عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۶ مطلب در آذر ۱۳۹۹ ثبت شده است

حملات سایبری امریکا یک حیله سیاسی است-!!


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیرامداوم بیان میکنند که روسیه یا چین سایبری کرده است- اولا از لحاظ منطق امنیتی این امرغلط است- درثنی اقای ترامپ میخواهد خوداش  ننه دلسوزتر از مادر جا بزند-درثانی   فیلترهای زیادی راباید درست بگذارند درمقبال هر  اطلاعاتمهم چندین اطلاعات ساختگی وجودادارد وتعدادانهاهم زیاد است باید دقیق همه اطلاعات راداشته باشد درضمن یکمبخش جدا است که اول کسب اطلاعات به انجا سوق داده میشود وسپس به سایت اصلی میرود یک دفعه من یک مطلبی برای  ریس جمهور فرانسه فرستادم- دیدنی بود اعدادمی امد صفحهیکمت سفید خاصی شده بود مداوم میلرزیدتک تک کلمات  موردهجوم  اطلاعات واقع میشد مدت زیادی  چنین بود وبعد خاموش شد- درخبرها نشر شد که پنتاگون ازیکی از مدیران ارشد سایبری خواستهبود یک اطلاعات سری رابیرون بیاورد ایشان پس از مدتی توانستیکی خبر بیرون بیاورد انجا متجه شدن خلا وجودددارد افرادراعوض کردندودورهای مختلفی را گذاشتند تا  به حد کمال رسید

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای سجودی-خرمالو

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قای سجودی اگر خرمالو خدمت اقای ابوبکر میبردند- و- از ایشان میپرسیدند ای ا خرمالو حلال است یاحرام است  بایدجواب میداد نمیدانم- وهمچنین درحخت چند خاصیت دارد مثلا یازده خاصیت دارد  دیگر بیشتر نمیدانست درحالی که هم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- وهم خداوندمنان  این نکته را میدانستند پس شما برانتخاب خداوندمنان ویا پذیرش ایشان از جانب الهی نقص عمده برخداوندمنان ورسول اکرم صلواته الله علیه وارد کردید- دست شمادرد نکند-؟؟!!بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قای سجودی اگر خرمالو خدمت اقای ابوبکر میبردند- و- از ایشان میپرسیدند ای ا خرمالو حلال است یاحرام است  بایدجواب میداد نمیدانم- وهمچنین درحخت چند خاصیت دارد مثلا یازده خاصیت دارد  دیگر بیشتر نمیدانست درحالی که هم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- وهم خداوندمنان  این نکته را میدانستند پس شما برانتخاب خداوندمنان ویا پذیرش ایشان از جانب الهی نقص عمده برخداوندمنان ورسول اکرم صلواته الله علیه وارد کردید- دست شمادرد نکند-؟؟!!

موافقین ۰ مخالفین ۰

درباره دین مسیحیت بیشتر تعمق کنید-دوست عزیر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دوست  مسیحی نا شناس کامنت گذاشتند- ایا شما گرسنه هستید؟ منظور گرسنگی جسمی نیست، بلکه منظور این است که آیا دارای حس گرسنگی برای چیزی بسیار والاتر در زندگی خود هستید؟ آیا در اعماق وجود خود نیازی می بینید که هرگز ارضا نشده است؟ اگر اینچنین است، به عیسی مسیح روی آورید؛ او راه نجات شماست. او فرمود: "من نان حیات هستم. کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد" (یوحنا فصل 6 آیه 35).- اینمطلب در زمان ایشان حقیقتا درستبوده است ولی امروز  دین مسیحیت-را - بادین اسلام-مقایسه کنید متوجه همان مطلبی که فرموده اید خواهید شد- دین هم ارتق وهمگسترش یافته است وبه سئوالات زیادی پاسخمیدهد قوانین زیادتری  بعتر جامعه کنترول ونظم وحل مسائل میکند -دین مسیح که متاسفانه تحریف شده است- ایرادهای عقلانی موجود است دعق حکم میکند  اصلی درهمه ادیان باطل است باید دردین مسیحیت هم باطل باشد-چون جزو  اصول محکم است مانند شراب-کهدردین مسحیت خوردن ان تشنگی رابرطرف میکنددرحالیکه شراب  اشتهااور است ومداام انسان را  به خوردنمعتاد میکنددرحالیکه تشنه نیست- حضرت مسیح علیه السلام به بندری معظم رفتند درانجا پنجاه نفر به ایشان ایمان اوردند اولا بندر پنجاه نفر نبوده است دوازدهنفرانها افرادخاص بنام حواریون هستند که این دوازده نفر مشخص دقیق نیستند یهودای خائین حواری نیست جزو پنجاهنفر است روزهای اول شیفته حضرت مسیح علیه السلام ش وهمیشههمراه ایشانبود وبعداتوسط یهودعنود خریداری شد وجاسوسان شد اتفاقا برای حضرت مسیح علیه السلام سودمندبود که  حقایق دین مسیحیت را درک کنند- شب اخر ایشان فرمودند این اخرین شام است وبعدمن به اسمان عروج میکنم وشام الهی نیامده بود یهوداخائن بهانه اورد  وخواست خارج شود حضرت مسیح علی السلام سخت عصبانیشدن وجریان گفتند که جبرائل علیه السالسلام تورابه شکل من درمیاورد بجای انکه من شهیدشوم تو کشته میشوی یهودا رفت وشام الهی مائده اسمانی امد همان اتفاق افتاد مدتها  دنبال یهودا میکشتندوچون پیدا کردند گفتند به انطاکیه رفته است ودرانجا دین مسیحیت رشد میدهد درتمام ادیان الهی چند زنی مرسوم بوده است ولیدرمسیحیت نهازقول حضرت مسیح علیه السلام بلکه ازقول پاپ برای انکه نسل زیادنشود ولشکر بیکاربوجود نیاید- تک زنی را باب کردند در زمان قبل مافیا- وحکمرانان  گدائی را مقدس کردند-روز دوساعتکار کنید بعد دم خانه ثروتمندان بنشنید یک بخور ونمیری از انها بگیرید شمادرقیامت از ثروتمندان جلوتر خواهید بود- حضرت موسی علیه السلامهمه رابهدانش وکار  تشویق کرد که هرکس تنبلی کند اهل جهنم است- همین مطلبراهم حضرت عیسی علیه السلام فرمودند روزی بندر ان عظمت علیه السلام دید مردم کنار دیوارنشستند فرمودند چرا ماهی نمیگیرید- گفتند بازارپر است فرمودند یک کار دیگیری بکنید- انزمان درداخل خانه اتشی درست میکردند ودگی ازابجوش برای شستن لباس اول خانه ها پردود میشد وخطرناک بود ان عظمت صلواته العلیه فرمودندجائی رادرست کنید ودردرون دیگاه بزرگ رابجوش اورید ورختها رابشورید وپول کمی بگیرید که بعضی فکر میکنند رختشوری  شغل حواریون بوده اتو باز امدند ومشاهده کردن که بیکار هستندفرمودند ماهی بگیرید  وقسطی طولانی بفروشید وبخش مجانی بدهید وباز دفعه بعدفرمودندیک کار دیگیربکنید ولی بعدا باز گدائی مقدس شد وشراب خوردن گوشتخوک خوردن وقمار کردن وغیره دوباره احیا شد- کمی دقت کنید از خداوندمنن طلب یاری کنید مخلص باشید هدایت پیدا میکنید -انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

شوخی با مطبوعات-!!

بسم الله الرحمن الرحیم—شوخی با مطبوعات-جملات اقای عباس عبدی رحمت الله علیه ازحملات سایبری امریکا بدتر است ایشان در  گفت وگو باتسنیم- فرمودند—انتخابات- باید ساز وکار فصل الخطابی داشته باشد  لطفا نوع اش راهم معرفی کنید-!!- درغیر این صورت حداقل به رسم نیست- برداشت بنده این است که درانتخابات 1400- رقابت کم وبیش ونه به شدت گذشته درهمان چهارچوب - واصلاح طلبان- واصوگرایان ریزش هایی مهمی خواهند داشت حضرت ابراهیم علیه السلام یک تنه یک امت حسینی بود—اگر اصلاح طلبی نتواند درساخت سیاسی شرکت کند به نظر من اصلاح طلب –نیست—اصلاح طلب باید درساختار سیاسی شرکت کند اما اگر نتواند هیچ ایده یا پروژه اصلحی پیش ببرد-نفس وجود یک اصلاح طلب در ساختار نه تنها کمکی به اصلاحات نمی کند بلکه اصلاحات  راهم بدنام  میکند- هوایما در طوفان است میفمائید چرا چپ وراست میشود واز مسیر دور میشود پس خداوندمنان وامام ازمان علیه اللسلام فعلا وحالا هیجکاره هستند؟؟- مساله عدالت مساله اصلی اصلاح طلبان  نخواهد شد ونمیتواند هم باشد چون یک تله سیاسی است که انها نباید وارد شود-به سمت عدالت هم نمی توانند بروند؟؟-- انها باید از موضوعات ومسائلی دفاع کنند که یک لیبرال دموکرات وبا-یک سوسیال میتوانند- از ان دفاع کنند- شما برای کشور سوئیس وامریکا بخصوص امریکا که سخت به پیشنهاد شما سخت  محتاج است- ارائه طرح بدهید- ولطفا جای اقای زم را پر نکنید-

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اقای سجودی- تناقضات-!!

بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای سجودی حبر وخبر وهابیت متوجه تناقضات- دردین سنی نیست- از حدیث فراری است وبه قران که اجمال است رازالود است  شرح وبسط ندارد پناه میبرد حضرت علامه مرحوم ایت الله محمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه یک محاسبه دقیقی کردند که قران مجید میشود بیش از صدهزاز بار تفسیر کرد-که همه انهار مطلب تفسیر  درست باشد- اما کدام تفسیر مورد توجه شارع مقدس خداوندمنان است حدیث مشخص میکند- ایشان فرموده است تفسیر حضرت ایت الله سرباز مطابق شیعه است پس چرا شیعه نشده است روز قیامت مشخص میشود- اما تناقض  ها-  اطاعات از خداوندمنان ایا خدا فقط نبی است ویا امام هم است وحاکم هم است وبشیر ونذیر هم است  پس پیامبر  و ولی امر- هم نبی است وهم امام است وهم حاکم است- ودرمقابل ولی امر اجماع معنی نمیدهد اگر اجماع معنا میدهد زمانی که اکثریت مخالف عثمان شدندپس خایفه نیست ومیتوان ایشان را حتی حد زد اگر برخلاف رای حضرت علی علیه السلام بخصوص در جنگ صفین –اجامع مخالف ایجاد شد درست باشد پس برخلاف رای اقای ابوبکر وعمر وعثماتن شیعه میتواند رای مخالف داشته باشد ودیگر رافضی معنا نمیدهد من بهمین مقدار بسنده میکنم

موافقین ۰ مخالفین ۰

بازی جالب- ایران وکره-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بازی ایران – کره را از ورزش 2 دیدم- بنظر من که بسیار جالب بود بخصوص از اینکه کره هائی خوشحالی زیادی کردند ویکی از انها سربه سجده گذاشت نمیدان به خداوندمنان چی گفت- ودیگر انگشت سبابه به اسمان نشانداد  ارزش این باخترا داشتیم- کمی هم بارعایت بازی کردیم اینهم خوب است- خداوندمنان به اعراب سکس بیشتری داده است دومقداری هوش کمتر البته نه همه افراد  اقلیت بسیارخیلی خوبی از لحاض هوش هستند است عجم ها یک مقدارهوش بالاتر دارند  ودر اکثریت سکس کمتر درهرحل امید است  ماهم سعی بهتری را انجام دهیم  وزیرساختهارا تقویت کنیم یک مقدار  داور  کم لطفی نسبت به ما داشت-  انشاالله با  ذهنیت بهتر  عمل خواهیم کرد-

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سردار فخر فاخر

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بنظر میرسد تمام افراد  که در شهادت سردار فخرفاخر شرکت داشتند به هلاکت رسیدند- دفاع  چهار جهت وهلی کوپتر همراه ماشین وانت  مشکوک را زده است دفعه بعد باد مواظب امبولانس هم باشید بعضی فیلم های امریکائی دراین موارد دراوج هستند

موافقین ۰ مخالفین ۰

بحث بر یک مقاله جناب اسوه-!!

بسمالله  اللرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- حضرت فرهیخته و اسوه مجاهد کبیر که بقول ایشان که بحث خواهد امد یک پدیده ایه ای  خداوندمنان هستند- جناب اقای لطف الله میثمی رحمت الله علیه در مقاله بسیار جالب شان- امام حسین علیه السلام وایه شدن پدیده ها بقول علما یک سرتیتری  باز کنیم امام حسین علیه السلام باطن ایشان کوثر است- هرچه کوثر است برای نشان  دادن اخرت است-اخرت هم دومعنادارد یکی هدف نهائی اینجهانی  که وسیله است برای جهان-  اخرت- با بیتی  شروع کردن- مدعی خواست که اید به تماشای گه راز- دست غیب امد  وبرسینه نامحرم زد-در دوران اختناق درجهان شعرا شعرهای دو رو گفتند یک روی ظاهر ویک روی باطن- وتاحدی مطالب متشابه است وچون شهرتی داشتند استبداد باانها کاری نداشته است زیرا محبوب هم بوده اند درتمام موارد هم شعر داشتند لذا درانگلستان دوران الیزابت بیشتر نمایش ها سناریو از این اشعار گرفته میشد- ومرم باطن این شعرها را  بخوبی درک نمیکردند- وهر شعر طولانی تربود محبوبتربود- از سناریو نویسان مشهور ان زمان اقای چمبرلین است-که شاگرداش اقای شکسپیر است هیچکس بهاندازه شکسپیر  اکتور نشد هنرپیشه نشد برا ی خوداش همه را بازی کرد وسرانجام رسیدند که اشعارهارا کوتاه کنند ومعناهرا زیاد کنند ومسائل بغرنج بصورت پیچیده وکوتاه بیان کنند وخود شکسپیر شاعر زبر دست هم بود باطن با ظاهر اختلاف زیادی دارد – خداوندمنان به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-کوثر داده است که کوثزها همان خندان خاص ایشان هست قران اسن نبوت است ورسالت است که بخش کوچکی از ان دنیائی است کل ان اخرتی است ودشمن ایشان ازهمه چیز ابتر میشود بریده میشود یک ظاهر موقت دنیائی خواهد داشت- اجازه میخواهم طبق روال مقاله جلو بروم این مبحث درجای خود مورد بحث واقع شود- ایشان میفرماید  درزمان دانشجوئی ایشان  مسئله عاشورا مورد بحث واقع شد به یکت تناقض  یا پاردوکس میرسیدند که امام علیه السلام خود کشی کرده است – ایه قران است که میفرماید اگر رسول اکرم  صلواته الله علیه واله  والسلم  دستوردادند که شکم خودرا پاره کن یعنی مرگ باید انجام دهید زمانی که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-درمکه بودند وشهرت ایشان در مدینه زیادشده بود-جوانی از مدینه بخدمت ایشان امد ومسلمان شد وفرمودند من چکارکنم- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند اماده شهادت هستی فرمود بله هستم فرمودندبرپشت بام منزل خودبرو فقط قران بخوان تورا باتیر میزنند وتو به بهشت میروی وان جوان چنین کرد  نفردوم جوان باز همین کار کرد نفر سومپیامبر اکرم صلواته اله علیه والسلم فرمودند تور فقط یک تیر به پا میزنند ولی نجات پیدا مکیند ومردم مسلمان میشوند حضرت علی علیه السلام درجنگه بخصوص جنگ جمل یک جوان ایرانی  که حاضر شده بود به وسط میدانبرود وقران را بزکند  وایه شورا بخواند  وامام علی السلام فرمودند تورا باتیر میزنند وه شهادت میرسی  جوان قبول کرد تا سه نفر وسپسا مام دستور نبرد را صادرکرد  ویک جمله طلائی فرموند هرکس قران رارد کند سرانجام نابود میشود-درتعلیمات نظامی  گفته میشود اول دردریا شخصی دردریا مجروح است وهوا طوفانی است ودشمن هم حاضراست تا پانزده نفربرای کمک بروندولو همه نابود شوند واگربعد دواطلب بود باز برود در شرایط زمینی هم که گروهی درمحاصره افتادند نیروبروند ولو نتجه ای نگیرند ویا شهید شوند- درداستان هابیل وقابیل حضرت هابیل علیه السلام گندم مرغوب اورد وبهترین گوسفند برا ی قربانی   خیلی جالب است یک تمرین-نذر کردن- است زیرا انها سوخته میشدند ودستور است والدین پول به بچه ها بدهند که انها بفقرا بدهند- قابیل ملعون گفت اگر چنین کردی و نذرتو پذیرفته شد تورامیکشم وخوداش مقداری گندم افت زده برای نذر اورد مال او قبولنشد ومال حضرت هابیل علیه السلام قبولشد وایشان قصد کشتن حضرت هابیل علیه السلامکرد وحضرت هابیل علیه السلام فرمودند ما هیچ اقدامی نخواهم کرد- زمانی که امام رضا علیه السلام دعوت شود که بامامون  به یک نفر دیگر که خدمت میکرد بحث کند-مامومن ملعون  انگرا بخشی سمی کرده بود وبخش سمی نبود وخوداش از بخش غیرسمی میخورد اصرار به امام علیه السلام انگوربخور ان عظمت فرمودند من امروز روزه هستم ان ملعون گفت بایدبخوری  امام از طرف انگوری سمی نبود خورد  ملعون گفت که برای ایشان ازبهترین انگور جلوی ایشان بگذارید وامام فرمودندبرایمن بس بود ایشان گفتنخوری کشته میشود  خوب امام نمیخورد وکشته میشد وهمه جیز روشن میشد بخاطر او خورد که راه نجاتی داشته باشد- اما طبق دستور الهی خورد- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقش وشخصیت- حضرت زینب سلا مالله وصلواته الله علیها-!!

بسم الله  الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نقش وشخصیت حضرت زینب سلام الله وصلواته الله علیها-داستان کربلا از سنخ داستان های قرانی است نمونه این دانستن درقبل وبعدهم تکرارشد ولی هرگز به این درجه بسط وگسترش-چه ازلحاظ مسائل زمینی وچه از لحاظ اسمانی-تنها با جریان پنچ تن قابل مقایسه است- وبه همین دلیل ادبیات وسیع چند بعدی رابوجود اورده است  ویکی از بزرگترین-مهاجرت های الی الله  است-یک اصل کلیدی تمیز بین خلافت وامامت استکه راساس اعتقاد  راستین الهی  شکل گرفته است واین امر سرنخ بسیارمهمی درشناخت حادثه و واقعه کربلا است- ومیبایست تاریخ مفصلی ا زبعث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تا  خروج امام حسین علیه السلام ازمدینه وحوادث بعدو بازگشتکاروان به مدینه که برهمان اساس اعتقادی حوادث مانند دانه تسبیح بهم متصل میشوندذعدهای خواستند تنها جنبهمعنوی رابیان کنند ویک سری تحلیلهای انتقادی  رمطرح کردند که اام علیه السلام اصلا نیازی به این  مسافرت ومهاجرت نداشتند- وعدهای بعد زمینی برخلاف رای مردم میدانستند-وبسیاری خلافت را بیشازاندازه بزرگنمائی کردند وامامت را  سایه ای ایران انداختند-وحقایق زیادی را یا تحریف کردند ویامنکر شدند وانارابفراموش دچار کردند- وحایق ان روز عاشورا که بیش ازان چیز که نشان میدهد معنادار به تاریکیکشندند ومطالب را پراکنده کردند وتفاسیر مختلف ومتضاددرست کردند تا حقیقت گم شود- ومشخص است که درس کربلا یکی از دروس مهم متب تشیع است که انرا تاحدی زیاد پروانده وتبلور داده است-وسعی کردند چهر های یران امام حسین علی السلام کمرنگ باشد بخصوص چهره زنان  وفرزندان-ودرکل این جریان غیر سودمند وباعث ایجادمشکلات درنظام اسلامی مطرح ساختند-اگر درک عمیق وعلوم زیادی که دراین واقغه نهفته است

موافقین ۰ مخالفین ۰

بربریت-جدید-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-پس از سقوط کمونیست-  وتغیرات ژگرفی در قوانین این کشورها بوجود امد- غرب تصور کرد که تنها شوالیه حقوق بشر در اینکره خاکی است ومیتواند هرغلطی  بکند ودیگران بنام عدم رعایت حقوق بشر  بزیر بکشد- انقلاب بهاازادی  عربی   مبارزات  درافغانستان وایران وسپس  خاور میانه- ان عیش انه منقش کرد- وانها دست به اقادمات خرابکارانه در خاور میانه زدند تا از کارخود پشیمان شوند دیگرنمیوداستند که اسلام ظاهری بکنار رفته است واسلام باطنی .عقلانی   درحال شکوفتئی است وعمق فرهنگ شرق وخاور میانه را درک نمیکنند- که ملتهای شرق را  دارد تغذیه میکند- وخود میتوانند هرنوع جنایت کنند وانراسرپوش بگذارند ویا کسی نمیتواندبه انها ایراد بگیرد- دیروز تصور میکنم ایالت جورجیا  اقای دونالد ترامپ را وحشی وبربر خطاب کرد واقای ترامپ- نخست  جناب اسرائیل نشسته پاک است ونیازی به بیان نیست-وزیر انگلستان را احمق نامید—اخیرا  بی بیسی از وضع بد ماهجرین درانگلستان وامروز سقط ازاد طبقه متوسط انگلستان  هشدار داده شده است- در جنگ کشوراذربایجان با ارمنستان   خواستند  شیطنتی  بکنند – تودهنی محکمی خوردند-  هم پیشرفته ترین پهباد امریکائی  زده شد وهم فانتوم پانزده البته روس ها زدند یک هشداربود که مابقیه به مراتب اسان تراست اصلا جنگ نبود درجنگ  اروزه مرز به مثلا درازدربایجان بدو ارتش تقسیم میکند ارمنستان هم همین طور  جنگ حداقل دولشگر ارتش اول بایدحمله کند دو ارتشی هیچگونه تنهیدات مقدماتی ندارد- معلوم است دفاعی میجگند  وتلفات زیاد است برای غربیان مهم نیست کم کم مهم خواهد شد- اذبایجان وارمنستان – ایران .عراق ویاعراق  وسوریه نیستند  هردو بدنبال ضعف نظامی خود بر می ایند و صلح مسلح ایجاد میشود- اقای اردوغان تصور میکرد چون جنگ نزدیک مرز ایران است وایران میتواند هردو چبهه را مشاهده کند نیروهیا ارکمنی میتوانند به ایران بیایند واز پشت سر ارتش اذربایجان نفوذ کنند واطلاعات لازم را بدهند تا سبلان باید ایران عقب نشینی کنند- ایشان مطلع است ایران سنی را  ایالت وان شیعه کرد کهاز اعجاز عحیب تاریخ است منهر تحقیقات کردم دلیلاش را پیدا کردم فقط یک افسانه است سهنفر  سید از قم بعنوان تاجار به ایلت وان رفتند وشبها صورت انها مانندخورشید میدرخشیده است که این مطلب برای حضرا عیسی علیه السلام گفته شده است خون های زیادی ایرانیان در ولایت  وان ریخته شده است واصلا وان درقلمور سیاسی ایرانیان بوده است علت واگذاری وان به عثمانی این بوده است—انگلیسی ها کمک نظامی ومالی به صفوی میکردند که به وان حمله کند وانهارتحریک میکردند که به ایران حمله کنند  تا ارتش عثمانی وایرانی ضعیف شودواروپای  مرکز ازاد شود وخاتون عثمانی نانه به دباره صفوی نوشت که ما حکومت شاه اسماعیل را قبول کردیم و شما وان رابما بدهید صلح برقرار میشود شیخ بها گفتند صحیح نیست دوکشور اسلامی تحت نفوذ انگلستان  باهم بچنگند بشرطی کهانها کاری با شیعیان در  ایالت وان نداشته باشند ولی انه مانندمعاویه پیمان شکستند مداوم درایالت وان کشتار کردند  وبهایران حمله کردندت امروزه از عثمانی جزدرتاریخ خبری نیست ودرایران شیعیه بقدر  عظیمی دست پیدا کرده است واز تاریخ باید درس گرفت درکشور اذبایجان برای ان کشور خونهای زیاد ی ایرانی وعرب ریخته است  وهدوکشورباکوچگی بهتمدن بزرگی دست پیدا کردند ولی قدران را نداستند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰