عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۵ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

چهره ایران بهتر میشود-اورشلیم پست-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-کارشناسان بدرستی  تشخیص دادن که غرب یک سناریو ازپیش تعین شده بعمل دراوردند- یعنی نیاز غرب این بود-که تنشی با ایران رابوجود اورد- درحقیقت  جنگخفه کردن میراث- سیاسی  پیش برنده- ایران وغرب است- انگلستان باتغیر  خانم ترزامی واردبحران میشود درمنطقه طرفداران ایران خفه نشدند بلکه باضربه زدن توسط پهباد از عراق هشدارلازم رابه غرب دادند- ونزدیکی سفارت امریکا موشکی به  زمین خورد- یکس سلسله انتقام گیری درمنطقه شروع شد که بدنبال ان ساقط شدن پهباد امریکائی بود جریان کره شمالی  وبرخورد های چین وروسیه- کاهش  قرار دادهای  برجام – باعث شد که  کشتی ایران  رادرابهای بینالمللی  بدون دلیل توقیف کنند- انگلستان میدانست که توقیف  کشتی ایران- بخشی از ازدیاد تنش را بوجود میاورد- انگلستان وامریکا میخواستند یک نمایش دادگاهی وحقوقی کاملی را برعلیه ایران ترتیب بدهند- ویک جنگ تمام عیار سیاسی- وباز ی  با توپ اهنین را که شامل برحام ودیگر مسائل  هم بشود-ترقی میزان غنی سازی هم یکی از مهمترین مسائل بود-ایران اقدام انگلستان را بیشرمانه خواند و چناچه اغنگلستان اب  راه جبل طارق را شخصی کرد وحرکت مخالف استراتژی انگستان را ممونع ساخت ایران هم  متقابلا بریکه هرمز را شخصی واستراتژیک برای ایران خواند وگفتند تا ماه اینده یک کشتی انگیسی را درانجا توقیف خواهیم کرد واقای ترامپ اعلان کردیک پهبادکه یکی ازناوهای مادر امریکا را نگران ومضطرب کرده است ساقط شده است- وائتلاف ایران- قدرت چانه زنی وچالش را پیدا کردند ونشان میدهد که ایران تنهانیست  وقدرت چالشدارد ومیخواهد امتیاز بگیرد اقای نتانیاهو اعلام کرد من از کاراقای  ترامپ حمایت نمیکنم- و- خود وارد معرکه نبرد با ایران خواهم شد-  وناو انگلستان بیان کرد که انتقال کشتی انگلیسی رابه بندرعباس برخلاف مقرارات دریائی است- انگلستان بالاترین مرحله امنیتی-که به ان درجه مار کبرا گفته میشود مال ایران شیر است تشکیل داد-انگستان بیان کرد اقدام ایران یک ضربه به منافع ملی  وشخصیت ملی قلمداد میشود- وایرانیا به انگلستان تفهیم کردند که قدرت عمل کردی رانداری  وباید وارد دادوستد سیاسی شوی – ودارای  این پیام برای بیشتر کشورهای غربی بود که برای افتخار ملی  خوداش  تمرکز در قدرت دریائی  داده است- ومانند قدرتهای بزرذگ انچه بخواهد میتواند انجام دهد بخصوص در تنگه استراتژیک هرمز- در زمینه باید گفت که هفته قبل ناو انگلیسی مانتروز توانسته بود از میراث انگلستان بخوبی دفاع کند- ایران با هوابرد قدرت  رضایت بخش خودرا نشان داد کهنشان دهد از هر جهت میتواند رضایتمندی خودرا بدست اورد-  وقدرت هدایت هجوم های دریائی رامانند ناو سلطنتی انگلستان دارا است- ایران اعلان کرد کار انگپلستان دزدی دریائی بوده است وکارایران برطبق قانون بوده است- میخواهد تبلیغات هجومی واحمقانه انگلستان را تلافی کند- امروزه انگلستان میگوید مایل به ارتقا تنش نیست- گرچه بحرانی که ایران بوجود اورده است را محکوم کرده است- و

پذیرفته است این به جای ان است این داستان را مانند داستان کلاسیک ایران غرب بخوانید- زمانی که ایران بلند صحبت میکند وتهدید میکند- قدرت های غربی  به گدائی از ایران برای ازخط قرمز خود دست بردارد- پایان میدهند- درحالیکه هرکس تصور میکند که وانمود میکند وموقعیت خودرابخوبی حفظ کرده است- اما روشن است که وضع ایران بهتر شده است-ادامه دارد  مجله پست اورشلیم

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی بسوره البقره-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی  به سوره بقره-  سوره بقره اغاز اش بعد از بسم الله الرحمن الرحیم- که درک ان بسیار کلیدی مهم است زیرا یک نکته مهم این است حکمت هایالهی یا سخت میدانند ویا غیرممکن  ویا اعوذبالله غلط میدانند- الم  که جزوه حروف مقطعه است  بحث های فراوان دارد به نظر حقیر میتواند کلمات کلیدی که با این سه حرف تشکیل میشود مورد توجه قرار داد-سه اصطلاح بسیار مهم است  ایمان – تقوا –یقین- ایمان برتر ودرجه بالاتر از  یقین است یقین درجه عقلانی است- مثلا  انسان درخانه است برق میرود یک صدا از خارج می اید انسان تصور میکند این صدا ازداخل است –و- وحشت میکند- درحالیکه عقل انرا تکذیب میکند  ارامشی  که بعداز عقل بوجوداید فرض کنید هواپیما از تهران به شیراز میرود فردی میگوید من دودی دیدم از موتور چپ بیرن میامد افراد باور نمیکند تا خلیان جریان میگوید موتورلتش گرفت وخاموش شد وما به راه خود ادامه میدهیم فردی مگوید  دراه مشهد همین اتفاق افتاد ولی بعداز مدتی هرودذموتور اتش گرفت ولی ما نزدیک فرودگاه بودیم ولی خانم مهماندار میفرمایند اگر خطری داشت ه.اپیما برمیگشت ماکه مسافتی نرفتیم- خوب عده ارامش پیدا میکنند- خداوندمنان میفرماید بعدازانکه فهمیدید که قران –وحی- است  دیگر جای شک نیست باید  به ارامش برسید- لذا وحی اول دلیل عقلانی میخواهد سپس ایمان یعنی ازته قلب  به ارامش برسید- جالب است که هدایت  برای تقوا داران –متقین- ارزش دارد چرا برای انکه احکام الهی مقداری دراوائل سخت است هرکار سخت ولومنطقی باشد بسیاری از افراد شانه اززیر بار  مسئولیت وعمل خالی میکند ایه ای درقران است تصور میکنم  درسوره شعرا است میفرماید قریب به این مطلب شما خانم ها به حق وحقوق تکلیف خود پذیرا باشید مردان کار سختری دارند وحقوق بیشتری دارنذد این یک اصل مدیریت است یک ناخدای کشتی مسئولیت بیشتریدارزذ وتکالیف بیشتری دارد پس حق بیشتری دارد درغرب دقیقا این واقعه رخ میدهد ولی شیطنت میکنند که جریان اش رابیان خواهم کرد قران میفرماید به غیب که یک مرد اصلی ان –وحی است ایمان بیاورید- دوعمل سخت راهم بیان میکند کهانرا انجام دهید- یکی نماز خواندن ودیگری بخشش کردن- برای هردو درقران مجید مشکین خواستند سر خداوندمنان کلاه بگذارند- اول گفتند اگرخداوندمنان میخواست ماهم مانندشما ایمان میاوردیم یغنی خدا نخواسته است ووم میگفتند اگرفقرا خداوندمنان میخواست مانندما ثروتمند میشدند اینجا مخواهد کلاه سر خداوندمنان بگذارد- همانطور که شیطان گفتن  کهخداوندمنان –منر  فریب دادید- منهم تلافی میکنم—اما خداوند منان برای اخرت فرمودند به ان یقین داشته باشید چرا ایمان نیست برای انکه همه از قیامت میترسندارامشی نیست گرچه از جهت عقلانی بسیارخوب است امادرباره کفار  میفرماید انها چه بترسانی وچه نترسانی ایمان نمی اورد نمونه یهودیان خدمت پیامبر خود رسیدند وگفتند جالوت م به سرزمین  ما یورش- میاورد—وشخصی معین کن که ما درتحت فرمان ایشان بجنگیم وقتیکه حضرت  رحمت الله علیه انتخاب شد چون چوپان زاده بودمیخواستند قبول نکنند وکسرشان میداستند به هرحال حرکت کردند به رودخانه ای رسیدند  حضرت طالوت علیه السلام فرمودند یک امتحان درراه است وان از اب رودخانه  نخورید یا کم بخورید  اگرزیادبخورید فشل میشوید سست میشوید نکته بیار زیبائی است جنگ مرد جنگی میخواهد وبا ایمان شدید انها برای جنگیدن خطرناک هستند قران میفرماید ما گذاشتیم منافقین  بهانه  بیاورند ونیایند واگر میامودند مسائل میساختند لذا پیروزی در دست خداوندمنان است عددان چنان سرنوشت ساز نیست- وازاب خوردند که شرابی ناب بود وگفتند ما نمی ایم عقل انها بیاکرد که باید جنگید ولی هوای نفس گفت بمان  لذا ایمان مطرح است که ضد عقل میشود قران نمی گوید که کفار عقل انهانمی رسید میفماید ایمن نمیاورنند یعنی  لذت وهوای نفس برتراز عقل است واینرا قران بی  شعوری وشیطنت میگوید دلیل ان مرض روحی است شهوت که به طغیان رسید مرض روانی است- واین طغیان  عین سلامت وکمال ونجات بخش وپیشرفت دهند وغیره  میدانند یک زمان است کسی منافق میشود که جان ومال خودرا نجات دهد چون مجبور است درمیان مسلمانان زندگانی کند این موضوع زیادمهم نیست باید گفت بجهنم- اما زمانی  فرد منافق میخواهد ریشه دین رابزند اینجا خطرناک است قران میفرماید اول که شما فرد را شناسئی کردید  از طریق عقل با ایشان  چالشکنید اگر نپذیرفتند صبر کنید تافسادانهامشخص شود وازانها دلیل بخواهید ومطالب بسیار احمقانه  میگویند که غالبا نقل قول گذشتگان احمق است یک نمونه من بیاورم- درامریکا یگ روهی  تشکیلاتی درست کردن که بیشتر دانشجو هستند بنام نایاک- خواستند یک را سومی بین مسلمانان انقلابی ومخالفین درست کنند ونمی دانند دو را بیشترنیست راه سومی هم اگرباشدعلط است- درعصر جاهلیت یک شاهراه بود که به ان صراط میگفتند میگفتند هرکس در صراط نباشد به هلاکت میرسد واز محل خود لگر درکنار صراط نبود میبایست خودرا به صرا ط برسانند به ان سبیل میگفتند قران مجید فردی که درصراط است میپذیرد این فرد مومن است وفردی که در سبیل است به شرطی به سمت  صراط برود درحالت نیمه روشنائی ونیمه تاریکی است ان فردمسلمان است وخداوندمنان اورا برای رسیدن به صراط کمک ویاری میرساند وخط های دگر که ریشه شیطنت دارد به پرتگاه میرسد ایت گروخ نایاک هم خرده به حکومت  ایران میگیرد وهم به غرب ومعتقد است که ردم طرفدارز حکومت هستند وسپاه مردمی است پس بایدازدرمسالمت وارد شد وبیشتر به غرب اخیرا میتازد که ردم تحت فشار غیر منطقی قرار داده است بسباری از الیت های نفوذی امریکا درغرب ازانه پشیبانی میکردند اخیرابرعلیه انها درشهر واشنگتن متینگ دادند ومنکر  بیانات خود شدند درحالیکه بسیاری از مردم غرب وحتی رسانه ها وبالاخص اسرائیل مطالبی عمیقترازانها زدند این شیطنت است جناب اقای ترامپ وقتیکه جریان بیستدوم بهمن رادید تحریمهای زیاای رابوجود اورد  وگفت ملت اراین همگی تروریست هستند--

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای ترامپ حداقل بفکر خودات باش -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای ترامپ یکی از انتقادهای ایشان درباره زنان است- درست مانند محمد رضا شاه- زمانی کهان خانم معروف ایتالیائی از ایشان درباره زنان سئوال کرد حرف های احمقانه زد دلیل اش این است- که ازدست زنلن چوب میخورد  نه ازدست مردان- یک زمانی درامریکا واروپا کار زیادبود ونیرو کم مجبوربودند منت کارگران بکشند  ولانها مداوم انتقاد میکردند ومیگفتند حق انها است وازادی  است ولی امروزه کار کم است ونیرو زیاد وهرکس لانتقاد داشته باشد مگیوند اگردوست ندارید تشریف تان ببرید همین جناب اقای ترامپ دران مجتمع تجارتی خوداش چنین رفتار میکرده است ودرعوض صدای خانم ها بلند است-  این خان های نماینده کهرای بالا اوردند دقیقا بعلت همین انتقادهای سازنده بوده است حالا که نمیتواند مداح اقای ترامپ باشد- خوداقای ترامپ با انتقادهای زیادی بالاامد چگونه خوداشدبا انتقادسازنده بالا امد ولی چنین کار ی برای خانم ها نشانه عدم علاقه به امریکا است؟؟ ولی مال شما دلیلاش علاقمندی به امریکا است؟؟- ایشان میفرماید اگر شما طرحی دارید چرا برای کشور خودتان اقدام نمیکنید- فکر میکنداین طرح ها ابکی هستنددقیقا درست هستند ولیبرای مافیا ضرر دارند درثانی ارتش سودان ارتش ملی نیست ارتش امریکائی است ماندایران سابق درایران سابق ساواک نیروی  امریکائی است نه نیروی ایرانی  هیچ احتیاجی برای طرح دادن به سودان نیست انها افرادخبره زیاددارند ولی اجازه داده نمیشود که اقدام کنند- در دانشگاه لندن بودم-  به نخست وزیر اصتاددانشگاه یکحرف سلمه قلمبه گفت- تنها دانشجوی خارجی من بودم- یکدختر خانم اعتراض کرد شماحرمت انگلستان بردید  ایشان فرمودند مگر انگلستان حرمتی دارد مگر نمیفمید اسرائیل ها کرده نوکر خوداشمثا سگ های پلیسی  به جان فلسطنی های  مظلبوم وباسابقه تمدنی بیشتراز مادارد اینها حکوت انگلستان به اصطلاح مرده سیاسی هستند ماساکت هستیم که اینها نفس میبکشند- یکی از دلائل اخراج خانم تاچر این بود که به فسطین رفت ودریک  یتیم خانه شرکت کرد وریسان خانم خانه تصور میکینم یک خانم اسرائیلی بود-از وضع نامطلوب شکایت کرد وفرمودنداینها بیشتر پدرشان درجنگ بافلسطین کشته شدند ایشان یک پول قابل ملاحظه به انهاداد وبه فلسطین نرفت کمونیست ومردم انسان دسوت ایشان رابشدت مسخره کردند که فلسطین بیشاز اسرائیل یتیم دارد بخاطر کمونیست از این نقطه ضعف تاتئرسیاسی درست نکند از ایشان خواستندعذر خواهی کن وپلی به فلسطین بده واگرپول نداری ما جمع میکنیم لجاجت بخرج داد اخراج شد- وقتیکه ابروی ازبین برود-ان فرد مرده سیاسی  است مانندابولهب اقای ترامپ اگربفکر امریکا نیستی اقلا بفکرخودات باشد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به سوره نبا!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به کتاب  گرا نسنگ قران  کریم – تالیف محقق ودانشمند  جهان اسلام حضرت ایت الله جناب اقای محسن قرائتی عزیز رحمت الله  علیه- سوره- بشر در طول تاریخ مداوم دنبال پیش گوئی وپیش بینی – رمز استخاره برای همین  موضوع است- فرانسویان درباره کشورهای مستعمره انگلستان بسیارخوب عمل کردند وانگلیسی بر ای مستعمره فرانسویان خوب عمل کردند- یک انگلیسی به مراکش  روی موضوعات خاصی تحقیق کرده است فیلم ان را بفارسی درایران ویک چند تائی  درلندن دیدم- انکه درفارسی دیدم خانمی را تعقیب میکرد که به مسجد میرود وباز میگیردد اچازه بیشاز نماز خواندن نمیدادند واستخاره ممنوع   است ایشان به کوچه خوداش می اید روی خاک می نشنید سنگی ریز های  بصورت خاص میچیند فکری میکند ودباره سنگریره هارا به صورت دیگری میچیند وفکری میکد وجمع میکند وبه همین روش ادامه میدهد ایشان این سنگریزه ها بای این خانم ودیگران مقدس است خوب ایشان ودیگران مسلمان هستند سنگریزه که نمیتواند مقدس باشد مگر اسم الهی داشته باشد- بسیاری به ایشان معتقد هستند واین خانم یک جذابیت معنوی دارد که غربیان به ان کاریزما میگویند بیان میکند که راه منطقی که بسته شود این را ها باز میشد- واین راه اشکالی از طرف حکومت ندارد؟؟ نتجه میگیرم طاغوت به خداوندمنان معتقد نیست وبه مین علت خداوند منان  در سورنبا  میفرمیاد ما برای طاغوتیان مقصدی  درنظر گرفته ایم وجائی کلکه مرصاد محلی است که شکار میشود به تله اندخت یعنی روزی طاغوتیان به تله میفتند جمله جالب کلا سیعلمون- یعنی ان علمی که بیان میکند غلط است تکام گروهگ سیاسی مبتذل بیسواد انور اب به براندازی رسیدند- ومادی گری –قران میفرماید یک نام قیامت  یوم الجمع است روزیکه همه جمع میشوند این معنا بسیار گسترده است وجالب است انسان وفرشته وجن  باهم جمع میشوند که اندکی از ان درزمان ظهور امام الزمان علیه السلام رخ میدهد وخداوند میفرماد برای نشان دادن اسانی کار- حضرت صور اسرافیل علیه السلام فقط یک شیپور میزند زمانی دراتش بودیم برای رژه بیست وهشت مرداد دوماه تمرین میکردیم هردوساعات نیم ساعت استراحت میدادند به ما انگور میدادند ولی بچه ازفزوشگاه هرچه خواستند میخریند یک شیپور تفرقه میزدند ویک شیپور جمع میزدنمعلوم میشود ذرات بدند هوشیار میشوند با شیپور جمع مانند سربازان باهم تماس میگرنندودرابی که روان میشود که اب خاصی باید باشدهمدیگر پیدا میکند وانسان  ویا جن را بوجود میاورند ولی افراد مشرکین هماچنان برعلم غلط خود پافشاری میکنند وخداوند منان میفماید بدنیال علم مثبت بوید ومطلبرا درک خواهید کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

تبریک وتهیت به سپاه داودی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی است-با تبریک وتهنیت از توقف یک کشتی  انگلیسی پر رو بهترین اقدام بود- کاملا کشتی  رابدقت بازرسی کنید که ایا  وسایل جاسوی  وخرابکاری دران باشد باز کنید به میزان خسارت مادی که به کشتی  ما زده اند از نفت کشتی برداشت کنید ومیتوانید یک موتور انرا به جرم غرامت جنگی برداشت کنید- وخدمه انها به میزانی  که خدمه کشتی ما را دراسارت خود داشتند نگاه دارید- وانها در درس های  سیاسی  -اعتقادی  مطلوب به الجبار باید شرکت کنند وامتحان پس بدهد برای انها فراهم کنید روی کشتی  وسایل نظامی قراردهید که چناچه بخواهند کشتیرابزننددفاع کنید ودیگراقدامات های بسیار مهم که لازم باشند امید است که یک درس بسیارمهم اخلاقی – سیاسی به انگلستان وارباب ایشان ودوستان خشن ایشان داده شده باشد- پیروزی با ما است ونصر الهی هم نزدیک است -انشالله

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

رای دریات-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است ایران در منطقه نقش دیلم یان به مراتب بهتر بازی میکند ودرمنطقه تنها نیست وهلال شیعه هم پرچم ایدولوژِکی  اسلامی  وهم ندای وحدت امت وپیشبرد اقتصادی   رهبری میکند ودیگر خاور میانه کنیزی  نیست که دنبال ارباب قدرتمند و پول دار بگردد بلکه خود میخواهد ارباب شود- تمام ایدولوژِ های غربی درخاور میانه وحتی درکشورهای خودشان قفل کردند ودرحال ذوب شدن هستند حتی مردم را رها کردند وبدنبال منافع مافیا هستند-  وحفره ها درانها بوجود می اید کهقادر به پر کردن انها نیستند امریکا نمیتواند درمنطقه نفش عثمانیان ویا مغول هارابازی  کند ونمیتواند خاورمیانه قطعه قطعه –کند لذا به ایران نیازمند است که  خاور میانه برای انها رام کند وغرب تنها یبک هدف دارد که دست به چپاول بزند- وحیله انها برای کشورها دیگر رنگ ندارد – روسیه با ایدولوژِی مسیحی وارد خاور میانه شده است- وچین با وحدت کمونیست ومذهب  درحال دوری از امریکا است- رشد سرمایه داری  امریکا  از 52% به دویست درصدی رسیده است درحالیکه طبقه متوسط تنها میتواند شناور در دریا باشد—در گذشته اگر ریس جمهور سروصدا میکرد گنگره ساکت بود واگر گنگره سروصدا مبکرد ریس جمهور ساکت بود حال هردوبرخلاف هم به صدا درامدند  وطبل شکست بهصدا درامده است- وفاصله طبقاتی درغرب درحال –گسترش است  وتنها صدهای  تبلغاتی  ودور زدن دمکراسی وحوق بشر مطرح است که کم کم مردم درحال خسته شده هستند  وراه چاری به تغیرات حکومت  هاندارند- ونجات بخشی هم  وجودندارد و- حباب ها که مدتی مخفی شده اند درحال خارج شدن هستند- سیاست بازی محور اندیشه سیاسی  است- ونسل اینده خاور میانه سونامی خطرناکی برای غرب است وابرقدرتی غرب را چون کوه یخ دراب مذاب خواهد کرد- وبه مراتب ویتنامی عظیم تر رابوجود خواهد اورد- امروزه به چای خمپاره وتوپ – وموشک وپهباد است- ومداوم باتهدیدات غرب موشکاهای قویتر ظهور وبروز پیدا میکند- والیگارشی خاورمیانه به سرپرستی اسلام عزیردرحال شکل گرفتن است واقع بینی جهانی را دیگر امریکا نمیتواندمصادره کند- غرب دنبال سو استفاده درحال است نیروی کارامد بومی ندارد گرچه درغرب  گروهک هائی با ایدولوژی های رنگارنگ ساخته – است هرگز انها  را بقدرت نخواهد رساندذ که بزودی انها تغیر عقیبده دهند بلکه سیاهی لشگری است که  وانود شود غرب به دمکراسی اعتقاد دارد بهترین نیروی  غرب خاندان پهلوی است که ساکت هستند تاغ دیگران کار برای انهادرست کند وسپس انهابا یک چرخش کار پدران خودرا تکرا کنند  واگر گروه  ها شکست خوردند انها پاک ومطهر باقی بمانند تعجب میکنم که بعضی الیت ها تنهانیروی کار امد را اقای بخیار بخت برگشته می  شناسند ونشا ن میدهد هنوز طفل راه هستند زیرا بختیار می بایست باقم اتئلاف کند ونماز جمعه بوجود اورد وارتش وادار کند که درنماز شرکت کند وامام علیه السلا م  رایزوله کند- وجلوی حماقت گارد  جاویدان رابگیرد بلکه دم از اسلام ناب محمدی بزنند بدنبال باز ی  سازی امریکائی ها رفت وتشخیص نداد که بازنده هستند گرچه دم از لیبرالیسمزد ولی روزنامه ها سانوسر کرد-  وحماقت بسیارزیادی کههیچگونه با مرامی هم ادعا کردندنداشتند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

استراتژی- اسلام-!!

بسم  الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- من واقعا از الیت هائی ماند  جناب دکتراجودانی تعجب میکنم- گرجه در رشته جامعه شناسی به گرد ایشان هم نمیرسم ولی استدلال جامعه شناسی صحیح  نمیدانم – ایشان بخوبی میدانندکه  ذهنیت انسان امروز محصوا دی-ان –ا-نیست چون اختلافات بیش از  یکنواختی است ایشان میفرماید انقلاب ایران  در جزو انقلابهای جهانی نیست منحصربفرد است تمام انقلاب ها منحصربفرد است که من وارد بحث نمیشوم – میفرمایددرانقلاب ایران اخوند  وطرفدارن اخوند زخم خورده بودند- درتمام انقلابات زخم خوردگان انقلاب میکنند کسب قدرت برای تمام انقلابات است ولی هدف وجهت مهم است وهرکدام برای طرفدارن خود واستراتژی خود ازقدرت سود میجویند شما درقران مجید وفقه اسلامی  جز درمباحات جائی برای دمکراتیک خداوندمنان قرارداده  قرارداده است وان مبباحات بقول طلبه فاضلی با زنچیرمحدودهارا تنگ کرده است مثلااسراف نباشد وعدالت خدشه پیدا نکند – -من یک معلم تاریخ وجغرافیائی درسطح راهنمائی سابق  داشتم که بسیارمودب وساکت  وبسیار باسواد هم انگلیسی بلد بود وهم فرانسه ایشان من نمی دانستم که درکنار پاساژ سینما متروی سابق- یک مغازه کوچک لوازم ارایشی داشت یک روز یکی بچه  های هم کلاسی  بسیارثروتمند وپدراش مدتی ریس دانشگا شیراز بود بهمن گفت ایشان چنین  مغازه ای دارد – ولی به مغازه اش نرو- یک روز من دل به دریا زدم ورفتم داخل کوچه کوچگ که ته ان  سینما مترو بود  از یک مغازه دست راستی  پارچه فروشی بودیک جوان داش مسلک بسیار زیبا روی چهار شانه ایستاده بود من از ایشان پرسیدم مغازه فلانی کجا است؟؟ فرمودنداین پدرسوخته – این مغازه ربرو است- صاحب مغازره گفت این حرف نزن شایدایشان شاگردباشد دوست اش گفت-که توهم پارچه گران میاوری – ایشان گفت هرگز اینطور نیست کمی گران تر است میخواهی پارچه بیاورم متری از پنچ هزار دلار بیشترباشد-که دریان شهرفقط پنچاه نفر قدرت خریدداشته باشند ولی من چنین نمی کنم ومن وارد مغازه شدم ایشان کرم داشت از  باظرف کوچک از سی  پنچ تومان تا دویست تومان وکاتوگی اشت فرانسوی وانگلیسی که عکس کارخانجات ان دران بود مثلا فرانسه وهرکدام که میخواستید که مثلا قیم ان پانصدتومان بودبرق اسا میاورد واین کرم ها بصورت زده بد شادبی جوان وسرخی صورت  درسن بالا  بود من به ایشان گفتم خوب بود شما- کرم ارزانتر- ایشان فرمودندان کرم ها فراوان درشهر است درحقیقت من برای عده ای خاصی میاورمهم مغازه کوچک است وهم برای سر گرمی  میاورم وگفت فلانی من مدتی اول داروسازی  خواندم وبعد رها کردم ساختاین کرم ها از گیاهان ومواد طبیعی وکمی هم شیمیائی است ماه چیز مهمی تولید نیمکنیم اقلا روی این کرم ها وعطرها متمرکز شویم که  پول خوبی دارد- شما به چهره ملکه انگستان نگاه کنید متوجه میشوید- درغرب ازادی است ولی دراسلام برای همین موضوع دستور دارد که یک سری احمق- فورا میگیند که اقتصادغربی بهترین جواب را میدهد سالی  دوماه ایشان به غرب میرفت وانتخاب میکرد- جناب میفرماید شاه استراتژی نداشت واصلا استراتژی درک نمیکرد حتی استراتژی شاهنشاهی ایران- نمیدانست منظور نکات مثبت شاهنشاهی ایران دروغ بسیاربزرگی است خوب هم شاه میدانست وهم غرب میداستند که بحث اش قبهماند ولی نمیخواستند به ان عمل کنند-

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تفسیر یک جمله درانجیل-11

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی است- جمله ای درا نجیل است –که تفسیر ان این است-  عیسی علیه السلام فرزند دلبندم- توبه خاطرانکه پیروانت ومردم جهان از این ببع- یهودیان ورومی های بت پرست راازارمیدهند ومورد  لعنت من واقع میشوند وبه جهنم میرونندکه تورا بانی این دستور میدادند به جای لعنت کردن انها تورا به دارمصلوب میکنم ولعنت میکنم که انها بهشتی شوند وتو همیشه چه درقبل وجه درحال وچه دراینده درکنا رمن جای داری

موافقین ۰ مخالفین ۰

حقه بازی-!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-حقه باز ی- درکربلای  بیضا بود چقدر رنگ سفید به این شهر می اید- از حرم شروع کردم درسمت چپ به سمت بالا حرکت کردن مقداری که بالا رفتم ساختمان های شیک ولوکسی ساخته شده است که دران هنر موج میزند- دریک سربالائی  درسمت چپ یک کوچه چهارمتری بود بر سر کوچه یک تابلو با خط نستعلیق  ایرانی  بسیار زیبا دردو ردیف نه تائی اسامی شهدای صدامی  نوشته شده بود من بسیارتعجب کردم قابل قبول نبود برگشتم  ربرو حرم  خضرائی  امام حسین علیه السلم یک میدان کوچک است یک جناب حجت اسلام بلند قد وبایر زیبا روی  ایستاده بودودونفر جوان هم روبرو ایشان بودند- ایشان داشت سئوالی که از ایشان کرده بودند درباره تعریف کوانتمی  انیشتین داد سخن میداد وبه سئوالات  ان جوانان پاسخ میداد انکی صبر کرد وروبه من کرد ومن جریان گفتم ایشان ادرس داد ومن تائید کردم- ایشان فرمودند که تحقیقات نشان میدهد سه تای انها مال ان کوچه است وسه تای انها مال شهر سامرا است ومابیقه مال شهر های دیگر است این صدام میخواسته وانمود کند  که بیشتر کشته  شدگان شیعه هستند ودرمیان شیعیان بیشتر مال شهر کربلا استاز ایشان سئوال کردم جای دیدنی دارد فرمودندبله یک روزبرای دین بگذارید ماشین ندارید گفتم خیر فرمودیک تاکسی بگیرید چند جار معرفی کردندودرضمن گفتم درهمان راستا بلا یک پاساژ معروفی است که همه کالایب ان برند میباشد حاج خانم را انجا ببرید

موافقین ۰ مخالفین ۰

این مهم است-!!؟؟

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است- قران مجید یکی از اصول طلائی ان این است اگرعلم ندارید ساکت باشید روز یفرئی یاخود شما اگاه میشود وبیشترتوسط چهارده معصوم علیم السلام میتوانید به حقایق دست پیدا کنید واز شعارتوخالیسخت پرهیز کنید که مردم گول زدن گناه کبیره است ودراین جهان هم  عذاب سخت دارد یک پوستر امریکائی  است دراینترنت درایران دست به دست میچرخد خودمن هم انرابرایدیگران فرستادم- مرد ی با لباس معمولی کشیده است کهان زمان لباس کارمندی .یا کارگی بود است  روبرو او بخشی  کارخانه ویا اداره است ودرشب –و- نورماه است روبه پشت یک ساحل زیبای است ودریا است وخورشیدمیدرخشر یگی پری  ده برابرشماتیک باخط سفید  کشیده است به انگلیس یاگر عاشق رویا هستی به ان خانم فکر کنم وبخواب واگر میابیست تحقق پیدا کند باید بیدار شوی وکار کنی – کفر درجاده کفر خیلی زحمت میکشد که اوهامی نباشد وما درجاده حق اوهمی هستیم- یک دانشجوی دانشگاه لندن در رشته علوم سیاسی  تز فوق لیسانی عنوان اش این بود که استدلال دو حزب  دریک موضوع واحد چگونه است- یک جلسات غیر علنی دارند وبه ایشان اجازه دادند که شرکت کند ایشان بر س راستدلال به هم فحش مشمزکننده میداند که تممان استدلال اوهامی است  حتی جلومی میامد وچتر خود برا ی سراو پرتاب میکرد طرفین اینطور عمل میکردند ومن امدم وبه بخش گفتم من میخواهم تز خود را عوض کنم گفتند امکان ندارد بایدانرا تمام کنی ونمره اش رابگیری  بعد تزدیگری را انتخاب کنی – شیطاندرکارش درجاده باطل بسیار حساب شده عمل میکند این امر باوجود تمام کاستی ها مسلمانان حداقل ششصد سال تمدن جهان شرق دراختیارداشتند وغرب عددی نبود انزمان ایتالیا جزوه شرق محسوب میشد درتمدن چین میخواندم تصور میکنم که نقل قول از مارپولو بوده است تا قبل از زمانی که کمونیست در چین بیاید برقراربوده است- که مردم پکن برای تفریح به ساحل رودخانه می امدند وسوار قایق بادی میشدند کهانها اشعارعربی باموزیک عرب یواشعارفارسیب بخصصو مال جناب سعدی با موزیک ایرانی مینواختند- وزماینی تنبلی کردن وخودباخته شدندواوهامی شدند این مصبیتها نصیب انها شد ماننددوران اقای هویدا- پاکستان که جناب اقی نواز  ازعزبستان بدستور سفیر امریکا درپاکستان بخشوده وارد پاکستان شد واجازه وارد شدن درسیاست گرفت قبلاز ان زمان تمام نمایندگاه مجلس ریزودرشت برعلیه نواز سخنرانی میکردند همین  که امد همه ساکت شدند ان زمان وزیرامور خارجه پاکستان یک خانمی بود تحصیل کرده امریکا وسرسخت طرفدار امریکا که حجاب را اقبول نکرد وروبه نمایدندگان کردوگفت چطور قبلا شما هر روز  ریز ودرشت برخلاف اقای نواز سخنرانی میکردی وحا ل ساکت شدید نکند شما درجلسه سفیر امریکا شرکت کردید؟؟!! حال اقایان پاسکتانی مثلا میگویند ما از ایران عبرت گرفتیم- مگر پیامبر اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلم کم زجر کشیدوخاندانش را بدست تیغ سپرد ولی نتجه ان شد امام اخمینی معمار معنویت وتلاش  رحمت الله علیه به شما موادمخدر داده اند که ارام ارام معنویت واقتصادشما روبه مرگ برود-  این یزید که بدنام شد برای اهل خرد بدنام شد وبرای دوستانش بسیارهم شیرین بود- امریکا درامریکا لاتین ریس جمهور طرفدار چشوگوش بسته امریکا بودندوموادمخدر تهیه میکردند ومیروفختندوبخشی هم به امریکا می امد- این مواد مافیا مدیریت میکرد در ظاهر مخالف بود درباطن تشویق میکرد توسط رسانه وسینما وغیره اندیشه این بود که مردم امریکا عاقلتراز ان هستند که معتاد شود مقداری تفنی میشکند ورها  میکند ول یبمهاجرین .مسافیرن معتادمیشوند وبعد کشورهارا  معتاد میکنند- کم کم مافیا برا ی- پول بیشتری دربیاورد دبیرستان راهم مورد هدف قرار امریکا امد ویک دوره به مدیران وافرادزیادی که دراموزش کار میکنند ماند روانشناسان وجامعه سان اموزش سکس اموزش سلامت وغیره که اینها زیرنظر مدیر کار کنند واگر تاثیرنگذاشت شدت عمل بخرج دهند ودانش اموزان مخالف مسلح به کلت شوند دیدن اثرندارد مرحوم دکتر محمد ی که دکتری مدیرت اموزش داشت وبه ما درس میدادند یک تخص درست کردند بنام کلمه سمبولیک سیب واافرادی تعلیم دادند جای گروه قبلی عمل کند ایشان بزبان انگلیسی خلاصه مفید انرا  به ما داد ومقداری تدریس کرد وفرمودندمابقیه شمامیتوانرا  بخوانید که ازتمام علوم انسانی سود جست باور کنید انتخاب افراد وروش عمل به روش پیامبر  اکرمصلواته الله هعلیه واله والسلم بسیارنزدیک شده است- درحالی که ما این طور نیستیم- ظریفی میرمود دلیل اش غین است ما دریائی از  حکمت را ثیک جا به حلق فرد فرو میکنیم لی غربی ها جمله به جمله جلو میروند که امکان پذیرنیست- ولی لطف خداوندمنان اصل هدایت است این را نمیدادنند- همانطور که امام سجاد علیه السلام فرمودند معصوم چنین میگوید ولی ایشان جناب دکتر رحمت الله علیه  میفرمودند هم من فهمیدم وهم دانشگاه من درامریکا فهمید که این را ه به جا ی نمیرسد ولی تخصص های لازم رابوجوداوردند وامکاناترا تهیه کردند- این مهم است!!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰