عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

سال روز تولد محبوب خداوندمنان بر همه مبارک ومیمون باد-!!

-بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سال روز تولد حضرت علی علیه السلام به شیفتگان خدا پرستان تبریک وتهنیت عرض میکنم-ما درزبان فارسی مطلب زیاد جالب باشد میگویئم- شنیدنی  است ولی دراوج باشد میگویئم نگفتنی است حضرت علی علیه السلام دراوجی است نگفتنی است- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه وواله والسلم قبلا فرموده بودند که من طبق دستورالهی چهل روز روزه گرفتم وسیب بهشتی  خوردم وهم چنین حضرت خدیجه علیها سلام الله نصف سیب خوردند تافاطمه علیها السلام متولد شدند چه انسانها که خودرا بکودنی  زدند وجاه طلب ماننم شیخین که به خواستگاری حضرت فاطمه علیها السلام رفتند حضرت علی علیه السلام از کار کشاورزی می امد درخیابان  مشاهده کردند بزرگان اصحاب در جائی گرد هم امدند وایشان نزدانها امد وگفتند شمامثلا خسته هستید ایشان فرمودند خواستم چیزی از شما یاد بگیریم-خلیفه اول فرمودند ماهمگی برای خواستگاری حضرت فاطمه علیها السلام که نه سالشان شده است  به نزد رسول الله  صلواته الله علیه واله والسلم رفتیم وحضرت رسول اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند شوهر ایشان خداوندمنان انتخاب میکند ودرحدیث است که قبلاز حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه علیها السلام به دنیا بیاند درعرش نوشته شدهاست همسر حضرت فاطمه سلام الله علیها- حضرت علی علیه السلام است- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-منتظر شما است وبرو حمام وخود خوش بو کن وبهنزد رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم برو حضرت علی علیه السلام چنین کرد وبعدا از ایشان سئوال کردند ازکجا فهمیدید کهجناب خلیفه اول درست میگوید  ایشان فرمودند که من متوجه درست یبانات شدم- مسلم است حضرت علی علیه السلام هم از سیب بهشتی بوجود امده است ولی به نظر حقیر خانم ها خوشحال میشوند که حضرت فاطمه الله علیها از سیب  بهشتی باشد ولی مردان حسادت میکنند وبه همین جهت این امرا مخفی کرده اند- ایشان وحضرت میدانستند وایشان خجالت میکشبد  که اظهار کند واین مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها رابخوبی نشان میدهد حضرت پیامبر اکرم صلواته اللعلیه واله والسلم به حضرت علی علیه السلام فرمودند قسم به خداوندمنان که خداوندمنان فرمودند انچه تو یادگرفتی به علی بیاموز وبخدا قسم انچه من اموختم به تو یاد دادم حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم من مدینه علم هستم وعی باب ان است وبیادار باب بگذرید تا به من برسید- نکته اول این است  این یک دستور است که بیاداز علم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تا انجا که مقدور است علم یاد گرفت ول ما  بدنبال بیشترعلوم غربی هستیم وکمتر به تمدن اسلامی رغبت نشان میدهیم واین همان تهاجم فرهنگی  - من شر  الوسواس الخناس است- وبه همین علت یک ملت ساده لوح وسطحی وفری خورده بوجودامد که درطول تاریخ اش کمترین فرهنگ ساز ی اسلامی کرد که چهارچوب این ملک خارج نشد- وعلاقه به علم کمرنگ شد ونه درجهت دنیا کار کرد-ون درجهت اخرت ان مجتمع هائی که درباره علم بود به بساط تریاک وشعرخوانی هاکه تخلیه روان ناارام خود کند- در اسلام- قیاس نیست- قیاسمال کار سطحی است فرض کنید یک ماشینی  با سرعت ثابت حرکت میکند این رامیتوان باقیاس  مسئله اش حل کرد که هرلحظه کجا است ولی اگر اینمشاین سرعت های مختلف داشته باشد وگاهی پرنده شود  وغیره او ماشینی دیگر هرگز مانندان نباشد قیاس معنا نمیدهد- لذا کار الهی قابل قیاس نیست ولی برای ساده کردن درک قوانینی داده شده است- لذا علی علیه السلام باهیچ موجودی بجز معصومین علیهم سلام الهاجمعین قابل قیاس نیست- لذا امام علیه السلام نسب  به کل موجودات هیچگاه بدلائل مختلف احساسحسادت ویا حقارت وغیره که ارزش های منفی هستند ندارد وجز خداوند بینهایت معبودی هم ندارد ودشمنان ایشان درتعریف ایشان گفته اند یکانبار از خاک با طلا درنزد ایشان برابر است- و-تا انجا که میتواتد  بدنبال بخشش مال اش به دیگران است- وبز وظیفه ما است که این باب مدینه علم بخوبی بشناسیم ودر تحریف این شخصیت تا انجا که قدرت دشمنانش داشتند  کار کردند ونشان میدهداز اسلام وانسانیت وارزش های الهی وعقلانی بوئی نبرده بودند شخصتهائی چون  حربن ریاحی  وزهیره بن قین با حضرت امام حسین علیه السلام دشمنی داشتند زیرا علی علیه السلام کشنده عثمان است وعثمان شخصیت والائی که بدستورعلی علیه السلام کشته شد وبی گناه بود واگر میبود جهان اسلام رابه اوج میرساند- و- بایدبهوش باشیم-که تاریخ تکرار نشود اخیر حدیثی خواندم که درقیامت حضرت زهرا علیه السلام لباس خونین امام حسین علیه السلام دربر میکند- کهان افکار پلید که درباره اهل بیت ساختند خنثی کند ودادخواهی کند- انشااللهاین روز مبارک که قدران فقط حداوندمنان و چهاردمعصوم علیهم السام میدانند برهمه مبارا ویمون باشد وداخل کل نعمات هائی که خداوند منان به انها داده است به همهداده شود واز تمام شرهائی که انها خارج شدند همه خارج شوند -انشاالله

۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

هداف-!!

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است -حلقه سرجوخه نگاه میکردم  دوتا ازمامورین ایرانی اسراییل با نیروی های ایرانی نقش دوجانبه رابازی میکردند تازگی فهمیدم که تاحدی واقعیت دارد لطف الهی است که بیایم سرخط جملهای ریس اسرایلی گفت اندورادعوت کنید به کارگاه برای هد-اف سرزذن خیلی حالت باحالی من پیدا کردم که به عراق وسوریه بروم کارحضرت موسی علیه السلام دنبال کنم یعودیان به سنت پیامبران یهود باز گردانم ولو هد اف شوم

موافقین ۰ مخالفین ۰

درباره نماز دست بسته؟؟

بسم الله  الرحمن  الرحیم- نظریات شخصی است-کسی ننوشته است که حضرت  علی علیه السلام  نماز را دست بسته خوانده است وهم چنین حضرت  امام حسین علیه السلام حتی معاویه و یزید ملعون ها نگفته اند که دست بسته خوانده باشند -به همین جهت امام مالک چون حدیث درمورددست بسته نماز خواندن پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله و آلسلم پیدا نکرد  دست باز  نماز خوانده است امام زمان علیه السلام دست باز  نماز خوانده است براساس سنت شیعه که سینه به سینه از اهل بیت مکرم رسول الله  صلواته علیه  مطالب را شنیدند واز آنها حمایت کردند ودر راه آنها شهید شدند اهل جهنم باشند آقای عمر براساس ذ  وق سلیقه شخصی و سیاست بیان کرد که خداوند منان برتر از شاهان ایران هستند آنها فرد که وارد بارگاه میشد بازرسی بدنی میشد وخود را معرفی میکرد و سپس دستورجلو آمدن داده میشد و سپس تعظیم  میکرد و سپس دستور جلو آمدن می دادند و جلو میآمد و سجده میکرد ودر سجده بیان میکرد وجواب می شنید ویا به نزد شاه میرفت ویابرمیگشت اگر قرار بود برای خداوند منان چنین کنند دستور الهی میامد

موافقین ۰ مخالفین ۰

حقیقت کدام است-!!

بسم الله الرحمن الرحیم_نظریات  شخصی است-آقایان چون شیطنت کردند تا آخر نمیتوانند حق حقیقت را بگویند حقیقت هم درک نظری کارگاه حلق درست درمیاید وهم در عالم خارج درست درمیاید اگر در نظر درست باشد در عالم خارج هم درست میشود وگردرعالم خارج درست شود میبایست درنظرهم درست از آب دربیاید وگرنه اوهام و دروغ است ولو اکثریت به آن باور داشته باشد- خداوند عقل مطلق و علم مطلق وعصمت مطلق است غیراز فردی که عصمت دارد و حکیم و عالم است به رهبری قبول نمیکند ودر عمل هم این سه صفت راهم  تبلور وعینیت بخشیده باشند-و اگردرعمل ونظرباید مطابق آن سه صفت باشند وگرنه اجماع میلیاردی  هم بیفایده است و باطل است واز چهتی کسی که این سه صفت را نداشته باشد چهل اش بیش از علم خردمندی ووگناه اش بیشتر تقوای خواهدبود

موافقین ۰ مخالفین ۰

عرفان صفات-!!

بسم الله الرحمن الرحیم -هرنعمت کوچک الهی ارج بدهید وعاملی برای عاشق شدن خداوندمنان شود-درهرنعمتی واستعدادی ازخداوندمنان بخواهید یکنظمی ایجاد میشود انراتعقیب کنید وشک نکنید وسختی ها وصبرهای انرا تحمل کنید انشاالله به موفقیت میرسید

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اشراف وتوحید-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- اشراف و توحید-حکومت رهبری ان یا با یاقوت است ویابا طاغوت – است که اولی بارمثبت دارد- دومی بار منفی دارد افرادی مورد توجه طاغوت هستند همه بر منفی دارند- اساس از جاده مستقیم جدا شدند و برعلیه جاده یا صراط المتقیم هستند طغیان یعنی اب رودخانه سرازیر شود واز جاده خود جدا شود وخسارت ببار اورد کلیه افرادی که طاغوت به انها بها میدهد وبخود نزدیک میکند باید چنین حالتی داشته باشندمانند باغی که ریشهان بغی است- گردن کشان درگناه وبزه ازحد گذشتن- ستم زیاد کردن که ریشه ان حسد ورشک باشد-که درکل انان  وجود دارد- دیگر اشراف - شرف به مکان رفیع است در انسان رتبه بالایی داشته باشد-ملا بهمعنای زمین گسترده است وکسی که زمین زیادی داشته باشد به معنا فرد ثروتمند-که درقران معنای کسی ثروت زیادی دارد وهوش زیادی دارد ومشاور طاغوت است- مانندمشاورین معاویه ویزید علیهما لعنت ابدی بعوان مثال عمروبن عاص وپدراش عاص  وافرادی که این سمت راندارند  ولی در خدمت انها هستند اوباش وبهائم- وسگ ومیمون وعنکبوت میباشند- غالب اینها درسمت مشاورهم طاغوت –هستندند اولا بهانواع حقوقبشر اعتنائی ندارند بخصوص حقوق بشر توحیدی لذا از توحید منزجر هستند واگرقبول میکنند  منافق هستند یعنی از راه توحید وارد میشوند وازراه کفر خارج میشوند بنحوی که افراد متوجه نشوند- وضد عدالت هستند عدالت سفیهانه تفسیر میکنند وخود عدالت بنابرمنافع خود بیان وتبین میکنند- وجز به جامعه طرفدارخود  امکانات وقدرت سیاسی وحکومتی نمیدهند وسازمانهای کلی را درجهت خود نقش پذیر میکنند- ورسانه ها منابع اطلاعاتی را دراختیار میگیرند که مردم را نا اگاه وفریب دهند ونمی گذارند مشکلات را یا درک کنند ویاریشه مشکلات درست بفهمند- لذا با احکام سازنده وحلال مشکلات چه عقلی وچه وحیانی مخالفت میکنند- افراد ضعیف النفسکه تحت تاثیر شیاطین انسی قرار میگرنند وشیطان انهابه سمت هلاکت  تشویق وترغیب میکند- وافراد ضعیفالنفس رابکار میگرنند  اهل تزکیه نفس وتجهیز عقل ئتئجه به  ومعنویات ناب نیستند-واطلاعات خوبی ندارند ودرجامعه اجازه پیداشدن علوم واطلاعات مفیدرا محروم میکنند  وباین دانشمندان درستیز هستند وبه انها تهمت بیسوادی وخرابکاری وشیطنت میدهند وبرخوردهای خشن اجام میدهند وهیچ اه راهمنطقی را نمیذیرنند وانرا تشویق نمی کنند- وسرانجام چامعه بیدار میشود که بهترین راه راه توحیدی یعنی صراطالمستقیم است وظامین کهازحد گذشته اندمورد نفرت واقع میشوند وسرانجام شورش برعلیه انها رخ میدهد وازمقامخود سرنگون میشند - انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

دنیای ناتمام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت استادمعزز جناب اقای عبدالله- زبر جد رحمت الله علیه فرمودند-من درقم طلبه بودم درسطح درس خارج حضرت پدربزرگوار لاریجانی  بخشی درس حضرت مرحوم ایت الله العظمی گلپایگانی  رحمت الله  علیهما  روزی خدمت استادمعزز ایت العظمی گلپایکانی رحمت الله علیه ر سیدم-وگفتن درقران به ایه رسیدم که معنای انرا نمیدانم ونمیفهم انرابرای من شرح دهید- فرمودند منظور ایه این است هاگا مثلا از قصر بهخ ارج به نقطه ای نگاه کنید دربهشت مثلا یک تابلو استاگر سرت ربرگردانی وود باره به ن نقطه نگاه کنی یک تابلوی دیگر است الا بی نهایتمگراز خداوندمنا بخواهی که تغیرندهد جناب مولوی نکته راخوب فهمیده است این جهان را گفته جهان تمام-اخرت را گفته است جهان ناتمام به اینمعناگرچه میلیادرهاسال درنیای باشید تمام نمیشود ولی محدود است به یکصد صدببیست عنصر حال اسنان یک میلیارد عنصر بسازد باز محدود است- ولی دراخرت بی نهایت عنصر مادی خلق میشود-هر ثانیه عنصرجدید ی اضافه میشود اینجا است که نمیشود ان دنیا راشرح دادوتمام مخلوقات بهشتی  رو ح ها ی العظیمی  دارند تمام مجودات  بهشتی که به ان حیوان میگویند با تشدید یا-حیوا یعنی مجود ی باروح قوی وبا هیچان وباهوش طلبهای بعداز سیصد سالمداوم سر قبر حضرت  ایت العظمی  علامه مجلیسی رفت که یکسری اطلاعات مفید درباره ان جهان به من بده شبی بهخواب اش امد چند نکته فرمودند اوسیصد سال دریک اطاق بسته بایک چراغ کوچک بودم وهروز فرشته ای میامد که سلام میرساند ومیفرمودندصبر کن ومن متوجه میشدم کجاها کمی اشتباه داشتمیک روز نصف دیوار روبه بهشت فروریخت یک باغ بزرگ با یک قصر بزگ ئبود وزمین بنظرم سنگهای کبود وقهوهای وروشن بودبه فرشته گفتم چه اتفاقی افتاد ولی داخل بهشت نمیتوانستم بشوم فرمودند یک روز صبح زود بعداز نماز به حمام رفتی که بعده بنزد شاه عباس بروی ایشان مشاور و چند سمتد داشت یکی  میدان اما م الاخمینی رحمت الله درست کند ودوک کتب  های دنی بنویسد و به صدوپنجاه ابادی رسیدگی کند و مشا.ر مسائای حقوقی اتش باشد بهترین ارتش دنیا درانزمان است انر پنتاگون بیان کرده است بحث اش بماند حمامی گفت نوبت شمارامن جلو میاندازم ومن قبول نکردم از حمام بیرون امدم یکی از مریدان منرادید وفرمود ضعف دارید ویک سیبخرید بهمن داد  وگفت درداخل کوچه انرابخور با زمن قبول نکردم دردستم بود که درخانه بخورم یکخانم یهودی یک بچه چندین ساله دربغل بچه تاسیب دید مداوم فریاد میزد سیب ومادرمیگفت الان برای تو میخرم ومن سیب را به ایشان دادم باز دیوار فروریخت ویک راه پله درست شد ومن وارد بهشت دوم باز پرسیدم این دفعه چه اتفاقی افتاد- باز فرشته گفت باز شمارا شاه عباس خواست بازشما بهحمام رفتی تا بیرن امدی پیرزنی  جلوی شماراگرفت که من بسیافقیر هستم دریک خانه لانه کبوتری زندگانی میکنم  اروز داشتم یک روضه حضرا فاطمه علیها السلام  برپا کنم باپولی که پس انداز کردم چهارخانم دعوت کردم وشربتی وچائی فراهم کردم پول روضه خوانی دارم ومیخواهم شماروضه بخوانید هرکاری کردم منصرف نشد ومنهم نیمساعت روضه خواندم- یکحورالعین پشت سرایشان بود ایشان دریک صندلی نشسته بودند وحورالعین پشت سرایشان  ایستاده بود ویکمیز  روی ان صد جلد کتاب گذاشته بودند جناب طلبهپرسیدن کدام کتاب بیشترین اجرداشت فرمودند اولین کتاب که بیست وهشت صفه است من باترس وزاری التجاح وخلوص نیت انرانوشتم که تاثیر گذارشود وخداوندمنان واهلبیت مکرک صلواته الله علیه والهوالسلم خوشحا ل شوند وما بقیه دیگران حدت رانداشت- اما تردید ازمن است حرف یا کلمه حال کلمه ملاک قرار میدهم برا هر کلمه یک قصر صد طبقه ودرهر طبقه صد خانه بزرگ باتمام امکانات بهشتی  ویک حورالعین درهر اطاق شما متوجه این سنگ ریزه نمیشوی نورانها مرا به شگفته میانداز ازاینجا برای شماروشن نیست ومیگویدصبر کن تاماترانه مداحی واواز بخوانیم-مدتی صبر میگویم به داخل قصر میروم برروی تخت داراز میکشنم شما بلندتر بخوانید درختان تبلیغمیکنند ماچهنوعی میوده که دوستدارید بثمر برسانیم واگرندانم خوداشان میوه ای عجیب میدهند حتی هرفردی با بدن او با عنصار بیشماری درست شده استکه جدید است هرلحظه اراده کند قیافه اش مطابق میل او یا خواست حورالعین تغیر میکند وحورالعین هم همینطور است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

لعنتی ابدی-!!

سم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امام صادق علیه السلام ورحمت الله علیه- فرمودند هارون الرشید علیه العنت الله- ازجمیع گناهان حداقل یکباررا انجام میدهد مثل این که است امریکا میخواهدپیرویاز  ان لنعتی شودپس بسم الله وماهم یاعلی خواهیم گفتبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امام صادق علیه السلام ورحمت الله علیه- فرمودند هارون الرشید علیه العنت الله- ازجمیع گناهان حداقل یکباررا انجام میدهد مثل این که است امریکا میخواهدپیرویاز  ان لنعتی شودپس بسم الله وماهم یاعلی خواهیم گفت

موافقین ۰ مخالفین ۰

گیچی در فلسفه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نظری به کتاب  فلسفه فرانسه-خداکند گیچی فیلسوفان فرانسوی دراین دوره وعصر  حل شده باشد تناقض ودشواری ها برای خود ساختند رابخوبی درک کنند-  که خیلی عجیب است که برای قهرمان فلسفه فرانسه رنه دکارت اینقدر سنگ وهمی انداختند   اما برای درک خود هیچونه درک عقلی ونقدعقلی نکرده اند وبراساس هوای نفس فلسفه چه عرض کنم سفسطه بقول قران سرابرا اب دانستند که اهمال انها بسیارشفاف است  - بحث از اینجا شروع میکنیم-که اقای کلود برنار ازجهتی اثابگرائیراقبول دارد واز جهتی انراقبولندارد  اثابت گرائی یعنی به اطن توجه نکنید انچه ظاهر است قبول کنید کارینداریم درانزمان ازلحاظ پزشکی همه را یکسان میدیدند وبعدا نسبی گرائی کردند وحدوسط قبول کردند درحل مسئله تغیری ایجاد نمیکند که بخواهند  سرعت گیر درست کنند زیرا دراثبات گرائی تعمیم معنانی ندارد تاقیمت کهانسان ها دراختیارمانیست که روی انهاتجربه کنیم   چون ماهیت افرادتک تک باید شناخته شود همه اشخاص درهمه زمانها تجربه شوند این کارعقل است که فیزیکی نیست فیزیک شامازمان ومکان است متافیزیکی است یعنی خالی   ازمان ومکان بطریقییعنی درهمه زمانها ومکانهاتنفراش بدین جهت است علم دشوار میشود وکم ارزش میشود شناخت بقول اقای دکارت یکپارچه یعنی انتزاع بهمعنای جداشدن است ازماده امکانپذیر است چون ماده زمان ومکان درظاهردارد هرنوع باز تصور میکنیم وتخیل میکنیم همه این استعداد ها بقول حضرت ملاصدرا درچهارچوب ذهنیت غیرمادی است  میدانیم شناخت درمغز بهکدهای الکترونیکی تبدیل میشود  ولی ما ازان هیچ چیزی  درک نمیکنیم –مثلا ماده ویابرگ باید به جملهتبدیل شود درکجا مغزتبدیل به جمله میشود جائی وجودندارد وسیستمی هم  نداردحال فرض کنیم مانندمانیتور    کامپوتر  جائی تبدیل شود یک فیلسوف فرانسوی میفرماید مادرصفحه تاریک درک میکنیم همین کلمات ماده وبرگبدون جمله ایجاد درک میکند که به معنای معنویت عام است  وبقول جناب دکارت یکپارچه است جهان را میشود یک پارچه درکرد فرض کنیم ما روح مادی داشتیم بایازابتدا جزجز زمان وتاریخ مرور کنیم ولی بهیکپارچکی نمرسیدم دریک نقطه زمانی ومکان درک میکردیم بقول کتاب همنهاد-من دوبیران براینمطالب انگشت ابهام گذاشته است  -که بنیان یاد گیری رانه قوهعقل یا شناخت بلکه تجربه ی خواست انسان برای حرکت دادن جسم- خویشمیدانست این گونه تبدیل سوِژه ی انسان به عاملی که پیش از هر چیز سوژه ی کنش است نه سوژه اندیشه در جائی دلبخواه, اقاین فرمودند در ماده جبر علت معلولی است چگونه این را اثبات کردند عامل جبرکدام است درماده است یادرجهان است  ازکجامعلوم که الله بختی نباشدچطوربرای اقای درکات مداوم سنگ شک ره میکنید ولیبدن ایجادشک  متافیزیکی شما جبر ظاهر نمتوانید اثابت کنید- وشما شخص فکر میکنید وعام وغیر شخص را قبولندارید قبول میکنید  -  مگر شما همه زمانه ومکانهارادراختیار دارید که همه جا ماده درجبر است- یک شعاردادید چیزی بی جسم وغیر شخص یعنی عام ولی دیگر چندان توچیه پذیر نیست البته همچنان جناب اقای دکارت گفته است  بین روح وجسم م نهادی است اتحاداست وهردو باهم کار میکنند-  ولی شماذ فقط بهجسم توجه میکنید سئوال دیگر اقای اگوست کنت به افریق رفت تادرجامعه شناسی انجا  تحقیق کند چون افریقائی از استعمارفرانسه خسته وبیزاربودند  اعتنائی به ایشان نکردند یک دفعه جرقه ای درمغز ایشان زد خودرابشکا افریقائی گریم کرد ودراورد وضد فرانسه صحبت کرد ومحبوب شد این جرقه ازلحاظ مادیسلسلهمراب ان چگنه بجودامد ودریکجبر به اسارت ایشان را پدر جامعه شناسی تجربی وپدر اثباتگرائی علوم حسی شد این شناخت ان حس ایبرای اقای اگوست کنت شفاف بوده است ویانبوده است شفاف است وبدیهی است پس چگونه انسان باطن خودرا درک نمی کند وغیر علمی است- وجالب انکه زمانی که به اقای مارکس گفتند ازلحاظ علمی شمانمیتوانید برای همیشه یک فلسفه داشته باشید فلسفه شما زمان ومکان میخواهد بهاصطلاح تاریخی است سخت نارحت شدند وفرمودند من باجریانهای تاریخی درستیز هستم مگر ماده میتوادیکپارچه فکرکند  قضاوت باشما-

موافقین ۰ مخالفین ۰

برخورد وچالش با جنایکاران-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فرانسویان معتقد هستند-که- قانون اساسی  امریکا  درباره زنان مطابق میل مردان ودست دوم هستند وهنوز تغیرات بروز نکرده است لذا تازمانی که سرنوشت زنانچون مردان حق انتخاب ایدولوژی دارند باید قانونی  شود درفرانسه فقط شعاردادن نباید باشد وتاز مانی که قوانین اساسی  تغیرنکرده باشند حقوق بشرانها نبایدبرسمیت شناخته شده باشند روشنفکر نیست برخودرد مانند جنایت کاران باانها باید بشود

موافقین ۰ مخالفین ۰

شیطنت غرب-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- شیطنت غرب- انسانها به سه گروه تقسیم میشوند عاقل هادرمقابل ان احمق ها هستند عالم ها درمقابل انها جاهل هستند وکریم ها یا بااخلاق ها درمقابل لءیم هاهستند وبی اخلاق ها- این سه گروه اگر پای از گلیم خودبیرون نگذارند افرادی بی ازار باشند طبق درجه بندی جامعه شناسی تمدن سازی غرب بین سه وتا چهاردرجه تمدنی هستند- درجه تمدنی اگر کلا تقلیدی در هردر تمام ابعاد باشند یا نشان بیشتری تنبیلی است چه خوساخته وچه دیگران انرا وادار نمایندتادرجه دو است ومیابیست شرایط را در زمان مشخص تغیردهندوگرنه درجات پائین خواهند داشت ودر تحقیقت نشان دادشده است  کم کم درجه تمدن که بایدبارنج وکشش بدست بیاید ومحصول فکر وعملی است مسلم  به طغیان و  درگیری وسرانجام به پیروزی منجر میشود وظالمین برخلاف گذشتان  تنبل  وبیکاره ومفتخور میدان راخواهند باخت وبکرات رخ داده است-چرا برای انکه پیروزی حقارتهای انها خواهد شست ودرخود غرور وشادکامی ببار میاورد وظالمانی به دینا چسبیدهاند حاضرنیستنداز این مشک پر اب  دست بردارند درحالکیه همیشه سرانجام دوستان خودرانیز ذبح میکنند واز خود میرانند-من تعجب میکنم بعضی دوستان قائدالعظم اسلام را به تحریف اسلام وذبح ان کشاند وخوبان یکی بعداز دیگر به قتلگاه برد ه شدندانچنان ایشان فرمود ه اند خون دادن اساس پیشرفت اسلام شد زیرا جهاد مدعی اش خداوندمنان است وایات الهی بران صحه میگذارد کم بودها  موقتی نه تنها ضربه نمیزند وبلکه باعث رشد خواهد شد- غرب  جنگ سرد را بوجود اورد تاحدی هم محق بود رادیو ازاد اروپامداوم  کرکری میخواندبرای کشورهای اروپای شرقی ازادی وباتمام قدرت بپیش رفتنرا  سر میداد همان زمان یک فرد فرهیخته فرمودند اگر عاقل باشند بایداز ایران درس بگیرنداروپای شرقی ازاد شد خوب یک اثری تاحدی مثبت بود ولی فرهیتخگان گفتند باید  ان کمونیست  را اصلاح کنند از هول حلیم دردیگ نیافتند ارام ارام بادقت قدم بردارند ومشکلات غرب را نادیده نگیرند امریکا الان شعار میدهد-چون که ۹۸ درصد ثروت در دست سرمایداری خصوصی است وانها باید هم به افرادسهام دارد پول بدهند وهم مالیات سنگینی بدولت بدهند  وهم سود قابل ملاحظه برای پیشرفت صنعت جمع کنند بخصوص امریکا ستون اصلی  ضد کمونیست است که امکانات بی حد دارد یعنی درمعنویت باهم هستیم ودر اقتصاد هرکس راه خود میرود شما زیربنای اقتصادی درست کنید  تا مابتوانیم ماندچین کره وتایوان  دراینجا سرمایه گذاری کنیم- صنعت  جنابان درحد منابع صنعتی  دانستند ودر مراحل ساخت درحد صفردانستند که بدرد خودشان هم نمی خورد کشورهاس سوسیالیستی  اروپای غربی که گاهی تا هفتاد درصد دولتی بودند میبایست کمک کنند بخصوص انگلستانکه ایشان خودرا مسئول کشورهای مشترک المنافع میدانستند کمک ناچیزی کردندهم برای شکست اسلام وهم برای امتیاز گرفتن از هندسلانه بودجه عظیم خرید کند\پاکستان را بدوقسمت تبدیل کردند پاکستان  هشتاد درصدخرج میکرد وبیست درصد خرج بنگالدشت که انگلیسیها  بعلتی مدتها ایرانیا ن انجانفوذ داشتند کلمه دشت مشخص میکند ضد شیعه انهارا بار اوردندگیاه که از ان گونی ساخته میشود به انگلیسی جودت گفته میشود  وکل بیشتر کارخانجات گونی سازی درپاکستان بودهردو بشدت متضرر شدن وهردو محتاج وام گرفتن ازانگلستان شدند وقیمت گونی بشدت درجهان پایپن امد این بی خردی وحماقت وبی اخلاقی  ونادانی بودکه  دو کشور اسلام بایدبه بغرب محتاج شوند که میتوانستن  بهخود کفاپی برسند لذا امام الخمینی رحمت الله علیه فرمودند بحول خداوندمنان ومن خاور میانه از حلقوم  انها بیرون میکشم- بگذریم- اخیرا شیطنت دیگری باب کردند- که ایرانیان چنان وبهمان وفلان هستند- دراینکه قرن ها برسر ایرانیان اسلام ناب کوبیدکه  درجات علمی وعملی ارج بیشتر دراسلام پیدا کندتا عبادت عبادتی که  برخواسته از علم است ارج بیشتری دارد تا تنها ادای لفظ باشد- یک مطلبی درانگلستان خواندم دردانشگاه انگلستان تافوق لیسانس فرد میتواند هزاردرس بخواند ولی دردکتری باید سریع تحقیق کند همین مقدار تحقیق درسطح پیچیده یاد گرفته درسازمانهای تحقیقاتی  دانشگاهی ویابیرون باید کار کند وحداقل سه دکترا بگیرد چون جمعیت انها کم است وبرای درجات بالا داوطلب مناسب بسیار کم است و ما همین کارهم باید میکردیم مدتها مرکز مغز استعمار دردانشگاه لندن بوده است-جوانی از اهل اسکاتلنددردانشگا لندن تاریخ میخواند کم کم به پزشکی وداروساز ی هم علاقمند میشود در دروس قانون کلی این است چهل تاریخ کشورها ی مختلف رابخواند ودرک کند کدام تاریخ اورا جذب کرده است ولی تاریخ کشور خود راتاحدی میبایست یاد بگیرد- ایشان عاشق تاریخ ایران میشود وبعدا سران را  به دختری که از اشنایان وفامیل ایشان بوده است گفته است-که ایرانیان اهل علم ولطیف هستندحتی ارتشیان انهاهم این چنین هستند-   ولی حکومت ماسعی نمیکنند که به علم زیاد توجه کنیم مگرسودی داشته باشند ومارا خشن بار میاورند کلیسا علاقه ای به علم ندارد سیاست هم اهل لطیف شدن نیست-درثانی قران  توجه شدیدی بهعلم دارد وهر موجودی را نشانه علم وحکمت الهی میداند- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰