عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۱۸ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

توحید -و- جبر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خداوندمنان  اراده خلق مثلا گیلاس را بکند دونوع صفاتمطرح است صفات جمالیه وصفات جلالیه- درصفات جمالیه- ا علم وقدرت که این د علم ذاتی هستند به اندازه نیاز از انها  استفاده میشود که به علم وقدرت فروعی گفته میشود یا  باضافه علم وقدرت است- اما یک صفات دیگیر  تعین هدف وتعین مسیر وتغیر- تعین تکلیف که ساختاری ودارای قوانین خاص هستند چه کلی باشند وچه چزئی باشد  که تدبیر وسیاست  وحکمت ودمیریت گفته میشود- که به ان صفات جلالیه گفته میشود- که دراصطلاح قرانی  به ان مشیت هم گفته میشود- ایین صفات مسلما صفات ترکیبی است تنها چهارده معصوم علیهم السلام وتهیت الله اجمعین ازکلیه صفات  که فعل تبدل میشود درحداکثر ممکن استفاه کردند—صفت اراده یک سرش بذات است ویک سرش ازاد است حادث میشود وروشن میشود وخاموش میشود-فرض کنید اجزا یک شربت را تهیه کردیم مثلا شکربالذات شیرین است- ولی درساخت شربت مقداری لازم است-درحیوانات وگیاهن وعوالم طبیعی غیر موجود ذی الشعور اراده ومشیت جبری اتست  مسلمان  درگذشته علم الغیب الهی را درک نمی کردند-  این مشکل انسان است بسیارجاها چون درک نمیکردند خداوندمنن بهنحو دیگری توصیف میکردند مثلا انسان نمیداندفردا چه میکند خداوندمنان از کجا وچگونه درازل هنوز مخلوقی خلق نکرده بود اگاه بود- اما علیه اسلام فرمودند همیشه خدا وندمنان عالم بوده است- سئوال از امام علیه السلام میکنند  خداوندمنان زمانی هیچئ موجودی خلق نشده بود ایا میدانست خودیگانه است  ویازمانی کهخلقت کرد متوجه شد خود یگانه است اشکال خودشان را بخداوندمنان داده اند یعنی اگر خدائی دیگرباشد ومخلوق نداشته باشد حتی برای خداوندمنان قابل رویت نیست وچون خلقت نکرد پس خدای دیگری وجودندارد امام معصوم  صلواته الله  علیه واله والسلم خداوندمنان همیشه عالم بوده است دومین اشکال ایات قران است- حضرت موسی علیه السلام زمانی که به سمت فرعون میرفت وکمیرس داشت خداوندمنان فرمودند نترسیدمن شمارا میبنم- البته کمی نقطه ضعف دارد خداوند منان ازقبل میدانست نیازی به رویت ندارد ولی پشت گرمی میدهدولی حضرت زینب  صوات لله علیها دربارگاه یید فرمودند از ازل اینجریان طرح ریزی شده بود بسیارهم زیبا وجمیل است- ویا خداوند میفرماید حال بینم شما چگونه عمل میکنید این یکبعد روانشناسانه دارد سئوال میکنند اگر ازل خداوند منان میدانست- پش تابث وتبوت دارد وتغیری رخ نمیدهد نمی داند ک9ه خداوند جریان نهائی را میداند این ربطی به عمل انسنندارد نباید جبری شود  اگر افراد تغیر کردند که این امر جبی نیست اختیاری است بدا حاصل میشود وامام میفرماید خداوندمنان عالن
م وپر خیر  وبلنداست نام او یعنی غالبا بدا درجهت مثبت بوده است ونام خداوندعظمت دارد زیرا صفات الهی بیشتر درجهت خیر است مشکل ازخود انسان است بله پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درجنگها هکم سعی میکرد وهم دعا میکرد دعا یکیاز عوامل بسیارمه م در تعین  عملکرد الهی است

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

یک بام دو هوا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-ا نگلستان هر کاری کرد مذهبی- حزبی   حکومتی درخارج درست کرد- یک کاوشتر پلنگی بیش نبود اغازاش بهتر از اخر اش بود- مانند بهایت وهابیت وجبهه ملی- خداوند منان با لهام ازجناب ملا صدرا-موخر بهتر از مبدیت است اخر بهتر از اول است اگر اینطور نباشد نقص برخدواند منان وجود پیدا میکند  اگر انسان درپیری ضعیف تر است ولی  جسم بزرخی قوی تراست--- خداوندمنان برای اش معلوم بود چه کسانی لیاقت رهبری دارند ذرازل وقدیم در علم ذات میدانست- وهدایت گر خوب هستند- به انها به میزان  لازم- شان وصفات بخشید—لازم سباحنیت = منزه بودن وقدسیت- علم ذاتی داشت الرحمانیت ور حیمیت خلق انان است ومعرفی کردن انان است وتوفیق دادن به انها است وموخر   عالی تر از مبدیت شود—از اقی وهابی سئوال کنیم چرا امامت راقبول نداری  مثلا بفرماید اکثر مسلمان قبول ندارند- بگویئم که فریقین زیارت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلام  وتوسل را به ایشان قبول دارند شمارچه قبول نمکیند میگوید عقل میگویدان شرک است- ما میگویم پس عقل میگوید امامت باید باشدوهرگس فبول نکرد کافر-و- مشرک است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

کمی خجالت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیرا بعلت داغ شدن انتخابات- وسوسه گرهادرکانالهای خارجی  مانند مارهائی که گرم خوردن – به حرکت درامدن—که ما اهل رای دادن نیستیم- به جهنم درک- ازشدت غضب انگشت-خود  را  دردهان کنید—امروزه پیشرفت هر سال برابر پیشرفت طول دوران پهلوی ها  است –هیچگاه مردم ایران  درمشارکت  همهجانبه به این ممیزان شرکت نکردند- یک فملی  دخترشان دوت دخترمن بود وهردو یک جا کار میکردند- از شغل ایشان سئوال کردم- برادربزگ ایشان بود فرمودند من گرافیک خواندم نقاشی معنی دار وخانم من هم گرافیبک خوانده است- من گفتم کار برای گرافیک است فرمودند بسیارکم- ولی من اسانسور درست میکنمگفتم مگر شغل مهندسی نیست ایشان فرودندنه مهندسی معکوس میخواهد کاری اسان  است دوساله یاد گرفتم- خانم خوارشان دوره ازمایشگاه خوانده است ایشان نزایشان دوره خواند بعد رفت مدرک اش گرفت- یک برادر من لیسانس روانشناسی  وبعدمدیریت بازارزیابی –گرفت ویک برادر من دوره  کاپیوترخوانه است ودراینترنت  جسجومیکند وسپس مجلات اسانسور میخریم وازذ انها استفاده میکنیم  ویک برادر من فوق لیسانس زبان انگلیسی است ودکترا علوم قرانیب هم گرفته است وایشان ترجمه میکند- درزمان ان منحوس استان فارس بعناون استان کشاورزی مشهوربود حال  بعلت چپاول غرب واسرائیل وخشک سالی گاهی زراعت دودرصد بود- حال درتمام شهرستانهای کوچک مثلا موتورسیکلت مونتاژ میکند خشک سالی بود درسال پنچاه وپنج مناز ابادان به شیرازمیامدم- یکجا پست  امنیتی بود که قاچاق وموادمخدره کشف کند دراستان فارس مابیرون امدیم که چمدانها انها چک کنند راننده فرمودن بهحرف این افراد گوش کنید گفتند بزغاله بیست وپنچ تومان بز پنچاه تومان گوسفت صدتومان قسم ایه بخرید وراننده فرمودندمنسالم انهابالامیبندم وتحویل میدهم وبزغاله بهتر ازهرنوع اسباب بازی است—من پرسیدم که پس شما چگونه زندگانی میکنید ایشان فرمودند من شلوار  لی ووسایل ارایش قاچقی از  خلیج میاورم میفروشم  والان هم دارم سه بار من را ندان کردن حال میگویند هیمن جا تاحدی بفروش- ما رسسیدم به دشت ارژن  اسم محلی است  کمی اباد بود جای توریستی هم است- وراننده نگه داشت  وفرمودند ایشان گوشت بزراکباب کرده  رایگان  میدهند ولی همت عالی است مقداری که میتوانید کمک کنید ان زمان علوفه از یوگسلاوی می امد که ارزانترین بود انهم برای افرا د-خاص- کک اقایان نمگزید جواب این بود که خشکسالی است--- اروزه جهان سوم بخصوص شاخ افریقا درسه قسمت سرمایه گذاری کردند یکیجاده وحمل ونقل  که بخشی جاد ای خاکشوسه است وکوچه ها خیلی ازذ انه خاکی است حتی سنگ فرش نکردند دوم مخابرات وسوم هتل- درتونس یک ریس جمهور مستقل امد درظرف ده سال فقط مترو درشهر کشید- من امار دانشجویان جهان نگاه مکردم اماردانشجویان ما از ژاپون بیشتر است  زیرانها دربسیاری از رشته   سرریزکردند وکاربرایانه نیست در بعضی رشته ای جدید وی بسیارمهم کمبود دارند ولی همه به فوق لیسانس ودکترا دعوت میکنند که تحقیق کنند- درثانی همه مشکلاتما ازتحریک نیست غرب  تورم خوداش رابه جهان سوم  تحمیل میکند اروزه ماشین بیست وپنج هزار دلاری درحد پیکان امروزی است ماین از سی هزار دالار وپنجاه هزاربه بالا کمی بهر میشودوماشین پانصدهزار دلاری  قبلا پول هواپیما وکشتی-بو سیر درامریکا ازشرکت  های تولید کنند بخرید دانه ای دو دلار است- در زمان ان منحوس دریک رسانه روزنامه ایران خواندم  یک شرکت ادامس- درنیویروک- که ادامسان به ایران می امد تردید از من است  دومیلون دلار یا بیست میلیون دلار فروش دارد غیراز دچنقلم  تولیدایران مینندنفت وفرش و  پتروشیمی  مابقیه بیست میلیون دلار تولید کل ایرن نداشت- خجالت نمیکشیدند وان  چشن کذا باوقاحت برپا کردد که تاریخ ایران چنین بوده است به شما چه ربطی داشته است

موافقین ۰ مخالفین ۰

حماقت تا کی-؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سایت توحید  مدتها  تعطیل بود که یک سایت وهابی است اخر متوجه شدم بازشده است-  روش خودشان را عوض کردند- درکتاب ساواک که سیا پس از مدتی خوداش عقب کشید درتعلیم دادن ساواک  وکارمندان برجسته سیاواروپا- که به اسرائیل رفتند و جزو دارودسته- موساد که   سازمان جاسوسی وضد جاسوسی  وازهمه مهمتر  براندازی وضد براندازی درخارج بودن را اداره میکردند البته ادعا کردن انها یهودی بودن ولی هیچگونه دلیلی وجودندارد که یهودی باشند بیشتر اسم ها که به ایران امدن – فرانسوی است- درست هم است فرانسه مرکز تعصبات  شدید است- کاتولیک ها بسیارمتعصب- کمونیست بسیارمتعصب- ازادیخواهان بسیارمتعصب  سکولار بسیارمتعصب- که همه اینها ضد یهود بودند یهودانجا  خودرا ازادی خواه متعصب خیلی خوب گلیم خودرا از اب بیرون کشیدند –درجنگ جهانی دوم یهودیان بشدت اهل مبارزه دند وضربات بسیارخوبی به نازسیم زدند- وبعد انها  به اسرائیل امدند که یهودیان به اسرائیل ببرندتااز گزند مردم فرانسه گه اسمای انها  را به گشتاپو میداند-نجات پیدا کنند ودر این  امور  دراسرائیل نقش بازی کردند انها درایران به شاه گفتند شدت عمل کاری از پیش نمیبرد سعی کنید باتاکیکهای روانی انهارا متقاعد کنید البته دراسرائیل میتوانند عده ای رافریب بدهند-ولی شاه درخط اخربود نمیتوانست چنین کند ونمیخواست امتیا زبدهد-حال  علت اش ایده خوداش بود ویا ایده خارجی بود  وتنها کسصانی از اسرائیل برای تعلیم ومشاورت میخواسصتند باشدت عمل حرکترا خنثی کند وانهاهم جلاد های خوداش را فرستادند- وتنها به شعار  بسنده کردند کانال توحید فهمیده است باید کاربدست جوان تحصیلات خارچجی دارند وبعضی این ها مدتی  درایران ولبنان وعراق بودند-دراین مدت به جمع اوری نقاط ضعف شیعه دست پیدا کنند که کار منطبق باروش اسرایئلی است- مثلا بیانات بسیارمستدل حضرا باعظمت حناب ایتالله حسین قزوینی  رحمت اله علیه با صدای بسیارکم قابل شنیدن نیست مداوم میگوید داردشعارمیدهد بقدری نادان است که حدندارد- بخوبی فهمیده است ریشهوهابیت درحالزدن است انرا برعکس میکند یک تاکیک بسیار قدیمی وقرونوسطیاست اسرائیل استادان است- ایشان میگوید این حدیث که جناب عمر به پیامر اکرم صلواته الله علیه فرمودند به زنان خوددستورحجاب بدهید پیامبر سکوت کرد چیزی نگفت یعنی احمق برودنبال کارت بعد دستور حجاب امد ایا قبلا اقای عمر به زنان خودودختران خوددستورحجاب داده است جائی است که ایشان چنین دستوری داده است؟؟ مسلما نیست درثانی درقران است پیامر اکرم صلواته الله واله والسلم درقران میفرماید- علم خودرا ظاهر نکن تا جبرئیل علیه السلام بیان کند احکام زیادی به اقای عمر نسبت دادند که پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  توصیه کرده ایت .پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سکوت کرده است بعد امده ااستقران به صراحت فرموده است به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- یادندهید وازایشان یادبگیرید ولی اگر صحت باشد چه فرد پرروئی کهاز رونمیرود یعنی عقل ایشان برابرعقل الهی است- پس چرا تفاسیر قران خیلی جاها- احکام غبن بلدنبود بهمین علت هم گشته شد- ایشان دراخر پول کم اورد فرمودد زکات بیادنصف سود باشد کهمه ایشان رامسخره کردند وگفتند غیرعقلانی است وهرجا احکام بلدنبود میفرمود اگر میشود سکوت کرد سکوت کنید ویا راه کنید ویاهرطورخواستید عمل کنید- ایشان میفرماید حضرت علی علیه السلام اسم فرزندان خوداش را ابوبکر وعمر گذاشت شیعیان نمیگذارند فرض کنیدیک شیعه اسم خودراعمر بگذارد همه تصور میکند ایشان سنی است حتی سنی هم تصور میکنند ایشان سنی است این فرهنگ جا افتاده است- درثانی ایشان میفرماید  ب

ردارن شیعه اسم شان عبدالرحمان ئمی گذرانند ولی ایشان بداندعبد الرحیم میگذارند- یک دلیل این است برادران سنی عبد الرحیم نمیگذارند- وعبدالرحمن میگذارند وشیعه برعکس است عبدالرحمن نمیگذارندولی عبداالرحیم میگذارند   ایشان غلام رضا راشرک میداند عبدالحسین شرک میداند مثلا مرحوم دکتر علی شریعتی  علی پرست وفاطمه پرست-میداند- ایشان فرموده است بخاری از قول رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نقل قول کرده است- فرمودند من اگر پیامبر نبودم عمر پیامر ایشان میشد درطولتاریخ پیامبران از یک خاندان هستند جنال لقمان بههمین دلی پیامبر نشد حکیم الهی شود-پس پیامبری  باید درخاندان هاشم باشد- ایشان میفرماید چرا اسمای شیعیان  اسمائی ویاالقاب ائمه معصومین است عبدالرحمن نیست دلیلاش حدیث امام صادق علیه السلام است که نام ائمه را اختیارکنید اجر عظیمی میبرید- بله سیاست-مطرح است نام عبدالرحمن  این میزان ثواب ندارد- شما بقدر ی نادان هستید که کمبود حدیث را درک نمیکنید-مدینه دوراه برای رفتن به مکه داشت- یکی طولانی  که جاده مکه به مدینه تمام روستاهای اطراف را بهم وصل کرده بود واز مدینه به مکه روستهای دست چپ به هم وصل کرده بود یک راه میان برداشت-که میبایست چندکوه وتپه دراوائل طی شود بعدبه صحرا میرسید  سئوال مطرح شد بای حد ترخص برای نماز وروزه ا را میان برمیرویم- طول مسافت  را کنیم یا ضلع مثلت قاعده راحساب کنیم- دراینمورد از معصوم سئوال نشده است- عدانی طول مساف کوه پیامی بقول کردندوعده ای طول ضلع قاعده راقبول کردند-من نمی دانم  برادران سنی-حکم ایشان چیست ومن به همین اندازه بسنده میکنم -

موافقین ۰ مخالفین ۰

ظرفیت روح انسانی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پس از مدتی  کوتاه درخدمت حضرت ایت الله مرحوم عبدالله زبرجد رحمت الله علیه بودم- ایشان دراطاق درس-من بودم وایشان- فرمودند فلانی برای شما اشراقی رخ داد- گفتم خیر- فرمودند شمادرخانواده پدری وحال- اگر کاری کوچک برای شما کردن شما تشکر میکنید- گفتم خیر میکنم-  گفتم من برای کارهای بزرگ تشکر میکنم  عادت کاربس سخت است یعنی انسان فراموش میکند از کودکی باید عادت شود- فرمودند اگر کسی بهنزد شما وکاری خواست مثلا سخنرانی کنید ویا کمک کنید شنا باروی  گشاده استقبل کنید اگر خودتان نمیتوانید بفماید از یک شخصیت دیگر استفاده کنید ویا از دیگری کمک بگیرید- همان روز  من از  حوزه  از خیابانی که معروف به خیابان ساحلی بود به سمت حضرت شاه چراغ  امدم سوار خط شوم به منزل بیایم دم بازار یک فرد تاجری تاحدی مسن جلوی من امد با کمال خضوع وادب فرمودند من شما چند بار در نزدیکی حوزه دیدم ماتعدادی بازری هستیم جمعه ها یک جلسه گردهمائی داریم ویک جناب روحانی  برای ما سخنرانی میکنند این دفعه نیستند- شمامیتوانید جور ایشان را بکشید-من گفتم منسوادی ندارم شما به یکجناب روحانی دیگری مراجعه کنید فرمودند ما بادیگری مانوس نیستیم انهم فقط برای یک بار من گفتم خدمت استادم عزز برسید یاخودایشان تقبل میکند- ویا یکی از شخصیتها را میفرستد ولی شاخ من درامد از لحاض عدد امکان اش صفر است- دوسه چشمه دیگر ایشان نشان داد تابرای من اشراق رخ داد- عرفا ازخداوندمنان درد وسپس درمان میخواهند- چه جسمی وچه روحی نتجه این است  بهخداوندمنان نزدیک میشوند- درشیعه عرفا بیشترین دشمنانرا دارا هستند- یک سنت الهی است وقویترین دشمن انها شیطان است- زیرا یک سلطه درونی دارند که قابل شکستن نیست- اما صوفی  اهل سنت سعی میکندکه فرد همیشه منور باضشد وبه گناه الوده نشود- لا جزو افرادحکومت نبایدباشد- قاضی نبای باشدذ منزوی باشد ئبه عبادت بپردازد وفقط بادوستان خود  تشریک مساعی کند- فقط ناچیزی متعقد هستند که  با توسل برسول الله صلواته الله وعلیه والسلم- درخواب یایک وسیله ان عظمت صلواته اللهعلیه والسلام میفرست به حکم ویاتدبیر میرسد مانند نجم الدین کبری سرانجام شیعه شد جناب حافظ صلواته الله علیه  برای انکه حکومت حساسیت نشان ندهد- این درد ودرمان- درعشق مجازدنیانی  نسبت جنس مخالف بیان کرد که حکومت خیالاش تخث شودومشروب که اول اش تلخ است وسپس مستی میاورد- درحدیث است- خداوندمنان فرشتهای داردبنام لوح که حکیم مطلق الهی استد هرچه مخلوق خلق شده است علم الهی درنزد او است فقط از روح انسانی خیلی کم میداند- یک فرشته دیگر بنام قلم است ا ایشان علمی که فرشته لوح بفرمان الهی انتخاب شده است برای قلم ظاهر میکند وقلم انر به فرشتگان عرشی میدهد وفرشتگان عرشی مقداری به فرشتگان که به سمت مخلوق میروند میدهد حضرت رسولالله صلواته الله علیه واله والسلام- فرمودند به مقداری  انگشت من از اب دریا بدست میاورد علم ک لفرشتگان وانبیای دیگر است که لوح وقلم هم دران هستند- بنابر گفته استادمعز این  حدیث اثبات میکند کل علم لوح به اندازه ان قطره است  ومابقه خطرات علم متعلق به ذات الهی است لذا روح ظرفیت بسیارزیاد دارد حتی از ظرفیت لوح هم بیشتر است دراشراق مقداری روشن میشود

موافقین ۰ مخالفین ۰

ارباب دنیا خد عز وجل است - !!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امیکا تصور میکند که ارباب چهان است وکشورهای ازاد برده ایشان مانند  کره جنوبی بزودی خواهید فهمید که خداوندمنان ارباب جهان است شما همان سرنوشت  را دارید که امویان وعباسیان- داشتند از اتش جهنم بترسید-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

یعقوب نیم رودی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-یک خانواده یهودی در کردستان  به اورشلیم رفته است-  بنام خانواده-نیمرودی اسم پسر ایشان یعقوب است-ایشان عربی بلد بود- اروپای شرقی یهودیان  انها وارد  اسرائیل شدن-   قبلاز ایجاد دولت اسرائیل انها سازمان مخوف-هاگانا رابوجود اوردند-کسی مشرب الهی رانداند-نهمیفهمد چقدر احمق است- حضرت علی علیه السلام به مخالفین خود فرمودندد نمیدانید چه  بدبختی  برای خود دستوپا میکنید اگر میفهیدید- مانندمشکی دریک چاه عریض وطولانی بالامید مداوم به اطراف چاه میخورد تمام اب خودرا ازدست میدهد وپراز رنج های مخوف میشود-هرکس به کسی به اومحبت کرده است واوناجوانمردی کند خداوندمنان بااو معامله-میکند که نسبت به خداوندمنان اینجنین کرده است وان جریان مشک رخ میدهد دلیلی  نیمرودی نداشته است به ملت عرق وسوریه وفلسطین جنایات های هولناک کند- درنبرد اسرائیل بامصر غرب برنده شد نه اسرائیل- حق این بود شوروی به کمک مصربیاید  همهنظامی غرب واسرائیل پودر میکرد-نه کرد- زیرا به غرب خودرامحتاج میدید-انور سادات تودهنی محکمی- به برژینف زد مداوم شوروی روبه سقوط رفت درجنگ افغانستان گویا طلسم شد شکست مفتضحانه خورد-خیلی عجیب است گوئی سپاه الهی درکاربود- اسرائیل قراربود- که خاور میانه عقب نگه دارد ب عکس شد  حکومت نالایق سقوط کردند- یکضرب المثل درفارسی است-کهمیگوید  روغن ریخته نظر  حضرت عباس علیه السلام کرد- گفتند نقشه ما همین بود این حکومت نالایق  بیرون- بروند- شوروی وارد خاور میانه شد گفتند  اینامرباعث رقابت میشود بنفع خاور میانه است- تودهنی محکمتری  درلبنان خوردند- گفتند نقش مادرپیشرفت لبنان تمام شده بود-مداوم بوف میزنندپس از شکست اسرائیل درایران-  انچه بافته بودند- نابود شد نیمرودی گفته است اگر میدانستید من درایران چه کردهام وحشت میکردید چه کردی؟؟ اول شاه را زودتر اخراج شد اینهنراول شما دوم چندنفر رابه شهادت رساندید-که موتور حرکت انقلاب شد ومذهب  نقش پررنگی پیدا کرد- البته اینهنر الهی است که توسط نیروهای الهی بفرمان امام الزمن علیه السلام انجا میگیرد ودرحال نظم دادن هستند اگربفهمید وحشت عظیم شمارادربر خواهد گرفت به خلیج همیشه فارس دقت کنید

موافقین ۰ مخالفین ۰

عبرت تاریخ-4

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- عبرت تاریخ-زمانی که دانش ا موز بودم- طرف دار انجمن حجتیه بودم- برنامه انها گاهی درمدارس  شب ها  اجرا میشد- دریکی از این جلسات یک جناب مهندس از تهران امده بود- بعداز مراسم معمول یک  جعبه اک بند یک پیر اهن خارجی باز کرد وسپس نایلونی که پیراهن دران بود  باز کرد- واز داخل ان یک بروشری کوتاه بیرون اورد- وانرا خواند- که این پیراهن نیاز ی به  دستگاه لباس شوئی ندارد ونیاز ی به اب گرم ندارد- نیاز ه اطو ندارد اگر خیلی اهل وسواس هستید با اطوی سرد اطو کنید  کمی فاو با  ابسرد ودوبار چنگ زدن کافی است وانرابتکانید و برروی بند بگذارید اگر چنین کنید پیراهن شما هفتاد وچهارسال مانند روز اول باقی میماند ولی اگر در دستگاه لباس شوئی بگذارید هفده سال بیشتر عمر ندارد- اول چیز تضمین سلامتی وامنیت است وبعد شکل ورنگ وقیمت- درمذاهب وایدولوژی ها درتمام ابعاد تضمین سلامت وامنیت بادوام متعلق به اسلامی شیعی است- مابقه برای مدتی کوتاه هستند دالبته میشوداضافه کرد شیطان هم چندمدتی را میتواند تضمین دهد- من کاب ساواک را میخواندم- اسرئیل وامریکا چه  کمک مالی به ایران و دستگاه های گرانقیمت وروش های  حساب شده تا انجا طرح حمله به مصر باکمک ایران درطرح بود- انقلابی اسلامی مصر با شکست ناصر دودشد صدام هم همین طور الجزایر هم همین طور ابکی بودن مهمترین علت شکست یکی هم دشمنی مسلمانان باهم بود قران هردوعامل گوش زدکرد وضع انها در جاهلیت وعلت پیروزی انها درحین انقلاب اسلامی وشکستهای انها  بعلت برگشتن از اسلام ناب وزدوخورد باهم پیشگوئی کرد- ساواک شیراز خیلی مخوف بود شایعه میکردند که از خیابان زند-یک کوچه بود که تنها درب ساواک درته کوچه بود-بهداخل کوچه نگاه نکنید که اگر باوحشت نگاه گنبد شماراپیدا میکنند وسیم جیم میکنند—مداوم  گروه های انقلابی مطرح میکردند برنامه حمله به ساواک دارند میبدانستند خلاصه یکی امکان نفوذی بودن  دارد ک باز ازجناب ایت الله حضرت علی اضغر  دستغیب رحمت الله علیه  شنیدم-که فرمودند ریس ساواک از من خواسته است فتوا بدهید حمله به ساواک نشود ایشان فرمودند من فتوا نمیدهم از حضرتایت الله-مرحوم مجدالدین محلاتی فرزد برومن ایت الله العظمی شیح  بهاالدین محلاتی رحمت الله علیه درخواست کنید ایشان کلا میفرمودند بدون اجازه روحانیت عمل نکنید- ریس ساواک گفته بود اگر مستقیم نگوید من کشته میشویم من خیلی تعجب کردم-ارتش وشهربانی وسازمانهای دیگر- بعد مشخص شد  عوامل ساواک بعلت خستگی زیاد برای مدت زیادی بدون مرخصی خسته شده بودن وکارانهاهم نتجه ای نمیداد- زیرابرنامه ها زیر نظر روحانیت بود  وغالا باقم تماس میگرفتند وساواک راهی برای کشف انهانداشت- خیلی از انها که  از انها که اهل استانهای دیگربودند- به مرخصی رفته بودند برنگشته بودن- وبعصی عوامل دیگر  که درشیراز مال استانهای دیگر وشهرشیراز بودن مرخصی رفته بود باز مرخصی تلفنی تمدید کرده بودند فقط سه نفر بودند-من رو ز فتح ساواک  کاری داشتم پیاده از محل میدان ستاد کهدرحدود دویست قدم باساواک فاصله داشت را داشتم طی میکردم به سرکوچه  ساواک رسیدم- متوجه شدم درب باز  است اطراف نگاه کردم خیلی  ماشین نزدیک درب  ساواک  درخیابان پارک شده بود  که ان اطراف مغازه ای نبود باز به کوچه نگاه کردم دیدم یک فرد بسیارسفید روی وزیبا وچاق  نزدیکی من است وبه من گفت برو داخل ساواک را نگاه-کن- من گفتم فتح شدگفت فتح شدومن گفتم چگونه فتح شد؟- جریان این بود شخصی بنام حضرت شهید هنرپیشه  رحمت الله یک جوان ورزشگار  یک دسته درست کرده است که پنچ وشش نفر که یک دوتا کلت ویک لاش و  ودیگرا ن چاقو وجماق وساطور داخل ساواک بشوند وئریگر بشوند وشهید شوند  تاترس مردم از ساواک کم شود- از قرار معلوم ساواک هیچ دوربینی درکوچه نداشت- مجبور شدن یک نردبان پیداکننداز یک مغازه نردبان گرفتند وجناب شهید والا مقام بالارفت خواست سواردیوار شود- ساواک محاسبه کرده بود یک ساختمان دوسه طبقه برخللاف درب کنار دیوار  کوچه مقابل درست کرده بود که یک بالکن به سمت درب داشت انجا یکتیرانداز گذاشته بود ویک نفر کوچه  کنارخودرا مراقبت میکرد ان تیرانداز یک کلوله به حضرت شهید  والامقام هنرپیشه زد که دقیقا به ستون فقرات خوردوایشان را به بیمارستان بردندگویا جمعیت درحدود بیست نفری درکوچه جمع شدهبودند ان جناب ماشین پارک میکندوصدای گلوله میشوند داخل کوچه میشود وافراد پشت سرهم وارد باغمیشوند واز درخت انهائی اسلحه داشتندبالامیروند وبهسمت تیراندازد شلیک میکنندویکنفر دیگر در روی درخت تیرمیخورد انها فکر میکردند یک سازمان منظم چریکی با اسلحه وارد شده است واز راه مخفی فرار میکنند انجناب گفت من بسرعت به انتهای ساختمان رفتم وارد یک اطاق شدم که فهمیدم توالت است ناگهان صدای الله اکبر امد من کمی دربراباز کردم دیدم جوانان باخنده  باهم مصاحفه وربوبوسی میکنند وبه هم تبریک میگویند- ماوارد   داخل ساختمان شدیم درب ها همه پلمپ شده بود فقط درب سالن کنفرانس قفل نبود تلفن انجا بود وبچه  درب هاراشکستن تا به زرادخانه رسیدندوتعدی زیاداسلحه انجابود ودرخواست کردند انجاراترک کنید-نه شهربای کاری کرد ونه ارتش ونه حتی تلویزیون ورادیو-

موافقین ۰ مخالفین ۰

نکات کلیدی- انقلاب اسلمی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بعداز رحلت جانسوز  پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم- که یک وحدت وحالت برادرانه- دراعراب عربستان وجود  امدمتاسفانه  افراد ضعیفی- که تصور میکردند- این کاری اسان است  اتش فرقهای را بوجود اوردند- که خود تعجب کردند- ومداوم بر   اتش نفاق وچند دستگی تا امروز افزوده شده است ومذاهب مختلف وگاها متضاد اسلامی بوجود امد- شیعیان رشدی  ضعیف داشتند  واو جانها درحکومت صفویه است که متاسفانه بعلت جهل حاکمان ومردم سطحی نگر نتواستند تاثیری قابلملاحظه بای مدتی مدید بگذارند ومداوم ایران شیعی سراشیب را طی کرد-حتی کوچکترین کشور اروپائی برما حکمرانی میکرد- خوشبختانه تاریخ ورق خورد وما همیشه میبایست ازتاریخ عبرت بگیریم- خداوندمنان ونماینده خداوندمنان هیچگاه درمقابل سئوال نخواهندگفت که نمیدانموهیچگاه خبر دروغ انهارا فریب نمیدهد وسوابق فردی وجمعی انان صلاحیت اهار تاید میکند- تعریف مومن ومنافق وکافر ومشرک وملحد درقران مجید مشخص-شده است خداوندمنان درقران صادقین را تعریف وتمجید کرده است  وکاذبین را تعریفکرده کسانی که خبر درست را میداند ولی دروغ میگویند تکذیت وتقبیح کرده است- خصوصیات اسو ه ها ازبدو تاریخ تا اخر تعریف ومشخص کرده است وخصوصیات انهارا بیان کرده است- مومنین چه ایده وافکاری دارند وغیر مومنی تپه ایده وافکاری دارند را مشخص کرده است- ومولفه های شایستگی وصلاحیترا بیان کرده است به سوابق افراد درزمان جاهلیت ودرحین انقلاب اسلامی وبعداز انقلاب اسلامی رهم تنبین کرده است-درضمن اینده نگری هشدارهای بسیارمهمی هم داده است- به قضاوتهای منفی مردمان دقیق بوده است انرا تقبیح کرده است واز قضاوت های مثبت مردمان تمجید کرده است- تلاش افراد برای سعی کردن وحفاظت از راه  صادق ودرست دین تسط  اسفاده از احادیث  وتفسیر درست قران که یک ارزش بزرگ است حمایت کرده است ارزش گذاری شایسته کرده است واز کسانی که راه کج رابنام راه راست جلوه میدهند- ومردم راز ازرادرست دور میکند هشدار میدهد ئانهارا مذمت ومورد خطاب خشم خود قرارمیدهد- افراد کفر وجاهلیت رابخوبی درک کردند واز ان دورشدند وایمان رابخوبی درک کردن ونسبت به ان علاقمند شدند ونزدیک شدند که اساسن عقل واخلاق حسنه است تایدو  کمک خودرا   به انها عطا خواهد کرد که بالتراز ظرفیت اسمی انهاخواهدبود- ساواک در اخر عمرخود بدستور سیا وموساد وانگلستان به ضد اطلاعات خودتوجه شدید کرد ترس از درون- درکتاب اگاهی دهند ساواک درداخل درکهدراخرعمر دوهفته یکبار چاپ میشد یک حاشیه درروی جلد داشت که تاج شاهنشاهی  راچاپ کرده بود ولی هیچگونه ازمنبع شاه چیزی نمی نوشت مداوم ازخرابکاری وسیاستهای خارجی دم میزد- چون بیانات شاهانه منبع ان مشخص نبود- ودر تله افکار عمامه- کلمات الله هی العیا دست وپای مذبوحانه میزند که گاهی خنده اوربود- واز اخلاق ومنطق حتی بیانات نها تهی بود لذا افرای ترسو که زمانی فردمقابل گردن کج کرده است شیر معرکه بودند همینطورهم سیا- حتی یکموضوع رانتواستند خنثی کنند- ودستورسیاه دستگاهمدرن شکنجه تصور میکردند که پاسخگو است کهانهم  مغلوب شد- عامل دیگری برای مهارکردن جریان   مواج حقیقگوئی نداشتند- حتی مردمان ایران وتاثیرات معنویات اسلامی- شناختی ازان نداشتند- گرچه اصطلاح خرابکاری اول برای چریک هابود وبعد انرا بسط زیادی داند- سیا با یال وکوپال هیچگون ایدولوژِ تاثیر گذارنداشت – تنها پول خرج کردن افرادرا خریدن  افکاررا تغیردادن بهسمت شهوات وحیله های سیاسیونظامی وکشتارمردم اساس فروکشکردن انقلاب میشناختند- وایران بری  کمربند امنیتی دورشورویونفت وچپال  وعقب نگه داشتایران میخو استند

موافقین ۰ مخالفین ۰

سعادت بشری چگونه است-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-جناب مرحوم دکتر عباس یمینی شریف رحمت الله که گروه ایشان قبلا شرح دادم که به شوروی دعوت کرده بودند به یک مرکز نجوم بردند-دونفر را میشناسم- که ضرف مدت هشت ماه یک بان خارجی را یاد گرفتند یکی  جهانشاه صالح است ایشان از اطراف تهران بوده است عموی ایشان درتهران یک بقالی مختصری داشته است- به تهران میایدودرمغازه عموی خود شروع بکار میکند چون عموی ایشان همه فرزندهایش – دختربوده است به ایشان میگوید در مغازه بخواب- درضمن کار دیپلم میگیرد پسرعموی اش  به المان رفته بوده است وان جا مهندس شده بوده پولی برای ایشان میفرستدتوسط نامه که به المان بیاید وانجا کارزیاد است- زمان بعداز جنگ جهانی دوم- اینالمان درترکیه وکشورهای دیگر اوپائی مانند  یوگسلاوی  اژانس داشت که همه تشویق میکرد که به المان بروند ولی اخیرامیخواست زیراب ترک ها رابزند درست مانن دامریکا میخواست زیراب سیاه پوستان رابزند- جاده ها  وپله  هاهمه خراب شده بودند راه حمل ونقل درحال درست شدن بود ایشان هشت ماه دراسلامبول ماندونزدیک ارمنی المانی خواند راه قطاردرست شد از اسلاموبل به  بلگراد امد پایتخت یوگسلاوی- تا فطارعوض کند  در ایستگاه ارتش   همه جارا گرفته بودندنفراول یک ترک بود پیاده شد افسر  ارتش سئوال کرد که کجا میروی  ایشان گفت برای نقاشی به المان میرویم  افسر گفت خودما به نقاش نیاز  داریم  ایشان را گرفتند درکامیون گذاشتند- نفردوم با یک ترک بود گفت کجا میروی –گفتمن یک پزشک هستم با تخصص به المان میروم باز ان افسرگفت ما به پزشک نیازداریم وبه شماهم تخصص یادمیدهیم- نفرسوم اقای  صالح بود گفت کجامیروی ایشان به المانی  برای کار به المان میروم و اگرشد پزشکی بخوانم- افسرگفت المانی را کجا یادگرفتی  ایران زبان المانی یادنمی دهد ایشان گفت هشت ماه در اسلامبول المانی خواندم- افسرگفت تومعلوم میشودنابغه هستی  بهاندازه پنجسال بکش  المانی خواندی ما به تو تخصص پژشکی میدهیم ایشان فرار میکنند زنان زیادی  ار بلگراد برای کار به المان میرفتند لای انها قایم میشود وسوار فطارالمان میشودبه المان میرود-  دوم جناب اقای یمین الشریف بود ایشان درحدود هفت ماه روسی خواند با  طریقه شخصیخوداش توسط کسی روسی بلد بود هفته سه جلسه هر جلسه سه ساعت- خانمی که درباره دستگاه نجوم به فارسی توضیح بدهد- یک خانمی امدندکه ایشان بروسی بگوید وان خانم ترجمه کند خانم مترجم  به روسی گفت مواظب باش اینها همه غرب گرا هستند-جناب اقای  بیرشک که سرگروه بود  میابیست هروز یک قرصی رابخورد ایشان گفتخدا کند شما اب ولرم داشته باشدید چون زمستان بود خانم مترجم فرمودندمعنی ولرم چیست- گفتنداب نه سذدباشد نه بسیارگرمباشد خانم مترجم گفتند من بایادازبخش  ادبیات فارسیدانشگاه مسکو سئوال کنم جناب مرحوم یمنی الشریف گفتند به روسی چنین میشود-خانم مترج گفتند شما حرف من را فمیدید- ایشان گفتند بله من فهمیدیم فقط یک سئوال دارم شما  از کجا فهمیدید-که همه غرب گرا هستند- ایشان گفتند شما چه مدت روسی خواندید –ومن گفتم هشت ماه ایشان گفت دروغ میگوئی  پنج سال بکش خواندی – درهواپیما به سمت سیبری  یکی روسی  بهنزد جناباقی  یمینی الشریف میاید  بادادن اطلاعات دقیقی  زیادی  ایشان میگوید برای ما مسجعل است شاه رفتنی است- فرح و ولیعهد قدرت اداره کشورراندارند انهاهم رفتنی هستند- سئوال مهم ما این است چه کسی سرکار می اید- نظر شما چیست- ایشان میگوید من نمیدانم ولی مشخص است ایران حزب درست وحسابی ندارد تنها حزب درست حسابی حزب امام الخمینی رحمت الله علیه است زیرا همه روحانیت وطلبه های گوش بفرمان ایشان خواهند شد وانها موردتوجه مردم هستند گوش بفرما ن انها هستند ان جناب میفرماید درحدود یک صدسی هزار هستند هرکس بخواهد به حکومت برسد-چراغ سبز ان معظم له باید داشته باشد- بهترین الگو جهاندر بخش حکومتعلق به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-قانون اساسی  مدینه بهترین قانون اساسی دنیا است- چون اکثریت مسلمانان بودند قانون براساس اسلام نوشته شده بود-تمام فرق ومذاهب ازادبودند ایدلوژی خودرا داشته باشند حتی بت پرستان وکافران وملحدین ولی حق ضربه زدن به جامعه نبایداشته باشدودرجهت سعاد جامعه باید کوشا باشندهرکس واقعا از روی عقل مسلمان شدن حق ارتدادویاباز گشت ندارد وازاول باید انرا دقت کند ولی میتواند به فرق دیگر  ملحق شودواگر  از فرقه خداش دفاع کرد اسلام حق مجادله وچالش دارد ولی پیامر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم نسبت به کفار ومنافین  درجه ا.ل  ظرفیتی زیادنشان داد ومداومفرمودندمسلمانان بااخلاق حسنه افرادرا جلب کنند ومنافقین درجه دو که سینفربودندواز اصحاب کبارهم ودند نام انها به چندنفر دادند ولی گفتندحق افشا ندارید  وباانها هم بخوبی مدارا کردند- غرب میگوید فرد میتواند هرچقدرخواست تغیر مذهب بدهد این عمل حرج ومرج میسازد-که بنفع مافیا است حضرت رسول صلواته الله علیه واله والسلم حقیقت یکی است انهم مانندتنه درخت ولی باطل مانندپرنده است برروی شاخه ای میرود وفکر میکند که درجا مستحکمی است وناگهان متوجه ریزش افراد میشود وبرروی یک شاخه دیگر میرود- وپس از مدتی باز  ان عمل تکرار میشود غرب تصور میکند شیعیان از روی تعصب میگویند ما احساس ارامش وسعادت میکینم وحوایج ماپسازمدتی عاقلانه حل میشود- میگئیند چنین چیزی امکان پذیر نیست مداوم باید فرد تغیبر کند-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰