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰