عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۵۶ مطلب در تیر ۱۴۰۰ ثبت شده است

بد افزار پگائسوس-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است بد نرم افزار پگاسوس – این لغت در زبان یونانی به   اسبی  بال دار است که همیشه حیات دارد-ه از روی خون مدوسا پرید- مدوسا خانمی بوده است که بشکل اقای مورگان تغیر جنسیت توسط کمک اتنا  داد توسط پرسئوس اورا درخواب سربرید وبا اسب توسط از بالای خئن بهپرواز دراورد وتسطاین اسب کارهای ب جستهای کرد-که اتنا به او هم کمک کرد ازجمله مادراش-ومادراش را نجات داد-اسطور خدایان انعکاسی ازکارهای بشری است این بدافزار مانند فیلتر شکن تاحدی عمل میکند اولا اسم خدلیان رادارد شکست میخورد- درثانی بسیار سطحی است-فرانسه هم میخواهد با سرو صدا تغیر توجه  ایجاد کند کار اساسی در کازهای جاسوسصی  با حداقل سیصد نرم افزار گردن کلفت انجام میشود مانند عمل کرد روسیه—دلیل فروش ان اجباری است که کشور ها درمقابل مجرم ها وتروریست هادارند اتفاقا اسرائی خوداش یکی ازمجرم ها است-  بیشتر شنود تلفن ها است و درفیسبوک فریب دادن افرادی که اطلاعات درباره بد نرم افزارهاندارند است نحو کاراش درفیسبوک یک اکانت قلابی درست میکند- فیسبوک یک ویدو کال دارد که ازافراد میخواهد با اکانت افراد تماس پیدا کنند این نرم افزار یک ویودکال قلابی جایگزین میکند  از افراد میخواهد با اکانت خوداش ارتباط پیدا کند درنتجه این نرم افزار شماره تلفون-  وپیام های فرد وپیامهای صوتیو پسورد فرد باهرکس تماس بگیرد درا میتواند ثبت کند زییرا این نرم افزار یک کد بدرا واردسیستم تلفن فرد میکند- که اتوماتیک ان اطلاعات را به گروهومیتواند به میروفن و دوربین  موبایل فرد دست پیدا کند- بیشتر با موبایل کار میکندو مطالب رابه نسو در اسرائیل میفرستد- اگربتوان سیستم تلفن  باشناسائی ان کد زاپیدا کرد وانرا پاک کرد و یستم بکه تلفنی تبلیت منرا حک کردند ومیبایست یک شبکه جدید را دوباره سوار کرد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

علم بغیر علم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخلاق مهمتراز مادیات-غرب درگمراهی – یکنرم افزاری در  سایت کافه بازار است- بنام -استغفار- بسیارجامع ومطالب بسیار مهم دارد- امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند یتیمان مارادریابید-پرسیدند یتیمان شما کی ها هستنئ- فرمودند مومنینی  که  راه روش مارابلد نیستند- وانهارا اگاه سازید- هر مسلمانی که اگاه نیست به هرعلتی ومایل است اگاه شود اورا اگاه کنید- بخشی ازدرس استاد معزز حضرت مرحوم ایت الله عبدالله زبرجد رحمت االله علیه—فرمودند خطرناک ترین افراد-کسانی هستند تربیت صحیح پیدا نکردند وسوادی ندارند- وجاه طلب هستند وبرای رسیدن بهاین اروزها ازهرکاری مضایقه نمیکنند-درهر طیقه ای که باشد امکان انها وجود دارددرزمان رضا شاه خطرناکترین افراد سربازانی بودند-که برای امرار معاش به سرباز ی رفته بودند- رشت درزمان رضا شا یکی از شهر های انقلابی بود که رضا شاه دستور حکومت نظامی داد-ودست  را افسران باز گذاشت-البته تاحدی جنبه مذهبی دران شهر ضعیف بود- انها شبها با افسران درخیابان میگذارند ودرانجا تاصبح بودند واز بعضی کارها ابائی نداشتند—درهمین نرم افزار  استغفار میفرماید-دینا بهشت کافر است وزندان ویا جهنم مومن زیرا خداوندمنان به کافرین پس از اثبات قضایا واتمام حجت دیگر باانها کاری ندارد ومیگذارد هرنوع خوشی را بکنند البته جنایات  رابکند ولو فرزند حضرت نوح علیه السلام باشد یا زن پیامبر حضرتلوط باشدویافرعون باشد پاسخ داده میشود- ومومن مداوم درنظر است وتبیه میشود که بیدارشودوگناهان دردنیا پاک شود- هرکس نورانیتی احساس نمیکند بادوضعیت خوداش با ان نرم افزار بسنجد وتوبه و استغفار کند- دوم کسانی که تصور میکند مش کفر درتمام موارد بهتر از اسلام است ویاعقل انها بیشتر است مومنین ومسلمانان چناچه چنین فکر کندکهانها همگی عقل کل هستندچوب میخورند تاحدی زمانی من اینطورفکر میکردم- حالا این سربازان خداوند منان تحت افسری قرار میدهد که اگر خوب باشد فبها واگربد باشد تاحدی قوانین را رعایت کندهمین طور تا به رضا شاه میرسدورضاشاه تحت نظر اینگلیسی  ها هستند درانز مان یکخانم خبرنگارانگلیسی به رشت امد شب رسید جناب سرهنگ- گفت بیا تا صبح اینجا باشی ایشان بازرسی بدنی کردند ومقداری پول  هم کش  رفتند وسئوالات زیاد کردندچون فارسی بلد بود واز انگلستان سئوال کردندوصبح ازاد کردند درشهرفهمید همه بشدت میترسند وبه انگلستان گزارش داد- انگلیسی به رضا شاه یا بساط را جمع کند ویامحدودکن- انگلیسی نفسانیات داردند وشیطان دنبال چنین افراد است این امررا شیطان القا میکند-ویا درک خودانان است اما درحقیقت القا ی خداوندمناناست نه شیطان درک میکند-نه انگلیسی ها- یک افسریسروان مخالف جمع کردن بساط بود-رضا شاه دوتا ستوان دو به رشت فرستاد انها که رسیدند به سروان گفتند-ما شنیدیمکه درفلان جای جنگل دهکدهای است بساط تریاکدارد ومسائل دیگر وما میخواهیم به انجا برویم- ایشان هم گفت من هم میایم وسط چنگل ترور کردن وجنازه رارها کردن  دنبال ایشان میگشتند تا پیدا کردن وفهمیدند که کاررضا شاه بوده است وهمگی اطاعت کردند- وهمیشه مومنین که سیاست مدارهم باشند-کمی هم نقیه کند درجامعه ای وسازمانی یک عزت خاص دارد ومن این موضوع درارتش وجای دیگر تجربه کردم—وبرعکس برمومنین درسازمان و سلسله مراتبی از بزرگان وعلما وخردمندان قرار میدهد وانها توسط رهبران به هلاکت میرسند اکنون تردید دارم درمجله مجاهدمنافقین  خواندم-یا روزنامه های انزمان-اقای مسعود رجوی گفته بود تصمیم شورای فرماندهی این بود که تاامام الخمینی رحمت الله ان عظمت زنده اسست ما اقدامی نکنیم ودست به مبارزات نزنیم- ولی اکثر نیروی ما دریک رفراندومی گفتند ما بیادمانند  شوروی –ویتنام وکوبا وغیره تا پیروز ی ما مبارزات بکنیم-وگرنه فدائیان خلق تمام نیروی های  انقلابی  به خوداش جذب میکند وبرنده میشود؟؟- یک ایه عجیبی است البته عجیب نیست  مادرک درستی نداریم خداوند به کفار ودشمنان خوداش هشدار میدهد علم بغیر علم علم شما که نمونه است قدرت شما واحساسات شما غیره که شما طرح ریزیدرستی میکند درجهت شیطنت منتبیدل  خلاف ان میکنم- مانند حضرت ابراهیم علیه اتشگاه  شد گلستان ویا حضرت موسی علیه اسام جاده دررودنیل پیدا شد ویاحضرت یوسف علیه السلام-ویا جنگ های پیامبراکرمصلوته الله علیه واله والسلم وغیره نشان بران است خداوندمنان فادر است هرکاری که بخواهد بکند- میتواند انجام دهد واین دنیا بقول علما وعرفا یک دنیا مجازی است حقیقی نیست که تکان نخورد  لذا ماباید  افرادی چهمومن وچه غیرمومن یتیم هستند کسی نبوده است انها تربیت درست وحسابی کند وظیفه داریم انهاراارشادکنیم-ولی انتخاب باخداوندمنان است

موافقین ۰ مخالفین ۰

قوم شناسی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است-روز عرفه است-روز شناخت-در چنین روزی- فرد از تمام خصلت های اعتباری رها میشود وفقط  هویت فردی مذهبی دارد-دردنیا گاهی این نوع  شناخت رخ میدهد مثلا درراه پیمائی- درروضه خوانی حتی درسینما-درکلاس درس- وهرفردی یک نمره میگیرد-   درجات قبولی ودرجات ردی- که بعدا مشخص میشود-جامعه درکل ونژاد درکل  همین وضعیت دارند- زمانی کهفرد در صراط المستقیم است- ادم است میتواند بیطرفانه نسبت به هرچه وهرکه وبادید دقیق از هرزاویه بهحقایق و واقعیت دست پیدا کند- این امر کارتاریخ را بسی مشکل کرده است وتاریخ  جمع ابعادمختلف جامعه ونژاد است-بطوریکه نمیتوان درباره یک نژاد یک قوم ویک مذهب  دریک کشوری بصورت  دقیق علمی  تحقیق کرد کهامروز مثلا درباره شیعه ونژاد هزاره درافغانستان کاری مشکل است ویادرعربستان درباره سیاست  اجتماعی وفرهنگی مطالعه کرد- باید دریک کشور بیطرف بود-زمانی درافغانستان به هزاره  ها زیاد کاری نداشتند-علت قوم بیات وقزلباش صفویه- درانجا استدلیا روشن است وقتیکه اهل سنت چه درامویان وچه در  عباسیانکهاسوه اهل سنت هستند دست بکشتار شیعه میزنند وانراجهاد مینامند وبهشت وارد میشونددرهمه اهل سنت برای انکه بگویند ما متعصب وطرفدارمذهب سنی هستیم دست بکشتار شیعه میزنند مانند صیهونیست-کمونیست ها- امپریالیستها وغیره وقتیکه هویتهای تاریخی- تغیر میکنند تاریخ نویسیهم تغیر میمند وبسیاریاز  ابعاد دیگر بخصوص مذهب هم تغیر میکند- وملب یک سویه میشود وتقابل اسناددیگر ارزشی ندارد—اسناد به سه دسته تقسیم میکنند –موتاه ومتوسط وبلند-برادران سنی اسناد غالبا کوتاه هستند ومقداری  دارای اسنادمتوسط هستنددرحالیکه درشیعه اسنادبلند هم وجود داردتعدادموضوعات در برادران اهل سنت بسیار کمتر از شیعه استوموضوعات در بیان اجزا بسیارکمتراز شیعه است وازفیلتر  سیاست ای قومی عبور کرده است- وبا خصوصیات امروزی اختلاف ماهوی زیادی داردمثالی  زمان اولیه اسلام در مکه  بعلل مختلف ما درباره افراد  بسیاراندک اطلاعات داریم- امویان  عموی پیامبراکرم صلواته الله علیه واله السلم ابی لهب  بزرگنمایئ  کردند وحضرت ابی طالب علیه السلام تحریف کردند ولی سشه فرد خاندان ابوسفیان که درجنگ بدر بدرک رفت قهرمان کردند که مشرک بودن انها مسلم است- بسیار کم درباره  امامان  صلواته علیهم  اجمعین در رواین سنی عرب استبیشتر در کتب ایرانیان غیر عرب وهرچقدرازبغداددوربودند بیشتر نمایان میشود واعرابی که به ایران ویا کشورهای دیگر رفتند بهتر دین اسلام رادرک کردند-ان موضوعاتی کهحکومت نسبت بهان حساسیت داشت مسلما مطابق میل انها تغیر یافته است- بعنون مثال قران ولی امر درتمام ابعاد  ولی میداند بهترین عمل در زمان  خلافای راشدین است- وتااواخر امویان هم تاحدی چنین بوده است ولی درعباسیان شکاف ایجاد میشود که غیر عقلانی است عدهای حاکم وعدهای امامرا میدان که کهغلط است زیرا ولی باید قدرت دردست او باشد امام دانشمند است ولی بیان نهائی حاکم باید بگوید ومسئله اینطور حل کردند بعضی حاکم وبعضی امام وبعضی هیچکدام صوفی وبعضی شخصی ومسئله حل شد واما م باقرعلیه السلام میفرماید عاقبت انها درشکم گرگ است یعنی حکومت مستکبرین ظالم--ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

سیل بنیان کن در المان و- بلژیک-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سیل درالمان و بلژیک دریک زمان کوتاه اب عظیمی را نازل کرد- اب ماننداب سومانی  حرکت میکرد و شهرهائی که درانها  رودخانه داشت کهالان رودخانه حداقل یک یک متر کمتر از  لبه ان است به زیر پنچره ها رسید ومردم درخواب بودند- وعدهای از مردم که با رودخانه فاصله داشتند  مردم  بلوک های جلوی  رودخانه را بیدا میکردذند وبهنجات انها میپرداختند  وکسانی که شنا بلد بودند- به طبقه دوم میرفتند وافرادبدام افتاده را نجات میدادند وهه فرار کردند اب تنها  ان نبود که داخل ساختمان پگر شود وخالی شودقدرت تخریبی داشت ومردمسریعا شروع به سد سازی در خیابانها-کردند-ماهم باید این سازمانها رابجود بیاوریم که جلوی  تخریب را بگیریم وافرتاد مغازهدار کوچک کهوام بانکی داشتند بعضی هاخود کشی کردند واین وظیفه دولتهای المان وبلژیک ودیگر کشورها است که به مردم- امیدواری بدهند-درضمن اقایا بوریس جانسون ووزیرمالیه کرونا گرفتند و  قرنطینه شخصی درخانه شدند ودرالمپیک دو قهرمان ژمناستیک امریکا ویک والبالیست چک وبعضی دیگر کورنای انها اثبات شده استودراریکا هرکس قزنطینه  نفیه کند برضد ان عمل کند مجازات میشود

موافقین ۰ مخالفین ۰

افزار هوشمند اسرائیل-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی  است-گفته میشود –اسرائیل یک نرم افزار  ساخته است- که در موبایل های هوشمند میتواند نفوذ کند واطلاعات بدست اورد-این نرم افزار برای مصرف داخلی است بتواند چه یهودی وچه غیر یهودی اسرائیل کنترول کند و از داخل چه پیامی بهخارج میرود واز خارج چه پیامی به داخل میاید- بتواند اطلاعاتی را که ممکن استمهم باشد بدست اورد به هیچ وجه درسطح جهانی نیست چون نه متخصصین  اش رادارد ونه امکانات وبودجه بسیارنجومی میخواهد- امریکا خلی سعی کرد روانشناسی بخصوص سیاسی  امام الراحل علیه السلام نضرالله فی البرزخ- بدست بیاورد وخودانها گفتند  ماشکست خوردیم- کار اسانی نیست ساخت ان هیچ مهم نیست-چندین سال قبل- سایت یاهو نیروی زیاد داشت که بعضی هم مجانی کار میکردند- کهافراد به سایت یاهو مراجعه میکردند مثلا یک سایت موردتوجه قرار میدادند تعدادانهارا مشخص کند  وچون از افراد میخواست نظرشان راجع به سایت ها بنویسند انهاراهم جمع اوری کند مثلا فلان سیات عکس های خوب نیست فلان وبهمان سرانجام نرم افزارساخت یاهو کامپوترهای خوداش خوداش میسازد وبسیاری از نرم افزار های اش راخوداش میسازد این نرفم افزر با کامپوتر اش فقط توسط پنج نفر کار افراد قبلی انجام- برای اینکه هرسایتی بسیارموردتوجه است یک تبیلغات دائمی  وبعدا قابل حذف شدن وبرق اسا  می اید ومیرود روی ان سوار کند ودرسایت های دیگر تعدادافراد ونظریات دسته بندی کند مثلا به دانشگاه پرینستون بفروشد وخوداش پنج نفلر در هزمینه ای داشت بهترین مثلا تفسیر سیاسی درباره اقای  ترامپ را انتخاب کنند  ودرسایت بگذارد وباز تعادزیاد دانشجو متخصص  یامجانی ویابا پول کم کمکمیدهند و نقدهای بعدا بعللی مشخص شد برای ایشان ارسال میشود وباز پنج نفر متخصص قیمت گذاری میکنند ویااز  کانال های دیگر اقتباس میکند واین قیمت گذاری سیزده درصد درامد است اینهوشمند ساز ی  امروز ه معمولی شده است ویک تخصص شده است- یهودی  یاترسو هستندویاشجاع هستند واهل تقیه نیستند ولی اهل فریب هستند

موافقین ۰ مخالفین ۰

کوئید نوزده- انگلستان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- سوسیالیسم وبعلاوه سرمایه داری انگلیسی فقط برای تکامل اسلحه موفق بوده است-ویروس کوئید-19 گرمائی است باید  عسل وخرما خورد ودرانگلستان هم هوا سرد است وهم تراکم جمعیت زیاد است وقشر اسیب پذیر تاحدی امانات بهداشتی وبیمارستانی با کمبود رو برو است- درسابق هرمرضی ازراتنفسی  مشکل ایجاد میکرد  درایران میگفتند ویکس دم دماغ  بزنید- حالا هم باید ویکس درست بشود انگلیسی ها بایدمدتی  درکشور گرمائی باشند از اسپانیا شروع کنید به ایران ختم کنید

موافقین ۰ مخالفین ۰

دروغ شاخدارد خانم ستاره فرمان مرمائیان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-امروز یک شیر معمولی اب خریدم- یکصدو بیست هزار تومان-  این سئوال برای من مطرح شد جوانان چگونه صاحب خانه میشوند—من میدانم باید شکر گزاری کرد واز جانب دولت اسلامی کاری بیش از این ساخته نیست- چاره کار درخواست از امام الزمان علیه السلام است که ایشان از پدر معزز ومعظم خود سلام الله علیه واله والسلم بخواهند این سلسله طلائی به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- برسد وان حقیقت  صدراول در طبقه بی مانند ویکتا از خداوندمنان بخواهد وچواب بله الهی  به امام الزمان علیه السلام والسلم بهمان طریق برساند وکارها   به انجام برسددرضمن  انچه وانطور که به مصلحت باشد- درست شود- به خانه برگشتم کانال ایران اینتر نشنال- که درغرب است برنامه ای بنام-دختری از ایران زمین- شرح حال خانم ستاره فرمانفرمائین بود که این خاندان از زمان قاجار اعتبار وشانی داشتند چطور این دخترخانم زاده= شادگان است وبصورت قاچاق به امریکامیرفته است ودرراه کشتی غرق میشود و به امریکا میرسد وصاحب بورس دانشگاهی میشود ودررشته جامعه شناسی  تحصیلات میکند به ایران میاید واز علم گویا درخواست شغلی ودرست کردن سازمانی بنام مددکاری اجتماعی میکند البته علم بسیارخبیث بود دراین مسئله شکی نیست ولی از همه انها که شوت بودندویا ساکت بودن اندکی مایه ای  داشت یک سازمان مددکاری درست میکنند-واز فقر  ایرانیان وبخصوص  اطفال نام برده است تاانجا که من مطلع هستم ایشان کتابی دراین مورد- درامریکا بنگارش در نیاورده است اول انقلاب میگوید گروهی چریکی  بااسلحه وارد مدرسه مزبور شد مشخصات انهارا تبین نمیکند وانها به پشت بام میرونند ودرا ز کش به سمت خیابانی  نشانه رفته بودند- ایشان به پشت بام میرود یکی از انها سرش بر میگرداند ونگاهی میکند وبر میگردد ویک تعداد چریک درپائین  که میگوید مال حکومت بوده است پشت ماشین سنگر گرفته بودند ایشان از مدرسه خارج میشود یک دخترخانم میاید ومیگوید چریکها  بدنبال شما هستند ومیخواهند شمارا بکشند وچریک های در روی زمین پشت ماشینی دراز کشیده اند ایشان رادستگیر میکنند وبه کلانتری میبرند انز مان مسلم است افرادرا  به کمیته انقلابی میبردند- نزد امام علیه السلام نمیبردندکسانی  از سران بودند- امام رحمت الله علیه برا ی نصحیت اخر  که توبه کنید وبرفرض که باید اعدام شودید دورکعت نماز بخوانید واحتمال حبس ابد هم هست وکی از علمای مشهور که از سادات بود  این مطلب  را به انها حالی میکرد والتماس میکرد که بگوئید که ما مقصرو مجرم هستیم-که از اعدام نجات پیدا کنید جواب میداد زنده شاه-ماهیچ تقصیری نداریم- درحدیث است اگر کسی گناه کبیره کند وتوبه کند بخشیده میشود- واگر گناه بسیارکوچکی کند وبگویداین گناه نیست وحلال است ان  گناه کبیره  میشود- درجهنم الی ا بد میماند ائمه اطهار علیهم السلام- اجمعین مداوم توبه میکردند واز اتش جهنم ترسناک وبودند که شاید خطائی کردند که نمبدانند ویا دروظائف خودشان  قصوری رخ داد ه اس –باری-   ایشان را به کلانتری  میبرند- وکلانتری ایشان رابه مدرسه ای که امام الراحل علیه السلام اسکان پیداکرده بودند میبرند- دربان راه نمیدهد ایشانالتماس میکند دربان میگوید همه اطاق هاپر استودرضمن همه مردانه هستند ایشان  را به حیاط مدرسه میفرستدمدتهای زیدی درسرما درحیاط بوده است وکسی نیامده استپرودند را بگید وناگهان صدای تیراندازی از پشت بام میامده است افرد راتیربارن کردند وایشان میترسد وبدم درب بست میورد شاید کسی درب را باز کند وایشان فرار کند مدتهای مدیدی تیراندازی میشود؟؟ کهدروغ اشکار اسصت غالبا تیراندازی درشب یا سحرر خ میداده است- وغالبا یک ازعلمای بنام اجازه میگرفته است باانها گفتمان کند که مایوس میشده است وسرانجام ساعت امام الرحل عظمت  دین ودنیا وخرت تعین میکرده است واز جناب ایت اللهالعظمی خلخالی رحمت الله علیه بعنوان تیر ترکش اخر میفرستاده است- همه افرادی که انجا از لحاظمسائل حقوقی وسیاسی بودند ازبرجستگانی بودند امام راحل صلواته الله علیه واله والسلم – ازبزرگانی کهامام الرحل صلواته الله علیه والسلم انهارا بفقهات قبول داشتند—سرانجاکم جوانی میاید باکت وشلوارسفید وریش زده وپروده را میگید وخدمت امام الرحل صلواته علیه والسلم میبردودرضمن خانم به اطاقی میبرد که این پرونده بسیارخندهاور است شماجرمی نکردید مثلا به پشت بام رفتید- وامام الراحل صلواته الله علیه والسلم پرونده ب حضرت معزز ومجاهد کبیر ودانشمند کم نظیر ایت الل طالقانی رحمت میدهند وایشان میگویند  انخانم جرمی نکرده است وبهتر است ایران راترک کند؟؟ ایشان بخدمت حضرت الله طالقانی رحمت الله میرودکه به ایشان پاسپورت بدهند؟؟ ایشانجرمی نکرده است که به ایشان پاسپورت ندهند-مگرانکهجرمی انجام داده است وبیان نکرده است وایشان بلندن میرود و ازانجا به امریکا میرود کاملا این داستان سلختگی مطابق میل  امریکا بوده است که به ایشان پستی وپولی  واعتباری بدهند وکاری به درس تبودن ویادرستن بودن ندارد- درطول تاریخ مستکبین چنین میکردند وبدترازان عمل میکردند کارهای معاویه علیه العنت  ومنصوردوانقیدوازهمه مهتر هارون الرشید درست مانند این نحو عمل میکردند—حضرت مرحوم استاد رحمت الله جناب ایت الله اقای عبدالله زبرجد رحمت الله علیه فرمودند معاویه حداقل پانصد حدیث جعل کرد- در قیامت دان افراد که بنام انها حدیث جعل کرده است یقه ایشان میگیرنند-چراب دروغ به اسم ما حیث جعل کردی ویقه اش میگیرنند وبه دراتش می اندازند مامون ملعون جلسه ترتیب داد- که بزرگان دنی درباره با امام جواد علیه السلام مناظره کنند وسعی انها این بود که امام  علیه را بیچانند –که یکجا مجبور به سکوت شود از ان استفاده کنند-منجمله گفتند درحدیث است ه اینحدیث را بدستورمعاویه ساختند—که جنابان اقاین ابو بکر وعمردرمکه بشدت نورانیت داشتند-که از جانب خداوندمنان بوده است وبعد درنزد پیامبر اکلرم صلواته الله علیه والسلم مقام رفیع داشتند وقبلاز مرگ بصورت فرشته درامدند وه به اسمان رفتند- ایابنظر شما صحیح است امام جواد علیه السلام فرمودند ایا انها درمکهمشرک نبودند وبت نمیپرسیدند وایاخداوندمنان به مشرکین نور میبخشد وانسانها فرشته گون میکند وبه انجهان میفرستد – درحالیکه برای پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم چنین نکرد انهاگفتند  تواتر وتکراتر بحدی است  درحد نص است قابل رد کردن نیست شما انرا چه میگوید یک نکتهدعظیمیئ امام بیان میکند که بسیارمهم است مثلا واجب وحرام ومکروه ومستحب ومباح ویاحدیث مشهور ومطابق عقل رومطابق  ایات قران نظریات فرق اسلامی با نظرام سلام الله علیه  فرق شدید داردمشکل اینجا است نص از نظر چه کسی وباچه تعبیری امام  سلام الله علیه نظرخوداش رامیدهد- مامون میگوید ایشان یعنی با این سن کم امام هستند متوجه نیستید-؟؟ ساکت میشوند وبعد گلایهمیکنند که داشت کالردرست میشد روزی به ضرر خودخواهیدفهمید که عمل کردید- ودوداش هم به چشم ما میاید-ولی بعدا مامون متوجه خطر شد ودستور شهادت ایشان راصادر کرد درهرحال بنظر حقیر سرتا پا فقط ربعضی موارد کوچک درست گفته است وخواسته است که از این نمد  کاهی برای خود درست کند

موافقین ۰ مخالفین ۰

چین بر علیه امریکا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- چین کمونیست در سایت – سی سی تی وی  دات کام- پاسخ مزخرفات اقای بایدن نسبت به چین داده است  چین تا- سرعت یکنواخت2019-تا- داشت دوسال اخرین یک پیشرفت 5.3و 0.3 داته است امسال 12.7 درصد داشته است- تا پنچاه سال پیش روابط بسیار خوب بوده است واخرین بشدت برعلیع چنین عمل مکیند ومیخواهند درخت علم چین وجهان را از ریشه برکنند- یک کاریکاتوردارد که الهام ازسایت معروف بلوم برگ امریکا است کهامریکا در بیان حقایق کوئید19 دروغ میگیود واطلاعات نمیدهد گاریکاتور هموسام حبابهای گل  نیلفری به اسمان میفرستذد ومردم مجروج منتظر مداوا هستند- غرب هم سیستم حکوممتی نژادی د رستکرده است وهم بخش از مردم را مردمان نژادپرست درست کرده است

موافقین ۰ مخالفین ۰

مقوله دیدن خداوندمنان- !!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-جناب حضرت حافظ رحمت  الله علیه فرموده است چون ندیدن حقیقت ره افاسانه زدند- یعنی چون درک حقیقت نکردند ره افسانه زدند- یعنی راه افسانه زدند اسلام شناخت  را راه میداند- غرب  وصل شدن واگون به لوکموتیو- مدتی من درحوزه نسبت بهایندو بحث داشتم وسرانجام یکی از اساتید فرمودند امام الزمان علیه اسلام راه فرموده است- البته مال اسلام بهتر است-چون راه انزمان ازسمبلی بهسمبلی بوده است از نشانهای  به نشانه ای بوده است- قایقی که قایقی دیگر میکشد دلیل اش ان است قایق اولی نشانه  های راه میشناسند—قران هم صراط میگوید—پیامبر اکرم صلواته الله علیه به معراج رفتن- نزدیکترین فاصله باخداوندمنان پیدا کردند ولی از مادیت الهی چیزی نگفتند- تمام شواهد درمعراج اولیه نشان از مادیت دارد مادیت سمبل معنویت است اگرخداوندمنانمادیت داشت انجا ظاهر میشد ان خداوندی مادی  را که تعریف میکند چگونه درسلول انسان قرار میگیرد؟؟ درمعراج های بعدی  پیامبر اکرم صلواته الله علیه والهوالسلم چه عرف وچه علما درخانه رخ میدهد وبقول استادمرحوم دکترنورانی وصال ده دقیقه هستی از نظر پیامبر اکرم صلواته الله اللهعلیه جدا میشود وخداوند منان تاحجاب اکبر ظهور پیدا میکند اگر برفرض حجاب اکبر نباشد خداوندمنان دیدنی میشود- نکته بعد همانطور حضرتا ستاد معزز فریدونی  رحمت الله میفرماید برای خداوند کلمه معشوق غلط است ولی باجازه ایشان کلمه عاشق برای مخلوق درست است عشق غلوی است برای انکه فرد به حدی محبت پیدا کند که بسوزد- معشوقه هم دراین حد است- خداوندمنان عاشقی است نسبت بهخود که بینهایت خودرا دوست دارد ولی نمیسوزد تمام مخلوقات اگرنسبت به خود این حالت راداشته باشند مریض هستند همه اوج شان دردوست داشتن غیرخود هستند وسرانجام دراوج خداوندمنان رادوست دارند ودراینحالت سلامت دارند- ولی هرموجود غیر به حدخود باید دوست داشته باشند وبهخداوندمنان که کیرسند ازهمه چیز ببرنند این ذقص سماع اینحالت میخواهد به نمایشذبگذارد درحایکه ازراه عقل یادبه این درجه برسند وبایداز مادیت کنار بکشند که این امردرشب بیشتر خ میدهد که ماده پن

موافقین ۰ مخالفین ۰

قصاق عامل حیات وبقا-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جریان خانم مسیح علی نژاد- یکهشدار به امریکا اسرائیل بود- جنیات کاران میمون صفت وخوک صفت که بزودی به عدم میرونند- ما میبایست هم خانم مسیح وهم اقای پمپوئ مضحک به ایرامن میاوردیم تا روشن گنیم این اسرائیل نجس کحضرت عزرائبل علیه السلام برای قبض روح کردن انها روز شماری میکند راتوجیه کنیم و زندانی ویا اعدام کنیم لحظهای از جنایات انهادرایران غافل نخواهیم بود تا تقاص کنیم- ما به طلبان چراغ سبز دادیم حساب شمارسیدند امروز جهان سوم  اماده یک نبرد نهائی با مستکبرین که به سمت پوشالی شدن میروند هستند تا چشن مذهبی خودرا هرچه باشکوه تر برپا کنندوان روز هم نزدیک است رمز بسیارروشن بود وخودیک اخطار هست- ونخواستندپلیس های امریکاربکشند ولی ازانروزبترسید که میکرب شبه کزاردرپایگاه پلیس شما  باشمابازی کنند- دستاز جنایات بردارید واز خداوندمنان بترسید که اگر اراده کرد  کارهای شگفتی رخ خواهد داد- درضمن خانم مسیح علی نژادشهرت جهانی یافت وسع ینکند برخلاف اسلام عزیز  توطئه کند

موافقین ۰ مخالفین ۰