عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

نیم نگاهی به کتاب اقای جان بولتون-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به کتاب  اقای جان بولتون-توسط –جنیفر سزالا-از نیویورک تایمز-نام کتاب-در اطاقی که این اتفاق افتاد- نوشته اقای جان بولتون-یاداشت ها درحال افسردگی ازقلم به بیرون پرتاپ میشد ودرکاغذ دفن میشد-از درون رنج دیده  وپر درد  برای تنبیه دشمن خود به نگارش درامد-افسوس بران لحاظ بسیارکوچک و-حقیرانه- جان بولتون-در ژانویه قبل-درمرکز دادگاهی-پرزیدنت  اقای ترامپ ازمقامات بالا  اجازه خبری بزودی کتابی – دران گزارش خاصی از جریان افتضاح اوکراین دربر دارد   خواهد گفته شد که تعداد  زیادی  از توجهات  جامعه را دربرخواهد گرفت به موقع-سازمان شورای امنیت ملی- وظیفه بیان یک مرور معمولی نوشته هائی از اطلاعات دسته بندی شده را بعهده گرفت- , وکتاب برای چاپ دروسط مارچ ترتیب داده شد-کتاب چاپ اش بعقب افتاد-ودرنتجه گفتمانی همه گیر بوجودامد- درباره انکه ایا کتاب به چاپ سرانجام داده میشود-یانه در 16 جون دولت اقای ترامپ یکمیدان حقوق ایجاد کردند که باز-چاپ ان عقبتر بیفتد- وگرنه از سودبردن از کتاب برای اقای جان بولتون  جلوگیری بعمل خواهد امد- دو –و- سه ماه گذشته-حتی یاد اوری-خلاصه دادگاه بصورت بسیار وسیع به سمت-همه گیری و اعتراضات وسیع اعتراض کنندکان رفت-  طنزی که تاثیری عمیق وغم انگیزشدیدی داشت-چنین بنظر میرسید- یک طرح هدف دار که بصورت یک درح پیچیده تا حدی جامع بصورت معمولی در سطح کاربرد  بیناللمللی-فاقد  ملاحظه کردن وانتظار داشتن درباره تجمع تهیدیات درباره کتاب او –وجود داشت-اقای بولتون- از گواهی دادند و صحبت کردن در مرکز دادگاه امتناع کرد- وممکن است اخرین فردی باشد که بسیای از امریکائی ها مایل هستندمطالب ایشان را بشوند—نه انکه او همیشه فروتن باشد ودر واگذاری امتیاز کتاب از  سازمانهای کمک دهند استفاده کند که امکان دارد خواننده مایل باشد-کتاب  اطاقی درانجا اتفاق افتاد که درمدت هفده  ماه بعنوان مشاور سازمان امنیت ملی اقای ترامپ-بود-باکمترین دقت وبصیرت به سبک-و فرمت بیانی- ایشان بوضوح تصور میکند-که شنودگان یاخوانندگانبر روی هرکلمه مدتها توقف خواهند کرد- ایشان شهرت دارد که یک یادشت کننده- بسیار دقیق است-اقای بولتون در حدود 500 صفحه این کتاب را باد دقت وغالبا باجزئیات غیر مربوط به موضوع پر کرده است-  که شامل اوقات  وطول زمان ملاقات هاویک دستی ویک نواختی راو درموردی که درحال چرت زدن بوده است-زمانی که درسطح پاینتر قرار داشته است –تمام سخنرانی ها- وروش ها – از وسواس واشغال ذهنی مملو واشباع شده  اتشین درباره  دشمنان اش بوده است- چه درخارج  شامال – ایران-کره شمالی-و درخانه-بامتفکرین- وبا اقای جیم ماتیس مشاوردفاع-کتاب متورم از  بصورت مداوم- از نظریات شخصی که به انها بسیار اهمیت میدهدچیزی که بسیار تکرار شده است اقای بولتون-بخوبی به سرانجام نمیرساند- یک قانون موقتی ونسبی بین دویاداشت نامربوط بهم بوجود میاورد-بیش از اندازه کسالت اور است وتاحدی هم بیخردانه است-ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

خاورمیانه دراتش-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-خاورمیانه-که امروزه پر حادثه وپرتغیر ولرزان واستحکام جمع نقضین است بحث دران بسیار دشوار ونیازمند تحقیقات گسترده است جائی که برخورد ابرقدرت ها درنزدیکی هم هستند وبرخورد استراتژیها ومذاهب درکنارهم هستند-بطورکلی امروزه بحث خلافت وامامت ریشه اساسی است درخلافت سلولها سرطانی شده است که درحال نوزائی سلولی هستند-شیپور تفرقه زدهشده است- وتیکه تیکه شدند هرکدام بدنبال منافع خودشان براساس فرهنگ غربی هستند- وفرنگ شیعه مستحکم درحال رشد است وبدنبال گسترش میدانی است- غرب بعد از شکست شرق خواست در خاورمیانه ارباب مطلق شود ودرانجا سرمایه گذاری کند ونبض اقتصادی رادردست بگیرد- اما با مقاومت اسلامی روبرو شد- برای بدست اوردن قدرت سیاسی ازطریق قدرت نظامی وارد عمل شد- ولی با حضور ایران وروسیه-وسپس لبنان ونبرد های یمن اتلاف جدیدی با اقمارخودمنجمله عربستان وامارات وترکیه-واردبندری شد که بخشی ازان صخره ای است وزمین لرزانی دارد گرچه تصور میکرد جنگ ارتش ها خواهد بود ولی به جنگ ملتها رفت- نتها سرمایه گذاری نشد-بلکه منطقه بلعیدن دلار شد-ترکیه دراین میدان بازنده اصلی بود-ابراگل الود میکرد تاماهی بگیرد وبابرقدرتها تخته نرد عشق بازی میورزید تا امتیازبگیرد کهاندک امتیازی بدست اورد وغرب ضد خلافت گولن راه انداخت گرچه ترکیه دلال محبت بین سوریه واسرائیل شد  مسئلهکو جولان  سد سکندر شد وبرای حلان ترکیه باسوریه درگیرشد ولی  نتوانست درمنطقه جایگاه محکمی بدست اورد وسرانجام باروسیه سرشاخ شد  که بندبازی ماهرانی را اغز کرد قران میفرماید مابه طاغوت پس  ارشادها وتنبیه ها اجازه بندبازی ماهرانه رامیدهیم که سرتاسر جنایت است وناگهان یقه انها راخواهیم گرفت- سیاست اخوانی وضداخوانی جز ضربه مهلک به سیاست طرفین بود- وترکیه بیشتراز طریق چراغ سبز روسیه درادلب پیشرفت وباحشدالشعبی روبرو شد-ترس امریکا از جریانات ترکیه وخاور میانه تاحدزیادی سرمایه گذاری دراین کشور بسیارکم شد بخصوص  دراسلامبول- وانها درانتخابات به اردوغان پشت کردند ودیگرتصور نمیشود که اقتصاد طلائی ترکیه باز گردد خاورمیانه دراقتصادبه چین واگذارشد ودرصدد قدرت بدست اوردن به روسیه- بهار عربی باز به شبه دیکتوری زمان عثمانی باز گشته است وهمه بال وپراش ریخته است وچیزی ازان جز خاطره باقی نمانده است ومسلم است مردم بسیارقانع اسلامی کم کم متوجه حقوق میشوند وتنها دل خوشی انها خون شهدا است درحالیکه ابتذال فرهنگی همه راجادوکرده است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

سخنان- عالی جناب تاوا دروس رمصری

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خبرنگار روزنامه  وطنی متعلق به مسحیت ارتدوکسی مصر باعالی جناب پاپ تاوادروس-درباره مشکل بودن مراکز مذهبی سئوالاتی گفته شده است- وعلت انراجویا شده است-میفرماید –من با یک سئوال تقاضای خودرا شروع کردن  عالیجناب مقدس-شمانظرتان درباره کوید-19جهان فراگیر بفرمائید- ایشان فرمودند-ماهمیشه شکرگذار خداوندمنان برای همه چیز هستیم—زمانی خداوندمنان اجازه نشرجهانی انراداد- من اعتقاد پیدا کردم که ان بیان یک هشدار عمومی است برای نسل بشریت  که ازخواب بیدارشوید- وان اندازه واقعی خودرا درهستی بدست اورید- بیاری از مردان وزنان در را بیهوده رشد میکنندبر پایه میزان قدرتی که دارند که نشات گرفته از از هوش دنیائی وحسی وتحت تاثیر فرکانس های جذب کنند مادی که شاخصث وممتاز  وبه هیجان اورنده انسا ن هستند( به مانا همان که  جناب حافظ-ان-مینامد که فوق هستی مادی است نمیرسند)-و- بدنبال تکنولوژی بسیارپیشرفته- کهوس ابنای بشر ساخته شده است میباشند-درمسیری دیگر که از خداوند منان دور میشود درحرکت هستند-جذب وبغل کننده سکولار هستندوبه اشوب واخلاق ورفتار انحرافی مشتاق هستند- اما این خصوصیات چیزی بهمراه ندارد- حز اضطراب-وتحقیر وافسردگی-تازمانی مخلوق تصور میکند خا لق مدبری وجود ندارد لازمه و سبب ان صفات است-امروزه  انسانقدرتمند مغلوب بوسیله یک مینوسکوله شده است ثروت وقدرت وبزرگی بکارا ش نمی اید- بسیاری درک کردن کهفقط خداوندمنان میتواند انهارا  امنیت ونجات دهد- انجیل میگوید- کاملا  مراقب باش- که چگونه زندگانی میکنی- بیخردانه نباشد- اما خردمندانه باشد ازهرفرصتی درست استفاده کن- زیرا روز ها شیطان دارد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی بسوره نصر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیمنگاهی به سوره نصرکارهای بسیار جالبی شده است-به بسیاری از سئوالات-پاسخ منطقی داده شده است- ولی هنوز جای بسیارسئوالات خالی است این سوره بیاری اخرین سوره میدادنند وبعضی معتقد هستد دوسه سوره کوچک امده است- اما سوره علق شروه بیانایدولوژی است وسوره نصر پایان  نتجه ایدولوژِی است- نکته جالب کلمه فتح است- دربسیاریاز پیروزی دقیقا همه جا کمک الهی وجود دارددرکل بش وجن بدون مک الهی بهجائی نمیرسد چند جا بعنواننمونه نصر الله درقران امده است ویانصر الا من عند الله امده است درحدیث است برای هرکاری انشاالله بایدگفت وگرنه خداوندمنان اگر کمک نکرد تعجبی نکند کله فتح نشان از کمک عظیم الهی است که پایان ماجرا بیان میکند-سخترین کارهابود انسان باید ازکارهای کوچک شروع کند  تا کمک توان کار بزرکتر پیدا کند وگرنه جاه طلبی است وشکست حتمی است خیلی جالب است مثلابرقبیله ای رسول اکر صلواته الهعلیه واله والسلم پیروز میشد  بعدا ریس قبیله باچند نفرمیامدندومسلمانان میشدند طول میکشید تاقبیله مسلمان شود حال ن قبیله یکبت داشت درحالیکه در مکه 360 بت بوده است وهرکدام وجی داشته است همه بت پرستان یکجا ایمان بیاورم بسیار شگفت انگیز است البته تمدن نقشدارد اخیرا نمیدانم درامریکا احتمال  این شعار دادند ویا درانگلستان سکوت برابرهرج ومرج است—به این سوره نام تودیع یعنی خدا جافظی رادادندهرکس درعمر اش یک کاربزرگی که بتواندبکند کافی است-حضرت نوح علیه السلام فقط 75 نفر رامسلمان کرد کفایت امر شد-بعد عرض میکنم امری عزیز است یعنی بازگشت بکفر دیگرندارد پس کاربزرگ ان است که ماندگار باشد فتح پیروزی بدون شکست وباز گشت است-هیچ ربطی به مسلمان شدن یمنی هاندارد زیرا انها هیچ تاثیری برمسلمان شدن مکه نداشتند کل جهان مسلمانمیشدانها هنوزلجوج عنودبودند- اتفاقا هم یمنی ها وهم ایرانیان خصلت اعراب عربستان میشناختند چیزیراکهقبول میکنند دیگر راه فرارندارند-نمیتوانند توی ان اب کنند- زمانی که شاه ان نطق اخری خودرا کرد که ندای نقلاب شما را شنیدم زیراب طرفداران خودرازد- دیگر راهی برای انها نگذاشت- البته نشان تمدن هم است-کلمه اذا برای اتفاقی است که دراینده رخ میدهد عجیب اس که قران پیشگوئی غیرقابل باور رابیان میکند یک کدام غلط ازاب درنماید- ام یکمطلب قبلازان رخ میدهد که انهم بسیارشگفت انگیز استدربار صلح رضوان  اسم درختی است یا حدبییه اسم بخشی ازبیابان است خلاصه جریان این است- درانجا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم براساس دستور حضرت جبرائیل علیه السلاممستقر شد تا  اهل مکه توجه شوند وبه نزد ایشان امدند وسرانجام قرارداد متارکه جنگ دادند وصلح راقبول کردند که هرسال یکماه برای حج به مکه بروند وسپس خارج شوند قران چی میفرمیاد این هم فتح مبین بود مسلمانان ناراحت شدند اماده جنگ بودند این دشمن است بدعای حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسصلم چشم وگوش قلب ا  درجهت منفی حرلکت میکند خوداش از صد بهصفر میرساند وبرعکس مسلمانان از صفربه صد میرسند این مطلب هم درحدیثی امام حسین علیه السلام فرموده است که جهادشما در عمر جامعه اثراش راخواهید دید- این قراردادصلح رامسلمانان درک نمی کردند-که فتح انجام پذیرفته شه مبین است اشکار است سر کفر پائین امد-درکانال های خارجی شنیدم که کره جنوبی پول نفتی  تا بحال نمیداد داده است میزان پول مهم نیست  اینکه اینقرادادشکسته شد فتح مبین است-حال پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چه میگوید به این خاطر که شما صلح قبول کردید- خداوندمنان گناهان گذشته واینده بشرطی که ایمانراحفظ کنید راخواهدبخشید ونعمت خودرابرشما تمام خواهد کرد –فتحمکه وانتخاب علی علیه السلام در روز غدیر- وشمارادراه صراطالمستقیم هدایت خواهد کرد ونصرت خدائی که نصرت عزیر است برای شما فراهم میکند-مسلمان جنگ های زیادی کردند زحمات زیادی کشیدند چنین چیزی بیانشد بعضی از علماشاید نخواستند عظمت انروز بیان کنند فرمودند هیج حجا مسلمانان نقی نزدند اشکالی نگرفتند جز در صلح حدبییه پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم خواست   انهارا راضی کنی  وبهانه انها را خاموش کند هرگز اینچنین نیست ازلحاظ سیاسی وایدولوژی کاریبس سخت بود که حاضر باشند بامکه بجنگند چقدرتغیر سلیقه وفکر وخواست انها تغیر کرده است این خودیک شاهکار استولی درک نمیکردند نجات هرفرد چقدرارزش دارد بدنبال اتقام بودند-انگاهاسلام دینحرب میشدنه دین انسان ساز صلح طلب-تاجائی که ممکن است بایداز جنگ پرهیز شود-بعد اثر رادرک کردند-ادامه داردبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیمنگاهی به سوره نصرکارهای بسیار جالبی شده است-به بسیاری از سئوالات-پاسخ منطقی داده شده است- ولی هنوز جای بسیارسئوالات خالی است این سوره بیاری اخرین سوره میدادنند وبعضی معتقد هستد دوسه سوره کوچک امده است- اما سوره علق شروه بیانایدولوژی است وسوره نصر پایان  نتجه ایدولوژِی است- نکته جالب کلمه فتح است- دربسیاریاز پیروزی دقیقا همه جا کمک الهی وجود دارددرکل بش وجن بدون مک الهی بهجائی نمیرسد چند جا بعنواننمونه نصر الله درقران امده است ویانصر الا من عند الله امده است درحدیث است برای هرکاری انشاالله بایدگفت وگرنه خداوندمنان اگر کمک نکرد تعجبی نکند کله فتح نشان از کمک عظیم الهی است که پایان ماجرا بیان میکند-سخترین کارهابود انسان باید ازکارهای کوچک شروع کند  تا کمک توان کار بزرکتر پیدا کند وگرنه جاه طلبی است وشکست حتمی است خیلی جالب است مثلابرقبیله ای رسول اکر صلواته الهعلیه واله والسلم پیروز میشد  بعدا ریس قبیله باچند نفرمیامدندومسلمانان میشدند طول میکشید تاقبیله مسلمان شود حال ن قبیله یکبت داشت درحالیکه در مکه 360 بت بوده است وهرکدام وجی داشته است همه بت پرستان یکجا ایمان بیاورم بسیار شگفت انگیز است البته تمدن نقشدارد اخیرا نمیدانم درامریکا احتمال  این شعار دادند ویا درانگلستان سکوت برابرهرج ومرج است—به این سوره نام تودیع یعنی خدا جافظی رادادندهرکس درعمر اش یک کاربزرگی که بتواندبکند کافی است-حضرت نوح علیه السلام فقط 75 نفر رامسلمان کرد کفایت امر شد-بعد عرض میکنم امری عزیز است یعنی بازگشت بکفر دیگرندارد پس کاربزرگ ان است که ماندگار باشد فتح پیروزی بدون شکست وباز گشت است-هیچ ربطی به مسلمان شدن یمنی هاندارد زیرا انها هیچ تاثیری برمسلمان شدن مکه نداشتند کل جهان مسلمانمیشدانها هنوزلجوج عنودبودند- اتفاقا هم یمنی ها وهم ایرانیان خصلت اعراب عربستان میشناختند چیزیراکهقبول میکنند دیگر راه فرارندارند-نمیتوانند توی ان اب کنند- زمانی که شاه ان نطق اخری خودرا کرد که ندای نقلاب شما را شنیدم زیراب طرفداران خودرازد- دیگر راهی برای انها نگذاشت- البته نشان تمدن هم است-کلمه اذا برای اتفاقی است که دراینده رخ میدهد عجیب اس که قران پیشگوئی غیرقابل باور رابیان میکند یک کدام غلط ازاب درنماید- ام یکمطلب قبلازان رخ میدهد که انهم بسیارشگفت انگیز استدربار صلح رضوان  اسم درختی است یا حدبییه اسم بخشی ازبیابان است خلاصه جریان این است- درانجا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم براساس دستور حضرت جبرائیل علیه السلاممستقر شد تا  اهل مکه توجه شوند وبه نزد ایشان امدند وسرانجام قرارداد متارکه جنگ دادند وصلح راقبول کردند که هرسال یکماه برای حج به مکه بروند وسپس خارج شوند قران چی میفرمیاد این هم فتح مبین بود مسلمانان ناراحت شدند اماده جنگ بودند این دشمن است بدعای حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسصلم چشم وگوش قلب ا  درجهت منفی حرلکت میکند خوداش از صد بهصفر میرساند وبرعکس مسلمانان از صفربه صد میرسند این مطلب هم درحدیثی امام حسین علیه السلام فرموده است که جهادشما در عمر جامعه اثراش راخواهید دید- این قراردادصلح رامسلمانان درک نمی کردند-که فتح انجام پذیرفته شه مبین است اشکار است سر کفر پائین امد-درکانال های خارجی شنیدم که کره جنوبی پول نفتی  تا بحال نمیداد داده است میزان پول مهم نیست  اینکه اینقرادادشکسته شد فتح مبین است-حال پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چه میگوید به این خاطر که شما صلح قبول کردید- خداوندمنان گناهان گذشته واینده بشرطی که ایمانراحفظ کنید راخواهدبخشید ونعمت خودرابرشما تمام خواهد کرد –فتحمکه وانتخاب علی علیه السلام در روز غدیر- وشمارادراه صراطالمستقیم هدایت خواهد کرد ونصرت خدائی که نصرت عزیر است برای شما فراهم میکند-مسلمان جنگ های زیادی کردند زحمات زیادی کشیدند چنین چیزی بیانشد بعضی از علماشاید نخواستند عظمت انروز بیان کنند فرمودند هیج حجا مسلمانان نقی نزدند اشکالی نگرفتند جز در صلح حدبییه پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم خواست   انهارا راضی کنی  وبهانه انها را خاموش کند هرگز اینچنین نیست ازلحاظ سیاسی وایدولوژی کاریبس سخت بود که حاضر باشند بامکه بجنگند چقدرتغیر سلیقه وفکر وخواست انها تغیر کرده است این خودیک شاهکار استولی درک نمیکردند نجات هرفرد چقدرارزش دارد بدنبال اتقام بودند-انگاهاسلام دینحرب میشدنه دین انسان ساز صلح طلب-تاجائی که ممکن است بایداز جنگ پرهیز شود-بعد اثر رادرک کردند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

من خواهم ایستاد-!!

بسمالله الرحمن الرحیم-نظرایت شخصی است-شعر –من درحال قیام ام  ازخانم مایا انجلو مصری- من درحال قیام ام-شایدتو اسم منرادربایگانی پلیدان تاریخ جای دهی-بخاطر تلخکامی وبد گمانی ات ودروغ های پیچیده ات- توممکن است بایک لگد منرادرزباله ها بیاندازی اماهنوز توان چون ذرات خاک اوج گرفتن را دارم-گستاخی وجاه طلبی من تورا افسرده میکند- ازار روح ورنجش قلبگرفته ای روز را برای تو  تاریک کرده است-بخاطران است گام میزنم چون روغن مرغوب با اسایش واطمینان درخانه خویشتنم-چون ما ها وهمچنین خورشیدها که در بلندی مسلم هستند-چون مانند  امیدچونفرکه به اسمان میجهد همچنان داراوج هستم-ایامیخواهی منرا شکسته قلب ببینی-؟سرخم کرده وچشمان فرو افتاده شانه ها اویزان-و افتاده-چون قطره - اشک-درضعف شدید روح من مملواز گریه های جانسوزایا غرور ونامهربانی من به تو اسیب میزند؟ تونمیتوانی انرا بدحالت وغیردوستانه شدید باان-نمی توانی  کناربیائی-مسلم است که من خوشحال هستم-مانندکسی که به معدن الماس دست یافته است—من درخلوت حیاط ذهن خودبامشکلات خود م کنکاش میکنم-شایدتوباکلماتی که به سمت-من  پرتاب میکنی—منرا  مجروح کنی- ویا باچشمانت منرا چاقوبزنی- شایدتو بانفرتمطلق خودات منرابکشی- اما هنوز چون هوا من اوج میگیرم-ممکن است وضعیت سکسی من توراغمگین کرده است- اینحالت زمانی که مندرحال رقص هستم مانند کسی برنده الماس شده است وران های خودرا به نمایش میگذارم- فراهم اور شگفتی ها میشود؟ خارج از شرم کلبه تاریخ-من عروج میکنم-من از دردهای که ریشه دررنج گذشته داشت عبور کردم وبالارفته ام من اقیانوس سیاه هستم-خود جوش پرید ه ام وبسط پیدا کرد ه ام-خوشحال-و خوش وخرم-بیحد فربه شدممن دراوج رنجها صبورهستم-سرانجام از شب های ترور وترس من عروج خواهم کرد وخواهم ایستاد درفجرهمهچیز بصورت تمایت صاف وپاک خواهدشد-ان هدیه امدنی که اجداد من بدست اوردند-رویای من است وامید بندگان-کم من خواهم ایستادمن خواهم ایستاد  -من خواهم ایستاد –من خواهم ایستادبسمالله الرحمن الرحیم-نظرایت شخصی است-شعر –من درحال قیام ام  ازخانم مایا انجلو مصری- من درحال قیام ام-شایدتو اسم منرادربایگانی پلیدان تاریخ جای دهی-بخاطر تلخکامی وبد گمانی ات ودروغ های پیچیده ات- توممکن است بایک لگد منرادرزباله ها بیاندازی اماهنوز توان چون ذرات خاک اوج گرفتن را دارم-گستاخی وجاه طلبی من تورا افسرده میکند- ازار روح ورنجش قلبگرفته ای روز را برای تو  تاریک کرده است-بخاطران است گام میزنم چون روغن مرغوب با اسایش واطمینان درخانه خویشتنم-چون ما ها وهمچنین خورشیدها که در بلندی مسلم هستند-چون مانند  امیدچونفرکه به اسمان میجهد همچنان داراوج هستم-ایامیخواهی منرا شکسته قلب ببینی-؟سرخم کرده وچشمان فرو افتاده شانه ها اویزان-و افتاده-چون قطره - اشک-درضعف شدید روح من مملواز گریه های جانسوزایا غرور ونامهربانی من به تو اسیب میزند؟ تونمیتوانی انرا بدحالت وغیردوستانه شدید باان-نمی توانی  کناربیائی-مسلم است که من خوشحال هستم-مانندکسی که به معدن الماس دست یافته است—من درخلوت حیاط ذهن خودبامشکلات خود م کنکاش میکنم-شایدتوباکلماتی که به سمت-من  پرتاب میکنی—منرا  مجروح کنی- ویا باچشمانت منرا چاقوبزنی- شایدتو بانفرتمطلق خودات منرابکشی- اما هنوز چون هوا من اوج میگیرم-ممکن است وضعیت سکسی من توراغمگین کرده است- اینحالت زمانی که مندرحال رقص هستم مانند کسی برنده الماس شده است وران های خودرا به نمایش میگذارم- فراهم اور شگفتی ها میشود؟ خارج از شرم کلبه تاریخ-من عروج میکنم-من از دردهای که ریشه دررنج گذشته داشت عبور کردم وبالارفته ام من اقیانوس سیاه هستم-خود جوش پرید ه ام وبسط پیدا کرد ه ام-خوشحال-و خوش وخرم-بیحد فربه شدممن دراوج رنجها صبورهستم-سرانجام از شب های ترور وترس من عروج خواهم کرد وخواهم ایستاد درفجرهمهچیز بصورت تمایت صاف وپاک خواهدشد-ان هدیه امدنی که اجداد من بدست اوردند-رویای من است وامید بندگان-کم من خواهم ایستادمن خواهم ایستاد  -من خواهم ایستاد –من خواهم ایستاد

موافقین ۰ مخالفین ۰

من هم امریکائی هستم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است شعر من هم ترانه امریکارا  میخوانم- ارلانگاستون هاگس- من ترانه امریکارامیخوانم-من برادر سیاه رنگ هستم-انها مرا به اشپزخانه برای خوردن فرستادند- زمانی که دوستان امدند اما من خندیدم- وتااخرخوردم—ومداوم رشدکردم-قوی شدم-فرداپشت میزغذاراخواهم خورد فرد که دوستان میایند کسی جرئت ندارد- به من بگوید- دراشپزخانه بخور- اضافه بران انها مرا بسیار زیبتراز گذشته خواهنددید وپیشخود حجل خواهند شد-من هم امریکائی هستم

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

اسلام ومسیحیت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اسلام ومسیحیت-چند نکته حائز اهمیت است-اسلام ومسیحیت- معتقد هستند هستی ملک خداوندمنان است انسان هم ملک خداوندمنان است-این امر سبب میشود-تمام حقوق بشر وخواست بشر درقلمروی قوانین الهی باشد ومحیط برزندگانی انسان- که شامل  مقدسات -شرافتها  افتخارات اموال ومالکیتها واینده میگردد- گراند بریکی انیگ-  یعنی ابداع کردن انسان اجازه دارد که به حقیقت ناب معتقد شود ولی حق استیل سازی نداردیعنی ترکیباتی از حقایق-مثال نماز ترکیباتی از حقایق ناب دیرفته ذاست گویا ان پسر به خانوداه گ دختر زنگ زد وگفتنداشکالنداردحال بخمنزلتحت شورهای مسیحیت وخلافت –در مذهب قبطی   اخرین شورا  برای ابداع واستیل به قرن پنج- میلادی میرسد-که هنوز معتبر است- ومثلا دراسلام بعضی ها استیل های ائمه اطهار علیم السلام الجمعین باید مانند استیل علی علیه السلام زندگانیباشد ومطابق ان زندگانی  کنند-درگذشته اقلیت ها دربافت جامعه نبودند وهم اکثریت نمی خواستند انهادربافت جامعه باشندومیبایست  مانندیک قلعه دورافتاده باشند و-نه درارتش بودند ونه درادارات بودند ونه قوانین یک دیگر راقبول نداشتند وغیره حتی باهم ازدواج نمیکردند و هرکس از دین خارج میشد حداقل طرد میشد استیل این بود ولی امروزه  این امر امکان پذیر نیست درحقیقت برای اولین بار بافت اقلیت ها درجامعه اکثریت عملکرد رسول اکرم صلواته الله- علیه واله والسلم است اولین قانون اساسی رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم-درمدینه شکل گرفت حتی قبیله نجاریه که مشرک بودند هم سهیم بودند-ولی داعش  استیل انها درست مانند مسیحیت ویهودیت است-امروزه مسیحیت واسلامیت دشمنان مشترک دارند ومنافع مشترک دارند اینمطلب یک مطلب حیاتی است که به ان باید پرداخت  یک گروه ابداع کردند وگراند بریکیننگجدید کردند ویک استیل جدید ساختند که ده درصد به ان معتقد شدند روز وطنی ارگان   مسیحیت قبطی است اولین ترکشش را نوشته است یک دختر بنام کریستینه ظریف درمحله امیریه جنوب اسکندریه بنظر میرسد بهخانه یک وان مسلمان رفته است ودین اسلام را پذیرفته است وان پسر به خانه دختر زنگ استگفتند حال به منزل باز گردد ودختر باز گشته است

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

پاسخی به مقاله اقای دکتر شفا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سی گفتار-اقای شجاع الدین  شفا- مقدمه اول-انسانها دونوع هستند- یک سری  نادان هستند وممکن است سعی کن که درک کنند  درشناخت خداوند منان حتما نایل میشوند ولی در انتخاب دین ممکن است کهموفق نشوند یا یک دین  نامناسب انتخاب کنند اینها اکرثیت انها دربرزخ امتحان میدهند وموفق میشوند- ولی فقط افرادی که حق وحقیقت راتشخیص میدهند ولی به دلائلی موهوم  وشهوات وغیره دین را نمیپذیرنند ودرسدد فریب جامعه بر میایند  این لجالجت قران نام مرض داده است وبرای درک انها ومردم انها از مقام انسانیت به حیوانیت تبدیل میشوند گاهی خوک شهوات ران وگاهی سگ- زور گو و تبلیغاتچی ومیمون مقلد وبندباز سیاسی  وطاغوت- وغیره نمامیبرد این امر توهین نیست واقعیتانهارا مشخص میکند – انسان تنها بعلت ازادی  نیست که اهمیت دارد خداوندمنان میفرماید کهاگر فقط ازادی ملاک باشد این افراد بسیاراحمق ونادان هستند به شرطی که دردنیا بههدف متعالی برسند ومحب خداوندمنان شوند ودرجهت احکام ودستورات الهی گام زنند که کاری بس سترگ است ایمان عمل صالح وتقیه- وغیره همه اینها ممکن است مدتی  تقلید کورکورانه باشد ولی شیطان راه شهوات وشهرلت ومقام وپول درنظرانها جلوه میدهد وراهخودرا کج میکنند شعور قابل ملاحظه لازم است و  سختی های  خاص دارد وامتحاناتت دارد هیچگاه بقول عرفا درصعودنخواهد بود  در مقال هر صعودی نزولی دارد اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواتهالله علیم اجمعین همصعود داشتند .هم نزول داشتند هردوجنبه ان وجود دارد وهردو سازنده است ودارای حکمت است .لی گاهی درک ان درزمان غیرممکن است – زیرا مومن محیط برتمام واقعیتها .وحقیقتها وحکمت های الهی نیست وبایادتوکل کند وگاهی برای درک یک حکمت بایدمدتی در عذاب وفقر باشد وگاهی برای درک نعمتی باید  برخلاف فقر درغنی باشد اما را غیر مومنین تصور میکنند همیشه باید خوشی باشد ومقامات افراد حفظ باشد وروبرشد باشند اتفاقا به سختی هابرخورد میکندوبهبن بستها برخورد میکند وتبدیل بهیکی از حیوانات کهدرقران .ویاحدیث امده است میشود  وبارنج زندگانی لراخاتمهمیدهد وچیزی قابل ارزش  درایندنیا نصیباونمیشود جزموهوماتی کهتصور میکند خوشبختی میاورد ولیدرعمل زشت خویوی وبدبیاوری میاورد- وازجاده انصاف وعقل ودرک واقعیتهاوغیره دور میشود وتبدیل به یک شیطان کوچک حقیر میگردد-درغرب ترس از مذهب یهود ومسیحیت منحرف عاملی شد که ضدیت بادین مطرح شود وبهانه ای شدبرای بعضی افراد که انر بهتمام ادیان الهی  حتی راستین نسبت دهند امامحسن علیه السلام میفرمیاد همانطور که درشب مثلا شمع روشن میکنید که از کوزه که ابمیخورید عقرب درانباشد وسرکوزه راهم محکم میبندید  ویاظرف غذا که ایت ازمواد سلام ومفید استفاده شدهاست ونهدرماسئلمهم انسانی هم چنین کنید بخصوص درمذهب-هم- واین قدرت را انسان دارد بشرطی که احساسات را کنترول کند که کاری اسان بنظر نمیرسد-حقیقت همه جا با اکثریت شناخته نمیشود  بیادملاک خاص داشت وعقل مستقل  تا باملاک حقیقت شناخته شود- بهعقل بیتادمتکی باشد همیشهنمتواند به عقل دیگران که محک نخورده اند-متکی شد- ایشان میفرماید   درست است که درطول تاریخ کشتارها وویرانگریها-- ترکتازی ها-همچنان دراغاز هرسال نو هم ملت ایران وهم نوروز- برای تجدید این پیمان کهن-؟؟در وعده گاه تاریخ حضور یافته اند- ولی این سنت تجدیدپیمان نسل های نو باهویتی کهن ؟؟ خانه تکادند- وبه سود وزیان سال رفته رسیدن وطرحی تازه برای سود وزیان سالنو ریختن ب این نیت که درسالنو هرچه توانند از زیان بکاهند وهرچه توانندبرسود بیفزاینند- خوب بنظر میرسد ایرانیان درترکتازی ووویرانگری وغیره دستی نداشتند ولطمات راخورده اند حلا به عیدنورزرسیدند انهارافراموش کردند وسنت کهن که هویت ملت ایران است که معلوم نیست که چه چیزی هرچه است مذهب نیست ودین زردتشهم نیست چون ایشان ضد هردینی است وچون درپرچم ایرا سمبلی از کاوه اهنگر استکه ایشان ازکجا فهمید کهان جوانمرد بیدین است واگربیدین است استراتژی  یابقول ایاشن ساختار چیست ولی هرچه است سنت کهن است وکل طرح بدست اوردن سود وکاهش ضرر است-کهتمام مجودات ذی الروح اینچنین هستند ایشان ایرادبرقران میگیرد که بعضی به حیوانات تشبیه شدن خود اینچنین استدرحالیکه نوروز یک چشن شکرگذاری  ودرک معاد است وبده است-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

جناب شجاع الدین شفا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای شجاع الدین- که تخصصص ایشان در رومنس نویسی بودند وکتاب های اعلحضرت همایونی را مینوشتند- وسخنرانی ایشان  راتهیه میکردند-  ایاز  حضرت والا بودند-تحصیل کرده دانشگاه روم هستند اتفاقا شاه سوژه های رومنس زیاد داشتند- که مناسب بود ایشان بنویسنند مجدد الدین هستند-در فرانسه جهش به سیاست کردند پنچ هزار صفحه تحقیقات دراسلام واسلامی انقلابی ایران دارند- ویککتاب دارند هنوز مشرف به دیدن ایشان نشدم  نقد قران دارند- و1400 هزارسال اسلام را تبین ونقد کردند- وتویان یک پرکاهی بدست نیامده است- ومتخصص براندازی هم هستند- ایشان سعی کنند که رکورد کینس را بشکنند-خدمت ایشان عرض کنم- تهران بودم  با ظریفی قراربود به دانشگاه امام صادق علیه السلام بروبم- ایشان فرمودند من دریک مغازه پولی دادم  وکالا اماده شده است بروید بگیرم وبعدبه دانشگاه برویم مغازه تقریبا بینمرکز وجنب تهران بود یک مرکرز شلوغ  تجارتی سابق کنار خیابان سر سه راه ایشان پارک کردند ورفتند  دداشتند خیابان  نسبتا تنگی را اسفالت میکردند- جمعیتی انبوه داشتند تماشا میکردند ویک خانم روی سینی  یکمنتق کوچک داشت داشتنداسفند دود میکرد ودودراش رابسه سمت انها میفرستاد-من خیلی تعجب کردم یک اقادی که لبا سشیکی وکلاه شیکی  دوره گردی سرشبود وصاحب مغازه بود پرسیدم موضوع چیست؟ فرمودند اززمان رضاشاه تا حال اینجا اسفالت نشده بود  ومداوم کسبه نامهنگاری کردند تاکسی ازانجا رد نمیشود چاله های این جا مشهور به کمک فنر شکن است-حال برای اسفالت امدند مردم باور نمیکردند-درشیراز ما قبلا خیابان اریابودیم یکچهاره دارد بنام چهارا اریای دوم مستقیم میرود به میدان اطلسی یا قئم صلواتهالله علیه والسلم این چهاراز ترس  ماشین میاییستند تابهم نخورنند وحال یک طرفه شده است بسیار جاده پرتردد است از این خیبان ازطرفی عبور کنید به طرف چندبارباید ایت الکرسی بخوانید شخصا وسط بلوار ایستاده بودم دیدم یک تیکه بسیارکوچک از اسفالت به اندازه جندسانتمتیرمکعب کنده شددرست بهموازات سطح اسافلت به سمت  پیاده رو رفت به پای  یک دخترنه سال اصابت کرد یک علاقه جدیدی نسبت به فیزیک درمن ایجادشد- بعدفهمیدم این دفعه دوم است قبلابه پاییک خانم بسیارپیر زده است اسفالت به غوزک اسیب رساندهبود و ایشان به بیمارستان بردند انروز بلافاصلهمسئول یک سوپر مارکت که درجنبانطرف خیبان مغازه داشت باقندشکن انبخشی از اسفالت نیمه کنده شده بود کنددرزمان جنگ انجارا دوباره اسفالت کردندومغازه دارها شیرینی میدادند-فاضلاب شهر فقط یک لوله زیر زمینی برای  اشراف طبقهداشت ودیک دوجا هم به رودخانه میرخت وبسیارباریک بودومابقه در انتهار شهر رها میشد خلاصه خواب مییبنید خیر باشد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اخلاق داعش-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک مقاله درسایت فارسی  بی بی سی – است یک محقق از خارج به عراق امده است که درباره داعش تحقیق کند- همراه یک وحد عراقی است که باداعش دراطراف موصل قبلا میجنگید- واحد نظامی  درجلوی محلی هستند بنام باغ زیتون  که یک شهرک کوچک است بافاصله از  حد شهرموصل چندین کیلومتر دور است- باغ زیتون درسمت چپ فرات است  واحد نظامی بافاصله درسمت راست فرات است وباغ زیتون درانتهای یک دره است نزدیک به کوه مانند شیرازو تجریش وغیره بعضی کوه ها باصطلاح سوق الجیشی هستند مثلا کوه شهر یاسوج بانفراد کم بخبوی میمتوانند  یک گردان رانابود کنند اولای پیچ وخم دارد کو های سنگی بلند قامت وجاده های باریک دران وحفره های زیاد واستتاری  این باغ زیتون  کا اول شهرک است به سمت فراد یکخانهدارد که دواطاق بزرگ قائم برهم  بازاویه نود درجه ویک اطاق بزرگ که باتول به باغ  بزرگ زیتون وخارج ارتباط دارد ویکپرده دیوار مانند  ایندواطقا قائم ازهم جدا میکند که فقط بانسیم باد قبل تشخیص بود- یک واحد شانزده نفری  انجا مستقربودند- که تقریبا  ده نفرانهااز بچه نه ساله تاهیچیده ساله است شش نفر سن بالاتر دارند که یک هاشم است رهبر گروه – باراننده خوداش که یک وانت است که دولول ضدهوائی دارد البته ایشان ذکرنکرده است موشک های بسیار ممتاز ضدهوائی که متعلق به امریکا است دارا-بودندویک ماشین دیگری  یک  یک  راننده ویک فردی که پشت یک مسلسل تک لول ضد هوائی است- البته راجع واحدهای دیگر  باغ زیتون چیزی نمیگوید- سه نفراز این  گروه به سمت راست فرات شبانه میرونند یک اطاق بوده است درانجا شب میخوابند که نضف شب به واحدنظامی حمله ور شوند بنظر حقیر اطاق سنسنور داشته است یعنی اطلاع میداده است حال میتوانست  درداخل ان بمب جاسازی کنند وازراهدور منفجر کند ویابقول ایشان صبح هواپیما موشک میزند  یک نفر بیرون بوده است که مراقبت کند  هرسه کشته میشوند واوار برسراندونفر فرود میاید- درجه دار ارتش بهمحقق میگوید نزدیک نشو ممکن است زنده باشد ویا  کمربند انفجاری تاخیری عمل کند ویعنی پس از ساعت معلومی منفجر شود وبدقت به انها نگاه میکند تا مطمئن شود-ارام ارام با وسیله  سنگ را رویک جسد برمیدارد ومشخص میشود نصف کله او رفته است ولی از دومی اطلاعات زیادی ندارد ایشان   دل وجرئت بخرج میدهد- از جیب ان فرد یک کارت حافظه موبایل بدست میاورد—که حاوی پنجاه عکس است-عکس همان جوان است درخانه دختر کوچکی خواهراو است عینک به چشم زده است وانگشت سبابه راست بالابرده است یعنی  خدا یکی است این پسر چشمان معصوم دارد واندوهگین است که اگرمورد این خواه تنها میماند-عکاس هاد یاز این جوان درد گردنه کوه ونزدیک غارها  نشان میدهد که درجیب بالای کت نظامی بیسیم دارد ویک کلاش ویک ام شانزده که مارک دولت امریکا دراختیاردارد که میگیود ارتش عراق فراری شده است واین اسلحه های امریکایئی دست داعش افتاده است این فرد در روز وشب درمنطقه خاصی مانند ببر پرسه میزند ومیتواند کشتار کند هوپیما انز مان اف 4یکدوربین داشت بنام ام 105 دی ازبالا لب جوبرا بادیوارخانه فاصله اش را تشخیص میدادحال چه میزان  قوی شده است نمیتواند انرا تشخیص دهد وموشک بسیارگرانقیمت  هم مصرف نمیکند-یک عکس دارد ازان ده نفر بچه ها چشم ا  ازحدقه اکثربیرونزده است قیافه ها دژخیمی است اینها بفرمان هاشم سرمردم رامیبرنند شکنجه های سخت میکنندوغیرهروز های معمولی درشهرک هستن کسی جرئیت جیکزدن ندارد وکسی جریت فرار کردن ندارد-عبد وعبیدهاشم هستندودر زمان جنگ درکوه پرسه میزنند حال جطور میتواند یک غربی اخلاق رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم راتشخیص دهددرکتاب مینویسند یک قبلیه جوانی داشت که مسلمان  شکنجه میکرد ومیکشت  ومثله میکرد وتصور مکینم درچاه میانداخت این فرد دریک جنگ اسیر شد خانواده گفتند خدمت  رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم برویم- وجناز به طریقی شده است بالتماس ولو مثله شدهاست تحویل بگیریم شایدبشود زمانی که بنزد رسول اکرم رفتند  وباحالنزار جریان گفتند حضرت کمی نارحت شدندمامومن هستیم وفرمودندانجوان رابیاورید دیدند صحیحی سالم است حضرت فرمدند من ایشان را بخشیدم وما بقیه هم گفتند  وماهم ایشان رابخشیدیم وبهجوان گفتند درخدمت این مادر وپدرباش – پسرحاتم طائی از مشرکین بسیار خطرناک بود وقسم خوردهبود که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم راخواهد کشت مداوم برای مسلمانان کمین مینشست ومیکشد باز ایشان درجنگی اسیر شد وخواهراش  به نزد رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم وهمان درخواست کرد تا اسم حام طائی امد حضرت رسول اکرم صلواته الهعلیه شروع به گری کردن  شد وفرمودند اگر ال بو مسلمان میشد وفرمودن ان پسربیاورید ومن اورابخشیدم دیگرانهم گفتند ماهم بخشیدیم وخواهراش همان جا شهادتین گفت- قران میفرماید  اگر سختدل بودی سرانجام از تو دوری میگزیدند درانخانه چند بخشنامه داعش پبدا شد که گفتهبود کمبود نفرات داریم افراد راتشویق ویابازور  واردسپسا ما کنید وهرکس میخواهد فرار کند سخت بااو برخورد کنید وهرکس اطاعات نمیکند ظواهر نشان میدهد درحال فرار هستند بعد گروهبان میگوید سریع به واحدبرویم کهلنها امکان داردضربهای به مابزنند

 

موافقین ۰ مخالفین ۰