عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۸ ثبت شده است

نقل از عارف زنده دل-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته از  ازعارف زنده دل حضرا ایالله العظمی اصر مکارم ازمنبع مجله منجی شماره 44 -نه مثل ما ناچیز بقول شیرازی ها کته مرده- درابدان بودم خانم سریدار خوابگاه دبیران درسه راه احمدی ابادان که سختمان مقابل یک تاجرعرب بود که برنامه عروسی زن چهارم خود که فارسیبود درحال  اماده سازیبودن  ایشان گفت من نمی دانم چرا مردان عرب این قدر با روح ومردان ایرانی این قدربیروح هستند- عارفی میفرمود که صبح در مقابل اینه به ایستذ وبگو تو در روز گذشته چنین کردی  حال  ازخدواند من معذرت بخواه وبگو من شمار مانند اینفرد دراینده ببینم وهم چیز امام ا لزمان ماند اینفرد دراینه ببینم ومن دیگر اشتباهای اینفرد دراینه رانخواهم کرد- وخداوند ا تو شادی رارزق من کن وغم مقدس رابخصوص برای امام الزمان علیه السلام وخلق درمن بریز وانرا حل کن وتمام قدم درحهت خی باشد وشادی افرین باشد وشکنی بزن که طرح تصویب شد وبیرون در جایبلندی خدواندسپاس فراوان بگو  کمه درتحالحفظ شما حرکت میکنم وبه تمامخرا که براب من امروز درنظ گرفتی بدظستمیاورم و شب باسری راحت وشاد بخواب میروم وباز وبشکن بزن که طرح تصویب شد ولاحول ولا قوت الا بالله بگو ودرجیب خود پولی کنار بگذار به اولین فقیربده وبامیدتو بگو وبسم الارحمن الرحیم بگو خارج شودوکوجکترین شکی نکن- ایشان فرمودند که امام کاظم علیه السلام می فرمیاد کسی هروز به حساب خویشتن نرسیده از مانیست ولی چنین کسی که به حساب خود میرسد وعمل میکند مقام اش از شهید کمتر نیست-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

علت اسارت نزدیک به سیصد نفر درعربستان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درزمان قدیم بخصوص درغرب ودراروپا تحصیل کرده وباتجرب ها غالبا کارمند دولت بودن- وتوده مردم بیسواد ویاکم سوادبودند  به راحتی حکومت میتواستند سواربرگرده انها شوند وانهارافریب دهند که قران نام انرافتنه گذاشته است-شبه استدلالی هم داشتند- بهراحتی موج ایجاد میکردند ویابرموج سوار میشدند متاسفانه بعداز صفویان درایران حکومت های شیعی- فسادانها بیش از سازندگی انهابود  وبتدریج به سمت افول حرکت کردندگرچه یک جریان از پایئن به بالا ممتاز شروع شد-اینجا استحضرت عظمت ایت الله العظمی زعیم شیعه درایران حضرت حسین بروجردی رحمت الله علیه فرمودندمن دل وجرئت حضرت  معمار انقلاب ایران ان عظمت رحمته الله علیه را ندارم- ولی امروزه تعدادتحصیل کرده های ازاد چندین برابر کارمندان دولت است که بهانها افکار عمومی گفته میشود ودیگر بهراحتی نمیتوانشترسواری کرد یادرروی شتر ودولاشد که دیده نشود-هرچقدر رسانه های بخرند ویا دورغ پراکنی کنند عد ه ای متوجه میشوند وازادی انسانی را که درجهت مثبت است دیگرنمیتوان بهاین راحتی سرکوب کرد وجناچه مایل باشندهزینه گزافی پرداخت میکنند وسرانجام چیزی عایدانها نمیشود- یک فیلم امریکا پخش کرد که من وسط ان فیلم رسیدم-قصه این است دانشجویان یک  شهر یک رستوران درسطح امریکا کوچک محسوب میشود خریده بودند ویک کلوب درست کرده بودند- که دانشجویان ان دانشگاه ودیگردانشگاه بخصوص دانشجویان خارجی درانجا حمع شوند شام ورقص بحث هایخاص بصورد گردهمائی  وبعد نطریان گرو هارابگیرند وبه بهترین جایزه بدهند ودرهمه چیز این کلوب نظربدهد مثلا غذا طریقه خدمت رسانی  وغیره  حتی تزیننات وغیره مداوم از افراددراین باره سوائل میکردند وهرکس هممیتوانست با  اعلام قبلی یک مهمان بیاورد بشرطی که جا باشد درهیت ریسه یک دانشجو عربستان سعودی – بودوایشان یک شاهزاده رادعوت کرد زیرا بنظراو بسیارروشنفکر است اتفاقاان روز  -روزتولد ایشان بود یک کیک کوچک برای ایشان درنظر گرفتند یک ترانه عربی که مسائل اجتماعی راهم مطرح میکرد  اجراشد-کیک از دانشجویان هیت ریسه درمسافرت بود وامد یک دختردانشجوکه  جز هیت ریسه بوده است وان روز مسئول اجرابوده است ایشان رابه حیاط برد وگفت اینمرد راعرب راچراوردی ؟؟ ایاشن گفت اولا بهانتخاب فلان دانشجوی عربوده است ودرثانی  شاهزاه است وروشنفکر است وقول کمک مالی هم داده است وبسیارفردساکت خندانی است  ان جوان – بهان دختر خانم گفت  خبرنگاران را چکار میکنی؟ ایاشن جواب داد خبرنگاران دوست خودمان را دعوت کردیم ودرضمن جریانرا گفتیم- ان زمان تعدا دزیادی از شاهزادگان درباری سعودی وثروتمندان درامریکا لندن  هلند وپاریس  وایتالیا منزل داشتندبخصوصدرتابستان  درغرب سپری میکردند- وکم کم مسائلی شروع شد خیلفه قبلی عربستان عبدالله برای جراحی  به نیویورک رفت- ایشان فهمیده بود که تاریخ دارد ورق میخورد- ژست صلح طلبی گرفت درنیویورک خانم های ایشان ودختران ایشان مداوم به بیمارستان زنگ میزدند- که احوال یشان بپرسند  یکی از دکتر گفت یکخانم شما اینجا باشد تا اطمینان قلب پیدا کند- ایشان فرمودند ازترس خبرنگاران انها به اینجا نمیایند جناب دکتر فرمودند ماترتیبی میدهیم که خبرنگارن متوجه نشود ومزاحم نشوند ومدتی یکی از خانم بادختراش انجا بود صدام گفته بودتبلیغات ایران راخفه کنید سوکت کردند وخوداش دروغ های مداوم بیان میکردندکه مثلا کعبهرابهقم ببرند  مردحسابی یککعبه درقم میسازند قبر امامحسین علیه السلام رابهایران میبررند وقبر هارون الرشید خراب کردند اتفاقا نتجه عکس داد-حال ااقی محمدبن سلمان موردتائید غرب است ولی شاهزادگان جرئیت نمیکنند که برونند کشتی خریدند که درساحل باشند- این وضعی است که بن سلمان درست کرده است مداوم دم از صلح میزند چندساعت بعد جنگ مخوفی راشروع میکند واین پیامان شکنی حتی درنزد عرب جاهلی  بسیار مضموم وزشت بود ودردنیا امروز  چنین است یکصد  یک ملیون دلار امروز فاش شد که جریمه اختلاس اقایان است اینبرای زشت کردن سیما ی وشخصیت افراد است  وایشان به بهانه اینکه پول نیازدارد  نیست ودرغرب مردم میگویند   شخصیت انها زشت نکنید درست مانند محمدرضا شاه وصدام کهافرادزیردست خود را زشت کرد—ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

ذهن و روح-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ذهن انسان یکی از شاهکار های خلقت است- نقش واسطه وپل  را ایفامیکند- از طرفی به محدوده دیدن رابطه دارد واز طرفی به کل روح ارتباط دارد درحالکیه میبیند وارد تفکر هم میشود که دراصل غیرمادی است- تفکر با دیدن هن که ریشه مادی دارد بار وسوار میشود پس ذهن مادی نیست وگرنه تفکر بران سوار نمیشد-توجه کردن غیرمادی است مثلا شما درباغ هستید وروی درخت سیب تمرکز کردید حال توجه شما روی درخت سیب است موبایل زنگ میزند درحالی که به درخت سیب نگاه میکیند بدنبال درک معنای پیام هستید وذهن شما از درخت سیب به پیام جدیدمیرورد ومدتی از توجه به درخت سیب انقطاع حاصل میشودیعنی قطع میشود ویک توجه جدیدی بوجود میاید-حال درخت سیب افت زده است- تازمانی که درخت سیب درنظر میاید رابطه به جسم وجود دارد وباماده وجود دارد زمانی که ای رابطه قطعمیشود وفد واردتفکر ودران زمان درحالت معنا است هم مسلمانان وهم غرب میگویند پرده سیاه علامت ان است ولی بعضی عرفا یک نورانیت خاصی دراین حالت میبینند که ریشه مادی ندارد- زمان که انسان در پرده سیاه است دوحالت دارد خیال ودرک عقلانی – فرض نید فرد تفکر کند خالقی سیب  کی است ویا دوتا خداوندمیتواند باشد یانباشد یانکه یک فیلم میخواهدبسازد که سیب از لسمان در حالت نورانی خاصی چرخان به سمت اومیایدمیتواند دراین موقعیت هم قوانین وادی رارعایت کند وهم نکند  وخیال همخصویات ذهنی دارد وبخشیی از ذهن است مثلا فرشته ای تبدیل به سیب شد درتفکر مجرداز ماده دوراز ماده درباطن انسان دربخش غیرمادی روح که ارتباط با  مادهندارد تشکیل شمیود ولی میتواند هروقت خواست بهذهن باز گردد ورابطه مادی را لحاظ کند- انسان بشدت توجه اش به ماده است- لذا رفتن به قبرستان ودرک مشکلات مادی تاحدی اورازاماده جدا میکند دلیلانکه برای بعضی مردن بسیارسخت است حسمیکنند که از ماده دارندجدا میشوند فشاری احساسا میکند کهانهاراز ماده جدا میکند وفرد میتواند درجوانی که هنوز ماده دروح رسوخ ولایه گذاری شدیدنکرده است اسان است ولی  بعلت عدم تربیت صحیح ازماده جداشدن سخت است کهاینکارا معنویت میکند ولذت معنویت هم اوراتشویق میکند وذهن  مواد لازم رابرایعقل بوجود میاورد ولیتفکر غیرمادی است کهمیتواد برماده سوارشود اگر غیراز این بود خداوندمنان برماده اشرافی نداشت

موافقین ۰ مخالفین ۰

چکیده مجله منجی-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چکید هائی از مجله منجی  ارگان  بنیاد وموسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود سالام الله علیه کثیرا انشا االله- شماره -44- بیانه از گام دوم – رهبری  عزت تمام- وکمالی عظیم رحمت الهی برایشان مستدام انشاالله-برای همهچیز میتوان طول عمر مفید وتاریخ مصرف فرض کرد- اما شعارها ی جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنی  است—ان ها هرگز بی مصرف وبی فایده نخواهند شد—زیرا  فطرت بشر درهمه ی عصر ها با ان سرشته شده است- ازادی –اخلاق- معنویت عدالت استقلال عزت- عقلانیت- برادری- هیچ یک به یک نسل ویک جامعه مربوط نیست- تا دوره ای بدرخشد ودر دوره ای دیگر افول کند –هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از اینچشم انداز های مبارک دل زده شوند- هرگاه دل زدگی  پیش امده- از رویگردانی مسئولان از این ارزشهای  دینی بوده است –نه- از

پایبندی به ان ها وکوشش برای تحقق انها – متاسفانه انسان تحت تاثیر وضع موجود که هیگاه  به کمال مطلق نمیرسد ومدوام باضعف دست وپنجه نرم میکند وپیشرفت هارا بسیار  بها میدهد تصور میکند که درهمه  چیز ودرهمه ابعاد ضعف هاای موجود است  وبقول دعا وقران تاریکی ها است فلق هایی بدنبال ان باید باشد وهچگاه به نورانیت مطلق نمیرسد ولذا بامذهب هم چنین برخورد میکند درخالیکه خداوندمنان  ختم کلام رابین کرده است- واین انسان بیکاره نمیشود درابعاد دیگری مشغول میشود ونمیداند که چجقدر این کار کردن مشکل ورنج اور است ومداوم فریب میخورد سخن  سر دبیر- با اینجمله شروع شده است- السلام علیک یا  ربیع النام ونضرت الایام- ای  بهار عالمیان وشادی بخش روزگاران درتقسیر امده است اعراب جاهلی بهار بخاطر باران ان که درحوضچه ها ذخیره میشد برای طول سال و هوای لطیف و پرورش گیاهان وغیره  باعث شادی بسیارانها میشد وعجیب درتمام دعا ها وزیارت نامه ها برای امام عصر علیه السلام همهانها ب السلام شروع میشود تمام کار رامام علیه السلام با السلام شروع میشود حتی زمانی که شمشیر میزند- سلامب صاحب شمشیر کشیده شده- واین خصلت جوانمردان است حتی عمروبن عبدود گفت من افتخار میکنم که بدست یک جوانمرد کشته شدم همین موضوع برای امام الزمان علیه السلام تکرار خواهد شد-ر حالیکه خنده وکمک مستکبرین شوم وشر-به همراه خواهد داشت-در زیارا  ابن طاوس میفرماید سلام برمهدی امتها وجامع کلمات وحی الهی- دیگر جائی برای ادیان دیگر ومذاهب دیگر باقی نمیماد- این مقام حضرت عیسی علیه السلام ندارند- لذا گفته شده است اکثر دعای شما بتعجیل الفرج امام الزمان باشد که خوداش فرج است- زمانی که کسی به کیسه خون نیاز دارد وزمانی این خون به او ئصل میشود هر قطرهای که وارد میشود بهاندازهخوداش شفاهمراه دارد نماز علما میفرمایند خوداش دعا است چرا زمانی که انسان دعا میککند وخواسته دارد انزمان بالاترین علاقه وعشق ومحبت  ونیاز به او دارد- بالتراز نذر  وغیره است امام علیه السلام از صفت الهی برحمتک التی وسعت کل شی است هدف خلقت هم همین است-امام علیه السلام  اسوه اس تمام عیار رحمت الهی است- هنگامی که حضرت موس علیه السلم به خدا عرض کرد—پروردگارا!!- چرا  این قدر به فرعون فرصت دادی-؟؟- فرعونی که این همه  جنایت و- ادم کشی میکند- خطاب شد::موسی:! فرعون وظیفهی بندگی را رموش کرده- من که خدای فرعونم- وظیفه دایی را فرموش نمی کنم- این رحمت خد است ودرقالب بشریت ودر حدواندازههای مخلوقیت اسوهای تمام عیار الهی است-امامالزمان والرحمته واسعه- بنظر میرسد اگرفرعون  ین الهی را کیذیرفت گناهان سابق قلم عقو بران کشیده میشد- ان یک دل ای –صد دل ای- دل یک دله کن—یک ان به اخلاص برو بر در دوست- مهر دگران را ردل خود یله کن – گر کارتو برنیاد  انگه گله کن- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اغاز طوفان وزیدن در عربستان-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای بن سلمان- دست به  زندانی کردن  افراد کسترده زده است- که دربرگیرنده عاوه بر شاهزادگان- مامورین عالی رتبه افسران نظامی وامنیتی- به جرم رشوه گرفتن وتختلاس ومانند ان- ویک کومسیونی- بنام نزهت- که مانند تفتیش عقاید وجرم  درحال جریان است-تعداد قابل ملاحظه از فلسطتینی  ها – تجارسیاستمدران- دستگیر کرده است-که همه در سطح رده ها بالای ی این مراکزبودند- مه همه انها دریک هتل مجلل  بنام  ریتز- کارلتون محصور شدند- که گزارش میرسد که بعضی از انها  شکنجه و با انها بد رفتاریشده است دو حقوق دان ونه نفر که در دانشگاه ال معارف که لعلت   احتمال دزدی ویا کم مصرف کردن مواد ساختمانی باعث ریزش شده است ودرنتچه ایجاد مرگ وجراحت کرده است- -ومحققین معتقد هستند-وهیچگونه  نمیتوان به اسامی  وجزیات  درانجا پی برد-  اغاز دمیدن یک  طوفان است- ودوباره  شکاف بوجود امده است- محققین میگویند تقریبا تمام سازمانها ازخود اختیاری ندارند وباید دستورات ایشان راعمل کند درست ماند شاه سابق وصدام حسین شده است-وجریانات درست مااند جریان گولن درنرکیه پیش میرفته است که  احتمال یک کودتا بوده است بنظر حقیر چنین کاریمیتواند سرمنش ان یک کشور غربی باشد= این احتمال است که بامرگ سلمان قدرت محمد بشدن کم خواهد شد- و کشتار المنصور از حوثی ها-باعث شد او درتبعید واقع شود- وترس زیادی از حملات  حوثی ها مانند حمله به پالیشگاه  وحتی ارسال تروریست هم مجود دارد- و عربستان سازمان ملل متحد را تحت فشار قرارده است- سازمان ملل متحد عربستان را بوجود اوردن یک فاجعه انسانی- از نوع بدتریننوع بحرانی ان که همراه  با اواره کردن ملیونها انسان که محناج کمک هستند- واین خصوصیات نشان میدهد- که اتقال قدرت به شخص محمد به راحتی امکانپذیر نیست- که شخص دارای ضعف مفرط است که بهمرگ سرانجام  منتهی میشود- وهمچنین نشان بران است- جناب محمد در جایگاه خود چندان امنیت نئارد- با تغیر سنت  که بفرد یک شان قانونی میداد یگر وجودندارد وجنگ قدرت مسئله راحل میکند- شخص سلمان نیز با قدرت لابی خود به قدرت رسید- درسال 2015 – وازهمان بدو قدرت کوشش زیادی کرد که این موقعیت بشدت حفظ ومستحکم شود- هم در داخل وهم در منطقه-بلافاصله که برتخث نشست- محمدبعنوان ریس ارتش منصوب شد- وپس از دوماه-جنگ با یمن اغاز شد-  که باید بدستر خارجیان باشد- ودراین مورد وباشورای درباره مشورت نکرد- درهمان سال طرح پاکسازی ها شروع شد-  ومقرن بن عبدالعزیز ریس اداره اطلاعات وامنیت را  عزل کرد- و دو سال بعد-نوه شاه وریس  وزرارت کشور- که ولیعهد انتخاب شده بود- همان سرنوشت پیدا کرد- به موازات ان- جناب  محمد بن سلمان نزدیکان خودرا به پست ها .مقام ها حساس ومهم انتخاب کرد- تا قدرت جامع رابدست اورد- برادر ناتنی خود را- عبدالعزیز بن سلمان را ریس ورزات انرژی کرد-  درحالیکه برادر جوان ترخودرا خالد بنسلمان را به سفیز کبیری به واشنگتن فرستاد- وسپس بعد ایشان قائم مقام وزرات دفاع کرد- وشاهزاده بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان السعود-که  به محمد بن سلمان کمک کرده بود به ریاست  هنرهای زیبا وبعد به وزیر فرهنگ در سال2018 انتخابشد که فقط 32 سال سن داشت- وشاهزاده جوان دیگری- عبدالله بن بندر-عبدالعزیز- السعودبه سمت گارد ملی برگزیده شد-جناب محمد- بعضی غیر درباری  ها هم ارتقامقام داد که قبلا  سنتا متعلق به درباریان بود- ژنرال سرلشکر دوست وفادار جناب محمد احمد عصیری- به مقام قائم مقام وزرات اطلاعات انتاب شد اما بعداز کشته شدن جمال قاشقچی- ومعزول شد- وطرفدار دیگر- احمد الخطیب- به سمت سازمان توریسم انتخابشد- ترکی الشیخ- که از مشاورین وکمک کنندگان ولیعهد بودن- به سمت مشاوردربار باسمت وزیر و اولین ریس ورزش از طرف دربار انتخاب شد- که بعد اخیرا ریاستسازمان تازه تاسیس تفریحات هم انتخاب شد- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب مدیریت-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-   با بیان یک دانشجو که مایل است درک خود راگسترش دهد مطالبی به عرض میرسد اخیا دخترمن  که فوق لیسانس  ریاضیات  وامار داردبفکر خواند فق لیسا نس مدیرت  دولتی بخواند ومن گفتم مدیریت دراین برهه ازلحاض موقعیت چندان باثبات نیست  اگر میال هستی  رشته جدید مانند مدیریت بازاریابی وفروش ومانند رابخوان- ایشان چند کتاب خریده بود  درضمن کتاب سئوالات سید  رضا وسید جوادین- وجناب اقای  حسین جلیلیان- بسیار چای این کتاب در زمان ما خالی بود وتاحدی بروز است سئوال اول کحور تعریف مدیریت به پیش بینی وبرنامه ریرزی وسازماندهی – فرماندهی هماهنگی وکنترول کدام محور کلیدی هستند- در زمان ما- پنج شخصت ویا گروه درامریکا حرف اول علم مدیریت میزدند یکیاز گرو ه ها خانواده لسمیت بود  که زن وشوهر هردو دکتری مدیریت  داشتند وتحقیقات جهانی دراختیار داشتند اول اسامی انها دریک نگاه کوتاه من ندیدم- البته زمان بسیار گذشته است احتمال –نیرو های جدید است-ایشان معتقدبودند یکسری وضایف بری سطوحمدیریت  ازلحاط عنوان یکی است ولی سطح ان فرق میکند-که شما بدرستی فرایند محوری و وظیفه محوری بیان کردید که درتمام سطوح باشد اما پیش بینی درسطح کلان  درحوزه مدیریت عالی است وا  تقسیم به صف وستاد میکردیم ولی در کتاب شما بحثی از ستادنیست ولغت خاصی ندارد- بسط هدف وتغیر هدف تغیراستراتی وهرنوع تغیرات کلان وخرد  با مدیرت بالا ویاعلی است مثلا باشرکتیاذغام کند ویا نکند وهداف متنوع باشد  حزوه مشتری تغیرکند یانکند وارد رقابت شود یانشود سهام بفروشد ویا وام بگیرد این موضوعات مال مدیریت عالی است نکته دوم   قانون پارکینسون است-0 که به افزایش بی رویه کارمندان اعتقاد دارد- این مدیریت مال زمانی بود  مداوم  کارخانجات زده میشد ولی متخصص نبود ودانشگاه ها  از  پرورش  متخصصین با تجربه عقب بودن شرکت ها خودشان متخصین خودرا تعلیم میداند  و –وزاات علوم امریکا-دررقابت باشوروی سخت گیری زیاد میکرد  بای تحقیقات برجسته باشد و از شوروی بسیارجلوتر باشد- لذا شرکت جدید به متخصصین شرکت های دیگر حقوق بیشتری میدادند درحقیقت دزدی افراد شروع شد شرکت هاخواستند زمان بگذارند مردم قبول نکردندوگفتند ازادی افراد خدشه برمی دارد وفرد ازاد است کم کم سه ما ه کار کند بعد تغیرات داد شد این زمان ان جناب فرمودند تعداد مداو زیادکنید که ته حوض ابی بماند-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

بیست اصطلاح محلی نظامی ساخته شده در جنگ جهانی اول-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- مقاله است بزبان انگلیسی که تاثیرات جنگ جهانی اول درایجد اصطلاحاتی که سربازان ساختندجنگ بخصوص جنگ های  مانندجنگ های جهانی  تاثیرات عمیقی درتمام ابعاد  و زمینه های قبلی میگذارد.  شاید بتوان گفت پس از تغیرات ایدولوژی بیشترین تغیرات را جنگ میگذارد وجالب است  اصطلاحات بخصوصو اصطلاحات نظامی وتاکتیک ها  و وسایل نظامی وغیره چه مال خود دوستان خود حتی ما دشمنان هم واردان فرهنگ میشود- که درانگستان  لغات امریکائی واکسانت یعنی طرب تلفظ امریکائی ولغات امریکایئ وحتی المانی وارد فرهنگ انگلستان شده است مثلا ایدولوژی  انواع ناسیونالیستی  وارد فرهنگ انگلستان شد-  بسیاری از نوع خدمات نظامی  که انگستان درخط اروپا وافریقا داشتدر رسانه ها مطرح شد  وارد فرهنگ عامه شد- وغنائی به لغات نظامی داد- البته بسیاری از این لغات مصرف زمانی داشتند ویا بندرت بیان میشوند ولی درکل تغیرات زیادی ایجادشد ه است-ماهم میابیست یکچنین کاری بکنیم که تاثیرات که جنگ بر  ابعاد مختلف وزمینهای مختلف قبلی  تاثیرات جدید گذاشته است-مانند تاثیرات ایدولوژیکی انجام دهیم زیرا دشمنان مادارند میبکننند ودراینده ممکن است مورد بهربرداری واقع شود همانطور در مشروطیت رخ داد ه است- وبایدتبین شود- من با وجود انکه بسیارزمان کمی  درچبهه بودم وباکمترین افراد درارتباط بودم- تعدادی درذهن ماماده است ان ترانه کربلا-کربلا مامیایئم زمانی به سمت خط میرفتیم- تا کربلا یک حسین دیگر—جمجهات رابهخدا بسپاراز گلوله نترس – ایه استتار سوره یاسین بخوان- ما گوش بفرمان رهبریم چون بچه شیر میغریم  جسدبعثی   را سورا خ سوارخ کن مثله روح بر   غارهای عراقی حاضر شو- وغیره رو-یک اصلاح  ارکی است ارکی پیشوند بزرگ است مانند ارکی بی شاپ یعنی اسقف بزرگ درالمان یک ضد هوائی  ساخته بودتد بسیاربزرگ وبدون توقف وباصدای بزرگ  وبهان  انگلیسی ها ارکی بلد میگفتند کلمه بلد امروزه معنای طاس بودن میدهد ودرامریکا معنای عقاب بسیار کشنده ونتوان چیرزی را خفه کرد ویاپوشش داد خلبان های امریکائی به این ضدهوائی اصطلاح ارکی بلد گفتند بعددر انگستان-ترانهای ساختند ارکی بلد  حتما واقعیت – این شعررا  خلیانان میخواندند--- حالت درجعبه بودن – امروزه برای کسی گفته میشود که بسیار رقیق القلب است مانند کسی  -مجروح شده است با برانکادر می ارند اش   یاجعبه لی زنبیل - = بسکیت-وبیشتر برای افراد نادان که مداوم اشتباه میکند-;تحت فشار از هم میپاشن,  کلمه انگلسی گرو سووم  ویا گرو سام به معنای زمای که انسان حالت  بسیارترسیده است که یا خودرانزدیک مرگ مینید ویا بشدت مجروح است این حالت درجعبه بودن  که نشانه این امر استکه این جنگ بسیارغیر منتظره-حالت گروسووم پیدا کرد مانندباد صرصر درادبیات قرانی  چه میزان این جنگ خونریز شد-در اصطلاحات نظامی  درمتون  اصطلاح  درجعبه بودن  درباره سربازی است-که  بسیاربد جراحت پیدا کرده است-از میدان جنگ با تخته   باریک یا جعبه- از روی اجبار اورده میشود-که درنتچه وعلت  ان –چهار عضو اساسی  ان قطع شده است-  بلایتی – یا بلایدی – این کلمه از یک لغت اردو بنام  ولایتی گرفته شده است که برای اولین بار در ارتش انگستان ظاهر شد در حقیقت سزبانی که درخارج بودن بخصوص درهندبودن وبشدت مجروح شدن ویابعلت دیگری به شهرخود درانگلستان باز گشتند- که قبلا  ازلغت المانی – که هایم شوس بوده است یعنی خانه –شوت-شده استفاده میکردند- این فرد خودرا بشدت مجروح کرده است که مجازات اش مرگ است-ولی هیگونه گزارشی کسی به این علت اعدام شده باشد وجودندارد—ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

فیلم پورن-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- دراینترنت  یک خبربود-در ایتالیا- یک شرکت پرن  که همان پورنو انگلیسی است یعنی فیلم مستهجن- که  سایت این  پورن  بسیار گرانقیمت است ودرمدتی که افراد ایتالیائی  درخانه هستند-برای سرگرمی رایگان خواهد بود؟؟ این شرکت بین اللملی است- یعنی  اصل ان  درامریکا است شعباتی در کشورهای احتمالا اروپائی دارد وبه انها دستور میدهد طبق فرمولی –پورن ایتالیائی درست کنند مانندمثلا مانند  قرائتهای مختلف قران درسطح جهانی- مانند فیلم پایتخت- درایران دانشمندان پنچ ایراد به این عمل گرفتند اولا دانش اموزان هم نگاه میکنند- یک تقلید کوروکرانه نسبت به دختران پیدا میکنند- سکس پنج مولفه مثبت دارد اولا ایجادعاطفه دوم لذت بردن ازتن- وسوم  تاثیرات دیالوگ- حال این دانش اموز فکرمیکند  باید دختران ببوسد ودست به بدن انهابزند که باعث وحشت دختران میشود ودر مغزاو ذخیره میشود وفرد میخواهدانرا عمل کند به این ترتیب  فحشا بخصوص درغرب  باعث دیر ازدواج کردن میشود  وبخصوص انهاهم دیر ازدواج میکنند- وامراض مختلف مقاربیتی بوجود میاید- وفحشا ورابطه ازاد  هم روبه توسعه است مسئله  دیگر-ما  دراسلام حدیث داریم-که  درابطه جنسی صحبت نکنید چون فرزند لکنت زبا ن پیدا میکند قبل وبعد صحبت کنید اما اگر بچه ای درکارنیست تاحدی موثر است مسائل درافرادبالغ متاهل حل میشود ولی درجوان عزب شروع میشود  وحل نمیشود وبه استمنا میرسد وتکراران  ضعفهای قوه جنسی ایجادمیکند ثابت شده بخاطر اعتیاد به ان از لذت جنسی باجنس مخالف بیشتر لذت میبرد وسریعتر مسئله حل میشود- وتکرارزیادان  هم  باعث ضعف عصبی به همراه داردولی حالت استثنائی تجویز میشود- امارگرفته شده است درسال چهل میلیارد بار کلیک میخورد وخوداین امر باعث میشود این نوع فیلم واردتجارت وبازارشود وان قداست  خانوادگی را را از بین  ببرد- ود اخر  این نوع فیلم بسیار تصنعی  وغیر واقعی است که  امکان رخ دادن  ان بسیار کم است مگرانکه از لحاض روانشناسی جنسی ساخته وپرداخته شود-

موافقین ۰ مخالفین ۰

جند نکته درباره ویروس کورنا -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- حدیثی از از رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم هرکس چا های برای کسی حفر کرد اول خوداش می  افتد وبعد دیگری  وفرمودند این یکی از قوانین الهی است خوداش اگرتوبه نکرد وجبران نکرد- اهل جهنم میشود ودیگری مستضعف است اگر به شهادت رسید مقام عظیمی پیدا میکند ونسل او یک نسل پیروز است وامکان زیادیدارد که خداوندمنان اور ا نجات دهد وبقل ح0ضرت استاد معزز وعظما حضرت ایت الله دکتر مرتضی مطهری علیه السلام قران جامعه برفرد برتری داده است ولی چهارده معصوم وبعضی داز انبیا  علیم السلام اجمعین- خودامت هستند فرد نیستند ولی برای نجات امت شهید هم میشوند- ان جامعه یا امت سرانجام پیروز است مستکبرین یک هزینه سنگینی باید بکنند  تا مسلط شوند ویک هزینه سنگینی دیگری که  زمانی که قیام ها شروع میشود سرانجام هم شکست حتمی است درطول تاریخ این قانون صدق کرده است- لذا جامعه بایددرانتخاب رهبر حدا اگثر دقترابکند که متحمل هزینه هنگفت انسانی ومالی نشود ودرمقابل ظلم ظالمین ساکت نباشد که ضرر اصلی را انها متحمل میشوند  در حدیث دیگری سرانجام دردنیا پراز ظلم وجور جهانی میشوددرتمام ابعاد نشان میدهد که ظالمین از همه ابعاد میخواهند بهره کشی ظالمانه داشته باشند—حتی به ملت خود ودوستان خودهم رحم نمیکنند- درموضوع ویروس کرونا- من به این اعتقاد رسیدم که امریکا چین راگول زد- خانمی که درامریکا مسئول ایمنی بدن انسان است ودرر اس بوده است-فرموده است  خفاش دهزار میروب ویروس دارد یکی هم کرونا استپس کروناهی سابق ریشه خفاش دارد کسی ارتباط باخفاش ندارد ایدز گفتند دربعضص میمومنهای افریقا است- وداستانی ساختند که دریک مغازه حیوان فروشی  درشهر ووهان افرادی که حیوانات خوردن مبتلا به این ویروس کورنا شدند حال داستان ساختند که کاملا مضحک وخنده دار است که دریک قفس بزرگ همه انها باهم بودندچینین به سوپ گربه بسیار علاقمند هستند وان هم دیلیاش  تاثیر داروئی میداند درقشم چینی هابودند همه گربه خوردن وقتیکه دلیلاش پرسیدندکه علاوه خوش مزه بودن افراد کمتر مریض میشوند-  بعداز ان سگ است روسها گوشت سگ بسیارمقومی میدانند ومعتقدهستند کهرکس هرچقدر قوی باشد درسیببری بیشاز هشتاغدمن زنده نخواهد بود مگر گوشتسگ بخورد حال این سئوال مطرح است که از خفاش چگونه این ویروس به حیوانات سرایت کرده است بعضی خفاش  ادرار خود به هوا میفرستاند این ویروس هبه حیوانات رسیده است نکته قابل ذکر این است اینها ویروس خفاش امریکائی نیست ویروس کورنای خفاش-شهر وو هان است- دستکاری کرده است-حال در  علوم نظامی یک رشته است که به ان  -شین- میم و ر- میگویند- شین یعنی شیمیایی منظور بمب   شیمیائی  - میم یعنی میکروبی –اما- ر-کمال بدسلیقیگی کرده اند- ر- یا را- سمبل  به انگلیسی رادیو یعنی اشعه است خوب شما – الف میگذاشتید- امریکائی در  شهر ووهان میخواستندبه چینی  ها راه مبارزه  باین سه موردرا یادبدهند- درایران که وسیله نداشتند جز یک وسیله سم پاش ویک کمنده  گرده را میرخیتند وانراجمع میکردند در ووهان انها گفتنذاین یک ئیروس بسیارضعیف کم جان است وعمل کردن هرنفری بقول ظریفی یازدهنفر مبتلا کند  زمان رامحاسبه کیند که چقدر طول میکشد که یک استان الوده شود چطور قبلا خفاش میخوردند اینمرض را نمیکرفتند باز جواب میدهند- کلمه انگلیسی پاساژمعنای اصلی   یعنی محل عبور- حال اگر میکبری از حیوان به انسان سرایبت کرد واز انسان باز به حیوان ویا انسان دیگری سرایت کردمبیگویبد پاساز رخ داده است غالبا درپاساژ بعضی میکرب ها از بین میروند وبعضی از انها تکامل پیدا میکنند نوع تکامل  طبیعی با انسانی فرق زیادی دارد مال انسان از یک درازمایشاگاه قویترین پاساز رابدست میاوردند وهرویروس  دریکمورد قوی میشوداینهاراترکیب میکنند یک ویروس بسیار قوی تربوجود می اید- حال رندان نکته را فهمیدند دراسترالیا یک بلو بسیاربزگ  بسیاری از افرادان بلوک متخصصیبن برجسته استرالیا هستند انهاگفتند شاید دراینده روی حبوبات چنین کنند مابیادخودمان زمینی را  بگیریم وخودمان بکاریم وغیره- حال  چراقیام امام الزمان موفق است برایانکه انسان از حاکمان خوداش  بدبین میشود ومبارزات همیشه پاسخ مطلوب ندارد وشناخت الهی پیدا میشود وهمراه امام علیه السلام معجزات فراوان است وتلکتیک زیبای خداوند منان این است حتی بعضی از مسلمان میگویند که امام الززمانی درکار نیست واگر چننی فردی  باشد حقه باز است خداوندمنان درقران میبفرمیاد ما زمانیکه عذاب میخواهیم وارد کنیم از جائ یکه هرگز تصور نمیکند که چنین عذابی امکان پذیراست ودرثانی چنان که امام الزمان علیه السلام معجزه داشته بشا پس پیامبر است ومامیدانیم که  فقط انبیا علیم السلام اجمعین نعجزه دارند پس چنین کسی نمیاید- کی از فزرندان امامحسن عسگری  بعنوان یک دانشمند ومی اید معلوم نیستچند مطیع ایشان است مانند امامان  سلام الله علیهم  اجمعین  سابق سرانجام انسان بهاین درجه از تکامل عقلی خواهد رسید که رهبر بایدمنصوب الهی باشد

موافقین ۰ مخالفین ۰

دلداری کدام است ؟؟!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سایت دم خروسی  اسلام ستیز  مستکبرین جهال- ایران اینترنشال- میگیود دولت مردم را از کورنا میترساند ومردم نمیترسند  دلشان خوش است ولی بایدبه انها دلداری داد- دلداری همان است درخط مقدم جبهه کورنا  سربازان ویژه ایستادند- اگر در یوم اربعین پدرجد کورنا ازامن وزمین بروید حسین دوسنان ومحبین الحسین علیه السلا م با سر میرونداین دلداری است

موافقین ۰ مخالفین ۰