عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۷ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۰ ثبت شده است

نیم نگاه ایبه سیمای خلیفه دوم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاه ای به کتاب سیمای خلیفه دوم- جهان شمولی- اسلام- به اینمعنا نیست کهمداوم- با کفار وغیر مسلمانان- در جنگ باشیم—اتفاق صدر اسلام به دستور پیا مبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمان دادند ایشن طبق دستور الهی بوده است انهم بر اساس علم غیب خداوندمنان میبوده است  درجهان اعراب ومسیحیت متعلق به شام وفلسطین برترین  جهان اعراب  ومسیحیت بوده است ودر عجم- هم ایرانیان- برترین بودهاند- وانها ازروی میل ورغبت به دین اسلام روی میاورند اندکی فقط مخالف خواهند کرد – کسی جغرافیای ان زمان رابداند ونحور  شکل گیر روستاها وشهرها بداند بخوبی روشن میشود-مطلب چگونه بوده است وحتی در زمان حضرت علی علیه اسلام ایرادگرفتند که ایشان دستور جهاد نمیدهد فرمدند پرچم سبز پیروزی که از پیامبر اکرم بدست من رسیده است بسته شد وتا زمان حضرت امام االزمان  صلواته الله  علیه باز نمیشود وهر جنگی که بکنید اخراش شکست میخورید چون لیاقت برد ندارید- ولی دفاعاز مستصعفین دررکاب  حاکم عادل امری دیگر است- انهم بشرطی است که موجب فساد ومضار های زیادی نشود- البته دفاع استثنا است نیاز به اجازه ندارد- هرکس تحمیل عقیده کند وکسی تحمیل عقیده راقبول کند هردو درجهنم خواهند بود- همه مسلمانان اعتقاد درستی ندارند تعداد افرادی که اعتقاد درست دارند دراقلیت هستند وجهان اکثریت درکفر وباطل غوطه ورهستند نزدیک ظهور  یکسوم امادگی پیدا میشود- کفر مداوم درخلجنان درفتنه های ظاهرفریب است ودر جولان زمانی که اسب رابرای جنگ اماده میکردند  شیپور وتیراندازی میکردند وطبل میزدند اسب مجنون میشد ومیخواست فرار کند وسوار کار خودرا برزمین زند ولی بامهارت سوار کار عاقبت رام میشود به ان جولان میگفتند- در زمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  دستور دادند- که ازفیروزان دیوان سالاری رایاد بگیرید بزرگترین دیوان سالاری جهان متعلق به ایرانیان بود وادارات صنعتی متعلق به رومیان شرقی بودند که مغیره که صاحب کارگاه هایبزرگ بود درمکه ومدینه از شامی ها یاد گرفته بود- وبعد بیشترین قوانین متعلق به حضرت علی علیه السلام است ربطی به جناب خلیفه دوم ندارد بلکه ایشان بعضی از بردگان شامیرا تحریک کرد که به مسلمانان علم حساب وحسابداری یاد داده شود- بیان انکه خلیفه دوم از ایات قران واحادیث قوانین استخراج کرده داست یکنوع تبلیغات سیاسی است انکه به سرعت این قوانین درقلمرو های کشور مفتوحه رسیده است  حرف دقیقی نیست وبیشترافراد که نزد خلیفه دوم میامدند انها ارجاع به حضرت علی علیه اسلام میکردند وبعدا یهودیان ومسیحیان وایرانیان ومصریان نماینده ای درکوفه داشتند وازشخص علی علیه السلام سئوال میکردند واین امر باعث حسادت شد که بین انها واباعراب که تمایل به حضرت علی علیه السلام دارند اختلاف ایجاد کند وجناب عمر بسیاری از سئولات مجبور شد از استباط واجتهاد خود بیان کند اینکه زمان ایشان ازسخترین دوران ان عصربوده است حرف دقیقی نیست هم مکه وهم مدینه  درارامشبوده است دوران حضرت علی علیه السلام سخترین دوران عصر صدر اسلام است- بحث اجتهاد اسلامی که میفرمایند در عصر خلیفه دوم شکل گرفت و وگسرش پیدا کرد دقیقا معنای بدعت است کهبنام بدعت حسن معروف شده است-؟؟ به کتاب تعلیم وتربیت دراسلام بقلم علامه ایت الله شهید دکتر مرتضی مطهری علیه السلام- درباره استباط واجتهاد میفرماید- پساز درک عمیق از ایات قران واحادیث باخلاقیت وابتکار ازدروان انمنابع بدرستی وصحیح حکمرا استخراج کرد مابقه بدعت است- میرماید- درصورت اجتهاد واسنباط- نه تنها اثری از اسارت  فرهنگی- وبیماری غربزدگی وتقلید وقوانین وائین نامه های اجانب در کشورهای اسلام باقی نماند –خوب در زمانی نه درقران ایه ای باشد- نه درحدیث باشد ونه علمی یقینی بشد چه اجتهاد داخلی باشد وچه خارجی باشد یک سان است بلکه خرجیان تاحدی اهل تجربه وارتقا  حکم هستند- وتا اندازهایداری تعمق دربحش میباشند مانند قوانین تجار – پزشکی –مهندسی وغیره کهتاحدی بهتراز دیگران ان مسائلرا حل میکند

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به سوره التکاثر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات  شخصی است- درمقدمه  مقداری مطالب درباره سوره تکاثر از کتاب برگزیده تفسیر نمونه اورده میشود—محتوای این سوره نخست سرزنش وملا مت افرادی- است  که بر اساس یک  سری مطالب موهوم  بر یکدیگر تفاخر می کردند—سپس هشداری نسبت به مساله معاد  ودر قیامت واتش دوزخ و-و- سرانجام هشداری در زمینه  مئاله  وبازرسی از نعتمتهای میدهد--- نام این سوره از ایه اول ان گرفته شده است از امیرالمونان علی علیه السلام- درنهج البلا غه امده ذاست که بد از تلاوت الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر  شگفتا چه هدف بسیار دوری- وچه  زیارت کنندگان غافلی  -وچه افتخار موهوم- ودرد ناکی- به یاد  اوری به یاد استخوان کسانی-  افتاده اند- که سالها ست  خاک شده اند- ان هم چه یاد اوری- با این فاصله- دور به یاد کسانی  افتاده اند که سودی  -به حالشان ندارند----در ایه سوم در این ایها نهارا با این سخن مورد تهدید شدید قرار داده اسمیفرماید- چنین نیست که میپندارید- به زودی درنتجه  این تفاخر- موهوم خودرا را  خواهید دانست کلا سو ف تعلمون-)- زمانی که من دردرانگلستان بودمدانشجویان ایرانی از هر قماش یکموضوع را اهرم میکردند ومانندپتک برسر شاه میکوبیدند- الحدالله امالخمینی  قائداعظم انسنانیت و اعتقادی زیادی را مطرح کردند- مثلا کمونیستهای انقلابی  بشاگرد وکرمان مطرح کرده بودند که مابخاطر  انها باوجود انکه بچه  میلونر هستیم مبارزه میکنیم وشهیدخواهیم شد- بشاگرد  بعلت  نقطه کور نسبت به شوروری وداشتن معدن  اروانیوم امریان انجارادستور قرق داده بود وارتش به هیچکس اجازه رفتن به انجا نمیداد زیرا قبلا امریکا دراطراف خلیج فارس درمرز دریائی ایران ناوهای جنگی باموشک اتمی  کاشته بود-که چناچه پایگاه امریکا درشمال  اطاع دهد یک موشک بالستیک- به سمت امریکا ارسال شود اورا بزنند-ولیاگرنتوانستند اگرنتواستند- ازهمه جار بخصوص از خلیج فارس شوروی رابزنند- خروشجف گفت مانند  دانه کبریت  زیردریائی اتمی درکنار ساحل  میکارم  ویک سری هوایپما دورپرواز  چهار ساعت درهوا ساخت کهمداوم روی خلیج فارس وایران شناسئی میکرد که بنفع مابود وبعد بخشیاز یمن  ازاد کرد وچین کمونیست روسیه یک پایگاه دریائی  درانجا سختند که یک زیردریائی اتمی مداوم درخلیج فارس واقیانوس هند گشت میزد امریکامتوجه شد که این زیردریائی  یک موشک اتمی به کشتی بزند همه انهادود میشود انهارابرگرداند امد درایران پایگاه اتمی بزند من جمل درشیراز ئاصفهان وبشاگرد مشخصبودبنابر گفته چمشیدخان فرمانده من در مرکززرهی-کمونیستها درانگلستان- انگلیسی ها دو طرف دارند که روسها وفق نشوند- دوتا از  موزیک دانهای برجسته انگلستان درساخت یک سمفونیک کنسرت ارکستر برای کمونیستها ساختند  ولی متن  بصور ت یک شعرازاد است بصورت صفحه من درانگلسان دستگاه انرا نداشتم اتفاق یک یاز فمیل ها ما در تهران دوستی داشت که ان صفحه راداشتمیگوید کسی را ب بشاگرد را نمیدانند ودارند انهااندک ازامراض وغیر میمرنند- تاانجا را ازافراد خالی کند-در کرم ان فقط قالی است میتوانند روزی  خودرا بدست اورند وبچه دختر پنچ ساله قالی ابریشیمی می فیبافد قالی ابریشمی هرچقدر انگلشتان ظریف باشد بهتر است یازده ساعت پنچ ریال به دختر میدهد وبه مادر دوتومان چند میفوشند وهمهانها درجوانی سل میگرنند ومیمرنند ودرتهران پنچ ریال به فقیر بدهید به سمت صورت ات پرتاب میکند-من مدتها واقعا تصور میکردم که ایرانیان یک ملت کودن هستند خوب سواری میدهند وخوب خدمت به دیگران میکنند وبعد   انها رها میسازنند وعقب گرد میکنندولی بعدادرک کردم خطرانک ترین قوم هستند دمار حکومت هار  باتاکیتک خاص ازمیدان بدر میکنند جمشید خان بهمن گفت امریکائی بهمن گفتند که مردوزن ایرانی اسرارنگاه نم دارند وخلبان ها شما هواپیمای   رادرجائی میربند قعطات یکمتور عوض میکند وکنه درجای میگذارند وان قطعات را بهشوروی میدهد وبعد میگوید موتور خوب کار نمی کند بعد روبه من کرد فکر میکنی قطعات تانک راهمین کار کرده باشند- لذا درساخت پایگاه مانده بودند چه کنند- وقتیکه قدرت شوروی دیدند کم کم وارد معامله شدند شوروی  کالا های درسطح جهانی خیلی کم داشت تقریبا یک ونیم درصد غرب ایرانیانهم باید اخرین مدل باشد لذا امریکا اجازه داد ین هفت درصد غیراز وسایل جنگی کامال شوروی درسطح ممتازبود خرید کند وبعدانرا  پانزده درصد کرد وبعد سی درصد روابط عوض شد  جنگ سرد یا هیا هو ودود بدون اتش بود وروسها کنار امدند شاه ازقدرت نیروی هوائی روسها بشدت میترسید تا فاتوم پانزده برابری بود کمی ما ازلحاظ تک هواپیما جلوتربودیم ولی شوروی در مرز ایران شانزده هزار هواپیما داشت ولی بعدا روسها جل افتادند ودیگر هواپیمای جنگی برابر راندادند دلیل ان قران است که بهادیان الهی میرماید اگر به جاده توحید ودین  مستقیم بر نگردید من دشمنانخودم وشما بشدت تقویت میکنم که خواب ارام نداشته باشید همین طور هم شد المان زمانی  کمونیست نار درشوروی کمکم های فروانی بلاعوض کرد وپولهای نجومی باکمترین بهره داد صدای مردم المان بلند شد گفتنداگر نصف ثروت خودرا به شوروی بدهیم وشب راحت بخوابیم ارزش دارد-ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

تغیرات ارام ارام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-وجدان از وجد  یعنی یافتن ودریافت کردن-  اگاهی پیدا کردن- این اگاهی  بسیار کم است که انسان  نسبت به ان بیطرف باشدکم کم به سمت طرفی میل میکند وبه اصطلاح علاقمند وتحریک میشود- این علاقه  اگر ازروی اگاهی نبود میگویند وجدان نشده است- واگر از روی اگاهی بودمیگویند وجدان شده است اگر دقیق بود میگویند براساس شعوربوده است- واگر براساس دقیق نبود میگیوند ظاهری است یا سطحی است- یالفاظی است- انسان به اگاهی خود از جهتی انس وعلاقه پیدا میکند خطراز ازهمین جا شروع میشودمداوم دردرون درجهت استحکام وقدرت بخشیدن به ان  درحال کار کردن است تا به عادت میرسد به سمت بی نهایت حرکت میکند که درنیا  زیادقابل مشاهده درونی نمیشود وموانعی است دستاو وپای اورا میبدند ان درک درونی را نمیتواند اشکارکند ونمیداند به اندازه کوه هیمالیا به ان قدرت بخشیده است- حتی گاهی باز گشت ازان بسیار سخت است واختلالات روحی وفکری وحتی جسمی ایجاد میکند- همان است که  میگویند عشق انسانرا کروکور ولال میکند- لا خانواده ها والیا بایداز بچه گی را ه فسادرا ببندندودرجهت خیر عمل ند ونه درجهت شر- وحتی اندازه بسیارکوچک را بخوبی لحاظ کنند ومداوم از خداوندمنان کمک بخواهند- درقیامت ان میزان واقعی بروز وظهور پیدا میکند-در روایت از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است درسفرمعراج  زنی دیدمکه به یک نخ موی خود از درختی اویزان است بروی دریای جهنم ولی اسیبی از  اتش جهنم براو وارد نمیشود-  سی هزارسال ویا سیصد هزارسالدراین حالت است تا پاک شود  ووارد بهشت شود چر با یانکه اینخانم برای تبرجولذت خود که ناپاکان تحت تاثیر واقع میشوند وانهارا ب فساد دعوت میکندخوشش می امده است باانها بااین روش برخورد داشته است این گناه کوچک تبدیل به گناه کبیره وبزرگ میشود ان فشار سازنده میشود تافرد جهنمیان که برای انها تره خورد میکرد خو ب نظاره کندمادری که خود درجهت باطل استومادر فرزند درجهت باطل رشد میدهد ولی فرزند باطل دیگری قبول میکند- هردوبه جهنم میرورد مادربه نزد فرزند میرود تودرجهت باطل بودی  فرزند مادر میگیرد ودهانش را باز میکندواب جهنم  را درحلقوم او فرودمیکند که تودرجهت باطل بودی نه من- ومادربه و لگدی میزند تانصف عمق جهنم پایئن میرود وگاهی درانجا میماند وگاهی بالا می اید – تمام رهبران دنی جهانی حرف انها این است که ما کاری به کتاب های دیگران نداریم- اقائی در دریک از کانال ماواره ا ی وهابی که ملای اعظم انها است از زهدان – بافردی گفتمان داشت که ان فرد بیان کرد کهمن سنی هستم بادوست شیعی دریک جا کار میکنیم یک روز به منزل ایشان رفتم- وپگفتم دلی شما چیست وایشان چند تاب بهمن هدیه دادکهازروی منابع اهل سنت- امامت وخلافت حضرت علی علیه السلام  ا ثبات شود بود ومن بهنزد یک روحانی ریس حوزه رفتم وجریان گفتم   ایشان فرمودند من بطلاب خود گفتم تا درحد اجتهاد مطالعه نکرید کار ی به کتب خارجی نداشته باشید شما دیگر شما وضعتان معلوم است شما چه درنظر میدهید—ایشان فرمودند شماغلط کرد ی رفتی کتب شیعه راخواندی من دراینجا تلاش میکنم که بیان کنم کتب انها سرتاپادروغ است و مزخرف است وساختگی وجعلی است واز قول پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- باکمال وقاحت دروغ ساختند- ان حدیت به ظاهر بنفع شیعه یک روای سنی  ازیک شیعه بیان میکند وچون نزمان هرکس اسم شیعه میاورد از چشمان میافتاد  اسم ایشان را نیاورده است وان شیعه دروغ ساخته است- شخصی زمان ابوبکر به خدمت حضرت  فاطمه علیها السلام الله   رسید ان عظمتدرجائی در خیابان ایستاه بودند از ایشان پرسید شمادرجریان غدیرخم بودید فرمودند گفتم چه شد حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند اصحاب چه میگویند ساکت شد گیچ شده بود همه میگفتند درغدیر خم پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم- علی علیه السلام به خلافت وجانشنی منسوب کرده است ولی خلیفه ابو بکر است وگفت شما چه میگوئید ایشان فرمودند من حضور داشتم وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حضرت علی علیه به جانشنین خود وامامت امت منصوب کردند- ومن خداوندمنان شکر گذار ی کردم که ایشان به امامت ما منصوب کردند وان فرد رفت نکته یکی از سران خوارج پلید که دشمن سرسخت علی علیه السلام بود- کسی ابن ملجم مردی  لعین اول واخر شقی اول او اخر وسوسه کرد وتطمیع کر د  علی علیه السلام رابکشد وگفت هردختری که بخواهی من سرش  رای برای تو پایئن میاورم- ایشان شنید  ابن عباس ایشان لعنت میکند که اورا بکشید وایشان به راحتی درشهر ها میچرخید ایشان به مکه امد به جلسه ابن عباس  رحمت الله علیه که برروی منبر  بود وارد- شخصی ندائی داد که نظر شما درباره خلافت علی علیه السلام وکشنده  گان چیست ابن عباس  رحمت الله به فراست فهمید فلانی درمجلس است ان مرد بلند شد کهتو منرامداوم لعنت میکیند درحالیکه علی علیه السلام هیچ مدرکی برای خلیفه شدن نداشت- وبی جهت خوارج ونهروانیان را کشت-  ابن عباس فرمودند من درمنابرزیادی دراین باره بحث کردم به انها رجوع کن دستی بر سرش کشید وگفت بهاندازه مو های سرمن علی علییه السلام دلائل برای حقانیت او است ودستی بریش کشید وگفتبه انداز موهای ریش من  مکر و وسو سه وحیله تو وجود دارد ان مرد بلند شد که دیگران تورادرنزدمن دانشمندچنان وچنان معرفی کرده بودندتولیاقت به سگ من اب بدهی  نداری  ومن میروم طرح کشتم میدهم که درجائی خلوت تورابکشم دراینجا طرفدارداری امکا ن نیست که به منبرتو  نزدیک شوم وگردنت رابزنم واز  جلسه به سرعت خارج شد عدهای پرسیدنداو کیست گفت فلانی است گفتم دفعه بعداگرامد گردن اش را میزنم این جامعه ارام ارام علقه و تمایلات وخواسته ها راکم کم عوض میکنند جامعه  هیچگونه عکس العمل از روی اگاهی نداردو سطحی ورام حکومت است

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب فلسفه فرانسه-12!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاه ای  به کتاب  فلسفه فرانسه- اریک میتیوز- انسان یک استعداد های درونی  دارد از جمله عقل واحساسات وغیره که این استعداد ها را استعدادهای شخصی مینامند- خود فرد انهارا بخوبی درک میکند ودیگران غیر مستقیم  درک میکنند چون قابل رویت ودیدن نیست- یک اشتباه بزرگی کردن گفتند  قوانین  درون تضاد با قوانین حس دارد این غلط است تضادنیست اختلاف است هواپیما  با زیر دریائی  تضادندارد اختلاف دارد زن ومرد مختلف هستند- متضاد نیستند- وجه اشتراک هم دارند- درمعنویت بصورت مجاز  غیر واقعی – خیر  را نورانی وسفید میگویند وشررا  تاریک وسیاه میگویند ولی درنگ ها سیاه وسفید مختلف هستند متضادنیستند- اول عقلرا درعام تعطیل کردند به جمع اوری داده علمی یا اطلاعات علمی جمع کردند ولی چه نتچه ای از اب درمی اید ماندند تا حد یاس جلورفتند- مجبور شدند از عقل استفاده کنند جمعنبدی و نتیجه گری رابه کمک عقل انجام دهند ونتجه را تجربه کنند شرط ان بود که عقل در اطلاعات دخالتی نکنید وکم وزیادنکند- قبلاز دکارت به این نتجه رسیده بودندگرچه عدها زیاد هنوز مخالف بودند- همه چیز را میخواستند توسط تجربه اثبات شود وجمع بندی هرگز ازراه عقلانی نباشد  وبگویند  این چنین اتفاق می  افتد- وممکن است زمانی  این چنین اتفاقی نیفتد—جناب اقای دکارت هم دربعد  درک عینی  یعنی ظاهری -حسی  است ابژه ایجاد پیشرفت کرد وهم در بعد استعداد درون –عقل بعنوان ذهنیت سوژه  کارهای برگی کرد واثبات کرد  عقل هم ملاکهای   استاندارد دارد انم انهم ساختار  برهان سازی دارد ولی   نحو کاران  غیراز نحو کار حس واطلاعاتی که از طریق حس بدست میاید است –مثال از نقطه  الف سواریکنوع قطار میشوید به نقطه ب میرسید وبعد از نقطه ب سواریکنوع قطار دیگر میشود به جیم میرسید از نقطه الف به نقطه جیم  قطاری وجودندارد درحالیکه  تجربه گرها ی حسی میخواستند باهما ن قطاراولیه به نقطه جیم برسند-  وانرا عقگرای علمی نامید این دو بخشی بودن درباره انکه بتواند  دقیق جواب دهد درشک بودند—درموجودات غیر انسانی  که همه انها الگو دارند به این الگ نورم  باضمه  نان- نورمال از همین کلمه است قایل شدن در تمدن اسلامی به طبیعت گفته میشود که مجازا درفقه هم بکار میرود- مثلا درحج گاهی  بالباس احرام بپوشیم وگاهی میتوانیم از لباس احرام خارج شویم هرگا ه نتوانستیم تشخیص دهیم میگیوند طبیعت حج  لباس احرام است ولی خرید وفروش میشود بله ازاداست هرچقدر خواست خرید وفروش کند حال  بعداز بخشی از مراسم ه ازاد میشود میتواند لباس فاخربپوشد جواب این است که حج طبیعت اش سادگی است واساس غبادت است وشناخت انسانها مومن از یک دیگر و اطلاعات  از امت اسلامی بدست اورد- نقل قول از حضرت مرحوم ایت الله کرامت الله ملک الحسینی رحمت الله علیه- اما درغرب برای انسان طبیعتی درروح وذهنیت قایل نبودند میشود  هرطور که فر خواست بهامری عادت کند وعمل کند کم کم تاحدی اقای فروید رسید که اینچنین نیست ذهنیت هم نرم  وطبیعت دارد شخصی نیست  چون هنوز  علوم انسانی قدرتی که تحقیقات گسترده درسطح جهانی روی مرد وزن انجام بدهد نکرده بود وانرا بشدت شخصی میدانست وجناب دکارت برای روح وذهن راغیر شخصی میدانست که انهم دارای قوانین استودرمنطق میتواندمنطق ریاضی  استخراج کرد واثبات کرد  تنهاراه شناخت ازطریق این منطق ریاضی است که معادلهئی وتقسیم بنید هارادرست میکند وبها ندازه هائی دست پیدا مکیند که شناخت را تاحدی میسر میسازدشناخت   موجودات دنیای تاظهور مسلما نسبی خواهد بود واین خود بهترین دلیل اثبات الهی است- یک دانشمند امریکائی که متخصص  ساخت قوی ترین انتن  بوده است الگوی ایشان شاخک حشره سوسک بوده است ایشان در شاخک  متوجه میشود یک لوله است که در دوطرف ان  یک تیکه مانند یک تخته هلالی  به جدار   چسبیده هنوز نقش انرا درک نکرده است امواج از مغز ارسال میشود باز ازهمین طریق به مغز بر میگیردد- درمغر تجزیه وتحلیل میشود که مواد غذائی وجوددارد یاندارد واین مواد میکروب دارد یاندارد ودشمنانی هستند ویا نیستند ودقیقا جهت را میدهد مقداری پرواز میکند ودوباره ازمایش میکند باز درک بهتری پیدا میکند باز پرواز وبار تازمایش میکند وحرکت میکند زمانی که چشمش  دید باز ازمایش میکند وسپس استفاده میکند وحتی درزمان جفت گیری ماده را از مسافتهای دور تشیخص میدهد به ایشان گفتند انتن شما به نسبت شاخک سوسک در چه نسبتی است فرمودند 5 به هزار- لذا ساختار سلزی برهان توسط عقل به راحتی وجود خداوندمنان را اثبات میکند بودنانکه حس دخالت همه جانبه داشته باشد عقل  قوانین خودر برا ماده بار میکند ویا سوار میکند ویا تحمیل میکند-ادامه دارد

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سه ایرانی در اسرائیل زده هستند وخوب هم ابدیده شدند-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سه اسیر ایرانی در اسرائیل زنده هستند- وخوب ابدیده شدند

موافقین ۰ مخالفین ۰

لذت زندگی در اسلام-!!

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از کتاب زندگی ونشاط بندیگ به نویسندگی استادمعزز-  حضرت اقای  عباسعلی علی پور- دامت البرکاته- درپیشگفتار- بیان کرده اند-  صدای پیامک یکی از دوستان  بلند شد پیام برای همه  خواند-": خلاصه ی توضیح المسائل- مراجع تقلید منتشر شد اگر خوشت امد حرام است یعنی کار حرامی کردی که کهخوش ات امد –باید غمگین شوی ایشان فرموده است شاید با خواندن  چنین پیامی بخندیم-و- وتجهی پیامد ها  واهداف پشت پرده ای ان داشته باشیم- ولی  یادمان باشد از شگردها های خطرناک مبارزه  بادین – معرفی انبهعنوان پدیدهای که مخالفلذت ها وگرایشت انسان است – می باشد  درحالی که برعکس است اگر  از زاویه ای  درست  به دین  نگاه کنیم  - دین راه رسیدن به لذت زندگانی است- اتفاق کارهای حلال ولذت بخش بسیار زیاد است  از دیدن درختان وسبزی ها وپرندگان وگیاهان   دریاچه ها وچشمه ها وغیره  است دو قسم کار بسیار مهم است یکی مطالعات  وتحقیقات بخصوص در مسائل عبادی وقرانی- علوم دینی و  ودعا وعلوم انسانی- همین توضیح المسائل مراجع اعظام تقلید رحمت الله  علیهم الاجمعین مانند کتب  حل مسائل  کنکور ویاعلوم مختلف  در درک واستنباز فقهی  بخصوص انهائی که پیچیده هستند کمک فراوانی میکند چگونه به این راه حل رسیدند- دوم کار است کار بسیاری از امرض را حل میکند که یکی از مهمترین انها- احساس حقارت و عدم باوری خویشتن ویکنواختکی وغیره  اولا بایدازخداوند منان خواست وسپس ازاولیا الله وباید توکل کرد- وباید استعداد ها  بروز وظهور پیدا کند تا کم کم خودباوری رشد کند وحقارت ازبین برود- درسکولار کاردرست میکند  ویکنوع لذت های سطحی وکم مایه را محصورمیکنند میکنند- ودل انهارا به همان خوش میکنند-وپساز مدتی کم کم مسائلی ایجاد میشود وبه سمت  موادمخدره وشهوات نامطلوب سوق داده میشوند- اسلام عزیرز فردرا میخواهد از لذت های کوچکتر حلال به لذتهای بامایه بزرکترسوق دهد کمی رنج راهم فرد تقبل میکند- اولا باید بگویم خداوند زیبائی هارای برای دیدن خلق کرده است وبالاترین زیبائی- لقاالله  است- دنیارا نباید رها کرد-دنیا مقدمه رسیدند به اخرت است حداکثر استفاده را باید برد- نباید گفت مداوم برای لذت خرج کن بلکه باید گفت مالت درجهتی خرج کن که سود دنیائی واخرتی داشته باشد ومقداری هم بر گردد وبرای اخرت  ذخیره کن- وبرای بانک انچا پسانداز کن- وهمیشه بدنبال لذت پایدارتر  حرکت کن- ما دربلوکی بودیم-  که یک اپارتمان  خانواده عرب از خوزستان بودند همه تحصیل کرده ومهندس بودند شرکت زده بودند مداوم ازخوزستان قوم وخویش ایشان میامدند وبسیار هم ثروتمندبودند- من میگفتم شما فردی خوش شانس هستید ایشان میفرمود که هیچ به اینها علاقمند نیستم پولدار هستند ولی ازپول هیچ استفاده ای نمی کنند ومن به ایشان میگویم بامن شریک شوید من حتیضررکنم پول شماراباسود میدهم حاضر نمیشوند ومداوم میگویند به نزدما به خوزستان بیائید وکاری هم نکنید وبعدمن متجه شدم این سیاست غرب است کهاعراب فقطازپول خودشان استفاده نکنند ودیگران رااستخدام کند ومصرف تمام عیارباشند- یکی ازپسران ایشان توریستی سه ما ه استرالیا-مهندس کامپوتر بود وسپس ایشان رابه جزیره بردند وایشان تعریف کرد که وحشتناک بود ومنهروز سوصدا میکردم  دریک خانه بودکه پنچره داشت ومن با الات موسیقی خودم سر گرم میکردم یک پیرمردی ایرانی  کمبوده زیادبود من بطریقی از افریقا غذا تهیه میکردم تاحدی به ایشان میدادم ومداوم میگفتم بروید به ایران ویا کشورافریقائی یکروز صبح دم پنچر دیدم که گفت عریضه نوشتم بروم ببینم چهخبر نشده باحالت نزاری برگشت چیزی نگذشت ازخانه ایشان گریه بلند شد ورفتم ومتوجه شدم سنکپ کرده است وفوت کرده استمداوم  به امیدواری میدادند وسرانجام گفتند هرکشورافریقائی بخواهی بروی کمک میکنیم وکارجالب برایت تهیه میکنینم من ان جناب راکفن ودفن کردم ونماز میخواندم اگریک مسلسل داشتم حساب استرالیا میرسیدم وبالاخره ازراه افریقا به شیراز امدم- یک خانواده از بلوک ما رفتند یک دخترخانم نرسی که بیکاربود امدانجا ایشان فرمودندمن مخفیانه اینجامشورت پزشکی را میاندازم اگرزنگ زدن به شما ادرس بدهید مدتها فقط روزی سه نفرمیامدند تا کم کم به پانزدهنفر رسید وبرای بلوک خیلی خوب بود مخصوصا برای خانوادهای جوان تازه بچه دار شده بودند- وهیچ تجربه ای نداشتند وهیچ جیزیرا مراعات نمی کردند وبچهمداوم مریض بود ودیگراعضا بسیاری ازناراحتی  را برطرف میکردند ودکترهای مناسب معرفی میکردند نمیدانم چه شد رفتند- باز یک اپارتمان دیگر دوخواهرانراگرفتهبودند ودرضمن کارگاه بافتن قالی چه های هنری کوچک گردهبودند ویک هنرجوهم داشتند وبازنمیدانم چرارفتند- باید یک فکر اساسی کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نباید زیاد حساس بود-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درباره سخنرانی  حضرت  جناب اقای دکتر محمد جواد ظریف رحمت الله علیه وزیر محترم وزرات امور خارجه- نمیخواستم مطلبی را بیان کنم- چون حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند اکثریت  مطالب دردنیا  به گوش انسلن میخورد چون اکثریت یاجاهل هستند  یاشیطان هستند ویا شیطان زده هستند بخاطر ساده لوحی که دارند وبعضی هم فتنه هستند  بسیار حساب شده هستند- گوش کنید ولی ترتیب اثر ندهید وقت خودرا  بیخود صرف نکنید تا حقایق روشن شود- حتما چناچه از کسی که شناخته شده نیست چیزی شنیدید با دقت گوش کنید اگر مورد توجه بود با کارشناسان دقیق پرس وجو کنید کاری بهان فرد نداشته باشید یا ایشان از کسی دیگر  شنیده است ویاانکه انسان درهرحال نقاط ضعف دارد وحفره هائی دارد به طریقی میخواهد پر کند-  وقتیکه انسان به نزد مریضی میرود واحواپرسی کندچندتا مرض  گذشتهخودرا هم بیان کند اشکالهم ندارد بگوید الان هم اثر گذاشته است- چندی پیش  باید تعدادی  دندان را میکشیدیم وتا   بعد دندان کاربگذارم دکتری که استاد دانشگاه است – به  اشنای ما گفت  گفت همه را یک جا میکشم به رطی که بامن خوب  راه بیاد ایشان اصرار داشت دوتا بیشتر نکشد  شروع کردبه کشیدن  امپول اولی  بسیاردارد اشت دومی وبعدی یا علی گفتم درد حس نکردم وبعد گفتم من رزمنده بودم- بعد شروع باخانم دستیارکهمن زمان جوانی بهمنزل میامدم  کشف ئرزشی میپوشیدم میدویم ورزش میکردم وحال چون ورزش نمیکنم  کلیه درد ودیابت وامراضی جور کرد خانم پرستا بدقت تمام چه قرص هائی میخوری ایشان نام بردند که بعضی از انها اولین بار میشونم فرمودند چقدرمیخوری وبعد فرمودن چرافلان نمیخوری فرمودند بهمن سازگارنبود که من کمی دل وجرئت پیدا کنم اشکالی ندارد- دراحادیث هم داریم چه زمانی میتوان دروغ گفت امروزه درسیاست و ارتش وغیره جنگ های روانی  یک از مهمترین ارکان  نظامی است که دشمن گیچ ومنگ میکند وباز ی بزای ئرزشی ویا شطرنج نبایدحریف دست فرد رابخواند سخنرانی اخیر ایشان مخرج مشترک  اقای ترامپ و  باند بایدن وباند اقای اوباما اقای مارون حتی خانم  انگل وباند اسرائیل بکاربدهاند وان ور اب منتظر یک چنین  وضعیت باشد هرکدام بخشی مطابق میل خود تعبیر وتفسیر کند وتضاد درانها رخ داده درجبهه بودم میگفتد یک ضدموشک قوی امریکای مال ایران سیم اش درانبار موش خورد است وتعمیرواقعی نتواستندبکند اتوماتیک خوداش شلیک میکند حتی هواپیمای خودی راهم زده یک عده که تایم انها تمام شده بود برگردند به منزل مانده بودند که شلیک بعدی را  نگاه کنندنبایادزیاد حساس بود 

موافقین ۰ مخالفین ۰

کلمه ای درباره عید-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است— عید سعید  فطر را به همگی تبریک عرض میکنم گرچه ان شعف وشادی گذشته نبود ولی رو عبادت وتسلیم بیشتربود انشاااله -خداوند منان میفرماید- در سوره الاعلی  که حضرت اش از همه مخلوقات  بی حد برتر است-پس دراعمال اش ازهمه باید برتر باشد- گرچه رسولان و واوصیا درنزد الهی فقیرترین افراد هستند- وان عظمت انها در نزد مردم ایک کبریائی خاص  واهل جود وجبروت خا2 واهل العفو ورحمت هستند که خداوندان ان صفات را قبول دارد عید یعنی بازگشت به اول عیدزمیگویند برای ان است سال به اول بر میگردد درقران یکبار کلمه عید امده است حواریون  گفتند  از خداوند منان برای ما طلب مائده کن یعنی رای درستی احکم وبیانات حضرت مسیحی علیه السلام ایشان کمی نارحت شد  وفرمودند درمطالب من شک دارید؟ گفتند خیر مادرمطالب شما شک نداریم ولی میخواهیم از طرف خداوندمنان دهم مهر درستی بیاید د این مائده برای این است بعضی جاررسم است داروخانه دوا میدهد باز انرا بنزد دکتر میبرند ویابه کسی که وارد است نشان میدهند درسوره البقره میفرمیاد در کتاب قران شک نکنید  درهمه ابعادنباید شک کرد کارخداوند منان که شک دران راه نداردپس چه باید کرد به رسالت باید پناه برد  واگررسالت نباشد چه کسی که درب علم الهی است یعنی از درب وارد علم الهی شده است درعرب میگفتند فلان کس وارد خانه شدهاست میگفت از درب وارد شد ویا از دیوار میگفتندمثلا ازدیوار میگفت او دزد است هرکسی از درب وارد شد من گفتم- در سوره الاعلی  میفرماید  اندازه گیری کار الهی است بصورت مطلق وهدایت هم  بصورت مطلق کار الهی است وبین این دو رابطه  است یعنی هدایت جزو اندازه گیری هم است-یک مصداق اندازه گیری است از خودتان اندازه گیری نکنید و هدایت نکنید- خداوندمنان میفرماید رسول من نارحت از فراموشی ویا اشتباه نداشته باشد ما مداوم برتو میخوانیم وکار را اسان میکنیم دراستنباط وغیره البته برای دیگران تاحدی استمعلوم میشود که پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم ازاین دومورد ترس داشتند وشاهد دیگر چند مورد علی علیه السلام حتی درلحظه شهادتاز پیامبر اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم ترسی داشتند که ایمان ایشان درست است یانیست وپیامبر اکرم صلواتهاللهعلیه واله والسلم با جمله علی جان ایمانت درست است درندیه میفماید علی علیه السلام براساس تاویل یعنیاز جانب الهی تو با این سه گروه میجنگی وتو شیعیانت اقلیت براساس حق هستند کسی از نفس امارت به سو نترسد فریب میخورد باید بهخداوندمنان پناه برد اینها اهل نجات هستند کسانی اهل موعظع قرانی ورسالت واوصیا نباشد  اهل جحهنم خواهد شد تمام پیامبران صلواته اله علیهم اجمعین وصی خودرا مشخص کردند وغیراازان عظمت کسی دیگرقبول کنند اهل جهنم یشوند لذا قران برای  درک ایمان واستقامت درایمان به تزکیه   کانون داده ا ست وهرکس  به سمت تزکیه برود پشتبانی اورا تضمین کرده است وبهد میفرماید دنیا چشمان  انهارا پر میکنند ولو حلال باشد بگذرید راه الی بروید که  که اخرت برای شما بهتر وجاوادنه است- واین مطلب درکتب های قبلی وکتب حضرتموسی علیه لسلام وحضرت ابراهیم علیه السلام ذکر کردیم معلوم میشود یک مسئله عمومیت دارد  ویقه بشر را رها نمیکند وشیطان روی همن مطلب توجه شدید دارد نمونه خوب مانند ارتش است  میگویند چراندارد ولی تاحدی رباز درک کند باید مطالبی بگویند باز در سروه شمس پساز چندبار قسم خوردن  میفماید دنیا گیرنشوید ودر در دریای دنیا غرق نشوید راه نجات این است وگرنه سرانجام خودر بی ارزش  و کم کم به سمت طغیان درشهوات سیر خواهید کر وقانع نمیشوید کار برای اخرت کنید- وسرانجام بعضی بدرجه شقاوت اولین واخرین میرسند- نمونه قوم صالح علیه السلام که سرانجام شهوات حاکم شد وشترراپی کردند وبدرجه ای رسیدند که  گفتند از عاقبت اش نمیترسیم  بازیک تعبیر دیگری هم دارد که خداوندمنانهم فرمود ماهم از عاقبت اش نمیترسیم-

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب اموزش قران بسیج-!!

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است- بسیچ کتاب های  خوب در زمینه قران تهیه کرده است که برای سطح های مقدماتی حالب است درهر جزئی از قران بعضی نکات قرانی رامورد توجه قرارداده است به صورت مکاتبه است  خوب است انهارادرفروشگاهی دیجیتالی ان لاین بفروش هم بگذارد- انشا الله وان فروشگاه هاراهم تبلیغ کند ومردم هم انشالله به  اندازه وسع خود کمک کنند- کتاب جز اول -  درباره سوره  سوره حمد است لغلت را ترجمه کرده است که بسیار مهم است  پنجاه درصد درک مطلب است- در هواپیما خلبان یک چک لیست  یعنی لیست بازرسی- همین که  میگوید بروم چک  کنم  لغت انگلیسی است یعنی بازرسی دقیق کنم کنم لیست هم یک لغت انگلیسی است یعنی ان افراد یا هرچیز دیگر کالا وغیره را نمام لش درست امده باشد وچکارباید بکند هم بداند ه زمانی از هواپیما بیرو میخواهد بیاید میخواهد پرواز کن- دریاد گیری وکارهای  روزانه وغیره  چک لیست داشته داشته باشیدبقدری   تکرارداشته   وبا ولع وانگیزه مطالعه کنید که یک دفعه  مطلب به یادتان بیاید ویفردی درخیابان گفت این قران خریدم درمرد تحقیق کنم شما مطالب ی به یادتان امد وگاهی فکر بدنبالش می ایدمخصوص در زمینه هائی مطالعه کرده باشد همان زمان جائی به ایستید بلافصله انرا یادشت کنید چون فرار  است درست مانند جوشش ویا امدن شعر است این دلیل است به ضمیر ناخوداگاه یا فطرت رفته است وچون فطرت هوشمند است روی ان کار میکند ونتایجی میگیرد- رب العالمین معناهی مختلف کردند  انسان وجن وزن ومردهم  جزو ان است  دراین کتاب همه موجودات لزجهتی بهتر است- تکلمه  یک مطلب  به موضوع بنحوی ارتباط دارد خداوند منان با بشر صحبت نمی کند و وحی به انسان کند تصور میکند دیوانه شده است ویامیخواهد  با خداوندمنان وارد چالش و مجادله شود درقران میفرماید به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بعضی گفتن خداوندمنان مطلبق میل ما صحبت میکند شما اینراز خودات ساختی- ویا گفتن یک کتاب دیگر بیاور درضمن ما زنبیل را بیینم که از اسمان کهدران کتاب است بهنزد ما  فرود امد اینمطلب برای اولین بار من در  تورات خواندم- خداوند منان خود را حمد کرده است چون الرحمن والرحیم است ورب است  پرورش دهنده است پس صفر تا صد متعلق بهخداوند منان است اول شمار فقط برای عبادت خودم  انتخاب کردم مقداری درعبادت کردن وهدف اش تحقیق کنید- یک کتاب انگلیسی است کههر لغت  حتی تا نصف صفحه یا یک صفحه توضیح داده است کتابی هائی مثلا تاریخی  در هرموضوعی شرح زیادی داده است شما میتوانید ازمنابع مختلف بخصوص دراینترنت تحقیق کنید کمی دامنه را  زیاد بگیرید تا بهتر جا بیفتد- در کتاب بیان کرده است امام صادق علیه السلام  فرمودند القران عهد الله الی خلقه کتابی فرد براساسان با خداوند منان پیمان میبندد که به ان عمل کند- باید خوب تدبر کند وخوب بی اندیشد  وخوب عمل کند اینجا نیاز با قائم المقام دارد  بهجای خداوندمنان فرد را اگاه کند واردمجادله شود اگرنیاز مند شد وفرد  بخوبی روشن کند بایذ به این عالمین  احاطه ومحیط باشد وکاملا مسلط  وانهادرتسخیر قائم المقام باید باشند- عبادت که درسوره حمئ فقط مخصوص خداوندمنان است این راه وشیوه ومکتب دارد که به ان راه حق یعنی راه درست ویا صراط المستقیم داردجناب حضرت علامه ایتالله محمد حسین  طبا اطبائی رحمت الله  علیه این مستقیم از ریشه استقامت گرفته است یعنی هرچه شیطان جنی وانسانی سئوال باران کنند وشک ایجاد کند  وضربات فکریبزند پاسخو گو است وقابل دوام برای همیشه است کجی ندارد وانحراف ندارد کار غیرالهی نیست ارتجاعی نیست حکمت ناب است جاودانی است درطول تاریخ خواهد درخشید وازمیدان بدر نمیرود-چون صفر وتاصد دراختیار خداوندمنان است اولازخود خداوندمنان کمک میخواهیم بعدخودخداوندمنان تیدبیر لازم را انجام میدهد از خداوند منان هم ماباید  طلب استقامت کنیم که پای مارا نلرزاند ثابت قدم باشیم خوب اینمطلب امام صادق علیه السلام فرمودند چرا در پرانتز گذاشتید امام صاد ق علیه السلام درباره صراط المستقیم میفرمیاید قران هم  راهحق گفته هم طرا لمتسقیم گفته است دو صفت بیان شده است وال راستگوئی دو ئرمقابل سئوالا   پتسخگوئی وسوم- میفرمایند- در تفسیر نمونه گزیده- خداوند مارا  به راهی که به محبت تو میرسد ئبه بهشت واصل میگردد- ومانع از  پیروی هوسها کشنده وارا  انحرافی وهلاک کننده است ثابت بدارد- میگویند کسی جز نابغه اگر استادبرجسته نباشد که روی ایشان کار کند بهجائی که باید نمیرسد پس خداوند منان روی فرد یامومن باید کار کند تا نجات پیداکند ومغرورنشود کهکارخودمن بود خوداش رمقابل کارالهی ولطف الهی هیچ است نمونه دوگروه یا ماند یعهود همه چیزرا انکار کردند وطرح خود را  که ضد الهی بود جاانداختند وسحیت امادند ابرویش درست کند که جلوه یداکند ومحبوب شودچشم اش را کورد ویادوست ای خاله خرس کردند حال عبادت خصوص خداوند منان است واز جانب ایشان باید راه مشخصشود اما خداوندمنان ثواب نمیخواهدمیتوانید جواب  عبادت به امالزمان علیه السلام ورهبر انقلاب   ارامش الهی درحدکما تطمینه وسکینه الهی به ایشانخداوندمنان  افاضه کنند ورهبران دینی ودیگران   ببخشید- اخیرا غربیان رسیدند به ارزش  شخصیت مثبت وابروی فرد بسیار در کار او ارزش زیادی دارد- اتفاق تفسیر گزیده نمونه به اینامرتوجه اص کرده است کهمثلا انفاق درتبلور شخصیت وابرو برای خودفرد بسیارنقدارد ودرجات بهشتی را زیاد میکندبسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است- بسیچ کتاب های  خوب در زمینه قران تهیه کرده است که برای سطح های مقدماتی حالب است درهر جزئی از قران بعضی نکات قرانی رامورد توجه قرارداده است به صورت مکاتبه است  خوب است انهارادرفروشگاهی دیجیتالی ان لاین بفروش هم بگذارد- انشا الله وان فروشگاه هاراهم تبلیغ کند ومردم هم انشالله به  اندازه وسع خود کمک کنند- کتاب جز اول -  درباره سوره  سوره حمد است لغلت را ترجمه کرده است که بسیار مهم است  پنجاه درصد درک مطلب است- در هواپیما خلبان یک چک لیست  یعنی لیست بازرسی- همین که  میگوید بروم چک  کنم  لغت انگلیسی است یعنی بازرسی دقیق کنم کنم لیست هم یک لغت انگلیسی است یعنی ان افراد یا هرچیز دیگر کالا وغیره را نمام لش درست امده باشد وچکارباید بکند هم بداند ه زمانی از هواپیما بیرو میخواهد بیاید میخواهد پرواز کن- دریاد گیری وکارهای  روزانه وغیره  چک لیست داشته داشته باشیدبقدری   تکرارداشته   وبا ولع وانگیزه مطالعه کنید که یک دفعه  مطلب به یادتان بیاید ویفردی درخیابان گفت این قران خریدم درمرد تحقیق کنم شما مطالب ی به یادتان امد وگاهی فکر بدنبالش می ایدمخصوص در زمینه هائی مطالعه کرده باشد همان زمان جائی به ایستید بلافصله انرا یادشت کنید چون فرار  است درست مانند جوشش ویا امدن شعر است این دلیل است به ضمیر ناخوداگاه یا فطرت رفته است وچون فطرت هوشمند است روی ان کار میکند ونتایجی میگیرد- رب العالمین معناهی مختلف کردند  انسان وجن وزن ومردهم  جزو ان است  دراین کتاب همه موجودات لزجهتی بهتر است- تکلمه  یک مطلب  به موضوع بنحوی ارتباط دارد خداوند منان با بشر صحبت نمی کند و وحی به انسان کند تصور میکند دیوانه شده است ویامیخواهد  با خداوندمنان وارد چالش و مجادله شود درقران میفرماید به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بعضی گفتن خداوندمنان مطلبق میل ما صحبت میکند شما اینراز خودات ساختی- ویا گفتن یک کتاب دیگر بیاور درضمن ما زنبیل را بیینم که از اسمان کهدران کتاب است بهنزد ما  فرود امد اینمطلب برای اولین بار من در  تورات خواندم- خداوند منان خود را حمد کرده است چون الرحمن والرحیم است ورب است  پرورش دهنده است پس صفر تا صد متعلق بهخداوند منان است اول شمار فقط برای عبادت خودم  انتخاب کردم مقداری درعبادت کردن وهدف اش تحقیق کنید- یک کتاب انگلیسی است کههر لغت  حتی تا نصف صفحه یا یک صفحه توضیح داده است کتابی هائی مثلا تاریخی  در هرموضوعی شرح زیادی داده است شما میتوانید ازمنابع مختلف بخصوص دراینترنت تحقیق کنید کمی دامنه را  زیاد بگیرید تا بهتر جا بیفتد- در کتاب بیان کرده است امام صادق علیه السلام  فرمودند القران عهد الله الی خلقه کتابی فرد براساسان با خداوند منان پیمان میبندد که به ان عمل کند- باید خوب تدبر کند وخوب بی اندیشد  وخوب عمل کند اینجا نیاز با قائم المقام دارد  بهجای خداوندمنان فرد را اگاه کند واردمجادله شود اگرنیاز مند شد وفرد  بخوبی روشن کند بایذ به این عالمین  احاطه ومحیط باشد وکاملا مسلط  وانهادرتسخیر قائم المقام باید باشند- عبادت که درسوره حمئ فقط مخصوص خداوندمنان است این راه وشیوه ومکتب دارد که به ان راه حق یعنی راه درست ویا صراط المستقیم داردجناب حضرت علامه ایتالله محمد حسین  طبا اطبائی رحمت الله  علیه این مستقیم از ریشه استقامت گرفته است یعنی هرچه شیطان جنی وانسانی سئوال باران کنند وشک ایجاد کند  وضربات فکریبزند پاسخو گو است وقابل دوام برای همیشه است کجی ندارد وانحراف ندارد کار غیرالهی نیست ارتجاعی نیست حکمت ناب است جاودانی است درطول تاریخ خواهد درخشید وازمیدان بدر نمیرود-چون صفر وتاصد دراختیار خداوندمنان است اولازخود خداوندمنان کمک میخواهیم بعدخودخداوندمنان تیدبیر لازم را انجام میدهد از خداوند منان هم ماباید  طلب استقامت کنیم که پای مارا نلرزاند ثابت قدم باشیم خوب اینمطلب امام صادق علیه السلام فرمودند چرا در پرانتز گذاشتید امام صاد ق علیه السلام درباره صراط المستقیم میفرمیاید قران هم  راهحق گفته هم طرا لمتسقیم گفته است دو صفت بیان شده است وال راستگوئی دو ئرمقابل سئوالا   پتسخگوئی وسوم- میفرمایند- در تفسیر نمونه گزیده- خداوند مارا  به راهی که به محبت تو میرسد ئبه بهشت واصل میگردد- ومانع از  پیروی هوسها کشنده وارا  انحرافی وهلاک کننده است ثابت بدارد- میگویند کسی جز نابغه اگر استادبرجسته نباشد که روی ایشان کار کند بهجائی که باید نمیرسد پس خداوند منان روی فرد یامومن باید کار کند تا نجات پیداکند ومغرورنشود کهکارخودمن بود خوداش رمقابل کارالهی ولطف الهی هیچ است نمونه دوگروه یا ماند یعهود همه چیزرا انکار کردند وطرح خود را  که ضد الهی بود جاانداختند وسحیت امادند ابرویش درست کند که جلوه یداکند ومحبوب شودچشم اش را کورد ویادوست ای خاله خرس کردند حال عبادت خصوص خداوند منان است واز جانب ایشان باید راه مشخصشود اما خداوندمنان ثواب نمیخواهدمیتوانید جواب  عبادت به امالزمان علیه السلام ورهبر انقلاب   ارامش الهی درحدکما تطمینه وسکینه الهی به ایشانخداوندمنان  افاضه کنند ورهبران دینی ودیگران   ببخشید- اخیرا غربیان رسیدند به ارزش  شخصیت مثبت وابروی فرد بسیار در کار او ارزش زیادی دارد- اتفاق تفسیر گزیده نمونه به اینامرتوجه اص کرده است کهمثلا انفاق درتبلور شخصیت وابرو برای خودفرد بسیارنقدارد ودرجات بهشتی را زیاد میکند

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب تعیل وتربیت در اسلام- حضرت ایت الله-مرتضی مطهری علیه السلام- رحمت الله علیه

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از کتاب تعلیم وتربیت دراسلام از عظمت استاد حضرت ایت  ایت الله دکتر مرتضی مطهری  علیه السلام رحمت الله  بهحق یگی از عظمت هائی است که درک عمیق از اسلام ناب راداشته است- کتاب هائی که از ایشان چاپ شده است زیبا است استاد نمیتوانسته یک موضوع را  دریک  جامع بیان کند  میخواسته است مطالب های متنوع را بگوید – وباید بنظر حقیر یک جنین کاری  باید کرد- اولین بحث ایشان  پرورش عقل است- هیچ مکتبی  به اندازه شیعه دراین باره سخن ندارد ونمیتواستند زیادهم  دراین باره جمع اوری کنند  وباانکه بسیار کتب شیعه سوخته شده است با وجودان بحث عقل درشیعه بسیارزیاد است درغرب با الهام از عظمت ایت ایه دکتر بهشتی  عقل ابزار دارند نه عقل بم ماهو عقل یعنی عقلی بودن قید وتخصیص  -عقل برهمه وناب ومطلق هم باید عقل فردی وهم عقل جمعی وهم عقل به حدکمال رساند—واین کار اموزش وپرورش میخواهند- هم اصالت فرد  باشد وهم اصالت  اجتماع وهم باید اصالت امت- پساز بیان اهمیت دادن به اگاهی ئر اسلام- در درجه اول اسلام عنایتی به عقل دارد وسپس علم  عقا خوداش اصالت دارد وعلم هم اصالت دارد- تربیت وگرورش در اسلام بسیار بحث شده است یکنمونعان دراخلاق است هم اخلاق تربیتی وهم اخلاق خاص درابعاد مختلف این نکنه هم ایشان وهم استادایت الله عظما محمدجواد جعفری بخوبی تبین کردند یک وجدان عمومی داریک ویکوجودان خاص درابعاد مختلف استعداهای وصفات انسانی- فرقی عمده با تقوا دارد تقواهمین می کند ولی ادربعد عقلانی است وجودانهم همین کار میکند دربعد قلبی است یعنی عقل بعلاوه احساس دروجدوان هشدار  چالش وجنگ عصبی و پشیمانی است رو ح ازلحاظ بعد مادی صفر است کیفیت ان قابل تشخیص نیست جزبگویم ماده نیست میتواند در لا حد کشش پیداکند درجات پیداکند ماده محدود است او نامحدود است درماده صفات تقسیم میشود  ولی درروح دریک نکقطه جمع میشود همان نقطه میشوند میبیند تصور میکمند وتعقل میکند وغیرخ لذا این جمع فقط دررو ح امکان پذیر است درمغز و قلب نیست ولی زمانی از روح به سمت بدن میاید دوشعبه میشود عقل به سمت مغز میرود  لی عقل واحساس به سمت قلب میرود- پرورش عقل  اولین هدف است  استادمیفرماید پرورش عقل یعنی پرورش فکر- شاگرد اول  به انبار کردن معلومات می پردازد ولی این کار هدف نیست لازم است ولی کافی نیست- امروز این را نقض می شمارند- که هدایت اموزش فقط این باشد- بلکه همراه ان معلم باید قدرت فکررا بالابرد- وان این است  کهنیروی فکری متعلم  را پرورش داد واستقلال دابدهد وقوه ابتکارا  ا.را زنده کند یک جمله از حضرت علی علیه السلام درنهج البلاغه اورده است ایشان به نکته درنهج البلاغه  جذب کرده است  حضرت امیرالومنین فرمودند  العقل عقلان  علم مطوبع وعلم مسبوع ولا ینفع المسوع اذا لم یکن المطبوع شاهکار است استادرجائی فرمودند قران میفرماید  ما دردل کوها وبیابانها ودریاه راه برای کشتیرانی وعبوردرست کردیم وگرنهدر دردام میافتید ومیمردید در زندگانی معنوی وعلمی هم همین طور است علم مسموع علم شفاهی وبیانی است که فرد میشوند وبقول استاد مقلد میشود اما علم مطبوع  طبع  یعنی چاپ زدن درزباتن عربی یعنی نوشته تمام شد واماده چاپ شد یعنی ختم شد چراختم مهم تراز طبع است درچاپ اماده شدهم مهروموم نداشته است ولی ختم دارد وگفته  طبع درتجارت هم رخ میدهد وبیعت جزو طبع است پس اول طبع است وبعد مسموع است بعد سمع است یعنی دلیل ان سمع باید همراه  که طبع است همرا ه سمع باشد امام معصوم علیه السلام  چنین  هستیم ودیگران  بخصوص دراخرالزمان اول مسومع میکنند وبعداز مدتها  پی به حقیقت میبرندمثلا انها ماند نشخوار گاو است اول علفرا به داخل یکیازمعده های خود میدهد که خوب انجا خیسمیخورد وبعد دراستراحت لقمه لقمه به دهان میاورد وانرا میجود کهبه ان نشخوار میگویند وسپس بهمعدهای دیگر میرود تا عصاره میشود وارد خون میشود وبه سلول ها میرسد شماها اینچنبن نباشید اگر کسی مسوع شد واندکی هم علت انرافهمید بعد باید تفکر کند ومطالعه کند خداوندمنان راه فکر به جائی میرساند ان زمان ایشان درک کرده استبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از کتاب تعلیم وتربیت دراسلام از عظمت استاد حضرت ایت  ایت الله دکتر مرتضی مطهری  علیه السلام رحمت الله  بهحق یگی از عظمت هائی است که درک عمیق از اسلام ناب راداشته است- کتاب هائی که از ایشان چاپ شده است زیبا است استاد نمیتوانسته یک موضوع را  دریک  جامع بیان کند  میخواسته است مطالب های متنوع را بگوید – وباید بنظر حقیر یک جنین کاری  باید کرد- اولین بحث ایشان  پرورش عقل است- هیچ مکتبی  به اندازه شیعه دراین باره سخن ندارد ونمیتواستند زیادهم  دراین باره جمع اوری کنند  وباانکه بسیار کتب شیعه سوخته شده است با وجودان بحث عقل درشیعه بسیارزیاد است درغرب با الهام از عظمت ایت ایه دکتر بهشتی  عقل ابزار دارند نه عقل بم ماهو عقل یعنی عقلی بودن قید وتخصیص  -عقل برهمه وناب ومطلق هم باید عقل فردی وهم عقل جمعی وهم عقل به حدکمال رساند—واین کار اموزش وپرورش میخواهند- هم اصالت فرد  باشد وهم اصالت  اجتماع وهم باید اصالت امت- پساز بیان اهمیت دادن به اگاهی ئر اسلام- در درجه اول اسلام عنایتی به عقل دارد وسپس علم  عقا خوداش اصالت دارد وعلم هم اصالت دارد- تربیت وگرورش در اسلام بسیار بحث شده است یکنمونعان دراخلاق است هم اخلاق تربیتی وهم اخلاق خاص درابعاد مختلف این نکنه هم ایشان وهم استادایت الله عظما محمدجواد جعفری بخوبی تبین کردند یک وجدان عمومی داریک ویکوجودان خاص درابعاد مختلف استعداهای وصفات انسانی- فرقی عمده با تقوا دارد تقواهمین می کند ولی ادربعد عقلانی است وجودانهم همین کار میکند دربعد قلبی است یعنی عقل بعلاوه احساس دروجدوان هشدار  چالش وجنگ عصبی و پشیمانی است رو ح ازلحاظ بعد مادی صفر است کیفیت ان قابل تشخیص نیست جزبگویم ماده نیست میتواند در لا حد کشش پیداکند درجات پیداکند ماده محدود است او نامحدود است درماده صفات تقسیم میشود  ولی درروح دریک نکقطه جمع میشود همان نقطه میشوند میبیند تصور میکمند وتعقل میکند وغیرخ لذا این جمع فقط دررو ح امکان پذیر است درمغز و قلب نیست ولی زمانی از روح به سمت بدن میاید دوشعبه میشود عقل به سمت مغز میرود  لی عقل واحساس به سمت قلب میرود- پرورش عقل  اولین هدف است  استادمیفرماید پرورش عقل یعنی پرورش فکر- شاگرد اول  به انبار کردن معلومات می پردازد ولی این کار هدف نیست لازم است ولی کافی نیست- امروز این را نقض می شمارند- که هدایت اموزش فقط این باشد- بلکه همراه ان معلم باید قدرت فکررا بالابرد- وان این است  کهنیروی فکری متعلم  را پرورش داد واستقلال دابدهد وقوه ابتکارا  ا.را زنده کند یک جمله از حضرت علی علیه السلام درنهج البلاغه اورده است ایشان به نکته درنهج البلاغه  جذب کرده است  حضرت امیرالومنین فرمودند  العقل عقلان  علم مطوبع وعلم مسبوع ولا ینفع المسوع اذا لم یکن المطبوع شاهکار است استادرجائی فرمودند قران میفرماید  ما دردل کوها وبیابانها ودریاه راه برای کشتیرانی وعبوردرست کردیم وگرنهدر دردام میافتید ومیمردید در زندگانی معنوی وعلمی هم همین طور است علم مسموع علم شفاهی وبیانی است که فرد میشوند وبقول استاد مقلد میشود اما علم مطبوع  طبع  یعنی چاپ زدن درزباتن عربی یعنی نوشته تمام شد واماده چاپ شد یعنی ختم شد چراختم مهم تراز طبع است درچاپ اماده شدهم مهروموم نداشته است ولی ختم دارد وگفته  طبع درتجارت هم رخ میدهد وبیعت جزو طبع است پس اول طبع است وبعد مسموع است بعد سمع است یعنی دلیل ان سمع باید همراه  که طبع است همرا ه سمع باشد امام معصوم علیه السلام  چنین  هستیم ودیگران  بخصوص دراخرالزمان اول مسومع میکنند وبعداز مدتها  پی به حقیقت میبرندمثلا انها ماند نشخوار گاو است اول علفرا به داخل یکیازمعده های خود میدهد که خوب انجا خیسمیخورد وبعد دراستراحت لقمه لقمه به دهان میاورد وانرا میجود کهبه ان نشخوار میگویند وسپس بهمعدهای دیگر میرود تا عصاره میشود وارد خون میشود وبه سلول ها میرسد شماها اینچنبن نباشید اگر کسی مسوع شد واندکی هم علت انرافهمید بعد باید تفکر کند ومطالعه کند خداوندمنان راه فکر به جائی میرساند ان زمان ایشان درک کرده است

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰