عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

ترفندهای کثیف غرب-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- خرفت شدن-درشهرستان نیریز دریک محفلی  ظهر شد و دعوتی به نهارشد دوبزرگوار  نماینده معزز ولایت فقیه  رحمت الله علیه ومرحوم برداراشان اعجوبه سیاست واقتصاد اخبار ایشان یکطرف اخبارجهان یک طرف- هم شرکت داشتن که تمشیت سفره باانمرحوم عزیز بود- درسرسفره تاغذا بیاد شخصی از ایشان فرمودند فلانی درسن مثلا پنجا ه سالگی خرفت شده است حافظه رفته است البته من مقداری خرفت شدم- نماینده معزز سلام الله علیه از هیچده سالگی هم درقم طل وهم تمشیت شهر ب ایشان بوده است که بنزد ایشان بهقم میرفتند وگاهی ایشان به نیریز میامده  امده است تاحدی شبیه حضرت ایات الله مجاهد کبیر حضرت عبدالحسین دستغیب علیه السلام بودند- فرمودند حدیث است که مومن خرفت نمیشود البته  اطلاع دارید ملکه انگلیسی از یکشنبه  گذشته حافظه را ازدست داده است- البته زنی پیچیده است-ولی درسراسر دنیا تا ظهور مبارک ومیمون  خلاف الهی همهجا برای شیعیان مشکل خواهد بود کم زیادی بعضی مواقع دارد ولی بقول علما بی دشت نیست-درنیریز  معاملات کلان ویا ارث غالبا امام جمعه معزز ومحترم رحمت الله شاهد گرفته میشود واگر اشکال شرعی داشته باشد برطرف میشود ان عظمت شاهد یک معامله ان اقا بوده است وبعد ایشان دبه دراورده است معنای قباله اینچنین است که من میگویم پس از مدتی  ایشان میفرماید از شما بدیع است عجیب است-من قباله راحفظ هستم- از اول تا اخر میخواند چرا دبه دراوردی  وعذرخواهی میکند ومیرود فرمودند پدربزرگ ایشان درسن بسیاربالاتاریخ نیریز از زمان قاجار اتا پهلوی افرادرابه امام وزمانهای حدثه را دقیقا بیان میکردند باز من درشیرازبودم شبی در بارگاه معزز حضزت علی بن حمزه علیه السلام درنماز  ومغرب وعشا حضرت مرحوم ایت الله ظل انوار شاید اکثریت جماعت نمیدانستند که ایشان مشاور ودفتردار حضرت مرحوم ایت الله حائری شیرازی رحمت الله  علیه  هستند- ایشان درسن بسیاربالا درشب نامه شخصی راخواندند اقا با لباس پلوخوری امده بود بدون عینک  فرمودند این نامه این قسمت واین کلهرا  تصحیحکنید  بدین طریق که میگویم- جناب فرمودمن تحقیق کردم اینچنین هم میشود فرمودند برای بار دوم این را تصحیح کنید سری پانین انداخت رفتند عدهای پشت دست خودرا بعدا زدند-گفتم چطور شده است  فرمودند ماروی ایشان حساب میکردیم این دنیا است شانس اورد که برای ایشان معلوم شددیروز یک اپلیکشن  ورود ر در تبلت خواستموارد کنم بهترینانه  هفتخوان رستم گذراندم دراخر باید چهار عدد بدهد بنام کد درایمل وارد نکیند نوشته بو دشما موثق هستید عدد رانداد راحل دارد برای کتاب های   خودشان  قبلا دست وپا میشکستند چون حالا کسی نمیخواند این گوگل پلیر باید سوارشود وسوار نمیشود چون میدانند افرادبدنبال چه چیزی میگردند- این یعنی دجال خودشان ضربه میخورند انها باید کتابهای مارابخوانند وماانهارا تصحیح کنیم وما کتابهای علمی انهارابخواینم برعکس کردند روزگار برعکس میشودمن منتظر بلائی برای کانادا بودم که میدانستم رخ میدهد وشددرس نمیگیرند عجیب پدربزرگ درنزد علما ومردم چه محبویتی دارد وازان بهره نمیگیرند را کج صیهونیستی دنبال میکن نتچهای که همه تعجب میکنند رخ میدهد ونمی فهمداز کجا این ضربه راخورده است وتغیرهم نمیکند تصور نشود بلا هامصبیتها مخصو ص انبیا واولیا الله صلواته  الله  علیه الجمعین ست-که البته جیره انها عظیم است واز مومنان حفاظت میکنند-جهان هرلحظه خداوند خودرا بطریقی اثبات میکند فقط دل وعقل رام ومطیع میخواهد که درک کند انشااللههه از خرفت شدن وبلاها درامان باشند بحق صلوات بر عظمتها وخداوند منان- الرحمن والرحیم الکریم الرزق  الکریم العفو رئوف نور مومن  سلام قدوس  رفیق  انرااجابت کند

موافقین ۰ مخالفین ۰

پرفروش ترین-کتاب درامریکا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بهترین کتاب های سال از لحاظ فروش درامریکا- برنج چربی گوشت وخیابان نویسنده احمر نقوی  از پاکستان – بیان کرده است بریانی چه معنا میدهد برای بسیاری از  مردم شبه قاره هند؟ معنای انرا در خیابان جهانی غذا درکراچی پیدا میکنید- دومی- غذای روز شکرگذاری  گوشت بوقلمون را چگونه رایگان بدست اورید که در  کادر قصاب- گوشت با کیفیت وشمامیتوانیدکه  به ان اعتماد کنید-  که مستقما به خانه شما میفرستد -  این شکر گذاری  اعضای جدید میطلبد برای گوشت رایگان بوقلمون – یک جریان رو به رشد مزرعه داران  که بهتر درک میکنند وبرای اطلاعات بیشتر که متاسفانه باز نمیشود-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

هستیش در هست او روپوش شد-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- عشق من- با لبت شیرین تو –امروزی نیست- دیرگاهی ست کزین جام هلالی مستم- شاه باتو گرنشنید بر زمین- خویشتن بشناس  ونیکو تر نشنین—چون   به نزدیک شود- ان زبان صد گزش کوته شود-پیش من اوازات   اواز خدا است  عاشقاز معشوق حاشا که جدا است- تا قیامت گربگویم زین کلام- صد قیامت بگذرد وین ناتمام- پیش شیری اهوئی بی هوش شد هستیش درهست او روپوش شد-  تو- به – نا-درامدی درجان ودل ای دل وجان ازقدوم  -تو خجل- گر-به- انبانم؟-ندردست عشق یک دمبالا ویک دمی پست!! عشق- برگ کاهم پیش تو ای تند باد – من چه دانم که کی کجا خواهم فتاد- مرخ خانه اشتری بیخرد؟؟(ب) رسم مهمانش- به خانه-می برد –چون  به خانه مرغ اشتر(شتر)پانهاد –خانه ویران گشت-!! وقف اندر فتاد.-بگ کاهم پیش تو ایتند باد- من چه دانم  که کجا خواهم فتاد—سایه ی که بود جوی نور نیست گردد!! چون کند نورش ظهور—پیش شیری اهوئی بی هوش شد هستیش درهست او روپوش شد

موافقین ۰ مخالفین ۰

چناب اقی دکتر سروش رحمت الله علیه

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جناب ىکتر سروش رحمت الله علیه- این تیر غیب است- چون  اهوئی درنزد شیر بیهوش شود  شیرا ورا روپوش شود-

موافقین ۰ مخالفین ۰

مبحث اخلاق-!!

بسم الله الرحمن  الرحیم -بحث اخلاق-گفتمان بین اقای نفت علی با اقای جو- اقای  نفت علی سلام صبح بخیر:: اقای جو- اقای جو  سلام صبح بخیر- اقای نفت علی : شما همیشه سحر خیز هستی-خیر اجنه نمیگذارند-دیه-اقای نفت علی ماهم نیستیم دیه- اقای نفتعلیما صحب که بیدار میشویممورچه ای خاور میانه  را میشموریم-وماهی های خلیج همیشه اسرائیلی را وتعداد نوشابه هم  را میشموریم- که منفعت اش بری جفتمان است-اقی جو ماکه ازدست رفته ایم دیه-اقای  نفتعلی  خوب الحمدالله دیه—اقای جو  یعنی مجبورشدیم دیه- اقای نفتعلی-  رفتاری پس اقا یک سئوال یهچند وقت هم درگیر شدم-اقای جو : درخدمتم- اقانفت علی: شما فکر میکنید بیانات سصیما ایران از لحاظ فرهنگی وسیاسی کجاش مشکل داره یعنی اگربیکیروزی خواص یهفکر متفکرانه بکنه بایدچکار کنه- اقای جو ازاین لحاظ  نمیشه خیلی بین سیمای ایران وخود جامعه فعلی اران تفاوتی قائل شد –هرچه هم هس اینهمه س-اقای نفت علی- بیشتر بازش میکنی—اقای جو- ذسیمای ایران یه رش خاص است از جامعه واقعی ایرانه با همه پیچدگی ها  ونقاطظسعف وقدرت..... خیلی نمیشه این دورو  جدا از هم تحلیل کرد- اقای نفتعلی-: اخر سیما هم  یک اینترنت گویا ورسنایملی است-اقای جو : بله دراینکه رسانهملیاست شکینیست _ دیه اقای فت عل امروز بدبختانه ملاقاتی با منشی ها دارم بعدا مزاحمت ایجاد میکنم – اقای جو : دل بهدل راهدارد من هم همینطور گرفتارهستم –دیه-ادامه دارد

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تکامل علوم انسانی اسلامی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی در نشست اعضای ستاد راهبری علوم انسانی اسلامی حوزه علمیه که در محل مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد، عنوان کرد: اسلامی شدن علوم انسانی یکی از چالش های انقلاب اسلامی بوده و اسلامی شدن علوم انسانی یکی از لوازم و ارکان تمدن نوین اسلامی است- به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: ما نمی توانیم بگوییم در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم و در عین حال تکلیف خود را با علوم انسانی رسیده از غرب روشن نکنیم- به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: ما نمی توانیم بگوییم در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم و در عین حال تکلیف خود را با علوم انسانی رسیده از غرب روشن نکنیم- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ایجاد علوم انسانی اسلامی یک عرصه مهم برای اثبات عقلانیت دینی بوده و این همان ممیزه ای است که انقلاب اسلامی را می تواند از حرکت های تقلبی انقلابی و تندرو مانند داعش و طالبان جدا کن- حداد عادل تصریح کرد: تحول علوم انسانی از نظر عملی عرصه گسترده ای برای تحقق آرمان همکاری حوزه و دانشگاه بوده و ما باید به این موضوع عینیت ببخشیم و هر نوع کاری در جهت این مقصود مبارک است- حداد عادل یادآور شد: در حال حاضر ما با روی کار آمدن دولت کنونی باید کمربندهای خود را برای کار ببندیم زیرا که در دوره های گذشته چنین بستری فراهم نبوده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: ما هیچ برنامه ای را تصویب نمی کنیم، الا اینکه آن را جهت بررسی به مراکز حوزوی ارسال کنیم و مهمترین بخشی که از حوزه با ما در تعامل است، انجمن های علمی هستند بیشتر دانشگاهی حوزوی هستند و مسائل دانشگاه را هم بهتر درک می کنند و حداد عادل ابراز کرد: ما سعی کردیم دوگانه متقابل حوزه و دانشگاه را به یک وحدت عملی تبدیل کنیم و در این راستا کارهای آیت الله اعرافی بسیار ارزشمند بود- خلاصه ای از سایت جناب استادمعززپژوهنده ممتاز  ویک دانشمند اسلامی وقرانی وادبیاتی وعلمی- بقول عالمی  انسان چندین برابر گناهی که میکند میتواند عمل خیر داشته باشد – اخلاق  دیدگاه انسانی وهنری وغیره  وتکالیف نسبت به خداوندمنان وخوداش وجامعه  وهستی  وغیره   همانطور که فرمودند  درچهار چوب اسلام ناب حوزوی باشد تا با اسلام  داعش وطالبان وغیره درجهان مشخص شود

.

-.

 

.

 

 

 

.

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی در نشست اعضای ستاد راهبری علوم انسانی اسلامی حوزه علمیه که در محل مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد، عنوان کرد: اسلامی شدن علوم انسانی یکی از چالش های انقلاب اسلامی بوده و اسلامی شدن علوم انسانی یکی از لوازم و ارکان تمدن نوین اسلامی است- به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: ما نمی توانیم بگوییم در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم و در عین حال تکلیف خود را با علوم انسانی رسیده از غرب روشن نکنیم- به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: ما نمی توانیم بگوییم در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم و در عین حال تکلیف خود را با علوم انسانی رسیده از غرب روشن نکنیم- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ایجاد

موافقین ۰ مخالفین ۰

چند نکته خبری غرب-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی است-جالب است که روزنامه فاینشال  تایمز  تایمز مالی- خودرا مسئول مالی امریکا وجهان میداند-  را تبلیغات فروش مدیریت تبلیغ تیم پلن گروه طرح وغیره را یاد میدهد در  تبلیغات اف-تی-چهارتای روزنامه اول یک دلار استکه البته هفتگی است  بعد ماهانه 68 دلار است نحوی مشاورانتخاب کردن وکنفرانس گذاشتن همه اینهارا یاد میدهد- اخبار اقتصادی الکترونی ان انلاین  بیست دلار رای سه ماه است- واقای جورج پارکرمعروفترین متخصص بالابردن درمورد بورس ساناک برای  تحلیل بسیار  تنگاتنک ان میباشد- خبری از پرتقال تا مسکو- دارد هرروز  بروکسل پایتخت بلژِیک بعلت وجود مرکز ناتو درانجا مداوم خبرنامه  جزوات کوچک پا ملت وخبرهای ژئوپلوتیکی جهان یک زمانی مرحوم دکتر علی شریعتی مجاهدناب  وکبیر فرمودندغرب  به داخل پستوی خانه هاکاردارد بعدنوبت امام زمان  علیه  السلام میشود- اما فرانسه -دست راستی های افراطی  فرانسه تو دهنی خوردند- اما برای احیا- ستاره تاک شو  انها یعنی مرد اهل مجادله- اقای اریک زمور یکی حالی از نسل رهبران فرانسه گرفت- که یکدفعه منفجر شد بعنوان مدعی که بازی ویرانگری با رقبا بوجود اورد درمورد انتخابات - الکترونی هست معلوم میشو مافیا ی مربوطه کیف پولی برای ایشان هدیه داده است وهمین طور نسل رهبری فرانسه- ناتو مداوم عکس موشکی چین را بسیارباشکوه میاندازد که چین را رقیب ناتو میداند- ودرحال توسعه است درحال جمع اوری کمک دوستان دررقابت باپکن هستند-

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

سالروز رحلت جانسوز خاتون اسوه بشریت- به شیفتگان خاندان اهلبیت رسولاکرم صلواته الله تسلیت وتعزیت باد

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سالروز رحلت جانسوز  باشهادتی دلخراش  وغم افزا رابه همه شیفتگان  اهلبیت رسول اکرم صلواته الله علیهم اجمعین تسلیت وتعزیت عرض میکنم که همگی از افاضات ایشان دردنیا واخرا بهر مند شویم انشاالله- ایشان درمدینه دروز اول ذوالقعده بدنیا امدند کارخداوندمنان از روی حساب وکتاب  دارد- ذو یعنی صاحب ومالک- القعده به معنای کسی فرش داردیعنی جایگاه دارد  وبه معنائی زن نیرومند دراول ذوالقعده درسال173 هجری قمری بدنیا امدند-پدرشان امام موسی کاظم هستنددریک شرایط بحرانی انزمان برای شیعیان سپری میشد وهرزمان که شیعیان از عدم امام علیه السلام شکوه وگلایه میکردند پاسخ فقهی وشرعیرا میدادند وامام زمان علیه السلام هروقت ایشان را میدیدند  بین دو چشم وابروی ایشان رامیبوسیدند ومیفرمودندپدرت فدای تو- انهایکه ادعای تمدن میکنند وحقوقبشر نوشتند به دنیا انراتحمیل کردند-رنگ ملاک شخصیت است از سفیدترین رنگ تا سیاهترین رنگ انسانها را تقسیم میکنند وشخصیت  زنان راهم بخوبی مشخص است  این اسلام عزیز است که رکس هرچه باشد میتواند به درجات بالا برسد رنگ ارزشی ندارد جز امتحان وازمایش کردن مانند زیبائی ثروت وهوشمندی وغیرهدرنزد خداونداندمنان ایمان عمل صالح وتقوا ملاک است که همه میتواند تا اندازهای  که   بدست میاورند بهرمند شوند-مادر ایشان نجمه خاتون است خاتون یک لغت  ترکی مغولی است به معنای  زن خان ومادر خان درحقیقت لقب است درلغت زن دانشمند وکدبانو گفته میشود ولی اخیرا به زنان پیر  با وضعیت  مسن   خاتون کمی ثروتمندو با اقتدار خاتون هم گفته میشود وبه زنان مردان  که تا حدی الرجل هستند وهم خاتون میگفتند  درایرانهم بدین نحو بوده است- ودر سن بیست وهشت سالگی درقم در دهم ربیع الثانی بشهادت رسیدند بنظر میرسد یک سیاست ترکیب ایرانی وعرب بین شیعیان درنظر است ودرجات قم ارام ارام بالا رود وخواهرتنی امام رضا علیه السلام است- بخوبی روشن است شکاف بین شیعه وسنی توسط حکومتهای عباسی باید زیاد شود وشیعه نتواند جانی بگیرد نه نجف ونه کربلا ونه سامرا وجمعی هم که متعین باشند بوجودنیایند  لذا تا انمکان ها قدرت پیدا کنند تنها جای مناسب ایران است انهم قم میباشد وکم کم رشد میکند ورشدی تاثیر گذار خواهد بود درطول امامان معصوم علیهم السلام گاهی مخفیانه وگاهی علنی از قم نام برده شده است وتشویق شده است ونیازمند بزرگانی میباشد هارون الرشید کنیزانی را را میخرید که رومی بودند وبهانها  تعلیم قران وفقه میداد ومیبخشیدمتاسفانه از زنان درجهت اغوای مردان بسبک روز کوتاهی نشده است بیشتر کسانی با سلمان رشدی لعنت الله علیه گفتمان کردند زنان بودند اخرین انها نوشته است که سلمان رشدی  اورادید گفت تو قصد داری منرا بکشتن دهی که سخت عصبانی میشود بجای کلمه – هی که ضمیر  برای مرد است برای او ایت که ضمیر برای اشیا است بکاربرده است متاسفانهمردان وزنانی که درثروت غوطه ور هستند خانواده ویا روزگار امیالانهارا  ارضا نمیکند ننربازی درمیاورند تحمل ندارند وکارهای خلاف میکنند البته ازاین که ذات رشدی پلید شده بود حرفی نیستولی  روانشناسی اثابت کرده است هوشمندان چهمرد وچهزن درسنین پادین کهنزدیک بلوغ است حس جفت خواهی  زودتری دارند وبهتر این نکته رادرک میکنند وانگاه بافشاریک اولیا متعصب روبرو شوند به هرز میروندلذا استاد معزز  وعلامه حضرت ایت الله دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه درباره صادق هدایت فرمودند اگرمن جای مثلا پدرایشان بودم ایشانرابه ده میفرستادم و-وادار میکردم صبح تا شب بیلبزدند وگرنه یک ته بیل بخورد بهمحض انکه وقت نهار میشد با ولع سنگ راهم میخورد خدارا شاکربود یک نون وابگوشتی است ادم های ازناز نازی از اینجهت خطرناک هستند- فرزندان ائمه اطهار علیم السلام چهدرثروت باشند وچه نباشند اهل  تحمل وصبر وبه استقبال مشکلات میروند با لب خندان مرگ را  باغوش میکشند یک روایت از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم خواندمکه سه شبانه روز با اب گرم غذا خورد شب شد مقداری غذا پیدا شد حضرت انرا برای عایشه گذاشت بهخانه یکی ازخانم رفت وفرمودند شب مهتاب است چراغ لازم نیست دروغین دست درپیاله میکردند وادای غذا خوردن درمیاوردند وبر گشتن بهنزد خانم عایشه وگفتندمن درانجاغذا مفصل خوردن مابقیه رابخور عایشه پرسید ان خانم غذارااز کجا بدست اورد فرمودتصور میکنم پدراش داده است صبح پدرانخانم غذا فرستاد عایشه ازخانم پرسید غذا داری فرمودبله پدرم مقداری فرستاده است به همه تقسیم خواهم کرد- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

sending your comments.!!

In the name of god please contact your aticals and commentsfor English speaking users to the blog for them it is www.mohabatgodunitone.parsiblog.com-thank you .ali

موافقین ۰ مخالفین ۰

نور ارزش دارد- تاریکی ارزشی ندارد-!!!

بسم الله الرحمان الرحیم- توجه ای  به سوره حمد- - هر فعلی از خداوندمنان  انشائ و خلق شده است وطبق قانون الهی عمل میکند ونتجه اش  به خداوندمنان باز میگردد- این دور را خداوندمنان  تعین کرده است-تنها انسان وجن هستند که ازاد هست  که فعل را مطابق دستور الهی  عمل کنند ویانکنند ولیدرهردو صرت فعل بزدالهی صعود میکند وباز میگردد- که در روز پاداش وجزا نتجه عمل مشخص میشود- وبرای کسی دیگری ارسال نمیشود  ودیگری وجودندارد- چون فعل الهی نورانی است پس فعل الهی انسان ومحیط خوداش  را منور ونورانی میکند-  درسیر افعال ازنور به نور میرود- وایجاد تکامل میکند نمیشود فعل الهی تاریکی بوجود اورد-خداوندمنان منبع نور است- فعل نورانی وفعل تاریک ساز توسط عقل که فعلاش نورانی است وملاک اش نورانی است  فعل نورانی را ازفعل تاریک تمیز میدهد تمیز پس از تشخیص است تشخیص پساز تعین است که دوتارا ازهم جدا میکند-ملاک های عقلانی همه نورانی هستند—محبت  یک امر دائمی است ونورانی است نفرت ودشمنی مصلحتی است موقت است با کسانی ضد نورانیت هستند وضد محبت هستند- امام صادق علیهالسلام میفرماید محبت(ناب) انسان به بهشت نائل میکند ودرجائی به خداوندمنان واصل میکند-  افعالنورانی  هم کمال میاورد  وهم غنی میکند یعنی سیراب میکند  وبقول استاد معزز حضرت مرحوم ایت الله  سیدمحمد حسین طبا طبائی رحمت الله کهامروز روز ایشان است فربه میکند  اعراب تصور مکردند هرچه فربه ترشوند خوشی زیادتر است- تاریکی فقر عقلی میاورد وکم کم درتمام ابعاد فقیر میشود ومحتاج میشود و وشانسی بقول معروف وراه بسیارجاها تشخیص نمیدهد والله بختی وبا ریسک عمل میکند وبه ان هم میبالد تنها درجائی که مانند تجارت است  با درنظر گرفتن چهار چوب های الهی میبایست ریسک کرد با توکل- نورانیت باعث جلوگیری ومانع از هوس های کشنده است- وضد محبت ناب هم است- ولی تاریکی گاهی برعکس است- این افعال  سلسله وار در جاده ای که خداوندمنان کشیده است بنام صراط المستقیم گفته میشد سیر میکند   وصراط الله هم گفته میشود- دراین راه محبت به خداونمنانومخلوقات اش مداوم زیاد میشود- وفرد مداوم نورایت درجات بالا  پیدا مکند مرحومجناب استادمعزز  حضرت ایت الله عبدالله زبرجد رحمت الله علیهمیفرمودند اگر مرد به زن خود محبت کند ودرجه مرد  فرض بگیریم الف وخانم الف بعلاوه 100 باشد  وازخداوندمنان خانم طلب ایشان کنند  ایشانمیتواند به محل اقا نزول کند ومشکلی نیست ولی اقا نمیتواند انجابرود تحمل انجاراندارد وخودرابه زیر پرتاپمیکند ولی خداوند منان روحیات ان مرد را بقدری که میبایست دردنیا ان کملات راپیداکند افاضه میفرمایند-نور ارزش دارد= تاریکی هیچ ارزشی ندارد

موافقین ۰ مخالفین ۰