عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

علت پرواز پهباد امریکائی-!!

بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امریکا ادعا کرده است این پهباد  بهترین پهباد دنیا است اولا قابل اثبات نیست- دوم فرمودند قیمت ان 120 میلیون دلار است انهم ازجهتی دروغ مسلم است بیشاز بیست وپنچ میلیون هم نیست زمانی که من در سربازی وظیفه  دربخش مقدماتی درلشگرگ بودم تعدد زیادی  تحصیل کرده  کشورهای غربی بودند درشته های مختلف که اینان یابرای  درایران ماندن امده بدند وبرای کار کردن نیاز به  سربازی رفتن داشتن وی برای مدتی کوتاه درایران باشند – امکانداشتبرای همیشه مقیم غرب شوند ویا ششماه درغرب وششماه درایران باشند  یکیازاین اقایان دکتری دریک رشته های  فنی  از دانشگاه بسیارمعتبر مانند – ما-ای- تی -گرفته بود ایشان فرمودند یک روزخانمی واردکلاس شد وگفت این کیت  ویا پکیچ که تصور ایشان این بود که دانشجویان ان دانشگاه ساخته بودندکه کاربرد ان درهواپیمای های جنگی امریکا بود فرمودن قیمت این 35 دلار است هوش ار سر دانشجویان رفتکه چه خبرا ست؟؟ دوازده دلار ویا پانزده دلار باید انربفروشید انزمان شوروی همین را ده دلار میفروشد چه خبر است؟؟ خانم رفت- بعدمن توجه شدم درایران همانرا 50 دلار فروختند وحال رسیده است به150دلار ایشان گفت وفقط یک جنبه مثبت داد چون جهان سوم که تولید علم ندارد وکشور دیگر روی بخشی  کارگسترده کار نمیکند وفقط امریکا است پیشرفت جهان برکول اواستکه چهل میلیون دانشمند تحقیقاتی دارد وکشور های دیگر بایدحق سهم به امریکا بدهند بیش از هشتاد درصد ان پهباد قبلا حل شده است یک روش نقاشی بخصوص اروپا است فرض کنید یک نقاشیبسار مهم مال صدسال پیش باشد یک نقاش ان تصور که یک همسر شاه دریک اطاق مجلل که ازپنچره ای بیرون مشخص است دریک لباس نیمه برهنه روی تخت نشسته است اینبار چون رنگ قرمز بهتری  ورنگ بدن نما بهتری است وموها بارنگ سیاهبهتری است واطاق رابزرگترمیکند ودرایوان گلاهای درگلدان بسیار شیک تر گل سرخ قرار میدهدویکندیمه یاخدمتکار زن انهم بسیار جالب دارد اب میوه میاوردانراتزئین  میکند= این پهباد همین است- امابرای چه منظوری ای پهباد  چهارصبح بکاربردن برای عکس گیری از مرگر نیروی دریائی  که قایق ها  ازانها عکس بگیرنند وکه بعدافتوشاپ کنند اینها تصور میکردند نمونه موشک ها ورادارها همان است که در رژه نشان دادند که حداگثرمثلا  بیست وپنچ هزارپا بالتر نمیرفته است واین پهباد درچهل وپنچ هزارپا بوده است- ودرضم یک مین دریائی دیگر دراب نزدیک جاسک پیدا کنند- قبلا مینهای دریائی که بسیار جالب بوددربسیاری از فیلم جنگ جهانی دوم این مینهای دریائی بوده است- این مین بسیار بزرگ بودند ودر کره روی بودند وروی انها هزران تیرک کوچه کل گل قاصدک مانندتوپ های که برای په های درست میکنند که پرتاب میگنند واین توپخای روی یک راکت میجسبد توسط همان تیرک های که سرانها یکنوع پلاستیک است این مین ها بصورت سه ضلعی مثلث یک ظلع ان همین مین است وسصردو ظلع دیگر یک گوئی است دراب فرورفته است ودیده نمیشود واین مین را درجائی ثابت میکند وکمی ازان بیرون ازاب است بین اظلاع سیم است کشتی که  وارد این مثلث شود سیم دورپروانه گشتی قرارمیگرد ومیجرخد وبسرعت مین رابه سمت جذب میکند  دریک زمان کوتاه وبشدت به بدنه کشتی میخورد وهرکدام ازاین تیرک ها وصل به دینامیت است کمی فرور رو منفجر میشود دوراه وجود دارد راه اول فردی خودرا به دریا میاندازد وجلوی اور اسد میکند ومین منفجر میشود ودیگری تگ تیرانداز بسیار ماهر که سریکی از تیرک را میزند وبعدا  این مین ها برای انکه حمل ونقل انها ایمن باشد یک   گیره چرخان داشتند کهدرنوک بود اگرانرا شل میکردند مین خنثی میشد که کاری سخت بود- مین جدید ایران بصورت مخرو ط ناقص است ازجنس المونیوم که با یک ماده سبز رنگ یاخاکستری رنگ ترکیب شده است که سبز است یاخاکستری که رنگ تقریبا اب دریا است اول سازمان بنام سازمانمرکز نظامی امریکا ادعا کرد این مین شناور بوداست درحالیه طبق قواعد فیزیک این مین به ته دریامیرفته است وبعدا گفتند باس.راخی که درکشتی درست کردن با میخی انرا وصل کردند وبعد گفتند زمانی کتی ایساده بودوافراد خارج میکردنداین کار کردند که کشتیرا منفجر کنند ولی بعدا مثلا رای عوض شد رفتندانراباز کردند این کشتی ها ازایران بارگیری نکرده بودند هیچ کدام ازاین رای ها قابل قبول نیست وفقط برای فتوشاپ میخواستند سوسوژ درست کنند اخیرا نمونه انرا بیان میکنند- امریکا عکسی از مرکز اتمی کره شمالی نشان داد که وسط جنگ یک ساختمان بسیار بادودکش با اپارتمان ها مثلا دوطبقه ای همچنین وهم  روسیه گفتند این ساختمان قبلی مرکز اتمی کره شمالی بوده است نمایندگان امریکا رفتند ودرانجا دوکشرا کره شمالی تخریب کرد که دیگراین مرکز ک رائی نداشت واکنون خودما نمیدانیم مرکز اصلی کجا است هرچه علم پیش رود ظاهرساختمان کوچکتر میشود امریکائی گفتند میزان تشعشات این مرکز همچنان نشان میدهد درانجا فعالیت ازنو سر گرفته است- جواب دادند کهمراز قلابی وجودارد که بادستگاهی چنین تشعشاتی  تولد میکند وخودما انجارا رصد کردیم بندرت کسی رفت امد میکند فوق اش برای طرح ریزی موشکهای بالستیک باشد ومراکز جدید بشدت در داخل جنگل ها استتار شده است- اقای ترامپ بدنبال یک لقمه چر وچلیی هرروزمیگرد که بگوید من فعال هستم تخمه نمیشکنم  وبخوبی دنیا را رصد میکنم وکمتراز تک قطب جهانی خودم قبول ندارد واز مه مهمتر تنها کاری درتاری امریکاجواب مساعداست ازادی واقتصاد وجنگاوری وتک قطبی بودن است که همان جنگ سرد سابق است فرهنگ امریکا وتبلغات امریکا به نحوی همهرا دشمن امریکا تصویر سازی میکند کهامریکا یکتنه باید با دنیا بجنگند وان زمان تمام اهرم ها در دست ریس حجمور است وهمه مطیع میشوند کهنوچه ایشان جناب اسرائیل همین نقشرا درخاور میانه بازی میکند

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

همبستگی بر ضد اقای ترامپ-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است امروزه پیدا کردن سایت انگلیسی  رسانه های  کشورونزوئلا بسیار مشکل شده است وهرچه است سایت های متعلق به امریکا ویا ونزوئلادرامریکا است مردم ونزوئلا یکی ازباتمدن ترین کشورهای امریکای لاتین هستند که نشان ان این است که به سمت کمونیست نرفتند- ولی بعلت قلت جمعیت به خودکفائی روی نیاورده بودند که امرزئه با وضع بسیار دشواری روبرو هستند وتنها مرفعین بیدرد طرفدار امریکا است- درمحل سوق الجیشی بسیارمهمی هم قراردارند ه ناوگان های نظامی ونزوئلا میتواندموشک به سمت فلوریدا پرتاب کنند این کشور باوجود نفت  به سختی میتواند نفت را به سرتاسر کشور برساند بربعضی نظریات امریکا قبول کرده بود که ونزوئلاچاره ای جز سوسیالیست ندارد وحتی امروزه طرفداران اقی ترامپ میگویند که اگرحکومت بدست دمکرات ها افتاد کشوربه سمت سویلیست ونزوئلائی  خواهد رفت طبق نظر یک خانم کارشناس  ونزوئلائی که پرس توی ما بخوبی درباره ونزوئلابرنامه تهیه میکند مطلب جدید  میگوید کهامروزه دیگردوران رهبران تنها به سرامده است که باتغیر رهبران حکومت تغیر کند امروزه دروان رهبر ومردم است لذا امریکامیخواهد بین مردم اختلاف ایجاد کند درتظاهرات جدید مردم ونزوئلا فریادزدند مردم ونزوئلا  دعوا وتخاصم نمیخواهند جدید درک کردن اقای ترامپ میخواهد برخلاف سنت قبل که قیافه ارام وصلح طلب میگرفت ایشان بدنبال ان است که جائی بقول ایشان داردبحران میسازد وایشان سیاست سریع برای خاموش کردن واردعمل میشود لذا ازقاتلین درجهت خود دفاعذمیکند که یک استاددانشگاه هاروارد فرموده است که خانم نانسی پلسی ریس دمگرات ها میخواهد اقای ترامپ با قاتلین از صحنه فرار کنند- یک اقای سیاه پوست درتظاهرات اخیر فرمودند ریس جمهور قبلی هرکدامیکبعدی از بدبختی های سیاه پوستان گفتند مابرطرف میکنیم وماساکت بودیم امروزهمه ابعادرامیخوایهم وااقی ترامپ دنیا راواردیکنوع سیاست خشن ضدمردمی  که درپشت میهخواهد

درصدی از مردو تحمق امریکارا دلخوش کنند وتمام وعده های کلیبدون ارتباط  جهانی قابل حل نیست وادعا یانکه بدون جهان میتواند مشکلات امریکارا حل کنند یک فریب است اخیرا باچنگ ودندانی که به ترکیه داده است کارشناسان گفته اند که پانزده درصد پول ترکیه  ازدست رفت اینامرنشان میدهدکه جهان برعلیه اقای ترامپ باید متحد شودودرضمن خودکفا شودوباهم مشکلات بدون نیاز به امریکا حل کنند

موافقین ۰ مخالفین ۰

نبرد رمضان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-به نظر حقیر بهترین جنگ مقدس ما جنگ رمضان است که فردی خاص با لقبی خاص بنام متقی مشاوره داده است

موافقین ۰ مخالفین ۰

تظاد دراخبار حادثه کشتی ها درخلیج عمان!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ادم دروغگو کم حافظه است- امروز روزنامه گاردین خبری درباره اکتشافات ارتش امریکا درباره حادثه خلیج عمان را نوشته است وجالبانکه به خدمه کشتی ژاپونی هم مصاحبه کرده است یابیانات انهارا که گفته اند بیان کرده است عکسی که ادعا میشودتوسط هلی کوپتر امریکائی گرفته شده است- که براساس این عکس دولت اقای ترامپ که میخواهد نیروی بیشتری –بفرستد- پس نقشه مشخص شد که دنبال چه هدفی بوده اند- عکس را رنگی کرده اند؟؟ برسر افراد قایقی که ادعا ایرانی هستند یک لکه بزرگ قرمز قرادادند تاهویت انها مشخص نشود ودرجائی کلا قایق روی ان یک لکه بسیاربزرگ سیاه قراردادند که قایق اصلا قابل شناهت نیست- میگوید که عکس مال هلی کوپتر رگه رگه های چوبی سیاه سفید بوده است(grainy black and white) ایا هلی

 کوپتر اینچنی عکس میکیرد ویا مال ماهواره است- میگوید اقای پومپو درفلوریدا گفته است – هدف هوشمندانه و موفق وحقیقی وقابل ملاحظه که برما وارد شد رفتارخشن نیروی های ایران وطرفداران ایشان برای نشان دادن چنگ ودندان ایشان این سخنرانی که پایگاه فرمانده ای مرکزی کل عملیات درخاور میانه است ودارای نیرو های وپژه است) بسارغیرمعمول بوده است زیرا فرمانده انها درواشنگتن بوده است- ایشان خواسته روغن وپیاز انرا زیاد کند- ایشان ریس گروه حداکثر فشاربر ایران است ومداوم میخواهد بهانه بدست اورد که فشاررازیاد کند که ایران درمسئله برجام-انرا به سازش بکشاند-پنتاگون تادیروز میگفت که یک مین درتهیه کشتی است حال میگوید دومین بوده است یکی ئرته کشتی ویکی دربدنه کشتی (هال) کهاسم این مین حیوان دست اموزی که به فرد یا درختی چیز بشدت میچسبد این مین توسر میخ خاصی به بدنه کشتی محکم میشود زمانی کشت اتش گرفته وکشتی دیگر افراد انرا ترک کردند به بدنه کشتی ها وصل شده است وبعدامدند انر باز کردن وهیچگونه سندی هم ندارندجز ان قایق کذائی که کارخودانها است وبا طرح دیگری کشتی را منفجر کردن نماینده اقای ریاست جمهوری متحرم روسیه فرموده است انچه ضبط کردید ویا بدست اوردید-نشان بدهید-ما ترجیح میدهیم که شاهد هیچ قدمیکه درجهت بیانگریک تنش جدید که هم اکنون منطقه ناارام است- باشیم ولی ملوانان ژاپونی فقط گفتندما شاهد پهباد بودیم که این بخش بعدا پاک کرده اندوبخش های اضافی بهاضافه کردن کهدرباره نیروی هسته ای ایران است- عنوان مقالهuspiles pressure on iran withnew troop deploymenys

 

 


ارسال شده در توسط علی

موافقین ۱ مخالفین ۰

فلسفه چیست؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- فلسفه چیست-؟؟ نیم نگاهی به کتاب فلسفه فرانسه درقرن بیستم- مقدمه از نویسنده کتاب اقای اریک متی یوز-ایشان بیان مکند فیلسوف درچهارچوب  مواضع ملی—فرهنگی- تاریخی وغیره انهم بانگاه فردی فلسفه رابوجود میاورد پس اینهمه حملات به فلسفه اسلامی ایران چه معنا میدهد؟؟ وهربرداشت سنتی از فلسفه عنصری از حقیقت وجود دارد سئوال این است که درک این حقیق از غیر حقیقت شخصی است یانکه اصول متقنی دارد- مانند ریاضیات- این اصول درعلم فلسفه اسم اش منطق است توسط منطق به فورمل ویا بقول ایشان به صورت بندی میرسد اما ایشان میفرماید این صورت بندی درخدمت فلسفه نیست؟؟ پس برای چه از ان استفاده میکنند؟؟ جواب جالبی میدهد- که فیلسوف درکی از پدیده ها میفهمد برای فهماندن دیگران بصورتی فرمول بندی  میکند که انهابه نکات کلیدی ومهم ان دست پیدا کند- یعنی برای درک خارجی بحوی بیان شود که قابل درک شود این فلسفه نه تنها از دستورزبان که باتفوتی کهدارد ولی دربسیازی جهات یکسان است نیست بلکه مانندادبیات است—برای حل این مسئله میفرماید- فلسفه مثلا فرانسویی- به رغم سبک ودلمشغولی ها- وروش های  متفاوت اش جزئی ازهمان مشغله ای که است که فلسفه تحلیلی متعلق به انگلستان که فلسفه فرانسه فلسفه نمیداند است یعنی فیلسوف فقط  یک سبکی داشته باشد ویک دغدغه داشت باشد ویکنوع فومول درست کند ومطلبی که درک میکند درداخل ان صورتبندی به نحوی که افرادبتواند تاحدی درک کنند فلسفه کفایت میکند

موافقین ۰ مخالفین ۰

عبرت بگیریم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- من مایل نیستم مداوم مثلا حرف های صدای امریکارا پنبه کنم ریشه اش رابزنم- باید بسیاری را ازا گذشت- تا زمانی که خود انها به حقایقی دست پیدا کند به ظاهرتوجه نبیادکرد که مثلا رحال پیشرف هستند ویا ازمواهب الهی بهره زیادمیبرنند- خداوندمنان میفرمایدما به دشمنان خودمان بهرکافی وزیادی ازدنیا میچشانیم- ولی درباطن قدرت نمائی است وبه انها عزتی نمیدهیم- هرچه سعی کنند وبه دوستان خود عزت میدهیم هرچند بخواهند دشمنان انذا  پایمال کنند درهمین انقلاب ما نمونه  های فراوانی دارد- وسایل نابودی  انهارابه موقع فراهم میکنیم- کههرگز تصوران را نمیکنند- وجلو گیری هم نمیتوانند بکنند حال دقیقا نمیدانم ایه است یا حدیث است که مداوماز شاخه ای به شاخه دیگر میرونند یعنی تغیرات زیادی دارند واستقرار ندارند وفکر میکنند که این خوب است مدتی یک کارائی مختصر دارد ودوباره بحرانها شروع میشود درحالیکه شماها مومنین درپایداری  هستید وراه کمال رابدرستی طی میکنید ودرقلب انها نیستید کهترس انها وشگفتی انها را دردرون خو دمخفی میکنند واظهار نمیکنند درک کنید مگر دانشمند ومومن باشید- امروزه امریکا راکه شیطان بزرگ به حق مینامند درست مانندشیطان حقرا میداند ولی مردم رافریب میدهد انسانهارااحمق میکند- درانقلاب ما زمانی ما درتظاهرات شعار میدادیم  نه شرقی  نهغربی جمهوری  ا اسلامی  درزمانی که ما این شعارا میدادیم درست مانند مارش نظامی پای میکوبیدیم ودست ها رامشت میکردیم .وبه اسمان پرتاپ میکردیم ویاجان ما فدای رهبر انهم باشدت گفته میشد ودر شعار  ای شاه بیچاره -.... ودر روز رای گیری  98 درصد قانون اسلامی رای اورد این بچارهدرامریکا به اینهاتلقین میکنند که قانون اساسی قابل عمل درست مال امریکا است ایشان میفرماید اسلام که قانون ندارد این امریکا است که قانون ندارد ومافیا هرکاری مخواهد به سمت قانون میکنئ این چه قانونی است اصلا انگلیسی تحقیق کردند که بسیاری از قوانین امریکا ریشه ان وحکمت ان راپیدانکردند عدم پایداری  قانون امریکا هرایالت برای خوداش قانون دارد یکی از علما درسرمنبر فرمودند کی از نشانهای کفر این است که درباره حقایق هیج رای واحدهای ندارند مانندگوسفند که د رچراگاه هرکدام به سمتی میروند – ایشان میگوید رهبریت ایران نماینده مردم نیست چون رای مردم راقبول ندارد یعنی مردم جمهوری اسلامی را قبول ندارند ورای ندادند وفتنه 88 کار انقلاب راد اشت- تمام میکرد انشااالله دربرزخ حقایق را درک میکنی  عموی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- دستورداد به مردم که به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم سنگ بزنند ودشنام بدهند وایه شدید امد ولی همان زمان اتفاقی برای ایشان نیافتاد عالمی میفرمود علت ان چند چیز است  یکی که توبه کند باوجودانکه خداوندمنان میدانست که اهل جهنم است وعلت دیگر خداوندمیفرمیاد من برای هرکسی دراین دنیا  زمانی تعین کردم ولو جهنمی باشد از این دنیا  بهره ای ببرد الرحمن هم خوبان وهم بدان رادربر میگیرد وعلت دیگر  انکه گناه بیشتر کند که استحقاق رادارد وانرا میطلبد تاحدی به این ارزو برسد ودرضمن سرانجام انراعبرت مردم کند وعلت دیگر ان قیافه های  حق بجانب وصحبت شیرین وژستهای گول زننده رسوا شودوحقایق باطنی  اشکار شود این چنین افراداز هیچیز نمیترسند جز از مردم وسرانجام این ترس راخداوند به ایشان نشان میدهد- جوانی برای من تعریف کرد درامریکا تحصیل کرده بود وتحت تاثیر ان تمدن علمی که هروز مقدارای از تحقیقات فرومیپاشد دریک روستائی  دراستان فارس دریک جلسه دادسخن میدهد جلسه تمام میشود فردی به ظاهر عای یک سئوال مثلا من درجائی چنین  خواندم ایشان فرمودند یک رعشه ای درون درمن رخ دادومن گفتم این احتمال است وتاسه نفر ومنهرچه فکر کردم دیدم چنین چیزی دراین روستاامکان ندارد  وبه سمت مذهب امدم دوستان ایرانی درامریکا وایران مداوم به من میگفتندکه چه اتفاقی افتاده است منهم میگفتم تاحلوای  طنطنائی نخوری ندادنی- بعداز مدتی مدید من به ان روستا رفتم – درخانه ای بزرگی بودیم همه رفتند ومن درحیاط بزرگی بودم یکی از ان سهئنفرنزد من امد درحالیکه چهره اش نور زردی مانند خورشیدمیزد گوش اش را مخیارئیدومیخندید ونزد من امد وفرمودند جناب من مطالب شمارا به بزرگان رساندم وفرمودند درسح دکترا است- والسلام

موافقین ۰ مخالفین ۰

حقه امریکا درافغانستان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک جناب سروانی  ازامریکا امد به مرکز زرهی – ایشان تنها فردی بود از امریکا لیسانس نظامی  در طرح ریزی تاکتیکی از دسته تا ارتش خوانده بود مثلا بیست توع دسته میشناخت برای  اهداف خاص  ایشان یکنابغه بود که رشته  ریاضی خوانده بود درتمام دوران نمره ایشان بیست بوده است پدرش تیمسار بود انزمان فرزندانی که پدرشان نظامی بودند وضعیت بهتری  پیدا مرکدند بخصوص پدراش تیمسارباشد – پدرایشان همین مطلب را گفته بود از موقعیت من استفاده کند کمی هم علاقمند به نظامی بود- دوستانش خیلی تعجب کردند که ایشان به اتش رفت- مدتی کم در مرکز زرهی بود وبعد رفت غالبان به گارد جاویدان میرفتندولی تصور میکنم به امریکا باز گشت زمانی که به ایران میخواست باید به اوگفته بودند یک دفتر بزن و درطرح بنویس روزی باید یک میلیارد دلار درامد داشته باشی  من تصور کردم که منظور انها یک میلیاردتومان ومطلب گفتم وایشان فرمودند-خیر یک میلیارد دلار است وایشان گفته بوده است- کسی من  را نمیشناسد انها گفتند بودند که شما دفتر بزن ببین چه کسانی میایند؟؟ دنیا امروز این است  اگرتهران روز ی تجارت اش یک میلیارد دلارباشد هنری نکرده است ولی بااین شرایطی که داریم اوج هنر ما است یک کانال فارسی خارجی میفرماید روزی بیست میلیون دلاراز افغانستان به ایران میرود مابقه ایه را نمیخواند- جوانی افغانی بیان میکند کهدرافغنستان هیچ کاری نمیشود همه کارها سنتی مملو است واز روستاها مداوم به شهرهاهجوم میاورند و ودرشهرها هم کاری نیست منخواستم دست فروش فروش شومصدتا جا نرفتم اجازه ندادند به سختی گفتندبه تو اجازه میدهیم ولی باید هفتادهزاردلار پول دربانک داشته باشد من بیست هزاردلار داشتم وبانگ فرمودند نمیشود به شما پنجاه هزار دلار وام بدهیم مقرارات بسیارسخت است- افغانستانی  به همه شغل نیازدارد-از مرغداردی ودام داری  کشاورزی مدرن وغیره وهمین علت است که افرادبه طالبان وداعش میرونند که پولی گیربیاروند همین منظوروهدف هم غرب میخواهدبه انها مداوم دلار تزریق میکند- ویاانکه مردم افغانستان وبال کشورهای همسایه شوند ایشان بیستهزار دلار رابه ایران میاورد وجنس میخرد ومیرود به شرکت هامیفروشد-دلالی درمجموع سود قابل ملاحظه بدست میاورد وبهراحتی پول افغانی به دلارتبدیل میشود چرا دلار زیاد است برای انکه غرب بگوید ما دلار زیادی دادیم ولی کشور درحالت مصرفی نگه میدارد این دلار تولیدمرغ نمیشود تراکتور نمیشود قلا یک تاکیتک زده بود یک دوره زبان انگلیس یتوسط امریکائی بسیار گران یادمیدادند وفرد مقداری با دلار به امریکا بعنوانتوریستی میرفت وبعداز مدت کمی کار میکرد- پلیس ایشان را میگرفت وبه افغانستان عودت میداد دوباره ایشان کلاس میرفت وپولی جمع میکرد به امریکا میررفت باز همین سکهرا میزدندوایشان بامقداری خرید باز میگشت ول باید بدانند کهمردم عیال خدوند منان هستندمقداری برای از سادهلوحی وبی قیدی  ونفهمی خارج شوند غرب میتواندیکتازی کند ویک دفعه که انسان مات ومبهوت میشود کاری کارستان میکند کهانزما از غضب انگشتان خودرگاز میگیرند  این روش همه زمانی نخواهدبود وبه جای امریکا حال به ایران میایند

موافقین ۰ مخالفین ۰

حوادث عجیب-!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- هشت نفر که چهار زوج امریکائئ هستند درهتل پرادایز درجمهوری دومنیکن پشت سرهم درظرف یک هفته مرده اند که حالتی شبیه سکته قلبی رخ داده است اول رنگ پریده شدند وسپس تنفس مشکل پیدا کرده است وسپس مردند پزشکی جمهموری دومنیکنگفته است دستگاه سم شناسی من خراب است  ودردومنیکن عدهای را به خاک سپردند وبعضی رابه امریکا اوردند وهیچگونه اثارینشان نداده است تصور میشود درکمد زیر دست شوئی  یک بطری حاوی مواد شیمیائی خاصی بوده است صاحب هتل انراتکذیب کرده است وگفته است درسال 750000 نفربه اینجا می ایند وهمین اتفاق درروستائی نزدیک شهر واشنگتن رخ داده است که پلیس میگویند جزئیایت زیادی  راباید بدست اورد

موافقین ۰ مخالفین ۰

راه نورانیت ومعنویت--!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در مراسم حج – فلسفه حج نشان بران است که دین اسلام یک دین جهانی است وانسانها دارای یک فطرت یکسان هستند درمسائل عقلانی واحساسات عالیه – وپایداری دارند- ودرضمن تاثیر شگرف اجتماع هم مشخص شود درتمام ابعاد فقهی نقش اجتماع بسیارمهم است مانند نماز حماعت واربعین حسینی –  وبدنبال ممعنویت  باشند حجاب برای ان است که مادیت درجه دوم است معنویت درجه اول است لذت معنویاول است وسپس لذت مادی- چناچه فرد نامطلوب بود میتوان اورا اخراج کرد- حال فردی که اهل مکه است از داخل مکه از داخل خانه خود میتواند محرم شده باشدومکه میقات محسوب میشود یعنی میقات اصلی ونهائی است ولی کسی اهل مکه نباشد جالب ان است که کسی درمکه باشد باید تا دوسال نشده هنوز اهل مکه محسوب نمیشود باید ازیکی از میقات ها محرم شود- ازمایش دوسال است چنانچه  ان دوسال امتحان بدی دارد اخراج شود بایدیکی از محل ها میقات احرام بندد نکته مهم این است که این محل میقاتها کم کم شهریت پیدا میکنند ویک درس به ما میدهد که ارزش شهرها به معنویت است نه مادیت- ما درتحت تاثیر غرب ازشهری که میخواهیم تعریف کنیم میگویم شهر چائی است شهرگندم است  شهرنفت وغیره وفلانمقدار دلار کسب میکند این امر تحت تاثیر غرب  بودن است درحالیکه دراسلام شهرها بعلت معنویت بوجود  امده است- ارزش دارد-باید معنویت چه از لحاظ مادی وکیفی ومعنویت ارزشی  باید درجه اول لحاظ شود وبرای ان حداقل موزه معنویت درست شود- قبلا به جنوب شهر میرفتید پراز معنویت بود-امروز انهم نیست- معنویت مادی وکیفی مانندتاتئر دیدن است در اوائل انقلاب که علمابودن سکولار ها میگفتند که مه اش  از اخرت صحبت میشود بادمجان فلان قیمت تخم مرغ گیر نمی اید- علما از مجلس دک کردن که انها مشکلات روز نمیفهمند- خداوندمنان گذاشت درکاسه اقایان -یکفرد مسلمان درعربستان مثلا از شهر رابو میخواهد به حج برود که بین مکه ومدینه است افضل ان است که ازخانه محرم شودوبه مسجدشجره برودشهر مهم است نه مسجد زیرا درواقیعت حداقل پنچاه میلیون باید حاجی خارجی باشد بیست میلیون  بخواهد درشچره محرم شودکه چنین مسجدی وجودندارد- امید است که زودبیدارشویم وراه الهی رابخوبی پیداکنیم- حضرت اساد معزز مرحوم دکتر مهدی بازرگان رحمت الله علیه- یک ستنای بسیار جذابی دارد- ایشان- میفرماید- شراب ضرر هائی دارد یک مستی دارد ویک خماری دارد همه این مستی دوست رادارند ولی خماری وضررهای دیگر نمیخواهند نمیدانند دردنیا اگربخواهندان ضررها رازمشروب بگیرند دیگران مشروب نخواهدبود ولی دربهشت امکان پذیر است این امر قضا وقدر حتمی الهی است- ئسپس شهوات درقضا وقدرالهی روبه اوج میرود اینهم حتمی است وسرانجام انسان به پرتگاه می اندازد اینهمان است جهنم برانسان دراین دنیا مسلط است مکن است چندروز بی حجابی یک لذت مادی داشته باشدولی فرداز نورنیت به سمت شهوات وتاریکی میرود اینهم قضار وقدرحتمی است داستان حضرت لوط علیه السلام این جامعه دراوائل بسیاربافرهنگ بودن وشهرت داشتند ودرچهارراه شهرها بطوریکه مردم برای خرید وسرمایه گذاری  به انجا ذمیرفتند درحدیث است شیطان به انها یاد دادکه هرکس سرمایه خودرا میخواست  بایدلواط دهد مردم کم کم از این شهر فراری شدند- واین مرض اپدیمی وشیوع پیدا کرد که قران میفرمیاددرخیابان ومجال وهمه جااین کارکثیف انجام میدادند  وزنها هیچ ایرادی نمیگرفتند تا انجا سه فرشته بصورت جوانان بسیارزیبا روی  به نزد حضرت لوط امدند کسی متوجه نشد زن دوم حضرت لوط رفت به مردم خبر داد فسادتا چه حد عمق پیدا کرده است مردم به درب خانه امدندوگفتند به حضرت لوط ان سه جوان رابه ماتحویل بدهد این عمق شهوات است حضرت لوط علیه السلام فرمودند اگر تمایلات جنسی  دارید دختران من هستند گفتن ما انسه نفر میخواهیم ایشان فرمودند انها مهمان من هستند ومنراخجلت زده نکنید  انها گفتندما پشت درمیمانیم تاانها بیرن بیاینند وانسه فرشته واقعیت خودرااشکارکردن وفرمودندنارحت نباش ودیروقت بعضی هابخانه رفتندوبعضی ها انجا پشت درب خوابیدند امیداست که ما رارست را راه نورانیت را کمالات وراه  ارزش ها را پیداکینم اشاالله

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

کار وحقه امریکائی -!!

بسم اله الرحمن الرحیم- نظرایت شخصی است- فیلمی امروز درسایتها نشان داده شد درباره ضربهای به کشتی ژاپونی زده شده است کاملا کارامریکا بوده است- اولا اثر جای بمب به صورت مثلث متواز ی اضلاع است که اصلا درارتش چنین بمبی وجود خارجی ندارد تمام موشکهاقبلا نیم کره سر انفجاری داشتند ودرموشکهای بزرگ مثلث شکل مخروطی به محض برخورد حرارات زیادی دارند حتی فولا را ذوب میکند چند ثانیه نفوذ میکند وبعدمنفجر میشوند باز شکل سوراخ انفجار نیم دایره است پس انفجاراز درون دریک قللب مثلثی شکا به انداز کافی منفجره شده است دوم حرارات زیاد ایجاد- میکند که رنگ اطراف محلسوراخ انفجار درگون میکند درحالیکه رنگ هیچگونه تغیر نکرده است باز نشان میدهداز درون انجام گرفته است وسوم ترکش خائی باسرعت سیصدمتر برثانیه پرتاپ میکند که اثرات قابل مشاهده دربدنه میگذارد وباز هیچونه اثری از ارکش نیست نارنجک به پانزده قسمت تقسیم میشودتوپ هایصد هوا به چهارقسمت بزرگ باسرعت زیادتقسیم میشود  ادعا کردند که پهبادبوده است این پهبادباید درارتفاع سی سانتی متری  روی دریا حرکت کرده باشدکاملابرای دیدبانهای کشتی قابل رویت بوده است بهترینحالت پهباد درزمانی که است ابر ضخیم درهواباشد وشب باشد اما اتش سوزی  بیادبه یکی از مخزن های  کشتی که دران متانول یا اتانول بوده است ضربه زده باشد که یکمخزن اتش بگیرد درحالیکه لایه اول سورراخ شده است ودرثانی رنگ تغیری نکرده  پس مخرزنی سوراخ نشده است واینسئوال است پس اتش  سوزی  چگونه رخ داده است  هم حرارات داشته است وهم رنگ راتغیرنداه است مشخص میشود درپشت لایه اول یکمخزن کپسولی با ماده خاصی  بافشار به خراج میرودودرخارج مشتعل میشود استفاده شده است درضمن میگویند زیر کشتی یک مین  چسبیده است . عمل نکرده است این مین مال امریکا است بهاین دلیل دراین راه تجارتی  تاقبل این کشتی دها کشتی حرکت کردند وفضامنطقه زیرنظر  ازهوا ازروی دریا وزیردریا بخوبی کنترول میشود وهواپیاما وکشتی وزیردریائی ایران کنترول است  همه چیز مشخص است البته روس ها مینهای متحرکت که بادوموتور  وقابل کنترول وحرکت هستنددارند ولی تصور نمیکنم کهبه ایران داده باشندوامریکائی تواستند امواج انهارابگیرنند وبسیاربزرگ هستند ودرضمن کشتی های خودی هم دراین اب راه حرکت میکند این مین ها دارای قوردمغناطیسی  هستندجذب کشتی میشوندومنفجر میکنند- لذا تمام مشخص میکند که بسیارمهندسی بسیارپیچیده عمل شده است وهمچنان روسها گفته اند با تجزیه تحلیل این بمب زیر ابی  کهتوسط ما کشف شد تمام حرفهای امریکا پنبه میشودوحقایق مشخص میشود-والسلام

موافقین ۰ مخالفین ۰