عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۲۸ مطلب در مهر ۱۳۹۸ ثبت شده است

درس های عاشورا-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در س های عاشورا- در اینترنت مفصل درس های عاشورا را مطرح کرده است- ملاحظه کنید- قبلاز وارد بحث شوم- وفا داری امری بسیار سنگین وعقلانی است بی جهت ویا از روی احساس ویاترس  وغیره فرد نباید ادعای  وفاداری کند- دراغاز انقلاب معمار عظیم الشان انقلاب فرمودند به افرادخاص وفاداری شما نسبت به محمدررضا- پهلوی از اساس باطل است- انسان که به شیطان پیمان وفاداری نمی بندند—ونمیشود  اصول وقوانین الهی راتغیر دادوادعای وفاداری هم کرد- قران انر عمیق ترین نفاق وکفر نامیده است ولی از ان جهت  که خداوند منان  ه این گروه اجازه حیات باشرط داده است که شمشیر بر مسلمانان نکشند وباعث ازار واذیت مسلمان نشوند وهیچ نفسی بی جهت بقتل نرسانند وازادی بیان را هم نگیرنند- تا حدی  قبلاز اسلام درعصر جاهلیت به این اهدافنزدیک شده بودند که با ظالمین دیکتاتور مبارزه میکردند- در ابادان جزیره ای است به اسم مینو که همه انها متعلق به یک قبیله هستند واین شبه جزیره با خاک عراق درحدود چهار متر فاصله دارد تا زمان قاجار مرزی بین عراق وایران به معنائی که امروزه مطرح است نبود- وبعدا انگلیسی ها درسازمان مللمطرح کردن وکم کم شکل جدیدبخود گرفت- ابادان برق خودرا از  پالایشگاه میگرفت- تنها درشهر ابادان این برق توزیع میشود ولی به جزیره مینو داده نمیشد بصره که برق پیدا کرد یک سیم به جزیره مینو داد که بیشتربرای  مسجیدی که انجا ساخته شده استفاده شود فقط برا ی ازان وسخنرانی ها وزمانیکه نمیانده مرحوم دکتر مصدق به ابادان امد دستورداد که یک رشته برق به جزیره مینوکشیده شود- ودرساخت یک مسجد مجلل هم دستور کمک داد وبسیاربه افردعرب کمک کرد لذا همه انه چهدر ابادان وچه دربصره مصدقی شدند وبعدا  بصره تلفن پیدا کرد- باز یک سیم به جزیره مینو داد وزمانی که ابادان تلفن پیدا کرد یک سیم به اطراف بصره داد- این جریان ادامه داشت تا جناب دکتر مصدق معزول شد وحزب بعث درعراق تشکیل شد حزب بعث انگلیسی بود وانگلیسی ها ضد مصدق بودند- حزب بعث برای جلب توجه انگلیسی ها وایران- سیم تلفن را از هردوطرف قطع کرد وجانان بضره مخفیانه   میکشیدندوازانمحافظت میکردند وکم کم شهدادبی دادند وحزب بعث بشدت افراد اعراب شیعه که طرفداردکتر مصدق بودندشروع به قلع وقم کرد وانهارازندانی میکرد وتبعید میکرد وحتی میکشد- اما بین دو طرف دریا مانش  دربخش فرانسه تاهشتادکیلومتر نژادانگلیسی بیش از نژاد فرانسه است درحدودهفتاد درصد ودر طرف فرانسه درحدودسی کیلومتر سی درصد انها نژاد فرانسوی هستندت این دو جمعیت تاحد زیادی  دراقتصادمستقل هستند وباهم ارتباط تنگاتنگ فرهنگی .اقتصادی دارند وانزمان فقط باشناسنامه رفت وامد میکردند ولی بین ایران وعراق  از امنیت بسیاربالا وسخت گیری بود-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

اسان بدنیا امد و ساده رفت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- از ظریفی درجاده کلام عشق پرسیدم –وقت نماز است- فرمود- نماز رفت ولی یار هست- ان چشم وابروی  لعبت گفت  اشارتی است که علم کلام است- درپنچ ثانیه قدرتی خدا نشان داد که واحد احد قهار است- از کوچه دخالی ونزدیک تپه شنی حوریانی امدند که خاک  هنوز پر زمرزو راز است نسلی جوان از اباده  بیتی خواند که هوش رفت گفتم اش به یاران برس که هنوز هوش هست- دربهشت غبطه خورند بهشتیان که اسان به دینا امدند و ساده رفت

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

اهمیت کوفه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- اهمیت کوفه- با الهام از از کتاب گرانسنگ مسلم ولی امر است- انسان عاقل  میابیست اینده نگری عمیقی داشته باشد وفریب   زمان حال  یا زمان نزدیک را نخورد- البته برای اینده نگری بسیار دور  مراحل نزدیک را هم باید لحاظ کرد- مکه مراحله اول بود زیاد سرمایه گذاری نشد وسپ مدینه بود  که حداکثر توانش در زملن پیمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود ولی کوفه  هدف دور است وبیشرین نقش را ایفا  خواهد کرد- ایرانیان  مهمترین نقش را بازی خواهند کرد وقم هم درایران نقشی کمکی برای  کوفه خواهدبود تمدن مصر وسوریه تمدن کلیدی نشدند ودراینده از کوفه وقم شعله خواهند گرفت- حضرت زهرا علیها السلام درپشت –در- کمک از حضرت مهدی صلواته  علیه والسلم خواست – حضرت علی علیه میتوانست از کوفه به روستائیرود که بهتر ایشان حمایت کنند ویا به مکه ویامدینه بروند ولی اینده نگری نشان میدهد که کوفه نقش بارزی رابازی خواهد کرد که یکجهت اش  وجود ایرانیان درکوفه است- زمانی که عثمان به مصر نامهربانی کرد- نماینده ای از مصر که یکفزد انقلابی امدبود- بهنزد عثمان رفت که اگر تغیراتی انجام ندهید- ماقیام خواهیم کرد- وحتی از اسلامجدا میشویم عثمان خشمگین شد وگفت مصر را تبوره خاک خواهم کرد وخواهی دید بساری از من دحمایت خواهند کرد- ان فرد ترسید وخوا ست برگردد وردم مصر به خویشتن داری دعوت کرد ولی برخورد به ایرانیان کرد واوراتشویق کردند که سخنرانی اتشین کند وافرادمصری را دعوت به انقلاب کند بخصوص افرادمصری درکوفه  وایشان چنین کرد- وگرنه زمانی که امام حسن علیه السصلام متوجه شد که کوفیان از حضرت مسلم علیه السلام حمایت نکردند میبایست برمیگشت ولی چنین نکرد وبخوبی کوفه را میشناخت-در روزگار معاویه علیه لعنت  مردم بشدت ازمعاویه میترسیدند وقدرت سخنی برعلیه اونداشتند ولی افرادمیتوانستند احادیث اسلام حفظ کنند وکسی کاری باانهانداشتگرچه خطر بزگ جعل احادیث واحکام جعلی به ظاهر اسلامی معاویه که بشدت انتشار میافت وبه ان عمل مشد خطرناک بود ولی مردم میتوانست درمناطق دور به انعمل نکند وانهاراجعلی بداند ولی یزید میبایست کل ان احادیث پاکسازی شود واینمردمام کمک بفکربودند برای حیات ننگین خود چنین کنند- این تقیقه محسوب نمیشود تقیقه مانند پلیس مخفی است که درفکر بدام انداختن مجرم است یاستون پنچ ارتش ها است المانها جاسوسان خودرا باچتر به داخل شهرها میفرستاندند وانها خودرا بشکل مردم درمیاوردند ومراکز مهم وحساس نظامی گزارشمیدادند  و-وحشت سنگنین ایجادمیکردند- ولی عملکرد مردم درزمان یزیدملعون استحاله است یعنی تغیرحال   امام حسین علیه السلام میخواستند جلوی این استحاله بگیرنند واین ترس مذموم را ریشه کن کنند ومردم حداقل بفکر تقیه باشند تا رنگ عوض کردن-

موافقین ۰ مخالفین ۰

عقل منطقی مومن-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جنابی میفرمیاد- میبایست ازادی عقلانی  وشعور درخود  سامان دهیم- ایشان باید اول اثبات کند چنین خصوصیاتی را داریم وسپس اثبات کند  که این خصوصیات از ماده تراوش میکند ولی هرگز  به لثبات ان اقدام نمیکند چون کسی  نتواسته است منبع انراز ماده  اثبات کند واصولا عقل  همان عقل مستقل اثبات میکند که مادی نیست- باز ایشان التفاطی ندارد وچگونه سامان دهد درحد یک شعار باقی میماند ویا عقل منطقی   هم همین طور- درمورد  عقل منطقی مستقل  فرقی بین مومن وغیر مومن نیست- که اقایان سعیمیکنند که  دران اختلاف وشبهه ایجاد کنند- ودانش اثباتی اقایان ضعفهای عقلانی زیادی دارد ه سرانجام درکنگره وین به- ا  ن خاتمه دادند- ثابت کردن  اگرعقل محض نباشد مرزهای بین علوم دقیقا مشخص نمیشود—تیوری با تجربه بیاد همانگ باشد کار عقل محض است- وگرنه به قطعیت  ویقین نمیرسد  انچان بسیار هم معتقدهستند عقل به قعطعیت نمیرسد ونسبی گرائی است ود در دین به یقین  رسیده میشود- دلیل مسئله این است- که خداوند  درعلومی که برای اثبات دین لازم است بستر مناسب بنام فطرت اماده کرده است ول دردیگرعلوم بیان میکند که اندکی  را برای پیشرفت موجود است- مخصوصا درمسائل علوم انسانی که علوم انسانی غرب مداوم عقب نشنینی دارد- واساس ان ریاضایت احتمالی است ومداوم هم گیچ ومبهوت میشوند- مطالب وفعالیت  ربوبی ومقدس  علت ان همچنان  حضرت ایت الله دکترشهیدمعزز  حضرت اقای مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرموده است- مقدس یعنی مطلبی که بینهایت یقیبنی است وبینهایت نورانی است تنها از ذات الهی برمی اید هیجا در دین تحمیلکردن  معنا نمیدهد وانسان بصورت طبیعی  به نتایج الهی میرسد با دلائل متقن هاز هرنوع دالئل  دیگر قوی تراست خیلی عجیب است که میفرمایند که انسان بیادعقل خودرا مستقل وغنی وبدون کمک دیگران بداند وتصمبیم بگیرد پس چرا شما مطالب اقای کانترا میپذرید پس خودتان به نتایج عقل منطقی برسید پروش عقل از هر راهی امکان پذیر است وانسان محتاج دیگران برای تکامل عقل است وریشه عقل درانسان نهادینه شده است واین سئوال مطرح است چرا درحیوانات نیست گرچه خواستندتوجیه علمی غربی کنند ولی  همه انها باطل شده است- وقتیکه باعقل طبیعی به شناخت مذهب میرسد انجا جبری وجودندارد  بعضی حقایق دینی اثبات ان توسط  واسطه فیض است که امام معصوم است وراه دیگیر وجودندارد جز اشراق شخصی – در تعقیب نماز صبح  میفرمیاد – اجعل  النور فی بصری  والبصیرتـ فی دینی  والیقین فی قلبی – والخلاص  فی عملی – والسلامته فی نفسی  والسعته فی رزقی  والشکر لک ابدا ما ابقیتنی – معنا ان است- در چشمان من نور قرارده ودر درک علوم دینی من بصیرت عقلانی قرارده- ودرقلب من  نسبت به علوم الهی یقین قرارده- ودرعملم اخلاص یعنی فقط برای خداوندمنان وطبق دستور الهی باشد ودربدن ومغز وروح من سلامت قرار بده- ورزوی من را وسعت بخش- وبه من سپاسگذاری- تا زمانی  که زنده هستم  الهام وتلقین کن- اولا اثبات این مطالب عقلی ممکن است وهرفردی خودتجربه شخصی دارد همانطور درمسائل مادی تجربه وجود دارد درمسائل معنوی هم تجربه وجود دارد ولی اثبات مادی نمیشود وخداوندمنان چنین قدرتی رادارذ ولی مانند  دین اشعه خور شید ویاگرمای خورشیدنیست—دوم  درباره اقای زم- اگر کسی  یک فرد سپاهی معززرا ترور میکرد ایشان میفرمودند این ضد براندازی  ما است؟؟ ایا درجنگ میگویند بایدما صحبانه بخوریم واستراحت  بکینم به سنگرباییم تاجنگ اغاز شود- امام  صادق علی السلام میفرمیاد هرکس از قول  ما دروغ بگوید ملعون است ومورد عذاب واقع میشود وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم هرکس برمن درغ بندند جای خودرا دراتش قرار میدهد وقران میفرمیاد فتنه گر  از کشنده بدتر است وهرجا انهارایافیتد بکشید-

موافقین ۰ مخالفین ۰

عقل وعاطفه انقلابی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چرا ایران به سمت انقلاب اسلامی امد-  اقای الکس دنتورون متقد است کهانسان  همیشه بین مرض ودرمان است لذا بدنبال  منجی ویا طبیب میگردد- ودر مذهب  عدم نجات مربوط میشود به گناه- و عدم ایمان وانسان بدنبال منجی حقیقی در دنیا است ومهب  منجی هم  برای دنیا اس وهم برای اخرت است گناه خارج شدن از قوانین هستی است در مذهب  یکنفس شهوت طلب  ودیگری شیطان است درغیر مذهب شیطان  حذف میشود وجای شیطان انسان شریر مینشیند- انسان مومن از خوداش اصول وچهارچوب ندارد ذوب است درچهارده معصوم وچهارده معصوم ذوب هستد درخداوند منن  حزب مال معصوم نیست مال خداودمنان است ولی انسان غیر مذهبی  صاحب مکتب است وموسس حزب است ماند اقایا مارکس واقای لنین وغیره – این تصور بوجود می اید  که بقول  مرحوم دکتر محرری  رحمت الله علیه مذهب عقب افتاده است درحالیکه احزاب غیر مذهبی  همیشنه نسبت به مذهب راستین عقب هستند ولی شعارهای پرجلوه میدهد  زمانمیخواهد پوچی و درست نبود انها درعمل مشخص شود وسرانجام انسان را به بازی میگیرند وسرانجام اسنان را تحقیر مکیند وسپس درزمان بیدار ی اورا یا فریب میدهد ویا سرکوب میکنند وزمانیکه شعف انها وحیله انها مشخص شد  حکومت از مردم جدا میشود ودرمقاب مردم گارد میگیرد وحالت  ترس ونفرت درمردم شروع میشود  وکم کم مردم وارد گود مبارزه میشوند این قوانین درتمام انقلاب ها رخ داده است چهمهبی وچه غیر کذهبی  ولی درغیر مذهبی بدبنال حزب هستند که مداوم  خودر  رابرای حل مشکلات مردم تجهیز کند- درحدیث است پس از دادن فرصت ها ونشان دادن حجت ها خداوندمنان یک مشکلات ساده ایجاد میکند ولی غیرقابل حل است فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیز است ان زمان دانه فلفل دردهانمیگذاتند وانرا میشکستند- وضعف حکومت مشخص میشود  وکم کم انسانها به سمت  مهب کشیده میشوند بشرطی که بتوانند درک کند که قابلیت رادارد- بیست وهشت مرداد اغاز استارت به سمت مذهب رفتن است  کاملا ایرانیان تحقیر شدند  وباز ی سیاسی غرب وشرق شروع شد وایرانیان دوباره بازیچه غرب وشرق شدند- انسان زمانیکه خوب وبد را شناخت  که درمرحله عقلی است بدنبال ان مرحله احساسی هم پیدا میکند ومایل به  تحقق خوبی است وچناچه مانعی بوجود اید سیاسی میشود وکم کم رنگمبارزه شروع میشود اینجا است کذهب  از سمبل امام حسین علیه السلام یک نماد ناجی میبیند که حلال درد ها خواهدبود داروی شیمیائی تغیر میکند ولی داروی گیاه ای تغیر نمیکند  زمانی کهحث عقلانی است  بی طرفی امکان پذیر است وانسان عواطف رادرجهت درک عقلانی بوجود میاورد وهزینه میکند- البته میزان تحصیل کرده ها که غالبا طبقه متوسط بوجود میاورند  باعث ایجاد موتور حرکتمیشود   چناچه این طبقه به مذهب میتمایل شود حرکت انقلابی شدیدتر خواهد بود ولی انها سازنده حزب نیستند وحزب الهی را وفاداری میکنند مهم این است از پایه شروع به نکاتی توجه شود که  کاربرد عملی مهمی  وحساس دارد وکم کم مسائل پیچیده نظری وعمیل مطرح شود که فرد شاید نتواند  علت وتاثیر انرا درانزمان لمس کند که دشمنان سعی میکند انهارا طرح کند درپیاده  روی  اربعین به زیرکه طاق  فلزی رسیدم- یک موکب ایرانیانجاچلوخورشت میداد یک خانم زائر  بسته یکبار مصرف انرا به افراد میداد یکی هم به من داد ودونفر بودند بیار چهره قهوهای  ویک کلاه  سیاه وپیراهن قهوه ای وشلوار سیاه بهانه هم  این بسته داد باهم حرکت کردیم بین این دونفر چالش بود- من به تفظ انها دقت کردم بدین نحو چینی چوچی  ماچی اینچیئ- مسل است که انا بعنوان یک خبرنگار از هرکشوری بوده است امده است که این وضعیت را  دریافت کند مسلم است که  مسلمان نیست- ولیب فضا ارا به اینجا کشانده است چنین فضائی در قبلاز انقلاب بجود امد- نهتنها باشعار بلکه شعارها ذلمس شده بود پاسخ به  دادن به این شعارها سرانجام موجب انقلاب شد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

امریکا- داعش-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- براساس گفته کانال تمدن ا فغانستان امریکا موشکهائی  به داعش ده است که درنزدیک هیچده کیلومتری شهری به  بلندی میرونند وگرا ی  درب پلیس یا هرنقطه دیگرا به موشک میدهد واین موشک نقطه زن عمل میکند – وچند جای  دیگر راهم بدین  ترتیب میزند دردنیا فقط امریکا و –روسیه دارند که قاربود جناب شهید سرافراز حضرت اندرز گو یکی از انها را از سوریه به تهران بیاورد وکاخ نیاوران زمانی که شاه در بالک ظاهر میشودوبر ای ساواکی های   پارک نزدیک کاخ  دست تکان دهداز خانه ای از اطراف انرا رها کند ولی بعلت انکه به هرکس که اعا انقلابی داشت  اطمینان میکدند فردی که پسرخاله یکیاز اعضا بود  -توانست شماره تلفنهای  دوستان حضرت اندرزگو را به ساواک وسفارت امریکا  بدهد که انز مان میتوانستند به چهل وپنج تلفن همز مان شنود کنند بعدا به چهار صد عدد رسید وبعدا هم قرار شد حضرت محمد   منتظری  رحمت الله این کار را انجام دهد ولی ایشان به عارفی  مراجعه کرد ان عارف رواب اممالزمان علیه السلام  رمشاهد کرد وچهار عدد جو دردس ایشان قرارد که شاه فقط چهارسال دیگر حکومت خواهد کرد ولذا از  اقدام دراین مورد خود داری کرد- سئوالی امروزه درافغانستان از امریکائی میپرسند شما چر این موشک را به داعش دادید حتی به ترکیه ندادند وشاید فقط  به اسرائیل داده باشندوچرا هواپیکای شما در اسمان گشت میزند کارئان داعش که از هشتادکیلومتر وگاهی بیشتر حرکت مورد هجوم قرار نمیدهدید- پاسخی ندادند ومردم از حکومت درخواست کننیدکه انهارامسلح کند  زمانی که داعش واردشهر میشود موردهجوم همگانی واقع شود وچون از مردم میترسند اسلحه به انها یدهند وسربازان چون متوجه میشود پس از چند روز حادثه پایان می یابد وخانواده سربازان ب مشکلات ربور وهستند  به سمت داعش فرار  میکنند وداعش برای هرفرداز خانواده انها چهارصد دلار میدهد وهیچ مجبور نیستند که درجنگ شرکت کنند هرجای دنیا بروند این پولرا میگیرنند واغلب انها به انگلستان میروند-=

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

من- و- اربعین-!پنچ-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- دونکته مهم – در عتبات مثلا دربارگاه منور امام علی علیه السلام – از هر قسمتی که  وارد شوید دوباره  فردرا تفتیش میکنند ودر طول مصیر  چند بار فرد را تفتیش میکنند  بالای ان کیوسک نوشته است حصن منیع للوجهه الرهاب یعنی دژ مستحکم برای  ترساندن زور گویان- ان افراد بسیار کار کشته هستنداز روی نگاه تشخیص میدهند   درغرب وشرق کشورهای پگیشرفته  جاسوسان انها زحمات زیادی میکشند  واز دواهای خاص استفاده میشود که نترسد وجا نخورد وبخوبی درامری  اطلاع ندارد دروغ بگوید وخودرا خلاص کند  باتوجود ان بعضی مواقع تشخیص داده میشود وصبر میکند که تاکیتک ان فرد چیست واین جاسوسان کارشان مقاطعه کاری است  رمیزان اطلاعات بدست اوردند پول نجومی میگیرند وبسیارافرادخاصی هستند- لذا افرد داعشی اندک انها  میتوانند کمی شهمات دراین کمی سائل داشته  باشند مثلا بگویند چندی پیش درموصل چه اتفاقی افتاد؟؟ جا میخورد- من سرمائی هستم دراین سفر به عتبات  یک چیر کلفت بخاطر جیب ان پوشیده بودم درصحن حضرت علی علیه السلام نشسته بودم که دعا بخوانم  ونماز کمی زیادبخوانم بلافاصله یک اقای ایرانی  تیپ ثروت مند کنار من نشست دیدم تیز من را نگاه میکند کمی بعد فرمودند-ان گوشه سینه زنی است شمانمی ایئد گفتم میخواهم نماز بخوانم ایشان رفت چون کت  چیر پوشیدن قابل قبول نبودهمه بشوخی میگفتند سرمات شده؟؟ در نجف همهنوع بلیط ایران فروخته میشود درحالیکه درایران مثلا برای شیراز ندارد وکاغد می دهد قبلا  اینترنی از اژانسی  بلیطتهیه میشد وفقط یک کاغذ میدادند وکاغذ میدادید وان گاه بلیط میدادند وبعدا کاغذ رها شد ولی درنجف هنوز کاغذی است   درشیراز بلیط شیراز نبود بلیط  نجف اصفهان گرفته بودند وکاغذی هم ندادند که میابیست یا انرادرموبایل میفرستادند ودرنجف اسکن میکردند وتبدیل به کاغذ میشد ویا به کنسول گری اینران درنجف ان کاغذرا فاکس میکردند بسیار مانند خانواده من د رجریان نبودند عدم اطاع رسانی وبسیاری  درموبایل داشتند ومیگفتند کاغذ بیار  ودرک نمیکردند که بایدانرا اسکن کنند خوب موبایل که سند نمیشود خلاص ماتاصرار کردمیک به اینترنت  مراجعه کنند وباکمک یک خلبان ایرانی مسئله حل شد – اگر امکاندارد در فرودگاه یک مرکز اسکن تهیه شود من وارد اصفهان شدم  وخوب  فرد خلاف کارنبودم اگربودمم هیچگاه نمی گفتم سالن داخلی کجا است؟. ازمن پرسیدن شما سالن داخلی برای چه میخواهی من جریان گفتم که میبایست به شیراز بروم من ر کنار کشیدفرمودند متادون داری    من گفتم بلیط  نجف شیراز موجودنبود وچهرشنبه فقط یک پرواز به شیراز امی امد واتوبوس هم نوبد ومن باسواری امدم سه بار  منراچک کردندتمام کول پشتی بیرون ریختن  وفذر د پشت  دستگاه ژست غم لنگیز کداوم روی پا خود میزد که چرا دستگاه چیزی نشان نمید

موافقین ۰ مخالفین ۰

من - و-اربعین--چهار!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- من – و-اربعین- دروازه های خروج  و ورود بسیار مهم استتاثیرات زیادی روی فرد مثبت ومنفی میگذارد  فرض کنیم دروازه شلمجه اگر باران بگیرد چه میشود ؟؟ بایدانجارابه بخش خصوصی داد- مواد وکلاهای مورد نیاز را فراهم کنند  من ئجملهشارش  موبایل  عیتک های ارزان ضد افتاب هرگز نزد پنچره نشنید واگر نشسته اید زیاد به بیرون نگان نکنید چون چشم شما سرخ میشود گرچه یادمهم نیست و کرک ضد فتاب داشته باشید وکرم ماساش وسعی کنید چند نرمش یوگا برای استراحت دادن به پاها وگردن و وکل بدن انجام دهیدبعضی از انها میتوانید روی صندلی که کنار جاده  انجام دهید- دقت کنید درشروع حرکت اول پنچ عمود که رفتید  هرعمود  پنچاه متر اینعمود ها بیشتر  میله وتیر چراغ برق هستند وبعضی  تیر مووبایل وبعضی هاهم فقط تیر هستند- وهرکدام یک شماره دارن که پشت سر هم هستند از یک شروع میشودکه برای اداره پست ونشانی بکار میرود  کوچه  ها در توی راه ویا مغازه ها وخانه ها از روی این علامت عمود شناخته میشود ویا مثلا هلال احمر  که از عمد هزار صود شروع میشودوشش تا است- ویا مثلا عمود یک موکب کارمندان ایثار بانک ملی است که فقط از میزهای جلویان استفاده میشود وجای بانک ملت خالی است- استراحت کنید حداقل پنج دقیقه وگردن را ماساژ دهید و نفس های عمیق بکشید ومدتی نگاه دارید وتند رها کنید وپنجه های پا روی زمین فشار دهید وماساز دهید کولهدپشتی هرچقدر سبکتر باشد بهتراست بند را سفت بنیدید وچانچه گردن شما حرکت نکنید  ان غلط است با دوانگشت دررکا بی ادازیاد وکوله پشتی  رابالا بکشید ویا بادوست زیران را بگیرید  وکمی بالا بکشید ویا دوست را زیران قفل کنید که این بسیاربهتر است واحس اس کوله پشتی نمیکیند باید دقت کنید که عرق ننکنید قرص مولتی ویتماین باخودداشته باشید ومیایعات زیادبنوشید وهر چند عمود تخم مرغی ویا شیرنی ویا مواد دیگری بخورید- شایع است که خلبانان بایدبهترین مدیریت راداشته باشند کهعمر وسلامت هواپیما بهتر تامین شود- اگر بسرعت حرکنید میزان عرق کردن زیادمیشود وعادت میشود وضعف ایجاد میکند وکم بدن هوشمنداست سعی میکند در طول راه هماهنگ شود وزماین عرق ریختن زیادشد حتما به  بخش هادی از موکب  که به ان محل استراحت میگودندبروید که غالبا روباز است وپنیگ

که وکولر دارد ودرانجا بمانید تاعرق شماخشک شود وپا های به بالای  تکیه به مبل بدهید  وکمی هم متوانید بخوابید- زمانی کهعالت عادی پیدا کردید ارام ارام حرکت کنید درطول زمان حرکت شماتند میشود زیادنه ایستید مگرانکه کوله پشتی رابیرون اورده ه باشید وروی صندی ها بنشید وبه حرکات یوگا عمل کنید- واگر باکی حرکت میکند یک علامت باید داشته باشید که بهترین خریدن یک پرچ است که به قیمت دهزارتومان وطرف مقابل یک علامت داشته باشد وسعی کنید که این علامت  زیادشبیه نداشته باشد ودر از کنار چاده یادست راست وچپ حرکت که شناخت اسان تر است مخوصا اگران فردیک خانم بادش بیادحتما یک علامت منحصر داشته باشد جه از جلو وچه از عقب ولی برای ضریب اطمینان بکوید مثلا درعمود بسیت پگنج من می ایستدم هرکس رسید انجا توقف میکند منیزان رازیاد نکیند ان برا ی افراد حرفه ای  است صحبت کردن ویافکر کردن  ویاذکر گفتن راه به اصطلاح کوتاه میکند  خداوندمنان دراول حرکت یک نسیم زیرعرشی برای شما میفرستد پدرجد مکه- که با اشتیلق خرکت چجناچه درباره امامحسین علیه فکر کنید این نسیم است وپگرنه بسیارکم میشودولی شوق حرکت است بهترین فکر این است که دانشمن امریکائی گفته است کهاز خدا وشیطان شروع شود صفات الهی را درنظر بگیردکه زندگانی انسان را منظم مرتی ومتعالی میکند  دراصول کافی بحث اوا کتاب اول جنود یا سربازان عقل وجهل است وسعی کیند  سربازان عقل درخودتقویت کنید وبفکرباشیدعلت انکه بعضی ها راه بهشت رانمیرند چیست  وچگونه نفسرابرای پیمودن راه بشت که مشکلات بیادرام کرد وسپس ئبه جریان امامحسین فکر کنید وتا انجا که کیتواند به مبدا نفس برگریدد نوشته   وتوصیرها ومجسمه هادی گپارچه وغیررا دست کردن که درابطه با کربلا است بدقت تماشا کنید بسیارتاثیر گذار است- تابلوی مشهوری است که  حضرت زینب سلام الله علیها که بسیار درشت کشیده شده است  خیمه زده بر جسد مبارک علی اضغر علیه السلام که کلبدن سرخ است ودست وپا درحال جداشدن است من اول فکردم حضرت لیلا علیها اسلام است ولی درزیرا نوشته شده است عمع حضرت زینب سلام اللهعلیها اان تابلور با پارچه بسیارزیبا درست کردند وتمتم شعاربخوانید وودتمام م بنرهای موکب ها ینادی یا خسین وینادی مهدی  علیه السلام یعنی اغان بیعت میمند  مثلا یا ام اطفل  الرضیع   یا ماد رطفل شیرخوارد شب جمعه من فامیل بین الحر مین بودیم- بلندگو اعلام افراد مفقودین میکرد بیان کرد خانم فلانی اینجا است اسم شوهر ایشان رابرد وفرمود شنما درقلب خانم هسیتد بیادیانجا وخودی  یعنی نمایند نفرست خودت بیاد ازلحاظ امنیتی  مهم است وگاهی خانم شما درقب شهورتان هستید پنچ موردمسئله بی شک مسئله مادی است برای خریدسوغاتی  برای فامیل- حلا نمی گوید ما که به عروسی نمیرویم  امدن  من وبچه من چه نیاز است حرف روحانی ایرانی که اثری ندارذ باید یک روحاتنی عراقی که فارسی بداست نصیحت کند ودرضمن میابیست نقشه  شهر بدهند بیشتر موکب ها در شهر کربلا در کوچه ه هستند قبلا ثکسری کتاب بود که موضوعات موردنیار  به زبان خارجی باتلفظ فارسی وترجمه وجود اشت  درمانگاه به عربی میشودفرزه الطبیته برا یکخان کهپای تاول زده بود رفته بودم یک خانی هرچه بفارسی میکفت یک جوان مثلاسالدو داروساز میکفت ما یفهم گفتم خان چی میخواهی بگوید ایشام فرمودند دستم مداوم خواب میرود گفتم دست میشو ید- خاب هم میشو نوم حلا شما بگوی دید لاتحرک مسئله حل شد اگر من عربی بلد بودم همانجا مینشستم تا اربعین اجر اش بیشتر است بعداز نماز ظهر وناهارخورید تا ساعات شش ونیم استراحت کنید انجا بیادبگوید دار نوم ویا ساتراحت نوم ولی بعضی قبلائل استراحت همزه وسط را میداندزند  میشوداسترحته نوم  یک جای تاریک وبا  دشک وپتو است وکولرهای قوی دارد تاعرق شماخشک نشده است انجانروید وسعی کنید کنار کولر نباشید ولی دورهم نباشد وبخوابید بدن میگیود چقدربخوابید اب سرد که دران ابمعدنی نگه میدارند مداوم بر روی سر وصورت وپاهای برزید ویکنوه اب معدتنی کوچ سرد است که بهان بارد میگویدندبردارید وروی پیشتان وسر وصورت بکشید هیمن که خواست گرم شوید بنوشید چادی  دونوع است عراقی وایرانی چای عراقی همان چای ارانی است ولی بسیارغلیظ وباشکار زیدونصف فنجان است وایرانی نضف  استکان است ونصف دیگر اب جوش است  شما بگوید چای ایرانی  با اب جو وسکر قلیل  یعنی شکر کم وشکرهم میفهمند وهرجا هوای مداحی ایرانی بند شد ان موکب ایرانی است- بخصوص د ر شب  درکنار جاده باشد وبه سمت طرفی که نور بیشتری دار د ودقت کنید کهمراه اگرخانم باشد پیدا کردن ایشان سخت است-ب- ادامه شعارنا حب الحسین- یا قاهرالبطال- بعضی جا چادر فقط برای است  استراحت دارند یا نوشته است الرجال نجف الشرف ویا نوشته است النسا  نجف الشرف مرد وزن را مشخص کرده است وبعضی  مخلوط است انشلالله نایب الزیاره همه باشید انشالله-

موافقین ۰ مخالفین ۰

من- و-اربعین-سه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- من-و- اربعین- سه شعری مداحیدر ماشین عراقی که از شلمجه به سمت نجف اشرف میرفت  یک بیت ان این بود – حسین جان هرکه سیرت دارد- سیرت تورا انتخاب میکند- وهرکه سیرت ندارد از تو دوری میکند- بیتی از مداحی عربی میفرماید- یاران امام حسین علیه السلام- در رو امامحسین علیه السلام ذوب شدن وروح امام حسین علیه السلام بر مرکبی به سمت عرش میرود وجسم انها در روی زیمن است دقیقا زمانی میرسد که انسان چنین است یا روح در دغدغه حضرت زینب کبری سلامه الله علیها است  جسم در روی  زمین است نشانه میدهد که ان فد بدنبال التجاح الهی است وراه شفاعت وتوبه که (بردیگرران بستند) برانها باز است ودختران وزنان  یاوران امام حسین علیه السلام کوکب های درخشان کهکشان اسمانی هستند- چهارد قرن است  که فتنه ای که ایجادشد مخالف بنی هاشم- شیعیان وایرانیان است وهم چنان ادامه دارد زیرا از انرژِی درون انها اگاه هستند که من کلمه احیا کننده بهترین   توجیه کننده است- شاخص میدانم- ومعتقد هستم در اربعین هرکس که نگاه ای مثبت- به امام حسین علیه السلام- دارد میتواند موکب بزند- ودروقت استراحت وارد یک چالش علمی شویم  درطول تاریخ  در شاخه دین سنی  سعی شده است پیچیده گی ها مذهب اسلام که بنظر میرسد غیر عقلامی است حذف شود- لذا  ربرخورد بظاهر علمی  ان ایرادها به شیعه میگیرنند در کانال  وصال حف  که متعلق به برادران سنی است به این  بحث رسیدم- که امام حسین علیه السلام که شیعیان اعتقاد دارند- که امام علیه السلام برکون ومکان  سلطه دارد خوب امام حسین علیه السلام میتوانست اب تهیه کند وبایک زلزله همه انها نابود کند نیازی به کمک دیگران نداشت حتما گفته است امام قصد خودکشی داشته است خوب این پیچیدیگی هاجای بحث فراوان دارد بهاین سئوال پاسخ دهند چرا حضرتا ابراهیم علیه السلام قصد کشتن فرزند خوداش راداشت ایای اعوذبالله  ایشان دیوانه شده بود؟؟- تصور نشود تبلیغات مخالفین ساده هستند از تعدادطرفدرانی پیدا میکنند  بخوبی میتو.اند درک کرد که ستادانه کار میکنند نبض جامعه  را در دست دارند شخصی به امام صادق علیه السلام نامه نوشت که من نوزده بار به حج موفق شدم شاید ایشان امکان به سمت  کربلا رفتن نداشته است ونوشته است چندبار دیگر بروم تا برابر یک بار زیارت امام حسین علیه السلام شود امام صادق علیه السلام مرقوم فرمودندیکبار دیگر- یعنی بیست بار- چرا در مکه فقط اسلام مطلق وکلی شناخته میشود ومتاسفانهبرای افراد ساده لوح  علیه با دین سنی وامروزه وهابی است درنتجه باید کنجکاو باشد تا دفعه بیستم درک کند کهان مذاهب راستین نیستند اما در اربعین هم اسلامکلی وهم ناب وهم ایدلوژی امام حسین علیه السلام شناخته میشود در حوزه های شیعیان بحث فرق اسلامی ازاد است واستقبال میشود ولی در مکه چنیننیست که میبایست چنین باشد وقبلاز وهابیت تاحدی بوده است درست مانند بازار هرکس مطاع خودرا پیدا کند که خوشبختانه دراربعین تاحدی درحال انجام گرفتن است من چندین سال پیش مشرف به دمشق شدم وبه بارگاه منور حضرت رقیه علیه السلام رفتم یک گروه از دختران لبنانی امده بودند که بدون حجاب بودند  مدت کمی بودن وخواستن بروند  ومن از روی کنچکاوی  خواستم چند اسئوال ایشان بکینم ولی انها اعتائی نکردند- یک اقا انجابود فرمودند اینها زیادبا ماتو نیستند وصبح می انید وبعد از چند ساعتی بعد بر میگردند  ولی امسال خانم ها بنگلدشتی وپاکستانی   بادختر من در حرم امام حسین علیه السلام بحث خوبی داشتند ودر فرودگاه نجف خانم لبنانی که غالبا زن متوسط داشتندیکی از انه درنزدیک گفتند امام الخمینی درقلب ما است ومشت خودر برقلب زدند ومن هم گفتم حضرت ایت الله نصراللهبرسرما جای دارد ودستم برسلام گذاشتم وجدا به ایشان ایمان دارد واین امر کار سادهای است فقط لطف الهی است با اینهمه قدرتهای جهانی  درمقابل یک ایدلوژی قرن ها زیرذ ساطور وچکمه مخالفین بوده است وکتابها وفیلم  ساخته وپرداخته شده است این چنین رنگ ببازد واز همین جهت است دررنج وبیقراری هستند از شلمجه که به سمت نحف الشراف حرکت میکند یبنابرگفته جناب اقای حسن الحمدانی  روستا اسم فرد دارد که فرد بخاط بعضی مسائل دریک بیابان زندگانی کرده است که نه ابدارد  ونه درخت ندارد وامروزه مثلا سههزانفراز ان خاندان بوجود امده است نهمدرسه دارد ونه مسجد دارد ونه سازمانهای بهداشتی هیچ چیز نداردمعلوم است مجبور بوده است که انجا باشد تازه ایشان میفرمودند سر ی به العماره وکوت عبدالله بزنید صد مرتبه وضع شیعیان بدتر اینها هستند واماه به شما بروید وضع زنگانی برردارن اهل سنترا ملاحظه کنید این جاده که به سمت ایران است درزمانقرون وسطی بهترین بود وامروز بدترین است واما جاده کویت که قائم ان است بهترین اسفالت وپل هادریا رادارد-  عرض این جاده بقدری کم است اینه به اینه عبور میکنند درسمت را یک کانالی از رودخانه گرفته شده استکه فقط برای ابر رسانی است ویک لولهیا سه لوله یک اینجی داخل ان است که اگر ماشین روی ان رفت مدتها اب نیست لذا رانندگانان  فقط پنج سانت  بان جوب فاصله دارند درکنار جاده خاکبرداری وخراب کردن بافت سابق روستا ریخته شده است وباعث شده است خاک روی اسفالت بگیرد وچون بارسرعت عبور کنند احتما تصادف ودرجوب افتادن استلذا  چون مورچه میروند که خاک بلند نشود بعلت حرارت زیادلاستیک وگرمای خاک وصاف بودن لاستیک هراز گاه ماشین دم یک موکب  که فقط جا دارد واب دارد واطاق دارد وتوالیت دارد صبر میکنند وتمام لاستیکهای  باز میکنند وبا کمک زائرین میشورند که خنک شود وگرنه پنچر میشود ویا میترکد

موافقین ۰ مخالفین ۰

من -و- اربعین-

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- من و- اربعین- بارها دوست عزیرم که مهندس است وسید است  واژانس  جهانگردی دارد- من رادعوت به اربعین میکرد  ولی دختر من مداوم انرااستجابت میکرد-تاامسال- خداوندمنان  تا فردکامل نشود  امتحان- و مورد سنجش الهی واقع نمیشود- اول باید حکمت را یابد بگیرد- علم کلام  الهی  را بخواند  ایات  درک وفهم تاریخ را بشناسد تامورد ازمایش واقع شود ما به همه دانش اموختن گان اید فرصت دهیم تا اعلام وضعیت کند که حاضر به امتحان هستم مگر میشوداب تصفیه نشده  را خورد-؟؟ حدیثی درباره امام حسین علیه السلام – در کتاب چه زیارت  حضرت العباس  علیه اسلام نوشته است – قبل از بیان اعراب  مثالهائی دارند که ظاهر ان معنائی دقیقی ندارد علم  جاهلی  است ولی معنای عمیق ودقیق است-  به امام حسین علیه مستقیم ویقول حضرت ایت الله اشکوری  امام جماعت  یلد  حضرت هانی علیه اسلام که مسجدی باشکوه درجاده شهید اعبرات این برای فروریختن اشکها امام حسین ویارانش شهید شدند  اب وهوا سازنده روحیات است  بخصوص احساسات بحث اش خواهدامد-  دینا کاراوانال  رقص واواز می ساز  اربعین کاروان درک حکمتهای عمیق وامتحان دادن موفق استامتحان گیر خداوند منان است مصحح امامحسین علیه السلام است- خیلی حساب شده  بایدامتحان پس داد مقدمه را عرض کنم  اعراب فکرد میکردند  بچه  همانطور که از سینه مادر شیر میخورد در رحم مادر هم از پستان مادر  شیر میخورد- وپدر محکم ترین عضو اش کمر است نطفه بچه در کمر بوجود می اید  لذا به کمر میگفتتد صلب یعنی محکم- بقول دوست عزیرم  جناب اقای حسن ابوالحمدانی که در  موکب حضرات بزرگوران  صلب شده ایمان جنابان فیروزی در عمود 480 برخورد کردم یک نصیحی ایشان کرد- فرمودندمن د از  قبیله حمدان هستم  که مشعور به به قبیله ابوال حمدانی  من خواستک تکار کنم کمی مکث میشد وایشان کمی ناراحت شدندوفرمودندسریع بگو  عربی را مشکل نکن اگر سخت است- ال- رابی  انداز—به امام حسین علیه اسلام میفرماید من صلب  ایمان یعنی از کمر ایمان امام حسین نطفه اش تشکیل شده است- حال در  دررمله الی کربلا  چه میفهیم- این شعار رمله الی حسین ا برای من معنایاش مشخص دهبو.د  بزرگوری پییر ولی بسیارزیبا وخندان  اب میداد پرسیدم رمله یعنی چه ایشان به عربی گفتند  دارید باهدف وشوق به سمت کربل ا ودست اش از چپ به راست کشاند یعنی دار ی به سمت کربلا میروی ویعنی دار ی به سمت امام حسین علیه السلام میرو.ی وبه فارسی  گفت به سمت خدا میروی ---ادامه دارذد

م

موافقین ۰ مخالفین ۰