عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۸ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

نیم نگاهی به وره والعصر

بسم الله الرحمن الرحیم-شهادت اسوه-و استادسازنده انسان با انسانیت ملکوتی – وشاگرانش  واصحاب اش ورفقایش به شاگرد معظم اش  امام الزمان علیه  السلام و- ملیات معزز فقیه وشاگردانی –که-دراین راه گام میزنند- تسلیت عرض  میکنم- دریک جلسه قرانی صدا وسیما تصور میکنم که استادقران جناب محمدی رحمت الله علیه بودند درتفسیر سوره و-والعصرنکته ای ظریف فرمودند- انسان درمرحله حیوانیت هیچ کوششی لاز م نیست-مانند چاه ارتزین وچشمه میچوشد وفووران میکند- هو س ها تولید میشود دینا به همین جهت بسیار فربینده ات- مانند یک هواپیما در سراشیبی- خوداش حرکت میکند اما زمانی-که بخواهد  این نیرو را کنترول کند وبه اسمان انسانیت عروج کند بایدموتوری قوی  داشته باشدکه انرا از زمن بکند واز این حیوانیت به اندازه لازم بهره ببرد و-سپس کنده شودمیگویند زمانی یک هواپیمای ملخی از زمینکنده میشود که دور پروانه های ان نودهزار دور در دقیقه باشد واگر بخواهد وار عالم ملکوتی شود خت مایع ویا جامد میخواهد چون موشک عروج کند این یر اسوه ای واستادی  چون امام حسین علیه السلام میخواهد لذا ما باید نکات زیادی از امامحسین علیه السلام یادبگیریم که بقول استادمعزز حضرت ایت الله مبلغی  میفرمایند این نکات درسیرامام علیه السلام  به کربلا بسیاری ازان نهفته است برعکس  اصحاب یزید علیه لعنت الی یوم قیامهبرعک افراد درحیوانیت جنایات باروحشیدرعمق ان ریده بودند زیرا معلمی چون یزید داشتند یهودیان عدهای رفتن به معبد در روز شنبه مسخره میکردند که چه چیزی ارعالم این دنیا نصیبب شما میشود که به معبد میروید وچون معبد بزرگی برای شهر اخته بودند ومخارج انهم از مردم میگرفتند- پول  باید بدهید- انها استخر هائی را درست کرده بودند ودر زمانی که دریا درحالت مد بود باقایق باچوبز دن به دریا وطبل زدن ماهی را وارد این استخرها  میکردند ومواظبت میکردند که ماهی به دریا باز نگردند تا حالت جزر شود وسپس فردا قبل از مد ماهی هارا – علت فرود میفروختند-عذاب بر انها به این علت امد همه را وسوسه میکردند که استخر زیاد است وباما همکاری کنید وفردا سهم ببرید – یعنی کلاه شرعی میگذاشتندحال سپاه یزید این هاهم پول حرام میگرفتند ومیگفتند این پول از طرف امیرالمومنین یزید است که خلیفه بر حق مسلمین است وجز نماز وروزه هیچ حکم اسلامی را عمل نمیکردند وبه حیوانیت فرو رفته بودند سوره والعصر میفرماید به عصر سوگند پس درتمام عصرها- این قانون حکم فرماستکسی اسوههای  اهلبیت علیهم السلام را نپذیرد-درحال نزول به حیوانیت بی تعادل است استاد این ایه قران که به پیامبر اکرم صلواته الله علیهمتصل شوید تا احیا شودید وگرنه مرده ومیت هستید یعنی این حیواینت برابراست با مردگی  یزدیان خطرناک تر از یهود بودند وانها –به ماروعقرب تبدیل میشوند وبقول امام حسین علیه السلام گرگان گرسنه هستند ودرجهنم ان حیوانیت راهم از دست میدهندلذتی نیست حیات بر ای عذاب کشیدن ومردن است که مداوم تکار میشود وطلب مرگ میکنند ولی پذیرفته نمیشود- نکته راجع به معاویه بگویم- وقبل از ان بحثی دربا ره  سحر کردن  درقران یهود بدبنال سحر بوددلیل ان به نظر حقیر پول مفتی بود که بدست میاورد- مانند ربا- خداوند منان دو فرشته فرستاد بنام هاروت وماروت انها علت تاثیر  حرا علمی بیان کردن وانهم مثل همیشه نتجه باخداوند منان علت ومعلول که میگویند جبری استغلط است اراده الهی هم باید وقتیکه حضرت ابراهیم علیه السلام سوار منجیق کردن این منجیق در بالای شیبی بود هل دادند باو انکه فاصله زیاد بود واین منجیق خوداش پاین امد صورت افرادسوخت درحالیکه پوشانده بودن ومداوم اب روی سر فرداب میرختند- ولی کوچتکرین مسئله ای  برای حضرت ابراهیم ایجاد نکرد- امروزه علم روانشناسی  میگوید بهترین تلقین علمی اموزی است حقیقت علمی راباید گفت اگرنتجه نداد ان فرد قابل درست شدن نیست وباید صبر کرد وبعداز مدتی باعلمی بهتر زبانی رساتر بیان کرد-هم کاری که امام حسین علیه السلام درکربلا کرد- همانطور که میفرماید اول ایمان وسپ عمل صالح بهد سفارش به حق وسفارش به صبر واستقامت یعنی باز بازبان علمی جدیدی بیان کن-معاویه درمدینه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم-اورا جزو کتاب وحی قرارداد بهترین کار این است کسیکه از حق فراری است مجبوربشود چیزی بگوشش بخورد وباافرادوارد بحث شود- معاویه دغل سیاست پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کردنوشتن روی خودرابرخلاف  گروه میکردواز سئوالات دیگران هیچ جیزی نمی گفت وزودمینوشت وبه چاک میزند بدستنانش میگفت حست یک سئوال در دل انها گذاشتم یک بار حضرت فردی به منزل معاویفرستادکه بیادو.حی نازل شده است بیابنویس – ایشان گفت هنوز نهارنخوردم- یک مهمان داشت هرچه این مهمان گفت معاویه زشت است پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم توراخواست معویه دگفت رسول اکرم صلواهه من را میخواهدولی من نمی ئخواهم وایشان را ریشخند میکنم سه بار حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرستادنددفعه سوم که پیک امد حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایشان نفرین ولعنت کردند که هیچگاه از غذا شکم اش سیر نشود- انمهمان بهنزد پیامبر اکرم صلواتهاللهعلیه واله امد  وجریان را گفت وحضرت همفرمودندمن همم نفرین کردم یک عده ای نادان میگویند- شاید دشمنی معاویه با حضرت علی علیه السلام  بهاین نفرین بر میگردد درحالیکه این نفرین بنفع معاویه است ایشان هیچ معجزه ای قبول نداشت- میگفت سحر است تمام سحرها ذقابل باطل شدن هستندکه اندوفرشته نحو باطل شدن را ذکر کردن درمفاتیح هم روش باطل کردن سحر هم وجود دارد اما معاویه نتوانست- بقول او این سحرا باطل کند پس معجزه است وچقدرانسان احمق باشد که یکمعجزه همیشگی داشته باشد که نتواندانرا برطرف کند وبعدبگوید کار پیامبر اکرم صلواته الله علیه فریب جامعه برای کسب قدرت بود ومعجزه ای هم نداشت

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقدی برکلام قهرمان مبارزه-اقای عموئی - بخش دوم


بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برکلام قهرمان مبارزه جناب اقای عموئی-بخش دوم- بستر سازی کاری اسانی نیست سالها بلکه قرن ها زمان میخواهد-فرنگ انگلیس  یت فرانسوی ویا المانی در طول تاریخ باتمام ارتباطات هم چنان خاص باقی مانده اند وهرکدام راه خود میرونند- درجریان کمونیست بعلت انکه غرب با سرمایه داری امپریالیستی خوداش مورد نفرت جهان سوم واقع شد وبهترین مبارزبرعلیه انها کمونیست بود که با ازاد شدن ازدیکتاتوری توانست درسایه کمونیست جولانی بدهد ولی همین دیکتاتوری دربسیاراز پیشرفت این کشورهای کمونیستی کاست  چرا به فرهنگ سابق باز گشتند- چون فرهنگ  سابق  را براساس جبرنبوده وبراساس ازادی قبول کرده بودند البته مسائلی که دراین بین موثر واقع شد پذیرفتند واین تجربه بزرگی است که درمقابل حقایق  تعصب بخرج ندهند وگرنه روزی مجبور بقبول ان خواهند شد- دراذربایجان شهری بنام خوی است این شهرتمدن ساز سابق ان بخش ایران بوده است مانند نیشابور ویاقم و غیره تبریز موقعیت انچنانی نداشته است ودنبال رو خوی بوده است دراین شهر درحدود 140 نفر از  فرهنگیان ودانشگاهیان وافراد فرهیخته کمونیست شدند ومسلم بود درمنطقه تاثیری شگرف میگذارند شوروی  که زیاد شناخت عمیقی از ایران نداشت وغرب بسیار قوی بود با احتیاط عمل میکرد واز درون حزب ومردم شوروی درفشاربود که همسیگان را کمک کنندتابقول انها کارگران ازادشوند وشوروی هم قوی تر شود اینجریان کشوراذربایجان را تحریک کرد برای پیوستن ادربایجان به کشور اذربایجان  اقدام کند وتصور میکرد کار بسیار اسان است صدنفراز افراد خوی انتخاب کرد به باکو رفتند ودوره دیدند ومقالات وروزنامه های را به چاپ رساندند وبعضی از انها به خوی باز گشتن- مقدمه بعد امام الزمان علیه السلام هیچگاه به فرد عادی حتی  طلبه ها یک حکم وفتوایاد نداده است ولی انها درموارد دیگر هدایت کرده است ودرمسئله فتوافرد را به مرجعی ارجاع داده است ومراجع قبلازانکه به بحران برخورد کنند هدایت کرده است وتمام مراجع یکان هستند ولی بخاطربعضی خصوصیات گاهی جلو میافتند- بعنوان مسائل درعراق حضرت ایت الله العظمی عظمت محن حکیم انتخاب شد  ودرمقابل صدام قرار گرفت که افکار کمونیستی داشت ایشان چند بار ایشان را مخفیانه نصیحت کرد وصدام جواب داد با قبائل سنی شما شیعیان راتارومار میکنم- ایشان حکم جهاد داد چون بزرگترین قبیله شیعی  عراق هستندمردم بسیار ترسیدند که چه وضعی شد صدام لعین ایشان را باسم کشتند-موقعیت برای ایت الله العظمی عظمت خوئی رحمت الله علیه درسن هیجده الگی که اعلام اجتهاد بفرمان امام  الزمان  صلواته الله علیه والسلم کرد- چون ایرانی بود وقبیله ای نداشت بعنوان یکفرد بی طرف محوب میشد که صدام متوجه شد که بسیارزیرک وماهر ات ولذا دربرنامه خود تا حدی عقب نشینی  کرد- اما تاثیر ی شگرف بر خوی گذاشت ورق برگشت ومردم دته بدسته به ایشان پیوستند وایان درحقیق به شوروی هشدار داد که من هم هستم!! ودرتبریز تغیرات شروع شد  بعدها ایت الله العظمی شریتمداری هم موثر واقع شد وغرب به این بهانه که مردم عاشق دین خودهتند شاه را کیش کردن واذربایجان به ایران ملحق کردن وکم کم ایشان به شور ی هشدار میداد وشاخ وشانه میکشید وتنها امید غرب درایران نیروهای  سکولاربودند که غالیا تکنو کرات بدند که انز مان سخت بوجود انها نیاز بود وبه کلاهای غربی هم نیاز بود وانهاهم درحقیقت ضد مذهب بودند وحداقل ماندغرب مذهب خودرا بکناری بکشد اینرا ضعف مذهب میدانستند درحالیکه سکولار ها بزرگترین خدمت را به مذهب را کردند باضعف های خودشان چپاول وباند باز ی  وحزب باز ی وفریب دادن وغیره مذهب توانستدامن خودرا بخوبی پاک نگه دار وبا کوچکترین مظرابی که میزد طرفداران زیادی بوجود می امد وشاه مجبور میشد ظاهر تا حدی حفظ کند وخودرا محبوب الهی قلمداد کند که باکفار درایران مبارزه خواهد کرد- زیرا فرنگ الامی ازادانه دربین مردم ودرقلب ها لانه کرده بود این امری است که کمونیست ها درک نمی کنند- وهنوز هم درک نمیکنند- وامروزه چندین گروه شدندکه اغاز نابودی انها است-ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

خداوند منان با بی گناهان است !!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با تسلیت برای رزمندگان بی گناه روسی  که ناجوانمردانه باتمامسعی که روسها کردند که ضربه به اسرائیل نخورد این نمک بحرام ها عاقبت زهر خودر ا ریختند  چون ضدموشکهای روسی ابروی  اسرائیل وامریکا برد وخفقان گرفتند- درتلافی میبایست زمانی که یک هوایپمای  غربی وارد فرودگاه احمق بن گورین میشود میمون تمام عیار حملات به مقر فرماندهی  هوای اسرائیل ومقر نخست وزیر بشود ودرضمن پهبادهای  برجستهبه سوریه داده شود تا ضربات مهلک بزندانشااالله خداوندمنان با بی گناهان است-

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقدی بر کلام قهرمان مبارزه جناب اقای عموئی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمان جناب اقای عموئی که یک قهرمان ملی است با جناب اقای دکتر محمد حسین رفیعی در اینترنت دیدم- نقاط ضعف بارزی رادرگفتار جناب اقای عموئی مشاهده میشود-چون ایشان را فردی حقیقت جو میدانم که حقایق راقبول میکند این مطالب را بین – میکنم- اولین مسئله مقایسه ایران با چین که بافاصله یکسال حزب کمونیست بوجود امدوچین به یک قدرت تبدیل شد درزیر سایه کمونیست  وایران در اولین قدم هم نیست اما واقعیت- ها- یک سرزمین عظیمی بود-که بین مذاهب هچیگاه نبردی رخ نمیداد ونبرد شیطانی تلقی میشد که بدنبالش عذاب می اید بخصوص. افات های کشاورزی – برخلاف ایران که نبرد بین اقوام ونژاد ها ومذاهب مدوام وجود داشت که برتراز قوم مغول درایران عمل کردند- شما چین مهد تمدن چین است با روسیه همیشه روابط حسنه داشته است وروسها به چینی ها بورسیه دانشگاه میدادند وروابط تجارتی  تنگاتنگ واسلحه میفروختندودرجریان  کمونیستی استالین کمک بی حد به شمال کرد- بهترین داستانعای شما که جزو مفاخر چین است مادی بچه پنج ساله به بیرون شهر میبرد تا تیراندازی یادبگیرید وبچه مداوم نق خانه میزند وداستان بشوند مادربه شرطی تیرانداز ی یادبگیرد حاضر است داستان بگوید زمانی که این بچه تیراندازی یادگرفت به خانه  بر میگردد- معروفترین زنگ بزرگ فولادی زنگ نمی زند ودرست وقرینه بودن این زنگ که گویاتوسط یک دانشمند پرتقالی ویا اسپانیائی  کهبه شمال رفته است ساخته میشودکه درنوع خود بی نظیر است جنوب همیشه تمدن را از شمال یاد گرفته است فقط تمدنی که از طریقدریا ویا کشورهای خارجی به چین وارد شده است به شمال رفته است-درحالیکه روسیه تزاری درایران منجربه تقسیم بخش های اباد ایران شد- چنینی ها فقط یک حمله مغول بود که بعدا مغولها درجهت پیشرفت چین بسیار کار کردند وبعدهم دیوار چین ساخته شد تا زمانی که استعمارانگلستان امد مردم صوفی فریب خوردندانهم جنوبی ها فریب خ.ردند شمت به انگلیسی اجازه ورود واقامت ندارد وتمدن خودرا حفظ کرد وبعدامریکائی  وسپس ژاپونی  وژآپونی اشتباه بزرگ انها به کاخانجات شما  ومعادن سنگ ان منچوری  دلبسته شدند وتا انجا قطار کشیدند ولی قیام درمنچوری مردم جنگلی شروع کردند  وقیام کم کم شروع شد  ومردم صوفی مسئلک بودائی بودند وتصوراین همه جنایات را نداشتند که انگلیسی ها یک قحطی مصنوعی درجنوب راه انداختند وچهل میلیون مردند وبعد ژاپونی این روش پیش گرفتند وانگلیسی ها درهند باز همین کار کردند وهیچده میلیون مردند ودرایران بقول ده میلیون مردند ومدتی درقم قحطی بود وحضرت ایالله اعظمی مرحوم حائی یزدی  رحمت الله اجازه  مهاجرت طلابنداد مگر تعدا دکمی که شبه چمنهای اطراف چوب های میخوردندواز درختان میوه وبرگ انگور زندگانی میکردند بفولی شخص امامز مان علیه السلام برای انها پول کافی اورد-بخشی از ایران باقی ماند وضعیت بسیاراسفناک بجز شمال ایران داشت وبی سوادی  وامراض  بیداد میکرد کمبود دکتر که بعدا بیان میکنم تنهابرای شهرستان مرودشت که بزرکترین شهرستان شیراز بود یک دکتر داشت که انهم با سعی جناب مرحوم علی سامی برای تخت جمشیدبرای  کار گران  که درحدود هشتادنفر بودند ومداوم مریض میشدند ویا زا داربست سقوط میکردند یا ما میزد ویاعقرب میزد ویا سیل خفه میکرد انهم بلز.ر یک باستان شناس المانی  که وقتیکه جریان تخت  درالمان مطرحمیشود چون خوداش قبلا پزشک بوده است .وسپس  باستان شناس شده است به ایران میاید وطبق سنت المانها دریکموردخاص تحقیقات خودرا شروع میکند وتوسط خیرین المان دارو وشیرخشک برای کارگران می اورد- این کار گران در دهکدهای در کنار کوه رحمت که تخت جمشید دردرون ان  است جای میدهندویک پاسگاه ژندارمریمیگذارند تاروز اخر رژیم منحوس پهلوی کسی حق نزدیک شدن نداشت  وپزشک هم نداشت درزمان دانشجوی من یک سمنیار بنام تمدن ایران در دانشگاه شیراز بر پا شد ودرحقیقت بر ای بزرگ داشت دکتر مرحوم  پوپ بود  که ایشان یک امریکائی بودعاشق تمدن ایران بود ایشان فرموده بود که تمدن ایران پنج درصدی بیش کشف نشده است دمن دلیل عاشق بودن ایشان را نمیدانستم چیست –ومن میدانستم به خاطر تمدن مادی نیست کنفرانس شروع شد اول گفتن هیچ دانشجوئی حق امدن ندارد- بعد گفتن فقط دانشجویان تاریه وسپس گفته دانشجویان رشته جغرافیا وبهد گفتن دوردیف دانشجواین که دانشجواین هم درس داشتند وهم بایکوت کردن- اولین مسئله از دختران دانشجو بر ای هر فرد  یک دختردرنظر گفته بودند که مشکلی دارند حل کنند مثلا خودکار بیاورند.کاغد به ریاست بیاورند  درموقع تتوقف بیشتر این شخصیتها درجای خود بودنددرحالیکه در راهر وهال همچیز فراهم کرده بودند وچون میخواستندبا هم صحبت کنند این دختران برای انها می اوردندوسپس بعنوان مترجم درشهرانها  را می گردانند البته درغرب برای دختران یک افتخار است ولی درتمدن اسلامی این امر ضد حرمت زنان است تنها کسی خوداش امد دکتر عینیاز تاجیکستان  بود-جریان ایشان خواهم گفت که انروز من به عظمت اسلام وتمدن کشورهای اسلامی ایران وتاجیکستان پی بردم هر سئوالی از دانشجویان فارسی کرد  که بیشتراهل استان فارس بودن یک جواب منطقی علمی از گذشتگان گرفت که مداوم تحسین میکرد ایشان ازکه ایشاناز  سرطان پرسید ایا در روستا شما شناختی از سرطان بوده است گفتند بوده است بنام هزار ریشه شهرت داشته است وایشان تحسین کرد وفرمودند درتاجیکستان به ان هزار ریشه گفته مشود درقرون وسط سرطان شناخته شده بود فرمودندمعنی سرطان می شناسید گفتند بله یعین خرچنگ ایشان گفت چرا خرچنگ میگیویند این یک لغت عربی است گفتند نمیدانیم فرمودند که خرچنگ یک دست قوی دارد وهم موجودات کوچک باان دست میگیرد ومیخورد ولغت بی مسائی است ومن درتاجیکستان سعی میکنم لغت ها مال خودمان باشد باتلفظ فصاحتی وبلاغی جدید وبعدفرمودند ایا  دوائی پیدائی برای ان  پیدا شده است گفتن یک معجونی را میساختند که تصور میکنم که مسکن قوی بوده است- ایشانفرمودند درتاجیکستان همین طور است درشما تاجیکستان یک کوه ای است علفی دارد که به سرطانی میداند وتصور من این است انهم مسکن بوده است از نجوم وریاضایت ولغت ودستورزبان بصورت ساده کردن ومتنوع کرد وهمه چیز سئوال کردوانها جواب دادند- انروز نزدیک امتحانات بود ومن به  یک کلاس رفتم که اولین امتحان ما زبان انگیسی بود مقداری انگیسی بخوانم دریک کلاس باز کردم جناب اقای دکتر پوپ باچند امریگایئ قدر نشسته بودند ومن هم نزدیک شدم وچیزی به من نگفت یکی از انها به اقای پوپ گفت من مسئول گزارش این سمینار به امریکا هستم به نظر شما چه بگویم چیزی نگفت ایشان فرمودند درزمان که درتخت جمشید کار میکردم 65نفر دوشیفت کار میکردند وبا پول نا چیزی در زمان من هشتادنفر از داربست افتادند ومردند مارمیزد عقرب میزد یک پزشک نبود من سخت ناراحت میشدند وکاری نمیتوانستم بکنم وبه من میگفتند شما نارحن ئنباشید ما خودمان معالجه میکنم رضاشاه پدر ما است وکار ی نمیتواند بکند این دلیال ایشان است جناب مرحوم سامی  به من فرمودند دردوره من 65 نفر از کارگان مردند تنها یک دکتر المانی  تاحدی میتوانست مکم کند ورضا شاه به ایشان گفت طرح شما تمام شده است چرااز ایران نمیروید ایشان گفت موضوعی دیگر انتخاب کردم تا دکترنیاید بیست سال هم شده خواهم ماند مگرمنرا اعدام کنید وبعدتلاش زیاد یک دکتر به مادادند وبعداز شش ماه دستوردادند ایشان به مرودشت برود چگونه چنین ملتی میتواند مانند چین انقلاب کند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

ایده ال یا نسبیت؟؟!!


بسم الله الرحمن الرحیم-مجله سترگ –چشم انداز ایران – شماره 96- چند چشم انداز این جهانی را  مورد توجه قرارداده استاول- روی داد های امروز -: اختلالی موقت؟؟!!- درفرایند- گسترش د نیای  مدرن- مینویسد- دینای مدرن درفرایند گسترش  ارام وطبیعی  خود  با فراز ونشیب موقت مواجه ست ؟؟؟ اولا دنیای مدرن را بخوبی درک نکردند- دنیای مدرن دراغاز ضد دیکاتوری های خشنی بود که ادعا میکرد  بهترین روش برای پیشرفت دیکتاتوری است ولی درعمل جز بدبختی  وضعفها وکمبود وجنگهای مداوم- نتچه ای ندادسرنوشتی برای مردم رقم زد که مطابق میل انها نبود  وانگیزه زیادی برای کار کردن وحتی زندگانی کردند نداشتند- لذ این افراط که بادیدبه ذسمت تعادل برود به یک تفریط دیگری بدل شد ازادی مطلق وهرکس انچه دوست دارد بکند  واسناها همه عاقل هستند وهرچه بلکنند روی منطق وعقل است ومیبایست پیشرفت درتمام امور باشد دوسال مانند هم نباشد ومیابیست خوشبختی را بوجود اورد کسی خودرا بدبخت نداد جناب جرجی زیدان در کتاب معروف اش  تاریخ تمدن اسلامی جلد دوم میفرمیاد اسلام میخواهد کار مفید  رابیاورد واز کاربد جلوگیری  کند وخوشبختی بیاورد وبدبختی را نابود کند اما با کدام معیار مسلم است معیار اسلام ناب فقط میتواند خیلی عجیب است که باتمام دقتی که درتمدن اسلامی میخواهدتشریح کند وبسیار جاها موفق هم است  جناب خلیفه دوم  را یک عادل ناب اسلامی معرفی میکند میفرماید جناب اقای عمر در زمان نزدیک به مرگ پولی دربساط نداشت جز وام هشتاد هزار درهمی  که بیت المال وام گرفته بود از بیت المال نمیشود وامگرفت از زکات اگراضافه امد ویاازخراج وباج اگر اضافه امد براساس رای مردم یاذخیره میکنند ویا به مردم بر میگردانند یا مثلا وام میدهنددرثانی ایشان فرمودند که فرزندان ایشان وظیفه دارند که ان پول که ایشان خانه باباغچه ای خریده است انر به بیت المال پس بدهند انزمان درامد روزانه بسیار نادر به دوازده درهم به روز میرسید چگونه ممکن بود که این پول را بتوانند پس بدهد وخلیفه سوم انرابرای بازماندگان ماستمالی کرد وبحث های دیگر به همان کتاب مراجعه کنید وبه کتب اهل سنت دیگر مراجعه کنید دقیقا این دومثال در ایشان صدق میکند که امد ابرو را درست کند چشمرا  کور کرد ویا دوستی خاله خرسه-مدرننیزم خواست ازادی  ورای مردم وپیشرفت درتمام ابعاد بوجود بیاید هیچ جا نگفته است فلان کار را انجام دهید این سرمایه داری  غرب است گناه وشهوات را اور د هیچ ربطی به مدرنیزیم ندارد وانها بخوبی فهمیدندکه انسانها یا شیطان هستند یاعاقل هستند عده کمی مستضعف فکری هستند راه شهوات واعتیاد به ان وبدست اوردن ثروت از هر را راه دراوج ان که جنب جرجی زیدان دقیقا ملاک های عباسیانمیداند عمل کردن که مردمان بخوبی رام میشوند- این فراز ونشیب نبرد مردم با مافیا است به همین مجله- صفحه هفتادپنچ مقالهای دارد- بنام بحران مالکیت- گفت وگو با توماس پیکتی  دقیقا این نشیب وفراز را مشخص میکند که مافیا مداوم مالیات رابه گردن مردم میاندازد وحقوق انها همیشه ثابت نگه میدارد ومالیات خوداش را کم میکند وبهره خود رازیادمیکند ومردم کم کم قدرت خرید کم میشود وکار زیادمیشود وکم کم حالت انقلابی شروع میشود ومجبور میشود که باج بدهد ربط به مدرنیسیم ندارد این حلیه غرب است که جبری درکار است هرگز جبری درکار نیست طبق یک اقتصاد سالم همیشه خوشبیختی روی خوشبختی میاید دو نکته دراین جا است مذهبون با دیدگاه دینی  یعنی دیگاه مسحیت ویهودیت به تمدن غرب نگاه میکنند اینجا دواشکال بوجود می اید اولا تمام ملاک های دینی انها دقیق نیست دوم مذهب هم ایداهالیسم است وهم مقدس است مقدس یعنی تغیر نباید کند درهردو دردین مسحیت ویهودیت اشکال فراوان است دین بیادهم مقدس باشد وهم ایده ال باشد به شرطیهم کامل باشد وهم تمام باشدبقول قران مجید دواصطلاح خارجی دارند یکی اپ گریت یعنی کامل بودن ودیگیر اپ تودیت یعنی به روز بودن سکولار نه خود رامقدس میداند- ونه ایدهال میداند همیشه میگوید من سکولار هستم امروز بهتر از دیروز باشد کافی است نسبیت ولی مردم وسوسه مقدس بودن  وکامل بودن دارند واین نبردی است بین مذهب وسکولار که دین مسحیت ویهودیت تاحدی جا زده است ولی اسلام بخصصو اسلام ناب داراد پرچم خودرا بلند میمند درحالیکه درحال عمل است عمل دیگرفرق اسلامی پرچم انهارابه پایئن اورده است ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقش بکارت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-بکارت هارا سوراخ کنید- این نظر بزرگت رین تبلیغاتی چی امریکا است  اقای ریچادر برانسون که امروزه به لقب سر- یا اقای ممتاز نائیل شده است کارش درتبلیغ کردن است- ایشان زمانی که به فیلم  زنان برهنه از لحاظ تجارتی توجه کرد متوجه این شد تا زمانی که روابط جنسی  بوجود نمیاید زیاد این فیلم ها محرک وموردتوجه نیستند زمانی که وارد عمل شوند یعنی زن ومرد از لحاظ بکارت دور شدن- ایشان یک بالونی از روی  بیابان های  الجزیر عبور میکرد وتوجهای هم جلب نمیکردزمانی که این بالون دربیابانهای بکر الجزایر فرودامدند موردتوجه واقع شدن- یا زمانی که طوفان در ساحل میکزیک لمد  زیادجلب توجه نکرد زمانی که طوفان رد شد ودونفر وارددریا شدن وشنا کردن نظرها  جلب شد علت انرا این میداد عدم بکارت مقدمه تولید است یک شرکت موبایل که اسخوذل شرکت موبایل بکارت نامید از دختران خواست-که داستان  سوراخ شدن بکارت را شرح دهند که میتواند بسیار  کشش دار باشد وثروتی بیش ا ز ماکرو سافت پیدا کرد وجهانی شد بهترین عکس برای هواپیما زمانی است که یک عروس وداماد به ماه عسل میروند هیچگاه  سوپر مارکت زمانی که کسی دران نیست نشان ندهید زمانی که افتتاح میشود ومردم وارد میشوند انگاه نشان دهید که دارد تولید را میفروشد

موافقین ۰ مخالفین ۰

قرباغه را قورت بده-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-کتاب قرباغه را قورت بده  اقای برا یان تریسی – که متخصص مدیریت زمان وموفق ترین تجار بوده است دکتر اشرف رحمانی ودکتر کورش طارمی که ازدانشجویان ممتازفوق لیسانس زبان انگلیسی دانشگاه شیراز بودند-  وباهمازدواج کردند وبه المان رفتند د.وکتر از المان گرفتند وبه کانادا رفتند ویک دکتر دیگری هردئ گرفتند ومداوم دکتری میگرنند وامروزه به امریکا رفتند واین کتاب را  عمل کردندودرامد ایشان هم چنلن که بیان کرده است چند برابر شد بیست یک برنامه برای غلبه بر تنبی ومدیریت کار وزمان است-مولف میگوید همیشه از افرد موفق علم یاد بگیرید ودیگر چیزهای دیگر را وشماهم موفق میشوید-میفرماید مطلب بسیار ساده است بعضی  از افرادبهتر از دیگران عمل میکنند- چون کار ها ی بخصوصی-به روش متفاوتی انجام میدهند—در واقع کارهای درست را با روش درست انجام میدهند- بخصوص اینکه این افراد از وقتشان به نحوی بسار بسیار بهتر از یک فرد عادی استفاده  میکنند—در طول سوابق حرفه ای خود یک حقیقت ساده را دریافته ام- کلید  دست یابی به موفقیت بزرگ- پیروزی-احترام-مقام ئخئشبختی- در زندگی این اس- که بتوانی ذهنت را تمام وکمال روی  مهم ترین کار  باهدفی که داری تمرکز کنی- ا را درست انجام دهی تا ان را به اتمام نرساندهای دست از کار نکشی—همین بینش کلیدی است  که قلب وروح این کتاب را تشکیل می دهد—ای کتاب برای این نوشته  شده است- که به شما نشان بدهد- چطور در کار هیتان سریع تر پیشبروید- صفحاتی که درپیش رو دارید- شامل بیست ویک اصل است- که درمجموع قدرتمندترین- اصولی است- که تاکنون در زمینه کارایی فردی کشف کردهامکلید موفقیت عمل کردن است-هیچ محدودیتی درمورد- انچه میتوانید-بدهید-وجود نخواهد داشت به شرطی  که یاد بگیرید چطور  =قورباغه را قورت داد- وبدانید که فیل را لقمه اقمه میخورند- وکفش اهنین وعصای اهنین ویک چکش ویک برانی وکلاه ازقله کوه  اهنرا  اخراج وبا سوهان کوجکترین سوزن را بسازید

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

چهار قدم برای مسیحی شدن-!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک یک سایت مسیحیی – درچهار قدم میخواهد افراد مسیحی کند-قدم اول خداوند شمارا دوست دارد عجیب است که برای خداوند منان 99 تا 101 یک صفت قائل هستند ولی درانجیل همیشه خداوند منان بودن این صفات بیان میشود- خداتنها-خداوند منان شما را دوست دارد- میفرماید انجیل میگوید- خداوند منان دنیا را بسیار دوست دارد؟؟ درحالیکه.. دنیا در مراحل بسیار پست است- دنیا فقط بدرد تربیت انسانهاواجنه میخورد– خداوند منان به این خاطر تنها فرزند خودرا  داد(به دنیا)- این دنیا برای حضرت مسیح علیه السلام-چه گلی برسر ایشان زد جز رنج وسختی  ارده خاطر شدن وبقول شما اخراش هم به قتل رسیدن قران که معجزه است وشما متیوانید درباره ان تحقیق کنید  این مطلبرا انکار میکند دلیلانرا یک معجزه مجازاتی میداند که برای یهودی  خائن رخ داد ایا ایشان حضرت مسیح رستگاراش میکند درحالیکه به او جهنم را مژده داد- افرادقبل از ایشان داستان انها چه خواهدبود؟؟ ادامه میدهد اگرچه-اعتقاد به ایشان مرگ ندارد بلکه زندگانی جاوید می اورد ایشان زنده شد بقول شما  وبه اسمان عروج کرد بعد چه کسی مسائل روی زمین مانده راحل میکند ایا حضرت مسیح علیه السلام هیچگونه مطلبی برای پس از عروج خویش نگفته است- پس حواریون چه نقشی دارند؟؟ درحقبقت پس از حضرت مسیح علیه السلام که فرمود راه من هستم ایشان راه هستند وعیراز این باشد دین به بن بست میرسد بخصوص انجیل ها-ادانها زیاد شد وپیدا کردن انجیل واقعی مشکل شد ادامه درحقققت برای ایشان مرگی رخ نداده است  ما هم این قبول داریم ولی نه مردند ولی عروج کردن وجانشینان ان حضرت سلام الههدایت را بعهده قبلاز مسیح علیه السلام نودهزار پیامبر اعظام صلواته الله علیهم اجمعین برای یهود امد وبرای دین مسیحیت تنها یک پیامبر امده است؟؟ که مسائل درحال پیچیده شدن هستند—کدام عقل قبول میکند که ین امر دارای منطق قوی است-؟؟-قدم دوم- تمام کارهای ما-گفته های ما- وافکار ما غلط است البته درمواردی که ما واقعا عقلانی درموردی که عقل به ان اشراف کامل یقینی وعلمی دارد- قابل قبول است ولی به اندازه لب تر کردنی درحدیث امده است ومیشود به ان گناه گفت بسیارخوب- وگناهما را از خداوندمنان دور میسازد این مطلب صحیحی است- انجیل میگوید- همه شما گناه کار هستید- ایا کسانی که قبلاز امدن حضرت مسیح علیه السلام به دین یهود متمسک میشدند وعمل میکردند  وانهم دین ناب حضرات پیامبران یهود  صلواته الله علیهم اجمعین بازانها گناه کارهستند اگرهستند به چه دلیل گناه کارهستند؟؟!! ادامه بزودی همهانهااز  ساحتقدسی الهی سقوط میکنند- خداوندکامل ومقدس است- اگرخداوندمنان کامل است وباید دین را به سمت کمال سوق دهد نهانکه انجماد ایحاد کند چون تنها فرزند ایشان ازاین بعد حق پیامبری دارد ولاغیر ودین ناقص بماند؟؟ وادامه و-گناه ما-مارابرای همیشهازخداوند منان جدا میکند- این گناه ازعدم تبعیت از دستورات الهی است که به حضرت مسیح علیه السلام ابلاغ شده است وفرمودند ازطریق من به پدرکیرسید یعنی غیراز دستئرات ایشان کسی به پدر یا خدوندمنان نمیرسد بلکه دور میشود- ادامه مجازات گناه کارمیده-مرگ است وسرانجام جهنم است-قدم سوم-  خداوند منان تنها پسرش حضرت مسیحعلیه السلام را فرستاده است تا بمیرد برای گنا ه ما این قدم با قدم قبلی درتضاد است فردی گنااه کار است حضرت مسیح علیه السلام میفرمید از ساحت قدسی خداوندمنان دورشده است ومجازات دارد بعد حضرت مسیح علیه السلاممیفرماید خداوندمنانمن رافرستاده است تا گناه ان فرد راازبین برم درحالیکهان فرد توبه نمیکند وبه گناه خود تادم مرگ ادامه میدهدپس هیچ مسیحی به جهنم نبایدبرود یهودی هم همین حرف را میزنندپسدستورات دین برای چه کسی امده است یکمشت افرادخاص که کمی ترس دارند تعریف کرده است که  حضرت مسیح علیه السلام چون فرزند خداوند است وبی گناه است وسپس کشته شده است این عمل پرداخت تاوان گناه افراد مسیحی وجهانیان مسیحی است پس فرق کسی که گناه نمی کند با کسی که گناه میکند چگونه است- میفرماید خداوند نمایش میدهدعلاقه خودرابه ما-که مادمیکه هنوز درحال گناه کردن هستند حضرت مسیح علیه السلام برای ما وانها کشته شده است این کلمه هنوز تا کی استتا دم مرگ-؟؟ چه جامعهای ساخته میشود- پس چرا اسقفهای خطا کاررا تنبیه میکنید حضرت مسیح علیه السلام- ازقبر برخواست- واز مردن بیدارشد- وزندگانی خودرا دراسمان درنزد خداوند منان- این نزد -نزد فیزیکی نیست- نزد معنوی استالبته چاگاهی است دارای خصوصیات ویژه ای است-او  به ما پیشنهاد هدیه یک زندگانی جاودانه میدهد-ایا این را به همه میدهد ایا میفرماید دهرچقدر خواستید گناه کنید ومطلب جعل کنید دروغ بگوئید من تضمین یک زندگانی ابدی را میدهم؟؟ یا برای کسانی که توبه میکند وبه راه راست هدایت میشوند ودستورات حضرت مسیح علیه اسلام را تبعیت میکنند این هدیه را میدهد؟؟ اگر حضرت مسیح علیه السلام-منجی است علیت ان در دستئرات نجات دهنده انسان از پلیدی ها وگناه وجهنم وعذاب الهی است –قدم چهارم- اگرشما طالب پذیرش حضرت مسیح علیه السلام هستید بعنوان منجی خود باید از گناه چرخش کنید این حرف درستی شد شما مابین دومطلب اساسی نمتوانید دقیق انرابیان کنیدوتفکیک کنید زیرا با امتیازدادن غلطمیخواهید افراد را جذب کنید شما میتوانداز ایشان بخواهید که ایشان منجی شما باشد ایشان پاسخی نمتواند به شما بدهد مگر از طریق الهام که درک اش کار هرکس نیست ومیابیست پیامبری باشد که به ایشان رجوع کنید وایشان اهداف الهی را رابیان کند-ایشان یک دعا تهیه کرده است ارباب مسیح علیه اسلام-من معتقد هستم که شمافرزندخداوندمنان هستید به کدام دلیل عقلی قابل قبول-؟؟!! از مرگ شما از شما تشکر میکنم؟؟ واقعا که انسان چق5در پررو است که ایشان بمیرد که افراد گناه کند تا هنوز ایشان به بهشت برود- لطفاگناهان منرابخشش وبه م زندگانی جاویدان هدیه بده- افراد بهتر از پیامبران  بدون سختی به یک زندگانی جاوادنه باشکوه برسند- من ازشما درخواست میکنم زندگانی من وقلب من برای شما ارباب ومنجی است کسیز  گناهمیکند نه زندگانی با ارزش داردنه قلب با ارزش دارد!! من همیشه میخواهم شمارا خدمت کنم که باید براساسی باشد که خداوندمنان وحضرت مسیح علیه السلام انرا بپذیرند ومورد رضایت  ان عظمت ها باشد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقدی-بر کتاب بسوی تمدن بزرگ-!!!؟؟


بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-در کتابخانه ای درخانه که مدتها بعلت تخت خواب ها امکان بازشدن نبود خوشبختانه اخیرا باز شده است بیشتر کتاب های دانشگاهی  وتمدن ایران باستان وجهان است وکتاب های انگلیسی هم فراوان پیدا میشود یک کتاب کوچک رابرون کشیدم- کتاب جنای اقای محمد رضا پهلوی   به نام بسوی تمدن  بزرگ سومین کتاب ایشان- است کتاب اول ماموریت برای وطنم- کتاب دوم – انقلاب سفید؟؟ بیادایشان معنای  اضطلاحات را میدانست ومیفرموند اصلاحات بزرگ- چه انقلابی که ایشان ودولت کذا برسر کار هستند- درحقیقت بیاد گفت یک تغیرات ضد انقلاب بود که انقلابی صورت نگیرد؟؟-میفرماید-شانزده سال پیش نخستین کتاب من- به نام ماموریت-برای وطنم  ویازده سال پیش  کتاب دوم من بهنام=انقلاب سفید انتشاریافت- کتاب اول مربوط به گذشته است؟؟ پس ماموریت شما برای ایران تمام شد؟؟ ویا درحقیقت ماموریت جدید برای حال واینده برای شما درنظر گرفته اید!!؟؟ وکتاب دوم مربوط به حال بود خود شما بیان کنید که نقاط ضعف وقدرت اش چه بوده است وچه میزان مشکلات جامعه راحل کرده است ویا میتواند حل کند-؟؟-امروز لازم میدانم سومین کتاب خود را- که بیشر مربوط به اینده میشود – در دسترس ملت بگذارم- که چقدر میخواهد شعار بدهد با چه میزان زیرساخت وجل مشکلات که شده است—میفرماید – انچه مرا بهدین کار وادارمیکند- توجه بدین واقعیت است که هرفرد ایرانی برای ایفای رسالتی که دربرابر کشور خود وفرزندان خود  ودر عین حال دربرابر جامعه بشری

 به عهده دارد بایداز ایشان سئوال کرد جامعه بشری چکار مهمی برای ایران کرده است؟؟ که بیشتر انجام دهیم-یک بهانه ای که ایشان برایجامعه بشری؟؟؟ خدمت کند---- یک اجتماع مرکب از مردمی کلملا اگاه به حقوق ودرعین حال-به وظائف ومسئولیت های خویش باشد انجام هر کاربزرگی درچنین اجتماع طبعا مستلزم شرکت ازادانه واگاهانه همه این مردم خواهد واقعا اینطور بود همه اگاهبودن وازاد بودن وهشیاربودن وبه مسولیتهایخویش امکان صحبت کردن ونظر دادن را داشتند؟؟!! یا تنها ساواک اینطوربود که مطابق میل شما ایران را ترسیم میکرد-ادامه میدهد-بری تحقق این شرکت اگاهانه؟؟  که ازدرونش حزب رستاخیز بیرون میاید- -ضروری است که افکار عمومی باهمه واقعیات حاکم برحیات جامعه-باارمانهای ملی خوب ارمنهای مذهبی هم اضافه میکردید مگر پادشاه یک کشور شیعه نیستید؟؟-ادامه- بابرنامه های کار مملکت- وجنبه های مختلف سیاسی واجتماعی انها-ایا واقعا جنبه های مختلف سیاسی واجتماعی امکان بروز وظهور داشت؟؟!!—ادامه- با امکانات ومحدودیت ها- وبا عومال قدرت وضعف خود کاملا اشنا بشد این را باید بعهده دربار گذاشت ویا رسانه ها ودانشگاه ها وحوزها ومراکز تحقیق- متکلم وحده میخواهد ویا ..متکلم مع الغیرمیخواهد یعنی جمع میخواهد—ممکن است این واقعیت ها همیشه مطلوب نباشد ولی ناگفته ماندن انها مسلما نامطلوبتر است؟؟!!- بدین جهت گفتگویمنظم ومستمر من وملتم امری نه تنها منطقی بلکه ضروری است صدا وسیمای ایران مسلما سخنرانی ها ایشان دارد ودرتلویزون بگذارد تا منظم ومستمر مشخص شود تمام سخترانی های ایشان روی مسئل حاد نفت بوده است وسپلصلاحات ارضی وسپس جنبه انقلاب-بیانات ایشان هست

 چاپ شود وبه نقد گذاشته شود واما-و-ملتم یک جا گفتمانی دوستانه بین شاه وملت وجودندارد- اضافه میکند –البته این گفتو ازراه وسایل جمعی کشوربه طور تقریبا مرتب برقرار است- دزدی در روز روشن-ادامه دارد

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

انقلاب مشرو طیت-و- انگلستان-!!


بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله سیاست انگستان ونیروهای مخالف ایرانیان- توسط نیکی  ار.کدی –NIKKI-R-KEDDEIدرمجله تاریخ مدرن سپتامبر1967 جلد 39 شماره3 دانشگاه شیکاکو- بخش تاریخ اروپا-( این مقالهکامل شده است وبا تشکر از همکاری  وتصدیق وازحق خود گشتن- بنیاد گاگن هایم ودانشگاه-UCLA-یوسی ال  کالیفرنیا-لوسانجلس- وخلاصه این مقاله درمقابل روشنفکران گنگره بینلمللی خوانده شده ودر مجله دهلینو درسال 1964 به چاب رسده است-)-سئوال مهم این است  چه میزان کمک مقامات انگلستان درحمایت ازجنبش مخالفین(شاه قاجار) درایران کرده اند- که باعث اوج گرفتن  انقلابمشروطیت در سال1906گردید-که هنوزموضوع بسیار دراز مدتی است که-ادامه دارومجاله انگیز گشته است-تا امروزمهمترین شاهدتعین کننده وقاطع ونهائی در اسناد  وزرات خارجه انگلستان بچاب نرسیده است-که تحمل پاسخ دادن به این سئوال را داشته باشد-بصورت کلی اسناد نشان میدهند-شایعه بران است که ایرانیان معتقد هستندکه فعالیت زیاد انگستان درحمایت بسیاراز جنبش مخالفین شاه قاجاریک اشتباه است—مدارک نشان میدهد- افرادرسمی انگلستان با اکراه وبی میلی کمک های به افراد مخالف شاه میدادند—راساس قرار داد لزم بودن ان با اروز های کاخ سفید- برای رسیدن ونایل شدن به یک سازگاری موافقت با روسها در ارئه کمک بی میلی وجود داشت- که- سیاست خاصی درایران را بپیش نبرند-که برخلاف میل مسلمانان انقلابی واسیائی ها بود- درمتون کی وفراگیر انگلستان درخواست از طرف ایرانیان برای گرفتن- کمک مادی ودوستی با انگلستان از طرف مخالفین شاه رد شده است—حتی دراسناد بسیار حساس کمک مادی از انگلستان برای چند حزب وجنبش کوچگ  که بر ضد  روسهابرای کنترول انها بر ایران بود که ان مطالب باید مسلما دیده شوند حتی نبود-شاخک ه  وخبر رسان های اطلاعاتی گرو های مخالف شاهکه از قشر های مختلف بودند—علما-ملی گراها-مخالفین درباری-در هیت دولت-در ان زمان—امالندن بی میل بود---اقای لردلنسد اون-LORD LANDSOWNE—که در اوائل قرن اماده بکار شده بود-برای موافقت وسازش بین انگلستان وروسیه کار میکرد- زمانی که اقای ادوارد گری,SIR-EDWARD GREY-در اواخر سال 1905 وزیر خارجه شد- ایشان با وسواس همکاریبا روس ها که درشرایطخاصی قرارداشت که میبایست تسلیم نظریات خاصی شود—برای ایشان هرنوع پیشنهادکمک وحمایت-برای گرو ه های ضد روسی خوش ایند نبود- واز طرف دیگر دقیقا نمایندگان روسی که درکانون مسئله ایرانبودند- یک سیاست پیش برنده سیاسی را- بیشاز انچهپطرزبورگ دیکته میکرد تقویت وانجام میدادند-و- ادامه میدادند- روابط حسنخ بین دو کشور درسال1907 باعث ایجاد مشکلاتی شد- وهراس هائی برای انگلستان بوجود اورد- بنابراین نمایندگانگلستان در ایران بعضی مواقع از کاخ سفید بیشتر خشمگین میشدند- و- اقای گری از هردوطرف بسیار رنجور وارزده خاطر- بخاطر وابسته سیاسی- ایولین یا-اولین گرانت داف—-EVELY GRANT DUFF در موافقت  پرداخت حقوق وپول به هزاران معترض درسال 1906-بود- - ودربخاطر درخواست وزیر انگلستان- اقای سسیل اسپرینگ رایس--SIR CECIL SPRING RICE در معنای استقلال ایران-که هرچند انگلسات کبیر برای باقی ماندن قسم وتعهد داده بود—رهبران سیاسی انگلستان عموما از سیاست لندن پیروی میکردند- لکن- این بخش کوچگ مجلی- هیگونه علامت ونشان که یک تاثیر قاطع درجنبش گذاشته باشند وجود ندارد- بعضی افراد در اقلیت-درهیت حاکمه که عدم رضایت از اقای گری داشتند- با احساس هم دردی با انقلابیون ایرانی- انرا بوسیله  مکاتبات  اطمینان بخش توسط اقای دبیلو ا- اسمارت-W.A .SMART—وسرگردسی بی استوکس-MAJER-C.B. STOKES – با دانشمند ایران شناس- ائی- گی- براون-E.G.BROWN-که در کتابخانه دانشگاه کمبریج نگهداری میشود این مطلبرا نشان میدهد—جریانات الهامات انگلستان-درباره انقلاب مشروطیت-ازدرون اسناد به بیرن نیامد واشکار نشد- فقط یک زمان-قبل از انکه اسنادمهم  انگلستان درباره کمک بهمخالفین مخفی شودبین سال 1902 تا 1903- یک کمک مالی بخاطر پیشنهاد اقای ارتور هاردینگ-SIR ARTHUR HARDHINGE-که قبل درشرق کار میکرد-دو- به او این ایده-جریان سیاسی اسلامی ان زمانمشهده کرد ودرک وشهود کند که علمای  شیعه درایران یک روند  افزایشی خصمانه برعلیه طرفداران  جریان سیاست روسیه مظفرالدین شاهرا -و- وزیر او اتابک اعظم- دارند اقای هاردینگ برای اولین بار یک روابط بسیار نزدیک و- ماهرانه- با علما پیدا کرد- ودراین وظیفه سخت بسیار برای او- موفقیت امیز بود—برای انکه  مخالفین حکومت- امید داشتن یک کمک عملی و-یک فعالیت سیاسی از انگلستان دریافت کنند-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰