بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- در روایت است- مسلم که درنیشاپوربود او برخلاف بخاری سفر نکرد ولی چون ثروتمند بودومردم ایشان را قبول داشتند به ایشان پول میدانند وان جناب به افرادی پول میداد از شهراپی که کتب حدیثی درانجا بود برای اوبفرستند وخیلی تعجب میکرد که بخاری بعضی حدیث های موثق  را ننوشته است- روزی درظهر سرسفره مادراش به گفت که درباره علی علیه السلام وحدیث های ایشان زیادبنویس مسلم دست را راست کرد وبرحلقوم خود کشید که مادرمیخواهی من را بکشند!! من تورا زیاد دوست دارم وراست میگفت بخاطر مادراش ازدواج نکرد چون میدانست هیچ دختری تحمل اوراندارد وایا تو  ازمن سیری شدی ؟؟ حتی درانزمان  هنوز وحشی گریوجود داشت چه برسد به زمان  رسولالله صلواته الله علیه واله والسلام ایهای که غدیرخم امد به\یامبر اکرم صلواته الله علیه الهوالسلم دلداری دارد من شمارا محافظت میکنم خودنشانه سیاسی بودن مطلب است-  درزمان رسول اکرم صلواته الله علیهواله والسلم سخنای میگفتند ه رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسل مبترسد وعلی علیه السلام واحادیثی جعل میکردندوحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله و السلم روزی عصبانی فرمودند که درحالی کهمن زنده هستم چنین  مطالب جعلی بهمن نسبت میدهدی وای برروزی که من نباشم – وانها جایگاه خودرا  دراتش  قرار دادند از ایه محکمات یکی لا اله الاالله است مطالعه کندید درباره اله چیست نظریات مختلفی داشتند ویا هوای نفس چیست  پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم فرمودند اگر کسی سنگی را  ازحداش بیشتر دوست داشته باشد درقیامت بااومحشور میشودیعنی اله او است پس بعداز رحلت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فردی جانشین بتواند به سپوالات وتفسیر قران را مسءالاش را تبین کند  اگرقراربود  انتخاب شوراپی باشد زمانی که اقایان بخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رسیدند از همین موضوع  شوراپی صحبت میکردندکهشورا چگونه بایدباشد ون بعدا انواع پیدا کرد ونمیگفتند شما چه کسی را انتخاب کردید بنظر میرسد کهدران جلسه غیراز علی علیه السلام  سه خانم حضرت زهرا علیها اسلام وصلواته اللهعلیها وخان ام سلمه بوده است وبعضی حضرت عباس رحمت الله علیهم ذکر کردند که شاهد بودندحضر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کاغذ ودوات خواستندچون اگرشفاهی میکفتند  انراتغیر میدادند ومهر  ایشان درته نامه مسلما زده میشد پس شوراپی نبوده است- وحضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند بروید وگم شوید که نشانه اجازه دادن نیست وبرای انکه مسپله جا بیانازند گفتند فردشوراپی از جانب رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم \س میایست نامهای از طرف رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم داشته بشاداقای عمر درحالیکه اقای ابو بکردرحال  بیماری سختی بود اقای عمر خواست مطلبی بنویسد که ایشان ازطرف اقای ابوبکرانتخاب شده است اما اقایان همه جا خداوندمنان را جلومیاندازند وحتی نیمنگاهی به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمندارند  زیا میخواهند توحید محض داشته باشند؟؟ پس چطور اینجا خودرا خلیفه الرسول میدانند  ومیدانیم حضرت محمد صلواته الله علیه والهوالسلم تمام ایده هایش از وحی است- درحالی که اشاره  نکرده است- واینامر درگذشته سابقه نداشته است- سنت الهی نقص شده است ودلیلی عقلانی ندارد—وجالب است که اقی عمر فرمودند قران برای ما بس است ایا ایشان بیادانجا مطیع باشد ویامیتواند دستور دهد وخود حکم خودرا غالب کند- ایا عصبانی کردم رسول الله عذاب عظیمی راندارد حتی خانم عایشهانهارا سرزنش کرد وپیامبر اکرم صلواته الله علیهواله والیم یک طنز نیشدار گفت که دارند بریا حکومت کردن اخانم ها برشما اولویت- دارند--- اما امام  باقر علیه السلام این دریای علم کسی سءوال نمیکند چگونه ایشان دریای علم است- تنها به مسلم سیهزار حدیث گفت وگفت به کسی نگو وگرنه خودراذبح کردی  وسی هزار حدیث به ایشان گفت وفرمودند میخواهی پنهادار ومییخواهی افشا کن واگرافشا میکین مواظب  باش ان فرد اهل این ارزش باشد وسی هزار حدیث  فرمودند که پس از شهادت ایشان بیان کند که اگرنکرد خودرا ذبح کرده است علمل میفرمیاند  انسی هزاراولی ومساپل فقهی نیست مسءاپل سیاسی است ودومی میتواند اخلاقی باشد وسومی فقهی هم است این علم چگونه ایشان دارد وخلفایسه گانه ندارند وحتی درتفسیر قران ضعف های مهمی دارند-