عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

برجام- غرب- ایران-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-مقاله از جناب اقای حسن بهشتی پور-که کارشناس امور سیاست بین الملل روزنامه ارمان ملی هستند  درباره برجام مقاله جالبی دارند- بحثی دارند که اول  سند مشترک نوشته شود که کجاها وحدت نظر هست این قانون هر گفتمان است اروپا  هنرش وسیاست اش این است امتیازندهد تا کشورهای جهان سوم وغیره بادیدبداند اروپا یک دنده است اگر معامله است است باید متقاعد شون  سیاسیت امریکا همانطور که امام الراحل فرمودندشیطان بزرگ است- درروی سکوی اولی ایستاده است نمیخواهند نزول کند ولی کار مفیدی هم نمیکند جریان درکنگو به بلژِک تکنولوژِیمدرن معدن رانداد معدن راخرید همهرا امریکائی کرده ودانشکده زده وپول خوب به مهندسی بومی میدهد- میگیود شمار بلژیکی  تحقیر کردندبا ماشین گران قیمت وپول دلار به بلژیک برویدودرخیابان هامانور دهید ولی به موقع با بلژیک متحد میشود ایشان میفرماید سیاست مدرن همین است!! نتجه میگیرید که تا اسرائیل احساس خطر نکند خبری نیست- درحالی  اروپای غربی بخصوص انگلستان فلج هستند وهنوز لاله های  همه اسلام را نمی شناسند کم کم بیادبا لایه های اسلام اشنا شوند درباره روسیه غرب میخواهد روسها از پشت به ایران خنجربزنند که بگوید ه9م روس ها ازما میترسند وبدنبال منافع هستند وهمین کارهم بااروپای شرقی کردند درحالیکه سیاسیت روس ها پیش از گذشته دارند جریان پیدا میکند ومیخواهند جلوی انرا بگیرنند باید امروزه قدرت شرق را نشان داد-  سیاسیت غرب دراین سابق بنحوی بود ملتای  جهان سوم عاشق غرب بودند درحدبت بهترین فرهنگ وجای زندگانی حاضرنبودند که ایران بپای غرب برسد انهم از طریق مذهب مذهب سحر وجادو شده بود که معنانداردملت ایران ملتی خجالتی باشرم مهربان  قلمداد میکردند اعراب اجتماعی وسیاست شناس وطرفدارغرب- هرکسی میگفت ما باید به پای غرب برسیم میگفتند غرب باخته و ماهم باید اینهادربرجام باز یبدهیم وسرانجام یک پوزخندبزنیم وبرگردیم

موافقین ۰ مخالفین ۰

مسئله امام الله-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- باالهام از بیان بلیغ و شیوای استاد معزز ومکرم حضرت ایت الله قزوینی  حسینی رحمت الله علیه- در تشریح که هرکس امامی نداشته باشد به مرگ جاهلی مرده است- امام بعنوان جلودار که راهنمائی میکند خارجیان گاید میکویند برای توریست ها یامهمان ها درتشریفلت – به سینه هم امام میگونید به کسی که بصیرت وانذار وحذر کردن  بیانمیکن خلیفه جانشین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- کسی سنت وراه را نشان میدهد کسی حدومرز را مشخص میکند نخی که پشت ان دیوار میسازند وکسی درمقابل مردم ایستاده است درحالت ضد است وسخنرانی میکند به اینها امام گفته میشودمقابل است حدیث از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم استپس اولین امامخود رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم است هرکس جدا شود  اهل جاهلیت است درجاهلیت هم امام وجود داشته است اما امام جاهل درنتجه همه را جاهل کرده است مشخص است که مسئله علم است علم الله میخواهدهرکس از علم الله جداشد  بهمرگ جاهلی رفته است و وارد اتش میشود خوب اقایان گفتند  اجماع واکثریت ملاک است فرض کنیم سنی اکثریت دارد ودربین مذاهب سنی مذهب حنفی اکثریت دارد روایت است درهرزمان یک امام بیشتر نیست امام دوم را باید گردن بزنند پس مذهب حنفی باید باشدایشان فقط 65 حدیث را قبول داردایا با شصد وپنچ حدیث میتوان دین الهی را درک کرد ومشکلات حل کردمسائل عبادی که را ی افراد   که ازجانب خود باشد ملاکندارد حتما باید از جانب الهی باشد ذوق وسلیقه عقل فرد ملاک نیست پس دین معیوب وناقص است ایا خداوندمنان فکری نکرده است انرا رها کرده است این چنین نیست باید دقت کرد امام الله راپیدا کرد که دین الهی کامل میکند وتفسیر قران مهیا میسازد بدون حکم الهی به فردی نمیشود شلاق زد یا حلال وحرام گفت ویا گردن زد بحث شیعه همین است علم الله درنزد امام الله است-درثانی برداران سنی  مذاهب یک دیگررا کفر میدانند ودلائلی میاورند پس انها نمیتوانند تا جواب مدقن وبا اثبات عقلی پاسخ ندادند قبول کرد درضمن امام الله نمیتواندمبهم باشد باید  بخوبی اشکار وبه راحتی قابل شناخت باشد ودلدئل واضح و روشن داشته باشد مانند مقام رسالت صلواته علیه واله والسلم یک امام باعث وحودت وبرادری  و دورشدن از گمراهی است چند امام تفرقه بوجود میاورد ونزاع وبحران میسازد- قران میفرماید اگر دو خدائی بود بین انها رقابت ونزاع  رخ میداد ولی متاسفانه لجالجت بچگی و منافع وشهوات برانسان حاکم میشود وحقیقت فدای دنیا چند روزه میکند جالب انکه داعش که دکمتر شیعه است شیعه  اهل جماعت نمیداند ولی خودرا میداند درحالیکه برداران سنی  اورا سنی نمیدانند یک دین من دراوردی  که بدعت است وفتنه است فتنه اخرالزمان است – حضرت استادمعزز مرحوم ایت الله کرامت الله ملک الحسینی رحمت الله فرمودندشخصی  خدمت امام صادق علیه السلام وفرمود یاامیرالمومنین امام صادق علیه السلام ئچهارزانو نشسته بود  ایشان حالت خودرا تغیرداد دو زنو نشست باحالت غضب  صورت خودرا بفرد نزدیک کرد وفرمود دیگراین لقب رابیان نکند به تعبیر درحالی من امام صادق علیه السلام حقیقتا  امیرالمومنین است ولی این لقب بیاداز طرف الهی امده باشدتنها امام علی علیه السلام است وامام الزمان علیه السلام است که مردم ایشان امیرالمومنین خطاب خواهند کرد وباز فرمودند هرکس خوداش امیرالمومنین بگوید باخواری  از دنیا میرود واهل جهنم میشود

موافقین ۰ مخالفین ۰

مقدمه مولف-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-کتاب اصول کافی  که نویسنده وجمع اوری احادیث نموده است- تالیف ثقته الاسلام ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکینی الرازی رحمت الله ایرانی است کهازده کلین به شهر ری رفته است ومدتی هم دربغداد ومکان های اسلامی بوده است درمورد اول دین که بجز شیعه مابقیه دراین امرمهم سقوط کردند احادیثی که مثلا درباره توحید تماما ازراه عقل اثبات میشود دال بردرستی این کتاب است یک مقدمه وپیش گفتار شخص ایشان  دارد بنام مقدمه مولف دارد اولا بطور مختصر ومفید ایدولوژی اسلام بخوبی ومستدل بیان میکند که بخشی از ان خواهد امد ودوم مردم وضع نامناسب زمانه بیان میکنند-که باوجود انکه ادعای اسلام میکنند ولی منش طبیعیون دارند-بسم الله الرحمن الرحیم- ستایش خدایی را است- که برای نعمتش  ستایش شده است- وبرای قدرت اش پرستیده گشته  است( این نوع تعریف برای عموم صادق است وعلی علیه السلام میفرماید من چون خداوند یک تیکه جواهر بی همتا دیدم من راوادار به ستایش کرده است)- ودر سلطنت خویش فرمانروا است وبجهت شوکت اش ازاو بیم دارند( این بیم  علت اش درخودما است وگرنه خداوندمنان رفیق  لطیف ورئوف است)- والا است درنهایت والائی نهایت اش بی نهایت است صفات الهی همه دارای این خصلت هستند ولی مخلوق بشر گاهی از سرنوشت خود دچار حیران است کهچرا با مشکلات روبرو است یک تضاد حس میکند اینجا است باید کلمه سبحان رازیاد بیان کند که خداوند از ان نظری کهمن دارم منزه وپاک است سبحان الله باید زیاد گفت نزدیک است ولی درعین حال بند مرتبه مثال میاورنذ مانند پادشاهان ازدید بینندگان فرا رفته است همان چنان که فرد روح خودرانمیبیند ولی شیطان وفرشتگان روح فرد را میبنند ضعف مخلوق این امکان دیدن راندارد فرشته هم مانند ماخدارا نمیبیند ولی خداوندمنان خود را میبیند چون دیدن بی نهایت دارد- نا اغاز است یعنی همیشه بوده است دلیل ان این است که مخلوق نیست بلذات وجود دارد بودن اش مال خوداش است همین تعریف را ماده پرستان برای ماده میکنند درحالیکه فلسفه اثبات میکند که ماده مخلوق است نگهداری همه پچیز خسته اش نمی کند توان بی نهایت خستگی نمیاورد قیوم به معنای مبالغه قیم وقائم است- دراینمورد بحث زیاد است بعضی گفتند که خداوندمنان میتواند به فرشتگان حفظ مخلوقات بدهد وانهارا  از هر گزندی حفظ کند وخود را بکناری کشد اینجریان ادامه پیدا میکند بدون وجود تاثیر گذار خداوندمنان جناب بوعلی سینا این مطلبرا رد کرده است بخصوص برای اید که از طریق علم بینهایت  راه حل ان امکان پذیر است حال اگربگویم خداوندمنان میداند که انسان چه مشکلاتی پیش میاورد که راه حل نشان دهدمثلا قران درنظر بگیرد که خداوند میفرماید از همه حتی فرشتگان برای  نمونه ثانی قران کمک بگیرید ولی نمیتوانند نمونه ثانی بیاورنند جون علم بینهایت میخواهد وفرشته نمیتواند علم بی نهایت داشته باشد وظرفیت درک ندارد
بشرمشکلات خاصی پیش می اورد که راه حل انرا باید نشان دهد که فرشتگان ظرفیت درک انراندارند مانند قرانمجید که خداوندمنان فرمودند ازهمه حتی فرشتگان کمک بگیرید نمیتوانید نمونه ثانی انرا  فراهم کنید چون علم بینهایت میخواهد وظرفیت بی نهایت میخواهد که فرشتگان ندارد و درضمن خداوندمنان همهر نیازمند وجود خود کرده است- ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

سرهنگ اسرائیلی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چند دقیقه پیش درصف نانوائی بودم فردی قد بلند یک بره سیاه برسرش بود به ایشان گفتم شمادرصف هستید- فرمودند درصف هستم یک مرضی دارم نمیتوانم درجائی به ایستم پای من خواب میرود-بعد فرمودند مال تیری است که کنار پیشانی  ایشان خورده است وبخشی برداشته انددرحالیکه دکتری ایشان را جراحی کرده است ششماه ایران است وششماه امریکا وگفته بوده است ایشان درکما میمیرد- ظهرخواب میبنید که ایشان زنده شده وبا ایشان حرف مزند سراسیمه میاید وجراحی میکند ودوساعت گیچ بوده است که میکنند جراحی تمام شده است چرا بمنزل نمیروید این اتفاق در سوریه رخ داده است وحاضرنبود انجا تاحدی تعریف کند ولی تلافی  بعضی از شهدای مارا گرفته است واهل بوشهر هستند سیزده مرتبه حضرت والا مقام وفرشته خوقاسم سلیمانی از ایشان دعوت کرده است که باشاگردانش در نبرد حاضر شود ومدتی اشپز ایشان هم بوده است ومیفرمود برای هرکس خواب میدید درست از اب درمیامد وبریا من خواب دید وعینا رخ داد- ایشان یک سرهنگ داعشی را گرفته بودند وچون عربی به لهجه سوری صحبت میکرد تصور میکردند عرب است ومدتی زندان برای او تعین کردندناگهان او گفت من سرهنگ اسرائیلی هستم اگرمنر زندان کنید شما هشتاد تیکه میشوید وما حکم اعدام دادیم که ببینیم چگونه هشتادتیکه میشویم- هشت بار ایشان بالای داربردیم وپائین اوردیم تا اخرین دفعه اورا کشتیم

موافقین ۰ مخالفین ۰

بمناسبت سوگواری نورچشم رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم برای مخلوق ذیالشعور تسلیت عرض میکنم

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است حضرت ایت الله  العظمی  صافی گلپایگانی رحمت الله علیه به مناسبت ایام سو گواری  شهادت حضرت زهرا صلواته الله علیها- در رسانه شیعه نیوز بوشتاری کردند مورد اسناد  واقع شده است مقام معصومین علیهم السلام الله فوق مخلوق هستند وفاصله ان بزرگواران تامه با رده پاین تر بی نهایت است- نباید فریب ظاهررا خورد باید به باطن توجه کرد هستی مخلوق بخاطر انها خلق شده است ومخلوق ذی الشعور بوسیله انها خلق شده است وتوسط انان هدایت وکمال پیدا کردن  به سمت نیل و رسیدن وبه لقاالله امکان پیدا میکند- ومخلوق ذی الشعور باید مطیع ایشان باشند انسان در مراحل های اخری  به مرتبه ای رسیده است-که خداوندمنان انهارا برگزیده است که هادی و تربیت  کننده انان باشند این عظمت انسان است که بهترین شخصیتهای  های الهی اموزگار وادب اموز انان میشوند وباید  قدر این  نعمت العظمی را بدانند ودر پیروی از انان  کوتاهی نکنند ومرتبه خود را بخوبی درک وفهم کنند وگرنه مجازات سختی  درانتظار انها  میباشد- جای تعقل دارد که تلاش هرچه چقدر بالاتر و وسیعتر انجام دهد- ان عظمت ها درسلک ومنش انسانی  جلوه میکند تا انسان بخوبی  تعلیمات گرانبهای انان درک کنند رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید اگر مانبودیم خلقت هم نبود- ادم وحوا جنت وجهنم واسمان وزمین را خداوند منان خلق نمی کرد- حضرت علی علیه السلام به معاویه لعین مینویسد من هنر وصنعت تامه الهی هستم- ومردمان بعد از من خلق شدند رسالت الهی مقامی عظیم است بالاترین عمل بعداز حمد الهی  مقام رسالت است که درتمام ابعاد مخلوق به حدکمال برسانند درحدیث قدسی است که خد اوندمنان میفرماید من تورا یعنی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- برای خودم خلق کردم بهمعنای کل چهارده معصوم علیهم السلام الله اجمعین در چنین رتبه ومقامی هستند پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-میفماید مادرشناخت  تو عاجز هستیم پس در محبوبا وهم مخلوق عاجز است لذا دومنبع هدایت برای بشریت مشخص شده است قران و چهارده معصوم علیهم سلام  الله اگر انبیا اعظام علیهم الجمعین سلام الله زنده بودندهمه از این دومنبه قران واهلبیت مکرم رسول الله تبعیت میکردند- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- میفرماید بهانها یاد ندهید که انها از همه مردم  عالم تر هستند- بعدا ذکر میکنم حضرت فاطمه سلام الله علیها به زبانمن به پدر بزگوار  صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید کاشی ذکرمارا کمئ میکردید وعلی علیه السلام به تعبیرمن قلب میفرمایدمن قلب  سخن هستم ودر رگهای من کلام متورم است ولی اجازهندارم سخن بگویم وتمام رگهای خودرا بسته ام-حضرت فاطمه سلام الله علیهانمی خواست زیاد مطرح شود وبیشتر باخانم ها بود وبعضی از مردان خاص ولی سرانجام مجبورشد  مطالبی گوش زد کند-تاریخ تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام این پرچم داری بخوبی درک کنند وزیراین پرچم تجمع کنند- ایشان تنها موجودی است از  سیب بهشتی  ساخته وپرداخته  جسمانی شده است لذا ظرفیت عظیم دارا است ولی امری است نیمه رسمی است بزنگا ه ها شهابی است که ظاهر میشود- درحدیث بصورت مطلق خداوندمنان ازانچه ان عظمت الهی راضی است  خداوندمنانهم راضی است وانجا که ایشان غضنباک میشود خداوندمنانهم غضباک میشود عمقی بی نهایت دارد وکوثربودن ایشان را اثبات میکند ولی امربودن ایشان راهم اثبات میکند صاحب رسالت است چون معصومین دیگرپیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم پسا زانکه چه روزگار برای ایشان رقم زده است میفرمایدبرای تسکین ایشان که حضرت مهدی علیه السلام فرزندتو است کهانزمان قدر ومنزلت این بی بی دوعلم صلوالته الله علیه درحد میسور ظرفیت بشری شناخته میشودوتحبیب میشود-ادامه دارد

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب فلسفه فرانسوی درقرن بیستم-!!

بسم  الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نگاهی به کتاب فلسفه فرانسه- درقرن بیستم- اریک متیووز- سئوال کلیدی ان است که فلسفه چه تعریف میکنیم یک فلسفه محض داریم در رابطه خالق ومخلوق است بیشتر  از بالا به پائین است وچون تنهاراه عقل کحض است باید ملاک های عقلانی محض را بکاربرد که بدیهی هستند مثلا نظم ناظم میخواهد یاعلم عالم میخواهد-  وقضایا یا فرموول ها باید به این ملاک های عقلانی بدیهی تحلیل یاتجزیه شودمانند علم حساب اما اگر این ملاک های عقلانی در درون انسان معنوی ویا عملگرد  ایده ای انسان بکارببریم غیراز شناخت عقلانی ووحسی  پدیده ای انسانی است مامیتوانیم حتی حس از دیدگاه عقل مورد توجه قراردهیم حال اگر کاربرد انسان در محیط وکاربرد طبیعت درمحیط مورد توجه عقلانی قراردهیم نیازمند یکسری معیار عقلانی است که دراسلام به ان حکمت گفته میشودپدیده ها از جهت مفید بودند یامضر بودن کار ائی خب داشتن ویاکارائی ضعیف داشتن مورد توجه قرارداد اما یک مسئله وجود دارد اولا مفیدبودن ویامضر بودن باید تعریف عقلانی کردنیازمند ملاکهای  جدیدی شد درثانی باید فطرت انسانی وحیوانی وطبیعت را کشف کرد وگرنه ان ملاک عقلانی خود تبدیل به فتنه میشود ویا کارائی لازم را نخواهد داشت  ودوم بسط ظرفیت ساخت مثلا فرهنگ است دراینموارد میتواند گاهی بعد زمانی ویامکانی موثر واقع شود ویاملاک های عقلانی جدید بوجود اید داستان جناب مولانا وجناب شمس تبریزیپیشخواهد امد وبه دلیل سخت بودن این دانش پیشرفت بشدت کند است وانحرافات زیاد است

موافقین ۰ مخالفین ۰

تناقض درنظر برادران اهل رسنت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- برادران سنیدر مسپله امامت وحلافت به \ارادوکس تضاد وتنقیض دچار هستند ونمیتوانند انرا حل وفصل کنند-مانند یهود در رسالت حضرت مسیح علیه السلام ومسیحیت در خدا بودن حضرت مسیح علیه السلام وحضرت جبرایل علیه السلام- برادران سنی  درامر خلافت وامامت بامشکلات زیاد روبرو هستند-میفرمایند حضرت علی علیه السلام برتری اقایان ابوبکر وعمر پذیرفته بودئ پس چرا در انتخاب شش نفرکه گفتند حق با علی علیه السلام است بشرطی که احکام  خلیفه واول ودوم را بپذیرد وایشان نپذیرفت چطور ایشان برتری اقایان را به پذیرد ولی هشتادبار اقای عمر فتوا خودرا تغیردادد وفتوای امیرالمومنان رحمت الله علیه پذیرفت وفرمود اگر علی علیه السلام نبودمن هلاک میشدم واهل جهنم بودم وچر احکام این دوبزرگوار  وحدت نظر ندارداین مطلبی من الان مینویسم درکتب اهل سنت است- زمانی جناب عمرترور شد ودکتر گفته بود تاسه روز خون را رفتن تحمل میکنی وبه ایشان گفتند رهبر اینده رامشخص کن روز دوم کمی حال ایشان بهتر شدده نفرازشیوخ برجسته وطرفدار ایشان را دعوت کرد وگفت شمشیر باخودتان بیاورید-من حضرت علی علیه السلام دعوت میکنم که نظر مبارک اش درباره من بدهد چون میدانست نظریات مختلفی درباره ایشان است اگر خندان بود گردن اش  را بزنید واگر غمگینبود کاری با اونداشته باشید حضرت از روی علم غیب مطلب میدانست بعضی خواستند انراانکار کنند در روز قیامت خداوندمنان برای تعین درجه بهشتی وجهنمی را به رسول اکرم میدهد هم احسنخالقین است وهم الرحم الراحمین حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والله والسلم کلید به حضرت علی علیه السلام میدهد تامخالفین ایشان سیاه شونددرحد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستند بر چه اساسی ایشان درجه بهشتی وجهنمی تعین میکند هم ملاک دارد وهم علم غیب دارد حضرت علی علیه السلام حضرت ابن عباس را رحمت الله علیهخواست وجریان راگفت وفرمودند تو جای من به نزد عمربروواز او تمجید کن  حضرت ابن عباس رحمت الله علیه گفت امام  علیه السلام نمیخواهد به من یاد بدهی-من اینها وجناب عمر را بزرگ کردم وبنزد عمر رفت اقای عمر گفتند چرا علی علیه السلام شخصا نیامد ایشان حضرت علی علیه السلام ازوضع مسلمانان سخت ناراحت وغمگین است وحق با او است ولی درباره شما گفت اقای عمر انچه اگرمن خلیفه بودم میخواستم عمل کنم ایشان عمل کرده است وکاری بیش ازاین نمیتوانسته بکند لذا  پاداش خودرا دران دنیا بدست میاورد اقای عمر بسیار خوشحال وگفت خیالمن   ارام شد وشعف هم بدست اوردم که مسئله من ندارمچون حرف حضرت ابن عباس رحمت الله علیه دقیقا حرف حضرت علی علیه السلام ووحضرت ابن عباس رحمت الله از نزد عمر خارج شد شیوخ پرسیدن بفکر جانشین هستی گفت بله فردا جلسه است انهاگفتندپس حضرت علی علیه السلام را ولی مسلمین گفت نمیتوانم ار امویان برای فرزندان خود میترسم عثمان خواهد شداگرامامان صلواته الله علیهم الجمعین بقول اقایان ان سه خلیفه راشدین برتر میدانستند در دروس خود حتما اشاراتی داشتند دربین شاگردان امام صادق علیه السلام  هم زردتشتی وهم یهودی وخوارج وبرادران سنی هم  شرکت میکردند من مشرف به مکه بودم درمدینه قبراقای ابوبکر سمت راست وقبر اقای عمر سمت چپ است یک خانم ایرانی تصور میکرد که ایندو از امامان صلواته الله علیهم اجمعین هستند شروع گرد ازروی مفاتیح خواندن یک اقای عرب فارسی رابدون لهجه صحبت میکرد وادم خوش خندهبود وبعضی ایرانی ها با ایشان بحث میکردند من ارام به ایشانگفتم این قبر اقای عمر است ایشان گفت اجازه دهید من شخص ازایشان بپرسم- پرسید اقای عرب گفتند خبراقای عمر است که شما ایرانیان ایشان راقبول ندارید ان خانم گفتند درهرحال ایشان صحابه بوده وصحابه کبیر بوده است ایشان خنده کرد اولا ایشان فردی معمولی بوده درثانی دعا دیگربرای ایشان اثری ندارد خواستم سئوال کنم خداوندمنان فردی معمولی جانشین رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میکند کهنوز یک بارقران باتدبرنخوانده وبه تمام احادیث اشراف ندارد وقتیکه ایه ولی امری علی علیه السلام درقران امدپیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم بعضی ایات می امد پیامبراکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ساعت ها گریان بودند وبعضی ایات لبخندی برلب  ایشانمیاورد ولی این ایه شعف عظیمی به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  به سجده رفت ومداوم شکر گذاری میکرد وقتیکه سراز سجده باشد وفرمودند دراین ایه چیست که شما ازخود بیخود کرد- فرمودند خداوندمنان در  انبیا یهود علیه السلام نام پیامبربعدی  خداوندمنان به انهامیداد وشکر الهی برای من هم همینطورشدمرض قلبی است حق را نمیپذیرد حال خلیفه دراحکام در مذهب سنی کیست خلیفه یا امام تضادهای عجیبی رخداده است ودرضمن درکتاب گرانسنگ  داستان امامان صلواته الله علیم اجمعین بنگارش ایت العظمی مظاهری رحمت الله زکات صد بیس وپنج نوع بخصوص درمورد انفالحکم دارد نبرد خلیف ومستضعفین درباره چراگاه تضاد سنگینی دارند خلیفه قوانین انفالرا ازان خود میداند ولی امام انها رای رسول اکرم صلواته الله علیه واله  والسلم میداند وخداوندمنان حفظ دین از ان خود میداند حال چگونه میتوان یک جواب دادنشکن اقایان بدهند

موافقین ۰ مخالفین ۰

افکار انسان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم۰- نظریات شخصی است- انسان درخلوت خوداش افکاری دارد بعضی افکار علت اساسی ان شیطان است-که مشکلاتی رابوجود می اورد ولی درتخصص او نیست ولی اورا مشغول میکند که باید انهارا رها کند به ایده ال که امروزهشنلخت امام الزمان علیه السلام است توجه کندبعضی افکار او خوب است ولی قابل پیاده شدن نیست انهاراهم رها مخصو ص افرادی خاص است   بعضی افکار خوب است کا درحال پیاده شدن است اگر  تشخیص میدهد انراتاپید کندمثلا هدایت معقول  برای زندگان  زنان بطور اخص ومردان بطور عموم از خداوندمنان نواهد که انارا بصورت سمبل به او نشان دهند زیذا اگر به اسلام عمل نکند مجازات دارد ولی اگردرجهت الهی باشد به اوتفهیم میکنند

موافقین ۰ مخالفین ۰

the glory of imam.pbuh.

In the name of God, the Most Merciful, the Most Compassionate - it is a personal opinion - I was asked why Hazrat Fatemeh, peace be upon him, ordered Imam Hasnain, peace be upon him, but did not order Hazrat Zainab, peace be upon him - but Imam's answer is a statue of divine attributes. Great Patience - With the believers and the oppressed humanity, treating the shackles that God has placed on them When Imam Hassan (as) was martyred, Imam Hussein (as) wanted to bury her next to the grave of the Messenger of God, may God bless her and grant her peace. Aisha was not allowed and the people wanted to force her to go to the grave of the Holy Prophet, peace and blessings of God be upon him. Aisha ordered the shootingBoth Mubarak's body and some others were injured. Imam Hussein (as) wanted to behead Aisha. At the same time, a person sent gave a letter from Imam Hassan (as) to Imam Hussein (as). I am not satisfied that a drop of blood was shed from someone because of me, so they took him to Baqiya Cemetery. God Almighty says in Surah Yasin that I for people that donot believe in those in this world and in the Hereafter. From the ankles to under the chin, we fasten with a strong chain that does not find a rational solution in the world. We see that they do not find a rational solution in the world, that they are constantly on the slope and that they will inevitably fall. This is because God knows that they are corrupt Finally, they continue to fall constantly so that people are not deceived by them. How shameful and shameless are they like today's arrogance that it is enough to preserve the name of the Ahl al-Bayt of the Messenger of God, peace and blessings of God be upon her, at the end of time-tobe countinued

موافقین ۰ مخالفین ۰

the mircale of butterfly-!!

personal opinion- THE MIRACAL of BUTTERFLIES-Take a look at the structure of butterflies-There is also some information about butterflies in Persian-. Make SENSE for understanding the miracle of god-.Let me make a few points about European butterflaies- the butterflies migrate to BRAZIL from the end of Europe  and drink water in a specil spring in BRAZIL and rest on the trunk of a tree-  male and female- moths mate side by side and they mate- not at all butterflies wing muscles never get tired which scientist researching  about that issue- Inproportion to the weight of the butterfly,s to the weight of the largest aircraft in the world- The power of the butterfly,s wing span is one thousand ties most powerful jet engines- The only in time after the advent such an aircraft will be built- It will easy go to the star NEPTUNE-.Butterflies use  the least fuel. They use water and other li quids only when there  -is no nectar.-In sleep it can fly and move in the right direction when is crossing the ocean proper wind help them to reach their destination- the same goes for for the return of course.There two types of butterflies  some are one year old and some are two year years old. Those who are one years old die in BRAZIL after spawning, when the reach that partical spring some die of mal- nutrition and rest of fodder- straw- it is easily eaten by the spring- the reason they come to this spring is because there are some substances- in the spring- that cause fertility that a newborn butterfly is born after  twenty days and twenty days later they are ready to fly which moveto the origin with other butterflies-some baby of butterfly that are wea; lastupto three month and then every thirthy babies move to gether to the origin- and for first time the GERMANY detect and recognized nano- melal element in wing of butterflay which removes the air, the anti –water ,anti- weather  and color change and it creates beautiful color,s that are a kind of camouflage-on the wing of butterfly are two black circles which are called eye all birds see itas real eagles ,s eye and they afraid from that onlybirds that can eat butterfly can hunt butterflay

موافقین ۰ مخالفین ۰