عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

نیم نگاهی به سفرموسقی دانها ایران به روسیه-!!


بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سفرارکستر سفمونیک های ما به روسیه-مقدمه اول- انسان به اسطوره نیاز مند است واین اسطورها –درتمام ابعاد نیازها وشناخت های روحی انسان را شامل میشود ودرا ن غلو میکندمثلا انسانها به طبیعت نیازمند بودن انهارا تاحدتقدس بالابردند- انسان درگذشته میخواسته است  روح اش با روح طبیعت به وحدت برسد- -که امروزه که مدتی فترتی بوجود امد- وروح انسان با روح تکنولوژی میخواست به وحدت برسد-گرچه تکنولوژی خود بخشی از طبیعت است ولی روح زنده ندارد- اخیرا درغرب به این نتجه رسیدند- که میبایست به روح طبیعت باز گشت کرد  وجناب اقای محمود درویش  را مبتکر ان درخاور میانه میدادنند درحالیکه شرق خیلی زود ازتر غرب به این وحود روح با طبیعت رسیده است- قران بخوبی  این موضوع را اثبات میکشند واشعار جهان شرق واعراب بخوبی این موضوع را اثبات میکند- درجناب درویش میفرمیاد من با طوفان اوبا قدرت اش ومن باسنگکه در دل من-که— ماوای ازادی است با استبدادمیجنگیم-درحدیث داریم که مومن درمسجد چون ماهی دراب است ومنافق چون پرنده درقفس – یکی از موضوعات کلیدی واستراتژی- خوشبختی وبدبختی استود راین مورد انسان زیا دتمرکز  داده است مذهب در شرق-= عامل خوشبختی – خداوندمنان- وبدبختی عاملش شیطان وطرفداران شیطان هستند-که یک استحاله فکری ومنشی بوجود میاورند حتی غلو میکنند جسم راهم تغیر میدهند به اصطلاح سحر وطلسم میکنند ومسخ میکنند اورا حیوان ویا سنگ وغیره میکنند این اسطورها بعلت ترس از حکومت  ها که طرفدران شیطان بودند بصورت یکنوع اسطوره های  سیاسی- اخلاقی مطرح شدند که بیشتر درکاخ رخ میدهد- ماننند اژدهاک داستان ارسلان نام دارد که باغول ودیو سفید میجگند درحقیق همان حکمران زمان خوداش استدر شرق امکان پیداشدنبهشت – یعنی بهشت روی زمین قبلا بسیارزیاد بود ولی متاسفانه درطول تاریخ این بهشت روی زمین کمرنگ شد وبهشت اسمانی پر رنگ شد وسفربه بهشت اسمانی هدف واقعی انسان شد ولی درغرب از اینکه دین بتواند بهشت زمیی رابوجود اورد- مایوس شدند وبدنبال سکولاریسم رفتندوتصور میکردند میتوانند به بهشت روی زمین برسند ولی امروزه مایوس هستند تنها شیعه ناب است که وعده بهشت روی زمین را میدهد واین خود یکی از بزرگترین ومهم ترین اسطوره واقعی  ومثبت برای بشریت است- تمام شعارهای اسلامی سازنده بزرگترین اسطوره هستی هستند- به نظر حقیرمعراج حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- خلقت حضرت ادم علیه  السلام وشیطانوعذر خواهی فرشتگان- که نکته ای رابگویم-مرحوم دکتر شریعتی رحمت الله علیه ان مجاهدنستوه فرمودند که فرشتگان از دین جریان نژاد جن به این نکته پی بردند که ازادی  هم برای انسان همان سرنوشت را ایجاد میکند به نظرحقیر این یک دید بشری است یک دید واقعی نیست برای ان که فرشتگان نگفتند تجربه این را نشان داده است وفرمودندذ علم  شما اینبود یعنی علم خداوندمنان این بود من بجزعلم شما علمی نداریم یعنی تجربه ملاک نیست مشخص است قبلا از خداوندمنان سئوال کردن مخلوق ازاد چگونه خواهد بودخداوندمنان فرموده است بایدبه انهاشهوات داد واندکیث از انها عبد الهی خواهند شد- مشکل فرشتگان این جا است زماین به یکی ازافسران دانشکده زرهی برای تمرین نظامی باتانگ به سیاه دانگون  رفتیم کمی به بچه سخت گذشت وایراد هائی گرفته شد ایشان جواب داد شما درمقام یک ژنرا ل نیستید که حق اعتراض داشته باشید شما دانشجو هستد در حدیک سرباز هستید سئوال دانشجوئی برای درک مطلب بکنید- حتی یک ژنرال چناچه علم تخصصی جدید من را نداشته باشد- حق اعتراض ندارد مانند یک دانشجو حق سئوال دارد ملائکه حق اعتراض نداشتند- ولی حق سئوال برای درک داشتند خداوندمنان مانند یک استادپرتجربه فرمودند که شما انچه من میدانیم شما نمیدانید سربسته انرا رد کردندعلمل وعرفا میفرمیاند از بعضی احادیث پی میبریم بعلت صفت غفراناست گناه کند وبخشیده شوئد  بعثت انبیا صلوالته الله علیهم  اجمعین عظمت کارانها بزرکترین اسطورها است حتی مسلمان شدن حضرت بلال رحمت الله علیه خودیک اسطوره عظیم است ما نیازی انجنان به اسطورهای  غربی ویا شرقی نداریم- حال برای ان اسطوره ها موزیک یا سمفونیک ساختندما چون موزیک حرام تشخیص داد شد دراین جهت کار نکرد وبدنبال موضعات عرافانی ومذهبی  وغم انگیز وشاد  یاور رفت که بیشتر هنرمند برای دل خوداش ویا دوستان وروستا افاردی از شهرخودساخت امروز ه ما مبیاست اگر میال دراین جهت از غرب اقتباس کنیم بیادمطابق فرهنگ خودمان انرا بسازیم نکه از اسمفونیک غرب وشرق بگیریک همان طور استایدشرق وغرب وایرتان فرمودندای زیره به کرمان بردند است ولطفی ندارد وایرانیان انرا درک نمیکنند ومسئله دیگر دنیا – جهان شکوه وجلال است- نمیشود یک تائتر ساخت دوعارف دریک کلبه محقر که کمی اجیل ومیوه میخورند ونهار ابگو شت است مطالب عظیم الشان عرفانی بیان میکنند شکوه وجلال میخواهد ونمیشود گفت که نمیتوانیم هزینه کنیم؟؟!!خداوندمنان ستاره گان را مطرح میکندپس شکوه وجلال امروزه اساس  کار است- انشالله کارها درست خواهد شد

موافقین ۰ مخالفین ۰

رابطه نزدیک ایران وترکیه !!


بسم الله الرحمن ارحیم-خبرا ز تهران تایمز- عنوان- تمام حزبهای سیاسی  ترکیه درجستجوی  روابط نزدیک با ایران هستند—تهران- سفیرترکیه درتهران اقای رضاهاکان تکین- فرمودند- که تمام حزب های سیاسی  در ترکیه- از اهمیت بسیارمهم روابط با ایران اگاه هستند- وبدنبال  گسترش ان  با ایران میباشند در تفسیر که از جناب اقای سفیر بر می اید- انتخابات ریاست جمهوری وپارلمان  برای روز 24 جون برنامه  ریزی  شده است-افراد ترکیه ای درایران ارای خود رادر روز یکشنبه خواهند داد- شش کاندیدها که درانتخاب ریاست جمهوری شرکت میکنند- وهم چنین هشت حزب سیاسی  که دررقابت برای -600 صندلی در پارلمان شرکت دارند- سفیر ترکیه فرمودند- جریان رای گیری از افراد ترکیی ای –مقیم خارج در 19 ماه جون پایان می یابد-براثر گزارش بیش از سه میلیون بومی درخارج وجودارند—که انتظار میرود- در رای گیری درماورای بحار  در بیش از صدمرکز رای گیری شرکت کنند- در همین حال-نخست وزیر  ترکیش جناب اقای بینا علی  یلدریم- گفته اند که هیچ کشوری حق استفاده از پایگاه هوائی  این جیر لیک در ترکیه برای مقاصد حمله برعلیه ایران ندارد- ترکیه اجازه داده است که استفاده از پایگاه هوائی  اینجرلیک تنها برای مقاصد برعلیه تروریسیم خواهد بود- وامریکا هیچ گاه قادرنخواهدبود برعلیه کشور بخاطر مقاصد شخصی  از ان استفاده کند- خبر گذاری – ایرانا  - برای جناب سفیر نقل  قول کرده است- بنا بر گفته تلویزیون- با با لا- که زمانی خبرگزاری ان سئوال کرد- در باره درخواست احتمالی امریکا- برای استفاده بردن از این پایگاه هوائی  برعلیه ایران—پایگاه اینجرلیک-که یک پایگاه هوائی است که دربخشی از شهرادانا قرار دارد- که بصورت معمول نیروی هوائی ترکیه وامریکا از ان استفاده میکنند—ایشان متذکر شد- که امکان ندارد که ترکیه برعلیه همسایگان خود اقدام کند—ایشان اضافه کردن که بین ترکیه  وایران از زمانی که تعهد نامه بین ایران وعثمانی  از سال 1639 که به قرارداد قصر شیرین معروف است جنگی رخ نداده است- انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

ملاقات دو رهبر درحزیره سنت اوسا-!!


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-فراز ی از مقاله تهران  تایمز که بسیارهم مفصل است باعنوان کره شمالی – امریکا سندجامع- که بعدازملاقات رهبران- امضا شد- کارشناسان به ان مشکوک هستند- هردو سنگ بزرگی برسر راه دیگری قرار دادند-که راستی ازمائی  بسیار مشکل است امریکا  جمع اوری بساط اتمی  بطور کلی است- کره شمالی جمع کردن چتر اتمی امریکا در کره جنوبی وژاپون است وخروج نیروی اتمی  بیست هشتهزار سرباز امریکائی درذ کره جنوبی است- ودرامریکا  مشکوک های اتمی کره شمالی هدف قراردارند برچیده شود- اقای ترامپ بیان کردن مسافرت های زیادی اقای کیم به واشنگتن بیاد تا مسائل حل شود واقای کیم هم انرا پذیرفته است- باکمی دقت سروصدای فیلم های هم جنس بازی زنان ومردان  تمام شده وخاورمیانه مطرح شده است وحال هم در خاورمیانه درشرف اتمام است کره  وامریکا مطرح میشود-ملاقات در جزیره- سنتاوسا-در هتل –کپلا که قبلا پادگان نظامی انگلیسی ها بوده است که به یک هتل با اخرین ستاره تبدیل شده است- ما هم یادبگیریم-اغاز کار بسیار ملاقات طراحی شده بود که بسیارهنرمندانه بهم دست دادند-) اصطلاح- بک دارپ- به معنای ان است که تاتیر ویا سینما اولین عکس که تاتر ویا سینما نشان داده میشود-مثلا فیلم درباره نژاد پرستی است- این عکس میتواند بیان کند که این تاتر ویا سینما نسبت به نژاد  پرستی  دید مثبت دارد ویامنفی دارد- مثلا فردی عکسی از کوه هیمالیا بگیرد که نشان دراماتیک بودن ان است ویا  شادی افرین بودن ان است—که غالبا دراماتیک است همیشه فضای معمول ملاک است-اما لغت سنری همیشه مثبت وجذاب است)که نشانه خوش امد گوئی – برخلاف بک دراپ- پرچم های دو کشور که پشت سرانها قرارداشت- ملاقات سران – ترامپ- کیم- بنظر میرسدماه  های گذشته غیر قابل تصور بوده است-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

از کارتون خواب تا قهرمانی -!!


بسم الله الرحمن الرحیم-داستان از گاردین  که در تهران تایمز  امده است- عنوان- بیران وند- از خواب درجاهای ناهموار تاجام جهانی با ایران- بعد از اولین بازی  جام جهانی سال2014- درمقابل نیجریه دروازه بان- اقای علیرضاحقیقی( که به بایگانی اسطوره ای کهن پیوست) که در سطر عنوان های  خوش سیما ها جای گرفت- وایشان بغتدا یک ثمره فوادی  برای هزاران نفردرجهان شد- کاندید نفر اول برای درواز بانی  برای جام جهانی روسیه درسال2018- اقای علیرضا بیران وندشد البته ایشان به خوش سیمائی  اقای حقیقی- نیست-اما  دوران پر رنج ایشان میتواند منبع الهام برا ی میلیون ها نفر در جهان باشد( بخصوص برای امریکائی که به شهرت وثروت رسیدند وخودکشی کردن که اخیرا یک سراشپز شمهور ویک خانم طراح لباس مشهور خود کشی کردن) ایشان در سارابایس- لرستان  بدنیا امد- که در یک خانواده عشایری که همیشه درحال کوچ بود- واقای علی رضا فزرند ارشد بود که طبق سنت عشایری  از زمان کوچکی  به دیگران کمک میکرد و-اولین شغل ا یشان- چوپانی بود- وهرگاه وقت  فراغتی پیدا میکرد به باز ی فوتبال می پرداخت وبازی  دال پران بادوستان خود باز ی میکرد—دال پران – یک بازی محلی است- که دربر گیرند پرتاب سنگ به مسافت بسیارزیاد میباشد- شاید شما نتوانید تصور کنید- که این بازی با باز ی فوتبال همراهی دارد-ولی بعد از سال ها- این بازی به ایشان کمک کرد- در سال دوزاده سالگی  خانواده ایشام درسارا بایس- سکنی گرفتند- وبا هم بازی های انجا تمرین را شروع کرد- با پست- استایکر=نوک حمله-شروع کرد- اما زمانی دروازه بانمجروح شد- ایشان بین دو میله قرار گرفت- ویک حفظ درخشان کافی بود که دراین جایگاه باشد- ایشان تصمیم گرفت که در این  سمت باشد وکار کند- ولی پدر ایشان سخت مخالفت میکرد-پدر ایشان –مرتضی بیران وند- مانند بسیار از پدران ایران فکر میکردند که فوتبال نمیتواند یک شغل باشد- وترجیح میداد که ایشان یک کارگر ساده باشد-میگوید- پدر من فوتبال را دوست نداشت- واز من میخواست که به کار خود ادامه دهم- علی رضا به روزنامه گاردین گفت—پدرم حتی  لباس های ورزشی ودستکش های منرا پاره میکرد- -و من- همیشه با دست های خودم  برای سالهای بازی میکردم—دروازه بان جوان تصمیم به فرار از منزل کرد- وبه تهران رفت- تا شانس خود را درانجا جستسجو کند-که بتواغند دربزرگترین باشگاهدر پایتخت بازی کند- ایشان مقداری پول از فامیل گرفت وبا اتوبوس به تهران رفت- فرشته موفقیت ساز-( همیشه این فرشته با خوبان است) خیلی زود رحمت خودرا به ایشان نشان داد—دراتوبوس ایشان با یک کوچ فوتبال- جناب اقای  حسین فیض که یک تیم محلی داشت ملاقات کرد- ان جناب به ایشان گفت به شرطی 200000-  تومان به من پرداخت کنید من اجازه شرکت درتیم ویادگیری را به شمامیدهم-=سی پوند= اما دروازبان جوان  نه این پول را داشت ونه جائی  برای سکونت-وخواب-!! ایشان شبها- اطراف برج ازادی  که افراد فقیر مهاجر درانجا گرد میامدند سپری میکرد- -یک شب- یک جوان فروشنده به ایشان پیشنهاد داد-که درخانه اش  به ایشان یک اطاق بدهد- که دروازه بان انرا پذیرفت بشرطی که فکراش را عوض کند وبه باشگاه برود- ودرانجا مرتب تمرین کند—ایشان شب در دم در باشگاه خوابید- صبح که بیدار شد متوجه شد مردم سکه هائی دراطراف ایشان انداختند ایشان گفت  انها تصور کرده بودند که من یک فقیر هستم—خوب من برای اولین بار یک صحبانه دل چسب خوردم- نهایتا اقای فیض – یک شانش وفرصت داد که بدون پراخت وجهی  به تمرین بپردازد وباه کاپیتان گفت ایشان راحمایت وکمک کنید—ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اخذ بالثار-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-علت عدم قبول باز ی فوتبال تدارکاتی بین ایران ویونان وایران وایتالیا درواقع تحریم امریکا است وبیان کردن که شما منبع یورئی ندارید- هردو اینها ضرر کردن مثلا به جای یورو – پسته وزعفران وفرش وگاز ونفت میگرفتند به نفع انها بود-حضرت ادواردو- پسر میلیاردرمعرو ایتالیائی – ایشان از دانشگاه پرینستون دکتری ادیان شناسی گرفت سری به هند زد ودباره بودا تحقیقات علمی جالبی انجام داد مثبت ومنفی انرادرک کرد ولی بدر زمانه نمیخورد را تشخیص داد هعمه –به به وبه وچه چه کردن همنی طور روی ادیان های هندی کارد وسپس درمسیحیت ویهودیت ایشان تحقیق کردن وهمه تعریف کردند ودرباره اسلام برداران اهل سنت هم بهمین ترتیب ایشان کارکرد وبه تهران امد وبایکی از استاید دانشگاه تهران گفتمان داشت وشیعه شد- بدهی بود که شیعهتحت تاثیر امام راحل صلواته الله علیه بعلت مخالف حضرت اش صلوالته الله علیه برای اسرائیل وغرب خطرناک بود- به ایشان گفتندتنهاوارث این ثروت شما هستید اینده خودرا خراب نکن ایشان فرمود من ضد سرمایه داری کثیف صیهونیستی  هستم فکر کردن این سرمایه به باداده میشود وهزینه اسلام عزیز شیعهمیشود لذا ایشان را کشتن وحال روح معزز اش برایتالیا مسلط است تا به اهداف خوداش برسد- وخواهیددید- اخاذ بالثارخواهد شد

موافقین ۰ مخالفین ۰

ترانه جام جهانی فوتبال

بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است—اهنگ رسمی مسابقات فوتبال- بنام-لیف –ایت  -اپ- به معنای برای خوشی هزینه کن- اولین بار با همین عنوان هالیوودیک البوم درست کرد=-که بعدا تعداد زیادی باهمین عنوان وبا همین سبک- سبک احساسات برانگیز  ایجاد شده است- البوم اول  در شرکت سالید گولد دادند که ضبط کنند وچون این شرکت همان زمان ورشکسته اعلام شد- اجازه تولید داده نشد وگروه بدودسته تقسیم شدند- بعدا هالیوود با  اقای اسکات کرایر انرا دریک استادیو دراتلانتات وسط شرکت  - سانی  لیم بو د انرا تولید کردند وحال این  ترانه فیفاباهمان اعنوان  باخواندگان جدید وترانه جدید درست کرده است که قراراست فوتبال  عشق وهدیه بدهد که هیچکدام از ضربات قلب فراموش نشود-درمتن ترانه میگوید به همه چیز لگد بزن درجائی که مهم نیست کجا است وحدت است وپیروزی را باخود میاورد- نکته مهم این است که شرکت مکدونالد در روسیه کار جدید میکند  وماهم باید  هم رستوران بزنیم وغذای ایرانی وفیلم هائی از بازی تیم ملی را هم البوم کنیم بفروشیم ودرضمن احادیث  وبیانات بزرگوران راهم درباره ورزش ترجمه کنیم بفروش برسانیم

موافقین ۰ مخالفین ۰

روایت کلیدی تمدن اسلامی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در سرکلاس  در دانشگاه لندن رزی خانم استاد یک حدیث کلیدی درباره شخصا رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-مطرح کرد که البته علمای ماهم چون معلوملت زیربنائی سنگینی دارند-حدیث های معیار بخوبی میشناسند—روایت این است فردی در یک روستائی با افاصله کمی زیاد وجود داشته است که هر از گاهی  به مدینه می امده است وکلائی را از فرد میخریده است وبه روستا میبرده است به ایشان میگویند شخص ی درمدینه ادعای نبوت کرده است وشماهم به ایشان بپوندید ایشان گوید از این دروغ گویان زیادهستند من خودم پیامبر خودم هستم—ایشام به مدینه می امده است- غالبا ان فرد چائی برای ایشان نداشته است وگاهی درحیاط میخوابده است وگاهی هم خودرا درباغی مخفی میکرده است زیرا هرکس را تشخیص میدادند قبیله ای ویاافرادی در مدینه ندارد به باغی دعوت میکردند وایشان را میکشتندوپول واسب وغیره بر میداشتند- وبعداز مدتی خانواده انها به مدینه میامدند ودرخواست کمک داشتند وهمه میگفتند چنین فردی راماندیدم- ایشان به مدینه می اید-خانه ان فرد تغییر کرده بود ومداوم بالای وپتاین کوچه را درمیزد وسراغ ان فرد را میگرفت حضرت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلام اتفاقا درهمان محل بود ومتوجه شد که این فرد غریب است ایشان را صدا کرد وجریان پرسید حضرت صلواته اللهعلیه9 واله والسلم فرمودنددرهمان کوچه خانه ای را نشان دادکه شیخ کوچه است برو به شیخ بگو پپیامبر اکرلم صلواته اللهعلیه واله والسلم فرموده است به شما جا دهد واگر جا نداشت به نزدفلان صفه ( سنگ چهارگوش بزرگکه نزدیک مدینه بوده است وفقرا درانجا جمع میشدند ومردم وحضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه به انها کمک میکردند)- حضرت صلواته الله علیه واله والسلم رفتند- ایشان درخانه را زد وشیخ بیرون امد وجریان را گفت—شیخ قسم خورد که مهمان زیاددارم وجا ندارم ولی شما ر نزدیک شیخ دیگری میبرم- وایشان به نزد یک شیخ دیگری برد- وان شیخ ایشان را جا داد واحترام زیادی گذاشت وپذیرائی مفصلی کرد وگفت مدت زیادی شما بایدمهمان من باشید- وان تاجررا پیدا کردوبه ایشان گفت اگربه این پول نیاز داری- من به شما پول میدهم که کم کم به من بدهید وفرمودان شخص پیامبر اکرن صلواته االله علیه ونور چشم مااست  ایشان از نزد ان شیخ خداحافظی کرد به نزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وگفت یا محمد چه کردی!!یک کاررویائی کردی که من نمیتوانم انرا هضم کنم ومیگویند شما پیامبر هستید- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمفرمودند – بلی من پیامبر  هستم  هرمعجزه ای میخواهی بگو- ایشان یک انسان عاقل است گفت دشمنان من ودوستان من در روستا کی هستند- حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله السلم فرمودند – بعدگفت من چهار دختر دارم چهارداماد خوب کی  ها هستند باز حضرت رسول صلواته اللهعلیه واله والسلم فرمودند پس گفت شغل اینده من چه باشد- باز حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم فرمودند وباز گفت دین خودرا چگونه بدست اورم با زحضرت رسول اکرم صللواته  الله علیه واله والسلم-فرمودند ان شخص مکثی کرد وگفت همه رادرست گفتی وشهادیتن را گفت ورفت- حال هرکس دراین جهت باشد فردی راستین است وهرکس برخلاف این جهت باشد فرد ی ناروا-و- منافق واحمق است

موافقین ۰ مخالفین ۰

اسلام- غیر علمی است--؟؟!!


بسم االله الرحمن ا الرحیم-نظریات شخصی است-در زمان قدیم وحتی جدید-بت پرستان ومشرکین هم که از بت پرستان یادگرفتند- به عنوعناوین  مختلف- بت را  یا اب وعسل ویا با شراب ویا ربت شتسشو میداند واب انرا درطشتی جمع میکردند ویا درمشکی  مریدان بعنوان بیعت وشفا تبرک میخوردند سپس کسی اگرمیخواست این فرد تبیلغ بهب تی دیگر کند ویا به مذهبی دعوت میگفتندقلب ما قفل  است وما کر ولال وکور هستیم نسبت به انچه تبلیغ میکنید وگاهی اصلا جواب نمیدادند مانند- گاو نگاه میکردند نمیوخاستندخوبی ا تبلیغ دگیر قبول کنند- ومیگفتند ماتابع ابوسفیان هستیم وبه بت که ایشلن متولی ا است مومن هستیم ونسبت به شما کور وکر ولال هستیم واقع افراد را سحر میکردند- قران میفرمیاداینها اب گو.ساله خودردند زمای که سامری طل های را گفت وذوب کرد درقالب یک گوساله ریخت وقتیکه شکل گرفت از قالب دراورد ودریک طشت اب سرد قرارداد وسپس برا یتبریک وبیعت  فرمودند یک لیوان ازان بخورید حتی نوشتند دربیعت جنگ یک طشت می اوردند وهرکس یک رگ دست را میزد وخون ان دراب طشت میرفت وزمانی که همه این کار کردند هرکس یک لیوان از ان میخورد- فیلم اخیر از منافقین سلخته شده است که طبق  استاد- سایت نجات ان جی او- که منافقینی بودند که مستبصر شدن واگاهی های جالبی رابیان کردند- شخصی بنام شهرام کودتا میکند به جوانان تحصیل کرده که پشت سر ایشان انبوها ی از کتاب است میفرماید شهیدمعزز  شریف واقفی  میخواهد با اسلام حرکت کند  واین حرکت شکست میخورد چون علمی نیست؟؟ واسلام یک ایدولوژی  است وایدلوژی یک روبنا است وروبنا شکست میخورد پس از روبنا بدری نمیخورد چرا اقای مارسک هم به روبنا معتقد است وهم به زیربنا ایا مارکسیم یک ایدولوژی نیست پس مارکسییم هم شکست میخورد چون روبنا است- میفرماید مارکسیسم یک زیربنا  است ؟؟ نمیداند که زیربنای  مارکسیم – اصالت ماتریالیسم است با قوانین دیالکتیکی – که هنوز هیچ دانشمند فیزیک دردنیا نتواند است دیالکتیکی ماده را اثباتکند برخلاف انراثبات شده است دیاکلتکی تنها در ذهن رخ میدهد ولی نتجه همیشه مطابق قانون مارکسیست نیست  تصور کنید میخواهدی برای کی مهمانی  غذا تهیه کنید انواع غذا ها درذهن تشکیل میشود وهرکدام مسائل خوداش رادارد مکن است فرد از غذا دادن کمنصرف شود وبه رستوان رود  ویا مرغ وماکارانی را ترجیح دهد تابع قوانین دیگر یاست که دیاکتیکی نیست ولی ممکن است یک رمان بنویسد که از قوانین دیالیکتیکی تبعیت کند حال قوانین دیل یکتیکی  حاکم است فرد همیشه درجنگ طبقاتی بایدباشد صلح مطرح نیست پس روسیه چگونه باغرب به صلح رسید وچگونه بعضیاز افرادمنافقیت توبه کردن وبا رژیم همکاری کردن- اصل این است زیربنا-توحیداست وماده روبنا است وتوحید با روبنا است یعنی هدف ارمانی است واین واقعیت علمی است- وبدین وسیله سحر مارکسیست- باطل میشود انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

لطفا به این سایت مراجعه کنید-!!


بسم الله الرحمن الرحیم-لطفا به این سایت مراجعه کنید-http://www.myemamali110.blogfa.com/

موافقین ۰ مخالفین ۰

رحلت اقای غلامحسین کسرائی- رحمت الله علیه


 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ما درشیرازدرخبابان اردبیهشت- زندگانی میکردیم- وپدر من درخرید همه چیز بخصوص خانه وساوس زیادی داشت-با  افراد زیادی مشورت میکرد-اما درخرید خانه جدید برق اسا عمل کرد که مورد اتراض خانواده ودوستان واقع شد که با این پول شما خانه بهتری میخریدید-صاحب خانه موضوع را فمید مقداری تخفیف رداد وبخشراهم گفت سهمته بدهیدمقداری لاستیگ نو ماشین دادما همسایه جناب اقای حاج غلام حسین کسرائی شدیم- دین کوچه بعدا چند اهل الله پیدا شد- ویک مدیر کل ساواک-من دانشجو بودم اولین بر خود من با ایشانمنر اجذب کردباخنده ملیح وصورت نورانی بیانات ساده شیرین- جوان درمراحل اول کم جذب میشود حتی درشهوات انتظارنباید داشت که تاثیرانچنانی باشد- ایشان تاسطح نزدیک به اجتهاد پیشرذفت وجزو گروه سر- حضرت ایت الله العظمی مرحوم شیخ بهالد ین محلاتی بود- ایشان یکگروه داشت که مسائل پیچیده فقه پید میکردند ومطرح میکردند وانجمع بافکر جمعی حل میکردند- ودرضمن درجریان سیاسی کشورهم بودند-مخارج ایشان برادرا یشان میپرداخت بشرط انکه به ایشان هم درس دهد- روز حضرت ایت الله العظمی رحمت الله علیه به ایشان میفرماد وضع دبیرستانها زیادخوب نیست  وانها نیرویکاربلد ندارند برشما وجاب است به دببرستان بروید ومن سعی میکنم که وقت را تغیر دهم وبه دسوتان میگیم نوار ویا دست نوشته برای شماتهیه کنند ومن دیروقت میخوابم وزود  وزود بدار میشوم  دراین مدت وهروقت که داشتیدمیتوانید نزدمن بیائید ومباحثه کنیم- وایشام صبح زود میرفته است- بیمارستان نماز یدراصل بیمارستان ارتش امریکا بود وقتیکه امریکائی ها از ایران میخواستندبروند- مرحوم نماز یانرا خرید بسیارمچهز بود کارگاه مدرن نجاری واهنگری ودرب ساز  وبلوک سازی  لوله کشی برق کشی ومهنر از همه  تصفیه اب که بعدا اقای نماز ی بها مریکائی-هائی که درتفسفه ولوله کشی وبرق کشی بود گفت مزد هنگفت میدهم این مهارت هابه ایرانیان یادبدهید وانها این مهارت ها به هنرستان نمازی که ایشان ساخت یاد دادند وسپس انتصفیه خانه را گسترش داد واب لوله کشی مجانی برای شیراز ساخت- اما زمانی که ایشان رحلت کرد ورثه ایشان ان کمک های فراوانی که ایشان به این بیمارستان کرد قطع شدوبودجه دولت تا پانزده روز برای بیمارها وکارمندان کشش داشت-لذا از انبار عظیمی موادخوراکی بود مداوم دزدی میشد- وا واین بیمارستان درجنوب یگانه بود واز جنوب راهی میشدندوپول باز گشت نداشتند  درضمن جنابان دکترها ونرس هاهمه تحصیل کرده امریگائی هابودند وعلنا ازسکولاریسیم حمایت میکردند—حرت ایت الله العظمی رحمت الله علیه ایشان را میخواهد ومیفرماید یک طلبه جوان از عهده بر نمی اید ومن شمارا انتخاب کردم وقول دادن شمارا استخدام کنند وشما برویدان جا وسعی راخودابکنید من زوری ندارم وسعی میکنم خیرین را تشویق کنم به شماتاحدی کمک کنند ایشان برق اسا  حسابداری را میخواند وبعنوان کمک حسابدار استخدام میشود ودوره مالی ومدیریت را نزد  کسی  تخصص دراین زمینه داشت ودربیمارستان کار میکرد یادمیگیرد- وایشان اعلام میکند هرکس از انبار دزد یکرده است به من گوید ومن بهاندازه دزدی  ایشان جنس میخرم درانبار میگذارم تا کالای ایشان حلال شود بشرطی تکرار نکند وسعی میکنم وضع شما بهبود بخشم ومداوم با استاندار درچالش بوده است وایشان میفرمود ومن هرقت از خانه بیرون میایم که به بیمارستان میروم میگویم من به کمک  شما امام زمان علیه  السلام پا به بیمارستان میگذارم وگرنه جرئت اش را ندارم بقدری اتفاقات  افتاده است که هردفعه وضع جور شده است یک دفعه یک هندی را این بیمارستان معالجه کرذدپولی هنگفت داد—یک خانمی اینجا معالجه شد یک باب خانه داد- ارتکازی من نکته بگویم خداوندمنان تو چیدمان دارد یکیکی برای مومنین از زیرزمین یک برج شروع میشود وبه انتهای طبقه اخر که طبقه صدم است میرسد- ویک چیدمان بریا غیرمومن  داراد از طبقه صدم می ایدتا به زیرزمین میرسد که انسان درهردو حیرت زده است فی انسان تعجب- ولذا به جنبان گفتم این داستان سکولار راهم برای من بیان کنید—هیچاه خنده ملیح از ایشان قطع نمیشد شخص مسجدی ساخت درشیراز بنام مسجد ایرانی دوشرط داشت اول انکه مداوم از ایت الله حقیقت دعوت به سخنرانی شود ودوم از ایشان بعدازنما زمسئال بگویند وسخنرانی کنند- وجزو هیت امنا مسجد کیبر حضرت الزهرا علیها السلام هستند ویک خیریه برای خرید گوسفندوتقسیم بین مستصعفین بودند ایشان از کنار ما رفتند وفرزند ایشان که سپاهی بودند وشمیائی شدن جای ایشان هستندچندبارمن از ایشانخواستم که یک وقت ملاقاتی خدمت ایشان برسم قبلا از اایشان مداوم از علما بیشتراز قم وتهران ومشهد بزرگاوران می امدندودرمنزل ایشات روضه بود ومن پشت دیواریک صندلی میگذاشتم درحالیکه درس میخواندم به روضه گوش میکردم و.بسیار مطلب یادگرفتم- فرزند مبارک ایشان میفرمودند پدرمن  کمداوم درختخواب است وبه خواب میرود وفقط برای نماز به مسجد ایرانی میرود من نمیدانم این انرژی صحبت کردن از کجا میاوربد؟؟ دیشب به من گفتند ایشان فوت کرده است من قبلاز ان درخانه بودم گفتم حضرت علی علیه السلام اگر عزاداری من راقبولداری مب به مسجدبروم وگرنه درداخل عزاداری کنم- به دلم افتادکه بروم- به من گفتند ساعت نه در استانه مبارک حضرت سید علا الدینحسین رحمت الله باشید وانجاهم دفن میشودمن ساعات هشت از خانه خارج شدمم اتوبو تا حضرت شاه چراغ  رحمت الله علیه میاید از حضرت صحن حضرت شاه چراغ علیه السلام از یک خیابان فرعی  درحدود شصدمتر با سیاعلا الدین حسین علیه السلام فاصله است- این محله کهن که شیراز است- جز یک باریکه بقیه را به زمین زدند سرتاسر بازار دارند درست مکینند چند طبقه که حضرت استادایت الله مرحوم زبرجد رحمت اللهد علیه سخت ناراحت بودند که این امر پول هدر دادن است ولی اقایانمیگفتنداین بازارها بری پنچاه سال ببعد است وهمیشه از کنار همین جاده فرعی به سید اعلا الدین حسین میرفتم- امروز وارد حضرت شاه چراغ رحمت الله علیه شدم واز زحمات ایشان قدردانی کردم از نگهبان دم در پرسیدم درب مسج عتیق که چسبیده به حضرت شاه چراغ رحمت الله باز است فرمودندبااز است وخلیل التماس دعا گفت ویکبسته کوچک شکولات به من داد- من بدرب رسیدم دیدم  بسته کنار درب یک سالن است برا یایجاد نمایشکاه ومختلف از جمله کتاب وکاردستی وسخنرانی ویک دختر خانمی انجا  است پرسیدم من چکار کنم ایشان گفت نزدیک در درب  درمانگاه شفاخانه است از انجا شما وارد خیبان فرعی میشوید   ومن تصور میکردم که این درب بسته است ومن از صحن وارد درب شفاخانه شدم دیوار جلورا دیدم لحظه بعدخودرا دروسط میدان سید علا دین حسین رحمت الله علیه بودم حال کمتوجه نیستم کف زمین سایه بود شجها ماشین بیشتر دراطراف میدان پارکنبود درحالی که انجتاب اوجودانکه پارکینگ ساختند غلیغله استوهوا بارخنک بود؟؟ ومن باخودگفتم عجب خلوت است-نماز میت توسل ایت الله حضرت سید علی اصغر دستغیب رحمت الله برپا شد من اول صف ب.ودم نمیدانم ایشان چی میگفت ناگهان بعضی از گریه میترکیدند مخصوصا فردی که کنار من بود من یک دفعه درنماز  بفکر فرو رفتم من چگونه به میدان رسیدم­ بعداز نماز بیرون امدم متوجه شدم که هوابسیار گرم است کف زمین از نور میدرخشد- ماشینهای زیادی پارک است وان جاده را باز گشتم-=

موافقین ۰ مخالفین ۰