عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۳۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

نیم نگاهی به خاطرات اقای میشل فرانسیز-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- ظریات شخصی است-دریوتوپ داستان یک ریس مافیا یعنی از طرف مافیا کهخاندان کلمبو از معروف ترین خاندان مافیا سیسیلی است که شاخه اصلی ان درایتالیا است وشعبه مهمی در امریکادارد که در برکلین  نیویورک ولاس وگاس  وکالیفرنیا است عمده کارانها بنزین فروشی است درداخل امریکا وجهان بخصوص اتیالیا که سعی میکنند رقبا رااز میدان ازطریق ارزان کردن ویا کشتن یامصالحه کردن به اصطلاح قصابی  کردن پیش برنند این هامخازن عظیمی دارند که تا یک میلیون لیتر ظرفیت دارد حال اقای michelfranzese-اقای میشل فرانسیز- که یکی از ریس دسته دوم مافیا بوده است که بعداز اقای الکاپون یک میلیارد ودوست میلیون دلار درسال حقوق میگرفته است- که جناب اقای کندی سیصدمیلیون دلار درسال حقوق میگرفته است طبق یک لیست که حقوقروسای مافیا  چاپ شده است ایشان هیچدهم بوده است که ازنوجوانی   هفته ای دهزار دلارشروع میکند باید احتمالا ایتالیائی نژاد باشد  وایشان خاطران خودرا درپاورقی یک روزنامه چاپ کرده است ویک کتاب نوشته است ایشان از نوجوانی مذهبی بوده است وپدراش قبلا ریس مافیا بوده است وایشان میخواسته است دکتر شود ولی اورا وارد این رشته کرده است وایشان فقط ریس خودرا کشته است وکسی را نکشته وکاری هم نکرده است که افرادزیر دست اش مجروح ویا زندانی شوند- امروزهبشدت مذهبی است وسایتدارد وخیریه دارد وبرای مردم درباردین مسیحیت ومافیا مجانی صحبت میکند هرگروه ای که بخواهند بدنیست ایشان رابه ایران دعوت کنیم نکته جالب این است کهبهمیزانی کهنفت به اتالیا ویاجهان میفروختیم پول کلانی ازدولت امریکا میگرفتیم دقیا نقش زنجانی رادارد- مافیای سیلیلی مقداری از خرافات مسلمان بهره برده اند-که عدد شش خوشبختی میاورد باید شش ریس داشته باشند وغیره- وشش نفری که انتخاب شدن وبه روم رفتند ودریک خانه بزرگ که شش اطاق داشت  رفتند ودرانجا انگشت ایشان را بریدند وخون انرا در روی زمین ریختند این همان بیعت جاهلی عرب بوده است ودر دست ایشان مجسمه حضرت مسیح علیه السلام بر روی صلیب را در دست اش گذاشتند کهتوا بخاطر خداوندمنان ئوسرباز کلیسا هستی اقای  مابن سلمان یادبگیرد ازان ششنفر فقط ایشان زنده مانده است واف بی –ای هیچگاه مثلا پدرایشان  بخاطرقاچاق بنزین ویاختلاف در فروشبنزین نگرفت وهمهاش جرم اش فروش موادمخدره بوده است- بردارش  دراین رشته کارکرده است ویکبارمجروح شده استویکبارهم زندانی شده است خاطرات بسیارجالب دارد که دریک رستوران مافیائی که شبانه کار میکرده است دفترایشان بوده است که افراد مخفی اورا هم حمایت میکردند وهم اورا رصد میکردندودریکخانهبزرگ صبح باسگ اش سرساعت هفت بیرون میامده است ومیدانسته اوراعدهای رصد میکنند ومیگوید این شغل یا درکهکشان هستی ویمردی وهیگاه طرحی برای زندگانی نداریمانند سرباز زندگانی میکنی  وگاهی درست واردجنگ میشوی وهم بدنبال ارامش توسط معنویت هستی وهم در داخل یکمبارزه که درحالریسک هستی وامروزه ایشان درباره کسانی علا قه به کلیسا ندارند- درباره دین مسیحیت صحبت میکند-

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جریان قهوه خانه میکنوس-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا ت شخصی است-جناب اقای دارابی من دراینترنت مطال بدرد بخوری درباره اقای کاظم دارابی پیدا نکردمگرچه هنوز بسیار  جستجونکردم  بعضی ها ایشان  را پیام سرگشاده ایران به المان تجزیه ونحلیل کردند-نکتهاول این است که ایشان هم دانشجو بوده است وهم تجارت میکرده است این یک نشانه ماموربودن استمیبایست دررستورانها وغیره کار میکرده است گرچه زمان اتفاق درقهوه خانه میکنوس ایشان چهار صد کیلومتر دورتربوده است ولی عکسی از ایشان با اندونفر افرادلبنانی  که درقتل  قاسملو وشرف افکندی وجود داشته است- میابیست یکخانه نزدیک فرودگاه کرایه میکردند درانجا چندبار جلسه میگذاشتند دفعه اخر پس از قتل سریع با هواپیما خارج میشدند- اقای قاسملو ازنظر من یک کافرحربی احمق بوده است که قتل اش واجب بوده است ازانیکه ایشان همسود به انگلستان میرسانده وهم به شوروی هردوهم باهم مصالحه کرده بودند درایان مانند دکتر باهری – کهخوب رل بازی کرد روسها وحزب توده را گول زد واطلاعات انهارابه انگلستان فرستاد وبعدا کشف شد که توده نفتی است که درحقیقت بنفع انگلستان کار میکند ومدتی هم باصدام بود ومدتی هم چون صدام ازاو نیور میخواست وبهاونداد تاحدی سرکوب شد وبه کمک – وروسها مسئله فیصل پیدا کرد- ودرزمان شاه کوچکترین اقدامی نداشت مگرانکه وضع رژیم درداخل کمی خراب شود وانها یک اتش بازی راه بیاندازند زمانی که من درمرکز زرهی بودم دختر همسایه ما ماشین نویش مرکز زرهی بود وبا سرویس  باهممیرفتیم بسیارمواقع پدرمن که استادزبان انگلیسی دردانشگا شیراز بود من را زودتر باماشین خودمان میبرد وایشان هم سوار میکرد وتوی راه مدوام سفارش میکرد که این ها زرنگ وزیرک هستندکاری کارستان نکنی- وبعضی مواقه انها به خانه دعوت میکرد ودرباره من سئوالدربین انها فردی قدبلند وانگلیسی خوب بلدبود وپدرم باوجودانکه من کمی دوربودم با ایشانبه انگلیسی باضربالمثل زیادصحبت میکرد ایشان زود یک خندهبچه گانه معصوم میکرد وبعد بشدت با یک ژست ساده یک شمر میشد وبه انگلیسی میگفت ما که ساده لوح نیستیم حواس بخوبی جمع است ولی همه تعریف میکردندکه فردی سالم است- وگاهی من سرویس نگه میداشتم ان خانم بیاید وایشان روزی فرمودندشمابروید من تادیروقت بایدباشممدتها گذشت من گفتم فضولی نباشد خبری مهمی شده است ایان بهمن گفتندانگلستان اسمامی افسران عراقی مراکز اطلاعاتی وغیره وهمه چیز برای نوشته وترجمه شده است .بایدکار ی خاص روی ان انجام دهیم- اینکه دیپلمات امریکائی گفته است بودن ایران سیاستمادرخلیج ناقص است همین است که اگر عراق سرکشی کرد توسط ایران رام شودوبالعکس  دوطرف داشته باشد وزمانی ایشان فرمودنداسامی کرده است بخصوص قاسملو منافقیم کردها یممخالف صدام قتل عام کردند وحت یبچه های زیرخاک کردند عکس انهاست ولی کاری به قاسملو نداشتند ودیروز باکمال وقاحت خانم رجوی گفته است ایران کردهارا میکشد-وایشان به سمت امریکا کشیده شد اگرایشان ضد امریکا بود جرئت نمیکرد که به المان برود واین المانی که ادعای حقوق بشر داراد باید ایشان تسلیم ایران میکرد که بخ جنایت هائی کرده است پاخ دهد نوبت همگی انها دراینده خداوندمنان رسیدگی  خواهدکرد انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به دعای عرفه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به دعای عرفه- این دعا اول سبک سجع ادبی امام علیه السلام بخوبی روشن میکند که درسطح یک شاعر تمام عیار است- مثال- دافع- مانع- الصانع- الواسع-البدایع- ضارع-قانع-المنافع-الجامع-الساطع-سامع-رافع کل این کلمات دریک پایگراف یعنی یک قطعه منسجم است ولی امام علیه السلام نمیخواهدبعنوان یک شاعر مطرح شود که ان زمان- تاحدی شاعرارزش معنوی خوبی نداشت-  نکته مهم دیگر نشانه های یک اسوه الهی که در درجات بسیار پائین یک مومن را مشخص میکند- نتکه بسیارمهم به یک سئوال کلیدی پاسخ میدند که نشان ازیک توکل بی حد است عقل سلیم  دران زمان بیان میکرد که این هفتاد دونفر وچند نفر دیگر باید بخوبی حفظ شوند نباید انهاراهزینه کرد وکوفه تنها جائی بود که امکان داشت کمکی به امام علیه السلام بکند ولی باپرونده بسیارسیاه که مداوم بعداز شهادت حصرت علیه السلام وکوچ امام حسن علیه السلام به مدینه یک روند منفی داشت درزمان معاویه علیه العنت براساس تحلیل قرانی عصر میمون هاست افرادفقط چاپلوس میتوانستند دوام بیاورند ومقلد اقای معاویه علیه العنت باشند ولی زمان یزید علیه العنت براساس فرمایش امام حسین علیه السلام عصرگرگ ها است- یاباید گرگ باشی یاگوسفندباشی که امام حسین علیه السلام هیچ کدام انها نبود- میگویند کسی نزد سعید ابوالخیر امد وگفت میخواهم کمی عارف شوم فرمودندسخت است تحمل نداری گفت انشالله پید امیگنم ئ گفت به منزل هرچه داری بفروش وانفاق کن  فقط تا غروب فردا پول برای غذا داشته باشی  وان پول افرادمثلاا سیلزده بده ایشان کرد ودید اتفاقی نیافتیده است خواست به نزد سعید رفت ولی باخود گفت تاعصر صبر کنم وطاقتاش طاق شد دم درب که رسید یکی پرسیدان مردی که انفاق کرد کیست کمی ائلترسید وگفت اندکی صبر کن بعدازغروب جرئت پیدا کرد ودم درب امد وگفت من میتوان انمرد را پیدا کنم انمرد گفت این طلاهابگیر به انمرد بده که مثلا مادربزرگ درانجا بود ومریض بود وگفت خداونداینمرد وضع اش راخوب کن به خانه که امد ازمرض علائمی نداشت-گفت این طلاهای منرابه اوبدهید- وایشان جریان به ابوسعید گفت وابوسعید گفت دیگر  راه خودبلدمیشوی—سوم امام علیه السلام یک خودشناسی از طریق درک جزئیات ازبدو تولد تا کمال جسمی وروحی وازهمه مهمتر درک معنوی که انهم برای انسان فراهم میشود درکمال ان که امام علیه السلامهرگاه به سمت الهی می اید مانند کسی است چیزی ندارد سرتا پا فقیر ودرطلب دست اوردن ان فقط ازطریق خداوندمنان است میفرمایدهرچقدر شکرالهی بکنم برای یک چشم کافی نیست ولی برای معنویت ومعرفت منتی عظیم خداوندمنان برمن گذاشته است که شکران راهم هرگزنمیتوانم-ادا کنم با استفاده از دعای عرفه بنگارضش استادعارف ومجاهد وعالم چناب حضرت ایت الله حسین انصاریان دامت برکاته- :" خدای را سپاس  که برای حکمش  برگردانندهاثی (نیست)- وبرای بخشش بازدارنده ای ( نیست)-  وهمانند  ساخته ای (مخلوق)- ساخته هیچ سازنده ای نیست( ماننداو خلق کند)- واو سخاوتمند و وسعت بخش – است انواع مخلوقات را پدید اورده – وساخته ها را باحکمتش  محکم نموده-  طلیعه ها( دراغاز ساختن موجود) براو پوشیده  نمی ماند- ودر ودیعه ها( زمانی که استقرار پیدا کرد ودرهستی  رها شد) نزد او ضایع نمیشود- پاداش دهنده هر سازنده( عمل ذکننده) وبی نیاز کننده  هر قناعت گر- ورحم کننده برهر نالان وفرو فرستنده- سود ها ونازل کننده کتاب های جامع با نور درخشان است( معنای دقیق  وعلمی دارد)- او شنوده دعا ها- و- دور کننده بلاها وبلا برندها درجات است- امام علیه السلام میفرماید ما ازدشمنان خود انتقام گرفتیم او مارابه درجات بالابرد وما اور به درجات پائین جهنم بردیم-)  (خداوندمنان) کوبنده گردکشان است( بیشتر بدست مومنین ودیگران)پس معبودی  جز اونیست- وچیزی  با اوبرابری نمی کند- وچیزی (موجودات) با او برابری نمیکند وچیز ی همانندش نیست- واوست شنوا وبینا ولطیف واگاه وبرهمه چیز  توانا است- تا دعامیرسد به اینجا- اللهم اجعلنی اخشاک- خدایا چنانم کن که از توبترسم- گویا تورامیبینم وبا پرهیز گاری  مرا خوشبخت-گردان وبه نافرمانیت بدبختم مکن- وخیر درقضایت را برای من اختیار کن – یعنی سرنوشت منرا درخیر  وکمال قراربده-= وبه من درتقدیرت برکت بده یعنی انچه برای من تندازه گیری کرده که به من برسد داریا برکت باشد – نه تنها برایامامحسین علیه السلام برکت دارد بلکه برای بشریت برکت دارد= تا- تعجیل انچه راتو به تاخیر انداختی  نخواهم  یعنی کاری که خداوند میخواهد  اخر( دیرتر)  به من برسد زود عجله نکنم چون زمان شرایط حکمت است-= وتاخیر انچه تو پیش انداختی  میل نکنم این برعکس قبلی است- یعنی انچه خداوند منان میخوا هد زود به فرد برسد دیر طلب نکند- خدایا قرار بده- بی نیازی در ذاتم( ذات نسبت به غیرالهی کامل وغنی باشد) ویقین را دردلم- واخلاص درعملم- ونور در دیدهام  بیشترنوربصیرت- منظور است- وبصیرت در دین ام ومرا به اعضایم بهره مند کن- وگوش وچشمم  را دو وارث من گردان ومرا بران(کس) که به من ستم رواداشته است پیروز  فرما-(گردان) ودر رابطه با او انتقفام  وهدف ام رانشانم دهد وچشمم را بدین سبب روشن گردان-خدایا گرفتاری ام برطرف کن- وزشتی ام را بپوشان- وخطایم را- بیامرز- وشیطان را(ازمن) بران- ودینم( قرص ام) را اداکن- وبرایم معبودا دراخرت ( مهم تر است) ودنیا درجهای برتر قرار دهد سلام الله علی الحسین علیه السلام

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نکات مهم اسلامی -!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک جناب الیت در کانل خارجی  بحث ها بسیار سخیفی  انجام میدهد که اصلا احکام اسلام عزیز رامطالعه نکرده است من چند مقدمه بیان میکنم تا مطلب بخوبی روشن شود- درعربستان- گاهی  قریه کوچکی  ده نفر بودندیا ده خانواده بودند- به اینها-قوم – گفته میشد کاملا مستقل- ده نفر به بالا قبیله گفته میشد انهاهم کاملا مستقل- شهرهای بزرگ –بلد- مانند –مکه- مدینه- طائف که از اقوام مختلف تشکیل میشد به ان شعب گفته میشد که تعداد ان بسیار اندک بوده است که قبائل سنت خودشان راداشتند وازاد نسبی داشتند گاهی به هم میجنگیدند ولی کم کم  به سمت یک وحدت نسبی رفتند- ودرمسائل مشکل یک گروه متفکر نظر میداد ومابقیه هم اطاعت میکردند وبه یک تقسیم اب- یک سری قوانین ویک ارتش هم رسیده بودند- درایران  هخامنشیان به یک امپراطوری بزرگی رسیدند وکشورها ونژآد دریک قلمرو را ساتراپ میگفتند که همان شعب است هر ساتراپ یک مرکز یداشت که کلمه امروزی ان  استانداری است-  که تعدادن-28 تا بوده است- بعداز اسلام ساتراپ ها مستقل شدن درحقیقت مانند روم- شهر- دولت شدند- ک0 به انها مملکت گفته شد—درغرب شهر دولت بود همان مملکت یا شعب- - بعدا انها جزو قلم روی به اصطلاح امت مسیحی درامدند زیر نظر جنابان پاپ بودند بعد با ابتکار انگلستان- یکی یکی جدا شدند وانهاهم از چند مملکت تشکیل میشدند که به انه پیوپل یا مردم- اسم جمع است بعد که قانون اساسی درست کردند واین پیوپل ها تشکیل ممالک المحروسه کردن به ان- نیشن گفتند که کلمه ناسونالیسم از همین نیشن گرفته شده است درایران برای انکه مطابقت با اروپا شود نام ممالک المحروسه گذاشتند که البته دولت مرکزی بسیار ضعیف بود وتنها درمملکت خود قدرت داشت وماننداروپا کم کم  ایران به سمت نیشن حرکت کرد که نام کشور بخود گرفت- ومردمان  تبدیل به ملت شد-  مقدمه بعد اثبات شد که انسان مخلوق خداوند است پس خدا محوری است کسانی این مطلب قبول ندارند وبه انسان محوری معتقد هستند اول بایدمردم به این سمت سوق دهند وزمانی که به اکثریت رسیدند انزمان رجز بخوانند درنیشن خدا مطرح نیست یعنی خدامحوری مطرح نیست سکولار هستند نکتهاول این است که میفرمیاند انسان ازاد بدنیا میاید  وازاد زندگانی میکند وازاد میمیرد پس کسی قانون اساسی فرانسه درجائی قبول ندارد درانمورد ازاد است که رای خود را اجرا کند فرض کنید یک فرانسوی  مسلمان وشیعه شد وایشان از مقرارت اسلام شیعی ایران میبایست تبعیت کند ولیما معتقد هستیم خداوند اسنان را خلق میکند ولی به اوازادی داده است وبایدازادانه عبدالهی شود وعبد زندگانی کند وعبد بمیرد- ارتکازی مطلبی را من بیان کنم برادران سنی یک اشکال بسیارمهم دارند نکته این است- که خداوندمنان را-ولی میدانند- این مطلب صحیح است پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- ازخوداش درنیاورد کهمن پیامبر  هستم خداوندمنان این لقب رابه ایشان داد اگرازخوداش  این لقب رادرست کرده بود که قابل قبول نیست فرض نید کسی فوت کرده است یکی بیاید وبگوید من داماد شماهستم حق منرا بدهیدویامن وکلی پدرشماهستم من بایدتصمیم بگیرم اگر اولوا الامرپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرموده باشد هرکاری که خواستید بکنید پس ولی امر نه نماینده پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است نه خلیفه الهی است خداوندمنان که نگفته است ایشان خلیفه من است- ایشان ریس جمهور است انهم برای کسانی  که به ایشان رای دادند جانشین تعین نشده است ولی اسلام یک اصطلاح امت واحده دارد که هنوز این اصطلاح درعرف سیاسی –جهان تعریف نشده است- اما نکته بعدفرمودند برای کفار در قلمروی اسلامی چنین است که اگر فرد مسلمان فردی کافر ذمی بکشد کشته نیشود ولی اگر فرد کافر ذمی مسلمان را بکشد کشته میشود من ایشان ارجاع میدهم به استفتاه های حضرت ایت الله العظمیناصرالمکارم دراینترنت  که  میفرمایند که کفار در حکوت اسلامی چهارنوع هستند سهنوع ان بیادباعدالت باانها رفتار شود ویک نوع کافر حربی است این کافرحربی مثلا کمک به اسرائیل میکند  چناچه دربحثی  به مقدسات اسلام توهین کرد وافرادباید جلسه راترک کنند وگاهی دیده شده است باهم گلویز میشوندوفرد کشته میشود ویاخوداش گشته میشود این راهم میتواند کافر حربی گفت مورد دیگر اکگر کافری بازنی که ادعای مسلمانیدارد ایشان را فریب داد ویاراضی کرد زنا کند ایشان هم کشته میشود حسن اسلام دراین است که بایداولا این قوانین  برایکافان ذمی بیان کرده باشد ومسئله روشن باشد اهلکتاب مانندمسیحیت که عیسی علیه السلام خدا میدانند اسلام انرا شرک میداند ولی حق هیچگونه  فیزیکی خاصی نبایدداشته باشد ولی ارشاد میتواند بکند ویانها مشروب میخورند وگوشت خوک میخورند وطبق سنت خوداشان ازدواج میکنند وانهادراین امرازاد هستند- امید است مقداری اقایان درک صحیحی از حقایق اسلامی داشته باشند

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

حرمت زنان-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- حرمت زنان-در اسلام بعضی محدودیت برای حفظ حرمت زنان است- اگر مردی دربیرون خلاف کند ودربیرون شلاق بخورد خانواده ازهم نمیپاشد  ومیگویند حق اش بود- ولی اگر خانم خوانده دربیرون شلاق بخوردیاخانواده ازهم میپاشد ویافرزندان ضد حکومت میشوند-درانگلستان تصویب شد که مردان درهوای گرم میتوانند بدون پیراهن وبایک شورت بیرون بیایند وسر کارهای فنی بروند زنانهم این امر را طلب نهضت به اغنگلیسی تاپ لس یعنی بودن بالاپوش  وسر کارامدند وخیلی زود انرا برچیدند چرا برای انکه هم مردان وهم زنان به شمایل خانم ها حساس هستند- درامریکا لاتین امروزه زمانی که اب دربهار بسیارفراوان میشود زنان کاملا پوشیده سر چشمهای میروند وستایش خداوندمنان میکنند وازمردی خبری نیست یک سنتی در اسیا است اتشی زیاد درست میکند- قبلا میزان زیاد خاکستر کنار اتش قرار دادن وداخل خاکستر سیب زمینی است هرمردی برودیک سیب زمینی بردارد این روزی اش  دراینده زیادمیشود فقط مخصوص مردان اسن زنان تشویق کننده است وهرکس برداشت اگر مجردباشد احتمال دارد زوجه خود را انجا پیدا کند درشوروی زنان نقش زیادی پیدا کردندمانندمردان اول درپلیت پور یعنی هیت صدرعالی  درحزب نصف زنان بودندونصف مردان کم کم زن ها کم شدند یک خانمی ماند که منشی جلسه بود وگزارش ان گروه را تنظیم میکرد واین خانم درداخل شوروی به یتیم خانه ها ومدارس  وکودکستان هاسرکشی میکرد درامریکا یک خانم هرپچیشه معروفی میگوید درنوجوانی تنها رویای من این بود زنان حق مساوی بامردان پیدا کند به همین علت سینما بهترین موقعیت بود ولی مداوم نقشی که من اصلا دوست نداشتم به من میدادنندمثلا دریک شرکت معظم یک فرد اختلاس کرده است ویک وکیل جوانی  استخدام شده است که فرد را کشف کند همین که ریس شرکت فهمیده است کهفرد اختلاس کننده دوست صمیمی ایشان است ازمن منشی شرکت میخواهد با دلربائی  این وکیل گول بزند واوراراضی کند کهان فرد را لو ندهد وهرچه من میگویم پس چه زمانی نقش واقعی به من میدهید همهاش میگوید حرف گوش کن هنوز نوبت اش نرسیده است- درارتش امریکا رشته های زیادی درباره ارتش وجود دارد – ارتش وسیاست ارتش وگنگره ووافراد زیادی ازارتشیان دراین رشته به درجه دکتری میرسند قبلا زنان دراتش امریکا زیادبودند وحتی درسطح تاکیکهای نظامی  به مقام سرلشگری رسیدهبودندکم کم رشته های انهاپزشکی- روانشناسی است وغیره اقایان زیاد ایراد گرفتندودراین موارد کتاب زیادنوشتند ولی یک خانم ارتشی نگفته است چرا یتیم خانه های یمن رابمباران میکنید-؟؟ وحال زنان اجبارا به سمت سیاسی شدن میروند ودارند انها ندیده میگیرند جالب درانتخابات کاندیدهای جدید امریکا یمخانم  خانم رایان با چندمرد درحال رقابت است واحتمال انتخاب دارد درمناظر جدیداقای سندرزبشدت عصبانی شد وازکوره در رفت وگفت مشکلات امریکا مال مهاجرین نیست مال ما سیاست مداران است اقایاترامپ دقیقاکاراقای هیتلر را میکند که گناه شکستهای امریکا مال غیرسفیدپوستان است که اقی هیتلر به گردن یهودیان وغیراریاوی انداخت همین کارامروز به گردن مهاجرین وغیرسفیدپوستان است واقایان نمیداندکه خداوند انسان راخر وگاو خلق نکرده است روزی مسئله روشن میشود یک روز  ماتوسط معاون محترم  اموزش وپرورش  که جوانی انقلابی وزندان رفته بود خدمت حضرت ایت الله مجاهد ومعلم اخلاق حضرت ایت الله سیدعبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه رفتیم- ایشان سئوال کردندانگیز دانش اموزان برای مطالب اسلامی  چگونه است-؟ ایشان فرمودندما سزمانی  فرهنگی درست کردیم سینماداردتاتردارد وکتاب درمدارس پخش میکینم ولی درکل استقبال انچنانی نمیشود فرمودند بیادشما اول سئوالاتی درذهن انها بکنی تا برای انها سئوا ل ایجادنشود بدنبال مطالعه نمیروند- بعدمتوجه شدم- انقلابیون مسائلی  ایجاد میکنند وسئوالاتی مطرح میکنند وشاه یاجواب نمیدهد ویا یک جواب بیجهتی میدهد برای مردم سئوال مطرح میشودبینخودمردم موضوع چیست یک جواب میدهند که این جواب تاحدی دقیق است حضرت ایت الله شهید مجاهد معلم اخلاق رحمت الله علیه انرازیربنا میکندیک روبنا میسازد وبعدمیگوید شاه بام مردم لج باز ی نکن یک جنابی معلم بود نمام مبارک ایشان اقای شعله درضمن وکیل دادگستری بود من ازنزد سرگروه می امدم ایشان باکسی تصور میکنم درامریکتا بودسئوالاتی میکرد ایشانفرمودندجریان ما درست مانند امام کاظم علیه السلام با هارون الرشید است که چه القابی انها داشتند اخراش چه شد من جریان به جناب اقیشعله گفتم و-وگفتم مثل ان است که شاه جواب مار ازروی لجبازی برای شدت داده قدرت خوداش میدهد ایشان گفت اگراینچنین باشد سرانجام جواب لجبازی شاه انقلاب است وداردبه این پرتگاه نزدیک میشود شاه نمیدانست که سئوال درذهن مردم  بوجودمیاید وباید جواب این مردم را منطقی بدهد به همین علت حضرت معارعظیم الشان انقلاب رحمت الله  علیه برنده شد وبه همین علت اقای ترامپ سرانجام شکست میخورد حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم—درصحن مسجد تشریف داشتند وبا اصحاب جلسه داشتند از داخل خانه کسی امد وگفت خانم هائی درخانه منتظر شما هستند وایشان صلواته الله علیه واله والسلم- وارد خانه شدند خانمی به نمایندگی  زنان از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- سئوال کردندشما ثواب مردان را بیان کردید ولی از ثواب خانم ها چیزی نگفتید- پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم خیلی بیشاز حد خوشحال شد وفرمودند عجب شمابرای حق خودامدید؟؟ زنان مایل بودندانهاهم درجبهه جنگ شرکت کنند وشهید شوند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ان حق مردان است اگر شما یک لیوان اببدست مردخانواده بدهید اجر شهید دارد اگربچه دار شوید تمام گناه هان قبلی شما بخشیده میشد هرقطره شیری کهبه بچه میدهید اجر ازاد کردن یک فرد از قبیله حضرت اسماعیلیکه دراسارت باشد وازاد شود داریدواگر  سختی بعضی فرمانهای مردان وزن گرفتن انان وداشت حجاب وتحمل بعضی ناروائی ها مرردان را تحمل کگنید تمام گناهان قبل وبعدشما امرزیده میشود اای راضی شدید گفتندبله راضی شدیم وحضرت باز گشت فرمودندامروز زنی دیدم که ازتماممردان شما درعقل بالاتر بود- پس مسئله حرمت است نه محدودیت بی جهت این امر غرب درک نمیکند

موافقین ۰ مخالفین ۰

دعای شعبانیه- بخش دوم-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است- دعای شعبانیه—بخش دوم-دعا-  برای دومنظور است- اول خواستی  که نمتواند به  اسانی  به ان دست پیدا کند دوم- امانتی  را ضایع کرده است- درمقامی وپستی  کوتاهی کرده است- توجه ای به کسی .یااشیائی نکرده است- تفکر ومراقبت سازند های نکرده است باسرعت برای دل خود رانندکی کرده است ودختر زیبا وباهوش خودرا فلج کرده است در تمام ادبیات جهان این موضوع با اب وتاب بسیارزیاد مطرح است- یک قلب مریض داشته است- خوب است درنوجوانی این مسائل مطرح شود بخصوص در رابطه باخداوندمنان باشد- حال متوجه شده است که درلبه پرتگاه است ماه شعبان ماه خداوندمنان است- ما ه رحمت الهی وجلب رضایت الهی بسیاراسان تر است خداوندمنان زیادنشاط درانماه پخش میکند- لذا امام جاودان ومعصوم رحمت الله علیه واله والسلم  میخواهد فیض کامل یا بهتری نصیب افراد بیدارشده واماده شده بدهد واین فرد حاضر شده است از ان حالت دنیازدگی دست بردارد وبسوی خداوندمنان بشتابد ولی دردعا –فراربسوی خداوند منان است مانند کسی که از زندان فرار میکند ویا ازدست دشمنان فرار میکند- خداوندمنان امانتی بدست انسان داده است بایداز ان بخوبی محافظت کند-شرط اول فروتن بودن است واقرار به ضعف وناتوانی – وتمایلات  گناه الود- وباور شرایط های منحط- رهبر معزز عارف واگاه ومجاهد وذوب در اسلام والله رحمت الله علیه فرازهائی ازایشان- بهترین دعا ان است که ازسرمعرفتی عاشقانه وبه خداوند منان-وبصیرتی  عارفانه به نیاز های انسان انشا ودرست شده باشد واین را فقط در مکتب پیامبر خدا-صلواته الله علیه واله والسلم واهل بیت طاهرین- او- که ادعیه ی علم پیامبرصلواته اللهعلیه واله والسلم و وارث حکمت ومعرفت اویند- میتوان جست--- دراول دعا درورد الهی ب پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم وخاندان پرعظمت ایشان است که واسطه این فیض العظمی شدند معلمی دراسلام حتی درجهان ازیک کاریزما وجاذبیت معنوی زیادی برخورداراست ودراحادیث فراوان درباره معلم دادسخن گفته شده است- بطوریکیه کسی حدیثی  از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یاد گرفت  تا به ده نفریاددهد به خانه نمیرفت تنها شغلی است که خداوندمنان شخصا انرا رهبری ومدیریت ومواظبت میکند وسر پادشاهانرا  درمقابل انها پایئن می  اورد وفرشتگان مامور میکند هروز بشکلی با ایشان ملاقات کنند وبه انه دست بزنند ومطالب شادی اور بگویند وکار انهارااسان کنند- وهمه کس میتوانند  اگر معلم حرفه ای نباشند ولی میتواند معلم اماتور باشند- بخصوص احادیث اهلبیت  صلواته الله علیم اجمعین به سمع وگوش دیگران برسانند-ادامه-"": این مناجات- نمونه کاملی  از تضرع و وصف حا ل برگزیده ترین  بندگان صالح خداوند- با معبود وحبوب- خود وذات مقدس ربوبی است وهم درس معارف است- دعا وسیله ی مومن وملجامضطر ورابطهای  انسان ضعیف وجاهل با منبع فیاض علم وقدرت است-و- بشر بی رابطه ی روحی  با خدا وبدون عرض نیاز به غنی  بالذات درعرضه ی  زندگی سرگشته ودرمانده وهدر رفته است- که اول از خودبیگانه شدن وسپس از خود نفرت پیدا کردند وبعد هستی انقدر ضعیف وحقیر وبی عرضه وناتوان است که نمیتوانداورا نگهدارد واشباع کند- ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

جناب اقای - وی- او-ا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جناب اقای – وی- او-ا امریکا شما که انتقاد میکنید- ایا خود شماها بهترین خبرنگاران دنیا هستید  یا امریکا ازروی  نچاری شمار اورده است سواد این کاررا   دارید یا یک الگوی  شیطانی بدست شمادادند ازان کور کورانه پیروی میکنید- دراسلام براساس گفته استادمعزز حضرتا دکتر ایت الله جناب اقای مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرمودند منافع جمع بیش از منافع فرد است لذا فرد بخاطر جمع شهیدمیشود پس منافع جهانی مهمتراز منافع یک کشور است این امرا امریکابرعکس درک میکند وشما سربازان بیمزد ومواجب امریکاهستید- خداوند منان از خانه کعبه از جهت خوداش درحداکثر زهد دستور ساخت داد وبرای مستصعفترین افراد بیشترین سود راداد کمی هم انصاف داشته باشید-

موافقین ۰ مخالفین ۰

لمعه ای از مناجات شعبانیه-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ندا از راه دور باخداوندمنان صحبت کردن است دعا از فاصله کم باخداوندمنان صحبت کردن است و مناجات باخداوندمنان درگوشی صحبت کردن است حضرت موسی علیه السلام از خداوند منان سئوال کرد کدام از این سه را انتخاب کنم خداوندمنان فرمودند من نزد کسی هستم که بامن ارتباط میگیرد اما دعای شعبانیه که درحقیقت مناجات شعبانیه است اول فرد ندا میکند وبعد دعا میکند وسپس مناجات میکند زیرا این یک امر روحی است وبقول ظریفی دعا انسان از حالت مبتدی پلکان به پلکان بالا میبرد-مناجات هم بحث عرفانی دارد که اصل مناجات است انسان رابه خداوندمنان میرساند وهم بحث اخلاقی دارد وهم بحث فلسفی دارد با الهام از حضرت حجت اسلام رحمت الله وبیانات در بار رهبر معزز   و مجدد اسلام حضرت ایت الله العظمی خامنهای عزیر رحمتالله علیه- در زمان امام سجادعلیه السلام که مومنین هم ضربه خورده وزخم خورده بودند واز درون از دشمنان خود ترس داشتند وهم دشمنان برانها مسلط بودند وقت فراغت زیادی  هم داشتند  درنتجه دعا های امام ربوبی شان الهی  با دعا  این افراد هدایت کد وتاحدی هم درزمان امام جواد علیه السلام یک چنین حالتی پیدا شد وانزمان هم ازراه دعا امام علیه السلام دست بخود سازی  مومنین زد ومیبایست فراغتی را درجهت ارتباط باخداوند منان فراهم کرد واسیر نفسانیات ومشغله دنیائی  و وسوسه دشمنان انسان را  از دعا غافل نکند طبیعی است که خداوند منان  پیجیده ترین هستی است انسان درنوع  ارتباط  ونوع تعامل  باخداوندمنان دچار  سردر گمی شود وچه  تمایلات وچه رفتار وچه درخواستهائی  برای نزدیک شدن به خداوند منان باید داشته باشد- یکی از راهنمائی های ارزشمند در دعاها هستند که  که طریق گفتمان با پادشاه هستی- بنده ناچیزدرمیابد- این دعا ها درسطح تفسیرقران  وبیانات احادیث ائمه اطهار علیم السلام اجمعین بسیار شگرف وتحسین  انگیز است وکامل در مبتدی  کمالاتی که بسیار کمیاب است وبسختی میتوان بدست اورد به بهترین روش  بیان شده است وهماهنگی قابل تعمق وتوجه با قران واحکام الهی دارد وهرکس با درجات تجربه شهودی ودرجه درک علمی میتواندازان توشه بردارد- تا امروز هیچ نقد انتقادی بران نشده استگزچه علمای بنام  بهره ها یخودرا ولو اندکی ازان بیان کردد ویک گنچینه معرفتی به انسان میدهد-خداوند منان درجایگاه خود ثابت است این بنده است  ه مداوم به سمت خداوندمنان کوچ میکند وهمین اصل عبد مداوم باید خداوندمنان رامورد خطاب قرار دهد وبه سه اصل محتاج هستیم- جلب توجه  وجلب عنایت الهی – واصل پاسخ الهی – واصل پذیرش الهی- ادامه دارد 

موافقین ۰ مخالفین ۰

بازی های سیاسی اقای ترامپ-!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- کارشناسان معتقد هستند که اقای ترا مپ درجریان  کشتارهای اخیر بخصوص ال پاسو درمرز  مکزیک قبلاز ورود تفرقه افکنی کند وانجارا پر تنش کند که در گروه  دولت خود جزو عقاب ها باشد  امریکا ومکزیک وگواتمالا سه کشوری هستند که خریدن اسلحه ازاد است لذا مرز مکزیک به یک جنگ تمام عیارتبدیل میشود  واین انرسفید پوستان جنوب را خوشحال میکند گرچه بسیاراحمقانه درشهر دی تان گفته است که مردم زیادنترسیدند وجار جنجال ها زیرسرکسی است که میخواهد ریس جمهور شود  توپ را به زمین مخالفین بفرستد- درمورد ایران هم میخواهد  راه دیپلماتیک بندد- وراه نظامی پر رنگ کند ودرلبنان اخیرابه  حزب الله وسوریه ونیروی های دیگر هشدارداده است که مرز بخصوص درقلمروجمبلاط  مغشوش نکنید- واخیرا برای انتخاب بعدی قول داده است که حقوق زنان کارکن را ارتقا دهد گرچه کارشناسان معتقدهستند که رای انچنانی  انهانخواهند داشت- بعضی کارشناسان معتقدهستند که سیاسیت اقای ترامپدرخیلج فارس به نفع ایران است که اقای ظریف فرمودند-ما برای ارتقا فنون هسته ای خود به سمت کشور های دیگر میرویم وبعضی کارشناسان برای انکه ایران از خط قرمز عبور نکند تحریم اقای دکتر ظریف رحمت الله علیه بی معنا است- زیرا ایشان نماینده جمهوری اسلامی  باغرب است وکامل کردن تحریمات نشانه گفتمان نیست نشانه ژست چنگی گرفتن است- کارشناسان دولت اقای اوباما بدقت ئدیپلماسی اقای ترامپ زیرنظر دارندوتحلیل میکنند ومعایب انرا مشخص میکنند- وایشان میخواهد کشورهای منطقه طرفدار غرب راهرچه میتواند به هم نزدیک کند که سدی درمقابل انتقام ایران باشند اخیر یمن دوتاموشک به عدن زدیکی دقیقا برروی کلانتری امد ویک هم دراردوگاهی که درحال اماده شدن برای رژه بود بالافاصله امارات به ایندونقطه شلیک کرد کهبگویند کار امارات بوده است میبایست به مجلس عدن میزدند  ولی نماینده امارات رتهرن قرارداد حفظ امنیت خلیج فارس رابرای  کشتی رانی  را امضا رد وکارشناسن میگویند این جنبه قوی تراز  حمله موشکی به عدن میباشد- درحالی که امریکا نادر است که دیپلماتهای  سوریه وکره شمالی را تحریم کند گرچه تحریم حضرت دکتر ظریف رحمت الله جنبه مالی دارد ومیتوند سمبلیک باشد که اقای دکتر ظریف- از تاکتیکهای دیگر منصرف شود که باعث ترس شود که در داخل ایران چهره ترسیده  را نشان دهد-وتحریم های جدید وترس جدیدی هم برای کشورهائی که با ایران همکاری دارند ازترس تحریم بوجوداورد

موافقین ۰ مخالفین ۰

فلسفه حج-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فلسفه حج- درباره فلسفه حج بحثهای زیادی مطرح است وبرادران اهل سنت هم دربعضی موارد بحث های جالبی دارند وبه نظر حقیر  دربعضی موارد اشتباه میکنند—حج دوقسمت است از ابتدا تا عرفات ازمبدا تا انتها یک روش مثبت  را نشان میدهد که بعدا بحث خواهم که عرفات به منزله محشر است- بعد قسمت دوم است که وارد دنیا میشود نه وارد برزخ شود به سرزمین منی  اروزهای میرسد که توحید وشیطان باهم هستند این مرحله گذشت وارد دنیا ملکوتی میشوند اگر طواف مرحله  با طواف مرحله دوم مقایسه کنیم تغیرات مهمی دیده میش.ود که انسانها به یک طمانیه وارامش وبدون عجله وهمکاری باهم ویک گردش بسیارمنظم تر ونورانیت دیده میشود- انسان چند نکته دارد اول نیت وفکر- دوم حرکت وسوم سکون- تمام موجودات بخصوص صاحب شعور بالا این سه اصل رادارا هستند همه بجز انسان وجن این سه مرحله خداوندمنان مدیریت کرده است وحال انسان باید این سه اصل خود مدیریت کند براساس خواست الهی  ازحضرت علی علیه السلام وبزرگان ما حتی علمای اهل تسنن مهمترین کارا ذکرمیگویند فرشتگان درعرش نورانی میچرخند واز بیانات الهی کهاز درون یک نورانیت خاصی صادر میشود میشنود ودرهمان لحظه ذکر میگویند وحج باید چنین باشد چه خوب بود که کعبه بسیارنورانی  باشد وازبلند گو دعا ها بیان شود- از عرفات  به سمت مشعر الحرام باید دعا کند وسنگریزه برای شیطان فراهم کند هرانسان دردنیا بایدچنین کند درمنی دنیا است گرچه در حرکت صفا ومروه اجازه دعای هم بیشتر معنوی  وجمعی   میتواندانجام دهد ولی در منی  محل دعا است دو اصل مهم یکی قربانی  کردن ودوم به دیگران اجر عظیم داردفرد مسئول کاروان ما درمن  میفرمودند من چائی میریزیم برای فلانی دست بدست شود تاهمه اجر بزرگی بدست اورند وحتی در فلاکش  چائی میریختند که دربیرون چادربه هرکس بالیوان بدهند بجز وهابیت افرادرا بادبزنید وغیره خیلی جالب است مسجد درمنی  اسم اش مسجد تخیف است یعنی کار کم ولی پرارزش کافی است که حضرت امام الراحل  رحمت الله فرمودند- وبعد ایشان به دنیا واقعی برمیگیردد ومیبایست مطابق دستورالهی بخوبی عمل کند درروایت است کههرروز محشر پنجاه سال است- مواقف متعددی است یعنی ایستگاه  های خاص که برادران سنی  انر به پل تعبیر میکنند برای هر نقطه ضعف مثلا میگویند شما هزارسال اینجا بایستید وتواب باشید وذکربگوید انچنان گریه ای میکنند که رودخانه ازانها جاری میشود گهای تاسیصدهزار سال مجازات انها این است وبعد اجازه پیدا میکنند کهاز صراط بگذرند ویا بعضی معتقدهستنداولاز صراط میگذرند وسپس  درمحشر میمانند حضرت علی علیه السلام سختی حج را همبرای ازمایش  وبهانه ای بدست شیطانکه چراخداوند جای زیبا وفلان وفلان برای شما اماده نکرده است ودیگر شما ابدیده شوید تاع این دنیا پرخطر بخوبی بتوانید تحمل گکنید بخصوص کهنفس انسانی بدنبال تکبر وغرور وجاه طلبی وخودنمائی .برتری طلبی است وچون در این سیر سلوک پاک میشود درک دقیقی از اخلاق اسلامی والهی را پیدا میکند وانزمان خداوندمنان به اونزدیک میشود وان حلاوترا میچشد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰