بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شحصی است- جناب اینگلیس- ملاحظه کند- درنبرد  همه ابزار جنگی میتوانند تغیرات مختلف وجهت داشته باشند- بجز تانک- اگر به میدان امد تا پناهگاه بعدی باید برود وتانکهای  پشتیبانی مداوم کمک کند وتمام قوا باید تانک را حمایت کنند وبه محض انکه یکی از انها تیرخورد بسرعت جای گزین کننداین حرفها کهتانک سیستم دودزا داراد حرف مفتی است ودرجنگ اسرائیل با لبنان- نمونه ای نداشت وباز قابل زدن هستند طرح های  الهی  هم چنین هستند- اراده الهی را نمیتواند خنثی کرد وبایدبه هدف نائیل شود شب قدر هم انهارا خداوندمنان برای امامت مشخص میکند وامام  علیه السلام مسئول است انها رابه هدف نایل کند ومیکند- تلاشهای مذبوحانه است که چون ایمان به خداوندمنان ندارد- تصور میکند وهوش زیاد وابزارکافی نقش خوداش را بازی خواهد کرد ودیگر نمیداند تمام ان استعدادهای میتواند قفل شود ویابرعلیه خوداش بکار رود ویا ابزاری قویتر برعلیه اش ظاهر شود امامت هم  به همین نحو است- ولی امام الزمان علیه السلام درپرده دود است-ولی عمل میکند وهدایت میکند وجریانی برای من پیش امد که نحو عملرا بخوبی – درک کردم--- یکی از نکات جالب این است- که کفر نمیخواهد سطح هوش وعلم  وبینش افراد خوداش  ودیگران  با تاکید رشد زیادی  داشته باشد ولی همیشه پس از مدتی برعکس میشود درحالیکه روش انها حساب شده بوده است- وبه موقع طناب داربر گردن انها میافتد- لذا ادم عاقل  باید تفکرات همه جانبه داشته باشد ونفسانیان وشهواتد وجمود فکری  را کنار بگذارد وحقایق ناب  درانزمان خوداش رابه فرد نشان میدهد بپذیرد وراه نجات وتکامل را کشف کند ونجات پیدا کند – انشاالله-