عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۶ مطلب در خرداد ۱۴۰۱ ثبت شده است

پا سخ سئوالی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- در روایت است- مسلم که درنیشاپوربود او برخلاف بخاری سفر نکرد ولی چون ثروتمند بودومردم ایشان را قبول داشتند به ایشان پول میدانند وان جناب به افرادی پول میداد از شهراپی که کتب حدیثی درانجا بود برای اوبفرستند وخیلی تعجب میکرد که بخاری بعضی حدیث های موثق  را ننوشته است- روزی درظهر سرسفره مادراش به گفت که درباره علی علیه السلام وحدیث های ایشان زیادبنویس مسلم دست را راست کرد وبرحلقوم خود کشید که مادرمیخواهی من را بکشند!! من تورا زیاد دوست دارم وراست میگفت بخاطر مادراش ازدواج نکرد چون میدانست هیچ دختری تحمل اوراندارد وایا تو  ازمن سیری شدی ؟؟ حتی درانزمان  هنوز وحشی گریوجود داشت چه برسد به زمان  رسولالله صلواته الله علیه واله والسلام ایهای که غدیرخم امد به\یامبر اکرم صلواته الله علیه الهوالسلم دلداری دارد من شمارا محافظت میکنم خودنشانه سیاسی بودن مطلب است-  درزمان رسول اکرم صلواته الله علیهواله والسلم سخنای میگفتند ه رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسل مبترسد وعلی علیه السلام واحادیثی جعل میکردندوحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله و السلم روزی عصبانی فرمودند که درحالی کهمن زنده هستم چنین  مطالب جعلی بهمن نسبت میدهدی وای برروزی که من نباشم – وانها جایگاه خودرا  دراتش  قرار دادند از ایه محکمات یکی لا اله الاالله است مطالعه کندید درباره اله چیست نظریات مختلفی داشتند ویا هوای نفس چیست  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم فرمودند اگر کسی سنگی را  ازحداش بیشتر دوست داشته باشد درقیامت بااومحشور میشودیعنی اله او است پس بعداز رحلت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فردی جانشین بتواند به سپوالات وتفسیر قران را مسءالاش را تبین کند  اگرقراربود  انتخاب شوراپی باشد زمانی که اقایان بخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رسیدند از همین موضوع  شوراپی صحبت میکردندکهشورا چگونه بایدباشد ون بعدا انواع پیدا کرد ونمیگفتند شما چه کسی را انتخاب کردید بنظر میرسد کهدران جلسه غیراز علی علیه السلام  سه خانم حضرت زهرا علیها اسلام وصلواته اللهعلیها وخان ام سلمه بوده است وبعضی حضرت عباس رحمت الله علیهم ذکر کردند که شاهد بودندحضر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کاغذ ودوات خواستندچون اگرشفاهی میکفتند  انراتغیر میدادند ومهر  ایشان درته نامه مسلما زده میشد پس شوراپی نبوده است- وحضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند بروید وگم شوید که نشانه اجازه دادن نیست وبرای انکه مسپله جا بیانازند گفتند فردشوراپی از جانب رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم \س میایست نامهای از طرف رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم داشته بشاداقای عمر درحالیکه اقای ابو بکردرحال  بیماری سختی بود اقای عمر خواست مطلبی بنویسد که ایشان ازطرف اقای ابوبکرانتخاب شده است اما اقایان همه جا خداوندمنان را جلومیاندازند وحتی نیمنگاهی به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمندارند  زیا میخواهند توحید محض داشته باشند؟؟ پس چطور اینجا خودرا خلیفه الرسول میدانند  ومیدانیم حضرت محمد صلواته الله علیه والهوالسلم تمام ایده هایش از وحی است- درحالی که اشاره  نکرده است- واینامر درگذشته سابقه نداشته است- سنت الهی نقص شده است ودلیلی عقلانی ندارد—وجالب است که اقی عمر فرمودند قران برای ما بس است ایا ایشان بیادانجا مطیع باشد ویامیتواند دستور دهد وخود حکم خودرا غالب کند- ایا عصبانی کردم رسول الله عذاب عظیمی راندارد حتی خانم عایشهانهارا سرزنش کرد وپیامبر اکرم صلواته الله علیهواله والیم یک طنز نیشدار گفت که دارند بریا حکومت کردن اخانم ها برشما اولویت- دارند--- اما امام  باقر علیه السلام این دریای علم کسی سءوال نمیکند چگونه ایشان دریای علم است- تنها به مسلم سیهزار حدیث گفت وگفت به کسی نگو وگرنه خودراذبح کردی  وسی هزار حدیث به ایشان گفت وفرمودند میخواهی پنهادار ومییخواهی افشا کن واگرافشا میکین مواظب  باش ان فرد اهل این ارزش باشد وسی هزار حدیث  فرمودند که پس از شهادت ایشان بیان کند که اگرنکرد خودرا ذبح کرده است علمل میفرمیاند  انسی هزاراولی ومساپل فقهی نیست مسءاپل سیاسی است ودومی میتواند اخلاقی باشد وسومی فقهی هم است این علم چگونه ایشان دارد وخلفایسه گانه ندارند وحتی درتفسیر قران ضعف های مهمی دارند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

انقلاب مرحوم دکتر علی شریعتی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ىرباره شخصیت ممتاز حضرت مرحوم ىکتر علی شریعتی – سوسیالیسم یک مکتب غربی است که یکنوع تجربه حکومت کرىن است ىرغرب  سرمایه داری بسیار  خطرناک شد—بهترین انها درالمان بود  هرروز مناقصه کمترین حقوق ودستمزد میگذاشتند- یک کالا را  بهقیمت گزاف میفروختند  وبهاندازه یک هفته کالاابنار میکردند واز فردای ان روز میگفتند هرکارگی که نصف دستمز د بگیر سرکا بیاد وافراد یگر با چندساعت تعلیم بکار میگرفتند وبراینکه قیمت بالابرود چندماه کارخانه رامیبستند ومجارستان یکیاز ان سرمایه داری بسیار خطرناک بود وتصمبم گرفتن که سوسیالیسم را پیاده کنند سوسالیسم دولتی بود اکثریت پول درخدمات بخرج رفت- وهیچگونه سرمایه داری عقلانی نداشتند درحالیکه المان درصنعت  هزینه سنگین کرد وکاخانجات برق مجارستان بشدت عقب افتاد والمان باچهارکاخانه میتوانست  مجارستان درکل برق بدهد ولی پول دوتای انرا پیدا کرد اعنصابات خونین المان کم کم  سرمایه داران بفکر افتادند وضع را کمی بهتر کنند سرانجام یکنوع سوسالیسم وهمراه  یکنوع سرمایهداری معقول پیشنهادشد ولی درا سیر حرکت زیادموثر واقع نشد تحقیقات اقای مارکس اثبات کرد تحقیقات وپیشرفت صنعت هم بایددردست کارگران باشد- اقای لنین  درمرحله اول نظر اسلامی داشت ولی اجازه کار به  اوندادند وحتی اور کشتند که از  عقاید مارکس  پیروی نمیکند وچون سرمایه داری معقول  شوروی قبول نکرد و و  شیطنت غرب باعثشد بیشترسرمایه انسانی ومالی درخدمت ارتش واقع شود- لطف خداوندمنان نباشد اینچنین میشود لذا دراینران همه متفکران بیشتر به سمت چپ پ سوسیالیت ویا کمونیست غلطیدند ومحبوبیت پیدا کرد .سرمایهداری معقول کسی قبول نکرد وگفتندطبق گفته اقای مارکس سرانجام تبدیل به سرمایه داری  امپریالیستی  میشود- درزمان رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم فرمودند  هرکس نه درهم  میتواند داشته باشد واضافه انرا به بیتالمال بدهد وهرکس کمتر دارد از بیت المال  تانهدرهم شود بگیرد ولی کارازاد – ازاد است وهرچه پول بیشتری از راحلال بدست اورد مطلوب است این راهحل سوسیالیسم وحتی کمونیست بکارنبرد اما بقول یکی از مراجع  اعظام ژ اپون اجرا کرد  به سرایه داری معقول علاوهبر  تاحدی سرمایداری دولتی توانست ازچین جلو بیافتد بدین ترتیب هرکس فلان کالا راز شما جین بیاورد فلان مقدار قیمگذاری میشودوبقول ایشان اعجازرخداد- جاده بسیارطولانی وخطرناک تواستند راهحل هئی بدست اورند وکالا رااوردند وژاپون ازچین جلوتر افتاد امازمانی که متوجه شد امریکا چه پیشرفت عظیمی کرده است خواست بااورقابت کند لذا میبایست  از کشورها چپاول کند حتی معتقدبودن امریکا از کشورها چپاول مکیند حالانوبت ژاپون است- درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-انفالدراختیار ایشان بود وکمک قابلتوجه ای بهافراد میکرد درجنگ هاپیروز میشدندباز کمک فراوانی به  مردم میشد ومردم هم قانع وسخت کوش شدند جناب مرحوم دکتر علی شریعتی رحمت الله  این مطلب  میدانست  .درضمن فرمودند برای انکهشاه متوجه شود که سوسیالیسمچقدر طرفداردارد این جریان با اینترفند ادامه داد شاه ب شخص ثالث از ایشان نظر خوات ولی بهان عمل نکرد چون وابسته بود- ایشان علنا ومخفیانه  فرمودند  باتلیغات درست مردم رابیدار کنید واطلاعات زمان شاه از خارج بدستاورید ولیاگرخواستندمانعشنود وضربه بزنند شماهم ضربه بزنید ونمی دانست باچه هیولائی  ربو است وایشان بزندان بردند وفجایعی برروی دوستان ایشان انجام دادند اولین سکته خفیف را کردمردم سخت نارحت شدندوشاه راتهدید کردند وحتی درخارج همغربیان سخت به شاه  حمله کردند وشاه بشرطی که ایشان از ایران خارج شود موافقت کرد وایشان درخارج حداقل دوبار سکته قلبی کردند

موافقین ۰ مخالفین ۰

تفسیر بعضی از ایات قران--!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بعضی ایات به ظاهر ممکن است مسءله ساز باشند یکی از  این ایه است کُلُّ شَیْ‌ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ- این ایه اینچنین تعریف میکنند همه چیز نابوده شده است جز وجه خداوندمنان اما به داستان برگردیدم دومسپله روشن میشود که اولی   خلقت جهان دردست بت است ىومی تمام مخلوقات این جهانی  هستند-وجه را به معنای صورت بگیریم غلط است به معنای  هویت الهی یا ذات الهی باید گرفت- از امام باقر علیه السلام  فرمودند دین الی وراه الهی – تام راه های دیگر هرلحظه هلاکت بار  می اورتد- از حضرت علامه ایت الله حضرت محمدحسین طب اطبائی رحمت الله علیع سئوال شد کشورهای کفر که پیشرفت های  واقعی دارند فرمودند که باطل  اگرصددرصد  دروغ باشد اصلا وجودنداردولی ایدلوژِ مثلا کمونیستی  نسبتی  مطلب درست دارد ولی بخش باطل ان انرا عاقبت بزمین میزند بت صد درصد باطل است پس هالک استهرکسی موجودات  مستقل ببیند هالک است نقص افرادکافر این بود که جهان مادی را یا مستقل میدید ویاوابسته به بت- وقتیکه پیامبران فرمودند که از اسمان سنگ خواهد بارید که همیشه پیامبران برای  اخرین تیر ترکش بیان میکردندچهنوع عذاب  خواهد امد میخندیدند چون تصور میکردند نمونهای تاانروز وجودندارد پس دروغ اتو قران میفرمایدفردا صبح پشیمان میشوند انهادربرزخ پشیمان میشوند- مسئله دیگر  درسوره مبارکه مجادله ایه است میفرماید خداوندمنان حکم اش رانوشته یقیناپیروز خواهم شد من ورسولم بصورت حتم ازلحاظ ایده وعلم وحکمت  ومعنویت- درست است پیروز اما خداوندمنان یک سری بازی دارد دریا باز ی  هرلحظه پیروزی اتس ولو فرد ان راشکست ببیند بهترین مثال اسمان است فرد تعجب میکندیک سصتاره نابودشد تصور میکندخداوندقدرت حفظ انراندارد درصورتیکهان ستاره تبدیل به اختر ونو اختر میشود رهبر انقلاب دراین دانستان مثال  رهبران معززی  که در قبلاز انقلاب وبعداز انقلاب شهیقدشدند  چون من تاحدی از سرنوشت حضرت ایت الله مرحوم سید محمد رضا سعیدی  رحمت االله که ایشان درمسجدنارمک  برنامه داشتند یکیزاز خیرینوجزو افرد مدیرت انجا بودند اقای صحرانورد ایشان فرمودند تاقبلاز شهادت ایشان اصلا جوان بهانجا نمیامد وتعداد اندکی کهغالبا ازپیران بودند شرکت میکردند وباشهادت ایشان جوانان  هجوم اوردند وگفتند هرکاری از دست ما برمیاید میکنیم تاثیرات ایشان نهتنها درتهران بلکه درکل ایران اثر وجودی گذاشت ایشان درهرلحظه برای خوداش پیروز بود ولی  برای مردم بعداز شهادت ایشان  اثاراش کم کم نمایان شد- باز در همین سوره مبارکه  مجادله میفرماید با تاکید هرکس با خداوندمنان ورسولاش دشمنی کند  یعنی اول از ارذل اوباش بوده است یعنی انسان اول سقوط میکند درصفات منفی بعد با خداوندمنان  ورسولاش  وهرکس که با او بدرستی مخالف میکند دشمنی میکند نجا ت ندارند نجات مخصوصا افرادی هستند دارای کمالات بودند وبه دین الهی پیوستند بعضی درباره شیطان بحث دارند خداوندمنان درسوره مبارکه عنکبوت میفرماید شما بارها  ازمایش میشوید یک از ازمایشها  هم توسط شیطان است

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

وضعیت اوکراین امروزه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بنظر میرسد که وضعیت در  منطقه اوکراین- روسیه کمی التهاب خودرا ازدست داده است-  از  من زدن به سمت  یک کشمکش سیاسی پیش میرود- واقای زلسنکی کمی سیاست جهانی را بهتر درک میکند وکیم هم ادب شده است  با اهمال  وسروصدا  قبلی کاسته شده است  به سادگی نمیتواند شرط بندی کند حتی برای یک نفر اوکراین و ترکیه به سمت خروس اخته شده پیش میروند ودریائ سیاه بایداز نوع تعریف شود  که کشتی جنگی وغیر جنگی  و میزان مین گذاری  وغیره بایدتعین شود- وضعیت اقتصادی در قرن بیست ویکم هیچگونه و وضعیت مشخصی ندارد وهمه چیز درابهام است – خلق الانسان ضعیفا- بنفع اقای زلسگی است که جنگ زودتر تمام شودتا اسلحهای اضافی را مثلا به لهستان بفروشدمن وضعیت اوکراین را نمیفهمیدم تا  پیش گفتاری که در  سایت  سفرنوشت خواندم اقای زلسنگی بیادبداند ارایش شهرها بسیارمهمتراز ارایش  دادن به منطق فکری نیست- ومداوم به ظاهرسازی سنت ها  حل مشکلات نیست اگرچه کم کم به این نتجه میرسید  هیچگاه روی اسب  باخته شرط بندی نکنید انشاالله اینده منطقه وضعیت بهتری  داشته باشد وهمگی به یکغنی مادی ومعنوی نایل شوند

موافقین ۰ مخالفین ۰

حقایق تاریخی- !!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-در کانال معزز وعزیر وپر عنایت  ولی العصر عجلالله الشریف اقائی زنگ زد که طبق گفته برادران سنی  علم غیب فقط برای  ایات وحی است-خوب پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرموه است همه به چازیان قبلا وبعد من مطلع هستم تاروز قیامت  اگر این حدیث ندارید شک نکنید شیاطین انرا محو وحذف کرده اند اصولا اگر رهبر علم غیب نداشته باشد  اشتباهات فراوان خواهد  کرد- بارها خواستند امام حسن علیه السلام بازهر بکشند ولی امام میدانست و مسومو نشد ودفعه اخرهم میدانست که خداوندمنان مرگ ایشان چنین خواسته است- حکمت اش این است که  فاش شد کار معاویه بوده است پس ایشان ضد اهلبیت است وشما ا معاویه همچنان  صحابه کبیر میدانید و ولی خانم عایشه به جنگ حضرت علی علیه السلام امد وبعدایشان صحابه باز گران قدر میداند ام المومنین  مسلما بایدمورد احترام باشد ولی اکر ایشان برفرض مشروب خوردکیفر دارد-میفرماید که چرا حضرت علی علیه السلام که ادعائی میکنید که علم غیب دارد  جناب حضرت محمدبن ابوبکر رحمت الله علیه وحضرت مالک اشتر رحمت الله را  به شهادت  رساندند نه تنها کلک شمانگزیدبلکه ارادت شما بیشترشد ان دین برای خود نگه دارید که دنیا به ریش شما میخندند-من انگلستان- بودم نمیدانم چه اتفاقاتی  افتاده بود   فلسطینی های طرافدارن اقای یاسر عرفات راه گذاشته بود کسی از طرف  ان حزب شعار میداد بسیارمحافظه کارانه بود حتی نمیگفتند اب یک  به اصطلاح خیمهای یک اردوگاه براثی مدتی  بستهبودند که فردی را  تحویل دهند برای مدت زیادی ولی یک انگلیسی دراین ببار شعار میداد وشعارها یتند وتیز  ولی اعراب ساکت بودند وما شعار میدادیم واقایان میفرمایند  تقیه حرام است   وبه هایدپارک رسیدم نمیدانم چرا  درغرب ریس فلسطینی یکدختر خانم  است- قدی بسیاربلند داشت وسیاه چردهبودولباس محلی پوشیدهبود به ایشان گفتم چراشما ان شعارها ندادید گفت به شما مربوط  نیست نمیخواهید نیائید- این حرف کل برادران عرب سنی درهمه  زمینه ها است- شما از کجا میدایند که درباره ارسال واعزام اند دو بزرگوار علم غیب نیامده باشد بقول یکی علما فرمودند  زمانی که مصر در دست  معاویهبود حضرت علی علیه السلام ساکت بود حتما شما خوشحال شدید وزمانی که مصریان بر علیه معاویه شورش کردند وانهارا اخراج کردند واز حضرت علی علیه السلام خواستند فردی را  بفرستد واز انجا مردم ساده لوح بخوبی  خریداری میشوند دارودسته معاویه حضرت محمدبن ابو بکر صلواته الله علیه واله والسلم- گرفتندوکشتد ودرشکم خر قراردادند واتش زدند که اگربی سابقه نباشد کم سابقه است چنین دستوری دراسلام حرام است وفاش شده است که از طرق امویان بوده است ایشان نفس زکیه است وهرکس نفس طکیه بکشد  عذاباش دردنیا میاید ودرخانداش اگرموافق باشندمی اید خوب اولا  نامه حضرت علی علیه السلام که دستورات ایشان در  روش حکومت داری مشخص شد تا امروز فوق  دستورات مدرن هم است  ونتوانستند به دیگران سرایت بدهند- من در مطالعه درکتاب جناب اقای عمر کشف کردم-که حدیث حضرت علی علیه السلام به جناب عمردادند-چرا درزمان اقای عمر  ایران درحال  کشف شدن وتسخیرشده است هنوز ایلات مختلف ندارد وهنوز نیرو مثلا درکاشان ندارد تبریز هنوز  وتح نشده است به هیچده  ولایت ویا استان هرگز ایشان نامه نداده اس تبریز درزمان عثمان است علم غیب پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم در دستور فتح ایران وحیره یا عراق وشام شاهکار است- در زمن گذشته یکی از کارها ی  بسیار معمولی وپر طر فدار رازنی درجاده بوده است که مال تبریز وارمنستان شهرت داشته است واز امام صادق علیه السلام سفربه تبریز وارمنستان اگرفرد کشته شود حکم خودکشی دارد وبخصوص سرما انهم کشنده بوده است حداقل در انجام تکالیف مشکل ایجاد میکرده است فردی درزمان امام صادق علیهالسلام بهتبریز میرفته است  تقریب ب به اینمعنا-که راچاره بلد است مثلا فقط دونفر هستندکه میروندوفقط سئوال اش در دوباره است که یکی یخ هارا  اب کند وبعد وضو بگیرد این درست است یانه ودوم جهت قبله- ولی درزمان عثمان همین تبریز فردی را فستادند که  ایشان یکنفر برای اداره تبریزو  یاددادن تعلیمات- کی ها فرستادند- شاهزادگان زردتشی ساسا نی- ایشان اشعث بن قیس  ثقفی کندی را فرستاد از این مرد لجن تر کسی نبود- چرا فقط نام اسلام مقداری ز دستورات اسلامی بهانها رسیده بود وشاهزادگان از ترس خود چنین کردند ایشان رفت شاهزادگان گفتند ما باشما متحد میشویم ویک اسلام بدردبخور برای مادرست- ایشان همراه انهاشراب میخورد  این اطلاعات شخصی کهاز طرف علی علیه السلام به تبریز رفت ودرباره اشغث بن  قیس ثقفی کندی  مطالعه وجستجو کرده  وگزارش تهیه کندکه حضرت علی علیه السلام پاسخی دندان شکنی به طرفداران امویان وعثمانیان بدهد مردم وشاهزادگان به ایشان خانه بزرگ و باغهای متعد انگور وغیره وزمین کشاورزی دادند-که درمجموع یکصدوبیست میلیون درهم میشد تبریز  نه بهوان زکات ویا خراج بعنوان پیش کش پول عظیمی است ولی درواقع برای تبریزیاننا چیز برای جناب عثمان فرستادند ایشان حتی از زکاتی که تبریزیان نیازی به  ان نداشتند چیزی برای عثمان نفرستادند همه دستورات مسخره ودرگر گون شده است- یک چنین چیزی درکاشان رخ داده است که بماند امام حسن علیه السلام باره خواستند ایشان مسوم کنند ایشان ازطریق وحی میفهمیدند یا رسول اکرم صلواته اله علیه غله والسلام به ایشاخبردادهبودید شیعه معتقد استکه شب قدر امام معصوم ازهمه اسرار های یک ساله مطلع میشود- وباراخر فرمان الهیبود که معاویه را  رسوا کند همین کارا دراینده تاصیر خودرا کم کم نشان میدهد بیجهت نیست مصریان مدت زیادی فاطمیونرا پذیرفتند واز سواستفادهانها گذشتندتاکاربه استخوان رسید وبعد ین اشافعی قبول کردند که طرفدار  اهلبیت  صلواته الله ال جمعین استمن درسایت انگلیسی الازهر خواندم تمدن واقعی مصر  اززمان فاطمیون شروع میشود- وحال از  فاطییون اصیل ایرانی شروع خواهد شد بنظر میرسد که هما رحمت بر شانه فرزندبرومند رهبر معزز صلواته الله علیه والسلم فرود خواهد امد انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

محبت اساس دین است-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- از اعجاز قران یکی این است- در عین سادگی دریچه های بزرگی باز میکند- خداوندمنان خودرا الرحمن الرحیم میداند- یعنی محبت هیچکس بامحبت مس’له ای ندارد   ازصفات  ذاتی خداوند منان است وفطرت انسانی هم- بسیارپذیرا ی محبت است- خشم  ذاتی نیست ولی لازم است درشرایطی بکاررود که مسیر محبت را  باز نگهدارد- چون افرادپیدا میشوند  لازمه لذت انها با خشم روبراه میشود- درتفسیر رهبرمعزز  ومتفکر انقلاب رحمت الله علیه از مطالبایشان درعنوان قیامت –روز برو ملکات-مستفاد میشود هدف  بدست اوردن ملکات  الحسنی است که بخاطر محبت به انسان فرد میتواند انرا بدست اورد واز نماز روزه ارزشی بالاتر دارد نماز وروزه درحقیقت وسیله ای  برای بدست اوردن ان ملکات هستند-اگر این صفات الحسنی بدست نیاید انسان اهل محبت نیست لذت نماز  وروزه بصورت صوری خوانده است وکمکی زیاد در  قیامت نخواهد کرد- جهنمی شدن به  است معنای  صفات منفی وپلید-وسوئی است وتناسبی باخداوند پر محبت وباصفات الحسنی ندارد وهدف خلق چنین افرادی نیست نمونه خلقت الهی فرشتگان هستند که باید فرد به ان سو حرکت کند—در روز قیامت خصلتهای انسان بروز میکند – یوم تبلی السراءر- سریره ها بهاحتمال زیاد همان خصال انسانی هستند- کهانجا اشکار میشود کههرکسی  خصال نفسانی  چه کاره بوده- با الهام ازسخنان  حضرت ایت اللمالکی- رحمت الله علیه مومندرمرحله بعداز ایمان بیاد ازجهنم دورشود یعنی از خصلت های پلید ومنفی دورشوددراین شرایط  یک انسان  باقلب مرده ونفس  بدتراز حیوانی  است وبایدبه خصلت های الحسنی خودرا کمال بخشد- قران  با تعبیر رهبرمعزز رحمت الله علیه بچشم   تیز فولادی  باید درخود  این خلصت هاراببنید ودریچه ای  بسوی بی نهایت   این کملات باز شود- امام صادق علیه السلام کنیزی داشتند- برای کاری  به بیرون رفتند  درباز گشت ازجائی که گل های خود رو داشته است یک گل زیبا چید  وانرابهامام علیه السلام تقدیم کرد امام صادق علیه السلام بلافصله اوراازاد کرد وبنظم پانصد درهم هم به ایشان دادکه زندگانی اش راشروع کند اصحاب  تعجب کردند وگفتند نسبتی چنین نداشت امام علیه السلام فرمودند او همین مقدار میتوانست برای من کاری انجام دهد ومن هم میتوانم در ان حد کاری انجام دهم  خداوندمنان باچه تناسبی کار خواهد کرددر قران میفرماید اگر شما یکدانه گندم به کسی بدهید خداوندمنان هفتصد دانه بلکه بیشتر خواهد داد امام علیه السلام از این قانون پیروی کرده استمومن زمانی که خصلت های  منفی او پایان یافت و وارد خصلت های الحسنی شد یکدرجه  حیات طیبه پیدا میکند- اگر دراین جهت کار کند همان قانون درباره اوصدق میکند- این رمز بعضی مومنی است کارهای محیرالعقول میکنند-یکبعدانها اوتادبودن است مانندکوه ها میخ  ایمان افرادمیشوند وبا بیانات خود جهت تاریخ عوض میکنند ومشکلات به نحوی اسرارامیز غیرحساب حل میشود- درزمان امام موسی بن جعفر صلواته الله علیه واله والسلم- به ایشان گفتند فردی  است که درسر کوچه ما خانه دارد ومداوم بهم به جهت شیعه بودن وشما فحاشی میکند وشیعیان از اومیترسند- اجازهمیدهد اوربهنزد شما بیاوریم ونیامد اندکی تنبیه کینم فریب به این مضمون امام موسی بن جغفر علیه السلام فرمودند من خودم میایم تاشما یادبگیرید یعنی از علم غیب استفاده نمیکنم واز علوم عظییمه استفاده نمیکنم از علمی استفاده میکنم که شماهم میتوانیدانرابدست اورید-موضوع این بوده است که هاررون الرشید باامام علیه السلام به عللی چپ افتاد وشروع به سم پاشی کرد که اینان مثلا خمس وزکات رابرای خودمیخواهند و  ورحمی به دیگران نمیکنند وغیره واز همه مهمتر ما علوم مدیریت راداریم وعنان جامعه وحت یخودامام علیه السلام بایددراختیارما باشد در حالیکه هیچگونه کمکی به فرد زارع نکردهبودولی اورامسحور ومسخ خوداش کرده بود املم علیه با اصحاب بهنزداو رفت فرمودند سالقبل خشکسالی بود اگر امسالبرفرض  بارندگی خوب باشد حداکثر چقدر پول بدست میاوری  عددی گفت وامام وسی بن جعفر علیه السلامدوبرابر انرادادگفت شما کی هستید واصحاب ایشانرامعرفی کردند بهگریه افتادوعذر خواهی کرد توبه کرد وگفتم من غلط فهمیدهبودم واز این ببعد مرید شما هستم مردم به سمت شما ارشاد میکنم- از قران فهمیده میشود زمانی که  هارونالرشید واقیامت میشود به خداوندمنان میگیون من  درست میفمیدم ومردم را به سمت اسلام اوردن نه جناب حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

مدیریت اقای کروسی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی  است-جناب اقای کروسی مانند بازرسان  انگلیسی در مدرسه ابتداپی ویا بازرسان شرکت های معظم ای  که غذادر فرانسه  درست میکنندمانندیک ربات برنامه ریزی شده عمل میکند هیچگونه خلاقیت سطح بالاپی ندارد بدنبال حفظ حقوق شخصی باید کارفرما هاراز خود اراضی کند- این نوع مدیریتی را قبلامتعلق به روسها   وانمود میکردند- مثل فیلم های  جمیز باند یکی از این نوع ها بود- حال ایشان به هالیوود برورد نقش جمیز باند برعلیه ایران را  بازی کند—ما سانتفیوژهای جدیدی را مداوم برخ انها بکشیم تا خوراک های انها به دل انهابچسبد دوم  دانشگدهای نظامی ما  از جنگ روسیه واوکراین کپی برداری کنید وبادانشمندان نظامی روسیه تحلیل کنید وخلاقیتهارا  نمودارسازید که دراوکراین تست وازمایش شود وازدانشمندان  نظامی  نیروهای مقاومت لبنان وسوریه هم استفاده شود- انشااللهبسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی  است-جناب اقای کروسی مانند بازرسان  انگلیسی در مدرسه ابتداپی ویا بازرسان شرکت های معظم ای  که غذادر فرانسه  درست میکنندمانندیک ربات برنامه ریزی شده عمل میکند هیچگونه خلاقیت سطح بالاپی ندارد بدنبال حفظ حقوق شخصی باید کارفرما هاراز خود اراضی کند- این نوع مدیریتی را قبلامتعلق به روسها   وانمود میکردند- مثل فیلم های  جمیز باند یکی از این نوع ها بود- حال ایشان به هالیوود برورد نقش جمیز باند برعلیه ایران را  بازی کند—ما سانتفیوژهای جدیدی را مداوم برخ انها بکشیم تا خوراک های انها به دل انهابچسبد دوم  دانشگدهای نظامی ما  از جنگ روسیه واوکراین کپی برداری کنید وبادانشمندان نظامی روسیه تحلیل کنید وخلاقیتهارا  نمودارسازید که دراوکراین تست وازمایش شود وازدانشمندان  نظامی  نیروهای مقاومت لبنان وسوریه هم استفاده شود- انشااللهبسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی  است-جناب اقای کروسی مانند بازرسان  انگلیسی در مدرسه ابتداپی ویا بازرسان شرکت های معظم ای  که غذادر فرانسه  درست میکنندمانندیک ربات برنامه ریزی شده عمل میکند هیچگونه خلاقیت سطح بالاپی ندارد بدنبال حفظ حقوق شخصی باید کارفرما هاراز خود اراضی کند- این نوع مدیریتی را قبلامتعلق به روسها   وانمود میکردند- مثل فیلم های  جمیز باند یکی از این نوع ها بود- حال ایشان به هالیوود برورد نقش جمیز باند برعلیه ایران را  بازی کند—ما سانتفیوژهای جدیدی را مداوم برخ انها بکشیم تا خوراک های انها به دل انهابچسبد دوم  دانشگدهای نظامی ما  از جنگ روسیه واوکراین کپی برداری کنید وبادانشمندان نظامی روسیه تحلیل کنید وخلاقیتهارا  نمودارسازید که دراوکراین تست وازمایش شود وازدانشمندان  نظامی  نیروهای مقاومت لبنان وسوریه هم استفاده شود- انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

تغیرات اقلیمی-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در بی بی سی – از تغیرات اقلیمی بحث میکرد هم درامریکا وهم درانگلستان نمونه می اورد- یکی  با ذوب شدن برف ها  درشمال انگلستان یک شهرک بهترین کارشناس بیان کرد که مخارج عظیمی کردیم ولی فایده ندارد موج زمانی که به ساختمانی برخورد میکند دارای اولا انرژی ومصالح از لحاظ استقامت درعلم میگیوند  علت اش انرژی است ایندو انرژی گاهی برعکس هم هستند همدیگر خنثی میکند  موج دوباره مالک انرژی میشودومداوم ضربه میزند دوم اب  پهاش اسیدی دارد به اصطاح عوام میخورد لوله ای  را سوراخ میکند-مصالح هم ممکن است بازی باشند ترکیب میدهد ودیگران خاصیت قبلی راندارد فرو میرزد- کرشناس براورد کرده است باید تا یک کیلومتر ازلبه دریا که صفر حساب کنیم بایدتخریب شودودرعقب شهرک ساخته شود از حالا فکرکنیم که ساختمانی لب دریا هستند قابل جابجاپی باشند اتفاقا زیاددراین زمینه درامریکا کارشده است حال گرما بین یکدرجه ونیم تادودرجه است البته گفتند حسن هم دارد در قطب  دربعضی جا اگر دومتر خاک بریزیم قابل کشت است- ولی نکته اساس چندین \یش دریک روزنامه انگلیسی زبان ایران خواندم که کارشناسان گفتند درسال پنچاه افزایش گرما هفتونیم

میباشد شهرونیز درایتالیا اب دریا داردزیاد میشود وردوخانه سرعت لازم برای  خروج نداردباید زیرزمینوطبقه اول وشاید طبقه دوم بتون ارمه کنند ومسپله مغازه است که از حالابه اندازهیک طبقهوشایدذ دوطبقه بالا بیانندماخودتمام جنگلرانابود میکنیموچراه ازبین میرودکه ابکش هستند وخاک خشک باقیمیماند وتوسط باران وارد رودخانه میشودکه نه  لاروبی میشودونه گشاد میشودودربعضی جاهاتنگ است واحتملا بندی هم درسرراه دارد یک سیلاب کم طغیان ایجاد مکند ورودخانه طاغی میشود وکاری هم نمیشود کرد از حالا بیادبفکر  شهرها لبدریا کرد و شهرهاپی کناررددوخانهدر درشمال هستندیک شبه نمیتوان درست کردمثلا شیکاکو امریکا- انشاالله از همین حالا سازمان مربوطه بوجود بیاید-

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در بی بی سی – از تغیرات اقلیمی بحث میکرد هم درامریکا وهم درانگلستان نمونه می اورد- یکی  با ذوب شدن برف ها  درشمال انگلستان یک شهرک بهترین کارشناس بیان کرد که مخارج عظیمی کردیم ولی فایده ندارد موج زمانی که به ساختمانی برخورد میکند دارای اولا انرژی ومصالح از لحاظ استقامت درعلم میگیوند  علت اش انرژی است ایندو انرژی گاهی برعکس هم هستند همدیگر خنثی میکند  موج دوباره مالک انرژی میشودومداوم ضربه میزند دوم اب  پهاش اسیدی دارد به اصطاح عوام میخورد لوله ای  را سوراخ میکند-مصالح هم ممکن است بازی باشند ترکیب میدهد ودیگران خاصیت قبلی راندارد فرو میرزد- کرشناس براورد کرده است باید تا یک کیلومتر ازلبه دریا که صفر حساب کنیم بایدتخریب شودودرعقب شهرک ساخته شود از حالا فکرکنیم که ساختمانی لب دریا هستند قابل جابجاپی باشند اتفاقا زیاددراین زمینه درامریکا کارشده است حال گرما بین یکدرجه ونیم تادودرجه است البته گفتند حسن هم دارد در قطب  دربعضی جا اگر دومتر خاک بریزیم قابل کشت است- ولی نکته اساس چندین \یش دریک روزنامه انگلیسی زبان ایران خواندم که کارشناسان گفتند درسال پنچاه افزایش گرما هفتونیم

میباشد شهرونیز درایتالیا اب دریا داردزیاد میشود وردوخانه سرعت لازم برای  خروج نداردباید زیرزمینوطبقه اول وشاید طبقه دوم بتون ارمه کنند ومسپله مغازه است که از حالابه اندازهیک طبقهوشایدذ دوطبقه بالا بیانندماخودتمام جنگلرانابود میکنیموچراه ازبین میرودکه ابکش هستند وخاک خشک باقیمیماند وتوسط باران وارد رودخانه میشودکه نه  لاروبی میشودونه گشاد میشودودربعضی جاهاتنگ است واحتملا بندی هم درسرراه دارد یک سیلاب کم طغیان ایجاد مکند ورودخانه طاغی میشود وکاری هم نمیشود کرد از حالا بیادبفکر  شهرها لبدریا کرد و شهرهاپی کناررددوخانهدر درشمال هستندیک شبه نمیتوان درست کردمثلا شیکاکو امریکا- انشاالله از همین حالا سازمان مربوطه بوجود بیاید-

موافقین ۰ مخالفین ۰

تاکتیکهای غلط امنیتی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- گفتمان- اقای نوری زاد- بااقای حسین دهباشی- دیدم ایشان بسیار ساده اندیش  وهیچگونه از  تاکتیکهای تبلیغاتی امنیتی رادرک نمیکند  وبنظر حقیر سپاه  برتاکتیک های امنیتی  نظامی غرب وشرق مسلط است ولی ایرانی نشده است بکارمیبرد بایادهرکشوری   برای خودبسازد- درمرکززرهی بودم ضد اطلاعات منرامیخواست فلانی فردی خوب نیست – دوحالت داشت یاازنظرانها فردی خوب نبود  ویا  فردی ازانها- یاازمن تعریف کردهبود وبعدگفتهبودنماینده حضرت عبدالحسین دشتغیب علیه السلام ورحمتالله علیه است که دروغ بود بفرماندهخودم گفتم سخت ناراحت شد وگفت بارهادرجلسه من راجع بتو مطالبی گفتم ولی چرا ول نمیکنند یک تاکتیک اش  هرسال  اطلاعات کامل میگرفت  وبرای  دادن گواهینامه پایان خدمت موقع زهر چشم دادنبود وباهرکس بنحوی عمل میکرد من وارد اولین میز شدم قیافه برج زهرمار گرفت- وگف نمیدانم چرا پرونده تودرتهران گم میشودوما مثلاازشهربانی  اطلاعات خانه های قبلی واطلاعات ناقص گیبراوردیم حالا درست  این فرم کامل کن ومن کامل کردم گفتم چیزی دیگرنمانده است گفت که چرایک لیفت  به من بزنی – رفتم میز دیگیر با   چهره بشاش گفت ناراحت نباش ایشان صبح باخانم اش بگو ومگوداشته  است برو من اگرنقص داشت خودم برطرف میکنم حال ان فرد که مذهبی وبلطورکلی  از مرتاجع دفاع میکرد وگاهی بد بودبه اصفهان رفته بود  ونزدیک مرجع رفته بود گفتند مگر نمیدانستی کهاین مرجع ضد ما است چرارفتی هرچهگفت نرفتم مداوم ادرس دادند وتوی همام میزاولی رفتهبود باز همان بازی دراوردهبودند وگفتندامتحان فوق لیسانس را به دلت میگذاریم وایشان ازکوره درفته بود وانها پروندهراپاره کرده بودند ومن نمیدانم چه شدکه کارش رادست کردند- مثلایک نفررا از دشمن میگیرند وته ان  تاندازی مهمات کار میگذارند وکهنتویط ماهواره ویاسروصدای زیادمنفجر میشود انرادریک وتاسقف میپوشنانند ودریکجا منفجر میشود یا دریک تپه یک مخزن اب قرارمیدهند وروی ان میپوشاند که حاوی صد کیلو مودمنفجر است وچند کوزهو کاسه اطراف است با اهرم اب بالامید دریک شرایط منفجر میشود درهرحال کار به این سادگی  ها نیست درک واقعیت فقط درسپاه است

موافقین ۰ مخالفین ۰

نگاهی به کتاب-ایده اسرائل-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درمجله سترگ –چشم انداز ایران-شماره ۱۲۸- تقریبا اخرین مقاله خانم پروین امامی – نگاهی به کتاب  ایده اسراءیل که اقای ایلان پایه مورخ مشهور اسرا نوشته اند که دلیل   بوجود امدن  کشور غاصب  اسراءیلی چه بوده است- کتاب ایشان- اقای محسن کرباس فروشان- ترجمه کرده است- از نظر حقیر تمام ایات واحادیث درباره یهود دران صدق میکند- کتاب میفرماید درتشکیل دولت یهود دو گروه بودند یک گروه مذهبی  که دلیل انراهم خواهم گفت ویک گروه سکولار-که مذهبی نیستند ولی دلیل مذهبیون  راقبول کردندکه ماهم- به همان دلیل مذهبی  علت بوجود امدن دولت-  یهود میدانیم- نفاق دراوج- است  دو دلیل اوردن یکی عرض موعود ودوم تپه ای که درروی ان مثلا انبیا سخنرانی کردند- حضرت مسیح علیه السلام انجا سخنرانی کرده است اخیرا جعل کردند که هرکس درانجا دفن شود اهل بهشت است- حضرت موسی علیه السلام یهودرا رها کرد- ودرصحراسینا رحلت کردقبر  ایشان مشخص نیست یک دلیل مانند قبر حضرت علی علیه اسلام که  مدتها مخفی بوده است که اگر میدانستند جسدمبارک ایشان رااتش میزند و از یهودیان یادگرفتند که انها قبر حضرت موسی علیه السلام را  اگر  میدانستند جسدمبارک اش  را  اتش میزدند- پس  در  صحرای سینا باید  مردگان یهودرادفن کرد-منافقین درهمه جا خودرا روشنفکران مینامند- وزمانی خواستند قانون اساسی رابنویسند فرمودند اول ایدولوژی  باید مشخص شود امروزه بشدت ضد ایدولوژی شدند که تغیرناپذیر است وباعث عقب ماندگی وعدم حل بحرانها میشود و فقط به قانون اساسی معتقد هستند وچگونه قانون میسازند خوداش داستان دارد وسعی کردن ایده تشکیل دولت  یهود بسیار روشنفکرانه باشد نه مرتجعانه وضد روشنفکری وضد دین متعالی  وضد خشم اوردن خداوندمنان باشد واز مذهب   ملت برگزیده وقوانین مقدس را پذیرفتند- هیچ اشارهای به انکه دریهود عده ای  خوک ومیمون شدند بحث نمیکنند وهیچ بیان نمیکنند که   حکمرانها ودانشمندان دین یهود بقول خودیهود هرکدام قیمتی دارند- واز بعضی موارد سخت میترسند- این ضرب المثل هویچ وچماق-مال یهود است ومتاسفانه اعراب هم از انها پیروی کردند- سرزمین موعود فقط برای باز گشت  یهودیان درمصربود که زیر فشارواقع شده بودند وخداوندمنانمیدانست با بهترکردن زندگانی انها توسط فرعون انها کم کم افرادی ظالم شوندکه داستان مومن طاق دران زمن مثال زدنی است- از امام صادق علیه السلام پرسیدند چرامومن طاق خداونداز شر فرعون نجات ندادوفرعون دستوردادتاسینه او اربع اربعا بکننددرعرب مربع هم به معنای مربع است وهم بهمعنای مستطیل وانهم مربعی که بسیارکوچک باشد مثال اش بند انگشت است- فرعون ۶۴ مشاورداشت که دریک مجلس شورا گرد میامدندودربین انها یکیهودی بنام مومن طاق بود لقبی که قران به او داده است-خاندان ایشان همهگی از علمای واقعی یهودبودند وایشان ه چنینبودومداوم مردم راز مایوسشدن ویادر دام فرعون افتادند نجات میدادند وقتیکه حضرت موسی علیه السلام واردشورا شد وفرمودندمن نماینده خداوندمنان هستم وشمارا به توحید دعوت میکنم-ودرضمن میخواهم یهودرا به فلسطین ببرم دراین مورد بهمن کمک کنید واسباب مزاحمت فراهم نکنید ورفت فرعون از شورا خواست چه بکنیم همه گفتند اورابکش وفرعون هم قبول کرد مومن طاق عصبانی شد فرمود فردی که میگوید من نماینده خدای یکتاهستم که یهودبه اومعتقد است میخواهی بکشی- گفت پس من چه بکنم ایشان گفت یک ازمایش از او بگیر کهایا راست میگیود یادروغ میگیود اگر دروغ گفت پس اورا بکش- همگی قبول کردند بعدشبانه  بایک تدبیر بسیار عالی  حضرت موسی علیه السلام انهاابهسمت  فلسطین حرکتدادوصبح انروز فرعون متوجه شد- وجلسه گرفت همگی گفتند انهارا بکش ولی فرعون قبول نکرد وگفت اینها علم زیادی دارندومشکلات مارا حل میکنند ومانندانها مانداریم- روکردبه جناب  مومن طاق –گفت نقشه من این است تورا ریس انها بکنم وشما از انها کاربکش هشتاد درصد منافع مال تو وبیست درصد منافع مال من- خنده برلب اقای ممون طاق امد قبول کرد؟؟خداوندمنان نمیخواست زحمات مومن طاق ازبین برود جهنمی شود بهدل فرعون اندخت  ایشان گفت یک نصحیتی  من میکنمهرکه پیرشد ما بازنشستگی به اوندهیم- شما انهارابکش – خداوندمنان بدل مومن طاقانداخت گفت مرد حسابی قوم منرا بکشیولی قوم خودات رانکشی معلوم میشود که احمق شدی فرعون جا ورد هیچگونه انتظار نداشت عرب به این حالت – لمم یعنی فرض کنید فردی بسیارمودب یکدفعه فحاشی کند ناگهانی کاری کههیچ او انتظارندارد ونمیکرده است دستورداد اورا اربع اربعا بکنند-تنها چهارده معصوم هستند که هیچ اشتباهی نکرده اند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰