عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

عظمت امام علیه السلام-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- این سئوال برای من مطرح شده بود که چرا حضرت فاطمه سلام الله علیها سفارش امام حسنین علیهمارا کردند ولیسفارش حضرت زینب  سلام الله علیها را نکردند- اما جواب امام علیه السلام مجسمه صفات الهی است خیلی ظرفیت میخواهد صبر عظیم- بامومنین وبشریت مستضعف رفتار با قیدبند که خداوندمنان برخود حتم کرده است زمانی که امام حسن ان عظمت اخلاقی عظیم به شهادت رسیدند وامام حسین علیه السلام خواستند ایشان را درکنار قبر رسو ل الله صلواته الله علیه واله السلم دفن کنند عایشه نگذاشتند ومردم خواستند بزور به سمت قبر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ببرند دستور تیرداد هم جسد مبارک وهم عده ای مجروح شدند امام حسین علیه السلام میخواستند گردن عایشه رابزنند درهمین موقع شخصی نامه ای ازامام حسن علیه السلام به امام حسین علیه السلام دادکه من راضی نیستم بخاطرمن یک قطره خون از کسی ریخته شود لذا ایشان رابه قبرستان بقیع بردند-خداوندمنان درسوره یاسین میفرماید ما هم دراین دنیا وهم دراخرت برای بعضی ها  ایمان نمیاورند از غوزک پا تا زیر چانه با زنچیر  مستحکمی  میبندیم که در دنیا راه حل عقلانی پیدا نکنندمداوم در سرا شیبی باشند وتا سقوط حتمی کنند این جبر برای ان است کهخداوندمنان میدانند انها اهل فساد هستند وتا اخر انرا ادامه میدهند باید مداوم سقوط کنند تا مردم فریب انهارانخورند مانند استکبار امروزی چقدر وقیح وبیشرم هستند که دراخر زمان حفظ نام اهلبیترسول الله  صلواته الله علیه واله والسلم کافی است لذا معصومین علیهم السلام  اجمعین سعی وافر کردندمرزها حفظ شود واصول وفروع باقی بمانند وتبلیغات دشمن نابود شود-تاعقلا فریب نخورند چون کسی که عقل خودرا بکار نمیاندازد بقول امام صادق علیه السلام براساس تبلیغلات گوشی انتخاب میند وتبلغات هم در معرض حوادث است درهند دردانشگاه علیگر استاد مذهب  شافعی وهابی شده است وگفته است تمام استید  سنی غیر  وهابی باید اخراج شود ویا کشته شود  حضرت  ایت الله العظمی سید نورالدین هاشمی حسینی رحمت الله علیه دوپس ر داشت یکی از انها حضرت ایت الله منیرالدین رحمت الله علیهکه درتوحید زیاد کار کردهبود من هم زیادکار کرده بودم ایشان به شیراز امدند برای اموزش وپرورش بچه های انقلابی دعوت کردند دباره توحید بحث های زیادیشد وفرمودند همیبن مقدار کافی است دیگ حضرت ایت الله معزالدین رحمت الله علیه بود ایشان درباره رضاشاه خیلی  کار کرده بودتاحدی که امکان داشت من کار کرده بودم ولی معلومات ایشان فوق العاده بود باز ایشان به شیراز امدند وباز برای همان گروه درباره رضا شاه سخنرانی کردند- خوب رضا شاه یک خانواده متلاشی دارد از کودکی باید ما بزور کار کند چوپان خانواده بود وتعدای از گوسفندان به بازار میاورد که بفروشد سرش کلاه میگذاشتند وکتک مفصلی از پدر میخورد یک دفعه چاقوئی درست وبه فردی سرش  کلاه گذاشتهبودندحمله کرد وبازاری جلوی ا.ورا گرفتندیک بزغاله بهاودادند وانفرد  ادب کردند وهمیشه با اوباش بود که از او حمایت کنند سفیر انگلیسی که به ایران می امدند همه تیپ ورزشکار  وریاست ماب- وهفت خط یک مقدار درتهران مسائل امنیتی  کم کم مطرح شد سفیر انگلیسی  از وزیرالوزرا خواست امنین سفارت خانه قویتر کند وریاست اش با رضا خان با ش احمق ها یک صندلی درخیابان بر برای رضاخان درست کردندسربازان گشت درپیادرو بزنند سفیر انگلیس  یک اطاق در سفارت خانه به رضا خوان داد و چند نیمکت دربیرون وسایه بانها  کنار دریا هم برای سربازان وساعت ده چاای وقهوه ومشروب داده میشد ولباس های شیک سربازان انگلیسی  هم برای انها تهیه کرد- رضاخان از کمی مزد این سربازان گله کرد سفیر یک نامه به وزیراالوزرا نوشت حقوق انهارا بیشتر کن ایشان هم تبعیت کرد وپس از مدتی  رضاخان فرمودند اینها خانه ندارندباز  سفیر نامه نوشت مدتی گذشت دید ترتیب اثر نداده است یکنامه دیگرنوشت  وزیرالوزرا گفت علت نوبودن کاغذ است ایشان هیچیده لیر انگلیس به رضاخان داد که وزیرالوزرا بده که کاغذ بخرد خانه هم داده شد  سفیر هر روز صبح سوار براسب میشد دهنه انرا رضاخان میگرفت ودور حیاط میچرخید ایشان یک عکس از سفیر خواست که باهم بگیرنند  ایشان درحالی که وداش را گرفته   ورضاخان دهنه اسب را گرفته عکس گرفته است ومداوم میگفت من تورا بیشترلز وزیرالوزرا دوست دارم چون حرف شنو هستی- سفیر خواست برای انکه طویله گرم باشد انزمان درنیا میامدند پهن با موادی ترکیب میکردند مثل اهک که میکروبه کشته شود ونرم شود  درکف طویله قرار میدادند به رضاخان میگیود گویا دونفر هستند درتهران خوب درست میکنند میخواهم  زیر زمین  برای اسب درست  بکنم ایشان میفرمایددرایران  کسی به مهارت من نمیرسد-من درست میکنم بعضی شمالی به پهن پهل میگویند
گویند وایشان شخصا باکمک دونفرانرا درست میکند میگویند زیاد باید پا کوبید تا نرم ویک سان شود- اما مظیفه حضرت زینب علیها السلام اسان تراست امویان احترامی به حضرت زینب سلام الله علیها گذاشتند به امام سجاد نگذاشتند ویزید به امام سجاد علیه السلام گفتمن فریب نمیخورم شما میخواهید نسل امویان نباشند ومن هم میخواهم نسل سادات ناشد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

a look at the book . this is syria

A look at the book - this is Syria - 5- !!

 In the name of God, the Most Merciful, the Most Compassionate - is a personal opinion - The book is here in Syria - Part 4 Quoted from Ms. Nadia - Shiite - When the gunmen attacked Fu'a and Kufria - Shiite area - Seven soldiers were martyred  It was Damascus last - when my wife's friends brought the news of my wife's martyrdom - 2014 was a difficult year, after this great heat my brothers were martyred one after another  They were martyred - our siege lasted for two years until we were released with our mothers and six sisters. They chose to live in Hasia, but three of my brothers are still under siege. This is a general model. The number of children is eleven.  It turns out that some educated people are at least five - if in the beginning of Islam they said leave the program in the hands of the divine caliphs, they rudely said they are young, they do not have a deep understanding, the ants will not be harmed - but this lady stands up and gives women clothes, food and other support for people.  He worked in his hometown and had a shop  Hekdeh has gone and is building a new life with her husband's rights, and the children each went to a village or city. Islam has become seventy-three sects, meaning it becomes an infinite sect.  They did not accept that they are takfir. Jihad must be carried out constantly, even if it is with a Muslim other than himself. The militants, for example, took Aleppo. Now Aleppo must be liberated.  They organize higher detachments and constantly ambush and besiege the village to take the village higher and besiege it, and constantly ambush it to get food and help.  They show up for the battle and eventually become martyrs - for example, until they reach the town of Saboureh.  Iodine is the only joy when a child is born and the rest is painful, but the highest is the testimony of children - for example, four months ago they brought us an eight-year-old girl - whose doctors did not know the cause of her bleeding - later we found out she was shot and martyred.  It can be continued

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به-کتاب- اینجا سوریه است-5-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- کتاب اینجا سوریه است- بخش چهارم نقل قول از خانم نادیا- شیعه- زمانی که مسلحین به فوعه وکفریا حمله کردند- منطقه شیعه نشین—هفت سرباز شهید شدند—تازه یک سال از شهادت برادرم سلیمان در دمشق گذشته بود- که دوستان همسرم خبر شهادت همسرم را اوردند- -سال ۲۰۱۴ سال سختی بود بعداز این داغ بزرگ برادرهایم یکی بعد از دیگری شهید شدند- برادرم حسین در فوعه – زین العابدین- در خان شیخون- وموسی در درجبل عیش حلب- به شهادت  رسیدند- محاصره ما دوسال طول کشید تا اینکه بالا خره با\در ومادر وشش تا از خواهرهایم  ازاد شدیم ان ها حسیا را برای زندگانی انتخاب کردند اما سه تا از برادرهایم  هنوز در محاصره هستند این یک مدل کلی است تعداد بچه ها باه یازده نفرهم میرسد بعضی تحصیل کرده حداقل پنچ تای هستند- اگر درصدر اسلام میگفتند  برنامه دردست خلفای الهی بگذارید باکمال وقاحت میگفتند جوان هستند درک عمیقی ندارند به مورچه هم اسیبی نمیرسد- اما این خانم ایساتدگی میکند وباخانم ها لباس وغذا ودیگر حمایت ها برای افراد جبهه میکند شمادرنظر بگیرید در شهرخودا  کار داشته است ومغازه داشته است حال به یک دهکده رفته است با حقوق شوهراش د ارد زندگانی جدیدی درست میکند وفرزندان هرکدام به روستایی یاشهری رفتند اسلام  هفتاد سه فرقه شده است یعنی بینهایت فرقه میشودکدام یک ازانها مانند شیعه ناب دست بکشتارنزده است خودشان سلفی یعنی از خلفای صدر اسلام تبعیت میکنند و تکفیری  کسانی جهاد را  قبول نداشتند تکفیر میکنند مداوم باید جهاد کرد ولو با مسلمان غیراز خوداش باشد—مسلحین مثلا حلب را گرفتند حال باید  حلب راباید ازاد کرد فرض کنید از حماه شروع میشود روستابه روستا باید گرفت تابه حلب رسید تمام این روستا دراختیار مسلحین است مبارزه شروع میشود انها خودرا دروستا بالاتر  سازمان میدهند ومداوم برای  گرفتن روستا بالاتر به روستا پلدیتر شبیخون میزنند وانرا محاصره میکند ومداوم برای رسیدن اذوقه وکمک کمین درست میکنند تامردم روستا بالاتر بیدارشوند و دست به اقدام بزنند پزشکان دران مکانها فرار کردند حال باید توسط ایران  بیمارستان صحرائی درست بکنند وکارشناسان ایرانی را نبرد را نشاندهند وخود عاقبت شهید میشوند- تا مثلا به  شهرک صبوره میرسند دکتر ی بنام اقای قیس که باخانم زهره یزدانی پناه قره تپه مصاحبه کرده است ایشان میفرماید تنها نشاط  زمانی است بچه ای متولد شود ومابقیه درد اور است ولی بالاترین درداور شهادت بچه ها است- مثلا  چهار ماه پیش دختر هشت ساله ای را برای ما اوردند- که دکتر ها علت خون ریزی سرش نمیدانستند- بعدا فهمیدیم تیر هوائی خورده است وشهید میشود-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

the issue of fadak-!!

In the name of god,The MostMerciful,TheMost compassionate.It is a personal opionion.The issue of FADAK-We paid more attention to its materialandfinancial part.Which it caused prosperity and finaccial power fir the family of the holy prophet peace and belessings upon him for both mulims and non muslims.But the issue of mangment and ethics has not seen considred in this regard and  we did not notice that it is very important.-the jowshardly convert, while ten jows in chare of the garden became muslims after while and that is the goal.tha it is the muslims shouldtake over the Islamic mangment those devils the those demos that they understand politicsand knew they were illiterate against the jows anddidnot want to spend money financially- in these two cases the AHL-ALBAYTof Mesnger ofGod-god bless him and grant him peace were the best theyare the best- little bylittle the people understood and it was possible for them to change their minds

موافقین ۰ مخالفین ۰

فلسفه فدک-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مسئله فدک-مابیشتر به سمت بخش مادی  ومالی ان توجه کردیم-که باعث رونق وقدرت مالی ولو اندک برای خاندان اهلبیت مکرم رسول الله   صلواته الله علیه والوالسلم هم برای مسلمانان وهم غیر مسلمانان میبود ولی مسئله مدیریت واخلاق  دراین باره موردتوجه قرار ندادیم که مهمتر است یهود به سختی تغیر مذهب میدهد درحالیکه ده یهودی که مسئل باغ بودند پس از مدتی مسلمانان شدند وهدف همین است- که مسلمانان مدیریت اسلامی رایادبگیرنند وان شیاطین متوجه جریان بودند ومیدانستند درمقابل یهود سوادی ندارند وقدرت مالی هم نمیخواستند هزینه کنند دراین دومورد اهلبیت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سرامد بودند وکم کم مردم متوجه میشدند وممکن بود تغیر عقیده دهند

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب - اینجا سوریه است- 11

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است—نیم نگاهی  به کتاب – اینجا سوریه است-هم قران مجید وهم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرمانید جهان بشریت هر  ایده ای که میخواهد داشته باشد حسرت وغبطه احکام وطریقت شمارادارند نماز شما چشمان اینهارا کور میکند باهر مرام از شما بسیار تقلید میکنند- امروزه هم همین است غرب- مداوم اسلحه سازی میکرد در رقابت باشرق مخصوصا اروپا بالاخص  انگلستان- مردم میگفتند اینهمه اسلحه چه فایده دارد دوران  ابرقدرتی ما تمام شده است میگفتند شما بهترین رفاه دارید اسلحه یک رکن ابرقدرتی است که به ماتوجه میشود-سعی میکردند که احزاب مسائل پیش پا  افتاده را مطرح کنند کار به مسائل کلان ومهم نداشته باشند ومیگفتندسیاست یک علم بسیار پیچیده وتاحد بسیاری مخفی است بعدا زپنچاه سال اندکی فاش ومیشودوبسیاری از مردم انرا قبول داشتند ومردم جهان سوم را متقاعد کرده بودند بدون غرب نابود هستید پس در کمک به غرب هرچه میتوانید بکنید- اقای علم نقل قول از شاه است سفیر انگلستان ایشان را  می طلبد باید فلان کاررا بکنید اقای علم در هیت دولت میفرماید شاه فرمودند فلان کارا بکنید بعضی از اعضای دولت با شاه تماس میگیرند که شاه این عمل بضرر مردم است شاه میگوید این حرف من نیست حرف علم است که میدانید که انگلو فیل است یعنی دوستدار انگلستان خود شاه هم همین  است همه سیستم را انگلستان تربیت کرده است وانتخاب کرده است- عراق الخیر در فضامجازی به زبان فارسی نوشته شده است-چگونه  دستگیر شد هنوز مبهم است ولی مشخص میشود غرب جای اورامیدانسته است وبااو درتماس بوده است که یا درکویت باش یاهرجا دنیا یا دریک کشتی  زندگانی کن او قبول نمیکرده است بعد دستور کودتا میدهد که دستگیر میشود ایشان میبرنند دریک ساختمان درفرودگاه بغداد که برایا ایشان قبلاتهیه شده بود جای بسیارمخفی ومستحکم تعدادی بدل داشت-من درعراق بودم  یک نژادی است هممه درست مانندهم است تصور میکنم کرد هستند دقیقا یکسان این بدل بظاهرسوار ماشین میشد ا زتی خیابانهای بغداد میرفت به کاخ که درحدود پنج کیلومتراز شهر دور است وبعد اقاق صدام را با  تامین امنیت با هلی کوپتر به کاخ میبرند همه میگفتند ایشان بدل استپنج از وزرا سابق میبرننددرداخل همه دخمه-  از جمله اقای پاچه چی که وزیر امور خارجه بوده است صدام اینرا میبند اگر نزدیک بود ایشان را میکشت ومیگیود تو فلان خیانتها انجام دادی  با جزیات بسیارریز بیان میکند برای بقیه ودلیل سقوط یکی هم این پنچ تن بودند-خوب چرا ایشان  انرا اعدام نکرد برای انکه   وابسته به انگلستان بودند همین که انگلستان گفت عراق باید به ایران حمله کند صدام افراد  کابینه را خواست عده ا ی مانند وزیر به داشت مخالفت کردند وبعضی ارتشی ها دستورداد همان درکاخ کنار دیوار  تیرباران   شوند ویک کابینه جدید درست کرد که باجنگموافق بودنداز جمله همین پنچ تن چرا غرب سروصدا نکرد وحقوق بشر مطرح نشد همنی مطلب قران میفرماید  اول دوست همدیگر هستند همین که اتش را نگاه نگاه میکننددشمن هم میشوند وهمه گناه کار هستند این جهان سوم است- دراین کتاب-اینجا سوریه است یک نکته بسیارزیبا وحیاتی از جریان سوریه درک شده است که تمام مطالب ما بازی بودهدف نهائی ما نابود کردن فرهنگ وتمدن مقاومت درخاور میانه جا افتاده است هرکس ولو یهودی هم باشد اهل مقاومت باشد نابود میشود-کمکم مردم روستها وشهر متوجه این حقیقت شدند دشمنی باخودرا کنار گذاشتند وارد مقاومت شدند بایک تانک از روست ادفاع کردند وانهارا شکست دادند- خسرالدنیا والالخره بهد بعدز پنچ سال پول گزاف بدهد هرکه مرد اندکی به خانواده میدهد-مدتی برای امویان ومدتی برا ی عباسیان وبر ای جنایتکاران خودرا بکشتن دادند که اساسا برای پول و تعصب قبیله ای بوده است ودرایران برا ی شاهان جنایتکار وسرانجام برای مدرنیته انگلیسی بنفع انگلستان خودرا بکشتن دادند حالاغرب از خاور میانه دارد الگو میگیرد متاسفانه روزنامه معروف انگلستان ممنوع شده است روزنامه اکو  جزیره ولش یا ولیز جنگی لفظی بینمردم شهر است بایدرادیکال برضدانگلستان شوید وپنجاه درصد رادیکال شد وپنچاه درست دیگر میگویندسیاست یک علم پیچیده است تاعقلابیان کنند ماسنتی عمل میکنیم مگویند تمام منابع مهم توسط انگلیسی داراد استراخ شمیشودومالیات کمی به مامیدهدباید مبارزه کرد پس غرب  واردیک مرحله حساس میشود که بمب اتمی نبود جنگ جهانی سوم حتما درگیر میشد ومباید هرچه سریعتر خود کفا شویم

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

اعجاز پروانه ها-!!

 بسم الله الرحمن  الرحیم- نظریات شخصی است- یک نگاهی به ساختمان پروانه بکنید بفارسی هم تاجحدی مطلب دارد- واعجاز خداوندمنان درک کنید چند نکته درباره  پروانه ها ی اروپا بیان میکنم این پروانه از انتهای اروپا به  برزیل مهاجرت میکنند ودریک جا  چشمه خاصی است به تنه درختی  که نروماده کنارهم هستند  قرار میگیرنند وجفت گیری میکنند اولا ماهیچه ای بال اصلا خسته نمیشوند که درباره علت اندرحال تحقیق هستند وبه نسبت  وزن پروانه به یک هپیمای بزرگ باموتور بزرک بیش از یکصدهزار مرتبه قوی تر هست که فقط در زمان بعداز ظهور چنین  هواپیمائی ساخته میشود به راحتی به سیاراه نپتون میرود- کهمتریت سوخت را استفاده میکند فقط زمانی که شهد باشد از اب ودیگر مایعات استفاده میکند درخواب میتواند  پرواز کند ودرجهت دقیق حرکت کند زمانی که از اقیانوس رد میشود باد مناسبی اورا به سمت مقصد یاری میدهددرباز گشت هم  همین طور  است البته پروانه دونوع هستند عدهای عمر یکس اله دارند وعدهای عمر دوساله دارند انهاکیه عمر یک ساله دارند در برزیل پس از تخم ریزی میمیرند زمانی که به ان چشمهخاص دمیرسند بعضی ها دراثر  کم غدائی میمیرندومابقیه از  علوفه مانند کاه شتده است وبه راحتی خورد میشود درکنار چشمه مخورند علتی که بهسمت این چشمه میایند بعلت است موادی در چشمه است که باعث باوری میشود بعداز بیست روز باوری  پروانه کوچک بدنیا میایند وبیست روز بعد اماده پرواز هستند که پروانه های دیگر به سمت مبدا حرکت میکنند بعضی از پروانه های نوزادکه کمی ضعیفتر هستند  تا سه ما ه میمانند وبعد هر سی تا باهم به سمت مبدا حرکت میکنند اولین با ر المانها فلزات نانو رادرپروانه تشخیص دادنتد که باعث تغیرات رنگ در پروانه ها میشود ورنگهای بسیارزیبا  ایجاد میکنند که یکنوع استتار است- دربار پروانه دو دایره سیاه است مه اصطلاحا چشم گفته میشود همه پرندگان انرا بصورت حقیقی یک چشم عقاب میبینند وفقط پرندگان پروانه خوار میتوانند انهارا شکار کنند بسم الله الرحمن  الرحیم- نظریات شخصی است- یک نگاهی به ساختمان پروانه بکنید بفارسی هم تاجحدی مطلب دارد- واعجاز خداوندمنان درک کنید چند نکته درباره  پروانه ها ی اروپا بیان میکنم این پروانه از انتهای اروپا به  برزیل مهاجرت میکنند ودریک جا  چشمه خاصی است به تنه درختی  که نروماده کنارهم هستند  قرار میگیرنند وجفت گیری میکنند اولا ماهیچه ای بال اصلا خسته نمیشوند که درباره علت اندرحال تحقیق هستند وبه نسبت  وزن پروانه به یک هپیمای بزرگ باموتور بزرک بیش از یکصدهزار مرتبه قوی تر هست که فقط در زمان بعداز ظهور چنین  هواپیمائی ساخته میشود به راحتی به سیاراه نپتون میرود- کهمتریت سوخت را استفاده میکند فقط زمانی که شهد باشد از اب ودیگر مایعات استفاده میکند درخواب میتواند  پرواز کند ودرجهت دقیق حرکت کند زمانی که از اقیانوس رد میشود باد مناسبی اورا به سمت مقصد یاری میدهددرباز گشت هم  همین طور  است البته پروانه دونوع هستند عدهای عمر یکس اله دارند وعدهای عمر دوساله دارند انهاکیه عمر یک ساله دارند در برزیل پس از تخم ریزی میمیرند زمانی که به ان چشمهخاص دمیرسند بعضی ها دراثر  کم غدائی میمیرندومابقیه از  علوفه مانند کاه شتده است وبه راحتی خورد میشود درکنار چشمه مخورند علتی که بهسمت این چشمه میایند بعلت است موادی در چشمه است که باعث باوری میشود بعداز بیست روز باوری  پروانه کوچک بدنیا میایند وبیست روز بعد اماده پرواز هستند که پروانه های دیگر به سمت مبدا حرکت میکنند بعضی از پروانه های نوزادکه کمی ضعیفتر هستند  تا سه ما ه میمانند وبعد هر سی تا باهم به سمت مبدا حرکت میکنند اولین با ر المانها فلزات نانو رادرپروانه تشخیص دادنتد که باعث تغیرات رنگ در پروانه ها میشود ورنگهای بسیارزیبا  ایجاد میکنند که یکنوع استتار است- دربار پروانه دو دایره سیاه است مه اصطلاحا چشم گفته میشود همه پرندگان انرا بصورت حقیقی یک چشم عقاب میبینند وفقط پرندگان پروانه خوار میتوانند انهارا شکار کنند بسم الله الرحمن  الرحیم- نظریات شخصی است- یک نگاهی به ساختمان پروانه بکنید بفارسی هم تاجحدی مطلب دارد- واعجاز خداوندمنان درک کنید چند نکته درباره  پروانه ها ی اروپا بیان میکنم این پروانه از انتهای اروپا به  برزیل مهاجرت میکنند ودریک جا  چشمه خاصی است به تنه درختی  که نروماده کنارهم هستند  قرار میگیرنند وجفت گیری میکنند اولا ماهیچه ای بال اصلا خسته نمیشوند که درباره علت اندرحال تحقیق هستند وبه نسبت  وزن پروانه به یک هپیمای بزرگ باموتور بزرک بیش از یکصدهزار مرتبه قوی تر هست که فقط در زمان بعداز ظهور چنین  هواپیمائی ساخته میشود به راحتی به سیاراه نپتون میرود- کهمتریت سوخت را استفاده میکند فقط زمانی که شهد باشد از اب ودیگر مایعات استفاده میکند درخواب میتواند  پرواز کند ودرجهت دقیق حرکت کند زمانی که از اقیانوس رد میشود باد مناسبی اورا به سمت مقصد یاری میدهددرباز گشت هم  همین طور  است البته پروانه دونوع هستند عدهای عمر یکس اله دارند وعدهای عمر دوساله دارند انهاکیه عمر یک ساله دارند در برزیل پس از تخم ریزی میمیرند زمانی که به ان چشمهخاص دمیرسند بعضی ها دراثر  کم غدائی میمیرندومابقیه از  علوفه مانند کاه شتده است وبه راحتی خورد میشود درکنار چشمه مخورند علتی که بهسمت این چشمه میایند بعلت است موادی در چشمه است که باعث باوری میشود بعداز بیست روز باوری  پروانه کوچک بدنیا میایند وبیست روز بعد اماده پرواز هستند که پروانه های دیگر به سمت مبدا حرکت میکنند بعضی از پروانه های نوزادکه کمی ضعیفتر هستند  تا سه ما ه میمانند وبعد هر سی تا باهم به سمت مبدا حرکت میکنند اولین با ر المانها فلزات نانو رادرپروانه تشخیص دادنتد که باعث تغیرات رنگ در پروانه ها میشود ورنگهای بسیارزیبا  ایجاد میکنند که یکنوع استتار است- دربار پروانه دو دایره سیاه است مه اصطلاحا چشم گفته میشود همه پرندگان انرا بصورت حقیقی یک چشم عقاب میبینند وفقط پرندگان پروانه خوار میتوانند انهارا شکار کنند بسم الله الرحمن  الرحیم- نظریات شخصی است- یک نگاهی به ساختمان پروانه بکنید بفارسی هم تاجحدی مطلب دارد- واعجاز خداوندمنان درک کنید چند نکته درباره  پروانه ها ی اروپا بیان میکنم این پروانه از انتهای اروپا به  برزیل مهاجرت میکنند ودریک جا  چشمه خاصی است به تنه درختی  که نروماده کنارهم هستند  قرار میگیرنند وجفت گیری میکنند اولا ماهیچه ای بال اصلا خسته نمیشوند که درباره علت اندرحال تحقیق هستند وبه نسبت  وزن پروانه به یک هپیمای بزرگ باموتور بزرک بیش از یکصدهزار مرتبه قوی تر هست که فقط در زمان بعداز ظهور چنین  هواپیمائی ساخته میشود به راحتی به سیاراه نپتون میرود- کهمتریت سوخت را استفاده میکند فقط زمانی که شهد باشد از اب ودیگر مایعات استفاده میکند درخواب میتواند  پرواز کند ودرجهت دقیق حرکت کند زمانی که از اقیانوس رد میشود باد مناسبی اورا به سمت مقصد یاری میدهددرباز گشت هم  همین طور  است البته پروانه دونوع هستند عدهای عمر یکس اله دارند وعدهای عمر دوساله دارند انهاکیه عمر یک ساله دارند در برزیل پس از تخم ریزی میمیرند زمانی که به ان چشمهخاص دمیرسند بعضی ها دراثر  کم غدائی میمیرندومابقیه از  علوفه مانند کاه شتده است وبه راحتی خورد میشود درکنار چشمه مخورند علتی که بهسمت این چشمه میایند بعلت است موادی در چشمه است که باعث باوری میشود بعداز بیست روز باوری  پروانه کوچک بدنیا میایند وبیست روز بعد اماده پرواز هستند که پروانه های دیگر به سمت مبدا حرکت میکنند بعضی از پروانه های نوزادکه کمی ضعیفتر هستند  تا سه ما ه میمانند وبعد هر سی تا باهم به سمت مبدا حرکت میکنند اولین با ر المانها فلزات نانو رادرپروانه تشخیص دادنتد که باعث تغیرات رنگ در پروانه ها میشود ورنگهای بسیارزیبا  ایجاد میکنند که یکنوع استتار است- دربار پروانه دو دایره سیاه است مه اصطلاحا چشم گفته میشود همه پرندگان انرا بصورت حقیقی یک چشم عقاب میبینند وفقط پرندگان پروانه خوار میتوانند انهارا شکار کنند

موافقین ۰ مخالفین ۰

از خانم درودچی بزرگ سئوال کنید-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-هرسئوال خاص که نمیدانید از خانم درود چی بزرگ سئوال کنید که چه کسی بلد است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

تو منحصر به فردی!!

خودتان را با خودتان مقایسه کنید
یک ماه قبل و یک ماه بعد
تو منحصر به فردى
از تو در این دنیا فقط یک نمونه وجود دارد
چرا در این شهر و کشور بدنیا آمدى جوابى ندارد
چرا در این محله و خانواده هستى جوابى ندارد
چرا پسر عمه جانت ماشین آنچنانى سوار مى شود
و تو ندارى
چراها را کنار بگذار
راهت را پیدا کن
هر راهى که عاشقش هستى
هر جا که دلت ترا مى برد
حرکت کن
به سمت رویاهایت
حرکت کن به سمت آنچه آرزو دارى
اما
یادت باشد
از همین لحظه
تلاش کن و لذت ببر
حرکت کن و لذت ببر
بخواب و لذت ببر
گریه کن و لذت ببر
موفقیت این نیست که سوار بهترین ماشین دنیا شوى
موفقیت این نیست که بخواهى آدم خاصى باشى
موفقیت یعنى
یک آدم معمولى هدفمند باشى و از داشته هایت لذت ببرى
همین حالا
خود معمولیت را در آغوش بگیر
برو جلو آیینه
خودت را خوب نگاه کن
با همین صورت با همین بینى با همین اندام
فریاد بزن
من خودم را همینطورکه هستم دوست دارم و تأیید مى کنم
یاران موفقیت
بیاییم از امروز نگاهمان را به همه  چیز تغییر دهیم
امروز روز تغییر است
حسادت به داشته هاى دیگران ،آنچه امروز خودمان داریم را نابود مى کند
سلامتیمان در خطر است
اضطراب بهترین بودن ما را از پاى در مى أورد
مراقب باش که آنچه را میخواهی واقعا انتخاب خودت باشد نه اجبار از روی حس رقابت و کمبود
خواسته های خالص و منحصر به فرد خود را خلق کن
باید راهى باشد ،باید راهى باشد ...

👤 احمد حلت


🍎✔️
join➣https://chat.whatsapp.com/D1qilLNL2JF6hy6Z4SlCn0

موافقین ۰ مخالفین ۰

عرفان-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مومنین باید بخوبی دوستان خود ودشمنان خودرا تشخیص دهند وفریب نخورد چون دشمنان اگر بازور نتوانستند پیشرفتی داشته باشند از طرق دیگری عمل میکنند- وفریب یکی از ان راه است درتمام ملت ها داستان گرگی  که گوسفند نما میشود تا بره هارا بخورد- داستان سامری  همین موضوع را بیان میکند- که بت تراش بود وبیشتر از طلا ونقره بت میساخت به ادیان الهی  علم زیادی   داشت به دانشمند بودن هم معروف بود- وضد دین الهی بود درباره یهودیان همراه حضرت موسی علیه السلام امدند اعداد مختلف است دوهزارنفرهم گفتند  هزارنفرهم گفتند درحدود هفتصد نفر شاید بهترین باشد اینها خانه  ها ووسایل خودرا فروختند طلا ونقره خریدند که درفلسطین وخانه بخرند واین بار بسیار برای انها مسئله ساز بود  لذا درقران سامری  را با ال  معین کرده است ایشان بر یا ضربه زدن پشت سر کاروان حرکت میکرددرمیقات که حضرت موسی علیه السلام یک مرتبه ا ی مانند معراج حضرت محمد صلواته الله علیه و اله والسلم پیدا کرد وفرمودند من سی روز میروم وبعد باز میگردم تابع حضرت هارون علیه السلام باشید وبدستورات ایشان عمل کنید درمکان مقدسی هستید هرچه میتوانید دعا وحاجات بخواهید ودسترات زیادی به حضرت هارون علیه السلام داد- جماعتی گفتند ماهم میایم هرچه نهی کرد ئکه شما ادب وشان ندارید گفتندبرای حفظ شما ودرک  این مقام بکنیم همه خواستند بیایند از هفتصد نفر خودشان هفتادنفراز  اشراف- انتخاب کردند- سامری فرصت غنیمت  دانست که خدای نادیده  زیاد کاری برای ایشان نمیشود کرد یک خدای زمینی باید داشت دراطراف او کارهای میتوان کرد پذیرفتند وطلا ونقره بخشی را سامری داد وبخشی از  انها گرفتن دریک گودال کارگاه درست کرد و گوساله ای ساخت که درمصر گاو مقدس بود وگوساله خدای کوچک بود درازمایش خداوندمنان یک کمک های به کفر میکند فرمودند تحت تاثیر واقع نشوید که درواقعیت باطل است  ولی فریبنده استدرضمن اسب حضرت جبرائیل علیه السلام یک دفعه پیدا شد که اسب ماده بودوارد رودخانه شد واسب فرعون بدنبال او وارد رودخانه شد نقش زنان بیارمهم است چه درجهت مثبت وچه درجهت منفی – وخاک زیرپای  اسب حضرت جبر لئیل علیه السلام صدای خوار که صدای گوساله است میداد سامری این خاک برداشت که دربزنگاه از ان استفاده کندکفر ودشمنان اسلامناب از نقاط ضعف میخواهند استفاده کنند نقاط مثبت ندارند وجلوه نمائی میکنندکه واقعیت ندارد-اوهام ورویا است وبخصوص روی خانم ها تاثیر زیادیمیگذارد کتابی هم به همین دلیل درامریکا خانمی چاپ کرده است-وداستان اش درقران مطالعه کنید وبه نوشتار حضرت  ایت الله العظمی  جناب حضرت  اقای جواد ی املی رحمت الله علیه  ودیگربزرگان مراجعه کنید- قران مجید ایمان اول در مغز میداند اعراب مغزرا قبول نداشتند عدهای کمی مغزرا یاسر قبول داشتند  دو بخش سینه وقلب را قبول داشتند مادی فکر میکردند به روح غیر مادی  ایمان نداشتند محل اتصال خاص روح بامغز وسینه وقلب است وبطور عام با کل بدن ارتباط دارد اعراب قلب وسینه را قبول داشتند زیرا حرکت اندورا لمس میکردند  عصب یعنی رگ شمرده بودند  عدهای چهارصد رگ وعدهای سیصد ویا سیصد وشصت رگ راعصب میگفتند ارمش وحافظه مال سینه بود حرکت وتفهم مال قلب بود ومثالی داریم میگئیم قلبم ارام است وقلبم گواه ای میدهد- ومغز چون حرکت نداردارزشی  زیادنداشت- دیدن ملاک بود- وگاهی میگفتند براساس تجربه این اتفاق می افتد قلب گواهی میدهد لذا قران میفرماید اعراب بادیه نشنین اسلام اوردند- ولی ایمان نیاوردند از سر یا سینه وارد قلب نشد اگر وارد قلب بشود عرفان میشود معرفت میشود یک زمان ما صفات الهی  وعملکرد انهارا درک نظری میکنیمیک زمان حوادثی  از این صفات شهود خاص میکنیم یکمرتبه بالتراز  معمول  دنیائی است فرض کنید دریک مهمانی ترشی اوردند همه میگویند اگر ترشی دیگردارید  بیاورید ولی برای فرد ی بسیار جذاب است این نکته رابگویم درشیراز یک بارگاه پر عظمت حضرت سیدالاعالدین حسین رحمت الله علیه ااست درتاریخ از بدو زمانی که درشیراز بوده است مداوم معجزه داشته است حتی پس از شهادت وحتی افردسرسخت که بعضی ا زانها خانم ها ی مبلغ سنی بودند شیعه شدند درشیراز تصور میکنم شب چهارشنبه اصطلاحی است شب وخمه- یعنی شبی ان عظمت شهید شده است ومعجزه نشان داده است یک روز جمعه من رفتم به بارگاه رفتم در داخل اطاق جمعا چهارنفربودیم یک نفر درحال عبادت دونفرهم به گوشه  دیوار تکیه زده بودند وصحبت میکردند ومنپس از دعا دستم به روی ضریح گذاشتم وگفتم حضرت اعلا الدین حسین علیه السلام من میدانم شما روز را ظهورمیدانید چقدر مانده است- یکی به پشت من کمی ضربه زد نگاه کردم مردی تاحدی بلند قامت لباس سیاه بسیار شیکی پوشیده است یک ریشی تا نروز ندیده بودم پرپشت مثل شبق بسیار طرح زیباداشت ساعت اش را بهمن نشان داد گفت نگاه کن یگ ربع به یازده است هنوز ساعت یک ربع به یازده امام الزمان علیه السلام نرسیده است- ومن بیرون امدممعلوم میشوددرساعت یک ربع به یازده درروز جمعه امام الزمان  علیه السلام پشت خودرا به کعبه میزند وانه الحق میگوید

موافقین ۰ مخالفین ۰