بسم الله الرحمن الرحیم- اخبار از سایت سبا نت یمن-ارتش  ونیروهای مردمی  ویژه- درماه گذشته 85 وسیله زرهی را  وابسته به گروه ائتلاف  را نابود کردند- وتعدادی از افراد انهارا مجروح وکشته در ساحل غربی – کردند- وسائل با موشک های هدایت شوند- انجام گرفت-ارتش ضرباتی به به پایگا ه های =سایت=تجمع سعودی ها وارد کرد—نجران- عصیر—چهارم جولای – سبا- ارتش وونیروهای  کماندوئی مردمی –در روز  چهارشنبه به پایگاه ها ومراکز تجمع نیروهای  سعودی ضرباتی وارد کردند- وهم چنین ضرباتی به مزدوران مزدبگیر انهادرنجران درمنطقه عصیر- بنا برگفته افسران رابط به به سبا—موشکهای نظامی محل تجمع مزدوران به مزد-السودانی درخارج از مرز الیب در منطقه مجازا متعلق به عصیرمورد اصابت قرار گرفت-که تلفات سنگینی به انها وارد شداز شهر تعز( تمام شهرهای یمن-  باستانی هستند واثاربسیار زیادی درانها است ولی شهرتعز سخت مورد توجه جهانگردان هستند- که مردمی بسیارارام وخوش اخلاق با ساختمانهای  بهشتی گونه تعبیر وتفسیر کردهاند) خبر رسیده است – توسط فرماندار انجا-اقای عبده-جنادی – بیان کرده است-تعداد زیادی عرابه جنگی ونیرو-–به منطقه  نبرد اعزام شدند- تادرمواجهه با نیروی های اتئلاف- تقویت شوند- در اثنا یک گردهمایئ مردمی –شیوخ-  ومسئولین اداری استان به کمیته ویژه مردمی  برای تقویت-ارتش  وحمایت از وحدت داخلی  اقدامات لازم را انجام دهند خطاب کردوهم چنین- بیان شد-نیروهای  دخیره ارتش ی ومردمی که هنوز به واحدهای خود نپیوسته اندبه ارتش بپویندند-برای تقویت قدرت نظامی  وحمایت کردن از جبهه هابرای دفاع از سرزمین مان-سبا-ملاقات –وزیر با نماینده یژه—صنعا-4-جولای –سبا—وزیر امور خارجه- جناب اقای –هاشم-شرف عبدالله- در روز چهارشنبه-با نماینده ویژه- مجمع عممومی سازمان ملل متحد-که به یمن اعزام شده است- اقای – مارتین- گریفث-ملاقات کردند- هدف ملاقات- درجریان  اخرین تحولات مثبت-که توسط نماینده سازمان ملل متحد- در باره پرونده جریان گفتمان های  سیاسی- بوجود امده است را بیان کردند ومورد بحث واقع شد—جناب اقای شرف  تائید وتا کید کردند- که ادامه جریان صلح- و- موافقت رسمی پایان مخاصمات-سیاسی- در چهار چوب-تدارکات  بینالمللی که توسط نماینده ویژه هدایت میشود-که به پایان رساندن-رنج های انسانی  که بر مردم یمن وارد شده  که علت ان اتئلاف سعودی بوده است- اقای شرف- خاطر نشان کردند- نیازمند بوجود اوردن شرایطی ویژه- برای موافقت سیاسی  درجهت صلح وپایان دادن به مخاصمات است درجهت چهارچوبی که  دید گاه مردم یمنتحقق پیدا کند- که مهمترین انها باز گشائی فرودگاه-پرداخت حقوق کارمندان—بهبودی بخشیدن به –وضعیت بهداشت- وتدارک کردن خدمات عمومی میباشد- وطرف مقابل- اقای گریفث تائید کردنکه ایشان به خدمات موثر خود درسطح بسیارخوب- برای باقی ماندن جریان یک گفتمان صلح ساز-ادامه دهد-که-به یک موقعیت- پایان دهندهبه شرایط  بسیار بحرانی انسانی در یمن پایان دهد-