عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۶ مطلب در خرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

شما پرانتز هستید-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امریکائی گفتند که منبع اصلی  حضرت ایت الله العظمی  ولایت فقیه است وجناب حضرت ایت الله ریسی دامت افاضاته- حروف الفبا است یعنی صوت است بیادبه ایشان گفت منبع اصلی بهمراتب بالاتر است که میتواند کشوری را  از صحنه بینالمللی –خارج کند- شماهم پرانتز هستید کاری نکنید مثل شاه ما شمارا باچشمان گریان ببینیم- اگر برای ارامش یک میلیون شیطانی کشته شوند اشکالی ندارد- شماهنوز پاسخ تاریخ درمورد کشتاربی رحمانه مردم المان- ژاپن – ایتالیا –چین- ویتنام- ندادید پس حق  اشکال رفتن ندارید وبامنبع اصلی هم وارد کشتی نشوید بنفع شما است

موافقین ۰ مخالفین ۰

مدال ذوالفقار-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دورانی که ملکه انگلستان به شاه مدال ژرژ ششم داد بخاطر  زحماتی که – شاه برای ارتش انگستان انجام داده بود تمام شده است- وانگلستان باید امریکارا رها کند – چون دیگر امریکا حتی درداخل نسبت به سیاست مداران خود ارزشی قائل نیستند- اقای ترامپ که نقش گرگ را بازی میکرد اقای  بایدن نقش روباه رادارد بازی میکند- اخیر   درسانه  های امریکا بیان میکنند دمکراسی با  چماقداری  تهدید میشود-  اسرائیل اخیرا میخواست شهر بزرگ جراحی افراد اش رابیرون کنندوسروصدا شد وبه چنگ ختم شداقای بایدن از اسرائیل حمایت کرد- وشاخ مافیا اشکار شد ودرسراسر جهان امریکا تف ولعنت کردند ونشان میدهد امریکا  قطاراش ازریل خارج شده است وتظاهرات اخیردرامریکا بیان میکنند دمکراسی مجروج وزخمی شده است وبایدهرچه زودتر التیام پیدا کند وحکومت جدید هیچ کاری دراین جهت نکرده است یعنی اقدامات اقای ترامپ  بطور غیررسمی پذیرفته است- وانگلستان خوداش  راز امریکاجدا کند-وگرنهاتش امریکا دامن انهارا خواهد گرفت سعی کند که مدال ذوالفقار رااز ایران بتواند کسب کند

موافقین ۰ مخالفین ۰

تفسیر افتاب برپشت ابر-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک مثال بسیار مشهور درباره امام الزمان-علیه  است- روایتی از پیامبر

جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اله و سلم پرسید: «آیا شیعیان در زمان غیبت قائم از وجود مبارک او بهره مند می‌شوند؟» پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در پاسخ فرمود: "ای و الذی بعثنی بالنبوة انهم یستضیئون بنوره و ینتفعون بولایته فی غیبته کانتفاع الناس بالشمس و ان تجللها سحاب. یا جابر! هذا من مکنون سر الله و مخزون علمه، فاکتمه الا عن اهله»، شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، "
آری؛ سوگند به خدایی که مرا به نبوت برانگیخت! آنان در غیبت او، از نورش روشنایی می‌گیرند و از ولایت او، بهره مند می‌شوند؛ همانند بهره مندی مردم از خورشید؛ اگرچه ابرها چهره آن را بپوشانند. ‌ای جابر! این از اسرار پوشیده خداوند سبحانه و تعالی و از علوم ذخیره شدۀ او است. آن را مخفی کن، مگر از اهلش.مثال معروفی است- دلائل زیادی  برای  علت غیبت  امام الزمان اورده اند— همین حدیث-یکی از دلائل را مشخص میکند-در گذشته انسان فقط ظاهررا درک میکرد مسائل مخفی را  نمیتوانست درک کند وچون پیامبران  صلواته الله علیه واله والسلم-  بیان میکردند خداوندمنان میفرمودند قابل دیدن نیست- ماده نیست وبشکلی نیست عده ای قبول میکردند وافراد زیادی هم  قبول نمیکردند- برای خداوندمنان شکل ومادیت وغیره تعریف و بیان میکردند- وحتی کتب مذهبی  دستکاری میکردند که مورد  خواست  انان شود وبه اصطلاح دین اسمانی  را زمینی میکردند وبت شکل خداوندمنان بود وخداوندمنان با بت ارتباط تنگا تنگی داشت- اعجاز های خاص وغیره انجام میگرفت تافرد قبول کند- ولی دربعثت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  تغیر  جهشی وعظیمی رخ داد—مثال بیاورم- یهودیان  دوازده  قبیله خاص بودند فرهنگ انهاکاملا  باهم اختلاف داشت- یک ناسیونالسیم فرقه ای شدید داشتند-که از لحاظ دین  پذیرفته شدهبود  زمانی که یهودیان از مصر به  سمت  فلسطین حرکت کردند دوازده راه  زمینی در  رودنیل بوجود امد بعد محل  زندگانی ها در بیانان جدا از هم بود هرکدام چشمه خاصی برای انها درست شد و  قبیله ها جدااز هم  بودند- ولی زمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند درازدواج هرچه میتواینداز مکه دورشوید وبا اقوام های  بسیار دور ازدواج کنید یعنی مرزها بکناری رفت مرز فقط ایمان وتقوا است- چهار  نشانه بزرگ وجود  حضرت مسیح علیه السلام-  را اثبات میکند- اول 1400 جلد کتاب درباره حضرت مسیح علیه السلام درقرن اول ودوم نوشته شده است تمام انها در انکه حضرت مسیح علیه السلام پیامبر بوده است- بیان کردند ومعجزات فراونی را نوشتند- دوم تمام کتب قبلی  تمدن هارا نابود کردند که اینها شیاطین گفتند –بیسوادها  ومزخرفات هستند حتی کتب دانشمنان یونانی ورومی  از کتابهای گذشته فقط ازیک کتاب پانزده جلد باقی مانده است-وچند جلد غالبا یک جلد ویادو جلد واستثنا یک کتاب پنج جلد باقی مانده است- اماچگونه این کتاب  احیا شد نظر حقیر این است اعراب  کنیزان وعبدهای یونای ورومی داشتند وانها بعاد زبان عربی را یاد میگیرفتند وزبان رومی ویونانی رایاد میدانند به کمک انها-کتب روی ویونانی  تجربه شد ولی چون از ایران کنیز وبرده نداشتند بسیاراندکی  بعضی  یمنی  ها واعراب حیره عراق فارسی بلد بودند اندکی ترجمه کردند- اما پادشاه اسپانیا دستورداد انجیل خاص خوداش را  بنویسند حال یک انجیل سه جلدی  درحقیقت یک کتاب بوده استویا سه کتاب بوده است را انتخاب کرده بوده است- سفیر اسپانیا که به درباره شاه عباس امد درخواست کتابخانه خصوصی ایشان ببیند ومتوجه شد دوهزار جلد کتاب دارد وتعداد زیادی کتب علمی ومذهبی دارد وکل کتابخانه پادشاه اسپانیا سیصد تا بوده است که بیشتر درباره کشتی سازی  واسلحه سازی وغیره ونامه ای به  شاه نوشت-که اگر ایرانیان بفهمند  ارزش ما کم میشود تعداد کتاب هارا زیاد کنیدپادشاه اسپانیا دستور هرنوع که خواستید کتاب بنویسید  هموزن انرا  طلا  میدهیم وبعداز سالها به جای طلا نقره دادند واین امر باعث تحقیقت وپیشرف علم شد ومداوم  تشویق کردند- اما یک سالن بزرگ رادر زمان صفویه  ساختند-که من متوجه نشدم کجا قرارداشته است- دراین سالن داربست های فرش بوده است که بهترین ها  درحال   پیدا کردن بهترین طرح بوده است وبرای پادشاه  اروپائی فرش های دلخواه انهارا باتغیرات میبافتند ونقاشی تعلیم میداند و چاپ کتاب ونسخه نویسی  و  هنرهای دیگر ومنجمله صحافی کتاب  ویک کتابخانه بزرگی هم داشته است ودرزمان شاه طهماسب بهاوج خود رسید که ایشان به تذهیب قران وکتاب  شاهنامه فردوسی علاقه زیادی داشته است- حضرت مسیح علیه السلام بدعوت  شهرها پیاده میرفته است  برای من مشخص نشد که چرا بسیاری از مردم- پیاده حرکت میکردند ایا حیوانات  کم بوده است یا شهرها وروستاهای موردنیاز نزدیک بوده است دریک کتاب مینویسد یک شهر کنار دریا درسمت شمال غربی  فلسطین از حضرت مسیح علیه السلام دعوت کردنددرحالی که همه انها مسیحی شده بودندحضرت مسیح علیه السلام بایک روائی پیاده رفتند که  متجه شد مثلا  یازده هزار اندی گام است ودر طول مسافرت از مسافرین پیاده سدوال میکردند روستا شما کجا است وانها  بادقت جهت وتعدادگام را مشخص میکردند  تاان شهر نه شهر درطول راه بوده است-در تمام ده شهر  حضرت مسیح علیه السلام یک معجزه کرده است وباز گذشته است امروز تمام ان شهرانابودشدند وفقط از قول ان روائی نقشه فلسطین تواستند بدستاورند ولی شهر بسیارابد بودند  وهیچگونه دلیلی برای نابودی نداشتند اما دلیل این است همه انها بخاطر حضرت مسیح علیه السلام به اورشلیم مهاجرت کردند- که دراسلام هم رخ داده است که مهمترین انها کربلا است بعدنجف است و مشهد است وغیره وبا وجود  انکه حضرت مسیح علیه السلام برای فقط فلسطین- ویهودیان امده بود در بسیاری از کشورها ی اروپائی- خاور میانه  اسیا مرکزی تا چین هم نفوذکرد  کرد وانها انرا پذیرفتند-کم کم دربشریت  تکامل عقلانی رخ داد از طریق درک  وارد بطن موجودات شدن رشد کرد یک نمونه   بخش داروسازی است- معروفترین داروی  ضد عرق وپشه یاخت روم شرقی وعربستان است که از یکنوع خارانرادرست کردند واز خار صد دارو درست کردند که انهارا غربیان کشف کردند ودرسرکلاس دانشگاه لندن بیان کردند امروز  اصلا علم   به معنای انکه  حقایق مادی را     بشناسید واز انها کلای مورد خواست خودرا بسازد هم اکنون صد ماواره روی ایران وروسیه وکره شمالی چین درحال جاسوسی است پی به حقایقی ببرند از رادیو وتلویزیون  سایت های مختلف وغیره به اسراری دست پیدا کنندومیگینند چندی برابر که هزینه شده است سود داشته است چقدربشر احمق است که حاضر نیست باهم تشریک مساعی کنند شایعه است روسیه چندی هزار دانشگاه مخفی دارد که زیر نظر سازمان امنیت وضد جاسوسی  وجاسوسی روسیه کار میکنند-اول باید محل انرا تشخیص دهند- دوربین ها میکروفنها جاسوسان همگی میخواهند مسئله پنهان را  اشکار کنند ومداوم رو به افزایش است امام الزمان علیه السلام به هر دلیلی –پنهان است ولی میتواند با ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم-ارتباط باطنی گرفت وشفا پیدا کرد وعقل اش کامل شود وشبهات وشیطینت شیاطین رابرطرف کند و وجود امام بهروشنائی از طریق عقل  اثبات کافی میشود مانندارتباط باخداوندمنان وطلب حاجات کهانسان پی به وجود تجربی خداوندمنان میبرد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

اراده الهی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شحصی است- جناب اینگلیس- ملاحظه کند- درنبرد  همه ابزار جنگی میتوانند تغیرات مختلف وجهت داشته باشند- بجز تانک- اگر به میدان امد تا پناهگاه بعدی باید برود وتانکهای  پشتیبانی مداوم کمک کند وتمام قوا باید تانک را حمایت کنند وبه محض انکه یکی از انها تیرخورد بسرعت جای گزین کننداین حرفها کهتانک سیستم دودزا داراد حرف مفتی است ودرجنگ اسرائیل با لبنان- نمونه ای نداشت وباز قابل زدن هستند طرح های  الهی  هم چنین هستند- اراده الهی را نمیتواند خنثی کرد وبایدبه هدف نائیل شود شب قدر هم انهارا خداوندمنان برای امامت مشخص میکند وامام  علیه السلام مسئول است انها رابه هدف نایل کند ومیکند- تلاشهای مذبوحانه است که چون ایمان به خداوندمنان ندارد- تصور میکند وهوش زیاد وابزارکافی نقش خوداش را بازی خواهد کرد ودیگر نمیداند تمام ان استعدادهای میتواند قفل شود ویابرعلیه خوداش بکار رود ویا ابزاری قویتر برعلیه اش ظاهر شود امامت هم  به همین نحو است- ولی امام الزمان علیه السلام درپرده دود است-ولی عمل میکند وهدایت میکند وجریانی برای من پیش امد که نحو عملرا بخوبی – درک کردم--- یکی از نکات جالب این است- که کفر نمیخواهد سطح هوش وعلم  وبینش افراد خوداش  ودیگران  با تاکید رشد زیادی  داشته باشد ولی همیشه پس از مدتی برعکس میشود درحالیکه روش انها حساب شده بوده است- وبه موقع طناب داربر گردن انها میافتد- لذا ادم عاقل  باید تفکرات همه جانبه داشته باشد ونفسانیان وشهواتد وجمود فکری  را کنار بگذارد وحقایق ناب  درانزمان خوداش رابه فرد نشان میدهد بپذیرد وراه نجات وتکامل را کشف کند ونجات پیدا کند – انشاالله-

موافقین ۰ مخالفین ۰

شاه-و- سیاه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- - نظریات شخصی است- جناب  عالم سنی  در سایت توحید- میفرماید سبحان  به معنای یک چیزی را در بالاترین سطح ثابت  نگه دارد- یعنی  درحد کمال است- نقصی  برای خداوند منان وجود ندارد اگر نقصی  درخداوند منان  بوجود اید- باید ان نقص را  امری باید  انر  برطرف کند-پس شرک بوجود می اید- دوم فرشتگان گفتند خداوندمنان اگر انسان را کره خاک  جای دهید اینها جهات فساد را انتخاب میکنند وما میترسیم که به زمین برویم خداوندمنان فرمودند من علمی دارم که شماندارید بیان نمیکند که ان علم چیست- وچگونه فرشتگان به زمین  می ایند ونمی ترسند در حدیث که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیان کردند که هفتاد وسه گروه مذهب مسلمانان میشوند فقط یکی از انها- اهل نجات است- درتحقیقات ما سیزده گروه شیعه غیرامامی داریم یک  مذهب دوازده امامی داریم- پس پنجاه ونه مورد  مذهب تسنن داریم- اگر فرقه ناجیه دربین اهل تسنن باشد که حضرت علی علیه السلام خلیفه-را  میداند نه امام- پس باید پنجاه ونه مذهب اهل  بهشت باشند-درثانی ابوسفیان با سربازان خود به مدنیه امد زمانی که ابوبکر خلیفه بود- یه حضرت علی علیه السلام گفت که این ناچیز کیست-که بخلافت انتخاب شده است دستوربده من انرا برکنار کنم وشما  را بر خلافت برگزینم حضرت علیه السلام قبول نکرد ومیخواست خودرا خلیفه کند وفرمودند ایشان انتخاب اصحاب هستند تو نقشه شومی درسر  میپرانی –که عاقبت اسلام رامحو کنی
-    وهارچه فرزدان ابوسفیان جنایت کردند دوخلیفه اول کوتاه امدند واما ان سیزده گروه-  فقط دو مذهب  از انها باقی مانده  است—چهار امامی  وشش امامی – واین گروه ها که  حدیث  میفرماید امامان دوازده تا هستند  رای انهارا تخطئه وتکذیب می کند- وبه گرو ه های زیاد منشعب شدند ک برخلاف یک دیگر هستندونمیتوانددربین انها گروه ناجیه را انتخاب کرد- اگر بپذیریم-کهخداوندمنان درحدکمال است ونقصی ندارد وعلم غیب هم دارد میبایست یک راه حل منطقی  را  معرفی میکرد که  این مذاهب بوجودنیاید- ومسلم است این فرق غیرناجیه بیشک- شیطان دربوجو د امدن  دخالت دارد- زمانی  شیطان متوجه شد از اسمان فرشتگان به سمت کعبه میرونند فهمید اتفاق بزرگی رخ میدهد بهمکه امد ومتوجه بعثت رسول اکرم شد وفریادی زد که بت پرستی نابود میشد از حضرت جبرائیل علیه السلام پرسید من درامت این پیامبر تکرم صلواته الله علیه واله والسلم حظی و نصیبی دارم- حضرت جبرائیل علیه السلام فرمودند چمنی برای چریدن است شیطان گفت به همان اندازه- راضی شدم وبا خوشحالی به سمت  شیاطین دیگر رفت وجریان را گفت وگفتند دست بکار شویم گفت صبر کنید مسئله کمی بغرنج است به موقع میگویم چه بکنید- تنها این حدیث زمانی گروه ناجیه مشخص میشود که مذهب ناجیه شیعه دوازده امامی باشند وفرمان الهی هم همین بوده است- امروزدرلندن گرو ه های کمونیست جلوی سفارت ایران درلندن جمع شدند وفحاشی میکنند وکسانی میخواهند رای بدهند مانعه میشوندوهو میکنند ودرگیری ایجاد میکنند وپلیس لندن زیاد  نقشی ندارد این سیاست  کثیف انگلستان است که به اینها پناهندگی میدهد که بهموقع ازانها درجهت منافع کثیف اش سودبجوید- امازمانی هم منافع اشدران بود اینهارادرایران قلع وقم کند واین انقلاب اسلامی بود-که  انهارا ازندانها بیرون  کشید-حال اگر بقدرت برسند یک سیاست جنایت بار استالینی درایران راه میاندازند درحالیکه دراروپای غربی  درجنگ جهانی دوم کمونیست در ایتالیا بیشترین کاررا کردند ولی بعدا هرگز با اهل مذهب درگیری نداشتند- ودرالمان زنانی را برهنهکردند وبرروی بدن انها شعار های ضد حکومت ایران نوشتند حال اگربقدرت برسند چه میکنند- من زمانی در حکومت سابق تابستان درمنزل دائی خود درتهران بودم- تصور میکنم پسر- پسرخاله مادرم-که پدراش از ثروتمندان تهران بود به المان رفته بودومهندسی  نساجی گرفته بود وسپس به امریکا رفته بود وحال نمیدانم چه درجه ای گرفته بود- ایشان به ایران امد ومدیر عامل یک کارخانه نساجی  درشمال شد تصور میکنم دربهشهربوده است وخوداش هم بیست درصد شریک شد وازدواج کرد وباز تصور میکنم که بایک خانم اهل شمال بودوازدواج انها همه فامیل را دعوت نکردند وگویا بعدا به هر علتی – ایشان تصمیم گرفت که انهائی که دعوت نکرده است دریک رستوران به شام مهمانی کند دائی من نرفت من هم گفتم نمیایم-  پدربزرگ من دوتازن گرفت زن دوم ایشان اهل رشت بود ایشان بهمن گفت  جناب داماد شخصا گفته است- که شما حتما بایدبیائید تابحال شماراندیده است وحتما هم بایدبیاید من مدتی –که درسرباز ی درتهران بودم غالبا درموقع مرخصی  نهاررا دربیرون میخوردم –متوجه شدم تمام این رستورانهای شیک حقه بازی است رستورانی که صاحب انها داش مشتی  های سابق قهوه خانه هابودند هم غذا انها خوب هست وهم داش مشتی داشتند وموقع حساب من نمیدانستم پول را در کجای کوله پشتی گذاشتم وایشان اصرار میکرد که امروز مهمان من باشد ومن عاقبت دسته پولرا پیدا میکردم وپول خوردنداشتم ایشان میفرمود همین مقدار کافی است وغذا هم سالم بود وهم لذیذ بود- هم ارزان- بالاخره رفتیم- درغرب یک رستوران معمولی دارن دارند- که به انها  یادرجه پنچ  گفته میشوند یا کمی بهتر هستند درجه سه هستند تادرجه پنچ رقاصه دارند-موزیک دارند وشعبدهبازی دارند-  بعد دیسکو است که محل رقص است- باز درجه دارند یک ورودی  میپردازند-مبلغی میدهند واگر عضو شوید کمی ارزانتر میشود به محض انکه جا پرشد دیگر قبول نمیکنند اگر عضو باشید قبلا هم تلفن زده باشید برای شما جا میگذارند- یک رستوران غذاهای ساده دارد مانندپیتزا وانواع سوسیس وساندویج یک دیوار کنار سن کشیده است انجا میتوانید بنشنید ومیل کنید وبجای صندلی است  مرکز غذا  اخر است وپشت سرش  تاریک است ومیتوان انجا غذا خورد ویا بدوست دختراش  معاشقه کرد- غذا در  درجه سه ویا کمی بیشتر است وبعد کارباره است انهم درجه دارد ورودی سنگینی دارد وغذا بسیار گران است- حال وارد این رستوران شدیم ورودی  گرفت اسم اش گذاشته بود کا باره یک صحنه بسیار کوچک  حداکثر   یک سن کوچک رقص داشت ولی رستوران بسیاربزرگ بود یک دود کش اجری بزرگی تا   مقداری زیادی به اسمان رفته بود  شایدبرای خنک کردن انها باید دیوار  اجری بسیار گرانقیمت ساخته شده بود خود ریس این کاباره پشت یک دستگاه امیپیلی فایر بسیار مدرن ایستاده بود موزیک های مختلف پخش میکرد وترانه های خارجی وایرانی هم پخش میکرد ولباس اش  درست مانند کسانی بود که یک فرش روی کوله  اش انداخته ومیفروختند- ویک دفعه یک اقای  درحدود پنچاه وپنج سال- با لباس  پیرهان سفیدکه درروی اش  دونار سفید  که پولک های سفید براق داشت که درنوربرق میزد با یک درخت قلدبلند  کمی رنگ دختر به  رنگ کمی  غیرسفید متمایل بود  ویک شلوارک داغ سفید پوشید وارد سن شد شروع به بوسید ن ارتیستی کرد وشصت خودرا  ود  شلوارت کوتاه سفید دختر خانم فرو بر د ومیخواست تمام دست خودرا داخل کند ودختر مداوم برروی دست اومیزد واو باز شروع میکرد و میزمن  نزدیم سن بود خواستم بروم چیزی بگویم زن دوم پدر بزرگم مانع شدن وگفتند ساکت باشید وجای خودرا به داماد وعروس داد- داماد گفت این جناب یکفرد میلیارد   است وعمده پول ایشان درامریکا سرمایه گذاری شده است وده تاا ز این دختر دارد که هرشب بایکی از انها میاید که اینها دختران جنوب تهران بودند وایشان هم درتهران  مستغلات وتجات خانه ها ی زیادی دارد- وبرای سرکشی میاد واین کارارابدستورسیا میکند وزمانی که من درامریکابودم سیا همین کار هم به من پیشنهاد داد ومعلوم بود ازترس سیا که درامریکا برای ایشان مسئله ای درست نکند چنین میکند- اما صاحب این رستوران یک رستوران قبلی اینجا داشت ورشکست شد به سفارت امریکا رفت وجریان را گفت ودرخواست کمک کرد وجزو اعضای سیا شد  سیا ایشان به شاه معرفی کرد ودرخواستکمک برای ایشان شد وشاه کمک کرد وان رستوران به زمین زد واینرا ساخت واسم اش گذاشته کاباره این ظرف غذا که یکتیکه ماهی است وبامقداری نخودفرنگی وکمی سیب زمین پانصدتومان است علاوه برانکه پول ورشکستگی خود رادراورد وپول زیادی به جیب خودزده است
-    

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

ارزش وجدان- در اسلام-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از کتاب سترگ- وجدان علامه –محمد تقی  جعفری –وجدان- از ریشه وجد ه به معنای درک وفهم ودریافت  اگاهی است- به معنای کلی  عمومی – قابل درک است- و هرکس در درون خود  تعمق  وتوجه کند میتواند این خصلت را  درک کنند ومهمترین- قوه واستعاد بشری  ات که ایشان معنقد هستند  زیاد مسائلی از ان کشف نشده است ودراین جهت  دارای تحقیقات زیادی  زیادی کرده است—که زیر بنای شخصیت انسان است- وشخصیت انسان زیربنای  خردمندی انسان است ادارک بشری انواع واقسام دارد که انسان را مات ومبهوت میکند وبسیار شگفت انگیز است دریافت انسان به معنای وجدان- در مرحله اول  بدوسته تقسیم مشود اول بایستگیها ونبایستگاهی که بعلت نیاز های بشری است بتواند دراین عالم خاکی به حیات خود ادامه دهد- ودوم شایستگی ها وناشایستگاهی- ارزش هائی است- به انسان مقام انسانیت میبخشند- که مثلا دراقتصاد و حقوق ویک اخلاق حساب شده ورفتار مثبت که جامعهرا بوجود میاورد تا این استعداد ها باور نشود دم از ازادی  دو از خردمندی  وانسانیت  فایدهای ندارد- وتا حدی با حیوان قابل مقایسه است- یک حیوان منطقی است با ارزش بهمراتب بیشتر- به میزانی درک میکند- و عمل میکند راهی ومکتبی برای خود بوجود میاورد وبرای این عمل هم انگیزه  ای کافی پیدا میکند وتحریک میشود- ولی ارزش های بسیار والاتری وبالاتری هم هست زیرا  روحیه نیمی از  استعداد فرشتگان شدن ونیمی حیوان خردمند شدن ویا بدترازانها شدن است نیمه اول انسان را تکامل میبخشد به میزان  سیر دراین مسیر بسیار متفاوت از مسیر  خردمند شدن منطقی دنیائی است-که میبایست مدت ها درباره ان تخیلکرد- واز طریق مذهب راستین به اگاهی وبه وجدان رسید وبه یکنوع خود اگاهی نایل شد درزمانی که درتفکر وتخیل هستید- بقول جناب اقای کانت در حالت نقد عقل خاص هستید ودریافت شما اسم اش وجدان گذاشته است متاسفانه مادر حالت انسانیت تمام توجه خودمان را میکنیم- درمراحل عالی تر بالاتر انرا رها میکنیم در زمان ظهور امام الزمان علیه  السلام  بارندگی بعلت ازبین بردن  گازهای گل خانگی نیست- ویا باور کردن ابرها—بعلت ان است فروشندهمیزان کلائی که برای فروش اورده است زمانی که به سود مورد نظر رسید عصر مابقیه کالا را مجانی میبخشد- ویا طلاهای اضافی خودرا مجانی میبخشد ودرعبادت نماز کوفه به فرسنگ ها میرسد این ارزش ماباید درشهرها لحاظ کنیم واری ان ارزش ها مادی ومعنوی  تعین کنیم

موافقین ۰ مخالفین ۰

در سهائی از عاشورا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- کتاب  درس های از عاشورا که گزیده بیانات معظم له رحمت الله  وایدهم الله انشاالله در مقدمه عنوانی – بنام تنوع وجاودانگی درسهای  عاشورا رادارند- که تیتروار وار- ا قلام  مهم  کتابرا  مشخص ومعرفی میکنند- غالبا این روش در کتب خارجیان وتفاسیر  قران بکار برده شده است وبسیار هم تاثیر گذار  واموزنده است بنظر حقیر از اغاز رسالت تا واقعه کربلایک گنجینه است که دران  امانت الهی  قراردارد مابقیه دوران درحفظ این این گنجینه واین امانت الهی است- درقران میفرماید –ما بر بعضی ها برچشم انان پرده زدیم وبرگوش انها سنگینی ایجاد کردیم- وبرقلب انها مهر ختم زدیم- قال باز گشت نیستند- ویا درسوره یاسین- میفرماید از جلو عقب  بای انها دیواری وسدی خواستیم-  و-ر شچشمان پرده انداختیم- اینها همان کسانی هستند اسلام ناب واحکام اش را تغیر میدهند ودرلابلای فساد گم میکنند از اسلام وشخصیتهای عظیم الهی شبحی باقی میگذارند حج انها مانند نماز انها صوری  است اینها هستند  سرانجام  واقعه کربلارا بوجود میاورند بقیه ائمه اطهار علیهم السلام سعی کردند که چنین افرادی بوجودنیایند- ویا حداقل در حدواندازه معاویه  ملعون باشند ودرضمن مشخص سازنند که ما سربازان-جان برکفی چون سربازان امام حسین علیه السلام داریم به موقع چون امام حسین علیه السلام عمل خواهیم کرد- فرمودند- عاشورا یک صحنه ی کامل از زندگانی اسلامی یک انسان است حال زنذگانی جمهور ان زمان را مقایسه کنید—درعاشورا همهی اران اسلامی برای زندگانی یک انسان وابعاد معنوی واخلاقی- و- اجتماعی جلوه گری میکند- درعاشورا دفاع- هست حمله است عشق هست- درعاشور موعسظه وتبلیغ ونصیحت هست ( که اینها درجامعه مرده وبی جان است وحیاتی ندارد)- ترساندن-و- تهدید است- همبستگی است- ایثار است جهاد است- شهادت است رسالت است  توحید ناب است همه (ابعاد وصفات)- است وهمه چیز است وراز ونیاز است وباید اضافه کرد راه به قرب الهی هم باز است- درعنوانی دیگر-درس فداکاری—دین داری و- شجاعت- و مواسات-و- درس قیام لله  ودر س محبت وعشق-( که دراوج خوداش است)و باز درعنواغن دیگری درس برای  حکمرانان اسلامی است ودر عنوان دیگری ( پیامی بر امت اسلامی) که راه بسته نمیشود وتسلیم معنائی نداردواز همه مهمتر مورد تائید الهی است

موافقین ۰ مخالفین ۰

امتیاز داشتن-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—یک عکس- دراینترنت- ازیک شخصیت وجود دارد که نوشته دارد – چهل سال این مرد وسط خودشو را نتوانسته پیدا کنه گرچه طنز است- یک نکته دارد- که ایشان خود را بهخوبی درک میکرده اس ولی-نتوانسته خودرا جوان نگاه دارد دومورد وجود دارد طبق نظر ظریفی- یکی کارسخت ودوم خانم ها کهانها میخواهند جوان بمانند مردانرا پیر میکند وبعد مردان انها را پیر میکند که درمورد ایشان ممکن است یک طرفه باشد یا نباشد- امام حسین –علیه السلام ازخانم های خود بشدت تعریف کرده است وسرمبارک ایشان که بنزد ملعون ابدی اوردند ابن زیاد گفت حسین جان زود ریش خودرا سفید کردی کهخود نشنه این است ایشان اهل پشتکار درامورسخت بوده اند ولی خوب اجازه ارامش وراحتی داده نمیشده است وخودیک  امتیاز بالا –و- ارزشمند است -

موافقین ۰ مخالفین ۰

ظرفیت سازی-!!

بسم الله الرحمان الرحیم-نظریات شخصی است-بعضی احادیث  که کمتر بیان میشود اتفاقا کلیدی هستند-  یک حکمت بزرگ الهی – ظرفیت دادن به روحیه مومنین  است که بتوانند از دین درشرایط سخت مراقبت کنند ویک حلیه به غیر مومنین داده میشود مکروا- -مکرالله کفر شیطنت میکند حیله میزند وخداوندمنان حیله میزند امام سجاد علیه السلام درعای ثمالی میفرمیایداین نوع حیله بهمن نزن که فکر کنم بهنفع من است درحالی که بضرر من است- وتادرجات عالی مومن ظرفیت پیدانکند امام الزمان علیه السلام نخواهد امد ئیک عمال ظرفیت اگاهی پیداکمد که امل نمیسازد یعنی –کودن بلکه کیس میسازد یغنی باهوش- فلی غیرمومنین انها امل میفهمند وخودرا کیس میدانند درک ان کمی شناخت پیچیده میخواهد لذا میفرمیاد فقر برای  مومنین- نجات بخش است ولی برای کفار عذاب است حتی ثروت برای کفار عذاب اور است لذا مومنین باید صبر کنند تو بتوانند از این مهلکه نجات پیدا کنند باز کفر وشیطنت جدید بوجود می اید- فرشتگان تعجب نمیکنند اینها شر گذار واز میدان درنمیروند ودرضمن پلیدی های کفر وشیطنت ظاهر میشود- حضرت علی علیه السلام یک جمله ای دارند-حتی فرشتگان درنعجب هستند- وان این است فرمودند اگر مطیع من بودند درجاده صراط ال مستقیم هیچگونه خاری به پی انها نمیرفت ووارد بهشت میشدند یعنی چهاز لحاظ جسمی وچه از لحاض روحی ومعنوی بهراحتی سیر میکردند یعنی بهشت رفتند به همین سادگی بوده است- ولی مردم نادان قبول نکردند را سخت رابول کرذدند بیشمار از هم کشتند وبا بلاهی اسمانی هم روبر شدندومداوم فکر میکردند پیشرفت های اولیه مداوم سر صعودی پیدا میکند هرچند امسان قوی شود درکل نسبت به خداوند منان ضعیف وفقیر است وسرنوشت کلی راخداوند منان ترسیم ورقم میزند وانسان نبایدبه بعضی پیروزی ها وقدرت ها  فریب بخورد- وتصور کند را شیطنت همیشه کارساز است- امریکا باحیله ائی افراد جهان وثروت انها به سمت خود جذب کرد زن را هم عروسک کرد وهم پرارزش کرد که زنانهم به امریکا بیاینند سی درصد دانشمندان امریکا زنان هستند ولی اسمی از انان نیست چون غالبا مردان زیادتوجه ای به زنان فهیم ودانشمندندارد یکنوع عروسک میخواهد ولی انها  پربه کردندکه مردان ییایند بعد یک رشتهای علمی ساختند که میتوانست از روی کتابهای  وکالا ها فرمول را کشف کند ولی همینکه شوروی کرد تاحدی فرانسه وغیره مسئله کپی رایت راهادخت لیسانس یا مدرکوکواهی نامه اتکارات وختراعات مطرح کرد  وخوداش مقداری هم از خارج خرید- لذا مومنین باید به ااهی های دینی دست پیدا کنند وتوکل کنندفریب شیطنت نفس وشیاطین رانخورند کمی سخت است ولی راه نجات دران است انشااله اینده این امر  ایرانیان ومومنین ناب  نشان دهند

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

عرضه وشخصیت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- خانم  ایزابت تایلور اگر زنده بود به  تهران میامید سه روز می ماند- افتخارهم میکرد- زنان بیوه میلیارد ر کلاس دار تهران برای جنابان دست وپا میشکنند جنابان اد وناز دارند- عرضه وشخصیت درجمهوری اسلامی محک میخورد نه درکشور کاباره ها-

موافقین ۰ مخالفین ۰