عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۱۶ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

عبرت دو سوره بسیارمهم-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دو سوره است یکی سوره کوثر ودیگری سورهمسد- یا تبت یدا ابی لهب—که بسیار حائز اهمیت است- درسوره کوثر- خداوندمنان میفرماید ما به ولید ببن مغیره –یامخزومی قدرت وثروت  وپست ومقام  وهوش زیاد وقریحه شعر گوئی دادیم- ورضمن دوازه فررند رشید پسر کههرکدام سمتی خاص داشتد – درتاریخ روایت کردن- تنها کسی بوده است که کتب اعراب درادبیات وشعر درپارچه ابریشم وکاغذ نوشته داشت وحتی اولین کسی است که کتاب لغت عرب را در کاغذ نوشت وبدرجه قضاوت درشعر وسیاست رسید وبزرگان عرب برای مشاوره بخ نزد ایشان می امدند دفامیل او از جمله ابوجهل اورا فریب دادند که قران از کار بی انداز وما چنین وچنان میکنیم متاسفانه درتاریخ بشریت بیشترین معجزه پول ومقام کرده است؟؟ وایشان باوجودانکه فرمودند قران بسیار شگرف عجیب است  وحلاوت خاصی دارد که نه شعر است .نه خطابه است منحصربفرد است  وجذابیت زیادی دارد وبعضی مطالب ان تکان دهنده ودلهره اور است که موبر بدن انسان راست میشود- ولی فریب فامیل احمق راخورد وگفت قران سحردارد یعنی مطالب ان درسن نیست سحر یک اورادکه بیشتران نامفهوم بوده است- ولی تاثیر گذار-  وهمچنین گفت که کاری به پیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم نداشته باشید تا بعداز رحلت ایشان ببینم چه میشود  وزمانی اولین فرزند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حضرت زهرا سلاالله علیها شد ایشان گفت که حضرت صلواته الله علیه واله والسلم نسل او دیگر قدرت رهبری وفرمانروائی نخواهدداشت واز حالا برای اینده فکر کنید خداوندمنان فرمودند که تمام نعمتهائی که به او داده است پس خواهد گرفت- وایشان اهل جنگ نبود وجوانان لباس  سزنانه و ولولزم ارایش زنانه بر ای اوبردندتادرجنگ بدر شرکت کند واسیر شد وچون ظلم های زیادی به حضت بلال حبشی کرده بود باوجودانکه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- به بلال فرمودند اورا ببخش او قبول نکرد وقصاص کرد اما در سوره مسد خداوند منان حرف بالاتری میگوید که ما ابولهب اغنی عنه ماله-ماثروت زیادی به اودادیم- وکسب- پست ومقام ریس بنی هاشم بود ریس ارتش مکه بود وابوسفیان از او نظر میخواست با وجود این خصویت که کلمه –ما – جلوی انها خواهدامد که کاری نمی تواند بکند-یعنی با این ثروت وقدرت کاری نمیتواند بکند پس اسسلام  با وجودانکه مخالفین اش از لحاظ ثروت وقدرت وامکانات دیگر بسیار قوی هستند وضرباتی می زنند ولی کار ی کارستان نمیتوانند بکنند واسلام به پیش خواهد رفت- وکامل مشخص است که درباره اینجهانی صحبت میشود وحضرت ایت الله  دانشمند شهیر نکته جالب دیگری میفرمیاد-میفیاند منظور اینهم است- در روز قیامت- مال وثروت واضافهکنم قدرت به درد انسان نمیخورد- درحالیکه اقای ابی لهب تصور میکرد که بدرد میخورد یعنی در روز قیامت خداوندمنان را میتوان-خرید- درحالیکه دین اقای  ابولب درقبل حنیف بوده است- چون حضرت  ابراهیم علیه السلام دربابل درکنار رودخانه بابل بودند بسیارنظیف بودن ولباس فید که زود چرک تاب میشد میپوشیدند وانرا سیار نظیف نگه میداشتند ود راعتقادبه توحید  بسیارمخلص  وبدون رگه وبه قول برادران اصفهانی بدون خرده شیشه بوده است- درانجا بسیارپاک بودن-اما فرهنگ عمومی  درانزمان درجهان یک فرهنگ خرافاتی ازنوع اسرائیلات بوده است- تصور میکردن که دران جهان به پول وثروت وقدرت نیاز دارند تعدادزایدغلام را میکشتند وهمچنین از زنانواسبان وثروت زاید در گور میکذاشتنتد که شخص حاکم درانجهان دوباره بتواند باخرید وسایل وخانه وغیره حکومت خودرا بوجوداورد این هم یک تصورعمومی بود- وبه خدایان باید همچنان که دردنیا باج میدهند-انجاهم باج بدهند این تصور اقای ابی لهب هم است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

امام اوج نور واوج راز-

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از نرم افزار –منجی دوازدهم—برکات حکومت ورهبری او---درهای خیر وبرکت از اسمان به روی مردم گشوده شود--- عمر ها به درازا کشد—مردم همه در رفاه وبی نیازی  بسر برند-شهرها –همه بر اثرب- ابادانی  وسرسبزی  بهم پیوشته گردند—انچنان که مسافران را به برداشتن- توشه  نیاز ی نخواهد بود- واگر زنی  یا زنانی  -تنها ازمشرق به مغرب روند—کس ی را با انها کاری نباشد—حضرت رسول صلواته الله علیه واله والسلم به جناب  حضرت جابر بن عبد الله انصاری  فرمودند—که نام اونام من باشد—وکنیه من کنیه او-وحجت خدا است- وبقیته  الله – او درمیان مردمان—حق تعالی  مشارق ومغارب را توسط اوبگشاید وا و از شیعه خود عنایت گردد—نکته مهم  درمیان مر دمان است مانند کل انبیا اعظام صلواته الله علیهم اجمعین  ومورد توجه وحمایت شیعاین خود خواهدبود که کل زمین را تصرف میکنند- وایشان تمام یادگاران که با انها معجزه میکرده است  وکتب انان را  در اختیار خود دارد---مشیت خداوند منان  بران تعلق گرفته بود- که حجت خود را از گزند دشمنان حفظ کند- از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم—حضرت مهدی  مردی است از فرزندان من که چهره اش  چون اختر تابناک است- چهره منور یکی از نشانه های مهم ایمان است—مهدی طاووس بهشتیان است از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم معلوم میشود حضرت مهدی علیه السلام از حضرت یوسف علیه السلام زیبا تر هستند—حضرت علی علیه السلام با مهدی ما حجتها گسسته میشود  شاید منظور این است حجت های نائب عام گسسته میشود—اوپایان بخش سلسله امامان  پس امام پاک دوازده نفر بیشتر نیستند—نجات بخش است درتمام ابعاد بخصوص درعدالت وایمان- واوج نور وراز نهان است هر فردی که به دنیامی اید  راز یاز خالق خود دارد که درعمر ان فرد تاحدی مشخص میشود وانبیا همیشه به صورت اجمال وکلی تعریف میشدند  وزمانی که مبعوث میشدند اسرار های نهان انها تاحدی روشن میشد- امام زمان – حضرت مهدی علیه السصلام رازهای همه انبیا را با راز های خود اشکار میکند که تبین –اوج نور است

موافقین ۰ مخالفین ۰

خداوند الرحمن نازل کننده باران-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—امام رضا علیه السلام به یکی از صحابه فهیم خود فرمودند از مدینه امدی –خدمت امام جواد علیه السلام رفتی-گفت نه –فرمودند ان سرچشمه عشق ومعنویت صلواته الله علیه والسلام-که اجر زیادی را ازدست دادی-ایشان گفت رفتم- گدایان زیادی بودند درب فقط باز میکردند میگفتندت امروز امام از درب کوجگ میروند وتا به انجا میرفتیم امام رفته بود.وهروز این باز ی را برسرما درمی اوردند—امام رضا علیه السلام فرمودند ومن یک نامه به تومیدهم-برای فرزند دلبندم وتو را راه خواهند داد ویک ماه فرزندم را تر وخشک کن که ثواب عظیمی دارد البته امام علیه السلام برای انکه ان صحابه چیزی بفهمد-چنین دستوری دادند فرد به مدینه- وبردر خانه طبق سنت افرادزیادی بودند اینها فقیرنبودند چون  مدتها باران نیامده بود وافراد ثروتمند شهررا ترک کرده بودند- واین افراد سرمایه ای داشتند که شهرر ترک کنند ا حتی طلبه های امام علیه السصلام درخواست مهاجرت داشتند ولی امام علیه السلام دستور توقف دادند- وبه سختی معاش انها روزانه تهیه میشودیک حاکم ظالم که ضد شیعه بود برشهر حکومت میکرد وهرکس که یکمیخواست شیعه را ترویج کند به دارالحکومت دعوت میکرد وبظاهراورا شکست میداد وسرش را میزد لذا همه شیعیان در تقیه شدید بودند  وبه شیعیان کار نمیداد وتمام  خمس وزکات را دستور مصادر میداد وحتی کاروان تجاررا  در راه میزد- ابیشا به محض انکه درب باز شد فریاد زدمن از امام رضا علیه السلام  نامه دارم ونامه ارا نشان داد-وایشان را به نزد امام جواد علیه السلام رابردند که درسن طفولیت بودن- وایشان جریان را بیان کرد وامام نامه را بوسید وبرچشمان خود نهاد- و- ان را باز کرد ایشان مدیر داخلی صدا کرد وفرمود چقدر پول درصندوق داریم – ایشان گفت یک سوم صندوق که فقط برای طلبه ها است=- امام علیه السلام فرمودندپدرم –فرموده است از امروز به هر مجردی حداقل پنجاه درهم بدهید وبه عیال وار هفتادوپنچ درهم- بدهید وترسی نداشته باشید خداوندمنان- جبران میکند- ایشان فرمودندچگونه ممکن است البته ایشان عاقبل بخیر شد ولی بعضی کنار چشمه تشنه میمرند؟؟!! واین دستور پدر من است- ایشان چنین کرد وبه مابقیه فرمود که عصربیاید-حضرت امام جواد علیه السلام به ان مدیر فرمودند به منزل برو وعصربیا- وبه جناب صحابه فرمودن شما استراحتی  بکنید-وعصر شد مدیر امد وان جناب صحابه وانها با امام علیه اسلام وارد گفتمان شدند افرادفقیر زیاد شدند ودرب را کوبیدند- وان جناب مدیر بهدم درب رفت وفرمودند درب را نکوبید ومنتظر باشید- وخدمت امام علیه السلام رسید وامام علیه السلام فروددرب صندوق را باز کنید وطبق همان دستور عمل کنید ودرب صندوق باز شد وصندوق مالا مال پراز سکه نقره وطلا بودمید شگفتزده شد وگفت از کج=ا امده است وشروع کردبه تقسیم صحابه که با شعوربودگفت امام علیه السلام –چراشما قبلا چنین نکردی ؟؟ فرمودند دستوری نیامتد- چند روز بعد خداوند منانیک فرشته به قیافه به صورت انسان با چهار شترصندوقدار طلا ونقره روانه منزل امام علیه السلام کرد وایشان از را بسیارسخت وروز مخفی شدند وشب حرکت وگاهی خوابیدن خدرابه منزل امام علیه السلام رساند ودرب زد وایشان گفت امامجوادعلیه السلام به تمام اطراف فرموده اند که خمس وزکات همه انها به نزدمن بفرستید واین ها خمس وزکا ت هستند وچون من ترس داشتم برای اینکه تجربه کنم همه رانیاورده ام- دفعه – بعد بیشتر خواهم اورد- صحابه از جناب مدیر پرسید این شهرپر برکت کجا است ایشان گفت من هم در شگرف هستم که چنین جائی دراطراف وجود داشته ومن ازان بیخبرممدتی گذشت-خاندان ان حاکم ظالم به ایشان گفتند امام جواد علیه السلام بسیار محبوب شده است- وما قصد داریم خدمت ایشان برسیم تزلزلی  شدید  درحاکم مستولی شدوبه داراخلافه برگشت وافراد خودرا جمع کرد وگفت ما بایدپول تقسیم کنیم انها گفتند بیشترانها شیعهئهستند ایشان جریان گفت که ماتنها ماندهایم بیم هرخطری است نامه به امام علیه السلام نوشت- که من هم در این خشکسالی باشما همکاری- میکنم- دزدان را دب میکنم وخراج وباج را کم میکنم-پس از مدتی امام جواد علیه السلام به دیر فمودند به طلبه ها بگوئید که امام فرمخوده است ده روزدیگرباران خواهد امدو وسپس وضع برای همیشه تغیر خواهد کرد وبه همه جا این پیام برسد- مدیر ترسیدگفتم اماما اگرباران نیاید این ظالم گردن همه طلبه هارا خواهدزد- امام علیه السلام فرمودندباران- می اید- و.ایشان به9 طلبه ها بیان کرد وقتیکه این مطلب به گوش حاکم رسید با دمش  گردو میشکست که بهترین بهانه برای گردن زدن طلبه ها فراهم امده است امکان هیچ بارانی – نیستمیدیر هروز درخانه امام بود ومداوم میگفت امام هنوز وقت است که ما بگویم این شایعه بوده استه- در شبدهم تا صبح نخوابید وتا ساعت نه صبح از باران خبری نبود- حاکم گفت میتوانیم فرمان گردن زدن را بدهیم- ولی افارداش گفتند تاشب وقت دارند- از ساعت ده کم کم ابر ها جمع شدند ونزدیکی اذان باران سیل اسا شروع شد ویک ماه باران امد که مردم مداوم جوب درست میکردند که خانه ها خراب نشود وکم  کم مردم باز گشتند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

غرب خود سر-

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از نظریات  جناب دکتر –محمد جواد غلامرضا کاشی- غرب خود سردرانگلستان دانشگاه لندن بودم- بعداز مدتی متوجه شدم- که قبلا یک سمیناری  بوده است-تحت عنوان پیر تمدنی درشرق وشکوفائی مداوم تمدن غرب- واز جمله علت ها این بوده است درغرب ازادی  وحمایت مردماز طرف دولتهای دلسوز وخودجوشی مردم باحمایت غرب در پیشرفت بوده است—البته این نظریات  جنبه های درست وغلط دارد ولی غرب هم در راه پیر تمدنی است –دریک نمایشکاه  که مقداری از کلاهای  نوظهور که بزودی به بازارخواهد امد شرکت کردم جوانی درحال جمع اوری اطلاعات بود –اول تصور کردم که خبرنگار است- ولی بعد متوجه شدم که  رشته میکانیک خوانده است وپس در رشته اقتصاد  صنعت درس خوانده است- ایشان ازوضع صنعت انگلستان بسیارمایوس وپکربود سه کلا که یکی عبارت بود یک تلفن عمومی بشکل دوش حمام بود که باشماره گرفت دوش که ازان اب می ایدتلفن زده میشود- دوم هم یک هیتر مادون قرمز بود وسومی یک کلای دیگری  بود- ومابقیه که درحدود هفتاد تا بود در نیمه راه بودن ایشان فرمودند این گلاهای که تا دوسال دیگر به بازار شایدبیایدسه درصد کلاهای ئی است درحال سخت است وزمانی که به بازار می اید امریکا بلافاصله تکنولوژی میخرد ونمیتوان نفروخت زیار انهاهم تکنولوژی به ما میفروشند واین کلا هارا سریعا ارتقا میدهند چون ذخیره علمی وحشتانکی دارند زمین تمام شده است دارندبه شناخت اسمان میروند اتفاقا حدیث داریک طاغوت از قله کوه تا ژرفنای اقیانوس خواهدکاوید یک –ماده ترکیبی  امریکا ساخته است که قیمت اندر گرم از الماس گرانتر است درفضا درخاکسترهای فضائی انرابصور ت ساخته شده پیدا کرده است ومیخواهد یک دودکشی به سمان بسازد وان خاکرا تخلیه کند وخاک وگازهای اسمانی مورد ازمایش قرار دهد- امریکا سریعا ان کالارا میتواند سریعا  ارتقا دهد ودر کارخانجات معظم خود کار با سرعت بیشتری تولید کند ودرنتجه سود بیشتری از انگلستان- بدست اورددوقرن قبل درانگلستان چکش درست میشد سود سرشار داشت واره درستمیشد سود سرشار جهانی داشت- امریکا هم پنجاد درصدکلاهای خودا میتواند به بازار وارد بهترین سرمایه گذاری تولید کالای سودمند استولی بعلت انکه جمعیت انگلستان وامریکا بسیارکم است نمیتوانند این کالاهای باتمام تولد خودکفا شوند فقط چهارده درصد قدرت خرید داخلی است ومابقیه درخارج بایدبرسد درنتجه غرب مجبور است کشورهای تک محص.ولی  موادخانم را گرانتر کند واین دوداش به چشم همه میرود موادخام بایدارزان باقی بماند ولی کالا به شرط انکه مفید واقع شود وبه میزانی که سودمندی دارد قیمت پیداغ کند ودم امروزه همه با کالای بومی خود بسر میبرنند ولو کالای غربی به مرتب بهتر باشد- چناچه غرب همکاری اقتصادی میکرد این عمل وتفاهم باغرب امکان پذیربود ولو چون بفکر چپاول است تنهاران زورمداری است وانهم درداغراز مدت منجر به رادیکل شدن کشورهای  صوفی منفعل میشود که هزینه سنگینی برانها وارد میسازد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

شنگول ومنگول-؟؟!!


بسم الله الرحمن الرحیم-انصاف- نظریات شخصی است-دوست من در داخل شهر دریک پاساز مغازه فروش وتعمیر کامپیتور داشت  وضع بعد نبود  ولی پاساز کلا کساد بود از افرای بود که درزمان طاغوت این زمین خریده بود- وایشام منتقل کرد خودرا با بعضی دوستان اش به پاساز نگین در شما شهر که تازه افتاح شده بود-درمیدان احسان- که با اتوبوس بدون توقف بیست دقیقه را ه است- کامپیوتر من وتابلت من-مشکل پیدا کرد ومن توسط واسطه انرا به نزد ایشان فرستادم- وبرا ی تبریک گفتن- به انجا رفتم ساختمان برج مانندی است که چندین طبقه بالای ان درحال ساخت پارکنیگ خواهد بود-به زیززمین رفتم ومغازه ایشان را پیدا کردم سه جوان جویای نان ونامدیگر  درانجا مستقربودن وهرکدام کاری خاص میکردند-درهمین موقع- جنابی وارد شد درحدود سی وپنج سال لباس ساده امریکائی تن اش بود وسرش بسبک امریکائی دانشجوئی زده بیار ساده ولی شکیل- همنطور خانم کلین.وتون در زمان دانشجوئی میزده است—موبایل داد وفرمودند اشکال بهم زده است جوان نگاه کرد واگرسخت افزاری باشد سی وپنج هزارتومان واگر نرم افزاری باشد پانزده هزار تومان- ایشام یک نگاه به من کرد نگاه عاقل درسفیه فرمودند کمی گران است؟ خواستم بگویک وضع من الحمدا الله توپ- است شماهمان پنجاه هزارتومان رابدهد- امد نزدیک من با کمی خشم وجدی فرمودند – مرگ بر شاه جواب داد؟؟من میدانستم اینها باهوش هستند مغز مرا میخوانند- این تیپ از انطرف خلیچ پول نجومی میاد  ودتهران برج میخرند اپارتمان دومیلیاردتومان وامروزه میفروشند اپارتمانی دوازدونیم میلیاردتومان وسال گذشته چرکته زدند که امسال دلار هفت هزارتومان میشود وتمام دلار را میخرنند-اینها برای  وضع مردم ناراضی هستند؟؟ولی درکارخود کوچکترین تخفیفی نمیدهند-؟؟!! خواستم بگویم طرح شما چیست فکرمن را خواند وفرمودند- که نه ارامش است ونه شادی است ونه پول است- طبقه بالای انجا یک ستون دارد برا ی ا دیسکو = سالن رقص =میخواستند-من گفتم خانم نیمه برهنه وبا اقای کمی مست اینجابرقصند؟؟ فرمودند رقص اسلامی منظورمن بود؟؟-خانم ها دور ستون میرقصند واقایان با فاصله دور ستون میرقصند خواستم بگویم عکس اقای ترامپ قطب الاقطاب وعکس خانم کلینتون واقای اوبا ماهم دور ستون نصب کنید- ایشان فرمودن بخ ان جوان کمی گران است من سری بیرون بزنم  وبعد بیایم و.بعدامد ودیدکه من انجا هستم درگوشی حرفی است ورفت وبه جوان گفتم مثل کیه اینجا مشتری شنگول ومنگول زیاددارید اتفادیک دختر خانم ویک اقا ی پسر شنگول ومنگول امدند وقیمت دربعضی کالا ها دوبربر شده بود –دختر خانم فرمودندمن سال گذشته به یک افغانی پول دادم از افغانستان برای من اورد وفکر میکنم امسال هم همین کاربکینم- فرد از میدان احسان تا شهرک ایت الله شهیدمجاهد دستغیب علیه السلام با شصدتومان با مترو-میرود این حساب نیست_

موافقین ۰ مخالفین ۰

بسم الله الرحمن الرحیم-نسل گشب شیعیان در افریقا

نرم افزار اخبار روزانه وهابیت و نسل‌کُشی شیعیان در آفریقا +عکس و فیلم 36 minutes ago یکی از پیامدهای دلارهای نفتی که از عربستان به سمت قاره سیاه برای تقویت گروه‌های افراطی سرازیر می‌شود، شیعه‌کُشی و سرکوب مردم آزاده است.
موافقین ۰ مخالفین ۰

تسلیت وتعزیت بر سید امامانصلواه اللهعلیهم اجمعین بخاطر شهادت سراسر پرافتخار امتم صادق علیه السلام


بسم الله الرحمن الرحیم-با تعظیم وتسلیت- به شهادت سراسر افتخار وشکوه  وعظمت- یگانه دوران خود-دانشمندی بی همتا دربشریت عام- پایه وموسس یک دین جاودان که کمر همه عقلای چهان را خم کرده است وخواهد کرد-در روایت است- که به اصحاب خود فرمودند-امروز  عباسیان از  زورمداری برای  انکه من رازمیدان بدر کنند- مایوس شدن ودرسدد دور کردن شما از دور من هستند- ونواصب را میدان میدهند-فلانی رااز امروز- اگریقه گرفت یقه بگیرید  واگر کتک زد کتک بزنید واگر دشنام داد دشنام برحق بگوید- وان دیگری اگر بحثی کرد به او بگویئد به نزدمن بیاید-وسومی را هرچه گفت سرپایئن بی اندازید وجواب اش ندهید- اولی انچنان کردهمیشه دونفرباهم باشند که قدرت جسمانی  خوبی داشته باشند- انها هم انجنان کردند- به نزد عباسیان رفت وپگله کرد وانها گفتندتوعرضه یک کار درست حسابی نداری واز جان تو مابیم داریم- به منزل بروودرخانه باشد وکاری به کسی نداشته باش—دومی وقتیکه به اوگفتند هرچه میخواهی از امام صادق علیه السلام برو-وسئوال کن-ان فرد ترسد ودیگر پیدایش نشد—نفر سومی هرچه میکردانها کاری به اونداشتند- یک روز عصبانی شد وگفت چطوری با من ماننددیگران عمل نمیکنید- گفتندبدستور امام صادق علیه السلام ماعمل مکینم وایشان بنزد امام علیه السلام رفت .وشیعه باز گشت وخداوندمنان مارا ازپروان راستین ان رادمرد کم نظیر قرار بدهد انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

جنگ در رمل-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جنگ در رمل—زندگانی در رمل با زندگی در  زمین سخت تفاوت های زیادی دارد-  عدم رعایت ان مشکل افرین است- بخصوص- درجنگ—یکی از قوانین  جنگ- حرکت از استتاری به اسستار دیگر است- که این محل اسستار با شرایط جنگ روز باید تعریف شود- ونوع حرکت حرکت مناسب با سکون است مخصوصا  در روز- اروزه یک متحرک مشاینی نمیتواند مدتی پشت یک تپه باشد حتما در دردل تپه باید باشد وفرد میباست باخیز رفتن وبا نیم خیز رفتم وبا دولا شدن ودویدن سریع به استتاربرسد ومکانهای استتار بایدمتعدد باشد—وفاصله افراد زیادباشد- این رمل از شن ریزه که باچشم دیده نمیشود فرض کنید فرد پشت یک کوه است که امتدادزیادی دارد  از ریختن رمل نجات پیدا میکند- ولی این شن ریزه می اید یکی از انها – به چشم- مانند سریش میچسبد- باهرپلک زدند چشم را زخم میکند- تنها  راه نجات اش این است که با یک فشار زیاداب  انرا برطرف کرد وفرد دیگری هم انرا مشاهد کرند که از چشم خارج شد زیرا باوجودانکه از چشم خارج شده است مدتی درد- دارد وفرد تصور میکند که شن هنوز درچشم اش است ومداوم اب بینی بگیرد واین شن ریزه ها خارج میشوند- هیچ گون از لحاض اب وهوا قابل تشخیص نیست که چگونه می اید  مگر کسی مدتها دران مکان اندکی تجربه بدست اوردتپه روان به حرکت در می اورد-دوم پشه است – که از معجزات الهی است- درحدود دونیم سانتیمتر طول بدن بسیارنازکی دارد وچیزی در کویر نیست که از ان ارتزاق کند- از روی شلوار نظامی که میبایست بسیار کلفت باشد میزند- درحدود چهار دقیقه سوزندگی  قابل تحمل دارد ولی درمردان به اندازه یک سوزن کلفت سوراخ میکندکه درد شدید دارد فقط یک کرم خارجی بود میتوانست تاحدی تسکین دهد وخوابیدن در پشه بند بود ما شبها باکفش وزیر پتو میخوابدیم وزمانی کوجکترین نسیمی می امد یکی  از بچه ها که بیدارشده بود-پتو را کنار میزد وبهترین روش در چادرهای زیب دار بود-میگفتند درشبها  بامقوا تش درست کنید تاز مانی که دود است- راحت هستید بهترین روش به نظر حقیر کاری است که در روستا ها درباغات میکنند – که یک طشت پراز اب که بالای انیک چراغ را روشن وانها بدنبال چراغ داخل اب میروند ومیمیرند- یک از بچه میفرمودند- که- من مدتی ادوکلن بسیار تند زدم تامدتی خوببود ولی انها واکسینه شدند وبهترین روش  اب پنیر همراه با ابلیمو است بعدااعلان کردن که یک سیم برسردو تیربگذارید وجورابهای خودرا نشورید وروی ان پهن کنید ولی کسی گوش نکردتصور میکنم یگ پارچه چرب روی ان بگذارند که همراه با اب تنباکو باشد موثرواقع شود- درجنگ خط مقدم خاکریز نباید داشته باشد چون گلوله دقیق نخورد ویا نزدیک نخورد اثری ندارد ولی به میزان زیادی  کانال داردود کانال بیادرفت وامد کرد وچاله- این چاله برای روز است تا نصف سینه بایدباشد که به محض انکه تیر نزدیک میشود فرار کند ودرشب  بایددرجای امن بخوابداگر پشت یک تپه میخوابد براید از سه طرف گودال تنگ داشته باشد که شب  به سمتان غلط بخورد ودرگودال بیفتد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اخبار خبرگذاری -سبا- یمن


بسم الله الرحمن الرحیم- اخبار از سایت سبا نت یمن-ارتش  ونیروهای مردمی  ویژه- درماه گذشته 85 وسیله زرهی را  وابسته به گروه ائتلاف  را نابود کردند- وتعدادی از افراد انهارا مجروح وکشته در ساحل غربی – کردند- وسائل با موشک های هدایت شوند- انجام گرفت-ارتش ضرباتی به به پایگا ه های =سایت=تجمع سعودی ها وارد کرد—نجران- عصیر—چهارم جولای – سبا- ارتش وونیروهای  کماندوئی مردمی –در روز  چهارشنبه به پایگاه ها ومراکز تجمع نیروهای  سعودی ضرباتی وارد کردند- وهم چنین ضرباتی به مزدوران مزدبگیر انهادرنجران درمنطقه عصیر- بنا برگفته افسران رابط به به سبا—موشکهای نظامی محل تجمع مزدوران به مزد-السودانی درخارج از مرز الیب در منطقه مجازا متعلق به عصیرمورد اصابت قرار گرفت-که تلفات سنگینی به انها وارد شداز شهر تعز( تمام شهرهای یمن-  باستانی هستند واثاربسیار زیادی درانها است ولی شهرتعز سخت مورد توجه جهانگردان هستند- که مردمی بسیارارام وخوش اخلاق با ساختمانهای  بهشتی گونه تعبیر وتفسیر کردهاند) خبر رسیده است – توسط فرماندار انجا-اقای عبده-جنادی – بیان کرده است-تعداد زیادی عرابه جنگی ونیرو-–به منطقه  نبرد اعزام شدند- تادرمواجهه با نیروی های اتئلاف- تقویت شوند- در اثنا یک گردهمایئ مردمی –شیوخ-  ومسئولین اداری استان به کمیته ویژه مردمی  برای تقویت-ارتش  وحمایت از وحدت داخلی  اقدامات لازم را انجام دهند خطاب کردوهم چنین- بیان شد-نیروهای  دخیره ارتش ی ومردمی که هنوز به واحدهای خود نپیوسته اندبه ارتش بپویندند-برای تقویت قدرت نظامی  وحمایت کردن از جبهه هابرای دفاع از سرزمین مان-سبا-ملاقات –وزیر با نماینده یژه—صنعا-4-جولای –سبا—وزیر امور خارجه- جناب اقای –هاشم-شرف عبدالله- در روز چهارشنبه-با نماینده ویژه- مجمع عممومی سازمان ملل متحد-که به یمن اعزام شده است- اقای – مارتین- گریفث-ملاقات کردند- هدف ملاقات- درجریان  اخرین تحولات مثبت-که توسط نماینده سازمان ملل متحد- در باره پرونده جریان گفتمان های  سیاسی- بوجود امده است را بیان کردند ومورد بحث واقع شد—جناب اقای شرف  تائید وتا کید کردند- که ادامه جریان صلح- و- موافقت رسمی پایان مخاصمات-سیاسی- در چهار چوب-تدارکات  بینالمللی که توسط نماینده ویژه هدایت میشود-که به پایان رساندن-رنج های انسانی  که بر مردم یمن وارد شده  که علت ان اتئلاف سعودی بوده است- اقای شرف- خاطر نشان کردند- نیازمند بوجود اوردن شرایطی ویژه- برای موافقت سیاسی  درجهت صلح وپایان دادن به مخاصمات است درجهت چهارچوبی که  دید گاه مردم یمنتحقق پیدا کند- که مهمترین انها باز گشائی فرودگاه-پرداخت حقوق کارمندان—بهبودی بخشیدن به –وضعیت بهداشت- وتدارک کردن خدمات عمومی میباشد- وطرف مقابل- اقای گریفث تائید کردنکه ایشان به خدمات موثر خود درسطح بسیارخوب- برای باقی ماندن جریان یک گفتمان صلح ساز-ادامه دهد-که-به یک موقعیت- پایان دهندهبه شرایط  بسیار بحرانی انسانی در یمن پایان دهد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

سازمان اف ا تی اف

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با برداشت یاداشت از روزنامه عصر اقتصاد- یکشنبه ده تیر- عنوان اقدامات مثبت ایران- دلیل تعلیق مجدد از لیست سیاه ذ- اف- ا – تی- اف—که معنای ان این است که اقدام مالی با عمل بوظیفه همراه نیرو- منهم شخصا موافق با جناب اساد رفیعیپور هستم که یک سازمان تحت کنترول سیا است- دوهدف دارد- اول پول شوئی ودوم مقابل با تروریست است- با کمال پرورئی- ایران متهم میکند به ترویست لبنان که امروز درحکومت وسیاست لبنان نقش تعین کننده دارد هرچه اقایان برای اسرائیل دلسوزی میکند که سرتا پای اسرائیل حقه بازی است برای لبنان هم بکنند کهبندبال حقیق5ت وشرافت وعزت و وطن دوستی وانسان دوستی است- این اسرائیل که با نیروی قهریه به قدرت رسید-دراوائل ازقنون – دوفاکتو یعنی از روی اجبار به رسمیت شناخته شد وبعذا حکومت واقعی شناخته اخیرا با کمال وقحت کشورامارتنوشته است که یمنی های اقلیت با کمک ائلاف –عربستان به بندر حودیده حمله ورشدند-فرانسه وانگلستان با ناو های خود همکاری کردند- واقای منصورهادی ریس جمهور اقلیت یمنی دوفاکتو شناخته شده است درمقابل گروه شورشی- که ازصنعا تا بندر حودیدهرا اشغال کرده است چناچه نیرو های خود به قلعه صنعا برد ومابقیه یمن را دراختیار اقای منصورهادی بگذارد گفتمان سیاسی بین این دو اغاز میشود ایشان نمی گوید ملت کجا هستند ورهبران ملی مردم کیستند؟؟ به نظر حقیر انها ازچاله به چاه افتادند واین اخر ماجرا است—لذا اندکی بعداز انکه حزب الله وارد سیاست شد این سازمان کمب مجبور است انعطاف بدهد- وهم چنین درعراق وسوریه- اخیرا سیاست جدیدی در گروه داعش در سوریه پیدا شده است که سران منطقه ها وشهر گفته اندچناچه اقای بشر اسد به انها مختاری تام دهد با ایشان مشکل نخواهیم داشت- پول ش.ئی به این معنا است که مواردمخدر پولش به واسطهای بانکی قلابی تبدیل به پول زحمت کشیده میشود – ومشروع است- درجنگ سرد- شوروی مداوم مافیای امریکا متهم به ایجاد مفافای امریکای لاتین میکرد وبخصوص مکزیک که باچراغ سبز انها مواد مخدر به امریکا میامد- کمک پولیس وپزشکان وبعضی روانشناسان- پی به واقعیت بردند وامریکا این پول شوئی را انداخت بعدا فاش شدمافیا با شانزده رد وبدل پول توسط بانکها پول شوئی میکند دوادعا داشت که به مکزیک پودر رختشوئی میفروشد شاید جبعه خالی میفروخته است وپل میگرفته است ایران که متهم است سالی چندتن مواد مخدر اتش میزند یکبارامریکا چنین نکرده است قبلا میگفتند فروش موادمخدر درجهان بیست میلیارد دلار بوده است وسهم امریکا دومیلیارددلر تا سه میلیارد دلاربوده است که بلاترین سهم را داشته است وحال میگویند 52 میلیارد دلار فروش دارد وسهم امیرکیا هشت میلیارد دلار است وخود سیاست مداران اعتراف کردند که هیچ را کمک بیشاز ان مقدار تصویب نشد وما مجبور شدیم برای کمک به مکزیک از را ه موادمخدر کمک کنیم- بایدمیزان مواد مخدری که کشف میشود واتش میزنند ملاک باشد 9

موافقین ۰ مخالفین ۰